Reklama

neděle 27. září 2015

Neodvratný pád západních mocností

Radim Lhoták
27. 9. 2015   Zvědavec
Každý mocenský plán, jehož cílem je ponížení a zotročení člověka, se nutně obrátí proti jeho strůjcům. Je jen otázkou času, kdy to nastane.Moc samozvaných euroatlantických vládců se opírá o vícero ideologických pilířů a využívá rozličné strategie, jak dosáhnout svých cílů. Všechen tento arzenál mocenských nástrojů a zbraní však nectí základní kosmické zákony a smysl stvoření lidské bytosti.

Mocenské ideologie vytvořené bohatě odměňovanými mozky západních ideologických trustů mají z hlediska účinků na lidské myšlení a jednání regresivní, ne-li přímo destruktivní charakter. Většina liberálně demokratických doktrín přímo vede lidského jedince k tomu, aby se zpronevěřil vlastní přirozenosti a mentální potřebě být začleněn ve smysluplném organickém společenství. Požadavek ničím nepodložené a žádnou přirozenou sociální hierarchií nechráněné svobody jedince směřuje k tomu, aby příslušník západní civilizace zpřetrhal své vazby na kulturu předků, na eticky vyspělý hodnotový systém, na rasovou a rodovou podmíněnost, aby vymítil ze své mysli kolektivní duchovní maximy a stal se tak bezmocnou hříčkou sil, k nimž nemá žádný přímý ani morálně podložený vztah.
Otázky vnitřní bezpečnosti

Vnitřní ekonomické a sociálně inženýrské strategie západních vládců vytvářejí z lidí biologické stroje a bezduché konzumní kreatury, jejichž základním životním pocitem je sobecká žádostivost a strach ze ztráty dobytých materiálně – individualistických pozic ve společnosti. Tací lidé nemají základní sociální návyky, na nichž jejich předci vybudovali svůj blahobyt, a jedinou jejich starostí je konkurenční boj o větší tržní koláč na úkor ostatních. V zoufalé touze po individuální hmotné zajištěnosti, bez uvažování o předpokladech kolektivní tvorby zdrojů pro takovou zajištěnost, vyčerpávají veškerou svoji životní energii v honbě za penězi a hmotnými statky.

Při naprosté nevědomosti a neznalosti přirozených zákonů lidské existence, pro niž kamenem úhelným není žádný trh, ať se jedná o trh volný či regulovaný, nýbrž schopnost spolupráce a individuální oběti ve prospěch společného díla, nuže každá takto otupělá, nevychovaná a nevzdělaná lidská bytost podléhá mření ve své honbě za hmotným prospěchem a mocí přivlastnit si více ze společných hodnot, než by bylo žádoucí a slušné. Vzniká tak třída zbohatlíků a bezohledných sociopatů, kteří ve svém pocitu pýchy a výjimečnosti brání společenský systém, jenž jim jejich zbohatnutí umožnil. Tato třída podnikatelů, obchodníků a politiků ochotně podléhá a slouží vládě vyšších a za právními státy skrytých mocenských elit a podporuje jimi vytvořený parazitický systém.
Geopolitická sebevražda Západu

Vnější geopolitická strategie západních vládců má ryze agresivní, dobyvačný a plenící smysl, totiž zmocnit se, zkolonizovat, zotročit a přičlenit ke svému impériu vysávaných hostitelů národy všech zemí, které dosud vzdorují jejich nadvládě.

Každý ryzí parazit jednou zabije svého hostitele nebo musí být sám zabit. Genocidní, nelidský, kořistnický a rabující postup západních mocností na východ, ale i jejich práce s vlastní populací jako s bezduchým materiálem vhodným k vysávání, nemůže pro vládnoucí elity skončit dobře. Nemohou pozabíjet lidi na celé planetě. Mohou být ale snadno sami zabiti.

