Reklama

pátek 8. května 2015

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Pražské povstání: „Bijte je, zabíjejte, nenechte nikoho naživu!“

Karl-Peter Schwarz
8. 5. 2015  zdroj

Pražským povstáním začalo vyhnání Němců z Čech a Moravy. Ačkoliv vykazuje některé znaky genocidy, dosud žádná vláda nevznesla obvinění.Poslední kapitola německých dějin na české půdě začala večer 4. května 1945 znevážením správních předpisů Protektorátu. Za potlesku kolemjdoucích přemalovali odvážní mladí Češi pouliční vývěsky a jiné německé nápisy českými slovy. Ráno, 5. května, to byla sobota, se ozbrojené bandy mladíků potulovaly městem, takzvané revoluční gardy. Protože hodně Čechů vlastnilo zbraň,nebylo těžké je ozbrojit. Tu a tam byli obklíčeni a odzbrojeni němečtí vojáci.
Příslušníci SS, mezi nimi Sudetští Němci, byli na místě zastřeleni. Dopoledne obsadili povstalci rozhlasový vysílač. Z reproduktorů na ulicích zaznělo heslo: „ Smrt Němcům“. To byl signál k Pražskému povstání, začátku vyhnání Němců z Čech a Moravy.

„Vůdce padl“, informovaly 2.května 1945 protektorátní noviny „Národní politika“ na své titulní straně s ještě velkou, černě orámovanou fotografií Hitlera. „Vůdce bojoval ve vojenském stanu v říšském kancléřství do posledního dechu proti bolševismu“, četli Češi.

Na rozdíl od Polska, Slovenska nebo v Jugoslávie se v Protektorátu Čechy a Morava nepodařilo získat pro odboj většinu obyvatelstva. „Jen malá menšina z našich miliónů vedla aktivní odboj“, napsal odbojář a historik Radomír Luža. „ Němcům se dařilo držet zbytek pod úděsným tlakem teroru. Na druhé straně byl ale každý pasívní odbojář.“ Téměř po celou válku byly Čechy a Morava uchráněny před bojovými akcemi. Pasivitu a tichou kolaboraci Čechů si němečtí okupanti koupili tím, že jim poskytli životní podmínky, které byly zřetelně lepší než v Německé říši.

Ovšem na jaře 1945 vítězné tažení Spojenců zmenšilo strach z Němců. Vstup války zároveň zpochybnil základní jistoty, které okupační režim Čechům poskytoval. 5.dubna zveřejnila nová československá vláda Národní fronty v Košicích pod ochranou Rudé armády lidově demokratický program ve znamení „celonárodního boje nejširších mas proti okupantům“. Nastala hodina pomsty.

Rudá armáda postupovala přes Moravskou Ostravu, Hodonín a Brno ku Praze, zatímco Američané dosáhli západní hranice Protektorátu. 6. května osvobodili Plzeň, jejich průzkumné jednotky se přiblížily ku Praze, stáhly se ale zpět na dohodnutou demarkační čáru, aby Rudé armádě umožnili dobytí Prahy. Marně žádal Churchill Američany, aby pokračovali v Čechách v postupu.Generál Eisenhower dodržoval dohodu se Sověty. Mezitím Spojenci bombardovali železnice západně od Prahy. Karl-Hermann Frank, Hitlerův státní ministr pro Čechy a Moravu, dlouho váhal se souhlasem k částečnému vyklizení města. Když to udělal, bylo již pozdě. Vlaky, které nechal přistavit pro odsun německých žen a dětí, již nemohly nádraží Praha – Bubny opustit. Ke zvažovanému pochodu až na Šumavu nakonec nedošlo. Němci byli uzavřeni v kotli, když začal konečný boj o Prahu.

V českých zemích se na konci války zdržovalo asi 4,5 miliónů civilistů. Ještě nikdy v tisíciletých dějinách nebylo v Praze tolik Němců jako na jaře 1945. K asi 40 000 Pražským Němcům , především starým, ženám a dětem, přibyli Němci z Říše a přistěhovalci ze Sudet, němečtí vojáci, ale i zranění z četných lazaretů, uprchlíci ze Slovenska, východní Moravy a Slezska.Celkem se ve velkoprostoru Praha zdržovalo koncem dubna asi 200 000 Němců. Mezi nimi se nacházelo 10 000 příslušníků ozbrojených jednotek, jejichž počet do konce války stoupl na 30 000. Téměř všichni chtěli ven z města, s výjimkou domácích Pražských Němců. Většina z nich si koneckonců nedovedla představit, že se jim přihodí to, co vyprávěli uprchlíci ze Slezska. Z jejich zážitků vyplývá, jak velmi je překvapil prudký výbuch českého násilí.

Rudá armáda byla přeceňována

V krátké době vzaly revoluční gardy útokem německé pozice ve městě, dostaly čtvrť za čtvrtí pod svou kontrolu a postavily barikády na výjezdových silnicích, které bránili proti postupně se blížícím jednotkám wehrmachtu a zbraní SS. Při bojích v a okolo Prahy přišlo v prvních májových dnech o život 3700 Čechů. Metoda SS brát civilisty jako rukojmí, zastřelit je jako „odplatu“ , nebo je hnát jako „živé štíty“ před tanky, stupňovala hněv českého obyvatelstva. Jednotky SS odmítaly ústup a byly připraveny na bitvu v Praze. Česká národní rada, která povstání vedla, podcenila čas, který potřebovala Rudá armáda, aby došla do Prahy.

Že Pražské povstání neskončilo stejně jako Varšavské povstání v roce 1944, které bylo před zraky sovětských jednotek poraženo, vděčí Češi Ruské osvobozenecké armádě /ROA/ Andreje Vlasova, která se v boji proti Sovětskému svazu podřídila Hitlerovi. Generál Sergej Kusmič Bunjačenko, ukrajinský velitel první divize ROA, změnil strany a 7. května 1945 zasáhl se svými 25 000 vojáky do bojů. ROA a ne Rudá armáda zabránila krvavé lázni SS a osvobodila Prahu od německé okupace. Ovšem Bunjačenkova naděje, že svobodný český národní stát poskytne ze slovanské vzájemnosti ROA útočiště a ušetří je vydání Sovětskému svazu, se nesplnila. Prezident Eduard Beneš a československá vláda v Košicích důvěřovaly svému spojenectví se Stalinem.

Generál Rudolf Toussaint, německý městský velitel Prahy, kapituloval odpoledne 8.května. Stahování mělo začít okamžitě, německé jednotky dostaly ochrannou stráž a příkaz vzít s sebou co nejvíce civilistů. V kapitulační listině se uvádělo: „Německé ženy a děti, pokud se nestáhnou z Prahy s jednotkami, jsou pod ochranou Mezinárodního červeného kříže, který se bude o ně starat a zajistí jejich odsun.“

V Praze hořely „lidské pochodně“

K tomu však již nedošlo. 9. května překvapily sovětské tanky zadní voj ustupujících Němců. Za jásotu Čechů vstoupila Rudá armáda do Prahy. Vojáci armády vlasovců se pokusili zachránit se v americkém válečném zajetí, což se několika tisícům podařilo. Dvě stě jich v Praze pochytali Sověti a okamžitě zlikvidovali. Ostatní byli chyceni za pomoci českých partyzánů v lesích. Z těch, kteří se dostali až k Američanům , byla většina podle repatriační smlouvy z Jalty vydána Rudé armádě. V okolí jihočeské tvrze Lnáře zastřelili Sověti polovinu první divize ROA. Exekuce zabraly několik dní.

V Praze se hon na Němce a české kolaboranty po vstupu Rudé armády rozšířil na celé město. V ulicích hořely „lidské pochodně“ – vojáci a civilisté, kteří byli pověšeni, politi benzínem a zapáleni. Jiní, také ženy, byly veřejně zmláceny, pověšeny nebo zastřeleny. Četní Němci spáchali sebevraždu. Revoluční gardy vyháněly německé rodiny z jejich bytů, které byly předány rodinám českým. Nemocní, zranění a invalidé byli za bití a nadávek převezeni ze špitálů a lazaretů do improvizovaných táborů a vězení, které byly zřízeny ve školách a tělocvičnách, sklepeních a garážích, kinosálech a kasárnách. Počet internovaných v Praze, kteří byli po několika dnech nahnáni do velkých sběrných táborů, rychle stoupl na 25 000. Zvlášť vyhlášený byl stadion na Strahově, v té době asi s 15 000 Němci, kde se také konaly masové exekuce. Přes den byli internovaní nasazeni na nucené práce, přičemž byli stále přepadáváni a biti. V lágrech byl nedostatek potravy, také pro kojence a děti, léků a hygieny. V noci vnikli dovnitř sovětští vojáci a znásilňovali ženy a dívky.

Vláda vyzývala k vraždám

Co se dělo v Praze, dělo se po stažení německých jednotek všude v Čechách. Vyhnání, provázené četnými masakry, začalo v pohraničních oblastech, brzy ale přestoupilo i do vnitrozemí. Vojáci a revoluční gardy hnali vysílené muže a ženy často v denních pochodech přes hranice. Ještě před schválením "odsunu obyvatelstva“ na konferenci v Postupimi bylo v červnu a červenci vyhnáno mezi 700 000 až 800 000 Němců. Počet smrtelných obětí pod přímým vlivem násilí je sporný, ale minimálně činil 30 000.

Masakry odbojářů a nezúčastněných civilistů, které provádělo SS mezi 6. a 8. květnem v Praze, bezpochyby vystupňovalo nenávist vůči Němcům na nejvyšší možnou míru. Ale o fázi anarchistického „divokého vyhnání“, na kterém se nepodílela státní místa, nemůže být ani řeči. Beneš a jeho okolí nejenže se smiřovali s masakry a schvalovali je, ale explicitně Čechy k tomu vyzývali. „V naší zemi bude konec války napsán krví“, řekl Beneš 27. října 1943 v rozhlasovém projevu. „Němcům bude bez soucitu a několikanásobně splaceno všechno, co spáchali v našich zemích od roku 1938. Celý národ se zúčastní tohoto boje, nebude žádný Čechoslovák,který by se tomuto úkolu bránil a žádný patriot nepromešká spravedlivě pomstít utrpení národa.“

„Nacisté musí utíkat před námi ze strachu“

Prokop Drtina, Benešův tajemník v londýnském exilu, vysvětloval v dopise ze 16.července 1944 odbojovému hnutí pokyny prezidenta: „Je důležité, abychom mnohé v prvních dnech po osvobození vyřídili sami, aby všichni nacisté, kteří jsou vinni, před námi se strachem utekli pokud možno co nejdále, a mnozí z těch, kteří se jako nacisté brání a budou klást odpor, aby byli pokud možno během revoluce zabiti. Myslete stále na to, že musí být připraven celý národ.“

Nejzřetelněji se vyjádřil generál Sergej Ingr, ministr obrany londýnské exilové vlády, 3.listopadu 1944 v rozhlasovém projevu: „Když přijde náš den, bude celý národ opět provolávat starou husitskou výzvu: 'Bijte je, zabíjejte je, nenechte nikoho naživu'. Každý by se měl již teď porozhlédnout po nejlepší možné zbrani, která Němce zasáhne nejsilněji: Když není po ruce střelná zbraň, pak by se měla připravit zbraň jiná – taková, která řeže, píchá nebo trefí“.

Nehledě na pár výjimek, jak píše historik Ray M. Douglas (Důkladné prokázání viny. Vyhnání Němců po 2.světové válce) , „po německé kapitulaci prakticky nedošlo nikde ke spontánním násilným činům vůči Němcům. Teror a násilí šly daleko více na konto státních orgánů, které jednaly na příkaz.“ Protože tyto zločiny byly konány úmyslně, „zničit úplně nebo částečně národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu“, jak se uvádí v konvenci OSN o genocidě z roku 1948, a protože byly splněny i ostatní podmínky uvedené v této konvenci (zabití členů skupiny, způsobení těžké fyzické a duševní újmy na jejích členech, úmyslné vytvoření podmínek, které jsou vhodné pro jejích úplné nebo částečné zničení), klasifikovali experti mezinárodního práva Felix Ermacora a Dieter Blumenwitz v roce 1992 vyhnání Němců z Československa jako genocidu. Na rozdíl od případu tureckého masakru na Arménech během 1. světové války Německo dosud žádná obvinění z genocidy nevzneslo.


Přeložila Mgr. Zdeňka Holešová
Pozn. Autor článku je korespondent listu FAZ pro jihovýchodní Evropu se sídlem ve Vídni.
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Prager Aufstand: „ Schlagt sie, tötet sie, lasst keinen am Leben!“

159 komentářů :

 1. Válka je vůl. Na Rusy jako připravené se americký vůl vyhne, protože na to nemá koule.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kdyby je měl, líp by udělal, kdyby si je hned ustříhnul.

   Smazat
  2. At to zni jakkoliv, nekontrolovane radeni uvedenych gard, vsechna ta svinstva a celkova pomsta davaji do budoucna jasnou zpravu:

   PRISTE K NAM NESTRKEJTE TEN OKUPACNI RYPAK !
   U PRVNI PRILEZITOSTI PO NEM DOSTANETE !

   a toje dobre....

