Reklama

úterý 6. října 2015

Rok 1945, 1968 a 1989 jako zmařené příležitosti


Josef Mrázek
6. 10. 2015 

Politické strany již dávno nejsou pojímány výlučně jako zastánce oprávněných zájmů jednotlivých složek společnosti, ale trpí se, aby prosazovaly prospěch toho, kdo zaplatí, nebo poskytne jiné výhody. Proto se hledá způsob, jak naplňovat parlament tak, aby se staral o stát dobře a spravedlivě ke všem občanům. Příležitosti k tomu byly již v minulém století, ale byly zmařeny.


ROK 1945, KDYŽ SKONČILA VÁLKA. Nadšení osvobozených občanů nedostalo příležitost, byl jim vnucen systém čtyř stran

Druhá světová válka přerušila předchozí politický život a tak představy dorůstající mládeže té doby o správě věcí veřejných v době míru byly formovány tím, co jim sdělovali rodiče. Můj tatínek pomáhal trpícím lidem před válkou i za války a vždy byl přesvědčen, že kdo chce pracovat pro lidi, žádnou stranu k tomu nepotřebuje. Nějak jsem si z toho utvořil představu, že politické strany slouží k tomu, aby pomáhaly samy sobě.

Když válka skončila, měl jsem radost, že jsme naživu a můžeme teď dělat všechno, jak se má, jak to je spravedlivé a nejlepší. Ale všichni nebyli tak vychováni a někteří mne zvali, ať vstoupím mezi mladé straníky, to že se mi vyplatí. Nevyplatilo se to ani jim, protože to nebyla ta jejich strana, kdo později vládl, když stranický systém vykrystalizoval do podoby vlády jedné strany. Dříve, než se to stalo, vystoupili na scénu po dobu války skrytí harcovníci politických stran, aby požadovali co největší podíl na moci. Snadno se shodli na tom, že nepřipustí k vládnutí zástupce pro dobré věci nadšeného občanstva, kteří by třeba dali přednost zájmům obyvatelstva před zájmy sponzorů stran.

Samozvaní pořadatelé voleb v roce 1946 proto vyloučili z účasti na volbách kohokoliv, kromě čtyř údajně nezkompromitovaných politických stran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, a jiných čtyř na Slovensku. Žádná z nich neměla v programu prospěch všech občanů a budování státu, při kterém by využívala poválečného nadšení, aniž by se vymezovala proti nějakému ideologickému odpůrci. Všechny povolené strany usilovaly o podíl na moci, ale brzo komunistická strana připojila k sobě bez ohledu na názor členů sociální demokracii a zbylé strany usnadnily své vyřazení ze hry svou hloupostí. Nadšení poctivých a spravedlivých lidí se stalo nepotřebným až nežádoucím. Lid byl zdrojem veškeré moci jen podle ústavy, ve skutečnosti rozhodoval Ústřední výbor KSČ a jen v mezích, které mu trpěla Moskva. To se lidem, v kterých ještě přežívaly ideály, nelíbilo, ale s odstupem několika desetiletí překvapeni vidíme, že stát se dá v důležitých směrech stranicky řídit podle cizích zájmů ještě daleko hůře, než se to dělalo tenkrát.

V roce 1945 bylo dost lidí dobré vůle, ale nebyla žádná možnost je volit do parlamentu, byly tu jen zmíněné mocichtivé strany. Něco jako volební strana občanského politického hnutí budovatelů státu neexistovala. Zanikla příležitost nestranické většiny obyvatelstva ovlivňovat způsob správy státu. Když potom došlo k neformálnímu zániku plurality politických stran, nadlouho fungoval monopol komunistické strany. Říkalo se, „rozhodla strana“ a bylo zbytečné říkat, že komunistická a u většiny občanů, přesněji těch občanů, kteří netěžili z členství ve straně, se vyvíjel odpor ke stranictví. Zvláště zřetelně se to projevilo koncem šedesátých let, nejvíce v roce 1968.

