Reklama

pondělí 20. dubna 2015

Krejčí: Akutně hrozí válka! Ale jaké jsou příčiny?

Radim Valenčík
20. 4. 2015      zdroj
V internetovém časopisu "První zprávy" odpovídá 20.4.2015 Oskar Krejčí na otázky v rozhovoru příznačně nazvaném "Nebezpečí války, kterou nikdo nevyhraje, narůstá". Doporučuji k přečtení celý rozhovor, protože obsahuje velmi zajímavé informace a postřehy. Vybral jsem z něj jen ty pasáže, které se bezprostředně týkají otázky, proč tak najednou a nečekaně vstoupil do našeho života temný stín globální války, která může znamenat naprostý zánik civilizace. 

Na tuto otázku totiž dostatečnou odpověď podle mého názoru O. Krejčí nedává. A když nedáme dostatečně přesnou odpověď, nemusí být dostatečně úspěšná ani naše snaha katastrofě zabánit. Proto poté, co uveřejním vybrané pasáže (ve který tučně zvýrazňuji to nejdůležitější), se o upřesnění odpovědi pokusím. Zde je část rozhovoru:

PZ: V Česku díky kulminující válečné psychóze nejvíce pozornosti přitahuje takzvané nebezpečí z východu. Jak vypadá ona hrozba z Ruska?
Vojenské výdaje Ruské federace jsou podle SIPRI třetí největší na světě, a to 84,5 miliardy dolarů za uplynulý rok. Za posledních deset let vyrostly o 97 %. To znamená, že vojenské výdaje Ruska jsou přibližně 7,2x menší než obdobné výdaje USA. Sečteme-li vojenské výdaje Francie, Velké Británie a Německa, dostaneme se – i bez USA – na dvojnásobek vojenských výdajů Ruska.

PZ: Znamená to, že vojenské výdaje demokratického Západu jsou vyšší než ruské?

Byly, jsou a zatím budou mnohem vyšší. Západní vojenské výdaje zaznamenaly po krizi v roce 2008 pokles, ale jsou několikanásobkem výdajů jak Ruska, tak i Číny. Vojenské výdaje samotných Spojených států byly loni 610 miliard dolarů a tvořily 34 % světových výdajů. Čína, která zaujímá druhé místo ve vojenských výdajích, vynaložila na vojenství 216 miliard dolarů, což představuje 12 % světových výdajů. Výdaje USA jsou tedy 2,8x větší, než výdaje Číny.

PZ: Znovu se vrací otázka, proč se tak děje? Proč takové plýtvání, pokud jde o vojenské výdaje, proč tolik obav z východního nebezpečí?

Především se změnila atmosféra světové politiky. I u nás doma, v malém Česku. Když se v listopadu 2011 objevil v Literárních novinách článek Proč bude válka, většinu čtenářů šokoval už onen název. Jak může někdo uvažovat o budoucí válce? Co je to za úchylnou herezi? - Dnes se válka pro většinu médií a komentátorů stala samozřejmostí. Každý s ní počítá. Nikdo se nediví vraždění lidí na Ukrajině. Jako samozřejmost se vnímá volání po dalších a dalších miliardách pro vojenskoprůmyslový komplex, po řešení syrského problému válkou. Vnímání války se u veřejnosti velmi změnilo. A to nesprávným směrem, podléhá propagandě. Válka přece není samozřejmostí a nemusí vypuknout.

PZ: Ale může být realitou!

Nejen může – nebezpečí války narůstá. Podívejte se na naše generály převlékané do uniforem NATO. Místo aby analyzovali situaci, breptají o ruské propagandě, protože netuší, jak zdůvodnit politiku Západu. Po pravdě řečeno, Washington nepotřebuje evropské generály a generální tajemníky NATO k tomu, aby něčemu veleli. Na to si Pentagon stačí sám. Nikomu by rozhodovací funkce nesvěřil. Potřebuje Evropany v NATO kvůli propagandě.