   Smazat
  3. POLIT.STRANY V ČELE S PROPAGÁTOREM FAŠISTÚ ZVORÁLKEM NECHTĚJÍ VYMĚNIT SVÁ VEDENÍ,KTERÉ

   se postupně předelávájí na pétou kolonu Sudetenlandu,ktrerý se domnívá,že v důsledku neexistující Mírové smlouvy DEUTSCHES REICH dále existuje a tedy bude možné za odsun požadovat odškodnění se dále zahrávají se svými volliči a jsou schopni vyrábět DÁLE vadné zákony
   ONO CO BY TOMU POMOHLO JE SPLNIT VOLÁNÍ KTERÉ SE ZAČINÁ OZÝVAT VŠUDE V ČR A ZAČIT VYTVÁŘET K TĚMTO STRANÁM ALTERNATIVU PRO ČESKO...

   Smazat
  4. Upalování lidí zaživa je jistě strašné, osudu nevinných dětí je mi velice líto, ale po Lidicích, Javoříčku atd. se nikdo nemá co divit. Koneckonců, neumírají i dnes zcela nevinní lidé včetně dětí jen proto, že jsou příslušníky národů, které se v rámci tzv. boje proti terorismu rozhodl napadnout nejterorističtější stát světa? Naši předkové měli alespoň k té nenávisti legitimní a nikoliv smyšlený či záměrně prefabrikovaný důvod.

   Smazat
  5. Pátá kolona vedená propagátorem fašistú ministrem zahraniči,který odmítá požadovat dlužné reparace nyni vidí,že FAZ jasně požaduje odškodnění za odsun a za Benešovy dekrety,což prý byla genocida a žádná vláda PROZATÍM proti tomu nevznesla obvinění.ONO SE NA TO CHYSTÁ SPOLEK Sudetenland,který prý se soupisem majetku už začal a ten ministr PRÝ bude tleskat.TO JE VZKAZ KTERÝ POSÍLÁ ČECHŮM FAZ TÍMTO ČLÁNKEM

   Smazat
 2. Neměl tenhle článek být na Novinkách.cz nebo Idnes? Rusové oslavují vítězství a my budeme brečet nad chudáky Němci! Brzy se asi budeme muset omluvit Hitlerovi, že jsme ho dohnali k sebevraždě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, Němcům už se náš národ omlouval, ale že to naše vláda schvalovala, to je pro mne novinka. Hned se mi lépe chápe politika padesátých let, kdy se trestal i jen pohled k západu, ale to už byli komunisti a na ně holt platím jiný metr. Válka je holt hrozná a kdo ji způsobil by se nemělo zapomínat nikdy.A kdo ty zlotřilce hnal od Uralu až do Berlína, to by se také nemělo znevažovat.Takže když jsem poslouchala v rádiu oslavu pražského povstání a bojů o rozhlas a zakončeno to bylo americkou večerkou a naší hymnou, tak jsem se orosila.Je smutné, jak jsme schopní měnit kabáty, dějiny i bratry.

   Smazat
  2. Je to informace pro čtenáře, jak píše zpravodaj významného deníku v Německu. Nikde není naznačeno, že se s tím ztotožňujeme...

   Smazat
  3. Vyhánění Němců z bytů a předávání těchto obydlí Čechům byla zvratná reakce. Obrátil se pouze směr pohybu, po šesti letech.
   Jestliže bylo na území Čech koncem války "4,5 milionu" Němců, pak to představovalůo neúnosnou zátěž a udělat s tím něco se muselo.
   Autorem popisované hony na Němce (zvláště na chudáky esesáky ze Sudet) byla zřejmě jen taková malá repríza zabíjaček, které Němci provozovali např. v Babim Jaru.
   Akty pomsty, kterým byli Němci v Čechách vystaveni, byly legráckou nejen oproti německým excesům po celé Evropě, ale i proti tomu, co se dělo Němcům třeba v Polsku či v Jugoslávii.
   Jenže na Polsko si Němci v této fázi svého tažení za obnovu III. říše ještě netroufnout vznášet nároky. Taky tam není tak dobře připravená kolaborantská pátá kolona.

   Smazat
  4. stsci se podivat na zabery z 38 roku kdy ze "Sudet" byli vyhnani Cesi, jen s tim co mohli vzit s sebou, a jak nadsene vitali Sudetaci Nemeckou armada okupujici Sudety.

   Muzeme stokrat rikat vysidleni ci vyhnani, ale Sudetakum to bude hovno platne, totiz vysidleni ci vyhnani potvrdily vitezne mocnosti a z toho ani Americane necouvnou, mozna ze anglani ano, ale to je od nich normalni.

   Cili - zadnej strach at si Die Vertriebene kecaj co chtej.

   Smazat
 3. Podnětný článek. Stručně shrnuto, když se dva perou, třetí se směje. Česká lůza účtovala s lůzou německou, rus jako vždy zachraňovala a krvácela a váleční štváči pěkně v klidu kuli pikle na další desetiletí dopředu. Stejně jako dnes. PS: Mrkněte se na oslavy 70. výročí vítězství, začínají v 7:00 hod. našeho času a bude to online celý den a přímo z první ruky: http://www.msk-tv.com/page/russia1-tv-online.html Aleš Krejčí / Brno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chyba: V 9:00 hod. našeho času slavnostní zahájení. Aleš Krejčí / Brno

   Smazat
  2. Pražáci, vojenskou přehlídku lze od 9 hodin sledovat v Centru ruské vědy a kultury, Zátorka 16, P6 v kinosále na velkém plátně.

   Smazat
  3. Začalo to už ráno, přehlídka je od 9. Zajímavé je, že se tady pořád všude psalo že je až od 11. Asi byl zájem, aby to lidi zapnuli pozdě.

   Smazat
 4. doktor První článek prosazený českým sudetlansmanšaftem po jeho registraci minulý měsíc??????? Mého prastrýce popravili za odboj a já si tak opravdu rád přečtu něco homomultikulturního o hodných Němcích, kteří nás chránili před SSSR.Hodně jste upadli.....Kolik to stálo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teď jde o to jestli ho popravili Němci nebo následně komouši.

   Smazat
  2. To je dobré, že článek je zveřejněn,
   ať se ví, jak vlivné noviny hodnotí naše dějiny, a zrovna při příležitosti 70. výročí konce války..

   Smazat
  3. Je to informace pro čtenáře, jak píše zpravodaj významného deníku v Německu. Nikde není naznačeno, že se s tím ztotožňujeme...

   Smazat
  4. Je to informace o tom, jak se Němci vyrovnali s fašismem a a jak se z něj poučili. A pro nás je to důležité vědět, protože je to náš velký soused a velký majitel našeho majetku, tak je dobré být informován.

   Smazat
 5. Nenacházím slov. "klasifikovali experti mezinárodního práva Felix Ermacora a Dieter Blumenwitz v roce 1992 vyhnání Němců z Československa jako genocidu"..."Německo dosud žádná obvinění z genocidy nevzneslo."!!!!!!!
  Co autor vlastně chtěl říct??????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sudeťáci chtějí zpět majetky. Genocida zakládá právo na odškodnění. Proto se snaží zaměnit pojem "odsun" za "vyhnání". Vyhnání lze klasifikovat jako genocidu, odsun nikoli.

   Smazat
  2. Asi jsme je vyhánět přece jenom neměli. Měli jsme jim asi sebrat děcka na převýchovu a to ostatní vyhladit z povrchu zemského. Polovičatost se holt nevyplácí ... A dneska by si šmejdi nestěžovali.

   Smazat
  3. A v dnesnim nemecku uz zase fasisti vladnou v cele s Mrchel. Jednou fasista vzdycky fasista ! Rakce na hruznou okupaci celkem primerena a fasoun z toho chce vytlouct kapital. Havel pomahal vydatne .Za drzeni zbrane byl trest smrti a tak fantazie sudetaku , jsou jako vzdy puste lzi, plne hnusu..V r. 1960 jsemprijel do Usti n/L a nasel jsem skoru pul /celkeho/ mesta mluvit nemecky.Moje kamaradi nemci a polonemci /1960-68/ ? A vim zhruba co se tam delo a nedelo. Hodne reakci bylo na tzv. wehrwolfy, kteri melo terorizovat osvobozene staty ale nedostali se k tomu. Kviceni krys stale sili a co ze si ti cesi dovolili , se branit a delat revoluce, lzi jsou to nejlepsi co pro nas muzou udelat. Kazdej zacne premyslet konecne a na vychodu uz svita...

   Smazat
 6. Mému tátovi zničili zdraví za půl roku na nucených pracích. Pak se podílel v plzeňské Škodovce na sabotážích vojenské výroby. Po tom "skvělém" článku se za něho mám stydět a litovat chudáky Němce? Jaký byl smysl jeho uvedení tady???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to informace pro čtenáře, jak píše zpravodaj významného deníku v Německu. Nikde není naznačeno, že se s tím ztotožňujeme...

   Smazat
  2. Vlastenka

   Můj děda bojoval se Svobodou na Krymu, tři roky strávil jako zajatý důstojník v Mauthausenu, což mu podstatně zkrátilo život. Byl vyznamenán jako válečný hrdina a dnes slyším, že snad svou zem "dobyl"???
   Dědek z druhé strany ukrýval na statku partyzány a riskoval život celé rodiny. A v našich médiích musím poslouchat lži o tom, že byli Češi "největšími kolaboranty " apod. Přitom se tyto účelové pomluvy nezakládají vůbec na pravdě. Sám říšský protektor byl silou a zarputilostí českého odboje zaskočen. Nejsme a nebyli jsme nikdy horší nežli druhé národy. To se nám jen snaží vsugerovat sudetoněmečtí řiťolezci.

   Smazat
 7. Těch civilisti je mi líto . Ale pokud by mi Němci likvidovali rodinu , žedné odpouštění okamžitě ke zdi . Skoro vyhubily Slovanský národ .

  OdpovědětSmazat
 8. A kdo ten Allgemeine Zeitung vlastní? Asi nějaký ... štain. Zase nějaký šmejd štve národy proti sobě.

  OdpovědětSmazat
 9. Jde o sudetoněmecké přepisování historie. Nelze než reagovat slovy Kovanice na jiný podobný text:

  „Jsou i zprávy“ o rozkazu zničit Prahu zápalnými bombami (“celé hnízdo musí hořet“), „jsou zprávy“ o zapálení Staroměstské radnice a bombardování Českého rozhlasu, „jsou zprávy“ o podminování pražských mostů, které měly vyletět do povětří (včetně Karlova mostu), „jsou zprávy“ o plánech na zničení Prahy. „Jsou zprávy“ o vraždách na Zelené lišce, o ženách s uřezanými prsy, o mučení zajatých barikádníků, o popravách civilních rukojmí, o hnaní civilistů před tanky, o střelbě na nemocnice, o ostřelovačích, kteří ze střech ještě 9. 5. 1945 vraždili děti na pískovištích, o celkem třech tisícovkách mrtvých, českých a ruských mrtvých. A nejsou to jen „zprávy“, ale důkazy. O těchto „zprávách“, o německých zločinech, které jen pokračovaly po zločinech předešlých, však pan „historik“ mlčí."

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/samanovo-doupe-prazske-povstani-nemeckyma-ocima-f64-/p_doupe.aspx?c=A150504_173955_p_doupe_wag

  Další zajímavý článek:
  http://zpravy.aktualne.cz/domaci/prazske-povstani-casto-jen-myty-a-famy-rika-historik/r~e6461896f33111e4b5ba0025900fea04/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Landsmanšaft taky drze vydával Čechy povražděné Němci v Kobylisích za Němce zabité Čechy úplně jinde!!!!!!!!!!§
   Nejhorší jsou falšovatelé dějin z dílny ČT - nemůžu si vzpomenout na jméno křiváka, který točil dokument o Čechy povražděných sud.Němcích někde na vsi a pak se ukázalo, že to bylo úplně jinak. Zabili je samotní Němci.

   Smazat
 10. FAZ patří k nejvlivnějším německým deníkům. Uveřejní-li cosi takového, není to pro ČR a Čechy dobrá zpráva. Mají však cizinci možnost se dostat k našim dějinám?
  Již dlouhá léta je evidentní, že ČR chybí kvalitní cizojazyčná (AJ, příp. NJ) publikace o českých dějinách od zdejších autorů. Pak se nelze divit takovým paskvilům, jako otiskl FAZ, a jejich účinku. "Stát, který selhal" ("Czechoslovakia - The State That Failed") od M. Heimannové je povrchní popis osobou s omezeným souborem zdrojů bez proniknutí pod pokličku písemných dokumentů a bez důkladného seznámení se souvislostmi, tj. jde o zachycení zjednodušené, ploché, bez kontextu, bez pochopení atmosféry. Pro lidi nevládnoucí češtinou je to však jediný zdroj.
  Pokud to někdo nezaplatí, tak nic jiného nebude. Přitom je v zájmu ČR, aby cizinci měli možnost se seznámit s kvalitně a korektně zpracovanými dějinami českých zemí.
  Především je to tudíž věc vlády, aby zpracování takové publikace podpořila, zadala a zafinancovala. Na Akademii věd by to měli zvládnout. Otázkou ovšem je, zdali na vládě či na ministerstvu kultury nasbírají politici a úředníci dostatek inteligence, aby potřebu kvalifikovaného cizojazyčného zpracování našich dějin pochopili a patřičně konali. Přitom podání pro cizince musí být trochu jiné, než pro místní občany, neboť oni netuší různé samozřejmosti a nemohou znát záležitosti předávané mezi obyvatelstvem z pokolení na pokolení. náležité proporce. Právě nutnost vyrovnat se s takovým deficitem by mohla přispět k očištění tuzemské populace od tradovaných mýtů a zkreslení díky přesnějšímu, proporčnějšímu zachycení notoriet, atmosféry a kontextů.
  Ona tedy taková seriozní práce chybí i v češtině. Drtivá většina textů o nedávných dějinách je jednostranných, výjimky (Michal Pullman) se týkají spíše jen dílčích momentů, nikoli komplexního podání.
  Jinak článek ve FAZ prakticky načrtává, jak asi mohli pracovat henleinovci za První ČSR a jakému mediálnímu tlaku byli zahraniční Němci vystaveni, co zamlčet, přitlumit, co zveličit, jak pravdu obléknout do lži.
  KR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Předpokládat, že v Německu detailně nevědí, co a jak skutečně na území Čech a Moravy bylo, je tak naivní, až to budí podezření. Nikdo přece není o těchto věcech informován tak z první ruky, jako právě němečtí nacisté. A že se i FAZ zařazuje do bojové linie těch, kteří usilují o trtansfer viny z pachatelů na oběti, o přepisování historie, není překvapivé. Co možná překvapí (ale mělo by opravdui?) je kolaborační počin NR, která "nijak nenaznačuje", tedy až na to, že přetiskuje sudetskou propagandu - bez nejmenšího komentáře...

