Reklama

středa 1. května 2019

Znovu aktuální článek: Je totální selhání EU pokrytectvím, neumětelstvím nebo záměrem?


Oleg Rybnikář
3.7.2015 
Smutná odpověď na otázku, položenou v titulku, zní: je to fatální kombinace všech uvedených faktorů. Smutek této odpovědi vyplývá ze skutečnosti, že hospodářská, organizační i politická integrace jednotlivých částí evropského kontinentu, za nevysloveného předpokladu, že bude uskutečňována rozumně, účelně a demokraticky, je smysluplná, účelná a pokud ne zcela nezbytná, tak jistě alespoň potřebná.

Autor těchto řádek sám byl ještě v nedávné době, a ve svém nejhlubším nitru latentně stále je, zaníceným eurofederalistou. Avšak, jsa stoupencem dnes již nepříliš známého pravidla --„Nepokračuj ve špatně započaté práci“--, a rovněž soudným a přemýšlivým člověkem, nezbývá mu, než konstatovat, že instituce Evropské unie, tak, jak je v reálném aktuálním čase definována a uskutečňována, je zmetkem, který nejenže koná v hrubém rozporu s reálnými potřebami půlmiliardy obyvatel evropského kontinentu, ale i hanebně pošlapává původní ušlechtilé záměry svých otců zakladatelů, Roberta Schumana a Konráda Adenauera.


Co odůvodňuje tak tvrdé hodnocení instituce Evropské unie?


Bible praví: podle plodů jejich poznáte je. Nuže, jaké jsou plody EU (verze2015)?

Jedním z nejzávažnějších plodů je astronomický megatunel v objemu stovek miliard Euro z kapes evropských daňových poplatníků do kapes soukromých majitelů a topmanažerů (zejména) německých a francouzských bank, známý pod crazykomediálním názvem „pomoc Řecku“. O bláznivosti takového označení vypovídá např. to, že za několik let této „pomoci“ se řecký HDP propadl o čtvrtinu, dluh stoupl o 50%, nezaměstnanost ve vybraných věkových kategoriích dosáhla 50%, očekává se brzký státní bankrot. Získat takovou pomoc, to musí být pro Řeky jistě zážitek k nezaplacení.

Dalším plodem, asi ještě výživnějším, je podpora svobody, demokracie, hospodářské prosperity a občanské společnosti na Ukrajině. Instituce EUv2015 zjevně usoudila, že doma jí všechno klape, řízení vývoje společné měny zřejmě považuje za bezproblémové, hospodářské problémky Řecka, Itálie, Španělska, celého svého tzv. jižního křídla za banality nehodné nějaké zvýšené pozornosti, takže se rozhodla šířit své hodnoty, a to třeba ohněm a mečem, dál „nach Osten“. A jaký je výsledek této ušlechtilé snahy? Cca 10.000 postřílených civilistů (německá BND dokonce tvrdí, že 50.000), přes milión zahraničních utečenců do různých světových stran, další milión a půl tzv. vnitřních utečenců, několik měst rozbombardovaných, a to pravidelnou armádou své vlastní vlády, inflace 46 %, prudký propad HDP , nárůst státního dluhu na 100% HDP, očekává se brzký státní bankrot. Svoboda slova je zde prohlubována střílením opozičních novinářů a kvalita občanské společnosti dekorováním válečných zločinců (ze –zatím- poslední světové války). Souběžným výsledkem je dramaticky prudké zhoršení ekonomických i politických vztahů se sousedním Ruskem, které je sice rozlohou největší stát světa, jedním ze dvou globálních vlastníků supervelmocenského jaderného arzenálu, a (zřejmě i proto) stálým členem RB OSN s právem veta, ale takové drobnosti jsou zjevně pod rozlišovací schopností instituce EUv2015.

A zatím nejnovější plod se nám v přímém přenosu klube z květů „arabských jar“ bezprostředně minulých let, které i EUv2015 tak nadšeně sázela, hnojila a zalévala. Nad vlnou migrantů stojí orgány instituce EUv2015 v bezmezné neschopnosti jakéhokoliv smysluplného a účelného konání.


Čím je zapříčiněno tak zásadní selhání, jež má existenční charakter?

Technickým zdůvodněním je zásadně špatná struktura orgánů této instituce, včetně rozložení jejich pravomocí, a s tím související i jejich chybné personální obsazení. EU před svým teatrálním selháním v období 2013-2015 aspirovala na to, směřovat postupným procesem k federalizovanému (quasi)státu s vlastní subjektivitou právní, finanční, rozpočtovou i politickou. Na tuto ambici nebyl zcela jednotný názor, ale nepochybně v procesu vášnivých diskuzí postupně krystalizovala. Avšak dnes již v řadě evropských významných médií se vedou úvahy o tom, čím to je, že v mnoha členských státech EU narůstá odpor k prohlubování integrace, ba dokonce až snahy o dezintegraci. Není se však čemu divit! Kdo by chtěl bydlet v domě, jehož správci nechávají ucpaný odpad, destruují dodávky energií, pouští dovnitř nezvané hosty, vč. chuligánů a lupičů? A vidí, že ve skupině správců je část juvenilních naivů a neználků, další část dementů a další podvodníků, kteří za úplatek (např. nehorázně vysokou mzdou) z našich peněz hradí faktury za služby pro majitele haciendy naproti přes ulici, v níž bydlí arogantní nabob, tyranizující celou čtvrť (ale je aspoň občas pozve na párty)!