Ale podstatné je něco jiného. Západní politické elity ztratily schopnost analýzy vojensko-politické rovnováhy. Před půl stoletím, po karibské raketové krizi, snad každý šerif na středozápadě USA uměl propočíst strategickou rovnováhu mezi USA a Sovětským svazem, věděl, co je to možnost vzájemného zaručeného zničení. Dnes ani ministři netuší, co je to strategická rovnováha, jak vypadá zaručená zničující odveta.

PZ: Nezdá se mi ale, že tento návrat ke studenoválečnické kalkulaci je pro svět zdravý. Vždyť se vracíme k tomu, čemu se říkalo "rovnováha strachu" či "rovnováha teroru".

To máte pravdu.

PZ: Ale proč?

Svět se v 21. století změnil, a to ne vždy k lepšímu. Po studené válce jsme zdědili uspořádání, které představitelé anglické teoretické školy nazvali "mezinárodní společnost". Mysleli tím něco více, než je světový politický systém, který je založený na živelné mocenské rovnováze. Tedy něco víc než systém fungující jako nepřetržité vyvažování stále rostoucích vojenských arzenálů díky zastrašovací diplomacii a válkám. - Mezinárodní společnost představuje nadstavbu nad takovýmto systémem. Je to fungující mezinárodní právo, síť mezinárodních organizací, pravidla řešení problémů a porozumění výhodám kooperace. Proto po skončení studené války, přesněji v roce 1990, americký prezident George Bush starší hovořil o "novém světovém řádu" a byla podepsána Pařížská charta.

Závrať z úspěchu, závrať z vítězství ve studené válce, neochota dělit se s někým o řízení světa a série vojenských intervencí přivedla USA do obrovských vnitřních dluhů a odehnala některé partnery. Už v 90. letech nejprozíravější představitelé anglické školy hovořili o zpětné vlně, o rozpadu mezinárodní společnosti a o návratu k živelné anarchii.

PZ: Myslíte si, že tento vývoj je nezvratný? Že skutečně směrujeme k velké válce?

Svět je plný rozporuplných signálů. Ve srovnání s počátkem 90. let je plný nedůvěry. A nejde jen o Ukrajinu. Vše začalo už bombardováním Jugoslávie letadly NATO. Evropská unie se díky zaslepenosti některých politiků blíží k hluboké krizi, protože se nechala uzavřít v konfliktu na dvě fronty: ve Středomoří, a to nejen v Řecku, a na východě, především na Ukrajině. Řada západních spojenců poprvé neuposlechla "radu" Washingtonu a vstupuje do první globální neamerické banky – Asijské infrastrukturní investiční banky, kde hlavní slovo bude patřit Číně. Oslavy 60. výročí Bandungské konference pak v nejbližších dnech připomenou nejen zásady mírového soužití, ale i fakt, že naděje na vytvoření mezinárodní společnosti se přesouvají z oblasti Atlantiku směrem k Pacifiku, do vztahů Jih-Jih. To jsou změny, které žádné zbrojení nevyřeší. Naopak – plýtvání v podobě zbytečných vojenských výdajů jen tento ústup Západu z výsluní urychlí.

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-nebezpeci-valky-kterou-nikdo-nevyhraje-narusta/

Podrobnou odpověď na to, v čem vidím příčiny narůstajícího nebezpečí zničující globální konfrontace jsem uveřejnil v rámci seriálu o reformách 16.2.2015 v článku "REFORMY (16) Čtecí prizma současného dění", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2070-reformy-16-cteci-prizma-soucasneho-deni.html

Jak došlo k tomu, co se děje? Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad vznikající spontánně zdola prorostly s enklávami zpravodajských služeb utvářených na stejném základě shora, penetrovaly a ovládly celý institucionální systém. Přitom v podmínkách monopolárního světa na globální, ale i lokální úrovni aby mohl být někdo (kdokoli) participantem jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí propojených s pozičním investováním a penetrujícími institucionální systémy, musel sdíletzákladní globálně sdílené ideové paradigma:

Sdílet a spoluvytvářet nepřítele, pěstovat představu o výlučnosti naší euroatlantické civilizace, využívat in-side informace vedoucí k prestižním řešením "za každou cenu", záměrně a demonstrativně používat dvojí metr, rychle se smířit s tím, že jakékoli překročení mezí přijatelného je normální. (Myslím, že tem, kdo vnímá svět kolem, ví, že právě takto funguje současná moc.)