   Smazat
  2. Pravda, komentář měl být hned na začátku článku, a ne dodatečné vysvětlování v diskuzi.

   Smazat
  3. Pro 10:33
   Předpokládat, že v Německu a jinde ve světě detailně - a objektivně - vědí, co a jak skutečně na území Čech a Moravy bylo, je naivita nebo hloupost. Opravdu si myslíte, že se Němci, Britové, Rusové, Poláci atd. učí celistvý historický vývoj českých zemí, že mají dostupné objektivní zdroje, že se neučí jen o pár událostech dotýkajících se jejich zemí a to ještě z jejich pohledu?
   To, že bývalí členové SS a wermachtu dobře vědí, co a jak zde za 2. světové války probíhalo, ještě neznamená, že to doma vyprávěli a že to vědí také jejich následovníci, třeba již i demokratičtí a antifašističtí. Myslíte si, že Češi se učí a vědí, co a jak se dělo v Německu, Polsku,Rusku, Británii atd., že znají celistvé dějiny Německa, Polska... z pohledu Němců,Poláků,.... že vědí, jak kde jsou podávány dějiny českých zemí z pohledu Němců, Poláků... že tedy chápeme jejich postoje? Zájemci v ČR mají výhodu, že již desítky let vychází edice dějin jednotlivých států. Otázkou je kvalita autorů, vždyť i od našich autorů jsou výklady našich dějin velmi odlišné, protože mnoho z nich do výkladu promítne své politické přesvědčení a dle toho uzpůsobuje uváděná fakta, jejich souvislosti a interpretaci .
   Článek je FAZ je produktem vzájemné všeobecné neznalosti. Může být publikován v předním médiu právě proto, že asi jen málo lidí v Německu ví, jak to vlastně bylo (pachatelé se neozvou a seriozních lidí znalých věci moc nebude), a tak mají podobné texty připravené pole pro dezinterpretaci a manipulaci širokým čtenářstvem. Česká strana nemůže nařídit, aby se v Německu, Polsku, Británii, USA,.... učilo a psalo o našich dějinách to a to, ale může zajistit, aby občané cizích zemí měli možnost sáhnout po našich dějinách naším pohledem v jejich jazyku. Pokud tak neučiní, nebude mít v zahraničí jiné zastánce, než ty, kteří mají zájem se naučit česky a s českými dějinami a našim vnímáním minulosti a současnosti se setkají v rámci studia a pobytu v ČR. Pro ostatní budeme nadále jakousi malou neznámou zemí kdesi daleko.
   Článek ve FAZ nám není obsahem nakloněn, ale je nám oknem do německých domácností, škol, médií a úřadů, a měl by proto být pro nás podnětem k zamyšlení a konání.
   KR

   Smazat
 11. Proboha,
  já si myslím, že je dobře vědět, co píšou na druhé straně. Je to propaganda .. ale je lépe o ní vědět, kolik z nás čte FAZ ? Je to pohled z jejich strany, tendenční, ale zřejmě se u nich uchytil. Takže díky za překlad.


  No genocída... byla to genocida. vše německé se hnalo pryč. Zlikvidovali jsme vše německé NA NAŠEM ÚZEMÍ. Poslali jsme je do jejich země zaslíbené. Odsun schvaluju. Způsob jakým byl proveden ale stojí za omluvu. Nic na tom nemění, že "byly vášně".

  Kdyby nebylo genocídy mohl tu nastat neřízený holocaust - ne odsun ale vybití.


  Když už FAZ fňuká nad 30 000 zabitými němci, mohl alepsoň uvest 360 000 čechů zabitých v koncentračních a pracovních táborech nebo rovnou popravených. Můj přeživší děda vyprávěl ! Článku nejde o fakta, ale o "pravdu".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlastenka

   Odsun byl proveden na základě Postupimské dohody, na což se zapomíná!!! A Němci byli logicky, jako nebezpečná entita, odsunuti i z jiných zemí.
   Nelze akceptovat, aby nám německá šlechta v naší vlastní zemi tvrdila, že byl Beneš zločinec a měl by stát před soudem v Haagu.
   Tam by měl stát především Thaci, Albrightová, Porošenko, Kolomojskyj a další.
   On je ale smysl pro" spravedlnost" našich "demokratů" poněkud jednostranný...

   Smazat
  2. V Postupimi s tím spojenci vyslovili souhlas, ale Beneše to stálo hodně přesvědčování. Odsun byl nápad Beneše a nikoli nějaké Británie nebo Francie.

   Smazat
  3. Ano, to je přece jasné Roosevelt,Eisenhover,Truman, Stalin, Churchill, Atlee a stovky dalších politiků a generálů velké trojky žrali po celou dobu války československé uprchlické emigrační vládě z ruky a ke konci války dostoupila jejich podřízenost E. Benešovi takových měřítek, že začali tančit přesně tak, jak jim Beneš pískal... a v důsledku toho postupimská konference vlastně ani nebyla konferencí v pravém slova smyslu, protože i tam vše řídila čs. emigrační vláda v čele s Benešem

   Smazat
  4. Ale vždyť všichni víme, jak se "dělá" politika, kdo jedním čmárnutím pera přepíší dějiny národa než řekneš švec. Jsou to samozřejmě politici, ne lid, toho se málokdy ptají na souhlas. Proč? Protože by ho většinou nedostali. Takže tak jako před druhou světovou, i dnes se nám začíná pozvolna rozlézat fašizmus a naopak rusofobie. A mocným to z nějakého nepochopitelného důvodu vyhovuje a tak nás tím směrem vláčejí lid nelid. Proto právě teď zaregistrování "sudeťáků" u nás a tolerance jejich protistátních a protiústavních prohlášení. Jejich odškodnění pozdrželo zvolení Zemana, ale není všem dnům konec a situace na Ukrajině jim jde neuvěřitelně na ruku. Máme v rodině potomky sudetských Němců, kteří tu zůstali, protože jejich babka byla v době odsunu nemocná a nezvládla by ho. A dnes? Volili Khárla, neboť doufali, že jim z toho něco kápne, nad jeho osobními kvalitami nijak nešpekulovali. Tak to jen tak pro vyvážení, jací jsou to "vlastenci" a jak jsou vděční za vlídné poválečné zacházení. Nejsem si jistý, na čí straně by stáli, kdyby sem opět vkročil Němec, až by ho Rus hnal až do úplné okupace. Ne, nebudu se omlouvat, že se nás nepodařilo vyhladit...

   Smazat
 12. Bylo to hrozne, ale kvuli valce kterou rozpoutali nemecti naciste nevyhnutelne.
  Skoda, ze jsme se nedokazali stejnym zpusobem vyporadat i s pomahaci sovetskych okupantu - komunisty.
  Rusky zlocinec Putin by ted v nasich radach jen tezko nasel zrudy, ktere s nim jsou ochotny kolaborovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlastenka

   O jakém zločinci to mluvíte? Putin hájí zájmy svého národa, který se za Jelcina Američanům málem podařilo totálně ekonomicky zničit. To, že byl v KGB vůbec nic neznamená, Bush a další američtí prezidenti aktivně pracovali pro CIA - jaký v tom vidíte rozdíl?
   Až do chvíle, kdy se Američani účelově nevytasili se sankcemi (které decimují Rusko i EU, což USA nesmírně prospívá), byla spolupráce s PUtinem na velmi dobré úrovni. Stejně tak spolupracovali všichni noví "humanisti" i s Kaddáfím.
   Kuba byla nepřítelem USA po celých 50 let, náhle Obama "prozřel" (aniž by Kuba doznala jakékoliv změny) a embargo zrušil. To, že za tím stojí zase jen americké zájmy (voj.základny), by nepochopil jen hlupák.
   Zeptejte se, co bylo dříve - vejce nebo slepice.
   Majdan nebo Krym?!

   Smazat

  2. Co obnášela tak zvaná "TOTALITA" ?, Všichni měli práci. • Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny. • Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat. • Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi. • Levné a všem dostupné úvěry. • Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu). • Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití. • Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování. • Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč. • Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi. • Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních. • Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci. • Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech. • Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali. • Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých. • Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny. • Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali. • Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů. • Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil. • Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes. • Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet,přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování ,a tudíž nebylo úniku do anonymity. • Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy… • Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit. • Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna. • Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si , že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné). NEVÝHODY • Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče… • Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží. • Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit. • Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.

   Smazat
  3. A kdo chtěl z toho ráje na zemi pryč, toho radši zastřelili, nez aby trpěl v kapitalistické cizině....Kamila

   Smazat
  4. No jasně, zářným příkladem budiž náš exprezident pan Klaus, jenž byl za té hrozné totality na krátkodobé stáží v USA a na dlouhodobé stáží v Itálii. A mohl bych jmenovat další a další, z dnešního pohledu tvrdé antikomunisty, kteří s výjezdy do tzv. kapitalistické ciziny neměli nejmenší problém.

   Cca od roku 1960 přes "zelenou" hranici utíkali pouze kriminální živly, jelikož pro ně neexistovala možnost dostat pas. 90% emigrantů odejelo pohodlně s pasem a doložkou, buď na pozvání příbuzných, známých, nebo v krajním případě přes Jugoslávii.

   Já jsem v tom "ráji" prožil větší část svého života. Od 7 do 53 let. Netvrdím, že to byl ráj a bylo zde vše nejlepší, ale značně větší část obyčejných lidí, měla daleko lepší životní podmínky, než je mají dnes.

   Smazat
  5. A je toho ještě mnohem víc, co by mluvilo ve prospěch socialismu jako spravedlivějšího společenského řádu. Je le třeba se zmínit i o těch, co byli "u komunistů". Byli to bezohlední lupové, kteří nalezli jako štěnice do řad komunistické strany, dělali kariéru, rok 1968 využili jako nástroj proti poctivým komunistům a vylučovali je ze strany aby se zbavili kritiků a svou činností ničili základy toho, co naši otcové a dědové chtěli vybudovat. V mnoha směrech zdiskreditovali pojem "komunista" a to se nám vrací stále po letech znovu a znovu. Tito šmejdi po převratu úspěšně převlékli kabáty dnes opět září jejich pokřivené charaktery na nebi současného zdegenerovaného systému.

   Smazat
 13. Musíme si říci, že většina Němců žijících tehdy v českých zemích jako Praze, Brně atd. byla kdykoliv ochotna jít udat svého českého souseda na Gestapo. Například, za ubytování nehlášené osoby u sebe, byla smrt, přijel vám příbuzný, přespal u vás tři noci a vy jse ho nešli hlásit, tak vás šel prásknout váš německý soused, že ho u vás 3 noci viděl. To byli ti zmrdi, kteří byli kdykoliv ochotni jít a udat Čecha za cokoliv. Mimoto, za vraždu Heydricha Němci slibovali, že popraví každého desátého Čecha. Můj otec mi řekl, válka, to byl permanentní strach, nevěděli jste, jestli pro vás ráno o 5. nepřije Gestapo. Když se třeba váš bratr zapletl do odboje, přišli a sezbírali i jeho příbuzné a popravili je. Němci z toho, co způsobili, vyšli až moc levně. V Bělorusku Němci vypálili a vyvraždili asi 620 vesnic. Snad si Němci po válce nemohli myslet, že jim to projde jen tak, já nic, já muzikant. Mimoto, můj dědeček bojoval v Masarykových divizích v Rusku proti Němcům v 1916 - 1917, a kdyby tenkrát neutekl v 1939 ze Sudet, tak mu za to podřízli Sudet´áci krk. Moje rodina nepotřebuje žádné omluvy, ale také se nehodlá někomu omluvat. Dovedete si představit, kdyby ti Němci zde bývali zůstali, co by u nás dělali dnes, kdy EU vládne Německo? Zbavili jsme se jednou pro vždy lidí, kteří byli ochotni nám kdykoliv vrazit kudlu do zad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou pane jen fasisticke kecy. Nemce vedla k vrazdeni jejich vlada a zrudna ideologie.
   To sam se dnas da rici o Putinovi a jeho zrudach.
   A najdou se v nasem narode jeste vetsi zrudy. Ty, ktere Putina a jeho fasisty podporuji.

