Reklama

.

.

úterý 26. května 2015

Odboj proti nacismu, Česká televize a pokusy o zkreslování dějin


Jaroslav Hroch
26.5.2015  České národní listy


Od devadesátých let minulého století bohužel pozorujeme v masových  sdělovacích prostředcích pokusy novinářů, televizních a rozhlasových publicistů, politiků a pseudohistoriků o účelové přehodnocování dějin, které je spojováno s nepravdivými obviněními nejvýznamnějších předních představitelů českého a světového odboje proti nacismu, u nás zvláště dr. Edvarda Beneše. V poslední době se projevily tyto tendence v podobě celkového ideového vyznění, lží, polopravd a zakrývání podstatných skutečností v pořadu České televize Historie.cz ze dne 17. 12. 2007, který nesl tendenční podtitulek „Osvobození přivítaly též vraždy“. K hanobení prezidenta dr. Edvarda Beneše nedošlo bohužel ve veřejnoprávní České televizi poprvé. Novou skutečností však je, že veřejnoprávní Česká televize nechtěně umožnila vyhlásit a propagovat další, nový a velmi nebezpečný moment v pokusu o prosazování neonacistických tendencí v našem státě. Jde totiž o to, že bylo napadeno české vysílání z Londýna (a tedy i jeho účastníci, např. dr. Prokop Drtina), které bylo významnou mravní posilou pro český a slovenský lid při snášení německé krutovlády a zároveň představovalo významný ideový zdroj protinacistického odboje. Účastníci pořadu se přitom mimo jiné nestyděli zamlčet, že za poslouchání rozhlasu z Londýna (a samozřejmě i z Moskvy) byl v Protektorátu trest smrti, a jen za tento čin zaplatilo životem mnoho našich spoluobčanů.

V pořadu došlo i k vědomému klamání diváků. Např. lživé tvrzení, že dr. Beneš propagoval likvidaci německého národa, bylo doloženo filmovým záznamem části jeho projevu, kde však vůbec o likvidaci tzv. sudetských Němců nemluvil, pouze konstatoval, že odcházejí z naší vlasti. Dr. Edvard Beneš nikdy neprohlásil, že vylikviduje Němce, respektive sudetské Němce jako národ. V Londýně řekl toto: „Také vylikvidování viníků z řad našich Němců u nás doma stane se v rámci všeobecné odplaty po této veliké válce a v plné rovnosti s viníky z řad Čechů a Slováků“. Beneš tedy evidentně nemluví o vylikvidování německého národa jako celku, jde o potrestání pachatelů zločinů proti lidskosti a spolupracovníků s nacisty, a to na stejné rovině, ať byli německého či českého původu. Je smutné, že pouze přítomný švýcarský historik Adrian von Arburg jediný pravdivě konstatoval, že prezidenta ČSR dr. E. Beneše není možné na základě historických pramenů a svědectví spojovat s excesy odsunu.

Dr. Edvard Beneš byl celým svým založením humanistou. Ať si vážení pánové Kučerové a vážený pan Just přečtou studii českého filozofa Jana Patočky Humanismus Edvarda Beneše (Kritický měsíčník 9, 1948, č. 15, s. 329-334). Mimo jiné existuje svědectví mého otce JUDr. Jaroslava Hrocha (1910- 1980), od června 1945 do 26. února 1948 vedoucího kanceláře ředitele Sboru národní bezpečnosti v Brně, že prezident dr. Edvard Beneš několik dní po pochodu Němců do Pohořelic osobně přijel do Brna, a neznaje celý kontext událostí, ostře vytýkal - v přítomnosti mého otce - řediteli SNB vládnímu radovi JUDr. Babákovi, že nebylo zabráněno excesům vůči Němcům a že odsun nebyl proveden humánně. JUDr. Babák se však zcela obhájil. V žádném případě neplánovalo ředitelství SNB a Zemský národní výbor v Brně odchod pěšky, snažili se zdržet odsun, dokud neobstarají dostatek povozů (měli přislíbena i nákladní auta od Rudé armády). Obrovské davy Čechů v Brně však nechtěly slyšet nic o tom, že se Němci povezou v autech nebo na povozech. Jaké byly důvody? Účastníci besedy se buď úmyslně, nebo v lepším případě vzhledem ke své žalostné historické nedovzdělanosti, nezmínili o tom, co způsobilo takové rozhořčení brněnských Čechů. Nejen esesáci a gestapáci, ale především tzv. slušní, civilní brněnští Němci vodili své vlastní děti dívat se na neustálé hromadné popravy českých vlastenců, hlavně v Kounicových kolejích. Mezi brněnskými Němci byl tak obrovský zájem o přítomnost na těchto popravách, že musely být rozdávány lístky. Místo aby alespoň před konečnou porážkou byli lidštější, brněnští Němci, tak jako velká většina celého zfanatizovaného národa, do poslední chvíle věřili ve vítězství a vyhrožovali, že po vyhrané válce budou brněnské ulice dlážděny českými lebkami. Souhlasím proto s výrokem Arnošta Lustiga, že se Adolfu Hitlerovi podařilo značně přispět k zezvířečtění velké části německého národa.

