Reklama

pátek 7. srpna 2015

Vyhnanci, běženci, utečenci, vyděděnci, zkrátka migranti

Stanislav A. Hošek
7. 8. 2015
Motto: Emigrant je bezdomovcem na druhou. Nemá domov, čili střechu nad hlavou, ale ani domovinu, neboli pocit spolupatřičnosti.
Upozorňuji každého čtenáře, že následující text je názorem člověka, který od dětství již víc jak tři čtvrtiny století pozoroval a přemýšlel o světě i svém okolí. Naučil se nedůvěřovat každému, kdo měl velké řečí, ale skrovné činy, kdo se oháněl abstraktními pojmy od lidskosti, přes křesťanské a evropské hodnoty po lidská práva, či dokonce mezinárodní právní řád. 

V dalším pak také vysvětlím proč. Kritické myšlení mne přivedlo k vlastnímu smyslu pro poctivost, čestné chování a spravedlivost, zásadně odlišnou od jakési abstraktní spravedlnosti, dle práva.

Prolog

Podle zdrojů OSN je prý na planetě v pohybu na šedesát milionů lidí. Jak říká v poněkud jiné souvislosti Chomsky „neosob“. To číslo je na první pohled obrovské, ovšem „v globálu“ jde pouze o méně než jednu setinu obyvatel planety, takže hovořit o jakémsi novém stěhování národů není pouze přeháněním, ale v mých očích počátečním náznakem nějaké zrůdné, ale určitě vědomé manipulace s veřejným míněním, nebo alespoň s jeho částí. Toto tvrzení je mým prvním, osobním závěrem z doslovně větrné smršti textů o migrantech, ale i ze zatím chaotické změti velmi protikladných názorů a činů reagujících na současný pohyb obyvatel mezi Evropou a jejím okolí.

Na planetě je jen jedna civilizace.

Jestliže se již celá desetiletí utvrzujeme o existenci nového jevu, který je pojmenováván globalizací, pak jejím nejširším obsahem podle mne je skutečnost, že na planetě vznikla, nebo alespoň určitě vzniká jenom jedna, všelidská civilizace. Má sice několik kolébek, jako by od sebe izolovaných, ale pouze zdánlivě. Stále více archeologové objevují důkazy o tom, že i v období několika desetitisíců let se ony zdánlivě oddělené „civilizační“ enklávy, přece jenom více, či méně ovlivňovaly. Nejméně v poslední době poledové se na planetě definitivně vyvinulo nepřeberné množství konkrétních civilizačních forem, které ovšem chápu pouze jako samostatně se vyvíjející kultury. Tuto mnohočetnost kultur by si lidstvo, v zájmu svého přežití, mělo zachovat, což považuji za tu správnou formu multikulturnosti. V tom smyslu by globální, čtěme všelidská, civilizace měla být na Zeměkouli multikulturní. Jakákoliv snaha o dominanci jedné z nich by byla nejen nejvyšší možnou totalitou, čili tyranií, diktaturou, ale především přirozeným zdrojem úpadku lidstva, jako je prvním příznakem každého zániku ztráta druhové pestrosti.

Půl tisíciletí dominance Západu.
Jsem přesvědčen, že i ti nejhorlivější zastánci poněkud pokleslého mínění o nadřazenosti současné Západní kultury musí přiznat, že její převaha nad zbytkem světa je poměrně krátká. Začala před půl tisíciletím a podle mne vrcholila na počátku minulého století. Od poloviny dvacátého lze pak pozorovat zřetelný pokles její dominance. Zmíněný historický úkaz mne přivedl až k tomu, že tak zvaný kulturní okruh Západu jsem si pracovně již nejméně před čtvrt stoletím přejmenoval na „Abendland“, kde slůvko abend je nejen pouhým západem Slunce, ale především všeobecně pojímaným soumrakem, soumrakem kultury do které, bohužel patřím i já. V této příležitosti upozorňuji, že nejsem autorem uvedeného názvu. Převzal jsem jej z kratičkého textu fyzika a dnes prakticky naprosto neznámého disidenta Františka Vodáka, který ho vydal u nás v roce 1991.