   Smazat
  2. Vy asi budete taky pěkná zrůda s mozkem propláchnutým mediálním mainstreamem.

   Smazat
  3. Chca nechca, pořád se mi jeví, že základní otázkou viny a trestu zůstává, zda uplatnit skupinovou vinu, nebo řešit případ od případu? Obsadilo-li nás jiné státní řízení, tzn. všichni jeho občané z obsazení měli přímý, nebo nepřímý zisk, nebo byli mlčící součástí, asi bych souhlasil se skupinovou vinou a samozřejmě odškodněním za válečné škody a také bych souhlasil s lidským odsunem. Ovšem odškodnění za podmínky trvale udržitelného života povinného, nikoliv trest pomalé smrti jako byla Versajská smlouva, nebo současné exekuce (protože jenom hlupák by se nevzbouřil, když může jen získat), a odsun bez jakýchkoliv zvrhlostí, které se měly přísně trestat. Článek velice dobře směřuje k tomuto mému metru, tzn. budeme-li s ním měřit všem stejně a prokáže-li se, že i ty zvrhlosti byly naším státem veřejně posvěcené, nezbývá, než se o genocidě bavit. Nebo posunout datum ukončení války až za tu poslední zvrhlost, co se na našem území odehrála a slavit to prostě jindy.. :o) Aleš Krejčí / Brno

   Smazat
  4. vlast tě (7:27) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek a nebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  5. Vlastenka


   Klasická lež a znevažování odboje. Udavačů tady bylo rozhodně méně nežli ve Francii. Vzpomeňte si na vypálení Ležáků, kde celá vesnice chránila parytzány a vysílačku a byla za to srovnána se zemí.
   Tyhle paušalizace mě nesmírně se..., už jen proto, že můj děda bojoval na východní frontě a ten druhý pomáhal odboji.
   Když naším městem procházeli Němci s válečnými zajatci, dle vzpomínek dědy i otce jim lidi z celé čtvrti házeli chleba a další potraviny, přestože je Němci zastrašovali zbraněmi.

   Smazat
 14. Škoda, ze tak jako s nacistickymi okupanty jsme se nevyporadali s bolsevickymi okupanty.
  Palmer.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. To by jsi pak tady Palmere nebyl, bohuzel.

   Smazat
  3. Anonymní9. května 2015 7:58
   Trolle, trolle, ty starej vole, máš asi v prdely vražený voje. :-)

   Smazat
  4. Palmer se činí, holt musí si zasloužit svůj žold: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek a nebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Smazat
  5. Palmer se sice činí k vůli svému žoldu, ale to je logicky v jeho zájmu a dá se to pochopit. Nedá se ovšem pochopit, proč vy na jeho provokace reagujete, vždyť mu k dobrému žoldu v podstatě pomáháte, což není ve vašem zájmu. Zkrátka hrajete Palmerovi blbce, kteří se mu starají o naplnění jeho konta.

   Smazat
  6. Anonym 9:38

   Mate pravdu, ja mel za to ze je to trefne ......jinak absolutne souhlasim....

   Smazat
 15. Nacista Swarzenberg je tady nasazeny aby slouzil nemcum a rakusanum - idioti zradci to nikdy nepochopili, EU slouzi k totalnimu zniceni statnosti coz byl cil 3 RISE .... jenom to nazyvaji v Brusellu jinak.

  EU pujde ke dnu a velmi rychle, uz byli skemrat v Londyne vcera po te co Red Ed prohral na celou caru....UK na 99% opousti EU a nema zajem na tom aby nacisti z EU znicili UK, jejich suverenitu a kulturu a to same udelaji s vlnou emigrantu (coz je bez pochyby organizovana ze vnitr....ne spontanni tak jako nebyl spontanni Majda...)

  Otazka co Cesko???? Nemecko odmitlo asi Francii do nove aliance, proto Francie hleda sponjence v Perskem zalivu..... Anglie se bude snazit ozivit jejich starou kolonii USA (coz oficialne podle legislativy je stale kolonie aniz usaci o tom vedi....) Nemecko ma tendenci vytvorit Severni Evropskou aliance a nebo pujdou samostatne svoji cestou navazani na BRICS TRADE ale podle toho jak Nemecko je momentalne politicky nejednotne (Merkel byla nasazena bankerskymi krysami a haji jejich zajmy a na druhe strane stoji - prumyslnici----, proto mame v Nemecku utoky na Merkelovou a nektere cleny jejiho kabinetu...., Merkel bude asi prinucena k rezignaci...)

  Po te co Sobotka skemral v Nemecku s Merkelovou to nevypada na nejakou spolupraci - Merkelova mu rekla ze Cesko nema kvalifikovanou silu- tzn jinymi slovy Nemecko nema zajem tahnout Cesko .... Pokusi se Zeman presvedcit Putina ze v Cechach ne vsichni jsou nacisti? Tot otazka... protoze to je posledni alternativa BRICS a Asijsko-Evropska Unie - COZ BUDE JEDINOU REALITOU PRO EVROPU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Domnívám se, že Cameron sice bude muset vyhlásit referendum o setrvání v EU, ale nic nebrání tomu výsledek trochu poopravit, jako to udělali v případě těchto voleb nebo nedávného skotského referenda o vystoupení z VB. Žijeme v převratné době, je třeba plnit vyšší cíle.

   Smazat
  2. Hlavní cíl Zemanovy cesty byl pochopitelně ekonomický. Jel prosit, kvůli Českem nespláceným ruským pohledávkám. Jejich výše je státním tajemství, ale úspěšně to roste.

   Smazat
  3. vím o jedné kvalifikované síle, říká si palmer, ale ten asi Merkelové asi stačit nebude, je k ničemu, zanechává po sobě jenom smradlavou stopu

   Smazat
  4. Anonym 8:54

   Pohledavky je samosebou dobra medialni nalepka i kdyz relevantni .... V sazku je mnohem vice - 1. Nastartovani zlatem kryte meny - tzn Yuan bude asi prvni pak bude nasledovat as Ruble nebo pujdou paralelne - pak bude nasledovat destrukce dolaru a amici se budou snazit nastrcit idiotum dalsi deravou menu ale svet se jim vysmeje protoze zlato nemaji tak jak tvrdi....
   2 Tzn EU a EURO jsou v koncich taky......rozpad EU je absolutni jistota - jedinne ze by nastal totalni zazrak a EU zmenila smer to se ale nestane....tzn Nemci maji svuj plan (nejmin 2) jak opustit potapejici se lod ....

   3 Sobotka byl skemrat zda nemecky otrocky stat Cesko muze byt vzato pod Nemeckou zastitu a evakuovat potapejici se lod s Nemeckem..... radeji to vypada ze Nemecko nema zajem .... tak jako nemaji zajem o Francii proto Francie skemra v Perskem zalivu (Persky zaliv planuje taky nejakou unii s tim ze vyrukuji se zlatem krytou menou ...) Jizni Amerika kolem Brazilie planuje to same

   (Narodni Demokracie prohlasuje zlatem krytou menu - mam za to ze nevi o cem mluvi.... mozna se milim. ) Pouhy fakt ze Saddam zacal o tom spekulovat a jak skoncil, pak Qaddafi zacal o tom mluvit a jak skoncil .....) Kdyby ceska vlada o tom zacala spekulovat a mluvit o tom verejne s prezidentem dohromady tak nastanou urcite veci - 1 Vice zbrojnich skladu vyleti do povetri a noviny budou mluvit o tom ze za to muze pocasi..
   2 Vice domu v Praze vyleti do povetri a noviny budou psat ze to zase unikl plyn

   3 A ti co byli propagoniste teto myslenky by skoncili jako Petr Necas a nebo jako polaci u Smolensku ci hokejiste z Jaroslavi..., ci Ukrainsky MH 17

   Tak ze co?????

   Cesko je v zajeti nacistickych sil vedenych bankami ktere slouzi nacistum z VoleSteetu to znamena mafii Rotten-child (ROTHSCHILD) a idioti o tom ani nevi ze jsou otroky bez jakychkoliv prav...

   Smazat
 16. Soudruzi, vyserte se už na plané žvanění. Velkolepá vojenská přehlídka právě začíná. Takže ruskou vlajku do ruky, pořádně s ní máchat a křičet "Rasíja". Ti mladší z vás, kteří jsou ještě schopni dosáhnout erekce, můžou při detailních záběrech na velkého Putina i masturbovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ty máš ale stejně kliku... nebo KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ JE OTEVŘENO I TOMU CO NEVĚDÍ CO ČINÍ...

   Smazat
  2. podle sebe soudím tebe.nevzrušuj se at ti tvoje nudle nevystřelí oko

   Smazat
 17. Vlastenka

  http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-serialy-a-reality-show/317952/esesaci-strach-o-zivot-hlad-rodina-v-reality-show-ct-projde-terorem-2-svetove-valky.html

  Něco tak pokleslého a nevkusného točí za naše peníze ČT.
  Pro větší efekt by mohli nakonec pokusnou rodinu postřílet.)))
  Doufám, že neopomenou vyzdvihnout hrdinství sudetských Němců a jejich nespravedlivé "vyhnání".

  OdpovědětSmazat
 18. Vítězné tažení spojenců na zapadě a vítězné tažení rusu z vychodu změnilo vztah čechu k Němcům.
  Strach ne z němců ale strach a odplata z těchto budoucích vítězu války mezi nimiž v žadném případě není a nemůže být česko a už vůbec ne kdysi československo.
  Strach a obava jak budou vit mocnosti posuzovat obyvatele a jeho postoj.
  Proto praž.povstaní -zbytečné gesto ,zbyteč.zmařené životy -válka skončila.Začala nejsmutnější a nejohavnější část dějin tohoto národa-
  msta a genocida.Drsné leč pravdivé viz článek.
  Tradiční vymlouvání to oni začali a to bylo rozhodnutí spojenců tradiční žvásty nic nemění že právo nelze zaměnovat za mstu,pokud se k právu a morálce hlasíme.
  Mstu nelze ničím omlouvat pokud nechceme by posuzovaní stejně.
  Mohlo by se to opakovat pořád dokolečka dokola...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlastenka

   S těmi falgelantskými omluvami Sudeťákům začal Havel.
   Nevím, kolik ještě omluv by mohlo být pro havloidy dostačující.
   V téhle pokřivené době (o nic méně nežli té předlistopadové) propaganda drze tvrdí, že nás osvobodili Američani a pak "tak trochu" i Sověti. Stejně tak se klade rovnítko nad poválečnými zločiny Čechů vůči sudetským Němcům a vražedným peklem, které samotní Němci u nás a v celé Evropě rozpoutali. Přičemž tyto dvě záležitosti jsou zcela nesouměřitelné už jen porovnáním počtu obětí.
   Navíc Landsmanšaft naprosto bez skrupulí zneužívá např. fotografií Čechů povražděných v Kobylisích a ty pak vydává za Němce zabité Čechy. Podobných manipulací jsem viděla i na ČT nespočet - např. nestoudné lži o tom, že byli téměř všichni Sudeťáci lidumilové a odbojáři proti Hitlerovi. Těch slušných přitom byla mizivá menšina a po zabrání Sudet se chovali k Čechům nepřátelsky a agresivně.
   To, že se lidé, jimž Němci zmasakrovali celé rodiny, mstili, mi připadá jako vcelku ospravedlnitelný fakt. Já bych se v jejich situaci asi nezachovala lépe a nemám právo je za to soudit.

   Přemýšlivý člověk nemůže nevidět, kam tyto snahy směřují.
   Vina německých fašistů se marginalizuje, československý odboj znevažují lidi jako Schwarzenberg nebo Bukvoj-Kopecký ( pocházející z rodů kolaborantů) a v Češích se budí dojem, že byli národem zbabělců. Nemluvě o tom, že se vrací majetek těm, jimž byl oddůvodněně zabrán na základě BD.
   Tento výklad dějin nelze přijmout. Je velmi nebezpečný, protože pamětníků ubývá a mladé generaci zprofanovaná média vymývají uslilovně 25 let mozky.
   S ohledem na úroveň vzdělanosti v ČR po listopadu 89 se obávám toho, že bude jednou Hitler plně rehabilitován a dětem se bude tlouci do hlavy, že 2.světovou válku zapříčinil Sov.svaz. Jisté náznaky se již objevují, v diskusích se tyto lži (buď z neznalosti nebo vědomě) objevují čím dál častěji.