Přesto příslušníci českých státních orgánů, často s nasazením vlastního života, chránili sudetské Němce. Divokému odsunu v Brně se snažil také osobně zabránit JUDr. Babák, ačkoliv měl tělo plné jizev od německého biče hojně na něm používaném na gestapu a v koncentráku. Chtěl bych v této souvislosti upozornit na závažný historický fakt. Němečtí nacisté po celou dobu okupace totiž mimo jiné mučili a zabíjeli právě ty, kteří by mohli později ochránit tzv. sudetské Němce před excesy. Přes polovinu členů ředitelství brněnské prvorepublikové policie bylo uvězněno a popraveno. Zvláště mladší z těchto lidí byli absolventy právnických fakult za první republiky, kde byli samozřejmě vedeni k etickému a humánnímu jednání. Studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity již za tzv. první republiky měli do svého studia jako povinnou součást zařazeny přednášky profesora Inocence Arnošta Bláhy z tzv. praktické filozofie, které je celým svým zaměřením vedly k humánnímu přístupu k občanům a přísnému dodržování etických norem právní profese. Tomu odpovídala, jak jsem ji sám prostudoval, i speciální příručka vládního rady JUDr. Procházky pro brněnské policejní vyšetřovatele, vypracovaná na počátku třicátých let 20. století, kde bylo napsáno, že výslech má probíhat klidně a mírně, vyšetřovatel ani nemá zvyšovat hlas! Jak dopadl JUDr. Procházka v německých rukou? V německé věznici mu vyšetřovatel na počátku výslechu mistrnou ranou bičem vyrazil oko!! Ke konci byl mučen a popraven. Můj otec, pracující jako policejní koncipista v letech 1937-1938 na policejním ředitelství v Brně, unikl podobnému osudu jen díky tomu, že byl ihned po mnichovské dohodě jako neženatý přeložen na Okresní úřad v Novém Městě na Moravě, aby se staral o Čechy vyhnané z Poličky, která byla zabrána Německem. Z těchto a mnoha dalších výše uvedených důvodů a faktů proto považuji výše zmíněný pořad za hrubou urážku nejen dr. Beneše, ale i pracovníků československých státních orgánů, vychovaných Masarykovým (a Benešovým) humanismem, jakož i naší Masarykovy univerzity.

Je samozřejmé, že odsuzuji jednotlivé zločiny, k nimž došlo na německých občanech. Snad jsem vysvětlil, proč vzhledem k vyvražďování českých právních a policejních odborníků a české inteligence vůbec, i kvůli frustraci českého národa z neuvěřitelně bestiálního charakteru německých zločinů, nebylo možné excesům zabránit. Přitom československý parlament zřídil vyšetřovací komisi, aby zkoumal excesy, k nimž došlo v postupu vůči Němcům bezprostředně po válce nebo při uskutečňování odsunu. Jak uvádí znalec ústavního práva prof. JUDr. V. Pavlíček, „někteří pachatelé těchto zločinů byli tehdy i soudně trestáni a publikovaná judikatura Nejvyššího soudu o tom podává svědectví“. Je pravda, že některé tyto zločiny zůstaly nepotrestány. V nesrovnatelně větším počtu však trestu unikli u nás působící nacističtí zločinci. Někteří právě proto, že byli odsunuti za pomoci nacistických organizací unikli do Argentiny, Chile a dalších jihoamerických států.

Závěrem chci upozornit na značnou nevyváženost pořadů České televize týkajících se událostí v českých zemích v letech 1939-1945. Pokud vezmeme počty obětí, tak by na pořad ze 17.12. 2007 muselo kvůli vyváženosti následovat tisíce pořadů o zločinech německých nacistů u nás. Žádám proto, aby byly zařazeny do vysílání veřejnoprávní České televize filmové dokumenty o nacistických zločinech v bývalém protektorátu Čechy a Morava a také filmy o významných historických událostech, které předcházely druhé světové válce. Oceňuji, že Česká televize uvede k sedmdesátému výročí mnichovských událostí film režiséra Weisse z roku 1947 Neklidná hranice. Zároveň však - alespoň k částečnému odčinění hrubých urážek světově uznávaného představitele odboje proti nacismu dr. Edvarda Beneše a vyvážení morálních škod, které napáchaly pořady typu Osvobození bylo provázeno vraždami, bych považoval za nutné, aby v zájmu historické a mravní výchovy naší mládeže byl promítnut v hlavní vysílací době v České televizi (třeba v dvojím pokračování) film Dny zrady režiséra Otakara Vávry', jednoho z tvůrců tzv. české filmové vlny, vyznamenaného za zásluhy o českou filmovou kulturu prezidentem České republiky. Tento film je považován současnými filmovými vědci, například významným odborníkem z Ústavu filmu a audiovizuální kultury' Filozofické fakulty Masarykovy univerzity PhDr. Jaromírem Blažejovským, PhD., za vysoce umělecky hodnotný a historicky zcela objektivní, odolávající dobovým tlakům. Není možné, aby tento film byl promítán pouze např. ve Filmovém semináři naší Filozofické fakulty MU.

Přednášel jsem na mnoha konferencích ve světě, také v památníku holocaustu Yad Vashemu v Izraeli. Významní historici této instituce poukazovali na to, že se v Evropě celkově posilují tendence k popírání holocaustu: masového vyvražďování Židů a k popírání nacistických zločinů vůbec. Zároveň konstatovali, že zesilují útoky na politické představitele odboje proti nacismu, na partyzánské hnutí a na Rudou armádu a armády Spojenců, které zachránily evropskou civilizaci před jejím pohlcením nacistickou hrůzovládou. Ideové vyústění televizního pořadu Osvobození přivítaly též vraždy jde tímto nebezpečným směrem, který ve svých objektivních důsledcích podporuje neonacistické tendence v Evropě a mimo jiné ohrožuje základní hodnoty, na nichž byl a je vybudován i náš současný stát. Z toho důvodu jsem nucen se obrátit s tímto upozorněním nejen na instituci Yad Vashem v Izraeli, ale i na širokou obec našich historiků a vědeckých pracovníků. V mém případě nejde o žádnou nenávist ke všemu německému, vždyť jsem mimo jiné autorem dvou monografií a desítek publikací o německé filozofii a filozofické hermeneutice. Rozhodl jsem se proto požádat Radu České televize a její Etický panel, aby projednala otázku pořadů hrubým způsobem zkreslujících historickou skutečnost v celém jejím závažném ideovém kontextu a přijala možná opatření v souladu s principy programové vyváženosti a svobody projevu. Doufám, že toto mé úsilí podpoří i širší akademická obec naší Masarykovy univerzity, ale i české vědecké a odborné instituce zabývající se historií, jakož i učitelé dějepisu na vašich základních, středních i vysokých školách.