Evropa, coby kolébka současného Abendlandu je podle mne nyní na počátku největšího úpadku z celého jmenovaného teritoria, do něhož patří USA, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko. Za jeden z projevů reálného úpadku Evropy považuji i vztah Evropanů k současné vlně migrace cizích obyvatel na její území. V žádném případě se nehodlám jakkoliv zúčastňovat emotivní, neskutečně obsáhlé a až nenávistné manipulace s vědomím obyvatel Evropy. Dovoluji si jen, přiznávám že poněkud drsně, dostat se pod onu převládající masku, a přimět alespoň své spoluobčany k zamyšlení nejen nad chováním svých předků, ale následně i tím svým.

Jeden z kořenů strachu Evropského Západu.

Strach, který mají obyvatelé Evropy z poněkud větší, než obvyklé, migrace cizinců na naše území, má mnoho rozměrů. Nemíním ho posuzovat, protože mi chybí alespoň přibližná čísla výzkumu o jeho početním rozšíření a specifikaci, čili důvodech, které motivují v Evropanech strach.

Dovoluji si však tvrdit, že především u intelektuálů a informovaných lidí, je podvědomý zdroj onoho strachu pochopitelný. Jde totiž o doslovnou hrůzu z toho, že ony „neosoby“ se k nám budou chovat tak, jak se po zmíněné půl tisíciletí Evropští předkové chovali k jejich prarodičům. Dějiny totiž neznají brutálnějšího konání, než jaké předváděli Evropané, na tomto místě zdůrazňuji, že Západní Evropané, při svých expanzích po celé planetě. Nikdy nepovažovali obyvatele cizích území za sobě rovné bytosti a mnohdy je dokonce kladli na roveň divoké zvěři.

Abendlanďané rozvrátili přirozená společenství obyvatel na mnoha místech jiných kontinentů, v nichž domácí dokázali žít po tisíciletí. Když k tomu připočteme, jak obrovské bohatství jim doslova ukradli, pak tedy má, opakuji že především Západní Evropa, co vracet. Ano, milí Zápaďané, půl tisíciletí byste měli nyní zase pro změnu vy živit minimálně všechny nemohoucí, slabé, bezbranné a potřebné, kteří se na vás obrátí ze zemí, jež vaši předkové okupovali. Pokud kupříkladu věříte, že „boží mlýny melou sice, pomalu, leč jistě“, pak laskavě považujte za princip vyšší spravedlivosti, že se na vás nyní o pomoc obracejí a zatím si ji nevynucují, jako jste si jejich služby ještě donedávna vynucovali vy.

Každý Evropan, z Východu, či Západu, neboť i ti na Východě se přece rovněž slušně přiživili na zmíněném zotročování světa kolonizátory z Abendlandu, by se měl vždycky, než začne halasit cosi o evropských hodnotách, především rozpomenout nad půl tisíciletím svých dějin. Možná, že je důkazem vyšší civilizovanosti odpouštět, ale určitě je nejvyšším morálním příkazem lidskosti, nezapomínat. Stejně tak pokorně by se měli zachovávat i dnešní křesťanšti věrozvěsti všeho druhu. Než začnou horlivě bránit jakési jimi raději nejmenované křesťanské hodnoty, měli by si povinně vzpomenout kupříkladu na to, že jejich dávní předkové se brodili v Jeruzalémě po kotníky v krvi „neosob“, jimž říkali nevěřící. A nejenže se v jejich krvi brodili, oni se tím ještě vychloubali. Takže džihád možná vymyslel islám, ale už dávno ho realizovala křesťanská Evropa.

Trocha obecných myšlenek o emigraci.
V mých očích je útěk z domoviny, vlasti, státu, či krajiny oprávněný tehdy a jen tehdy, když dotyčné osobě hrozí existenční nebezpečí, především pak smrt, proti němuž se nedokáže bránit. Což může být zaviněno vnější agresí, nebo represí ze strany domácí moci. Je-li domovina napadena agresí zvenčí, považuji útěk zdravých mužů a dneska i žen, za zbabělost nejvyššího stupně. Rovněž politická represe opozice je v mých očích důvodem k útěku jen tehdy, když konkrétní osobě hrozí smrt, nebo alespoň dlouhodobé věznění. Prostý nesouhlas s mocnými, či jen nenaplněné mocenské, ba i jiné ambice, zásadně nepovažuji za důvod k emigraci.