   Smazat
  2. hrabě Kocharowski9. května 2015 11:54

   My, Češi a Moravané, se nemáme za co stydět, pouze chyba veliká byla, že jsme ty nacistické zrůdy nezačali řezat hlava nehlava už v r. 1938. Za to, co německý národ prováděl za barbarské zločiny před i během války, si odplatu i následující odsun plně zasloužil. Byl to velice mírný trest
   za ty desítky milionů povražděných lidí a totálně rozvrácenou Evropu. Sudetští Němci se kompletně přihlásili k občanství Německé říše, byli tedy slušně a civilizovaně jako cizí státní příslušníci odsunutí domů do říše. Nebylo jiného řešení. Německo bylo vítězi donuceno k bezpodmínečné kapitulaci a následně bylo donuceno splnit
   veškeré podmínky, nařízené vítěznými velmocemi. Mezi tyto povinnosti patřil i odsun německého nacistického obyvatelstva, občanů třetí říše, zpět do reichu. Důvod byl jasný. Němci vyprovokovali dvě světové války, k tomu jim
   dobře posloužili právě Němci, sídlící v okolních zemích.
   Bylo to velice moudré preventivní opatření, jednou provždy je klid. Nechat si nalézt blechy do kožichu není rozumné.
   Byly jen dvě možnosti - kdyby Němci vyhráli válku, obsazený prostor by "vyčistili" od neárijského obyvatelstva, nechali by si pouze část jako sluhy a otroky. Český národ by zlikvidovali, nijak se svými plány netajili, o tom nemusí nikdo pochybovat.
   Druhá možnost byla ta, která se, díky bohu, naplnila, Němci prohráli. S tím potom souvisí vše, co následovalo.
   Nelze vůbec pochopit, na co si Němci vlastně stěžují? Vždyť se jim za jejich barbarství vůbec nic nestalo, pár zločinců
   pověsili v Norimberku, ostatní, tzv. kolaterální ztráty padají na účet války. Němci říkají, byla válka, tak jsme vraždili. No když takhle omlouvají své vraždění válkou, musí chápat stejně i protivníky, pro ně to byla také válka a ta neskončila
   9.5. 1945. Šest let jste nás brutálně týrali, ještě včera jste nám vyvraždili rodinu, ale dneska už je mír, tak my vám velkoryse odpustíme? Hodně let po válce trvalo. než se vztah k Němcům začal pomalu měnit. Jinak, Němci způsobili ČSR gigantické škody, nic z těch škod nezaplatili. Když tak fňukají, jak jim bylo ublíženo, proč se nehlásí k reparacím, ke svým závazkům?

   Smazat
 19. pro fašisty neexistuje žádná omluva vyvražďovali evropu a teď je budou náckové jako pochcaný kchárl , štětina a spol. omlouvat ??? asi si koledují o zákrok pana Lynche zmrdi !!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 20. to že švancenblb sviní ovzduší parlamentní žumpy za to můžem poděkovat stejnýmu zmrdovi jakým byl havel který se fašistům klaněl
  tady brzo poteče krev ne ale sametová !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 21. mám rád Němce kteří tvoří technické výrobky jejich kvalita je na vysoké úrovni // pár hajzlů co jim vládne to dokáže všechno pokazit díky zasraným usákům !!!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 22. Dost jsem se těmi počty zabitých Němců zabýval, a ať jsem počítal, jak jsem počítal, počet zdaleka nedosáhl úrovně dnešní demokratické kriminality, dnešního ročního počtu vražd (a "zmizení") jen v ČR.

  OdpovědětSmazat
 23. Ten Alzheimer z frankfurtských novin má problém s pamětí, kdo páchal genocidu celých 6 let na civilních obětech po celé Evropě, včetně svých vlastních občanů s jiným názorem.. Vůbec s tou pamětí má problém víc současných elit s demokraticky atrofovanými mozky, když obviňují Sovětskou armádu, že porazila hitlerovský nacismus v Evropě. Asi jim chybí holocaust a jiné vymoženosti německého nacismu.
  Lady Ann

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lady Ann

   Souhlas, samosebou ..... detail je pouze nutno dodat. A to je, že Hitler byl vykonstruován ¨západem - anglo-americkou elitou¨ která byla řízena bankovní mafii. Tito rasisté stáli za 1. sv válkou a bolševickou revoluci .......

   Co potřebujeme dnes je, nenechat se natlačit do jakékoliv rasistické či jiné nenávisti, jednoho státu proti druhému. Putin se nenechává vmanipulovat do konfliktu v Ukrajině tak jak oni to chtějí a frustruje je to..... Kdyby Rusko vstoupilo na Ukrajinu pak mame globalní válku a jsme v p......

   Smazat
  2. Toto pomůže pochopit kdo ostatní je součástí nacistické mafie západu .... (v anglictine )

   https://www.youtube.com/watch?v=Dda-0Q_XUhk

   Smazat
  3. Co se týká USAKŮ - ti jsou taky v manipulovaní do hry .... ikdyž je nic neomlouvá ......

   http://www.rense.com/general85/feddrec.htm

   http://theeconomiccollapseblog.com/archives/10-things-that-every-american-should-know-about-the-federal-reserve

   http://american3rdposition.com/?p=12767

   ???????

   Samo sebou Poroshenko a Kolomoisky maji taky dvojí občanství Israel a Ukrajina a Swiss .... (Swiss je CIA-Jeusits centrum)

   ?????
   Kam Havel letěl na první oficialní zahraniční výpravu?

   Smazat
 24. Prostě a jednoduše, Němci vyvolali válku a dostali na prdel. Každá akce vyvolává reakci. Nebýt akce nebyla by reakce. Za vše to,,příkoří" proti nim si přeci můžou sami. Dnes jim nezbývá nic jiného než uznat porážku a z toho vyplývajíc důsledky, které si zavinili jen a jen oni!!!!! M.Radikowski

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neomlouvám Hitlerovské Německo - v žádném případě. Je však nutno podotknout že ¨západní bankovní mafie tzv nacistické elity¨udělaly vše proto aby tomu tak bylo....

   V Norimbergu měli viset ti co vytvořili nacismus a co ho stále propagují v různých formách na světě a to je ¨bankovní mafie¨co používá různé státy .....

   Smazat
 25. Havel byl prase, i když se snažím pochopit jednu věc. Havlovi, jako židovská rodina, nevěděli, kdy se Němcům znelíbí a pošlou je do Osvětimi, svůj život si zkrátka museli vykoupit kolaborací. Nicméně, já být Žid, tak Němcům nikdy nezapomenu, co udělali s mými soukmenovci a on se jim ještě omlouvá, to nedokážu pochopit. Já Němcům nikdy neodpustím to, co s námi zamýšleli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toto taky není zcela přesné - tzv židé nebo alespoň jejich část musela být obětována k vyšším zájmům SIONISTŮ a jejich tajných spolků a bankéřů - hráli v tom i roli JESUITE a jejich tzv tajné spolky - samotné jméno OSVĚTIM je symbolické -

   ILLUMINATI - ti co jsou osvícení vládnout - OSVĚTIM - osvitím -
   můžeme mluvit o zápalných obětech zcela s jistotou... a nejednalo se jenom o tzv jidisch a taky o obrovské množství křestanů, slovanů a cikánů .... byly to zápalné oběti - a nedá se mluvit pouze o němcích co to zorganizovali - jedná se o globalní mafii, která použila k tomu Němce ......

   Smazat
  2. Anonym 12:13

   Chápu, ale je nezbytné se povýšit nad standartní úroveň - odpouštět by se mělo - je nezbytné nechat uhojit rány minulosti a pak jít do budoucna spolu - toto je nezbytné pro dobro nás všech. Nezhojené rány a bolest nepomůže Vám osobně a může být zneužito v budoucnosti. Nenávist mezi národy je to co ¨nacisté-iluminati¨chtějí......

   My bychom se do toho neměli nechat v manipulovat .....

   Smazat
 26. Americké "Nikdo není dokonalý" ... "Víte co byla 2. světová válka?" :-)

  Nerad to říkám, ale...

  OdpovědětSmazat
 27. Odpustit, znamená zapomenout, a zapomenout, to znamená příležitost k falsifikaci dějin, a dělání oběti z vrahů a to by nemělo být připuštěno. Německý národ nás chtěl vyhubit jako méněcenné plemeno, jak byste mohl žít s národem, který vás považuje za méněcenné? Se Sudetáký už se nedalo žít v jednom státě, oni si vybrali sami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, jak vidno, už ztratili rozum natolik, že použijí všechno, aby rozmýchávali protiruské nálady, včetně zlehčování nacistických zločinů a režimu, který byl programově genocidní a 6 let terorizoval Evropu... Každý Němec, který se sám za sebe nepostavil proti režimu, jako partizán, bojovník odboje, se na těch zločinech podílel, a měl by si to přiznat.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Anonym 13:08

   Chápu a nechci nikoho přesvědčovat - Odpustit může znamenat zapomenout - to je pravda. Navrácení Šumavského pohraničí a jiných českých území není (odmítám to nazývat Sudety..) samo sebou diskuze mezi námi.

   Odpustit a poučit se z historie je asi nejlepší co můžemem dělat - zapomenout v žádném případě. Já jenom chtěl říct že držení nenávisti v srdci nikomu neprospívá - Mezinárodní obchod musí fungovat ...

   Smazat
  4. Odpustit neznamená zapomenout. Znamená to necítit zášť a nenávist vůči tomu, kdo se na nás provinil a netoužit po pomstě. Naopak je třeba si takovou událost dobře zapamatovat a poučit se z toho.

   Smazat
 28. ZPUPNÉ POLIT.STRANY A JEJICH KŘIVÁCKÉ GARNITURY VE VEDENÍ POHRDAJÍ SVÝMI VOLIČI A POTŘEBIJÍ JIM POUZE

  ukrást svými sliby hlasy,protože si myslí,že neschopná masa nedovede sama sebe zorganizovat a taky sama sobě pak zvolit takové zastupitele,kterí se už seznamují s DESATEREM VOLIČE a chystají se k němu i modlit.Jen se podívejte na weby polit.stran ony lžou,že prý chtějí s Občanskou společností voličů spolupracovat ALE ZE STRACHU PŘED NÍ MAJÍ SVÝMI VEDENÍMI ZAKÁZANO OTEVŘIT ZABLOKOVANÉ DISKUZNÍ RUBRIKY NA SVÝCH STRANICKÝCH WEBECH A JSOU NESCHOPNÉ JE OTEVŘIT.

  Oni vysloveně provokují své voliče,aby k nim-křivákům už dvacet pčt let podvádějícím BYLA VYTVOŘENA ALTERNATIVA

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hlasy se už nekradou, výsledky voleb stačí naprogramovat

   Smazat
  2. fakt je ten,že si tu můžeme psat co chceme,ale beztoho,že se vztekneme a rozflákáme jim ty držky,které si koledují o cihlu,nám to bude hovno platné.Takže JE LIBO ALTERNATIVU NEBO TO NECHÁME NA ZÁSTUPCI ŘIŘE ZLA OLIGARCHOVI BABUŠOVI,který už připravuje cenzuru jako řemen ?

   Smazat
  3. Cenzura jako řemen tu je dávno Realita zločinného světa je odsunutá do kategorie konspiračních teorií...

   Aniž byste si to byli ochotní připustit, máte vyprané mozky už teď ... a to včetně administrátorů těchto stránek, kteří se mnou donedávna zápolili o možnost postovat sem odkazy na videa, které mainstreamová média usvědčují z celospolečenských klamů a podvodů. Perou vám mozky už dávno !!! A vláda tomu svojí apatií nepřímo po celou dobu napomáhá.

   Smazat
  4. Když se tam prokliknete, tak zjistíte, že přinejmenším 3 události jsou absolutní mediální bogus, kterému máte jako slepé ovce věřit ... Bostonský maratón, Střelba šíleného střelce v Newtonu a v Divadle Aurora...

   Veškeré snahy o zveřejnění důkazů, že šlo o vykonstruované události americké manipulační vlády jsou znemožněny, protože jsme tu otrockou kolonií, ve které se nesmí rozporovat sociální inženýring amerických banksterů a oligarchů.

   Ariel, Vizír, Lanza, Persil ... to je všechno špína proti zpravodajství naší drahé zaprodané vlasti... nalijí vám do hlav ty nejlepší detergenty, a udělají s vámi co se jim zlíbí, budete věřit všemu, co vám naservírují v Událostech a Komentářích, co vám v PNSkách rozdistribuují v iDnes a Lidovkách ...

   Smazat
 29. FAZ PÍŠE JASNĚ.VYHNÁNI NĚMCŮ VYKAZUJE ZNÁMKY GENOCIDY A ŽÁDNÁ VLÁDA PROTI TOMU NEVZNESLA OBVINĚNI

  Překlad.DEUTSCHES REICH,který existuje dodnes DE JURE v hranicích Sudetenlandu, bude žádat poté co vytvoři špici granátníků,která vybúrí barák PUTINOVI nejenodškodnění za odsun,ale zavře do koncentráků krycí značky FEMA nejprve ty,kteři tady píši a pak bude pokračovat ve zplynováni židů,kteři to vše prý financují prostřednictvím NWO.

  OdpovědětSmazat
 30. Vtip dne: polský prezident si zorganizoval trucpodnik na Westerplatte, na který se kouzlem nechtěného dostavili všichni evropští spojenci 3. říše (zástupci Chorvatska, Rumunska, Bulharska, Slovenska a Ukrajiny). Jenom ten Zeman tam asi nepatřil. Ze západních spojenců (USA, Británie a Francie) ani noha. Komorowski už asi nechce být zvolen prezidentem (zítra se volí), protože Poláci mu dnes nemohou přijít na jméno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aspoň tam mohli pěkně vespolek rozvíjet slovanskou vzájemnost bez dozoru šéfů.

   Smazat
 31. "Příliš mnoho lidí zde a v Anglii má názor, že německý národ jako celerk nenese odpovědnost za to, co se stalo - že to jen několik nacistů je odpovědných. Takový názor se neopírá o fakta. Německému národu se musí objasnit, že na zločinném spiknutí proti moderní civilizaci se účastnil celý národ."