ROK 1968, OBČANSKÉ POLITICKÉ HNUTÍ NESTRANÍKŮ KAN bylo založeno a významná část vedení KSČ vstřícně reagovala na nálady ve společnosti

Události roku 1968 u nás jsou slepými historiky přičítány především dění v komunistické straně, ve skutečnosti hlavní hybnou silou bylo sílící přesvědčení stále většího počtu občanů, že stát by měl a mohl být spravován lépe. A pochybuji, že si Brežněv myslel, že chceme instalovat kapitalizmus, nebo že nás, jak naznačují někteří mladší autoři, vlastně chránil před devastací státu, k jaké potom došlo v devadesátých letech. Tak to tenkrát určitě nebylo. V občanské společnosti vyrostlo něco nového a silného, snaha vymanit se z tradičního rigidního stranického systému do kterého komunistická vláda patřila jako krajní případ vlády jedné strany. Proto byl založen Klub angažovaných nestraníků (KAN) a, například, Celoakademický výbor ROH navrhoval, aby tím druhým, kdo by oponoval stranické návrhy, byly třeba odbory.

Byl jsem u toho jako nestraník a mohu potvrdit, že jsem se nesetkal u nikoho s úmyslem nechat republiku rozkrást a dát svobodu lumpům a místo nápravy chyb dělat tisíce nových i horších. Aktivisté, které jsem znal, neměli jako modlu soukromé vlastnictví. Šlo nám o změny, ale jen takové, které by vedly ke zlepšení. Za daných podmínek bylo kontraproduktivní útočit na komunistickou stranu. Snažili jsme se narušit monopol jejího rozhodování účastí někoho druhého, třeba odborů, a využít vlivu proreformního křídla KSČ k prosazování účelných změn. Doufali jsme, že to projde. Ovšem tyto změny hrozily, že omezí využitelnost ČSSR pro potřeby Sověty řízeného bloku. A když také hrozilo oslabení moci strany a stali jsme se špatným příkladem, Brežněv spustil intervenci i přesto, že postavení evropských komunistických stran se tím značně zhoršilo.

Je skoro jisté, že k obnovení předchozího pluralitního ryze stranického systému a k instalaci primitivního kapitalizmu by v roce 1968 nedošlo, ani kdyby intervence nebyla. Intervencí byl zmařen pokus o vrácení rozhodování a kontroly moci do rukou občanů, ne mafiánů. A ten mohl být úspěšný. Probíhal by umírněně, za dozoru. Tenkrát jsme sice neměli tak špatné zkušenosti s kapitalismem, jako dnes, ale vůle zachovat to, co funguje, zde byla, a občané také převážně žádali lepší řád a spravedlnost a nebyly podmínky pro nástup zlodějů puštěných ze řetězu, ani pro zničující privatizaci.

Jak dnes víme, systém politických stran může být a zpravidla je zneužíván k tomu, aby moc byla v rukou velkých peněz a cizích zájmů. Intervence zajistila zájmy Sovětského svazu ve věci zachování poslušnosti vlády KSČ jako prostředníka jeho hospodářské i politické moci. Ale zároveň zajistila úspěch zločinců po roce 1989.

Stalo se to tak, že skuteční komunisté, totiž ti, kteří měli na mysli prospěch občanů a proto se zapojili do řad protagonistů jara 1968, byli po srpnu 1968 odstaveni a ve vlivných pozicích zůstalo hodně těch, kteří byli ve straně kvůli osobnímu prospěchu. Po listopadu 1989 tito prospěcháři obsadili pozice zejména v ODS a spolu s dalšími škůdci zničili, co se dalo. Svoji zradu dovršili tím, že všechny minulé chyby svedli na „osmašedesátníky“ a ještě se postarali o ten z hlouposti akceptovaný podraz, že hlasy skutečných komunistů se jako nebudou počítat, a tím si nejednou zajistili převahu, která jim nenáležela.