Výše uvedené základní globálně sdílené paradigma se vyčerpalo, vede ke krizi morální, ekonomické, politické a samo je v krizi. Tu se konzervativní síly pokouší řešit vyvoláváním konfliktů, jejichž intenzita a hloubka se stupňuje. Překračuje jakékoli meze a vede svět do zničující války. To zčásti dochází i těm, kteří byli do tohoto procesu vtaženi a více či méně mu podlehli. 
Prvním krokem změny fatálního trendu vedoucího k sebezničení naší civilizace je ukázat, že existuje alternativa, že existuje pozitivní cesta řešení problémů. A současně objasnit, jak došlo k tomu, k čemu došlo. Že šlo o souběh několika faktorů či dějů. Jedním z nich je i to, že se vyčerpaly možnosti setrvačného vývoje společnosti a že musíme nastartovat novou ekonomiku. Ekonomiku otevírající prostor pro dynamický a současně trvale udržitelný růst na bázi produktivních služeb, služeb bezprostředně působící na nabývání, uchování a uplatnění schopností člověka.
R. Valenčík klade otázky:

O vytvoření co nejkonkrétnější předtavy cesty k řešení problémů se pokouším ve svém seriálu o reformách, kde mj. říkám, na které otázky bychom se měli pokoušet na základě toho, co přináší každý den, co se děje, odpovědět:

1. Je to, co děje, jen selháním politiků a projevem toho, že se společenský vývoj může někdy zkomplikovat, nebo jsme svědky určitého historického excesu, který má hlubší příčiny?

2. Pokud se jedná o historický exces, tak jeho příčinou je souhra řady okolností, nebo to, že se vyčerpaly možnosti setrvačného vývoje společnosti a že jsme vtaženi do dějů podobných, jakými byla kdysi průmyslová revoluce, změna samotného ekonomického základu společnosti?

3. V případě, že jde o historickou změnu, bude mít tato změna charakter spíše socialistické revoluce, tak jak socialistické revoluce známe (odehrávat se v politické oblasti a na základě politické moci budou provedeny vlastnické změny), nebo bude mít charakter obdobný jako průmyslová revoluce (probíhat různě v různých zemích, s různými otřesy i bez nich se bude měnit ekonomický základ společnosti, to, co tvoří rozhodující část produkce, následně pak i postavení člověka jako takového v ekonomických procesech).

4. Vyřeší se současné problémy jen politickými střety či soupeřením různých politických skupin, sil či osobností, nebo budou muset proběhnout změny mnohem hlubší, v samotných ekonomických základech globální společnosti?

5. Jak si představit budoucí ekonomiku, na čem by mohla být založena a jak by bylo možné otevřít cestu takovému ekonomickému růstu, který by odpovídal naplnění reálného bohatství lidského života?

6. Víme dostatečně, jak je generována současná moc? Je to jen selhání lidí zpronevěřujících se svému mandátu, který jim byl dán ve volbách, nebo jsou selhání systémová a jsou výsledkem působení různých mechanismů, které je potřeba rozpoznat, znát a teprve v souladu s tím jednat?

7. Lze provést nějaké pozitivní reformy, takové, které by umožnily učinit ekonomiku silnější a život člověka bohatší? Jak? Na jakém základě? Ve kterých oblastech?

8. Mohla mít opozice v Řecku, která se v podobě Syrizy dostala k moci, lepší program, program, který by jí umožnil ofenzívnější vyjednávání s tzv. věřiteli? V čem mohl být lepší?

9. Lze dopředu odhadnout situace, kdy bude možné něco měnit? Jak se na ně co nejlépe připravit? Jak co nejefektivněji spolupracovat s těmi, co se snaží najít cestu ze současné krize? Jak překonávat rozdíly v názorech na to, co se odehrává?