Při současném lživém pojetí historie by se mohlo zdát, že parazitický civilizační systém pochází z lůna bílé rasy. Není tomu ovšem tak. Původní slovansko-árijské kultury vyznávaly védický duchovní řád. V něm nebylo místo pro vykořisťování člověka člověkem, pro otroctví ani pro nadvládu nad cizími rasami. Védská moudrost duchovních kast starověku ctila zákony universa a přírody. Mravní úpadek našich rodů započal vlivem cizorodých náboženských doktrín. Původci těchto monoteistických ideologií zasáhli svým zlomyslným vlivem do samotného jazyka bílé rasy, jehož skladba, sémantika i pojmová konstrukce má původ ve slovanském prajazyku.
Zmatení jazyků

V samotné Bibli se hovoří o zmatení jazyků. Měl to být boží trest za to, že lidé odpadli od pravé víry. Ve skutečnosti právě oním zmatením jazyků se docílilo vymícení pravého poznání o podstatě světa z mysli lidí a vytvořilo se tak duchovní vakuum vhodné pro indoktrinaci novým monoteistickým náboženstvím. V rámci procesu vyvrácení védské víry byla vytvořena řada umělých jazyků, jimiž byly od kolébky obdařeny celé kmeny nových subkulturních pronárodů. Zjednodušená syntaxe i sémantika těchto jazyků neměla již žádnou vazbu na védské pojmosloví.

Pojmově a výrazově nejprimitivnější jazyk z této rodiny je jazyk anglický. Jako takový byl určen pro nejnižší a nejméně inteligentní subkulturu bílé rasy. Právě anglosaské a anglofonní národy nového světa jsou dnes nositeli nehlubšího duchovního úpadku, vlády hmoty nad duchem a přímo tak udržují parazitický systém západní civilizace. Druhým stupněm uměle vytvořené jazykové úrovně, míněno od zdola nahoru, jsou jazyky germánské. Germánské národy Evropy patří dnes k nejsilnějším ochráncům kapitalismu a představují úderný klín, jímž západní mocnosti vrážejí rozkol do řad Slovanů a jejich slovanské vzájemnosti. Jsou to především Němci, kdo si z východních slovanských zemí začleněných v EU udělaly novodobé kolonie.

Pokud někdo bude pátrat po historických či vědeckých pramenech mého názoru o uměle vytvořených jazycích, musím ho zklamat. Soudím, že pro potvrzení postačí si uvědomit, jaký významový paskvil vznikne, podrobíme-li například anglický text doslovnému překladu. Je třeba si domýšlet. Neumím si bohužel představit, jaké asi obrazy se rojí z anglických slovních spojení v hlavách rodilých anglických mluvčí. Často jde o intuitivně ustálené představy. Oni nemají k dispozici vyšší jazyk, jímž by si mohli pomoci. Poněkud méně křiklavý avšak podobný efekt lze zjistit i u jazyka německého. S takovým jazykem by se nemohl ztotožnit žádný ze starověkých žreců nebo čarodějů, jimž se od pradávna přisuzovaly pojmotvorné vklady do jazyka Slovanů. Zde máme před očima jasně zlomyslný záměr.

Za pozornost jistě stojí zmínka o latinském jazyce. Jde patrně, podobně jako u řečtiny, o jazyk umělý, zbavený všech historických a védických konotací, přestože kopíruje logickou stavbu vyššího slovanského jazyka. Helénská kultura opírající se o tyto dva jazyky dokázala úspěšně z pradávných védských mýtů osvětlujících podstatu vesmírného Stvoření učinit sbírku lidových bájí a pověstí, z nichž se o původním védském vědění dozvíme již pramálo. Není náhodou, že katolická církev nastolila latinu jako jazyk svých učenců. Latina navíc odstranila ze světa i védické runové písmo, jehož obdobu nacházíme ve slovanské bukvici či v sanskrtu. Místo něho zavedla fonetickou latinku, z níž se nelze již dopátrat etymologie slov a která nezahrnuje ani měkké souhlásky. Tvrdá zvuková forma jazyka nesvádí k lámání zvuků a k nedbalému slangu, což může mít za následek neúctu k jazyku a k jazykovému sdělení. Latinské náboženské hymny znějí bezesporu vznešeněji, než anglické písně námořníků a přístavních opilců. I spisovný projev Američana zní pro cizince jako jeden velký proud slangových zkomolenin hodných přežvykujícího démona ulice.
Kauzality uprchlické krize