  F.D. Roosevelt, 1944

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. německému národu at objasnuje ten duch co chce,vazal má pčikaz vyvolat zpět fašismus na Ukrajině a válku,tak se bude snažit ho splnit,dokud mu to občané i ČR dovolí a navíc se dají povolat OLIGARCHEM BABUŠEM A JEHO MINISTREM VÁLKY do tanků,aby kličkovali před pancéřovými pěstmi Putinovy námořní pěchoty rudoarmějců ZNOVU A ZNOVU.

   Smazat
 32. existence Palmera dokazuje,že bolševici byli hodní a milí, nezbavili se toho nanucováka nenarvali ho do uranovych dolů,aby svítil aspon jako žárovka a nezacláněl

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takovým jako Palmer žádné uranové doly nehrozí, Takoví dokážou těžit z každé politické situace. Palmer byl v minulosti kovaný soudruh, protože to nejvíc vynášelo, ale hned po revoluci se překabátil a zase zpívá jinou užitečnou písničku, ze které mu kapou penízky.

   Smazat
 33. Článek je typický pro část německých názorů, které nepřijaly novou tézi, že konec války byl osvobozením Německa od nacistické vlády. Nic o 6leté okupaci, 360 tisících mrtvých Čechů, Terezínu, Lidicích, přičlenění českého pohraničí, včetně některých ryze českých částí, k Říši, vyhánění českého obyvatelstva z pohraničí, jen o utrpení chudáků Němců v pražském povstání a po něm. Asi to zapadá do celkových snah o překreslování historie, do kterého se, bohužel, zapojili i někteří čeští (znovu poplatní) historici i politici, či přímo exponenti cizích mocností jako např.Klvaňa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to druh mytologie, kterou vytváří a pomocí které ovládají masy. Vytvoří si vlastní výklad historie, který jim nejlépe pasuje do současných plánů a stádo jim odkýve všechno co budou potřebovat. Je to stále stejná hra dvou tváří ... jde jim výhradně o udržení si MOCI a MAJETKŮ ... o nic víc nejde. Všechno kolem jsou jen kecy, žvásty, bláboly. Dokud mají MAJETKY a MOC, jsou spokojení...

   Teď drží veřejnost za koule, protože ji mají na lopatě doktríny kapitalismu, a to je přesně to, co po Listopadu potřebovali ... mají lidi na lopatě. Dokud vlastní banky, dokud vlastní průmysl, dokud vlastní nerostné suroviny. Dokud jim tohle všechno lidi nechají, tak budou vytvářet systém, který jim zajistí, že jim to zústane a to je systém, ve kterém jsou masy tupé, poslušné, zmasírované k davovým psychózám typu protiruské šílenství.

   Je to hra bohatých podšitých lišáků s nepříjemným faktem Demokracie, která je trvale ohrožuje na majetku, vlivu, moci.

   Smazat
 34. Němci budou zanedlouho od Čechů požadovat omluvu a odškodnění za to, že se náš národ trpně nepodřídil plánům německých nacistů na zotročení a postupné vyhlazení neněmeckého obyvatelstva na území Čech a Moravy a dovolil si proti svým utlačovatelům povstat a bojovat za svoje přežití.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každá lež je jim dobrá, i kdyby jí lidi věřili jen týden nebo dva dny. Lži lži lži lži a zase lži ... všude.

   A když se snažím přijít s kapičkou pravdy do toho fantaskního kolotoče vymývání palic na výrobní jednotky, tak mě i alternativní opozice diskvalifikuje, protože ... to kdybych řekl, tak mě zabijete.

   Smazat
  2. Anebo to řeknu... abyste mi nezazlívali, že jsem vám něco zatajil ...

   PROTOŽE JSOU TO VYMAŠTĚNÝ KOKOTI !!!

   ANO I TI VAŠI SLAVNÍ ALTERNATIVNÍ ZPRAVODAJCI JSOU VŠICHNI VYMAŠTĚNÝ KOKOTI

   Smazat
  3. hrabě Kocharowski9. května 2015 19:45

   A co na to říká tvůj psychiatr? Říkal jsi mu o tom?

   Smazat
  4. Zeptej se svýho jestli neví kam sis dal mozek. Možná se tě zeptá na totéž.

   Smazat
  5. To si pište,že jo....A ti pitomí a oportunističtí,asociální pademokrati se Sralbotkou v čele té dnešní vládnoucí kloakice jim to stejně,jako flanďákům,v rozporu se svými sliby,vyplatí....

   Smazat
  6. Dejte oslu rozumy,ale on bude VŽDY chtít seno..

   Smazat
 35. K odškodnění sudetských Němců bych chtěla jen říct. Měla jsem příbuzné Němce, kteří byli odsunuti po válce do Německa. V Německu později /nevím, v kterém roce/ dostali od Německa vyplacenou náhradu za zde zanechaný majetek - byl to domek. Za to si postavili v Německu nový domek. Takže nevím, co chtějí znovu sudetští Němci zaplatit. Navíc Německo nám nezaplatilo nic. Nebo snad ano?...

  OdpovědětSmazat
 36. Nevím, co je na tom pravdy, ale za komančů se běžně tvrdilo, že Česká republika právě proto, že Němci odškodnili Sudeťáky, nepožadovala po Německu válečné reparace. Měly být vyrovnány právě tím sudeťáckým majetkem, který zůstal na našem území.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je pravda. Sudeťáci dostali odškodnění od Německa.

   Smazat
  2. Proto také Německo ani nenapadne po nás něco chtít. Výkřiky pár potomků Sudeťáků berou vážně jen naši novináři. Je otázka, zda proto, že se téma dobře prodává, nebo se tím odvádí pozornost od důležitějších věcí.

   Smazat
 37. Přidám se k těm,kteří si myslí,že může dojít k požadavku,navrácení sudetského majetku,ale také je možné,že i území bude připojeno k Německu.
  Kdo čekal,že cirkevní restituce budou v takovém rozsahu z občanů nikdo,jenom několik podrazáckých politiků.K něčemu podobnému může přece také dojít,ta situace může v parlamentu nastat.U TOPky je to jasné,ODS na 99%,ČSSD to vypadá púl na půl,u lidovců je to na 98%,co budeme zírat,že ani ANO,nebude proti,jen možná komunisté.Jedno je jisté,jak Havel spolupacoval USA,tak se kolem něj,pohybovalo hodně z dnešních politiků a jedničkou byl Swarzenberg,že sním nehnul ani Klaus.
  zemedelec.

  OdpovědětSmazat
 38. doktor Když jsme u toho odškodňování, kdy nám Němci zaplatí válečné reparace i s úroky ???.Už nejsou rozdělení, takže tato překážka padla.Ad Westerpalte - oslavy za účasti bývalých členů Osy symbolicky ukazují pád Poláků.Oni vlastně nikam nepadli,prostě jsou takoví odjakživa....

  OdpovědětSmazat
 39. Frankfurter Allgemeine Zeitung účelovým sofistikovaným způsobem překrucuje realitu, se skutečnými fakty žongluje tak, aby byl viník jednoznačný a navíc v té nejkrutější podobě, která ovšem už nemá nic společného s realitou. Resultáty tohoto zglajchšaltovaného plátku jsou přímo skandální, tady už jsou zlovolně zaměňovány oběti se svými vrahy. Samozřejmě, že existovaly excesy, kdy morálně a mravně selhávali Češi, což je ovšem z lidského hlediska pochopitelné, 6 let okupace bylo 6 let frustrace, nepopsatelného utrpení za každodenního strachu ze smrti, ale i nadějí...Paušalizovat a vyvozovat resumé o genocidě apod. je projevem podlosti.

  OdpovědětSmazat
 40. Němci by měli - co se týká II. světové války - mlčet. Zavinili tolik hrůz, pohřbívali židovské děti zaživa, vypalovali, znásilňovali, vraždili - prostě vedli v Rusku totalitní válku - a to, že se potom Rusové mstili, když je hnali do Berlína - se nedivím. Proč udatní němečtí vojáci utíkali do zajetí pod křídla Američanům - protože amíci houby zažili - nikdo jim nezničil domov a nevyvraždil rodinu (vždyť jen v Leningradě zahynul - milion Rusů. Kromě toho SSSR byl pro amíky možná větší nepřítel než fašisti - k Němcům se tedy chovali v rukavičkách. A Němci zůstanou Němci - opět se to projeviuje.

  OdpovědětSmazat
 41. Z článku se mi zvedá žaludek už při představě jak se chátra po kapitulaci vyžívala ve zvěrstvech na civilistech ;ať už to byl kdo byl...pochopit to nemůžu ;asi nejsem dost krvelačná a mstivá.
  Nejhorší je na tom to,že velká část těch nejmstivějších kolaborovali jak diví...To se ví,že na sebe pak museli upozornit "činy"!
  Je to odporné.
  jituš

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hrabě Kocharowski10. května 2015 2:09

   Jituško
   máš pravdu, taky se mi zvedá žaludek nad tou nacistickou německou sběří, jak se vyžívala dlouhých šest let ve zvěrstvech na nevinných civilistech, starých lidech, ženách a bezbranných dětech, které považovala za podlidi. Souhlasím s tebou v tom, že Němci vyvázli za genocidu, kterou prováděli na bezbranných civilistech, oběti šly do desítek milionů, velmi levně, až neuvěřitelně lacino, v podstatě na základě svých zločinů ztratili jako národ právo na existenci. Takže jsme se my, Češi a i ostatní postižené národy zachovali velmi velkoryse, to přece musíš uznat. Najde se spousta hlupáků a gaunerů, kteří budou vše obracet na ruby, těm nesmíš věřit.
   Byli to Němci, kdo chtěli vyvraždit jiné národy, a také tak konali, proto je stihla SPRAVEDLIVÁ ODPLATA. Zločinci musí být potrestáni za své zločiny, jinak to nejde.

   Smazat
  2. Kocharowski patri k lidem, kteri maji nenavist k Nemcum az za hrob. Nevadi mu, ze v kazdem narode musi byt lide, kteri se nezajimaji o politiku, kteri jsou stari, nemocni,deti a tvrdi, ze jen Nemci vrazdili stare a bezbranne, deti atd.
   Tento clovek musi mit nenavist jako povahovou vlastnost, spise by nam mel rici kolik ukoristil jeho nejblizsi a jaky majetek ma po nich.Jinak si nelze vysetlit proc tak keca a lze.
   Pry jsme se zachovali velkoryse - jak, ze jsme vyhnali nevinne- starce.zeny, matky, deti i kojence?
   Ty ubozaku- ktery narod ze zachoval tak bestialne vuci nemeckym civilistum v Sudetech,Brne a jinych mestech. Byly o tom porady nazvane .-spravedlnost po cesku.
   Nemci okupovali nejen Cesko ale i vsechny zapadni staty a zadny neudelal takova zverstva. Slovaci dokonce bojovali po boku nacisticke armady -. vis to ty troubu a presto ze Slovenska vyhnali nemeckou mensinu.
   Za to nemohou Slovaci ani my, ale takova banda darebaku jako jsi ty. Ty nevis, ze v Praze veseli mlade nemecke kluky na kandelabry a podpalili je benzinem a asi nevis, ze Ceska prvni narodni rada se s Nemci dohodla, ze odejdou z Prahy a nasli se tam takovi, kteri aby zakryli svoje koloboraci zacali na ne strilet.
   To byli asi takovy jako jsi ty

   Smazat
  3. hrabě Kocharowski10. května 2015 12:01

   Anonymní trouba 10. května 2015 9:19

   Jsi hlupák, a hlupákem zůstaneš navěky, není ti pomoci.
   Vysvětlovat ti něco tím pádem ztrácí smysl. Takovým, jako jsi ty, se rozbřeskne teprve v okamžiku, když dostanou sukovicí po kebuli, troubo. Němci přepadali státy, cizí území, národy na tomto území se chystali zčásti zotročit, nebo zlikvidovat. Mají na svědomí největší barbarství v historii lidstva, desítky milionů mrtvých brutálně umučených a povražděných, rozvrácenou Evropu. Za to se jim nedostalo téhož, nýbrž komfortního a SLUŠNÉHO jednání, jako cizí státní příslušníci byli SLUŠNĚ naloženi a odvezeni domů, do říše, kam tak strašně chtěli. Pravda, když se kácí les, létají třísky, zcela logicky dochází ke kolaterálním škodám, byla taková doba. A to že věšeli mladé německé vrahy na kandelábry, mě vůbec nepřekvapuje, velice bych se divil, kdyby se k nim v té době chovali jinak. Ono platí stále to staré - jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Divím se, že Němci, tvrdí germáni, když vyvražďují jiné, jsou tak měkcí a fňukají, když jde o ně samotné. Jeden by si mohl myslet, že se k tomu postaví tak, že řeknou - dostali jsme spravedlivý kartáč za ta zvěrstva, co jsme na těch druhých prováděli, ale kdepak. Místo toho, aby se snažili uhradit alespoň škody, které napáchali, tak budou kvičet, jak jim bylo ublíženo. Kvičíme snad my? Oni napadli nás, napáchali u nás škody za biliony, vyvraždili 360.000 lidí, šest dlouhých let tyranizovali český národ. Dostalo se jim téhož?
   A všude se k nim chovali stejně, přesně podle toho, jakých zvěrstev se v té které konkrétní zemi dopouštěli.
   Toto vše sem nepíšu pro tebe, jak jsem výše napsal, nemá to smysl, ale kvůli tomu, jaký odporný smrad jsi zde po sobě zanechal. Člověku je z takových, jako jsi ty, na blití. Hlupák a sluha a zbabělec v jednom balení. Pro tvůj předklon ti musí vykopat díru, a narovnat páteř nepůjde ani lokomotivou.
   Tak křivá páteř se vymyká přírodním zákonům, ne 360° ale 720°. Prostě zmetek.