Absence demokratického mandátu orgánů EU

Nefunkčnost orgánů EU jistě souvisí i s tím, že nemají demokratický mandát. Co je demokratickým mandátem? Tím je oprávnění, dané procesem demokratické volby, zastupovat své voliče ve věcích a v rozsahu, definovaných účelem té konkrétní volby. Např. osoba, zvolená zastupitelem v obci Horní Dolní má mandát k výkonu funkce zastupitele, příp. radního či starosty, to vše v obci Horní Dolní, nemá však z této volby mandát k jakékoliv funkci s rozhodovací pravomocí v jiné obci nebo snad státu.

Teorií je, že EU je řízen trojicí orgánů, jednajících ve vzájemné shodě, a to Evropské komise, složené z komisařů, navržených vládami všech členských států, dále Evropských rad, složených z premiérů a ministrů vlád členských států a nakonec Evropského parlamentu, složeného z přímo zvolených europoslanců.

Jediným orgánem EU s řekněme demokratickým mandátem je Evropský parlament; má však v podstatě nulové pravomoci. Členové Evropských rad, ministři a premiéři členských států, mají sice (snad) demokratický mandát, ale nikoliv pro řízení celoevropských záležitostí. Jejich mandát se vztahuje k jejich „Horní Dolní“, tedy k jejich národnímu státu, kde byli zvoleni a jejichž voličům se zodpovídají, jejichž zájmy by měli zastupovat a o jejichž hlas se budou znovu ucházet. Zájmy občanů jiných států EU, pokud o nich vůbec něco tuší, tak je, ani jejich voliče, z podstaty věci, nezajímají. Střet národních a „unijních“ zájmů v motivacích politiků s národním mandátem bezděčně (a s jiným závěrem) popisuje i J. Pehe v Právu dne 1.7.2015.

No a eurokomisaři? Ti už nemají demokratický mandát vůbec žádný. Jejich výběr, ustanovení a přidělení agendy je voluntaristickým nepředvídatelným výsledkem kuloárového vyjednávání nedefinovaných skupin z národních i „evropských“ elit, který nepodléhá žádnému přezkumu ani volebnímu testu. A podle toho i vypadá personální obsazování těchto (mj. nemravně přeplacených) pozic. Připomeňme si jen řadu českých eurokomisařů za posledních 10 let. Nejprve to byl lobbista, o jehož schopnostech sice není třeba pochybovat, ale demokratický mandát se o něj ani neotřel. Pak to byl svržený premiér, který přišel odvoláním z funkce premiéra rozhodnutím své vlastní strany i o svůj národní mandát, evropský neměl nikdy. Vynecháme-li ze zdvořilostních důvodů aktuální eurokomisařku, pak posledním případem byl diplomatický profesionál na referentské úrovni, který, jsa jmenován úřednickou vládou (tj. bez demokratického mandátu), pravděpodobně ani netuší, co to demokratický mandát vůbec znamená. Asi není náhodou, že právě on se významnou měrou „zasloužil“ o to kolosální selhání EU na Ukrajině, neboť v jeho agendě, pravděpodobně v mylné domněnce, že na tom není možné nic pokazit, bylo rozšiřování EU. Je symptomatické, a to především pro posouzení „kvality“ orgánů EU v2015, že z jeho osobního selhání nikdo ani v náznaku nezauvažoval o vyvození jakékoli osobní odpovědnosti i kdyby měla zůstat pouze ve verbální rovině.


Odstavení formální orgánů EU od řešení vážných krizí

Zřejmě právě shodné příkré hodnocení „kvalit“ exekutivních orgánů EU vede představitele největších zemí EU, a zejména té jedné úplně největší, k tomu, že tam, kde fakt o něco jde (např. Minsk), zakážou účast oficiálním představitelům EU a jedou tam jednat sami. Divadélko, jako že (instituce EU) o něčem rozhodují, je nechají hrát jenom tam, kde se „řeší“ problémy buď bagatelní nebo umělé či předstírané. Takový naprosto nesystémový postup může být oprávněný při akutním řešení akutních problémů, (a na Ukrajině díky Bohu za něj, zkusme si třeba představit v Minsku Tuska), ale pokud není doprovázen alespoň pokusem o reformu těch nefunkčních orgánů EU, silně to potvrzuje velmi negativní hodnocení stavu oficiálních orgánů EU i obavu z jejich nereformovatelnosti.