40 komentářů :

 1. Značná nevyváženost ve vysílání našich televizí je úmyslná a odpovídá té těžší straně vah, pod vlivem zejména TOP 09, pražskou kavárnou. Ta je prý ovládána iluminátem Schwarzenbergem a jeho bilderbergovým nástupcem Kalouskem. Takže už z toho vyplývá nezbytnost tendenční blábolivosti těchto televizí. Televizní diváky můžeme rozdělit do třech skupin:
  - ti, kteří pochybují o objektivitě programů nebo o tendenčnosti jsou s jistotou přesvědčeni
  - ti, kteří v ní naopak spíše věří a vyhovuje jim
  - ti, kteří sledují jiné televizní zpravodajství, třeba slovenské nebo jiné.

  V Listopadu se vykřikovalo heslo: Cenzura je zrušena. Vznikalo velmi mnoho periodických tiskovin, které ve svém statutu požívaly slova svobodné a nezávislé. Dnes je tím slovem zprofanované, cizácké.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud tedy vůbec ma smysl sledovat TV, kde je vse tendencni, doporucuji skutecne Slovaky...se svobodou jsou zretelne dal nez my - jinak pouze internet, také všechny tiskoviny mají havlokolaboranti ve svých spinavych rukou

   Vymazat
 2. Na tyhle pořady ČT se nedá dívat ! Zajímám se o historii celý život a z některých pořadů mě chytá vztek !!

  OdpovědětVymazat
 3. Ač prakticky v ničem v pohledu na Beneše s autorem nesouhlasím, je dobře, že Nová Republika publikuje kvůli vyváženosti i podobné agitky.

  OdpovědětVymazat
 4. Těšil jsem se na fundovaný článek a ejhle, dílo nějakého diletanta. Co se nám snaží vnutit myšlenku jak moc byl užitečný Eduard Beneš. Tahle tragikomická postavička vyjednávala až dovyjednávala. Co byla smlouva o pomoci Francie A Sovětského svazu v případě napadení Československa? Jen cár papíru s kterým si Francie utřela pr... a Anglie nikdy s námi smlouvu neměla nějaké Československo jí bylo rovněž u pr... . Beneše měl L. Prchala zastřelit, škoda. Jako soukromá osoba sbalil peníze a ne malé a svoji ženu a zmizel po abdikaci do USA. Pak nějakým záhadným způsobem vyhlasil v Londýně emigrantskou vládu, kterou průběžně obměňoval jak se zlíbilo. Obětoval Lidice a další vesnice i když netušil jaká bude reakce na atentát. Teprve po masakru v Protektorátu uznala Anglie emigrantskou vládu Beneše a zapůjčila peníze na vyzbrojení exilové armády. Tu půjčku jsme Anglii zaplatili někdy kolem roku 1983. Poté vyjednával s komunisty v Moskvě 1943 o budoucí orientaci v poválečném Československu. Přikázal Gottwaldovi aby připravili plány na znárodnění a sestátnění. Pro Němce užíval slovo vylikvidovat. Jednalo se skoro o 3 000 000 občanů Československa. Přesně skoro tolik, kolik zatajil při jednání v Trianonu o vzniku Československa 1918. Nebyla to menšina, menšinou byli Slováci například. Tak si myslím, že zde zvnikl naprosto zbytečný článek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslet si můžete co chcete. Ale pravda je taková, že každý takový článek, který se snaží připomínat skutečnost a brání se otáčení či zkreslování dějinných událostí je naprosto potřebný a nutný. Zvlaště v době, jako je právě teď, kdy se opět zvedá snaha některých neřádů , zpravidla s německými kořeny (vás tipuji na jednoho z nich) otáčet historii a pravdu.
   Pravdou je , že nejprve bylo násilí ze strany německého národa, ano národa, kerý si k tomu do čela postavil Hitlera a nadšeně ho podporoval. Rasová nadřazenost, která vyústila v plány na likvidaci celých národů, "méněcenných ras". Včetně Čechů. Žvásty o utiskování německé menšiny v předválečné české republice jsou bohapustá účelová lež. Byli Němci, ale i Češi, kteří se měli velmi dobře, a byli tací, asi většina, kteří žili z "ruky do huby".
   Já se narodil deset let po válce, a o zvěrstvech války a fašismu jsem se dozvěděl od svých rodičů. Oni si zažili své.
   Já se nemám komukoliv za co omlouvat, nejen proto, že jsem nikomu nic neudělal, ale ani nečekám omluvu od Němců mé generace. My se můžeme pouze domlouvat na mírové spolupráci. A taky to děláme. A nepřejeme si, aby se naším jménem kdokoliv omlouval komukoliv. Protože je to hanebně pokrytecké, a nic dobrého to nemůže přinést. J.B.

   Vymazat
  2. Zajímám se o historii a moji rodiče se stali součástí tragédie za kterou může Francie, Anglie a USA i když zrovna amíci u jednacího stolu v Mnichově nebyli. To jsou tři státy, které podporovaly Hitlera ještě vznikem válečného pokračování z Asie. Tam vlastně začala 2. světová války a tam i skončila. Můj otec byl v koncentráku v Buchenwaldu. Takový kecy, že jsem jeden ze Sudeťáků si nech pro Havlovic rodinu. Maminka zažila ponižování a mlácení slušných Němců po válce, vyrůstala v Radotíně a bylo jí 15 let. Co mi chcete namluvit? Že vyhnáním slušných Němců přišla z východu horda Rumunů, Maďarů, Slováků, kteří byli sotva gramotní? Najednou chyběla velká část inteligence a manuálně zručných lidí. Krystlík má svérázné názory, ale najdi na nich 30% lží a máš u mě basu sektu. To více najdeš lží na wiki a v Českých učebnicích. Nehrajme si na co nemáme, pořád jsme malým státem, který nikoho nezajímá, krom trhu a levné pracovní síly. A hrdost?? Na co? Že 70% Čechů závidí, krade a pomlouvá? Jo za morální úpadek může Havel a jeho nohsledi, ale je to i naše chyba. Doba, kdy náš stát měl určitou vizi a vlastně byl jediným demokratickým státem v roce 1938 jsou dávno pryč. Polofašistické státy jako Polsko, Maďarsko, Litva, Francie a další kolem nás jen čekali na svoji kořist. Poláci byli prvními okupanty Těšínska v roce 1938. Zavřeli České školy, zrušili České úřady atd. Nacisté to udělali o dost později.