Uznávám, že každý člověk má právo na lepší, spokojenější a jinak pozitivnější život, než jaký mu poskytuje jeho domovina. Ovšem v takovém případě musí tam, kam se odebere, respektovat realitu a sám se pokusit o zajištění svého lepšího bytí a ne jenom natahovat žebráckou ruku. V té souvislosti i Deklaraci lidských práv hovořící v článku 13, že každý člověk má právo opustit i svou zem, jsem již v dětství považoval za poplatnou poválečné euforii, protože není nikdy reálným právem to, co nemohou udělat všichni. Všichni tehdy se nemohli vystěhovat do nejbohatší země – USA. Takže i migrace motivovaná právem na lepší život musí být regulována. Jsem pak přesvědčen, že právo na její regulaci má stát přijímající migranty a v žádném případě ne nějaká mezinárodní instituce.

Mezinárodní právo o migraci je obsáhlé a…především jako každé právo příliš ohebné, čti vyhovující především mocným tohoto světa a ne potřebným. Proto mne osobně jeho pravidla zajímají ze všeho nejméně.

A nyní konkrétně k současné migraci do Evropy.
Evropa, příjemce migrantů by si v prvé radě měla uvědomit, v jaké mezinárodní situaci se nachází. Buďto je ve válce, kterou spustil Bushovic synáček, nebo není. Pokud je, pak migranti ze zemí, s nimiž válčíme, jsou naši zajatci a je naší nejvyšší povinností zajistit, aby neprospívali nepříteli. O neschopné boje se pak minimálně existenčně postarat a schopné boje uzavřít do pracovních táborů, v nichž je využijme jako levné pracovní síly.

Pokud nejsme ve válce, pak to za prvé musíme jasně deklarovat celému světu a naprosto nezpochybnitelně. Přiznám se, že jsem neslyšel jediného politika EU ani zemí mimo Unii, že by vyhlásil konec války s terorismem. Hlavně se ale začněme konečně chovat, jako země, či soustátí, žijící s jinými v míru. Neposílejme příslušníky svých armád pod žádnou záminkou, nadtož falešnou značkou, jakou je třeba NATO, na a především nad cizí území. Zrušme vojenské základny neevropských armád v celé Evropě a nebo převezměme nad nimi velení tak zřejmé, že jejich vojáci bez něho neučiní ani ve vlastních kasárnách jediný krok. Jasně deklarujme svému „spojenci“, lépe řečeno vojenskému nadřízenému, především z USA, ale i z jeho páté kolony Velké Británie, že jejich vojska jsme ochotni trpět na našem území jen prozatím jako odstrašující sílu a že o jejich užití budeme rozhodovat jen a jenom my jako jediný suverén. Pak se teprve budeme cítit, že se o migranty máme adekvátně postarat.

Napsal jsem, že nejvyšší povinností každého bojeschopného člověka je bránit svou zem, je-li napadena. Jenže země, které dneska napadá USA-NATO, jsou obětí té nejhnusnější varianty války v dějinách, proti níž není fakticky reálné obrany a je tedy sprostým vyvražďováním lidí, převážně civilistů. Je proto dostatečně oprávněný jejich útěk jinam. A je jenom samozřejmé, že běženci směřují do zemí bohatých. Proti této realitě Evropané nemohou nic namítat, protože tak by se choval každý nesouměřitelně slabý při masivním vojenském napadení své krajiny.

K čemu vlastně máme politiky Evropy.
Jsem přesvědčen, že celou hordu prominentních osob, jimž byla svěřena správa Evropy, si nevydržují její obyvatelé jen proto, aby za měsíc každý z nich několikrát obletěl zeměkouli na různé summity, konference a setkání, ale především aby myslel, řídil a spravoval a především předvídal.