Rozebrali jsme technické příčiny politováníhodného stavu, stranou jsme však zatím nechali úvahu jak je to vůbec možné? Vždyť to musí být zjevné řadě lidí, kteří však, místo aby zjednali nápravu, tak tento stav ponechávají, tají, prohlubují, nehorázně o něm lžou využívají ho …a zneužívají. A tím se okruhem dostáváme zpět k otázce, položené v titulku.


Důvody popsaného stavu


Mezi již uvedené důvody selhání EU můžeme ještě přidat nacionální šovinismus až chorobnou nenávist a dále chamtivost, a to vše ve vzájemných kombinacích.

Ti, kteří se v projektu EUv2015 angažují, aniž by byli vybavení potřebnými znalostmi a relevantní zkušeností, ti jsou vedeni neumětelstvím. Ti, kteří vědí, ale jen se vezou bez zájmu o nápravu, jsou vedeni pokrytectvím. A ti, kteří z tohoto ubohého stavu tyjí, parazitujíc přitom na původní ušlechtilé myšlence, jsou vedeni chamtivostí a záměrem. A nejedná se přitom pouze o konkrétní, nemravně přeplácené topmanažery a držitele akcií, ale o celý soukromokapitalistický systém jako takový.


Soukromokapitalistický systém

Soukromokapitalistický systém je takový, v němž nejen objem, ale hlavně vliv, kapitálu, vlastněného soukromými osobami, převyšuje vliv kapitálu, který je ve vlastnictví státu, obcí a jiných veřejnoprávních subjektů. Neboť na rozdíl od veřejnoprávního kapitálu, jehož motivace a z ní vyplývající rozhodování je multikriteriální, kromě zisku zvažuje, resp. měl by zvažovat, i dopady na životní prostředí, zaměstnanost, zdravotní a kulturní zájmy obyvatelstva aj., soukromý kapitál je jednokriteriální, má jedinou motivaci, a tou je zisk. A tato motivace se snadněji uplatňuje když veřejnoprávní orgány, počínajíc státními, jsou ne zcela funkční, nekonají, příp. konají cinknutým způsobem. Viděli jsme to u nás po převratu, když se „zhaslo“ a programově se vytvořil prostor pro vznik oligarchů vytunelováním státního majetku, vidíme to na „justiční mafii“ i na řadě dalších příkladů z tuzemska i zahraničí. Kosovo, Řecko, Ukrajina jsou jen špičky ledovce v nejbližším okolí. Veřejnosprávní instituce EU, postupně přebírá části suverenity národních států, a to na základě velmi ušlechtilých argumentů, avšak z důvodů zde uvedených je neschopna či neochotna plnit svoje veřejnosprávní poslání. V přímém přenosu v reálném čase nám však předvádí jak dává volný prostor pro činnost, a výstižnější výraz je běsnění, soukromého kapitálu. Již uvedený případ Řecka, kde před tou současnou tzv. „pomocí“ předcházela fáze, kdy soukromý kapitál nacpal do tohoto státu, jehož funkčnost byla pravicovou vládou ochromena, nesplatitelný objem úvěrů, a to za lichvářské úroky, a když se nesplatitelnost těchto úvěrů prokázala, pak použil špatně až sabotérsky fungující veřejnosprávní aparát EUv2015 k tomu, aby si své peníze vybral z prostředků daňových poplatníků států EU, nazývajíc to „pomocí Řecku“. Geniální!! Mimochodem, ty úvěry nebyly Řeky (jenom) „projedeny“, ale byly za ně zakoupeny mj. např. zbraně od toho samého soukromého kapitálu, který tím spojil užitečné s užitečným, neboli zisk 2 v 1.


Jaké je ponaučení???


Předně, protivníkem není kapitalistický systém jako takový, ale ta jeho fáze, kdy vliv soukromého kapitálu (mj. na rozhodování veřejnosprávních orgánů) překročil kritickou hranici. Tento protivník je ovšem extrémně virulentní. Je imanentně obsažen v systému kapitalismu jako takovém, a, obdobně jako virus oparu, se vyrazí na tom místě, kde je veřejnosprávní imunitní systém aktuálně oslaben. Je to protivník extrémně nebezpečný, neboť se neštítí ničeho, ani zabíjení, podvádění a lhaní, neboť jak známo z celé historie lidstva motivace majetkového zisku je pro mnohé osoby zcela dostatečným důvodem pro zabíjení, podvádění a lhaní. Lhaní je ostatně pro protagonisty soukromokapitalistického systému formou existence. Lžou ráno, v poledne i večer, s upřímným výrazem, bez zaváhání, zcela důsledně a beze studu. Lžou lokálně i globálně. Je to po generace vypiplaná forma politického boje, dovedená k dokonalosti, počínajíc texty v učebnicích škol všech stupňů. Ostatně jak jinak by bylo možné, aby politické subjekty, hájící zájmy pouhého 1% lidí, vlastnících však přes 50% veškerého majetku, dokázaly vylhat díru do hlavy min.50% voličům, aby volili je, v příkrém rozporu se svými vlastními zájmy? Mimochodem, dokud trvá tento stav, je představa demokracie jako vlády lidu zcela iluzorní. Takový malý příklad bezskrupulózních lží a verbální manipulace nám bude předveden v reakci na tento článek (bude-li jim stát za to).