   Vymazat
  3. Beneš byl národním hrdinou, stačí si přečíst, jak se musel doslova plazit vi Londýně, aby mohl založit exilovou vládu a zachovat tak český stát pro naší budoucnost. Proč se neříká, jak mu házeli klacky pod nohy, náš stát byl trnem v oku řadě okolních států a nacismus s tím neměl nic společné. Obnova ČSR by bez Beneše ani nebyla, prostě by si nás po válce rozebrali jako válečnou kořist. Beneš je nedoceněný hrdina a je sprosté, že na jeho popírání někteří staví své kariéry. A mimochodem, Němci dostali jen to co si vykoledovali a není možné v takovou chvíli dělit zrno od plev. Sám ale znám sudetské němce, jelikož žiji v pohraničí a není vůbec pravda, že byli odsunuti všichni. Jen v naší vesnici zůstalo min 5 rodin!!! Byli to tací, kteří nikdy nezradili ČSR a sami za své protiněmecké postoje trpěli až do konce války. Třeba kupříkladu sousedce odvezli do koncentráku manžela i otce a to byl nezpochybnitelný fakt, takže je nikdo neodsunul a převážná část rodiny tu i dožila. Není tedy pravda, že se jednotlivé sudetské rodiny neposuzovali, jak jsem sám zjistil z jejich vyprávění, když jsem se nastěhoval a jsem tomu velmi rád, jelikož by mě dnes každý jen nalhával opak ale já slyšel pamětníky, kteří vše zažili. Vzpomínám, jak mi vypravovala sousedka proč jim posílá strýc z Bavorska peníze. Jelikož jim byli vděční, bo jim souseda nosila tajně skrz hranice v té době jídlo a tím je zachránila. Dodnes jim posílají eura z pouhé vděčnosti. Doba to byla tedy zlá ale sama sousedka přiznala, že zbytek rodiny byl s Hitlerem a proto je odsunuli. Nic není černobílé...

   Vymazat
  4. No podívejte, pokud někdo abdikuje, uteče, pak poblahopřeje Háchovi ke zvolení a nakonec se sám prohlásí za prezidenta v exilu, je jasné, že s někým takovým vlády slušných zemí hned nejednají. Ovšem to, že se podle Vás musel plazit, aby se stát mohl zachovat pro budoucnost, svědčí o tom, že za dvacet let ve funkci ministra a pak prezidenta pokazil co mohl.

   Vymazat
  5. To je možné, že toho Beneš hodně pokazil, ale dokázal jako jediný z českých demokratických politiků zařídit během okupace země a svého exilu 1/ obnovit suverenitu státu Čechů a Slováků 2/ přivést je mezi vítězné velmoci a 3/ potrestat zrádce, kolaboranty a nacisty )včetně odsunu provinilých). Tak o co jde. Každý děláme chyby, ale málo kdo z nás umí při tom všem vykonat velké věci pro národ a pro stát (tedy pro společnost).

   Vymazat
  6. Dotazník pro Tomáše Pecinu - Ceši vs Sudetští Nemci - YouTube

   https://www.youtube.com/watch?v=X0bMDKOUDME

   Vymazat
 5. Vlastenka  Ta tendence snižovat český národ, patriotismus, český odboj i utrpení, je patrná už drahně let (přišel s tím Havel) a je stále na vzestupu.
  Zkoušejí prostě, co si ještě můžou dovolit.
  Havel jim uvolnil ruce a Kárl v tom pokračuje.
  Ještě před deseti lety by bylo nemyslitelné posílat Beneše do Haagu, dnes si pomalu troufají i na toho Masaryka.
  Nedávno Kučera s Pitthartem v Historii zesměšňovali obrozence. Začíná být módou pohrdat Slovany, tuhle zase PL uveřejnily nevkusný pamflet jakéhosi nedouka Krystlíka (samozřejmě česko-německého původu), který si dovolil skutečně hrubě urážet Čechy a Slovany obecně.
  Hlavněže Šábesová s Dientsbierem mají pořád plnou hubu rasismu, ale když jde o skutečný rasismus a prosazování německé "nadrasy", tak zbaběle mlčí.
  Nedovedu si představit, že by takovéhle urážky snesl nějaký jiný národ - třeba Poláci, Maďaři nebo Slováci.
  To si Češi nechají opravdu od každého kálet na hlavu?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zrovna s Krystlíkem jste dámo vedle jak ta jedle. Jestli pak víte, že Havel, Švarcenberk vyjednávali s Kholem navrácení majetku vyhnaným Němcům. Helmut se však toho zalekl a ukončil podobná jednání. Je zajímavé, že se o tom psalo v rakouských novinách a v našich jak jinak nic.

   Vymazat
  2. Ale není vedle, také jsem to četl, a to hodnocení sedí. Havel s Kchárlem von poserplínou získali v restitucích své, i když Boryš podvodem (po strejčkovi, co ho adoptoval, po vlastním tatíkovi to nešlo že). A tak holt hodili zpátečku, aby jim to nasraní občané zase nezabavili. O nic jiného nešlo.