Nepotřebujeme exkluzivní diskutéry, exhibování myšlenek a bonmotů. Musíme vidět činy. Osobně mne proto v této souvislosti nejvíc zajímá, jak se připravili přední politici a úředníci EU na důsledky svých rozhodnutí, jimiž dávali rozkazy vojákům z Evropy k boji v cizích zemích. Pokud alespoň v jediné variantě nebyla příprava na zvýšenou, až velmi početnou migraci ze zemí, neschopných reálné obrany proti zbabělé formě našeho válčení, pak ve svých funkcích a úřadech nemají co dělat a „lid“ Evropy by z toho měl v prvé řadě vyvodit zásadní opatření.

Pozoruji po celou existenci EU, že nikdy není na žádný jev připravena, že tedy s vysokou pravděpodobností nemá její vedení zpracované scénáře pro různé vývoje situace ať již v hospodářství, vojenství či v politice. A co je nejhorší, že nemá, jak se říká, „štábní kulturu“, čili schopnost rychlé reakce na situace ať již předvídatelné, či naprosto nečekané.

Jestli k něčemu má být jakási Evropská komise, čili doposud spíše parazitní vláda, pak musí prokázat smysl své existence. Kdyby alespoň někdo z ní přemýšlel nad důsledky válčení EU na cizích územích, což mimo jiné odporuje samým základům konstituce EU, postaral by se minimálně o celou metodiku možných následků, mimo jiné i o jakýsi havarijní plán pro přijímání emigrantů. Evropská komise měla mít minimálně takovýto metodický projekt, zřízené instituce realizující onu metodiku a především v rozpočtu dosti slušně sanovanou sumu na celou problematiku. Možná, že bych politikům toleroval, že nic takového předem nezajistili, ale v žádném případě to nejsem ochoten připustit u úředníků, kteří tam na nic jiného nejsou, než aby se starali o správu soustátí nejen v donách, kdy se nic neděje.

V žádném případě ale nejsem ochoten tolerovat politikům, že razantně neřeší celý problém ani nyní, kdy je ve vysokém stupni reality. A dá se předpokládat jeho eskalace a ne utlumování. Správci EU zanedbali prevenci a prokazují svou neschopnost i v realitě dění. Snad nejhorší v zanedbání prevence je pak nepřipravenost veřejnosti na příliv cizinců. Proto se nelze divit nejen strachu, ale i odmítání až nenávisti. A nejen veřejnosti, ale dokonce i předních představitelů jednotlivých států EU. Pak se nemůžeme divit, že jeden velí do zbraně, jiný staví zdi, další srdceryvně pláče nad nedostatkem soucitu, jiný zase připomíná emigrantskou minulost především Východním zemím, ba dokonce vyhrožuje možnou budoucí emigrací. Z myšlení Evropanů se pomalu vytrácí rozumnost, jejich politici jen zvyšují chaos a to všechno jenom proto, že Evropa není suverén.

O jejich financích se rozhoduje fakticky na Wall Streetu a o její armádě v Pentagonu. Což je svoboda, ta údajně nejvyšší hodnota dneška v reálné praxi a ne v řečech všech politiků a aktivistů hlavního proudu.

21 komentářů :

 1. Jak muze byt tolik elit dusevne omezeni, kdyz o soucasnem deni ve svete
  nevidi souvislosti.??Nynejsi situace neprisla nahle, ale je rizena podle pripravenych planu k ovladnuti sveta.Mnozi z nas se i zamysleji nad tim proc nemuze byt ve svete klid a mir, pohoda, radost atd.
  Vetsina z nas si to preje a vzdy vystoupi nejaka skupina, lobby nebo
  zednari atd, ktera nenapadne prosadi, co ji ma pomoci k ovladnuti sveta.Ovladnuti sveta jednotlivymi skupina se projevovalo i v davnych dobach a nakonec tyto zamery ztroskotaly,predevsim prohrami na bojistich, jak se projevovala ve vsech staletich, pocinaje rimskym a reckym imperiem, nabozenskymi utoky od krizaku pocinaje atd atd
  Do toho lze zapocitat i Stalina a Hitlera - oba dva touzili po svetovlade.