Posilování objemu státního a jiného veřejného kapitálu v ekonomice.

Dlouhodobou strategií by mělo být výrazné posilování objemu státního a jiného veřejného kapitálu v ekonomice. Není třeba znárodňovat, stačí prostě zadávat státní zakázky státním a jiným veřejnokapitalistickým podnikům, a to klidně v režimu soutěže. Mantra o tom, že stát je zásadně špatný hospodář, je jednou z řady lží, kterou protivník důmyslně již zabudoval do učebnic a sborníků „vědeckých“ konferencí. Juvenilní ekonomičtí „experti“, kteří vůbec netuší, která skutečně bije, si to z učebnic nabiflovali a roznášejí tuto víru po světě, a jak vidíme např. na Ukrajině, tak třeba ohněm a mečem. Dalším směrem uvažování by mělo být výraznější zdanění velkých, většinou zahraničních a nadnárodních, společností, a to těch, které si každoročně odnášejí za hranice 200 – 300 mld. Kč. Když si budou odnášet „jenom“ řekněme 100 mld. Kč., mělo by jim to stačit, a možná i jen 50 (což jsou, pro srovnání, zhruba náklady na armádu ČR se všemi pandury a gripeny). Pokud nám takto zbude doma navíc 200 mld. Kč „nie je to bohvie čo“, ale myslím, že lepší, než drátem do oka. Abych trochu ztížil protiargumentaci, výslovně uvádím, že se tento návrh netýká malých a středních domácích podniků a rovněž neodmítá třeba i několikaleté daňové prázdniny i pro ty velké a cizí při závádění nové výroby.


Politická rovina

V politické rovině je účelné kriticky, důkladně a nepředpojatě vyhodnotit důsledky členství v EU (a NATO a výhledově i eurozóně). Dotace z evropských fondů jsou samozřejmě fajn, ale odečteme–li sumu, kterou do těch fondů ČR sama platí, pak zbytek je pod úrovní těch 200 - 300 mld. Kč, které si odvážejí zahraniční vlastníci českých podniků. Kromě toho je s čerpání dotací spojena úděsná byrokracie a výsledek je nevypočitatelný, takže nelze činit rozumná a spolehlivá rozhodnutí.

Být členem evropské rodiny národů, která je moudře řízena a prodchnuta ušlechtilým étosem solidarity, to by bylo fakt fajn. Ale bohužel tomu tak evidentně není. Suverenita ČR je omezována skupinou bezskrupulózních lhářů a podvodníků, kteří nikým nevoleni, za nemravně nehorázné mzdy, které však v poměru k ziskům soukromého kapitálu, jehož zájmy nepokrytě a drze prosazují, jsou pouhými drobky, přepadlými přes okraj stolu, formulují svá rozhodnutí a „návrhy“ anonymně ve skrytu bruselských a washingtonských (!) kanceláří. To, co předvádějí v reálném čase nevolení, neodpovědní, anonymní pracovníci Mezinárodního měnového fondu se sídlem ve Washingtonu při „řešení řecké krize“, kteří nepokrytě vnucují suverénnímu evropskému státu a jeho řádně demokraticky zvolené vládě svá svévolná politická, ba ideologická, a dokonce už prověřeně nefunkční a kontraproduktivní stanoviska, to je nestoudné a nepřijatelné. A „demokratičtí“ lídři EUv2015, včetně našich ministrů, jim v tom asistují. Nad tím se fakt zvedá kufr.


Co s tím???

Normální a demokratické by bylo, aby si stanoviska zde uvedená osvojila některá politická strana, vyhrála s tím volby, a pak ta doporučení uskutečnila. Vzhledem ke stavu politického spektra a enormně intenzivní propagandě protivníka a z toho vyplývající zmatenosti voličů však takový scénář pokládám za málo pravděpodobný. Tak snad pro začátek aspoň osvěta.40 komentářů :

 1. Já to říkám furt,kolektivní inteligence tak blbá být nemůže, ale říkat že tím něco sledují je zase bráno jako konspirační teorie,takže aby nás nebrali jako vyznavače konspiracek tak o nich mužem říkáte tomu nerozumí a ze to jsou vypatlanci
  Největší

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V EU jsme prodělali 1,7 bilionu,
   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-EU-jsme-prodelali-1-7-bilionu-spocitali-Svobodni-Lidem-na-vyroci-rozdavali-uctenky-579916

   Smazat
 2. Já se jen divím kolik se najednou všude vyrojilo euroskeptiků. Zajímalo by mne, kolik z nich v roce 2004 nadšeně hlasovalo pro vstup do „ůnie“?
  Kolik z nich se nechalo nachytat neuvěřitelně stupidní kampaní v TV-Nova. Pamatujete například na spot o řeckém kavárníkovi?
  Kolik lidiček nalítlo na debilní slogan, že proti vstupu do ůnie není alternativa, že ůnie zkultivuje naše politické prostředí (pche), že ůnie zatočí s korupcí (hahahaha), a co všechno nám ůnie koupí/zaplatí.
  Kdo z Vás, co teď na ůnii nadáváte, patříte mezi ně???