Přesuňme se ale od jazykového exkurzu do současné reality. Uprchlická krize v Evropě odráží mnohé z výše uvedených tezí. Především není zřejmé, nakolik je zamýšlená jako geopolitický útok proti nespolehlivé Evropě, či nakolik jde o nezamýšlený důsledek politiky USA a jejich mocenských elit. Multikulturalismus, míšení ras v Evropě a genderové zrůdnosti mají samozřejmě za cíl degeneraci a zhloupnutí lidí, kteří tak ztrácejí vitalitu a schopnost bojovat za své vlastní zájmy. Masová imigrace však natolik destabilizuje celý evropský prostor, že už nemůže fungovat jako páka na uvedení evropských vůdců pod poslušný diktát USA. Pokud si někdo může mnout ruce uspokojením, tak to je především Putinovo Rusko. Evropští politici propadají bezradnosti, jejich pozornost je rozptýlena, národy se bouří a strachují. To není vhodná atmosféra pro společný postup proti rostoucí síle a moci Ruska ani Číny.

Za pozornost jistě stojí okolnost, že dosud se všechny proudy barevných uprchlíků a migrantů vyhýbají českým hranicím. Ty by je totiž přivedly na půdu velké říše Slovanů, která v cizincích vyvolává podvědomou úctu, respekt a strach. Ne nadarmo byli Slované z duchovních center jižních národů označováni za Tartary. Jinými slovy za nemilosrdné zplozence podsvětí a vládce démonských sil. Slované nejdéle vzdorovali křesťanství a své nepřátele buď zabíjeli, nebo přijali za své. Nikdy z nich nedělali otroky. Tito Tartaři totiž vlastnili všem ostatním národům nesrozumitelné esoterické nauky a jejich jazyk byl vždy studnice plná vědění získaného od mocných bohů řídících tento svět. Je možné je dusit a zadržovat skrze vlastní zaprodance cizáků, neradno jim ale zkřížit cestu. Uprchlíci musejí do Německa. Hlavně Němci byli předurčeni hájit moc banksterů a za to od nich dostávají cukr v podobě velkopanské životní úrovně, především jim proto přináleží tato lekce poslušnosti.
Západ prohrává bitvu

Zdá se, že nelidská, agresivní a uchvatitelská politika Západu směrem na východ nese (ne)žádoucí ovoce. V prostředí chaosu by USA mohly završit vítězné tažení za světovou hegemonii silou své válečné mašinérie, pokud by podobnou silou nedisponovaly také jiné světové mocnosti. Tak tomu ale není. Rusko a Čína již dnes vlastní v mnohém technicky pokročilejší zbraně a propracovanější válečnou strategii, než USA společně se všemi státy NATO. Zbraně hromadného ničení navíc vytvářejí patovou situaci.

Zdá se, že do popředí v propukajícím střetu civilizací se dostává otázka inteligence. Tím se rozumí inteligence strategických plánovačů znepřátelených stran. Zdá se, že vyšší inteligence dosud nepokořených Slovanů na straně Ruska vítězí nad omezeností a slepou nenávistí nižších ras vládnoucích na straně západních států. Jejich elity se dostávají pod tlak nežádoucích důsledků, které samy vlastní pýchou a krátkozrakostí vyvolaly. Naopak Rusko jejich chyb zdatně využívá a klade před ně nové a nové pasti. V konečném důsledku má Rusko neskonalou převahu v tom, že v případě velkého válečného konfliktu se může opřít o bojovou vlasteneckou morálku prakticky všech svých obyvatel. Totéž se nedá tvrdit o atomizovaných a cynickým převracením hodnot zdecimovaných Evropanech. USA nemá v Evropě spojence, ale zbabělé sluhy, kteří utečou z boje při prvním výstřelu.

Základní rozdíl mezi Východem a Západem je v tom, že východní vlády dosud neztratily ze zřetelezákladní úlohu všech vládců, totiž postarat se o své lidi, o jejich identitu, blahobyt a bezpečí, a přitom respektovat vyšší zákony vesmíru a řád Všehomíra. Naopak západní mocnosti již jen lžou, kradou a rabují ve prospěch svých vyvolených pánů a jednají podle toho, jak jim tito nezjednaní vládcové kážou. Proto je jejich pád neodvratný.23 komentářů :

 1. zase jsme tam kde jsme byli v roce 89. tentokrát je místo rvhp, eu.

  OdpovědětSmazat
 2. Velmi propracovaný článek. Děkuji!