   Smazat
 42. Krutá pravda pre bratov Čechov o svojej potupe, podrobení sa Nemcom až k zbabelosti.Na druhej strane o nenávisti, pomstychtivosti a "vďake" ROA

  OdpovědětSmazat
 43. Pane Kocharowski,já je VŮBEC NEOMLOUVÁM!!Já to samozřejmě vím,co říkáte..ale stejně si tak nějak o těhle mstivých akcích myslím své. Znovu :Vůbec je neomlouvám!!!,ale jako civilizovaný člověk mám taky svůj horizont na odplatu a navíc jsem věřící.Navíc ti nejvyšší nacisté stejně prchli na jiné kontinenty a byli ,jak dnes víme ,dokonce chráněni vládami zemí ,kde se skrývali.Mně vadí ta nestvůrnost msty na civilech.Ale máte pravdu,to jistě.
  jituš

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hrabě Kocharowski10. května 2015 13:17

   Jituško
   víte, ono se nevyplácí být až zase moc hodný, to spláčete nad výdělkem. Ostatní si totiž o vás myslí, že jste hlupák, a snaží se vás maximálně oškubat. Pamatujte, o prachy a majetek se jedná vždy až na prvním místě. To je ten pravý důvod, proč nás pořád tak oblbují. Jde o prachy a majetek, na omluvy se.ou! Melou o naší nenávisti, ale vytahují ty staré věci jen oni a stále dokola.
   Tak kdo je ten nenávistník?

   Smazat
 44. Normalni lide v Evrope touzi po pratelsvi mezi vsemi narody a k tomu ale nepatri nenavist jak se zde mnozi projevuji.Normalnim lidem vadi jak se chova Zapad,.hlavne USA k Rusku, coz muze mit i nebezpecne nasledky na mir.Nenormalni lide se zde ukazuji, ze nenavidi Nemce, od kterych se nas narod po cela staleti ucil. Co si mysli ta hovada proc Cesi byli vzdy nejvyspelejsi ze vsech Slovanu a proc to nebyli vychodni Slovane!Mozna, ze ti pomateni take neco z toho nemeckeho vlivu maji.
  Co vi ti blbci ze do t.zv.evropskych fondu prispiva Nemecko 60% a tedy vice nez Anglie s Francii dohromady a proc se tomu nerika nemecke fondy.Proc tak trvale zadame, abychom ty miliardy vyuzili - asi abychom ty idioty uspokojili v jejich pozadavcich.Nestacilo jim, ze majetek po sudetskych Nemcich predstavoval v tehdejsich penizich na 600 miliard
  korun, coz by bylo dnes desetinasobek.To nebyly jen budovy,skoly, nemocnice a soukrome domy, vcetne statisice chalup, ve kterych se ti nenavistnici dnes roztahuji a ktere se prodavy za par stovek korun.
  To byly take tovarny, pole, louky,lesy lazne vcetne Karlovych Varu.
  Asi se ti dusevne postizeni boji, aby se Nemci neozvali jako Armeni za
  100 let, ze to byla genocida, co jsme udelali.
  . Co vi ti blbci, ze zadny narod za celou historii nebyl tak znicen na
  majetku,ekonomii,doprave, a hlavne lidech. Ti idioti nevi, ze Nemecko zacalo z nuly, zatimco Cesko jiz par dni po valce mohlo nabizet zbozi do cele rozbite Evropy, tak Nemci nemeli nejen kde spat, co jist ani nakrmit nemluvnata.
  Takova spodina by nemela mit pristup do internetu.

  OdpovědětSmazat
 45. A ještě něco: A to říkal můj děda,který byl truhlář,měl malou dílnu na nàbytek v Kobylisích na osmičce a po heydrichiádě,kdy mimo Libně byly domovní prohlídky v Kobylisích zrovna tak zběsilé a snad každý třetí šel ke zdi,takže měl po tom ,co zažila celá rodina jistě důvody si oddechnout od hydry:
  "Churchill byl největší svině a daleko před Stalinem"...a to řekl po bombardování Drážďan a jiných německých měst(nakonec i českých).
  Spojence rád neměl a nevěřil jejich honosení se
  zásluhami ,když viděl ta zbytečná neštěsti a škody.Byl to člověk práce a pracovní discipliny a umělec.Proto ty moje poznámky shora,které si takhle po 70.letech dovolím vyslovit.Mám na to ten samý názor jako on ,i když jsem tomu dřív jako mladičké děvče nerozumněla.
  Jituš

  OdpovědětSmazat
 46. Anonym 9:48
  Pokud vim, tak z historie Nemci = Germani byli vzdycky valecny a vybojny narod. Neustale si delali naroky na Ceske uzemi a vedli dobyvacne valky. Nasi kralove jim museli nejednou celit, vetsinou neuspesne. Pak museli Nemcum odvadet bohate dane ve zlate, stribre a dokonce se pise o urcitem poctu dobytka kazdym rokem.
  Po Bile Hore nastala znama doba temna. Ceske kralovstvi bylo pevne v rukou germanske monarchie. Urednim jazykem se stala nemcina a cestina byla skoro zapomenuta. Diky Obrozeni Cesky narod prezil. Ale ne nadlouho, nez ji prevalcoval Hitler.

  Valka je strasna. A Nemecko si se svou pychou myslelo, ze bude vladnout svetu. Hitlera milovalo, protoze vzkrisil jejich ekonomiku. Co se tyce Sudet, tak tam radili nejdrive Heinlenovci. Byli kruti a maji na svedomi spoustu vrazd. Byli v tech ohavnostech prvni. Proto ta pozdejsi odplata Cechu.
  A ze Nemecko bylo po valce zniceno?Ale to je mi prekvapeni! Samozrejme, protoze si nic jineho vazeny/a pane/pani, nezaslouzili. Byli to prachsprosti vrazi a zlodeji. Ze nemeli kde chudaci Nemci kde spat, nemeli co jist a nakrmit nemluvnata? Co myslite, ze delali oni jinym narodum! To same a ve velkem! Staci pripomenout pouze Leningradskou blokadu, kde zemrelo hladem a zimou desetitisice, mozna vic, civilistu.Samozrejme mezi tim i velky pocet deti.
  Ze se nestydite psat takove nesmysly! Asi jste chodil v hodinach dejepisu za skolu, ze? jaris

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jarisi ,nejhorší je na tom všem to,že mají vpodstatě s argumentací pravdu všichni.Tedy obě strany.Ale přesto zde zůstávà jeden fakt k zamyšlení..:je správné trestat a vraždit bezbranné?Jak k tomu přijdou starci ,děti a ženy,že mají odnášet od lidí ústrky,za které vůbec nemohou a které nezapříčinili ?Vyhostit a zbavit majetku ,odsunout to bych ještě snad pochopila,ale zabíjet nikdy.
   jituš

   Smazat
  2. Vlastovko, ne nadarmo se rika, ze kdyz se kaci les litaji trisky. Jak se do lesa vola tak se z lesa ozyva. Za vsechno si muzou Nemci samotni. Take jsem zapomnela napsat, ze Nemecko Ceske Republice stale dluzi penize za valecne reparace a na to se nesmi zapominat!.jaris

   Smazat
 47. ČLENOVÉ ČSSD DOVOLÍ SVÉMU TZV.PŘECEDOVI ,ABY PODPOROVAL NETÁHLO MINISTRA ZVORÁLKA,

  který nejen propaguje fašisty,ale odmíté požadovat to co nám dluži Německo.Čtěte jaká je ve skutečnosti situace s našimi penězi
  http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/kdy-nam-nemecko-zaplati-reparace.html

  OdpovědětSmazat
 48. Zvorálek odpovědný za své podřizené jim dáva za propagaci vraždění fašisty a hromadných hrobů jen důtku.NEMŮŽE JE VYHODIT,PROTOŽE MAJÍ ZA ÚKOL UKRÁST PENÍZE NA DOSTAVBU ATOM.ELEKTRÁRNY PRO a ve prospěch NWO

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Situace je asi daleko horší, podle nějakého politologa (asi Zbořil) přísahali tito lidé na dvě ústavy. Jedna byla česká. Hádejte, jaká je ta druhá.

   Smazat
 49. Včera jsem zhlédl v TV Pád Berlína a tam kupodivu němečtí vojáci věšeli na lucerny poslední dny války nějaké stařičké dědečky a na krk jim pověsili cedule: Podporovatel rudých hord a podobně, takže nevím, jestli ten film v redakci AZ viděli. A navíc se mi líbilo, že film končí takovým tím záběrem, jak směrem k slunci a naději odchází dvojice, kterou tvoří Hitlerova sekretářka a malý desetiletý chlapec, který ve filmu dostane vyznamenání, protože odstřelil tři ruské tanky a také nepřímo udal svého otce, který ho chtěl dostat z bojů domů a toho otce i matku pak vojáci přišli k nim domů odstřelit. Pokud chtěl naznačit režisér z jakých kořenů se obroda Německa vyživovala, tak je to poučné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hrabě Kocharowski10. května 2015 12:46

   Moc díky za příspěvek. Toto ovšem ti dva velmistři - 9.19 a 9.48 buď ve své rádobyhumanitární velikosti, nebo spíš blbosti?, anebo dokonce příjemci jidášských grošů? nechtějí slyšet. Kdepak ty věci, zlo se začalo dít až po r. 1945, a dopouštěli jsme se ho my, ubližovali jsme ubohým a nevinným německým civilistům, škaredě jsme se k nim zachovali, za to, jak nás německý národ po celou válku ochraňoval. Teď ještě abychom se PŘIHLÁSILI ke svým zločinům, a na základě toho
   vyplatili odškodné sudeťákům, a německému národu válečné reparace, pak bude vše teprve v pořádku. Pak teprve může nastat přátelství mezi národy. K zblití, sir.

   Smazat
 50. CO SE NIKDY NESMÍME JAKO OBČANÉ VOLIČI DOZVĚDĚT JE,

  že garnitura křiváckých politiků bude muset být odvolána jen nově získanou mocí POSPOLITOSTI voličů i kdyby toto slovo mělo být definováno DESATEREM VOLIČE,které si musí osvojit naši tzv zástupci jinak je volit nemusíme a zeptáme se jich JE LIBO ALTERNATIVU?

  OdpovědětSmazat
 51. JEŠTĚ ŠTĚSTÍ,ŽE TENTO WEB ZAČINÁ JAKO PRVNÍ PLNIT

  PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ,KTERÉ ZNÍ.

  iNICIALIZACE SYSTÉMU,PŘIMÉ VZÁJEMNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ MEZI VOLIČI A NAŠIMI ZÁSTUPCI V POLIT.STRANÁCH S CÉLEM JEJICH PODPORY I V MEZIČASE VOLEB.

  Bohužel se všichni podívejte,že na svých stranických webech zablokovali naši tzv.zástupci diskuzní rubriky a zoufale to zdůvodnují svými nesmysly JEN ABY SE NEDOZVVĚDĚLI CO JIM VZKAZUJÍ JEJICH VOLIČI V MEZIČASE VOLEB.Ono prý čist TO TADY nikdy NEBUDOU,DOKUD JE K TOMU NEDONUTÍME

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To, kam situace v ČR spěje, to bylo znát už za Tupolánka, když najednou český rozhlas v diskusním pořadu Radiožurnálu najednou ze dne na den zrušil možnost přímého telefonického vstupu posluchačů s otázkou do diskuse. A je to bratru snad už skoro 10 let.

   Smazat
 52. tak mi napadá,že Rockefeler řekl,Dejte mi moc nad bankou státu a já se nebudu ptát,kdo v té zemi dělá zákony.Dává ním občanům tedy jednoduchý návod jak naši vzpouru-vzpouru voličů můžeme a budeme muset financovat.Stači,aby guwnovert z tzv ČNB vytáhl z tresoru našich 220 MILIARD za které nakoupil dluhy prý pokročilejších států a nehodlá je nikdy vrátit naopak chystá se k dalši devalvaci tj vykradení našich úspor a platů což mu umožnují námi zvolení zástupci,kterí odmítají změnit zákony aby naše olupování přestalo

  OdpovědětSmazat
 53. "The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around. What do you see. Business men, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Were you listening to me Neo, or were you looking at the woman in the red dress?"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Matrix is a different name for NWO (new world order), it is all.

   Smazat
  2. Dear friend,
   I have not a red dress,I am not dependent on the old systém. I like all nations in the world. But I want peace and cooperation.