  PS. Námitku, že nikdo tehdy nemohl předpokládat další vývoj ůnie neberu. Už tenkrát evropská komise blbla s kvótami, opakovanými referendy a s arogancí sobě vlastní posílala zdravý rozum do kytek.

  Heřman Vidlák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byla to tehdy téměř polovina hlasujících, kteří v referendu nechtěli do EU, tak co se čílíš, chytrolíne.

   Smazat
  2. Co tenkrát kdokoliv předpokládal nebo nepředpokládal, to byly jen domněnky. Dnes, po 10 letech, už můžeme hodnotit tvrdá fakta. a o tom je tento článek. OR

   Smazat
  3. Revoluce v bývalých soc. zemích jsou ukradené - ve všech zemích. Ekonomické diktatury s politickými analfabety, korupce, mafie. Naděje z vytvoření EU jsou ukradené. Nevěřím revolucím. Věřím přičlenění k BRICS.

   Smazat
  4. Přičlenění k BRICS by ovšem byla docela revoluce, ne? ....

   Smazat
  5. Hledat politickou stranu netreba. Toto je presne program SPD. Proto jsou take nazynani nacisty, fasisty, extremisty,.... a jejich predseda pitomiem. :-)
   Jura

   Smazat
 3. EU je umělý útvar pro kapitál a myšlenka, kterou byli naočkováni kosmopolitní levičáci, které kapitál ovládl.
  Skutečná EU by musela vzniknou z dola, což v hranicích národních států by nikdy nebylo možné. Dnes nemá cenu zatracovat EU, má nevýhody i výhody. Paskvil je Evroská komise, která vzniká z 'Evropského parlamentu, kam národy posílají svůj odpad.
  Měly by být dva parlamenty federální a národní, evropský parlament je v podstatě jen národní hnojiště, je třeba federální, kam by byli voleni zástupci bez národního vlivu. Je třeba, aby poslanci kandidovali ve všech zemích, tedy němci a francouzi by se měli ucházet o hlasy v menších zemích. Pak by byli nuceni tyto země a národy taky respektovat. Tyto země by pak nebyly tak frustrované a velké země by měly i větší vliv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Upozorňuji pomatence v 11.34, že EU není vynález levičáků, ale DeGaulla a Adenaura. Starny, které se verbálně (ale ne skutky) hlásí k levici - především SocDem - se přidali později pro jinou vidinu, stejně ideologicky stupidní, jako neoconi nebo jakákolv další ideologie.

   Smazat
  2. Předchůdce EZ, Společenství uhlí a ocele, si vysnil francouzsjý žid Robert Schuman v německém koncentráku. Když to přežil a stal se francouzským ministrem zahraničí, tak ten sen realizoval. Uhlí a ocel byly v té době strategické suroviny, zcela nezbytné pro zbrojní výrobu a tím, že se odvěcí rivalové, Francouzi a Německo, vzdali části suverenity při jejich zpracování, demonstrativně nastoupili na cestu mírové spolupráce místo válčení. OR

   Smazat
  3. omluvte překlep, samozřejmě ne EZ, ale EU...

   Smazat
 4. Tak co s tím uděláte páni konšelé?Co propojit a nadchnout nás Evropany pro novou EU! Bez Nato,USA i Ruska.S jediným cílem,vojenskou mocí bránit Evropu na vnějších hranicích,spolupracující rozvědky se zaměří na skryté hrozby barevných revolucí a můžeme se věnovat plně objevování kulturních odlišností našich evropských národů.Že se neznáme je nabíledni proto pravomoce států výše nepřenášet,jen spolupracovat.Až se poznáme aspoň jako my se Slováky,můžeme se pokusit o Evropana.Do té doby postačí,udržíme-li mezi sebou mír.Nebude-li "Brusel"lukrativní job,jen pravidelné setkávání lídrů Evropy,možná najdou i lék proti nadnárodním korporacím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je rozumné!

   Smazat
  2. A co americká TTIP, která si chce koupit celou EU a ovládat ji ke své spotřebě?Už ji ovládají vojensky a posléze díky TTIP i ekonomicky.Neposlušnost a vzpurnost se trestá!!!Pokud se TTIP schválí, je s EU konec!!!

   Smazat
  3. Klidně i s Ruskem

   Smazat
  4. An.16:44-nová EU by neměla kompetenci TTIP podepsat,ta zůstává na jednotlivých státech,jako-malá-potíž korporacím.Pro nás ale bude-velká-potíž EU zrušit.Zkusme to!