ROK 1989, OBČANSKÉ FÓRUM mohlo být začátkem nového věku politiky, ale bylo úkladně zavražděno a tak také tato, dosud největší příležitost byla zmařena

Když to komunistická strana v roce 89 vzdala, bylo potřeba mít subjekt, který by převzal správu obcí, okresů, krajů a státu a ujal se i všeho ostatního, co řídila KSČ. Dostalo to jméno Občanské fórum a sdružovalo to všechny občany, kteří se chtěli o společné věci starat, kromě členů KSČ ale včetně Obrody, což byli „osmašedesátníci“ vyvržení z KSČ. Občanská fóra vznikala spontánně jako výraz dlouhodobého přání obyvatelstva sami rozhodovat, které přetrvávalo i po roce 1968. Také na Slovensku, zejména východním, vznikala Občanská fóra, ale Bratislavští národovci se chtěli odlišit a prosadili méně vhodný a méně šťastný název „Verejnos't proti násiliu“.

Jednání na centrální úrovni vedla skupina disidentů, kteří se znali a bylo tam i několik těch, co se mezi ně vetřeli, aby mohli urvat vysoké posty. Ti se vyjadřovali, jak je to záslužné, že jsou ochotni převzít odpovědnost. Taková zpupnost se nám, obyčejným občanům, velmi příčila. Tragicky špatná odborná úroveň a mravní invalidita některých klíčových členů vedení nebyla včas rozpoznána. Například Klaus byl zařazen mezi tváře vhodné na plakáty, protože prý jeho zjev přitáhne ženy.

Občanské fórum se od začátku rozdělilo na ústřední skupinu, která konsumovala moc a sklouzla do stranických manýr, a na skutečné občanské fórum, které mělo charakter lidového hnutí, samo a přirozeně se rozvíjelo tak, jak lidé cítili, že je to potřebné. Bylo s tím spojeno mnoho práce, ale bylo dost obětavých i schopných pracovníků a také v centru byla kromě zmíněných konsumentů početná skupina velmi výkonných lidí, kteří se ostýchali drát do postavení, ale o to více pracovali.

Práce se dařila po politické i technické a organizační stránce, i když ústřední postavy moc nepomáhaly, spíše naopak. Například , když v březnu Petr Pithart pronesl známou řeč o tom, jak slyší trávu růst a vysvětlil komunistům, že nikdo nebude za nic stíhán, pocítil jsem, jak vyjednávání začalo váznout. Ale nevěděl jsem, že stíháni nebudou ani pachatelé zlých činů, které teprve budou spáchány.

V prvních měsících po listopadu byla plošná komunikace v OF vynikající, celorepublikové sněmy OF byly konány s odstupem i dva, tři týdny. Intenzivně pracovala volená Rada koordinačního centra OF (Rada KCOF). Byly vypracovány a schváleny dobré stanovy OF a jednací řád, obojí potvrzovalo charakter OF jako občanského politického hnutí s všeobecně prospěšným programem. OF mělo být základem příštího politického života v zemi. Ve volbách v roce 1990 získalo nadpoloviční většinu v České národní radě, i když kandidovaly i tradiční strany.

Rada KCOF byla podle stanov nejvyšším orgánem OF, ale prominenti hnutí toho nedbali a i jinak se stanov moc nedbalo. Toho využil Václav Klaus při realizaci ďábelského plánu. Pilně objížděl okresní kanceláře OF, kde i dále pracovali placení volební manažeři najmutí původně na volby 1990, a vysvětloval jim, jak dobře se budou mít, až on bude předsedou OF a udělá z něj pevnou stranu. Ti manažeři nebyli volenými delegáty sněmů OF, ale byli na sněmy posíláni v rozporu se stanovami místo řádných delegátů, které stálé ježdění na sněm unavovalo. Když potom došlo k volbám předsedy OF, všichni užasli, že Klaus, který se předtím žádné práce neúčastnil a agitoval proti podstatě hnutí, dostal nejvíce hlasů.