   Smazat
 54. většina tu nepíše anglicky,takže neví co se v tom přispěvku píše.Když už tu máme ty fašisty ve vládě tak alespon začněte všichni psát fašisticky,aby se z vlády nevymlouvali,že nám nerozuměji

  OdpovědětSmazat
 55. guverner ČNB,lidově zvaný guvnovert dostal vyznamenání od časopisu Emering markets,finanční skupiny,její struktura je najasná a od stejného časopisu dostal vyznamenáni za naše rabování i Kradousek.Tak dopadlo bohaté ČR které nyní posílá do zahraniči asi TŘISTA MILIARD našeho výkonu a navíc nás okrádají tyto zrůdy,které se vymlouvají,že jen poručují blbou Ústavu a vadné zákony..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nedávno jsem psal námět na článek na ekonomický portál. Důvod ? Odvody ČR do ciziny: a) 20miliard v r. 2002, b) 200 miliard v r. 2012, c) 300 miliard v r. 2013, což už tvoří čtvrtinu státního rozpočtu. Nestačil by nám desátek jako ve středověku ? Požádal jsem ekonomické "odborníky", aby spočítali odvody i za r. 2014. Ani neodpověděli. A česká vláda si asi myslí, že to vyrovná daňovými pokladnami, a zároveň přidává dalších 20 miliard odvodů do USA (za zbraně). Má tento stát nějakou budoucnost ?

   Smazat
  2. je fakt, že je znát víc a víc, že ty prachy v zemi nejsou a nebudou

   Smazat
 56. samozřejmě,že nebudou,když tu budeme obdivně hartusit,jak jsme neschopni se postavit svému okrádáni.Nikdo to za nás neudělá komouři vedou všechny pol.strany a jako první jdou přikladem v blokaci diskuzních rubrik pod chabými články svého mrtvého webu,který přikázali diversanti v řadách těch komunistů zablokovat a přeceda neví,že se chystáme je NEVOLIT a at se ti komouši vzpamatují a začnou psát trochu angažovaněji ,aspon v jejich novinách,kde diskuze je.Ostatně HOŘENÍ-jejich redaktorka se účastnila toho schůzování Sudetoněmeckého landsmanšaftu,ale článek o tom stojí za starou belu..za hovno a oni ani neví,že se na ně chystají koncentráky FEMA..

  OdpovědětSmazat
 57. at komunisté přestanou ze sebe dělat hlupáky,ležet na gauči a myslet si,že se to v ČR posere tak,že potom je budou volit všichni.To je opravdu nesmysl a je třeba,abychom je jako voliči nejen nevolili,ale řekli zbytku komunistů,že se musejí včas přidat k ALTERNATIVĚ a požadavkům DESATERA VOLIČE jinak úplně zcepení,protože ta strana je plná diversantů a lidí,kteři mají máslo na hlavě.POKUD SE NEPŘEJMENUJE ANEBO NEPŘIDÁ ZABÍRÁ NÁM JENOM ZBYTEČNĚ HLASY A MŮŽE BÝT PRO NESCHOPNOST ZRUŠENA

  OdpovědětSmazat
 58. VSEM TEM CO TADY LZOU A STVOU A TEM CO JIM VERI NAJDETE
  NA YOUTUBE COM MNOHO VIDEI JAKO NA PR: ZABIJENI PO CESKU
  A JINE OD VONDRACKA - TEDY NE ZADNY FRANKFURTER ZEITUNG
  ALE ZAZNAMY NASICH LIDI

  OdpovědětSmazat
 59. tady je třeba hledět do budoucnosti a ne pořád prohlížet mrtvoly a tleskat zabíjejícím fašistických pohrobků divizí SS na ukrajinském mejdanu,kde máme brzy nastoupit za MUTTI MERKEL,která nacpe naše neosráče a jejich slečny do tanků,aby je zezadu ti fašisti hnali proti rudoarmějcům našeho cara prima kapitalistxy PUTINA

  OdpovědětSmazat
 60. KDYŽ JSME NEOSRÁČŮM VPARLAMENTU,KTEŘI JSOU VOLENI DOKOLA VADNÝMVOLEBNÍM ZÁKONEM ŘEKLI,

  že chceme do prvního článku naši zdemolované Ústavy,kterou nám nedovolili odsouhlasit v referendu jedno slovo tam chybějící SOCIÁLNÍ STÁT,jako to mají skopčáci v NĚMECKU,kde se to použilo na vznik VELKÉ stčední třidy,dostali jsme zajímavou odpověd.To jim tam povolili amerikáni,protože rozbombovali ty němce do trosek a oni by zas volili jinak HITLERA.No tak vypadaji naši zástupci..

  OdpovědětSmazat
 61. Kalous patří s knížetem a se STOP09 k novodobým českým nacistům z Pražské kavárny,která chce válku d Ruskou federací.Tahle partička překrucuje dějiny a zamlčují výsledky 2.sv.války.Zmetci a zrádci.Podporují banderovce a ukro nacisty a schvalují vraždění a upalování.Nacisti ze STOP09 brzy skončí.Sekunduje jim ještě Němcová se svou ODSS.

  OdpovědětSmazat
 62. prý vzniká nové hnutí VZV-Voliči Za Voliče,to je jako pracovní název.Ono by se to opravdu mohlo objevit.Každá strana kterou jsme zvolili totiž desertovala na pozice peníze jsou až na prvním místě a na své voliče se vykašlala a hned začala v kloakici vyrábět vadné zákony a zakázala o nich referendum

  OdpovědětSmazat

 63. „...My Američané, jsme šli do války, aby už nikde na světě nebyly ani Buchenwaldy, ani japonské mučírny. Nešli jsme do války proto, aby Češi, třeba ve spravedlivém hněvu, dělali nové Buchenwaldy...

  http://cs.wikipedia.org/.../Postoloprtský_masakr... masakr

  V období divokého odsunu uprchlo či bylo vysídleno podle převažujících odhadů 600 000 Němců,

  ...Partyzáni si tyto dny užívali. Skandovali a stříleli kolem sebe jako smyslů zbavení. Bili Němce do pohlavních orgánů, plivali na ně a nutili je plazit se před nimi po kolenou. Lidé byli pro sebemenší odpor vhazováni do vodní nádrže, věšeni na pouličních plynových lampách a nebo zastřeleni u stěny radnice. Ke stolu soudců museli přilézt po kolenou a nést nad hlavou obraz Adolfa Hitlera, na který partyzáni plivali. Podobiznu pak museli slízat a hleny pozřít. Téměř každý, kdo předstoupil před tribunál, byl odsouzen k trestu smrti nebo minimálně i výprasku. Výprask probíhal tak, že oběti byly vysvlečeny donaha, položeny na dubový sud a bity dřevěnými tyčemi. Trest se pohyboval od 10 do 100 ran.

  Doupov a Tocov
  Po exodu místního německého obyvatelstva, při němž se uvádí i hromadné hroby na místním školním hřišti či kruté mučení a následné
  zazdění jednoho příslušníka SS za živa
  chomutov
  Němci podezřelí z členství v SS a nacistických organizacích byly následně mučeni a týráni - zemřelo asi 12 - 13 osob ( mlácení tyčemi, vypichovaní očí, uražení přirození holí, pálení na nahých tělech

  Masakr na Švédských šancích

  Naprostou většinu povražděných tvořily ženy a děti
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_na_Švédských_šancích

  Ústecký masakr –

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecký_masakr
  Při průjezdu ustupujících německých vojsk obcí Leština (okres Šumperk) vystřelil neznámý český občan po projíždějící koloně bojové jednotky zbraní SS a zabil jednoho z vojáků. Němci sebrali pět Čechů jako rukojmí a požadovali v obci vydání pachatele. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, odjeli do polí u obce Stavenice, nejprve muže surově mučili - vyřízli jim jazyky a vypíchali oči a nakonec je postříleli. Česká msta pokračovala v podobě etnické čistky šestnácti německých obyvatel Vitošova a Leštiny. Znetvořená těla obětí české komando dobíjelo železnými tyčemi. Jejich těla nechal na druhý den major Rudé armády na poli zahrabat.

  „...My Američané, jsme šli do války, aby už nikde na světě nebyly ani Buchenwaldy, ani japonské mučírny. Nešli jsme do války proto, aby Češi, třeba ve spravedlivém hněvu, dělali nové Buchenwaldy...“ Dokument režiséra Davida Vondráčka – stejně jako autorův starší snímek Zabíjení po česku – pátrá po zločinech během takzvaného divokého odsunu Němců v době těsně po skončení druhé světové války.

  http://www.ceskatelevize.cz/.../211452801380001/diskuse/5 ...byl jsem v prvních dnech revolučních očitým svědkem upálení jednoho Němce a jedné Němkyně. První byl německý voják, podle uniformy příslušník Volkssturmu, tedy nikoli SS. Byla na něho v okolí Prašné brány uspořádána honička, pak byl tlučen, ale ještě živý pověšen za nohy na na stožár na náměstí Republiky, pod jeho hlavou rozdělán menší oheň a on pomalu upékán. Pak lidé jeho tělo rozsápali a na ně plivali....
  http://tomaskrystlik.blogspot.com.br/.../premysl-pitter... "Pak lidé jeho tělo rozsápali a na ně plivali."....byli to lide?
  masakry a muceni nebylo malo http://www.ceskatelevize.cz/.../10267494151-zabijeni-po.../
  http://e-republika.cz/article2076-Debatni-klub-o-česko-n...
  http://www.czechfreepress.cz/.../odsun-stara-pravda...
  Postoloprtský masakr...postoloprtsky – Wikipedie
  cs.wikipedia.org

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hrabě Kocharowski12. května 2015 9:56

   Oběti nacistického Německa v Československu

   360.000 lidí

   Dalšími oběťmi nacistického teroru byli obyvatelé vesnic, které nacisté vypálili. Mezi nejznámější patří Lidice, Ležáky a Javoříčko, ale vypálených vesnic se zmasakrovaným obyvatelstvem bylo mnoho jak na Slovensku, tak na východní Moravě, kde od roku 1944 aktivně působily partyzánské skupiny. Ještě na jaře 1945, kdy už bylo o výsledku války rozhodnuto, popravovali nacisté civilní obyvatelstvo pouze při podezření z nějaké protiněmecké činnosti. Věšelo se ihned na stromech či telefonních sloupech, nebo se lidé postavili ke zdi a zastřelili.

   V samém závěru války byl již nacistický teror zcela nekontrolovatelný. Lidé byli stříleni a věšeni i za to, že projevovali radost nad blížícím se koncem války či jako pomstu za německou porážku ve válce.[6] Bezbranné civilní osoby byly brány jako „rukojmí“ při potlačování povstání. Masakry se uskutečnily v Javoříčku, Ploštině, Prlově, Německém Brodu, Třešti, Přerově, Zlatníkách, Dolních Břežanech, Lahovicích, Psárech u Jílového a na mnoha dalších místech a vyvrcholily při Pražském povstání, kdy se jednotky Wehrmachtu, SS i Volkssturmu podílely nejen na brutálních popravách ozbrojených povstalců, ale i na vraždění civilních obyvatel. Masakry probíhaly na Hradčanech, v Kobylisích, na Pankráci, na Masarykově nádraží, na Dejvickém nádraží a na mnohých dalších místech. Mezi nejbrutálnější zločiny patří masakr v tehdejší Úsobské ulici ze dne 6. května, kde příslušníci SS ve sklepě domu č. 253 postříleli 35 českých civilistů a na zahradě domu č. 254 dalších 16 neozbrojených osob. Jednalo se o starce, ženy (z toho 2 těhotné) a děti ve věku několik měsíců až tři roky. Kromě toho se nacisté dopouštěli dalších ohavných brutalit (např. rozpáraná břicha, vypíchané oči, rozdrcené lebky).

   Mezi další zločiny Němců patří zákeřné střílení civilních osob ze zálohy, používání civilistů jako živých štítů při dobývání barikád, ostřelování sanitních vozů označených červeným křížem, vraždy parlamentářů apod. Posledními oběťmi nacismu byli lidé, kteří zahynuli v Praze či na jiných místech po vypršení termínu bezpodmínečné kapitulace v 00:01 hod. 9. května 1945, jenž některé německé jednotky nerespektovaly.


   Pochodu smrti ve Volarech. Po ukončení války donutili američtí vojáci Sudetské Němce k prohlídce těchto mrtvol
   Specifickou skupinu obětí tvoří lidé, kteří zahynuli na území současné ČR při pochodech smrti. K nim docházelo přes české území počátkem roku 1945, kde se z tohoto období nachází množství masových hrobů, např. Nýrsko, Kaplice, Bohosudov, Blatno u Jesenice, Březno u Chomutova, Žihle u Plzně, Stod, Tachov, České Velenice, Volary, Omlenice a další

   Vražda na tyranovi není zločin. Němečtí nacisté pouze sklízeli
   to, co zaseli. Spravedlivá odplata není zločin. Když vtrhne tlupa gangsterů někomu do domu, tam terorizuje a vyvražďuje po dlouhých šest let členy rodiny, žádný soud by pak neodsoudil ty zbývající členy rodiny, kteří by se postavili na odpor a pár gangsterů pozabíjeli.

   Smazat
 64. my američané jsme se poučili od nacistů a zřidili jsme pro vás,kteři tady píšete koncentrační tábory pod krycím názvem FEMA.JAK TAM S VÁMI BUDEME ZACHÁZET SI VŠICHNI PŘEČTĚTE KDYŽ DÁTE DO SEZNAMU fema-manuál.Připarvte se,že vám vymlátíme mozek,aby jste viděli,že umíme přesvědčovat o tomjak milovat NWO viz str 56

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.