   Smazat
  5. Jako nápad dobrý:-) .... jaký bude postup?

   Smazat
  6. 17:42-ten čekám od politiků,já jsem jen aktivní volič.

   Smazat
 5. A že v tomhle bordelu, na tomhle kompostu, který je v článku výstižně specifikován,musí statisíce řadových občanů pracovat a nějak žít, přežívat, vychovávat děti, za setinu - ba tisícinu příjmů těch mizerných zmetků, a že je to všechno a celé vrchol nemravnosti - bohapusté mravní a morální prázdnoty, nikdo nevidí. Spousta myslitelů, hodnotitelů, komentátorů, novinářů a dalších se nad tím zamýšlí, hodnotí, rozepisuje, popisuje, a ještě řadu let to tak bude každý den pokračovat, abychom si početli v jakém marazmu jsme nuceni žít a jakou máme smůlu, že jsme se tak blbě narodili, i když těžko by se našlo století, o kterém by bylo možno říci že bylo mravně a morálně bezchybné a duchovně a věcně čisté, ale toto teď je nejhorší - a to je asi tak všechno. 6. června roku 1415.... na břehu Rýna hranice vzplála, na ní umírá dálné vlasti syn.... V pondělí vzpomeneme tohoto strašného dne, a událostí, rovněž páchajících příšerná bezpráví, ale smrtí mistra Jana to neskončilo, pokračuje to pořád dál, jen se to rafinovaněji skrývá, protože ve svých důsledcích je to dnes ještě horší. Hlavy pomazané budou vždycky jenom mizerná, prolhaná, hamižná,ješitná, nepřející, snobská, sadistická, psychopatická a zlá sebranka - to bylo jasné dříve, je to jasné teď, a bude to jasné i v budoucnu. Kdyby mistr Jan mohl dnes ožít a viděl by tu šílenou hrůzu, hlavně to ideologické, demagodické, mravní a morální bahno a pokrytectví ( pardon - společenská a politická korektnost) ve kterém musíme žít a žijem, jsme naprosto bezmocní proti zlu a ještě snad máme za to blahořečit, upálil by se znovu - dobrovolně a sám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V řadě filmů je, hlavně bývalo, nějaké poučení z vývoje, ze situace. Asi zbytečně. Výchova od maminek a učitelů, zbytečně. Až se dostaneme na hrdla.

   Smazat
 6. Již několikrát jsem v různých příspěvcích na různých forech psal zhruba toto:
  Staré české pořekadlo na někoho kdo dělá nesmyslné-ba zničující věci -je že je bud blbej nebo NAVEDENEJ a v těchto případech jsou reprezentanti EU států partají a všech kteří o něčem rozhodují skutečně NAVEDENÍ a velice dobře zaplacení, a v jakých službách a čemu slouží ani možná neví- těmto zrádcům stačí že z toho profitují a ještě se opájejí fiktivní mocí.
  Ale žádný strom nevyrostl do nebe a na každou svini i tu největší se vaří voda a když ne tady a ted tak tam na druhém břehu kam musí každý a o to hůř pro ně, jen lidi by měli myslet v souvislostech a kreativně a pak by všem těmhle navedeným nekvetla pšenka ani tady.

  OdpovědětSmazat
 7. Nevypadá to, že by byli nějak navedeni - oni to bláto nějak nosej v sobě a dědí se z otců na syny, všechna ta hnusná protekční havěť, která se snad od plenek dere k moci, a předává si mocenská a politická žezla navzájem k ovládání a k poroučení, jsou k tomu pěstováni. Jsou jak pálivé kopřivy a kopřiva bude pořád mezi ostatním porostem a trávou, a pořád stejně pálit a žahat, protože už je to takový rostlinný druh a tihle mizerové jsou zase takový živočišný druh. Na mocenských pozicích se celá staletí střídá jen sebranka - přízeň, protekce, celé rody lumpů, a pořád se to drží moci a politiky jako nejvíce bezpracného dobrého bidla. Muselo by se to vykořenit do posledního kousíčku kořene a oddenku, nebo čím se to množí, a to v celém světě. A spálit na popel - jen tak vyhodit se to zase ujme, rozroste, vybují, a bude to znovu žahat a škodit. Tihle magoři, kteří tak zběsile touží a prahnou po moci, po ní neprahnou proto, aby konali dobro a obecné blaho ( a v tom je to zvláštní) ale aby konali zlo, ubližovali a škodili. V tom vidí svou sílu, že je lidé proklínají, ale nikomu to není nic platné. Když se tihle duchovně nemocní zmetci cítí být jako bozi, musí si svou moc stále znovu a znovu ověřovat, a to dělají právě tím, že škodí. Nikdo jiný než bůh a oni nemůže ubližovat druhým beztrestně - a v tom je jejich síla i nemoc jejich ducha. V malých formách nový šéf - tudíž kýmsi dosazený protekční zmetek, neboť nikdo jiný se šéfem stát nemůže - ihned bez důvodu provádí personální změny a ubližuje lidem, řve na ně, huláká, uráží, a šikanuje, protože si to může beztrestně dovolit a musí si čas od času ověřovat že to tak je - s tím to stojí a padá, od nejnižší pozice až po tu úplně nejvyšší. Mocné a prachaté lidi, usilující o moc pro dobro a obecné blaho, lze spočítat na prstech jedné ruky, lumpů, zneužívajících své pozice k páchání zla, jdou do statisíců. Proč bůh lidstvo tak stvořil a nic s tím neudělá? Na vařící vodu pro svině moc nevěřím.