Druhý den po volebním sněmu OF přišel Klaus na jednání Rady KCOF, která již 4 hodiny pracovala, podíval se do zápisu a prohlásil: „Co jste odhlasovali, se škrtá a příště budete schvalovat to, co vám řeknu a nebudu-li moci přijít, pošlu svého tajemníka pana Havlíka, a ten vám řekne, jak máte hlasovat.“ Mou námitku matně podpořili jen dva členové Rady a na nejbližším sněmu OF mne dal Klaus v rozporu se stanovami z Rady odvolat. Byl to konec demokracie v OF a také konec OF vůbec, Klaus okamžitě hnutí mu svěřené začal likvidovat, zmocnil se jeho plošné struktury i majetku a udělal z toho ODS. Aktivisté kolem Černošického OF poslali do 6000 místních OF výzvu za zachování OF. Klaus přiměl prezidenta Havla k jednání v Lánech, ke kterému přibrali Pavla Rychetského a vyhlásili, že Černošická výzva je bezpředmětná, protože OF pokračuje v podobě Rychetského OH (Občanského hnutí). To byl podvod, kterému měla čelit resoluce, se kterou přijela delegace poslanců ČNR do Lán. Nemohli jsme ji ani předat, Havel se podvolil Klausovi a dal nás zastavit již na bráně stráží se psy. Tak hanebně skončilo OF úkladnou vraždou a byla zmařena velká naděje nadnárodního významu.

DOSAVADNÍ POZNATKY A CO BY MĚLO NÁSLEDOVAT

Tradiční politická strana se dá dobře zneužít jako nástroj politické a hospodářské moci uplatněné vůči občanům, kterým by měla naopak sloužit k zajišťování oprávněných potřeb.
Typická strana má hierarchickou strukturu která předstírá, že naplňuje vůli občanů, ale ve skutečnosti je ovládána funkcionáři, kteří jsou vybráni podle přání sponzorů strany, nebo se recyklují, to jest vybírají sami sebe. A podobně strana naplňuje kandidátky při volbách.
Naproti tomu politické hnutí by mělo sloužit k prosazování určité myšlenky, všeobecně prospěšného programu bez ideologické vazby, který by měl sloužit všem. Reprezentace politického hnutí a jeho kandidáti do voleb by měli být vybíráni na základě své činnosti přímo občany a po zvolení také jimi odvoláváni, kdyby se výběr nepovedl.

Zásadní rozdíl je v tom, že ve straně se poslanec řídí pokyny vedení strany, které může jednání poslance prodávat jednotlivě, nebo v rámci koaliční smlouvy. Skutečné politické hnutí netvoří bariéru mezi voliči a poslancem a poslanec je vázán jen programem na základě kterého byl zvolen a stále je kontrolován svými voliči. A ti musí mít možnost poslance, který zklamal, odvolat. Aby se to všechno dalo uplatnit, je nutné upravit volební zákon.

Samotný název „politické hnutí“ není zárukou. Babišovo „hnutí“ ANO je příkladem takového klamavého označení. Jeho struktura i koaliční chování jsou typicky stranické. A program není všeobecně prospěšný, bez progresivního zdanění velkých zisků není možné uspokojivě financovat sociální stát. A co výběr reprezentantů? Podle jaké činnosti byla vybrána primátorka Krnáčová?

Dále tu máme strany, u kterých je skoro jedno, že mají prospěšný program, protože udělají koalici s někým, kdo zajistí znehodnocení výsledného programu a původně „lepší“ strana na to z hlouposti nebo nějakého kalkulu přistoupí, a zbude stranická struktura a potíže.

A nakonec tu máme komunisty. Je sice smutné, že i ČSSD přistoupila na průhlednou hru nepočítat hlasy komunistů a tak se zbavit levice. Ale je neomluvitelné, že se komunisté nedokázali za tak dlouhou dobu vzepřít těm řečem o demokratických stranách.

Shrnuto, ke přiblížení politické praxe zájmům občanů je potřeba získat dostatek příznivců neideologického servisního občanského politického hnutí a prosadit nový volební zákon. Jak na to, je popsáno na www.spojeni.org/jm/150721.html a v odkazech tam uvedených.