  Nynejsi darebaci to vedi a presto sazeji opet na svetovou valku, kde
  se navzajem ujistuji, ze jejich zbrane je ochrani pred utoky ale zaroven
  znici protivnika, coz je nyni Rusko,pozdeji Cina.
  Vedi ale, ze ta druha strana muze mit take mocne tajne zbrane a proto zkousi nejprve jine cesty. Vyvolat nepokoje v celem svete, vyprovokavat
  vzajemne zabijeni mezi pribuznymi narody, aby se nikdy nemohly sjednotit a nemohly ohrozit predne tri vyvolene narody
  Anglicany=Americany, Zidy=Izraelce.
  Ten priliv utecencu tomu souzi -Evropane by se take mohly sjednotit
  a ti pristehovalci tomu zabrani. I Evropane musi skoncit jako Arabove
  podle znameho hesla- ROZDEL A OPANUJ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trochu bych národnostně zabrzdil. U islámských fanatiků je to jistě jinak, ale jmenované národy bych nepranýřoval.
   Jejich mocenské elity jsou zdrojem zla. Pořád se dá "u sousedů" něco loupit, pro toho, co na to "má lidi" a sám jenom počítá naloupený majetek je to příjemné a velice užitečné.

   Kdyby vyrazil na loupežničinu Franta Flinta, brzy by ho chytli a pověsili.
   Mocipáni zůstávají bez trestu a ještě si blaženě chrochtají.

   Smazat
  2. Článek je z části blábol na druhou, taková ta sluníčkovsko pravdoláskařská selanka, vhodná do učebnic současného humanitárního učebního směru.

   Země kolonizující třeba Afričany mají co vracet, ano, ale ne tolerancí k barbarům a ničitelům čehokoliv, co se jim nelíbí (a leckde došlo následkem kolonizace i k povznesení). A pomoci si většinou ani neváží. Když, tak imigranty citlivě vybírat. Kdo jak ověří, že srdceryvný příběh o nebezpečí zabití, o ztrátě rodičů a majetku, je pravdivý? Někdo šel přes 3 země, aby dosáhl lepší život. No a co? Osobní doklady radši zahodí a vyhrožují podřezáním. Co naši důchodci a samoživitelky? Bezduché škrty v mandatorních výdajích při pravicových vládách, zvyšování daně v době krize Kalouskem - to nestačí? Co třeba vysávání zemí kolonialismem nahradit reparacemi, a pro změnu výhodnými - ne vysávajícími jako TTIP, co investice ze strany koloniálních zemí třeba do školství a zdravotnictví, osvěty?

   Víme, že muslimy rozhýbal Busch starší. Chtěl je využít pro své úžasné americké zájmy, slíbil jim vlastní stát s právem Šaríja a sliby nesplnil.

   Autor uvádí nepřipravenost veřejnosti; tedy recipročně - kdyby byla připravena, mohli bychom přijmout a udělat šťastnými například 100 000 nekvalifikovaných, mnohdy analfabetních, imigrantů (a dáváme jim volební právo !). Vyšetření jednoho stojí tolik, jako je slabší měsíční důchod a jistě budeme "vytvářet další kapacity", a skákat podle instrukcí zločinců z EU. Zde musím autora litovat, že něco takového vůbec napsal. Imigranty jistě často nechápeme, ale mají přijít slušně. Také je mnoho věcí pro Evropana zcela (!)
   nepochopitelných, protože jsme alespoň trochu civilizovaní, zaplať Bůh za to.

   Byl státní zástupce, který policistům povolil lumpa stíhat vždy jen na svobodě. Jen do jednoho momentu. Když mu lump znásilnil dceru. Pak byl lump stíhán vždy vazebně. A o tom to je. Až autorovi článku někdo z toho minima setiny procenta lidstva (to bych vůbec nebagatelizoval jako autor!) podpálí dům nebo ho zmlátí na 2 měsíce v nemocnici a nebude mu to vadit, tak až potom uvěřím jeho blábolům, že je připraven barbary přijmout a že to tak má být (to by asi zmlácení přál i spoluobčanům?). Vždyť lidstvo se vždy mísilo, no a jakoš.

   Z domácího smrádku vypadá Země jinak. Kocábovské kecy by měly být trestné. To ten Sobotka a Zadolárek do alespoň dělají pro kariéru v EU.