  OdpovědětSmazat
 8. Pan Rybníkář mluví jako dítě.... Jako to dítě z pohádky "Císařovy nové šaty", které přesně a pravdivě popisuje skutečnost. Ostatní lidé pravdu sice znají, ale lžou a chovají se proti vlastním zájmům. Proč? Protože zlodějští krejčíci je (pomocí kejklířů a vlastních hlásných trub) dokázali přesvědčit, že kdo tu neexistující nádheru nevidí je zaostalý, hloupý a nehodný zastávat jakoukoli funkci. A tak jim lid dovolí rozkrást království a pracovat na ně...... Bohužel, tato pohádka přesně popisuje stav dnešní společnosti. Dokud se nenajde dostatek "dětí" (jako je nejen autor, ale částečně i prezident Zeman), budou ti méně přemýšliví se silným stádním pudem jásat nad krásou "císařových nových šatů" a volit zlodějské "krejčíky". Panu Rybnikářovi moc děkuju za brilantní analýzu, souhlasím s každým jeho slovem.

  OdpovědětSmazat
 9. Dlouhý článek pana Rybníkáře jsem přečetl celý a nic pozitivního tam o EU není . Tak proč tam ještě jsme ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi že p. Rybnikář nemá pravomoc o tom rozhodovat:-)

   Smazat
 10. Hru na císařovi nové šaty hrajeme všichni a už dlouho. Hrála se i za totáče, hraje se pořád. Nikdo nikdy neřekne že "císař pán je nahý" jestliže byl předem upozorněn, že tím by dal najevo, že není hoden svých "úřadů" pozic a postavení. A císař pán si tím pádem může chodit jak chce, a dělat si co chce, může být směšný, nebo naopak krutý. Protože celkem lidsky - v otázce možnosti ztráty vlastní existence za cenu "nazývat věci pravými jmény" nikdo nezná bratra - to je logické. To je pud sebezáchovy. Většinou ho mají oslabený jen lidé, kteří už jsou vyřazeni na úplné dno, a nemají co ztratit. Ale ti také nejsou nikde slyšet, ti si mohou říkat co chtějí, nikoho to nezajímá. Proto taky se občas jen tak anonymně střílí.To je čin, který uspokojí každého zoufalce, protože konečně vzbudil zájem. Dříve takovou funkci měly demonstrativní sebevraždy, ale to bylo v dobách, kdy ještě existoval cit, lidství, láska, náklonnost, sebereflexe, soucit a svědomí - dnes z těchto hodnot už nic neexistuje. Lidi jsou ve vytypovaných enklávách zabíjeny jak hejna komárů pro politické píčoviny, kterým beztak nikdo nerozumí, a demonstrativní sebevražda rozruší tak nejvýš postižené okolí zoufalce, který neví kudy kam a nikdo to nechce vidět. Taková střelba do lidí je efektivnější, a pokud ji spáchá jednotlivec,mediálně a veřejně se bádá nad jeho možným motivem.Nad motivem šílených vrahů, přepadajících celé národy a zabíjejících civilisty, se nebádá, protože tomu už svět přestává rozumět. Už nerozumíme ničemu, co se děje, a dost často není rozumět ani podstatě článků v publicistice.
  A ještě bych opravil svůj příspěvek z 13.21 - mistr Jan byl upálen 6. července 1415 - nikoliv června, to byl překlep a protože na tema upálení mistra Jana jsem osobně citlivý, nesnesl bych v tom nějaké chyby.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslíte, že by památka Mistra Jana ...a následně bratra Jana, prvního, který pro pravdu zemřel, a druhého, který pro tutéž pravdu jeho vrahy pobíjel, dokázala lidi oslovit? ... ... Něco jako "Hnutí 2 J"?

   Smazat
  2. Tak to je teda lepší, že p. Rybnikář píše, než aby anonymně střílel:-)

   Smazat
  3. Máte pravdu,že pud sebezáchovy je výhoda každé stávající moci a změnu aktivují"zoufalci",občas ale "čas oponou trhne"k zoufalcům se přidají elity-i Hus je dokladem a nevěřte,že lidé nerozumí,co se děje.Aktivní rozumí,byť fandí i opačným stranám.Také nic nového pod sluncem.Za sebe jsem přesvědčen,že jsem na správné straně,která umí aspoň určit původce vraždění které popisujete.