   Vymazat
  3. Vlastenka


   Co to má společného s Krystlíkem? Četl jste ten článek nebo ne? Pokud ne, tak si ho nejdříve prečtěte. Je to typická sudeťácká krysa.

   Vymazat
  4. Masakr na Švédských šancích

   Naprostou většinu povražděných tvořily ženy a děti
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_na_Švédských_šancích

   Vymazat
 6. Ale vždyť oni účelově kurví i Jana Husa, Jana Žižku, Karla IV. - všechno! Ano, zesměšňuje a bagatelizuje se vlastenectví, doba národního obrození, přičemž kdyby nebylo obrození, žvejkaly by tady ty blbé tlamy německy, psaly by německy, všechna kultura by byla německá a v tuto dobu už by čeština neexistovala. Nechápu, kde se v některých lidech bere ta drzost. Proč si myslej, že jsou hlava pomazaná, že směj překrucovat dějiny? To se nebojí odplaty? Vždyť tady to jde od pangejtu k pangejtu každých dvacet let. A třeba někdo zase obnoví trest smrti a půjdou - všichni křiváci, zrádci, přepisovači dějin a zmrdi půjdou! Kam zalezou?

  OdpovědětVymazat
 7. Vlastenka  Ono by jim právě to "žvejkání" v němčině mnohým naprosto vyhovovalo.
  Kolaborant, kam oko dohlédne.
  Schwarzenbergům i Havlům byl, pokud se nepletu,maejtek zabaven na základě BD, a to právem!
  Po převratu se jejich kolaborace s fašisty marginalizovala a popírala, nakonec Havel zařídil restituce pro sebe i pro svého kancléře.
  Je hanba, že jsem tohle dopustili.

  O kolaboraci Miloše Havla na Barrandově (mejdany s nejvyššími nacistickými pohlaváry a natáčení propagandistických filmů) existují důkazy, stejně tak o působení Schwarzenbergů za 2.sv.války. Otec Kárla byl členem Vlajky, ovšem po převratu začal jeho syn předstírat, že byli "českou" šlechtou, která lnula k Čechům. ))))

  Za naprosto nepřijatelné pokládám, že se vykroutil i z hanebného zneužívání cikánů z tábora v Letech jeho rodem za okupace.
  Drze tvrdil, že těžká práce v knížecích lesích, kde odklízeli polomy, byla pro ně pomocí.

  Brainwashing jede na plné obrátky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejsmutnější na tom všem je, že naprostá většina mladých a také část myšlenkově těžkopádných starších těmhle tevizním lžím věří. A jestli by se věci měly vrátit někdy ke správné interpretaci, tak to bude trvat několik generací.

   Vymazat
 8. ČT a jiná média přetranformovávají myšlení mladé generace k obrazu svému, loajalita k těm, kteří je za oponou podporují.

  OdpovědětVymazat
 9. Odsun Němců ze střední Evropy nastolili jako první Poláci po 1.9.1939.
  Beneš v podstatě realizoval toliko rozhodnutí mocností po II. svět válce.
  Ani zásadu kolektivní viny nepoužili Češi jako první!
  Stačí zajet do Lidic či Ležáků a poslechnout v muzeu poučení z 06/1942!

  OdpovědětVymazat
 10. Mám dojem, že z komplexu událostí, opatření, skutků, které poslední čtvrtstoletí zažíváme, vyplývá, zdá se, snaha o změnu národní identity a následně patrně i národního charakteru.
  Začíná se odkrýváním zatajených a zamlžených dějin a osobností, což není chyba, ale naopak, pokud je uchován pravdivý kontext a význam a nejsou-li dosud potlačené události a osoby zveličovány (nad rámec pochopitlené první vlny zájmu). U nás však na prvotní zájem navázalo cílené nadhodnocování dříve potlačeného, přišlo se s novými pohledy, dosavadní události a vzory jsou opomíjeny, pak kritizovány a ještě později špiněny, pomlouvány. Zpochybnění vychází ze zveličení chyb, kterých se každý v určité míře dopouští a které třeba byly dosud zamlčovány. Vrací se tak bumerang neobjektivního, třeba jen mírně, ale přece cenzurovaného, překrucovaného dějepisu. Každý podvodník, ať malý či velký, je nevěrohodný - a to je voda na mlýn velkým podvodníkům, neboť jejich špinavost už tak nekřičí. Atak, nejprve vedený v médiích externity, prorůstá do médií nasazením interních sil. Tlaku podléhají vědecké kruhy, čím je vytvořen prostor pro útok na (výchovně-)vzdělávací soustavu. To se rovná zásahu do nervové soustavy společnosti. Po rozvrácení historické paměti - pošpinění historických vzorů lidských charakterů a po kritice, pomluvení a zmatení vzorců jednání, reakcí společnosti (komunity, národa) na události, nebezpečí, naděje, prohry a úspěchy - nastává chaos, komunita je rozdrobena, bez kompasu spojující myšlenky a společně vyznávaných hodnot, váhající, rozhádaná, nevědoucí, oslabená, svým způsobem nepředvídatelná, neschopná celistvé obrany. Přichází tak čas na podsouvání nových vzorů k osvojení. Dosavadní nepřítel a lump vlastně nebyl nepřítel a lump, nýbrž chtěl vlastně dobro a také je šířil. Určitě se naleznou příklady - uměleckých, architektonických aj. hodnot, které dotyční zde zanechali. Že je to vytrženo z kontextu? Ten noví nevědoucí neznají, takže nové vzory vezmou za své....
  Nová národní identita pozmění a přesměřuje národní charakter. Zatím mi není jasné, kam přesně to bude, ale obávám se, že jde o pozici trpělivého, houževnatého, důvtipného, pracovitého vazala, biorobota. Vhodné kusy jsou prostřednictvím různých filtrů povýšeny a odvedeny a nasazeny mezi vyvolenými, ostatní mají být levně pracující, politicky neškodné, nevědoucí, pasívní, s rolí smířené ovce.
  Pokud Evropa (svět) zlikviduje svoji identitní diverzitu, jen zdánlivě bude silnější. V hlubší krizi naopak podlehne nejen snáze, ale zhroutí se celá. Stejně jako centralizovaná ekonomika předlistopadového ČSSR, stejně jako příroda, v níž stejnorodé lány, monokultury nejprve dávají úžasnou úrodu, ale posléze se zjišťují rozsáhlá negativa na dalších prvcích přídody a celé přírodní soustavě a jejích vztazích. O tom svědčí nejen Československo, ale značné množství afrických států, kde monokultury nejen nepřinesly domorodcům blahobyt, ale rozvrátily i tamní přírodní systém. Útok na národní identitu kteréhokoli ze společenství národů je krátkozraký, hloupý, ale hloupost díky své dostupnosti má vždy naději na více přívrženců než moudrost.
  KR .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ovoce tohoto procesu, který jste tak hezky popsal, už sklízím doma u svých vysokoškolsky "vzdělaných" dětí a jejich partnerů. Vyrůstaly v prostředí, kde byl zájem o poznání, o kritické myšlení, o diskuzi....učila jsem je, že není v jejich zájmu hrbit hřbet a hledat kompromisy se lží. Dnes jsou dospělí a zcela nekriticky přijímají návody, co si mají myslet a když lomím rukama nad jejich ignorantstvím a tím pádem i jejich černou budoucností, odpovídají mi - jen klid, my přežijeme, prostě se PŘIZPŮSOBÍME. Je mi z toho zle a ptám se pořád dokola, kde jsem při výchově udělala chybu????? VK