10. Je základem správného postoje rozdělování lidí na "ty, co stojí na naší straně barikády, a ty, co stojí na druhé straně barikády", na ty, co jsou s námi, a co jsou proti nám apod.? Nebo je nutné velmi trpělivě a citlivě vnímat to, jak je každý člověk v současné těžké době zkoušen, jak se vyvíjí názory pod tlakem doby jak v případě normálních lidí, tak i politiků?

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2232-reformy-73-kontext-reforem-dvojvladi-2.html

Odpovědět trpělivě, stále přesněji, v komunikaci s druhými. Je to jen jeden z aspektů toho, jak se bránit. Ale důležitý. Bez jasného pochopení toho, o co jde, se nic nepodaří.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2260-krejci-akutne-hrozi-valka-ale-jake-jsou-priciny.html

18 komentářů :

 1. tkz. politici nedostali ve volbách mandát k válečníckému pokřiku a když chtějí válku mají možnost se ji fyzicky zúčastnit / dnešní myšlení národů nesměřuje k válce ale ke spolupráci a těch pár hajzlů co provokují bude po zásluze potrestáno !!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kým? Kým se ptám! Těmi co jezdí do těch šopáčů, těmi, co mají bavory a červená na semaforu, blinkr na kruháči, přechod pro chodce jim nic neříká???Těmi co hltají zprávy o Rychtářovi, a diskutují jak to té Lucii dnes ve zprávách sluší?? Těmi co sledují své seriálky???
   Nene. Je mi z toho smutno ale scénář těch loutkovodičů jim vychází, prohrávají Rusové, prohrají Číňané, prohraje to slušnost, ohleduplnost, humanita.
   Pozitivní signály- ty hmatatelné není kde brát.

   Smazat
  2. Ale Vladimír Putin na otázku, zda bude válka, před pár dny odpověděl: Nebude. Není to možné.

   Smazat
  3. Jen tak pro zajímavost vám sem přepíšu proroctví z r. 1997 - je to jedno z mnoha, které nikdy nebyly zveřejněny:

   "Dvakrát děti v tomto století zaplatily převaze, poprvé 1914, podruhé 1941. Až budou platit potřetí po 2000, přijde veliký třetí a všechno jim sebere."

   Smazat
  4. Vynechal jsem dvě slova. Správně je: "Dvakrát děti v tomto století zaplatily převaze, poprvé 1914, podruhé 1941 stejným dětem. Až budou platit potřetí po 2000, přijde veliký třetí a všechno jim sebere."

   Smazat
 2. doktor Vše se odvíjí o rozpadu základních morálních hodnot.Historie se opakuje-doporučuji prostudovat "Úpadek a pád Římské říše" od Ed.Gibbona (1737-1794).

  1. Preference zábavy před prací

  2. Tradiční role rodiny je zpochybňována,preference svobodných matek bez otců....

  3. zanedbávání seniorů

  4. Literatura a umění se stává bezduchými.Tzv. umělecká díla jsou bezduchá nic neříkající a dobře placená

  5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána,zesměšňována a posléze zrušena a nahrazena žoldnéry

  6. Pracující lidé jsou zesměšňováni jako vzor jsou prezentováni pokrytci,populisté,pochybní umělci a tzv. celebrity

  7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky.Lidé se nebojí nepracovat,protože stát se o ně postará

  8. Úroveň vzdělání rapidně klesá

  9. Státní dluh roste do nesplatitelné výše

  10. Přestává se vyrábět a pěstovat,protože výroba doma je moc drahá a proto se vše dováží

  11. Kdo se dostal do pozice , že může ze státtního krást, tak také činí.Postižitelnost je mizivá.

  12. Výchova dětí je brána jako obtěžující, proto je stále méně dětí

  13. Lety osvědčené mechanismy, které poctivé občany chránily před podvodníky selhávají (rozpad právního řádu a zákonnosti)

  14. Veřejné funkce jsou předmětem zlodějen a zisku,udělují se za úplatky a kdo je získal,chce z nich kořistit,aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