   Je to jako s falešným humanismem lumpenproletariátního Zednáře Havla - amnestie vrahům, zákaz trestu smrti, zrušení zbrojní výroby. Škody nedozírné, nenapravitelné. Jsme v době temna. A někteří stále nechápou, stále nechápou, i když o tom většinu života přemýšleli. Je to marné, je to marné?

   Smazat
 2. 15:53 jak muže být tolik elit duševně omezených? Volí je duševní mrzáci.

  OdpovědětSmazat
 3. Osobně si myslím, že jsou lidi již mnoho staletí podvádění. Nejsou zlí - ale "podle sebe soudím tebe" - oni prostě nepředpokládali TAK rozsáhlou manipulaci, podvody a opravdu konspiraci.Pouze vezmeme-li v potaz konspiraci - pak má dění LOGIKU - jinak je to, jako by na planetě bylo 8 miliard bláznů.
  Článek je PERFEKTNÍ!!! Díky, pan expředsedo Svazu horníků!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky tolika vykřičníkům jsem smysl vaší poslední věty pochopil.

   Můj příspěvek je v 13:05 hodin

   Smazat
  2. 13:11-Váš příspěvek 13:05 mi připadá jako blábol.Tvrzení,že kolonizací dochází k povznesení nemůžete myslet vážně! V opačném případě mokrý hadr na hlavu,studené pivo do sebe a odpočívat.

   Smazat
  3. Ty některé státy si dodnes drží dovezenou kulturu kolonisty, včetně katolicismu. Některé chtějí zůstat pod anglickou panovnicí, jsou spokojeni, spíše to jsou to některé ostrovy.
   Třeba Francouzská Guyana má dosud za hlavu státu fr. prezidenta a nemyslím, že by se tam chystal puč. Jsou zároveň pod ochranou Francie, a zřejmě tedy i NATO. Většina jistě ne. Jdou si vlastní cestou. A Kanada?
   Asi za 78,5 minut si dám jedno vychlazené, budu odpočívat a koukat na Velkolepé století od 19:00.

   Smazat
  4. 16:37-jsem rád,že jste radu přijal s nadhledem,jsem trochu alergický na vývoz čehokoliv za pomoci vojáků.A že jsou někde spokojeni?Jistě,i my jsme přece spokojeni s křesťansko-židovskou kulturou.Že to bylo znásilnění?-kdo by se v tom patlal,vždyť šlo o dobrou věc a těch pár milionů mrtvých?-bez komentáře.

   Smazat
 4. Na druhou stranu tvrdit, že spousta lidí nemá domov, jsou žvásty. Snad spadli na zem odněkud z bodláku? Každý ke své existenci nutně má otce a matku, tím pádem má babičky a dědečky i prababičky a pradědečky to znamená že každý má domov. Že je celý svět rozesraný a zdegenerovaný, je účelovým dílem několika stovek zbohatlických šmejdů, kteří ničí lidem domovy a rozhánějí je po světě. U nás stačí jeden zkurvený restituent, který od jiných politických kurev získal zadarmo činžák plný obsazených bytů bez jakýchkoliv smluv o svých povinnostech vůči nim, bez zřízeného věcného břemene apod. Tak může "darovat" lidi, rodiny s dětmi - jen zparchantělý lump. Zkurvení restituenti v ČR pak zbavili domovů statisíce lidí -a to jsme jen jedna ubohá malá státní stoka - v celém světě se též vybraným šupákům přistrkují domy i s lidmi - proč? Dalším šmejdům se přistrkují do chřtánu politickými intrikami celé státy i s lidmi, a svět jen čumí, jak jsou tyto státy ničeny a rozbíjeny, a pak znovu čumí, když se tolik lidí rozprchlo po světě. To je tak - lidi nemyslí, každý si hledí jen sám sebe, osudy druhých je přestaly zajímat, i osudy vlastních národů je přestaly zajímat. Jen nahamat si, schrastit nemovitosti, zlato, majetky, kupčit, kšeftit - to je priorita asi všech lidí dneška, zničených mediálním balastem, který schválně lidi popouzí ukázkami,jak si tlusté pupky, žoky peněz, paraziti a sereblity žijí, jak si rochní, co si pořizujou, jak křepčí a chlastají, a ještě nikdy to nebylo doplněno ukázkami, jak tento švajneraj pracuje. Protože nepracuje, přesto si žere z plných koryt -a naopak ti, kteří dřou, mají koryta prázdná. Jak lze řadovým občanům světa vysvětlit tuto nevysvětlitelnou disproporci? Proč každý, komu se nepovede zchrastit majetek a peníze přestože dře, nutně musí mít pocit že něco dělá špatně, a má z toho deprese? Obviňuje rodiče, domov, vládu své země - proč se toto dopustilo? A kdo za toto nese zodpovědnost?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kdo za toto nese zodpovědnost? Všichni ti, co v manifestačních volbách stádně, poslušně, v 99,96 procentech odevzdávali lístek do volební urny - aby pak stejně stádně, na pokyn hrdinně zvonili klíči, jak debilní děti a později, ještě hrdinněji projevovali nenávist ke komunistům, ti nejdebilnější z těchto bývalých zbabělců, pozdějších hrdinů, tak činí do dnes. Zodpovědnost za to nesou loutkaři (krysaři) vodící nezodpovědné lidské stádo tak, jak chtějí a jak potřebují, potažmo my všichni, co ke stádu, chtíc - nechtíc náležíme.