   Smazat
 11. Je to těžké, když blbec dělá chytráka (14.26). asi plete dotyčný EHS s dnešní EU. Kdyby to dneska bylo pořád EHS, tak byzřejmě nebyly dnešní problémy. Bůh žehnej tvoji prostotu.

  OdpovědětSmazat
 12. Pane Rybnikář, neobyčejně hluboká, výborná analýza. Ještě bych posílil význam slepého a uplaceného vazalství USA. Děkuji moc. Děda.

  OdpovědětSmazat
 13. Pěkně napsaná analýza!
  Ale(!), kolik takových už tu bylo?!!
  To nejdůležitější, totiž, napsat jak z toho všeho ven, autor odsunul jako otázku s několika otazníky v posledním odstavečku.
  Já vím, pro jednoho - byť i vzdělaného a kultivovaného - je to naprosto neřešitelný úkol.
  A nadto, v podobě EU či US mašinérie (obě jsouce vytvořeny a podporovány finančními oligarchiemi a nadnárodními korporacemi) máme proti sobě mocného protivníka. Hydru tisícihlavou ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kolik jich ještě bude. Je dobré, že funguje internet (zatím), ovšem Rusko vytváří svou nezávislou verzi, takže asi nám ho tak snadno netípnou. Na druhou stranu a to mne za dob vzestupu Solidarity v Polsku, fascinovalo, ty jejich nekonečné důležité kecy o všem možném hlavně v televizi. Dneska to tu máme taky, nebo ty nekonečné žvásty politických stran na desítkách brífingů. Střídají se před kamerou jak apoštolové na orloji. Prostě naučili jsme se jenom žvanit a žvanit a skutek utek. Všichni žvaní včetně mně a čekají na spasitele a nebo snad na Blanické rytíře? Pjakin říká, záchrana tonoucích je v rukou tonoucích. Hej hou

   Smazat
 14. Nikdy,nikdy bych nedal hlas pro vstup do EU, vědět nebo jen tušit, že EU se někdy postaví na podporu fašismu a stane se vazalem USA..

  OdpovědětSmazat
 15. Článek hezky formuluje známé problémy. Pomoc Řecku, byla hlavně pomoc soukromým bankám, z veřejných prostředků. Takže jako osvěta dobré, patří k těm lepším.
  Ideji té strany, na kterou se pan Rybníkář v závěru odvolává, se asi nejvíce blíží SPD. A ideu s těmi problémy „něco dělat“, se rozhodl naplňovat např. pan David, který přešel od osvěty k činům.
  Nyní už je na nás voličích, aby se nenaplnila skepse pana Rybníkáře, že taková strana nemůže uspět. P.K.

  OdpovědětSmazat
 16. Mám jen zjednodušenou představu, EU je dobrý ideový projekt, zbabrané je technické řešení. O jednotné Evropě snil A.Komenský i Jiřík z Poděbrad, oba nebyli příznivci Putina, ani Trumpa. Průšvih je v konstrurci pravomocí a kompetencí, naprosto nechápu pravomoc v rukách nevolených a jen jmenovaných orgánů, nebo v průběhu procesu změna vyhodnocení volby z většinové na jednomyslnou. Navíc i vrcholný představitel nereprezentuje a asi aní nedokáže pochopit svou roli. Zda je EU reformovatelná nevím, ale kdyby to šlo, tak ji změňme k lepšímu.

  OdpovědětSmazat
 17. 14:51 Jsem přesvědčený,že se EU už reformovat nedá.Původní záměr-volný pohyb zboží a osob na jejím území byl zcela degradován politickými šmejdy,kteří si z EU udělali "soukromou dojnou krávu",kterou živí občané EU.Lidem "západních států" zacpali hubu tím,že je nechávají drsně a nekompromisně vydojovat nově přistoupivší "východní státy".Proto bylo u nás vše poničeno,zrušeno,popliváno,aby pro jejich druhořadé výrobky a druhořadé potraviny jim vytvořili nová odbytiště.A naše lidi tak v jejich u nás postavených montovnách jsou a budou jenom levnou pracovní sílou.Tak taková bude EU.

  OdpovědětSmazat
 18. EU se dá reformovat pouze likvidací, či silným omezením liberalismu.
  Je třeba navrátit kontrolu nad penězi, demokraticky zvoleným vládám. To se nebude líbit nadnárodním finančním uskupením.
  Dále se státy musí dohodnout, jak zdaňovat nadnárodní korporace v místech jejich poboček. To se nebude líbit jejich mateřským státům, dřívějším koloniálním státům.
  K těmto reformám potřebujeme aktivní pronárodní politiky, kteří jsou schopni se domluvit. To za nás nikdo jiný neudělá, takové politiky musíme volit. Vypadá to nepřekonatelně, ale brzy budou na naší straně i občané bývalých koloniálních států, kteří se stále ještě těší výsadnímu postavení, vůči nám, „novým“ evropským státům. Islámští hosté jim otevřou oči. P.K.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.