  15. Staletími prověřené hodnoty, jako je čest,smysl pro povinnost,zodpovědnost,nadšení pro práci,pro dobročinnost,zápal pro věci veřejné,jsou vysmívány a zesměšňovány

  16. Šíří se cynismus

  17. Šíří se nestřídmost,plýtvání,znevažování znalostí,dovedností a poctivé práce

  18. Do země přichází velké množství cizinců

  19. Politici nadbíhají iluzi,která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)

  20. Občané jsou znechuceni a otrávení....

  Takže ve výše uvedených zjednodušených a aktualizovaných bodech máte odpověď na úvodní článek.Mimochodem nepřipomíná Vám to něco (napsáno v druhé polovině 17.století!!!)

  OdpovědětSmazat
 3. Cato starší: Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno......

  Žádný nový "Řím" nenechá vedle sebe vyrůst nové "Kartágo". To je vše.
  V této šachové partii nám, lidem, padá praporek.

  OdpovědětSmazat
 4. Odpověď na obě otázky - proč válka a jak z ní ven - nám byla už doručena.
  Příčinou je přímé ohrožování Ruska skrze Ukrajinu a US systémy PRO, které účinně eliminují případnou jadernou odpověď už ve fázích vzletu Tím by Rusko v případě napadení ztratilo schopnost se bránit.
  Východiskem z jaderné války je odchod EU a USA z Ukrajiny.
  Vždyť jsou nyní k Moskvě blíž než Wehrmacht před útokem na SSSR.
  Nic jiného v tom není třeba hledat.

  OdpovědětSmazat
 5. Mirek Bobek napsal:
  06/11/2013 v 23:04
  Růst nemusí být nutně spjat s vyššími nároky na energie, suroviny, exploataci ekosystémů a na další místo – prostor.
  Víme, že svět je poznatelný, ale stále ne dosti poznaný a že konečné poznání je jen jakási limita v nekonečnu, ke které se může lidstvo jen do nekonečna přibližovat. Co to znamená? Znamená to, že práce založená na prohlubování poznání a na aplikaci poznání ve smyslu úvodní věty může být fakticky nekonečně rostoucí a nikdy nekončící – může být ve své podstatě nekonečným růstem.
  Faktem však je, že takovýto produkt růstu je pro soukromý kapitál, zejména ten finanční, jen těžko vlastnicky uchopitelný a v mnoha výstupech (jako např. základní výzkum anebo téměř vše spojené s humanitními obory apod.) fakticky neuchopitelný. A proto i nepoužitelný například pro účel likvidace finančního zadlužení, které je jedním ze základních kamenů jeho současné krize, včetně krize doposud zaužívaných finančních přístupů. A faktem tedy i je, že zejména finanční kapitál na takový růst peníze nepůjčuje. Ačkoliv tedy potřebuje a zběsile hledá nějaký růst, takovýto růst mu je téměř na nic, i když ho má těsně před svým nenažraným čumákem. Není to pro něj žádná jistota, ale právě naopak. Geometrický růst poznání a jeho aplikace pouze může jen otřásat jeho finančními plány a z předpokladů návratnosti jeho „tutových investic“ učinit pouhý prach a popel.
  A co z toho vyplývá? Pochybuje ještě někdo, že finanční kapitál je za svým zenitem užitečnosti a že různé fiskální, monetární a další přístupy pouze brzdí rozvoj lidstva a brání jeho růstu v naznačeném směru??? Pochybuje ještě někdo o tom, že to, co je a bude neobyčejně potřebné a užitečné pro lidstvo finanční kapitál nepotřebuje a tudíž nepodporuje???
  Reply »
  Mirek Bobek napsal:
  06/11/2013 v 23:08
  Pochybuje někdo o tom, že nic není tak ubohé jako celá neoliberální koncepce finančního kapitálu???
  Reply »
  Mirek Bobek napsal:
  06/11/2013 v 23:17
  Taková práce přináší jen mizerné zisky a tudíž je při hodnocení prizmatem zisku na nic. Je neoliberalismus a jeho přístup to co skutečně chceme?
  PS: Výše uvedené diskusní příspěvky jsem napsal již před delší dobou do diskuse PROALTU. Jaký to má vztah k tématu článku? Zcela jednoduchý.
  Finanční kruhy USA usilovali o roli "progresivního světového vůdce" na bázi "všeobecně prospěšného" modelu neoliberalismu. Model se ale nejen neosvědčil, ale dokonce zklamal na celé čáře. (Na masový rozvoj tvořivosti lidstva a její průmět do ekonomiky a života už pro svojí nenažranost nestačí vůbec.) Co teď? Neoliberalismus jako motiv zklamal, touha po světové dominanci zůstala! A tak společný strašný nepřítel je zoufalé, ale léty osvědčené studenoválečnické východisko, proč dále poslouchat finanční kruhy USA a jejich loutkovou administrativu v Bílém domě!!! A toho se teď budou naši noví přátelé držet jako hovno košile. Vždyť nic jiného, kromě šíření strachu "z popela znovu vzkříšeného nepřítele" a svou "bratrskou pomoc" proti tomuto nepříteli v záloze nemají.
  I pro naše "demokraty" je to vděčné téma. Vždyť zprofanovaný strašák StB již netáhne.

