Reklama

pondělí 26. října 2015

Proč osmadvacátého špunty nebouchají…

Marek Řezanka 
26. 10. 2015

Dne 28. 10. si připomínáme vznik samostatného československého státu. Toto datum by nám tedy mohlo posloužit k jisté reflexi, kam jsme se od té doby dostali a kam směřujeme.

Je na místě zdůraznit, že československý stát v hranicích, v nichž v roce 1918 vznikl, dávno neexistuje. Neexistuje již ani Československo.

Co nám zbylo z masarykovského odkazu?

Bavíme-li se o České republice, nabízí se otázka, zda si ještě vůbec něco z masarykovského odkazu uchovala.

Ve spojitosti s tímto odkazem mě okamžitě napadají dvě zásadní Masarykova díla: Rusko a Evropa a Otázka sociální.

Snad více než kdy jindy bychom potřebovali diskuse právě na tato dvě témata. Na vztah Ruska a Evropy a na osud sociální otázky ve stávající fázi kapitalismu.

Neidealizujme si žádnou dobu a nikomu nestavme vyumělkované pomníky. Spíše se zamysleme nad jistými hodnotami a jejich slučitelností se současnou systémovou etapou.

První republika rozhodně nebyla Rájem pro všechny. Její společnost byla kapitalistická a prošla si krizemi i sociálními bouřemi. Byla to doba, kdy Baťové nahrazovali malé Bursíky (Lásky mezi kapkami deště). Byla to doba, kdy Evropa po jedné světové válce směřovala nemilosrdným tempem k válce druhé. A kdy národnostní konflikt zakrýval skutečný konflikt sociální.

Ve dvacátých i třicátých letech 20. století se střílelo do demonstrujících a stávkujících. Zemřely přitom desítky osob. Jednalo se hlavně o horníky, dělníky.

Kdo by si však chtěl idealizovat Rakousko-Uhersko, měl by sáhnout po Sňatcích z rozumu od V. Neffa a zaměřit se na osud dělnické rodiny Pecoldových. Takových Pecoldů přitom bylo nespočet.

Toto by si měli uvědomit v první řadě všichni ti, kteří označují období 19. a 20. století za epochu růstu a prosperity.

Přenesme se však do současnosti. Máme tady společnost, která byla odkojena Klausovou filosofií „každý se musí postarat sám o sebe“. Již se ovšem nedodává, že zatímco mnozí k tomuto nemají podmínky, jiní si absencí účinné legislativy a znalostí potřebných informací připravili takové prostředí, kdy se postarali o sebe i své rodiny na hodně dlouho dopředu.

Této společnosti je dokola opakováno, jak je hrozná solidarita s druhými a jak vše sociální je fuj a zavrženíhodné. Tato masáž způsobila generační odloučení a zamezila předání zkušeností ze starší generace na mladou. Ta se naopak ocitla ve stavu, kdy byla krmena nedostatečným vzdělanostním přehledem, a kdy vše nekriticky přejímala ze svého okolí, které jí už stanovilo, co je „in“, co „cool“ a kdy je naopak člověk „looserem“. Pomoc druhým byla brána více méně jako hloupost a slabost. Učitelé ztratili respekt i prestiž. Důchodci, invalidé, bezdomovci, nezaměstnaní – ti všichni byli označeni za „nežádoucí socky“. Do popředí se dostala potřeba hmotného zajištění za jakoukoli cenu.

Vysokoškolské studium bylo redukováno na honbu za titulem a penězi. Pokud ovšem někdo tvrdí (například programové prohlášení Svobodných), že vysokoškoláci si zajistí titulem výhodnou pozici na trhu práce – a proto by měli za vzdělání tvrdě platit – nežije v realitě. To by mu totiž neunikl počet narůstajících vysokoškoláků, kteří jsou rádi za jakoukoli - z pohledu své kvalifikace podřadnou – práci. A někteří neseženou práci vůbec. Mají být navrch zadluženi kvůli školnému?