   Vymazat
 11. KR v 22:29;
  Výstižně napsáno ,moc pěkně jste to shrnul...
  jituš

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   děkuji za kompliment. Problém však je, co s tím - viz příspěvek paní VK (8:11).
   Domnívám se, že východiskem je snaha o pravdivé poznání jako nástroje k dosažení dlouhodobě (trvale) správného řešení. Krátkodobé může být lákavější - a příliš mnoho lidí také zláká, ale pak přicházejí (žel nikoli jen pro autory, ale i pro široké, často zcela nevinné okolí) kruté prohry a střízlivění. Pravdivé poznání a hodnocení se neobejde bez objektivity. Je to velmi nepříjemné si přiznávat omyly, chyby, neschopnost, ale bez toho je prostě správné řešení nedosažitelné. Nezveličovat, nepodceňovat, mít na paměti i dynamiku proměny váhy úspěchů a proher (úspěšných a neúspěšných postupů) v čase a v různých podmínkách. A sdílet toto poznání s ostatními, byť vypadáte občas jako nemehlo a blbec.
   V případě výchovy a vzdělávání dětí vlastních či ve škole nebo na kroužku, táboře jim poskytnout k věci klady a zápory a ať si rozhodnou sami. Nechť si "nabijí nos" pod kontrolou rodičů, učitelů či vedoucích, protože to nemá takové následky, jako když to bude mimo jejich kontrolu. Pak to s nimi rozebrat, ony si po pár zažitcích správné rozvažování osvojí. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
   Znát kontext, zasadit a pochopit událost, opatření, tvrzení a potřeby a zájmy lidí v nich obsažené, znamená mít a využívat rozsáhlejší databází historických faktů.(dat a souvislostí). Někdo hodně čte takové texty a může se kvalifikovaně bavit s historiky, protože ho to zajímá, jiní se museli taková data nabiflovat, aby vůbec zvládli školní dějepis. Chápu, že šprtat se některé věci není vůbec záživné, ale u věd zavánějících politikou se bez zmíněné databáze faktů člověk stane hračkou v cizích rukách. Opět platí těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Jestliže bude české školství v rámci tzv. moderních trendů vzdělávání nemístně ulehčovat, tak budou školy produkovat nedouky, neschopáky, hlupáky apod. Nemluvě o výchovné stránce procesu,na kterou se posledních 25 let zcela rezignovalo, resp. byla naprosto zprasena. Československé/české školství je už čtyři desítky let - od zavední osmiletých základních škol při desetileté základní školské docházce - objektem nekvalifikovaných reforem a opatření motivovanými jinými, než výchovně-vzdělávácími účely. Blbost reformátorů nezná mezí, nejsou s to pochopit složité psychické procesy, které v člověku probíhají. Zavedení "suchých zipů" místo tkaniček sice ulehčuje obouvání, ale připravuje děcko o zvládnutí drobné, jemné motoriky, která má nenahraditelný význam pro celoživotní vývoj mozku a myšlení. (Těžko na cvičišti....). Nahrazování psacího písma tiskacím - další neskutečná zlotřilost na formovaní myšlení. Jednak jde o již zmíněnou jemnou motoriku (ta by si zasluhovala hodiny krasopisu a ne tiskací písmo - viz stará Čína a Japonsko), jednak kráčí o naučení se a pochopení vazeb, navazování (jednotlivých písmen) do souvislostí, o pochopení kvalitativní přeměny shluku jednotlivých písmen v celek slova, tj. v novou, v jinou kvalitu To jsou základní náležitosti logiky, které se nenápadně vnášejí do myšlení. (Těžko na cvičišti....) A o takovéto metody výuky - a z toho následující přínosy - kvůli "modernizaci" přicházáme. Opojení z počítačů, tabletů atd. devastuje výchovno-vzdělávácí proces. To, že tomuto opojení podléhají rodiče, politici, novináři - to je daň za rozvrstvení blobosti ve společnosti -, ale že tomu podléhajhí i učitelé, to je tragédie. Pokud chce ČR něco spáchat s výchovou a vzděláváním dalších generací, musí zásadně nahlédnout na činnost pedagogických fakult. Bohatstvím národa jsou údajně děti - jen však dobře vychované a vzdělané děti. Skutečnou zlatonosnou žílou jsou školy a učitelé; než žíla je to spíše tepna. Pokud o ni příjdeme, tak to bude národ bez srdce a bez hlavy.
   KR