  OdpovědětSmazat
 6. Staci aby prestal Putler posilat na Ukrajinu zbrane i vojaky a zadna valka nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslite??? To jste ovsem na omylu, protoze ten konflikt maji na svedomi Americani a dokonce to priznali skrze hloupou husu - zidovku Nullandovou.To opravdu chcete, aby se domaci bez boje vzdali sveho nerostneho bohatstvi a nejurodnejsi pudy na svete? Aby se vzdali svych domovu a radeji se nechali odstrelit udatnou ukrajinskou armadou? Jo Amerika, ta si preje, aby mohla hospodarit, pardon-krast bezostysne ve velkem, po celem svete, kdy a kde se jim zachce. Jenze Rusove zijici na Ukrajine nejsou Cesi. Maji svoji hrdost. Tem sakra zalezi, aby zajistili 'veno' pro dalsi generace, aby neprodali pudu pod nohama, jak to vidime u Cechu. Pokud jde o samotnou existenci, musi se bojovat i kdyz je to to posledni vychodisko.
   P.S. Jinak Putler neni PUTIN. V L A D I M I R P U T I N.

   Smazat
  2. Proč je tolik Blbců? Ach JO!

   Smazat
  3. Proč je tolik blbců Ach jo!

   Smazat
  4. Asi se nestrefuji ke správnému komentáři, to povzdychnutí platí k tomu co si plete Putina s Putlerem!

   Smazat
 7. S tím sprostým a podřadným kriplem vůbec nemá smysl diskutovat. Zůstane sprostej a podřadnej.

  OdpovědětSmazat
 8. JÁDRO PUDLA:
  Vladimír Putin na otázku, odpověděl: Nebude. Není to možné.
  Obama řekl: Musíme mít nejsilnější armádu na světě, abychom mohli zkroutit ruce zemí které nebudou dělat co my chceme a co potřebujeme.

  OdpovědětSmazat
 9. POKUD VOLIČI V ČR BUDOU VOLIT STÁLE STEJNÉ POLITIKY,KTEŘÍ JE OČIVIDNĚ ZATAHUJÍ DO VÁLKY

  budou muset narukovat a při té přiležitosti splnit rozkaz nenažraných moliardářů z NWO a nastoupit proti PUTINOVI.Nic nepomůže protože kromě vyřazení politiků,kteři nám při volbách kradou hlasy prostřednictvím falešných slibů.Je třeba vytvořit ALTERNATIVU PRO ČESKO,bez nynějšich vazalských neosráčů.
  JE TOTIŽ JASNĚ VIDĚT,ŽE PO VYKRADENÍ REPUBLIKY,NAŠEM ZADLUŽENÍ A EXEKUCÍCH NÁS MUSEJÍ TAKY POSLAT ZAVALIT PUTINOVO RUSKO NAŠIMI MRTVOLAMI,ABY SE ZBAVILI DLUHŮ,KTERÉ SAMI VYTVOŘILI.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.