Budování kapitalismu v České republice

Ať již byl Masaryk jakýkoli, jeho filosofie směřovala k nějaké formě demokratického socialismu. V Hovorech s T.G.M. zřetelně zazní:

Já nemám v kapse hotovou sociální doktrínu; řekl bych to tak – ... vždycky jsem pro dělníky a lidi pracující vůbec, často pro socialism a zřídka pro marxism.

Naše společnost je však odkojena spíše na monologu V. Klause, kdy jsme mohli opakovaně slyšet, že nejhorším zlem je socialismus, že Evropa je zaplevelena sociálními právy a že jedinou vizí světlých zítřků je volný trh. Ano, ten již definitivně odumřelý volný trh, který je se stávajícím systémem stejně málo slučitelný jako demokracie, humanismus nebo lidská práva.

Zpřetrhali jsme mezigenerační dialog. Média již tak dlouho a konsistentně neinformují o faktech, že se pro nás stala nedůvěryhodnými. A nic na tom nemění skutečnost, že se ze zahraničních rukou přesunuly do rukou českých oligarchů (Babiš, Bakala atp.).

Naše společnost je frustrovaná a deprivovaná. Na jedné straně bylo umožněno různým Krejčířům, Mrázkům, Pitrům a jim podobným neomezeně kumulovat, na straně druhé se jiným utahovalo a utahovalo – až již pomalu nebylo kolem čeho.


Ani jedna strana nestojí proti systému…

V této situaci se v České republice hovoří o imigrační krizi. Tady se však v debatách často opomíjí jedna věc. Proti sobě se houfují ti, kdo jsou jako humanitní - a ti, kteří nehumánní. Jenže ti humanitní si až na výjimky nejsou ochotni přiznat, že často podporují stávající systém (mnozí ho dokonce velebí), který z logiky věci humánní ani humanistický není a nebude. Takže v praxi vidíme především limity současného systému. Právě tlak na tento systém by měl jít ruku v ruce s požadavkem na humanitu - tak to aspoň vnímám já.


Hlavně nevybočovat…

Zvykli jsme si jako na samozřejmost, že řada politiků je ve vleku různých lobby či servilně sráží podpatky před těmi, kdo určují dvojí metry pro chápání demokracie a lidských práv (jako například, že Rusko je fuj, zato Saúdská Arábie nedotknutelný spojenec). Jako něco běžného bereme i fakt, že o některých zabitých se nemluví, zato jiní jsou ve zprávách každý den. Spojení „nebát se“ bylo nahrazeno terminem „nevybočovat“.


To jenom osud?

Frustrace a deprivace naší společnosti není ovšem dána toliko tíživou sociální situací a pocitem zrady ze strany politických představitelů, kteří mají tendenci tuto situaci ještě zhoršovat. Nebo si snad někdo myslí, že senioři jásají, jak dostanou o pár korun přidáno – a o mnohem více korun vydají na bydlení, potraviny a léky? Nebo že pár stokorun navíc u minimální mzdy naši společnost vytrhne?

Uvědomme si, že riziko bezdomovectví se dávno netýká jenom těch, kteří „nechtějí pracovat“. Mnoho nezaměstnaných by pracovalo a rádo – a někteří z nich velmi snadno ztratí střechu nad hlavou.

Kromě toho připočtěme fakt, že tisíce až desetitisíce těchto lidí trpí nějakou formou psychické či fyzické nemoci. Budeme je chtít eliminovat pomocí politiky ostnů, aby „nehyzdili“ naše ulice? Abychom se na ně nemuseli dívat? Budeme je snad někam deportovat? Shrneme to pokrčením ramen a konstatováním: Prostě osud?


Miliarda sem, miliarda tam, rozkradená zem, proč jen, proč, se ptám…

Výraz „nekrást“ chápeme v našich podmínkách pomalu jako vtip z oblasti černého humoru. Kolik jen jsme již zažili afér, kde lítaly vzduchem (nebo z okna?) desítky a stovky milionů, někdy i miliard – a postupně vyšuměly do ztracena? Jak jenom „uprchl“ Radovan Krejčíř? Jak to bylo s kauzami OKD, Mostecké uhelné, Setuzy, nefunkčních padáků, privatizace karlovarské Becherovky, letounů CASA, ProMoPro a mnohými dalšími?