   Vymazat
 12. Ke zprávě o "divokém odsunu" v Brně si dovolím doplnit, že tehdy byla proti lůze, provádějící "divoký odsun" - a hlavně rabující - nasazena i armáda. Dozvěděl jsem se to víceméně náhodou. V roce 1958 jem byl na internátu v Brně. O našem vychovateli šla pověst, že byl partyzán. Jednou s námi na to téma uspořádal besedu. Líčil, jak byli obklíčeni a odzbrojeni. Jak byli potom šikanováni. Jenže pak z něj vylezlo, že je tehdy pacifikovala ČESKOSLOVENSKÁ armáda.....
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
 13. Dr. Beneš, president před. i po-válečné ČSR nevymyslel odsun českých Němců!
  Prapůvodní cíl -myšlenku vyslovil již v roce 1939 tehdejší polský ministr zahraničí - Sikorsky. To poté co Němci započali likvidovat po 1.9. 39 polskou inteligenci, šlechtu, církevní představitele.. veřejně přednesl toto:
  ..pokud má být do budoucna ve střední Evropě klid, musí Němci z tohoto prostoru odejít... a pak, že Poláci nic dobrého nevymyslí.
  Čtěte dokumenty!
  Neposlouchejte Schwarzenberka či jemu podobné, kteří nemohou ani po 70 ti letech Benešovi přijít na jméno, resp. jej špiní!
  Hanba jim!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je vcelku jasné, proč Benešovi nemůže přijít na jméno Schwarzenberg. jemuž po právu zabavil majetek.

   Vymazat
 14. Premysl Janyr, Beneš a jeho dekrety

  http://www.blisty.cz/art/53079.html

  http://www.blisty.cz/art/53099.html15. 6. 2010
  Beneš a jeho dekrety II
  Přemysl Janýr
  - See more at: http://www.blisty.cz/art/53099.html#sthash.NnHdTKVT.dpuf

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. hrabě Kocharowski30. května 2015 12:57

   Němci jen sklízeli, co zaseli, tak to ve válkách chodí.

   Vymazat
 15. „...My Američané, jsme šli do války, aby už nikde na světě nebyly ani Buchenwaldy, ani japonské mučírny. Nešli jsme do války proto, aby Češi, třeba ve spravedlivém hněvu, dělali nové Buchenwaldy...“
  Ve dnech, kdy válka byla rozhodnuta a Němcům již nešlo o nic jiného než přežít, začali někteří lidé budovat poválečnou kariéru a projevovat hrdinství, kterého se jim v době okupace nedostávalo. Někteří zahlazovali stopy své kolaborace a našli se i bojovníci, kteří se s pomocí ukořistěného majetku obohacovali,“ svěřuje se v knize Peklo v ráji.
  Zdroj: http://liberec.idnes.cz/masakr-genocida-vrazda-odsun-civilista-poprava-ruda-armada-po0-/liberec-zpravy.aspx?c=A150514_103615_liberec-zpravy_ddt


  prof. Vaclav Cerny
  "Prijel jsem domu a zvedel jsem, co se stalo na opacnem konci rodneho
  obzoru, v Teplicich-Weckersdorfu, na nejhorejsi Metuji. I z te k ceskemu
  Nachodsku prilehle krajiny Broumovska odesli po Mnichovu vsichni Cesi,
  starousedlici i ti novi, republikansti, do vnitrozemi. A v kvetnu 45 se
  houfne vratili a udelali si "poradek", vsechny Nemce proste z Teplic
  vyhnali, a to jeste nez vysly zakonne a statni reglementy o odsunu,
  tahnete, kam chcete! A za cas se jim dav vyhnancu z hranic vratil, nikde
  je, bezprizorne a bez pruvodnich dokumentu, nechteli a neprijali. Jenomze v Teplicich uz byli "odepsani", jejich domy obsazeny, majetky rozdeleny, v
  jejich kozisich chodily uz RG-damy. A tak nezbylo nez "poradek" obnovit
  podruhe. Vyvedli ty Nemce do skal a tam je v lese postrileli a zahrabali.
  Za casek se zahranicni nemecti pribuzni pocali po nezvestnych shanet,
  sverili patrani Mezinarodnimu Cervenemu krizi, autority viteznych mocnosti
  se obratily na Prahu a tak doslo az na prekopany okraj te vrazedne sachty - divka na vrsku hromady mrtvol v ni dosud spinala smrti ztuhle ruce a
  zkrouceni jejiho tela prozrazovalo, ze zemrela klecic v prosbe o milost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ======To už jsem také slyšel očitá svědectví o německých vojácích upálených na ulici zaživa===========

   a sám jsem viděl průvod německých žen ostříhaných dohola a hnaných na veřejné práce. Gestapismus český se na vlásek podobal nacistickému, oč jsme pak chtěli opírat pýchu své mravní nadřazenosti? Přiběhl za mnou domů soused s vytřeštěnýma očima: jeho patnáctiletý synek, nadšený český student, se přihlásil do občanské gardy k strážní službě, ale dali těm dětem hole, aby šli po libosti mlátit pozavírané německé civilisty, uvězněné ve sklepích místní školy (Praha 6). Přiběhl za mnou na ZNV, poslán bratrem, štábní kapitán Jeníček, známý tehdejší vojenský filmař, byl bez sebe hrůzou: jeho dceru i s dětmi, Češku, mu odvezli do německého sběrného tábora, její muž byl Němec, a tábor je právě vyklízen. Pomozte! Nu, tentokrát stačil telegram z presidia ZN
   prof v. cerny
   Vítezové se mstili metodou poražených -Mlynárik

   http://www.comrad.cz/vol20025.htm

   Jan Mlynárik samizdatové Teze o vysídlení sudetských Němců,
   .My Američané, jsme šli do války, aby už nikde na světě nebyly ani Buchenwaldy, ani japonské mučírny. Nešli jsme do války proto, aby Češi, třeba ve spravedlivém hněvu, dělali nové Buchenwaldy...