   Smazat
  2. A řešení pane z 10:13 ? Nic se nedá udělat, nic nenavrhujete? Co uděláte vy? Jistě máte hlavu, ruce, nohy.
   Že jsme v drtivé většině ovčané je známo. Když tedy nic, je zbytečné ťukat do klávesnice.
   Já třeba byl na několika manifestacích, a jsem připraven. V horní části monitoru mám výhrůžku stále - je to napojený až na světové kurvítko, protože píši dost ostře, a stále píšu.

   Smazat
  3. Já si tím ťukáním ulevuji, stejně jako psaním příspěvků. Ničeho jiného, než, že se maličko odreaguji, tím nedocílím. Stejně dnes, jako v tzv. "totalitní" minulosti, před svržením režimu hledícího a usilujícího, aby lidé měli důstojnost, střechu nad hlavou a práci. Tehdy jsem veřejně a hlasitě upozorňoval, že prolhaný režim padne a nemá šanci se udržet, podobně a stejně, jako se neudrží ještě prolhanější, pokrytečtější a proradnější režim dnešní. Žel, tentokrát bude mnoho lidských obětí. Pád tehdejšího režimu byl provázen pouze oběťmi divadelními, viz zabitý student - estébák Zivčák,a sice jenom proto, že jeho základní podstata spočívala v humanitě, tedy v opravdové humanitě. Na rozdíl od té dnešní humanity, s jejím humanitárním bombardováním. Až bude zmírat ten zrůdný současný režim, vyžádá si spousty krvavých obětí. Žádné manifestace bez obětí tomu nezabrání. Berte to tak, že si pouze ulevuji a také to, že mě fakt, že jsem měl pravdu, nijak nepomohl ani neuspokojil, (odmyslím-li materiální aspekt), stejně jako mne neuspokojí ani to, že pravdu mám zase a opět i dnes. Je tomu tak a i bude - při představě předvídaných obětí - přesně NAOPAK.
   L.P.

   Smazat
  4. V lecčems lhát komanči museli, protože kdyby přiznali "barvu", chyby, museli by také říct, jak chyby napravit a podívat se, kde udělali kteří soudruzi chybu. Pak to našim komančům zavařil Gorbačov, když Husákovi řekl, ať si KSČ dělá co chce, a tím přišli o "bratrský" štít. Pak přišla zákonitě berlínská zeď a převraty v socialistických zemích.

   Myslím, že to byl M. Zeman, který před léty řekl, že politik musí umět věrohodně lhát (vzpomínáte - jeden náš prezident říkal, že měna nebude a druhý den přišla).
   Pokud při zmírání tohoto režimu nebude spousta zbytečných krvavých obětí, pak to podle mně bude ze dvou důvodů:

   - pád dolaru, amícké ekonomiky - tedy klasický vnitřní důvod
   - stále narůstající vojenská a ekonomická síla RF, Číny, Indie (zároveň amícká posranost před nejistým výsledkem konfrontace, když nepočítám přírodní nebo "přírodní," vlivy).