  OdpovědětSmazat
 3. Kdo z těch Ušáků a proradných Bruseláků říkal, že Rusko padne, že Rusko je obr na hliněných nohách???Ty hliněné nohy má USA a jeho poskoci v ještě existujícím spolku sebevrahů-EU.EU je v situaci na hliněných nohách.Pokud EU USA chtěly oslabit imigrací, zhloupnutím obyvatelstva a nastrčením černého Petra-TTIP, tak masívní migrac bude stačit na paralyzování EU bohatě, že TTIP je jen vrchol hliněného ledovce.Chaos, které způsobilo USA a NATO v Africe a Blízkém východě, přináší EU pořádné plody a chaos začíná být i tady.Jinak článek perfektně vše současné dění, dokonale vystihuje!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, že oblbování a násilí mohou potlačit přirozené instinkty i kulturní tradice. Viz nacistické Německo. A příval imigrantů bude obrovský- už před půl rokem Evropská komise schválila kvótu pro Česko do roku 2020 na 120 000 imigrantů. Protože je v současnosti na cestě 6 milionů imigrantů, bude tento počet nejspíš dosažen dřív.

   Smazat
  2. k tomu nesmí dojít. když ztratíme ten zbytek suverenity nic nám nezbude. raději válku než otroctví. budeme mít příležitost bojovat. když nebudeme bojovat za republiku tak za co? chcete se nechat komandovat bandou cigošů? já ne. havlistické buzny nám nebudou vládnout. nikdy raději smrt.

   Smazat
  3. Už bylo uvedeno číslo 56 milionů migrantů, z toho si vyčlenit 3%, to je cca 1.800 000 potřebných inženýrů doktorů a další inteligence a každý pracující bude nucen si najít ještě další zaměstnání, aby se Angeliny kamarádi či přátelé, ¨které si osobně pozvala do Evropy své 4.říše, cítili jako při jízdě ve Ferrari.Nesmí jim být zkřiven ani vlásek.
   TTIP je ztráta zbylé suverenity pod křídla USA navždy, jako obchodní smlouva se to prezentuje, ale s obchodem má pramálo společného, jde o mnohem víc!!!!

   Smazat
  4. Chaos v EU teprve začíná.Do cca 2 let je po slavné 28.Tohle je pořádný průser a jestli si Angela a spol myslí, že se imigrace a zájmy USA v Evropě k přeměně na chaos a konflikty nehorázně rychlým způsobem, zametou pod koberec jako s vyjednáváním s Řeckem, hluboce se mýlí!!!!!Ve volbách vítězí radikální strany, viz. Rakousko a Španělsko-Katalánsko.Budou přibývat jako houby po dešti další a další státy, jež současní politici své občany nechrání proti zlu a nebezpečí, chrání si hlavně své posty, platy....lidi je vůbec nezajímají.

   Smazat
  5. Snad není v EU dost pitomců,kteří mají chut bojovat. V USA dnes nejraději bojují v letadlech a nebo pomocí dálkového ovládání. V Česku těch bojovných pitomců může být možná několik tisíc.

   Smazat
 4. 23:01 poslední měsíce jsem zcela vážně přemyšlel jestli jsem schopen položit život za vlast,mám normální strach ze smrti jako každý.A i když se mě umírat nechce musím.Jsem to povinen našim předkům co za náš luxusní život na který pořád nadáváme položili životy.Nedokázal bych žít s vědomím že jsem nic neudělal pro to aby můj syn a jeho děti žili jako otroci.Do konce života by mě každé sousto vepřové a každý lok českého piva zkysnul na jazyku.Byl bych žijící mrtvola.Neříkám že se mě chce položit život pod praporem českého lva a moravské orlice ale nebude jiná volba udělám to.Za chvíli jdu na demonstraci proti NATO od 10:00 Václavák a pak na Hradčanské nám od 14:00 přijdete?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Pražáku vnímám to stejně, ale nemám na cestu do Prahy. Buďte tam prosím i za mě.

   S úctou Mirek K.