   http://cs.wikipedia.org/wiki/Postoloprtský_masakr...postoloprtsky masakr

   V období divokého odsunu uprchlo či bylo vysídleno podle převažujících odhadů 600 000 Němců,

   ...Partyzáni si tyto dny užívali. Skandovali a stříleli kolem sebe jako smyslů zbavení. Bili Němce do pohlavních orgánů, plivali na ně a nutili je plazit se před nimi po kolenou. Lidé byli pro sebemenší odpor vhazováni do vodní nádrže, věšeni na pouličních plynových lampách a nebo zastřeleni u stěny radnice. Ke stolu soudců museli přilézt po kolenou a nést nad hlavou obraz Adolfa Hitlera, na který partyzáni plivali. Podobiznu pak museli slízat a hleny pozřít. Téměř každý, kdo předstoupil před tribunál, byl odsouzen k trestu smrti nebo minimálně i výprasku. Výprask probíhal tak, že oběti byly vysvlečeny donaha, položeny na dubový sud a bity dřevěnými tyčemi. Trest se pohyboval od 10 do 100 ran.

   Doupov a Tocov
   Po exodu místního německého obyvatelstva, při němž se uvádí i hromadné hroby na místním školním hřišti či kruté mučení a následné
   ====zazdění jednoho příslušníka SS za živa====
   chomutov
   Němci podezřelí z členství v SS a nacistických organizacích byly následně mučeni a týráni - zemřelo asi 12 - 13 osob ( mlácení tyčemi, vypichovaní očí, uražení přirození holí, pálení na nahých tělech

   Vymazat
  2. Když Ceši zabíjeli Nemce z Brna: „Krev jsme museli slízat z podlahy"

   http://technet.idnes.cz/brno-zabijeni-nemcu-likvidace-d2o-/vojenstvi.aspx?c=A150526_132202_vojenstvi_kuz#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richtext&utm_content=clanek-box

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. hrabě Kocharowski30. května 2015 12:59

   Němci jen sklízeli, co sami zaseli, tak to ve válkách chodí.

   Vymazat
 16. anomyme 18:39

  čti!
  když v dubnu 1945 u Teplic v Čechách sestřelili Němci americké letadlo, americký pilot se zachránil na padáku a dopadl na pole, tak naši. tedy sudetští Němci tam rozhazující hnůj, jej vidlemi donutili plazit se po kolenou až k nejbližší policejní stanici a cestou polykat - žrát na cestě ležící koňské koblížky.
  Zeptej se starousedlíků, kteří to pamatují a přenesli na své potomky!
  A važ slova!

  OdpovědětVymazat
 17. hrabě Kocharowski30. května 2015 13:28

  Němci jen sklízeli, co sami zaseli, tak to ve válce chodí, jde jen o to, aby si to konečně pořádně zapsali za uši, než začnou zase nějakou novou agresi. Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá. Na hrubý pytel hrubá záplata. Co nechceš, aby ti dělali druzí, nedělej ty jim. S čím kdo zachází, tím také schází.
  Němci plánovali, a také ty plány začali uskutečňovat, že vylikvidují celé národy, tzv. "méněcenné". Takže je zcela logické, a také preventivně správné, že se jim dostalo spravedlivé, i když zcela nedostatečné, odplaty ze strany týraných porobených národů. Německo po dvou prohraných světových válkách přišlo o skoro 200.000 km2, miliony Němců byly odsunuty z území, kde žili po staletí. Bylo to spravedlivé, preventivní opatření ze strany vítězných mocností, aby se zamezilo do budoucna opakování německých zvěrstev.

  Je srandovní, když tady nějaký trouba píše - " Že vyhnáním slušných Němců přišla z východu horda Rumunů, Maďarů, Slováků, kteří byli sotva gramotní? Najednou chyběla velká část inteligence a manuálně zručných lidí" - ?!

  Oni ti hodní, slušní, inteligentní a manuálně zruční Němci nejprve pozavírali české vysoké školy, a následně plánovitě plošně likvidovali českou inteligenci - takhle se ty východní hordy Rumunů, Maďarů, Slováků, kteří byli sotva gramotní, nechovali.

  K čemu taky by byli dobří "hodní, slušní, inteligentní a manuálně zruční"
  vrazi českého národa? Po tom všem, co napáchali? O vrahy nikdo nestojí. Byli humánně posláni tam, kam chtěli, domů do říše. Zcela logicky a správně při tom padla sem tam nějaká facka. Měli se snad oběti objímat a líbat se svými vrahy?

  OdpovědětVymazat
 18. hrabě Kocharowski30. května 2015 14:16

  Že vyhnáním slušných Němců přišla z východu horda Rumunů, Maďarů, Slováků, kteří byli sotva gramotní? Najednou chyběla velká část inteligence a manuálně zručných lidí" - ?!
  xxxxxxxx
  Opravdu velice slušní, milí, inteligentní lidé, kteří vodili své děti na popravy "untermenšů" jako do divadla. Fakt se domníváte, že s takto "slušně" vychovávanými "nadlidmi" bylo možno žít nadále v jednom státě?

  OdpovědětVymazat
 19. hrabě Kocharowski30. května 2015 15:26

  „Jedním ze základních úkolů německé státní správy je zabránit rozvoji slovanských ras navždy a všemi prostředky. Přirozené instinkty všech živých stvoření nám napovídají, že nad našimi nepřáteli je nezbytné nejen vítězit, nýbrž také je zničit.“
  xxxxxxxxxx
  Takto proslovil slušný a inteligentní Němec / Hitler/

  OdpovědětVymazat