   Amíci si v zemích EU nakonec velmi pohorší pozici tím, že směrovali imigranty do Evropy, a také dopady embarga. Zvolením si ostrého republikána za prezidenta se jeho politikou způsobené chyby také obrátí proti nim. Už si třeba u Němců pohoršili aférou watergate, avšak tímto vším si pohorší mnohem více.

   Smazat
 5. Co dodat k článku?-podpis! Také lítost,že lidé s kritickým myšlením mají obecně sníženou schopnost politického spolčování,proto v politické nabídce převládají psychopaté,sociopati,kariéristé.

  OdpovědětSmazat
 6. Tuhle obsáhlou změť myšlenek lze číst s jistou dávkou sebezapření,dotovanou zvědavostí, co z toho asi tak ještě může vylézt. Od toho co by měli ti či oni, až po to, co by měla Evropa.Od vin zlých praprapředků po povinnost, (kdo ví zda), jejich potomků za platit za neznámé předky. A co teprve ti naši předci, pojídající maso nepřátel? Takové to - co by - kdyby a co by kdo měl udělat a jak myslet. Na rozdíl od kategorie jasných sdělení (např. Lubomíra Mana), lze text s názorem člověka, který od dětství již víc jak tři čtvrtiny století pozoroval a přemýšlel o světě i svém okolí, zařadit mezi nejasné zprávy o konci světa s velice opatrnými náznaky, ztrácejícími se v chaotické změti myšlének sahajících do dávné minulosti, kde konkrétně v současnosti, od koho pochází a je šířena současná tsunami zhoubného "ZLA" počínajíc válečnými agresemi kde to jen jde, s navazujícími vlnami agresivních migrantů, "osvícených" poznáním o povinnostech hostitelů, o svébytném právu čímkoli, jakkoli, donutit hostitele k plnění těchto povinností .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovoluji si s vámi souhlasit. Můj postoj k článku: viz 13:05 hodin.

   Smazat
  2. 9:43-pan Hošek,dle mého,nabízí jen svůj pohled na svět,ne řešení problémů světa.Ten žádá od politiků,jako já a s jeho pohledem souhlasím.Jinak z Vašeho článku není na co reagovat.

   Smazat
  3. Pan Hošek, dle mého, nabízí typicky politické poradenství k ničemu a rady o ničem. jakoby toužil po politickém comebacku.

   Smazat
  4. 17:32-proč ne,neznám jeho minulost,asi by mi nevadila,pokud se řídil avizovanými názory.

   Smazat
 7. "My" nejsme žádný Abendland. Anendlabnd jsou možní intelektuálové ve svých představách (z toho St. Hoška opravdu nepodezírám, aby bylo jasno). "My" a "naše elity" nepatříme k sobě. A to tak dlouho, dokud "elity" budou hrát svou roli (dokud např. část z nich zjistí, že jim jejich prodejnost byla na prd, ale to už asi bude všechno hodně hořet). "My" jsme součástí bojiště světového třídního konfliktu, kam už se začíná, přece jenom, přesouvat nějaká ta munice. Že si toho konfliktu (ani své existence jako třídy) není většina napadených vědomě, tím hůř.

  Jinými slovy. nevycházejte z toho, že ruku v ruce s našimi elitami něco vyřešíme, a problém uprchlíků už vůbec ne.

  Uprchlíci (někteří) přicházejí ze světa, kde už opravdu není kam uhnout a kam se schovat. Bojuj, zemři, nebo uteč. To je na tom to nepříjemné pro naši kolektivní psychiku.

  Až to u nás bude stejně zlé jako na Ukrajině, tak už uprchlíky nebudem řešit. Pak si jich možná konečně pár vezmeme domů a na pole, dáme jim motyky a kvéry (ti štastnější z nás a vůbec je to spíše velmi optimistická varianta vývoje) a budeme spolu v rámci základního přežití společného kolektivu střílet na někoho jiného. Třeba i na jiné uprchlíky a ty z našich elit, které se nechytnou. Skutečné elity budou zahrabané hluboko v Matrixu.

  V R

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.