Je nesmírně nemotivující vidět mizet miliardy - a nadto slyšet, jak musíte šetřit a uskrovnit se (což mnohdy znamená mnohem více než jen otočit každou korunu dvakrát).


Evropa není sociální…

Kromě zmíněných problémů, s nimiž se potýká naše republika, tu pak máme určité celoevropské trendy. Evropa tvrdě útočí na sociální stát – a nestačí se divit, že tam, kde už z něho nezůstává téměř ani špička nosu, lidé nejsou ochotni se s nikým dělit, aby si opasek utáhli ještě o trochu pevněji.

Je pravdou, že v tomto ohledu stále ještě vybočuje Řecko, kterému jsou na jedné straně vnucovány podmínky jako při kapitulaci, které ovšem stále ještě žije z modelu, který si slovo „solidarita“ pamatuje velice dobře. U nás ovšem bylo toto slovo rozmačkáváno na střepy a drceno na prach od 90. let dvacátého století, tedy od nástupu divoké privatizace a boje proti „opatrnické politice bank“.

Aby toho nebylo málo, kromě ponížení Řecka stihla Evropa naprosto bojkotovat sílící fašistické tendence na vrcholné úrovni ukrajinské vlády. Nemluvě o tom, že Evropská unie již před tím zcela selhala, a to v počátcích ukrajinské občanské války, kdy se tvářila, že puč nevidí ani neslyší.

Takováto Evropa je nestabilní, neboť je Evropou oligarchů, ale nikoli lidí práce. Je Evropou protiruských sankcí, ovšem kyjevská vláda může minské mírové dohody porušovat, jak je libo. Je Evropou stranící nadnárodním korporacím, ale potlačující alternativní ekonomické modely. Je Evropou, která se vrací ke studenoválečné rétorice a z možného partnera si sama dělá nepřítele. Místo rovnocenných vztahů s Ruskem staví mezi něj a sebe zeď. Taková politika je nesmírně krátkozraká – a Evropě se leda vymstí. Vymstí se jí v podobě ztráty důvěry jednotlivých občanů. Naším zájmem přitom není rozpadající se znesvářená Evropa – ale takovou se bohužel stává. Vlastní vinou. Vinou asociálního kurzu, ať již šlo o prosazování fiskálního paktu nebo o tlak na řecké občany a jejich vlády.


Den k zamyšlení

Osmadvacátý říjen je za dveřmi. Spíše než na bujaré veselí využijme tento den na zamyšlení. Zamyšlení, na jakých základech může být Evropa skutečně jednotná a funkční – a co se za 26 let vývoje stalo s naší společností – a kdo všechno se na něm podepsal. Jedno je zjevné – není jediný důvod, aby se lahve se šampaňským odzátkovaly.

21 komentářů :

 1. Připomenu slova, která pronesl Beneš v květnu 1947: "Vážení spoluobčané, v době nedávné jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938-39. Vědom si neblahé zkušenosti našeho národa, zejména z II. světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návrat nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoli a v kterékoli době. Váš Edvard Beneš."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, ano, bohužel se rychle zapomíná a nepřítel má peníze na blbnutí hlav našich lidí! Marek

   Smazat
  2. NIKDE V ČLÁNKU PANA ŘEZANKY NENÍ VIDĚT,ŽE BY PROSAZOVAL DO PRVNÍHO ČLÁNKU ÚSTAVY

   tam vytunelované jedno slovo SOCIÁLNÍ STÁT.To slovo dovolili prý Američané dát do ZZ provizorní Ústavy Německa.Aby prý zas nevolili Hitlera.Německo se na tomto základě a zákonů na to navazujících stalo homogenní,solidární společností A JAK VIDÍ UPRCHLÍCI I BOHATOU ZEMÍ.Ted nastal čas,aby EU bylo rozvráceno USA To způsobí velice brzy rozdělení už brzy neovladatelných států v totálním chaosu,aby byly poté ničeny a zničeny.Proto TTIP,vydírání VW,pády letadel s dětmi, podpora terorismu a zajištění vzniku IS.Tak se samopalníci z ISLÁMSKÉHO STÁTU vycvičení v USA dostanou do EVROPY,aby začli s vydíráním pasívních domorodců EU,kdy kalifát bude na spadnutí a přátelé této politiky USA budou muset být pozabíjeni rozzuřenými davy..