25 komentářů :

 1. Pane Mrázku, bez urážky, kde berete tu jistotu, že v roce 1968 by za volného běhu událostí k instalaci kapitalismu nedošlo? Možná ještě v 70., 80. a na začátku 90. let se to dalo tvrdit, protože žádný adekvátní příklad tu nebyl. Ale jen zauvažujte, kam se po Gorbačovově perestrojce dostal Sovětský svaz a později Rusko... Kam jsme se po listopadu 1989 dostali my, a také lze říci, že v listopadu lidé kapitalismus nechtěli... Možná budu kamenován, ale já na rozdíl od Vás jsem přesvědčen, že srpen 1968 oddálil nástup toho primitivního kapitalismu o dvacet let...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE TUČKA NEHRABEJTE SE ZBYTEČNĚ V HISTORII A DEJTE TADY RADŠI POHLED JAK ŘEŠIT DNEŠNÍ SITUACI

   Právě nedostatek návodů jak se mají voliči bránit rabování našich peněženek ČNB,vykrádáni našich úspor atd.je na pořadu dne.
   Tak napište na př zda by jste souhlasil,aby ti kteři devalvují naši měnu vytištěním TŘISTA MILIARD by neměli být postaveni před soud zda neporušují zákon 6/1993 Sb v §35 a)kde se pravÍ ČNB stanoví PO PROJEDNÁNÍ S VLÁDOU ,režim kurzu koruny k cizím měnám,přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cil ČNB.Takže přiteli hlavní cíl je v článku 98 naši prý tunelovací ÚSTAVY,která dodnes nebyla občany schválena v referendu a někteři občane voliči tak mají možnost pochybovat zda vůbec plati,takto HLAVNÍM CÍLEM ČNB JE PÉČE O STABILITU MĚNY.

   Takže nevíze náhodou s kým ve vládě projednal KDOSI snižování našich platů,rabování našich úspor a dalši mírně řečeno nesrovnalosti?Podle názoru občanů není devalvování naši měny tiskem peněz, péče o stabilitu.Kdo z vlády tedy souhlasil zvyšovat výkon našeho hospodářství snižováím platů a rabováním našich úspor.

   Zkuste tady napsat něco jak máme postupovat,aby rabování přestalo.OSV čeká vaše návrhy k věci a ne plané diskuzní přispěvky.Tak jak se máme zbavit netáhel a přiživníků z polit.třidy kteři nám voličům kradou hlasy při volbách falešnými sliby A JAK MÁME VYTVOŘIT NOVOU POLITIKU,ALE UŽ NE ZMAŘENÝCH PŘILEŽITOSTÍ...

   Smazat
  2. Tak tohle je přesně i můj názor, kapitalismus který byl před sametovým pšoukem, alespoň v evropě na ručník, jsme vydatně zasponzorovali svojí hloupostí a naivitou Gorbačova. Oni moc dobře věděli, že jsme hloupí a nevíme jak to v džungli chodí. Proč máme 3x menší platy než Němci a všechno dražší než oni? Protože v rámci nadnárodních řetězců to my všechno zacálujem a tak si můžou dobře vegetit. Na druhou stranu jsou lákavou destinací pro imigranty. Nevím jestli tohle ještě utáhneme...

   Smazat
  3. Přesně tak 3:12
   Máte naprostou pravdu . Ihned po Sametu a možná ještě před tím si Západ koupil naše politiky a ti jim pomohli tuto zemi rozkrást . A tak to pokračuje až do dneška a lidé si takové politiky volí stále dokola už 25 let . Nikdo z nich za to potrestán nebyl a asi ani nebude . Lidé se s tím už asi smířili a proto je to tak jak to je .

   Smazat
  4. No,když se podíváme do světa nic lepšího,jak ten primitivní kapitalismus,nikdo nevymyslel,tak aby to bylo funkční.Nějaký ráj ke spokojenosti všech je sci-fi a slouží jen k oblbovování.Po r.1989 se jen zjistilo,že nejsme na tom tak dobře,po tolika letech budování.Ty"resty z minula" za nás nikdo nezaplatil,nebyl žádný movitý bratr jak u sousedů v Němcích.Pravda,mohlo to být lepší,ale po srovnání s býv.NDR,kde jsou na tom lidi hůř,si říkám zaplať pánbuh.Vždy bylo a je něco za něco.Tzn.až zaplatíte za hloupost svých rodičů,vláda nás přestane dusit,objdeme se bez dotací EU a různých mez.fondů,srovnáme jak taks krok se státy býv.Západu,tak by mělo být opět vše v normálu.Ono těch 40-cet ztracených let se těžko dohání,kór když někteří opět dělají,aby to zase nešlo.
   é