   Smazat
 5. Já tam budu taky u Koně v 10,00, se ženou a synem, a ve 14 hod. potom na Hradčanském náměstí a za týden v Brně na demonstraci. Ve 14,00 hod. potom půjdeme poděkovat Slovakům k jejich ambasadě za jejich principiální přístup ke kvótám (na rozdíl od zrádce Sobotky). Nikdo si nesmí myslet, že Slované jsou poseroutky. Já byl ochoten jít padnout i za Donbas a nechybělo mnoho. Ted´ hrajeme o všechno, nikdo by neměl zůstat dnes doma.

  OdpovědětSmazat
 6. Mohl by mi někdo vysvětlit z čeho je patrné, že člověk je kolektivní tvor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z toho, že žije pospolitě, tvoří vesnice a města, stará se o děti i o své staré příbuzné, má řeč pro vzájemné dorozumění, společně lovil, společně hospodařil a to mu vydrželo dodnes. jen blbeček - sobec si myslí, že je to jinak. Ale to je jedinec, který byl špatně vychován - sociopat.

   Smazat
  2. Děkuji za názor. Já si myslel, že je to čistě ze sobeckého důvodu, jelikož by se neubránil sám vnějším hrozbám, jelikož sám neumí vyrobit zcela vše a tudíž potřebuje příkladně s někým směnit zboží, jelikož si potřebuje vyměnit své zkušenosti. Pokud by člověk dostal vlastnosti Supermana, nepotřebuje prakticky nikoho. Nicméně, ráno vstávám a jdu do práce pro sebe a pro lidi, kteří jsou pro mně hodnotou (příkladně rodina) , čistím si zuby pro sebe, řídím auto cestou do práce pro sebe, peníze, které si poctivě vydělám, použiji primárně pro sebe, dítě jsem si udělal pro sebe, se ženou, kterou jsem si chtěl ze sobecké lásky vzít. Má to tu někdo jinak?

   Smazat
 7. A jdeme na to, zachránit čest českého národa. Když by v Praze slet buzerantům, byl jich tam plný Václavák, doufám, že v našem národě je více českých patriotů než buzerantů

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velice dobrá připomínka,která navíc ukazuje,že buzeranti nejsou ani náznakem vlastenci,ale naopak a že se starají jen o ty své prdele,jinak by tam byli,aspoň v počtech,jako na těch svých nevkusných a vulgárních execírkách....No,možná,kdyby te dnešní vlastenecké srocení organizoval ten kápo buziků z gay-klubu na US-embassy,tak by tam ti teplomilové zcela jistě byli.

   Smazat
  2. navíc jestli budou někdy vládnout muslimáci, půjdou buzny ke zdi jako první, takže boj proti islámu je v jejich zájmu.

   Smazat
 8. Ano, mysleli si světoví křiváci ( včetně našich) že Rusko padne, a proto se honem předháněli ve šmajchlování k západu. Jenže Rusko nepadlo - tím logicky sklízí obdiv a bude přibývat těch, kdož mu polezou do zadku a budou se zmízat zas obráceně - křiváci jako už tradičně se budou zmízat v první linii. Je to pořád stejný.Křiváci jsou ohební na všechny strany. Kéž by to konečně svět už prokoukl a všichni křiváci do posledního by byli odstrčeni od morální a rovné lidské společnosti.

  OdpovědětSmazat
 9. Zní to hezky, má to vadu: Novopohanství je náboženstvím nacizmu.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
 10. Je mi záhadou, co redaktor/editor zveřejněním takových pitomostí sledoval. Chce snad na NR přilákat publikum stejné mentální úrovně?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. už jsi se čapnul...

   Smazat
  2. Pitomec jste vy, Jane Kopecký 12:19, a o vaší vlastní vyšší mentální úrovni si můžete nechat jen zdát. Kdyby totiž byla jen o trošku vyšší, tak byste tento úžasný text Radima Lhotáka pochopil. Jelikož se vám to však evidentně nepodařilo a víte úplné prdlajs o védách a zatajené historii lidstva, jedná se o důkaz toho, jak slabá vaše mentální úroveň je. T.Záhorský

   Smazat
 11. Když jsem srovnal účas na akcii buzerantů v Praze a lidí dobré vůle s tímto národem, buzny vyhráli asi 1000 násobně. Takže můj závěr je, že když si ke mně v metru přisedne chlap, je 1000 x větší pravděpodobnost, že je to buzerant, než je to Čechomil, to je deprimující závěr

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.