   Smazat
  3. Zdá se,že uprchlíci je program B ničemů z NWO,kteři chtějí za každou cenu válku,aby na našich mrtvolách zase vydělali.Dnes ty ROČILDY,MORGANY A ROCKEFELERY z korporátního ovládání světa těmi nenažranci ,je třeba postavit před soud Norimberského typu ještě spíše než oni válkou pozabíjejí nás A ZABAVIT JIM JEJICH JMĚNÍ,KTERÉ POUŽÍVAJÍ K VYVOLÁVÁNÍ CHAOSU A VRAŽDĚNÍ.Komu neotevřela oči Ukrajina,ten bude muset brzy dýchat olověný vzduch z kyjevského mejdanu i v ČR..

   Smazat
 2. Skvělý článek pravdivě popisující současný stále rychlejší morální úpadek jak u nás tak i v ostatních zemích Evropy ,se všemi jeho negativními dopady na celou společnost. Mělo by si jej přečíst co nejvíce lidí aby se zamysleli nad jeho obsahem a pochopili .
  Bohužel by dnes takový článek žádný z hlavních sdělovacích prostředků neuveřejnil. Ti kdo jsou u moci se totiž bojí aby mnoho lidí nezačalo přemýšlet . Díky pane Řezanko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:26 Přesně tak, neřekl bych to lépe.

   Smazat
 3. Nikdy jsme se nemeli lepe, nikdy jsme nebyli svobodnejsi a nikdy jsme nebyli diky clenstvi v NATO bezpecnejsi.
  A vy se komunisti vztekem treba poserte. Nas narod vami pohrda a ceka az vychcipate.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Který národ ty hrdino,ten českomoravský který je z 87% proti NATO a proti Evropské unii,díky Nato ty hrdino na tebe míří nejmodernější rakety na Světě,ty Ruské před kterými se představitelé Nato posrali.Ten národ který si bereš do huby tě o revoluci pověsí,protože máme seznami trolu a sluníček.A kdy si už uvědomíš že dvacet pět let po revoluci komunista není nadávka ale podle většiny národa, který si bereš bez mandátu do huby,jsou nadávky:sluníčkáři,havloidi,kocábník,Nato a Evropská unie,muslim&islám.

   Smazat
  2. Anonymní26. října 2015 10:10
   A kdo je to ten Váš národ? Vy máte nějaký národ? To je zajímavé..

   Smazat
  3. 10:10 Děkuji, že jste zde vystoupil jako ukázkový příklad debilizace dnešní společnosti. Jako ilustrace k článku pana Řezanky prostě perfektní. JL

   Smazat
  4. Ach, ty jsi hloupej...

   Smazat
  5. Lehni na rohožku!

   Smazat
  6. Mluv za sebe a národ si neber do své špinavé tlamy bezectný havloide!

   Smazat
 4. Děkuji pane Řezanka za připomenutí slepé poddajnosti nás občanů vůči doktrínám. Nastoupili jsme závod člověka se sebou samým, který k naší společné zkáze urychluje i technologický rozvoj s hlavním zaměřením na materialismus. Nejspíš se opakuji, ale velmi dobře tyto procesy pojednal ve své publikaci K. Lorenz: Osm smrtelných hříchů. Doporučuji dílo Alberta Pike: Morálka a dogma (Svobodné zednářství má satanistickou povahu plán na globalizaci světa již od r. 1871, které směřuje k likvidaci rodiny a morálky). Potlačili jsme i historické odkazy našich obrozenců J. Dobrovského, J.K. Tyla, B. Němcové, K.H. Máchy, K.J. Erbena, J.E. Purkyně, F. Palackého, M.D. Rettigové a dalších. Zakončil bych mottem Henriho Davida Thoreau: Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky. Hezký den. L.