   Smazat
  5. Vážený é
   Na konci těch ztracených 40 let jsme byli soběstační téměř ve všem .A kde jsme dnes po 25 letech prožitých v té úžasné demokracii ? Odpověď je jednoduchá .V prdeli !

   Smazat
 2. Víte, že obhajujete okupaci? Zásahem sovětů v srpnu 1968 a dosazením Husákovy a Bilakovy kliky neschopných pablbů byla nastartována cesta pro idiota Veškrnu a Vencu od Lívie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A VÍTE,ŽE BY BYLO LEPŠI,KDYBY JSTE RADĚJI NAPSAL

   do knihy s pracovním názvem A CO JÁ UBOHÝ OBČAN VOLIČ MÁM SÁM DĚLAT,kterou si přejí vidět voliči v DESATERU VOLIČE nějakou tu kapitolu a ne obdivně tady hartusit nad úspěchy nejen pablbů,ale zapomněl jste na dnešní rabijáty a tuneláře,kterým to VENCA a jiní umožnili včetně VENCY od Livie.A na oligarchy,kteři svým heslem ANO,BUDE LÍP mysleli vytvoření pluků andělů,kterým se málem chystali poručit včetně manželek, jit pod panceřové pěsti námořní pěchoty cara PUTINA a tedy přimo do nebe,kde by jim bylo fakt líp než ted.

   Smazat
 3. len je zaujímavým faktom, že sa v Česku doderú k moci tí, čo na národ kašlú, a sú tam furt, ba neskôr im aj stavajú pomníky, síce sa vie čo to bolo za kreatúry, ale nikto to nepovie nahlas, - vždy sa odpovie heslom - nie je na to vhodná doba, asi zrejme znova budete čakať, až vietor dní revolučných ideí zavelí do zbrane, a vo viere istoty že sa vám nič nemôže stať, "prevediete" revolúciu - dnešné postoje vašej vlády sú toho jasnou rečou -

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POLITICKÁ TŘIDA SI ZAJISTILA VADNÝMI ZÁKONY SVOJE PERPETUM MOBILE-MÁME JE VOLIT DONEKONEČNA

   je načase těmto přiživníkům řici,že jejich doba nabrala zatáčku.Ta nebude ale po vzoru KYJEVA,ale naše demokratická.Ono by,ale nebylo od věci zajistit u nás ŠVÝCARSKO a nafasovat do almar prima koulomety.To by se zloději z vlády pak mohli těšit,až ty almary otevřeme.

   Smazat
 4. Na ten odkaz "jak na to" nejsem schopen se připojit ... Je správný, nebo "chybička" je někde jinde ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:21-zadejte do vyhledavače jen-www.spojeni.org

   Smazat
  2. JAK NA TO, MÁ UŽ PRACOVNÍ NÁZEV BUDOUCÍ KNÍŽKA

   no a tam se za hlavu chytá občan volič a ze všech sil křiči A CO JÁ SÁM ZUBOŽENÝ MÁM DĚLAT.No nic nebojte se vše za vás vymyslí oKEI tedy KLUB ELITNÍCH INTELEKTUÁLŮ,který už vesele pracuje jako poradní orgán OSV a je na vás voličich,aby jste ho zařali podporovat jinak z něho uděláme jen papírového tygra.