  OdpovědětSmazat
 5. 10:10. To vám závidím vaši naivitu. Dnes se ve světě mění situace pomalu každý měsíc, takže pocit bezpečí můžete mít akorát tak s vložkou mezi nohama. Tenkrát jsme spoléhali na Varšavskou smlouvu. Jak to dopadlo víme moc dobře. Ale naději vám brát nebudu, vy si budete pindat stále to svoje. Čest. Pavel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je zřejmě nějaký notorický blb,"svobodně se pohybující ze zaměstnání domů k televizi a odtud do nejbližší velkovýkrmny pro lidský dobytek",se svojí ušmudlanou kreditkou,díky níž o něm ví vše i jakým toaleťákem si vytírá prdel a až zruší hotové peníze a dostane čip,jako to dobytče,tak tomu ještě zatleská....To individuum s řádně židobankéřskou propagandou vyluhovaným mozkem si evidentně nevidí ani na špičku svého šulínka....

   Smazat
 6. Není co slavit, z Masarykovského státu už nezbylo nic. Jsme jen pohůnci mnohem větších amerických vazalů a pravičáci nás spolehlivě vrátili do středověku k nové vládě oligarchů, včetně té nejnemorálnější jejich části, církve.

  OdpovědětSmazat
 7. V Evropě se opravdu prosazují asociální a fašistické tendence, které nutně vedou k jejímu rozpadu, nejprve jen morálních hodnot, později i k rozpadu fyzickému.

  OdpovědětSmazat
 8. Realistická a pěkně napsaná úvaha. Státní svátek zase využijí ti "praví" občané a politická uskupení pouze ke svým tanečkům. Z národní hrdosti zbyl jen folklor. A že při troše zbylé paměti by se našlo věcí, jevů a lidí na které bychom měli být hrdí. Přemýšlejte kolik jen jsme si toho bez odporu nechali vzít. Kýmkoliv, není řeč jen o komunistech nebo kapitálu. Zvedněte hlavy a uvidíte, že je stále pro co žít. Ale chce to přemýšlet, ano, myslet a jednat. Začíná to obyčejnou hrdostí na sebe sama a svou zem. I když se v její historii objeví nějaké to špinavé místo. Protože nic a nikdo není dokonalý.

  OdpovědětSmazat
 9. Zdá se, jako by i Marek Řezanka prošel jistým vývojem v otázce nelegální imigrace. Od údivu nad zbytečnou panikou některých příliš nacionálních a xenofobních Čechů k jisté formě pochopení jejich obav z dalších sociálních propadů zdejších obyvatel. Že by se i takový zarytý humanista zalekl hord, které se sem valí a neberou konce? A to všechno více méně ze dne na den, alespoň v tomto měřítku? Je více než patrné, že někdo s jasným plánem stál na startovní čáře a celý hon na Evropu odstartoval zmačknutím spouště. Ale jinak nic ve zlém, pokud se nemýlím, je to jen dobře...Jeho články čtu ráda a tak se s ním výhledově třeba lépe shodnu i v tomto ohledu.

  OdpovědětSmazat
 10. Evoluce pracuje jako výběr a podpora schopnějších. Jenže nejen na úrovni jednotlivců, ale také na úrovni etnik a ideologií. Na jedné straně je potřebné potlačení lenochů a parazitů, na druhé silná soudržnost uvnitř etnik, k čemuž slouží státy. Vyhrává ten, kdo má lepší uspořádání společnosti, protože má produktivnější ekonomiku a silnější stát. Konkurence mezi skupinami vždy existovala a existovat bude. A "humanistická" představa o globálním světě znamená konec evoluce a degeneraci. Žádná solidní teorie není, jsou možná jen pragmatická řešení s odhadem budoucích efektů.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.