   Smazat
 5. Přiznám se, že mi vůbec není jasný význam "neideologického servisního občanského politického hnutí"..... Základem každého politického hnutí (strany) by měl být vždy "ideový program", z kterého vychází zpracování odborné části programu hnutí (strany). Nedodržení této zásady má "fatální důsledky" pro toto hnutí, stranu i celou společnost..... I současnost nás o tom přesvědčuje.
  L.S.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PAN ING MRÁZEK PÍŠE TAK JAK TO VIDÍ ON

   a samozřejmě je na nás občanech jak to uvedeme do praxe. Prozatím je jen jediná síla,která by mohla dokázat zajistit k NOVÉ REPUBLICE I NOVOU POLITIKU.Tato síla se jmenuje OBČAN VOLIČ a jeho OSV-tedy Občanská Společnost Voličů V dnešní době nezbývá než,aby si začala vytvářet vlastní struktury na př.inicitivu VZV tedy voliči za voliče,která pokud ji nic nezbude, může začit sama sebe organizovat.Ideový program. Začiná se tvořit DESATERO VOLIČE,kde je plánováno,že si ho bude muset dát do svého programu ten náš poslanec a zástupce strany,která bude chtít být zvolena jinak ty reprezentanty NETÁHEL a politické třidy vyrábějící vadné zákony už celá čtvrtstoletí, nemusíme volit.

   Jsem rád,že se objevují první odvážní intelektuálové i na tomto webu,který je spíše zpravodajský přinášejí články K VĚCI.Ovšem více vysvětlení můžete najít na OIČR tedy www.oi-ceskyraj.cz Pro zajímavost vám tady napíši první přikázáníDV

   POLITICKÉ STRANY,KTERÉ CHTĚJÍ BÝT ZVOLENY BUDOU MUSET DŘIVE NEBO POZDĚJI ZAJISTIT,SYSTÉM PŘIMÉ VZÁJEMNÉ VÝMĚNY INFORMACÍ VE FORMĚ OTEVŘENÍ JIMI DNES ZÁMĚRNĚ ZABLOKOVANÝCH DISKUZNÍCH RUBRIK NA JEJICH STRANICKÝCH WEBECH s cílem jejich podpory i v mezičase voleb.

   Právě tomu se polit.strany zoufale brání,odkazují své voliče brutálnč na facebook,a odkopávají je jako hadrové míče tím,že jim vše mají napsat na emajl což v překladu znamená MŮŽETE NÁS POLIBIT TAK JEDINE NA PRDEL..

   Smazat
  2. 11:16 www.oi-ceskyraj.cz
   Prosím o uvedení přesnější adresy - děkuji. L.S.

   Smazat
  3. STEJNÝ ČLÁNEK S JADRNĚJŠIMI DISKUZNÍMI PŘISPĚVKY TAM MÁ ADRESU

   http://www.hv-ceskyraj/?p=10648

   Smazat
 6. Už se to na NR jednou psalo - nebyla by nejlepší lidová sbírka na politickou stranu, kde by si lidé sami - v každém kraji a místě nominovali své zástupce - podle toho, jak je znají, jak znají jejich charakter - tedy opravdové elity?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A jste opravdu přesvědčen, že lidé znají své "zástupce" v kraji, že znají jejich charakter ? I kdyby tomu tak bylo, zdá se mi to nereálné. Mám dojem, že lidé se vzájemně nyní neznají ani v rodině, o sousedech ani nemluvím.¨
   Lidé zřejmě vybírají a volí podle "jiných kriterií" - takovým "hrůzným" příkladem byl počet voličů Schwarzenbergra za prezidenta ˇVR.

   Smazat
  2. 12.20 I KDYŽ SI NAJDETE SVÉHO ZÁSTUPCE JE TO V DŮSLEDKU VADNÝCH ZÁKONŮ JEN HADROVÝ PANÁK

   zeptali jsme se poslance zda by jeho strana neotevřela diskuzní runriku ve svém beznadějně zastaralém webu.Řekl,že nic takového udělat NEDOKÁŽE.To prý dělá vedení a šéf.Jak jsme se dozvěděli,ten šéf prý je ovládán skupinou záškodníků ve vedení strany a ti mu to zakázali.Prý musí být dale zachována vedoucí úloha strany tím,že se ostatní šrot strany se přidají A TAKY SVÉ WEBY NEOTEVŘOU.

   Smazat
  3. 11.32 VÁŠ PŘÍSPĚVEK JE K VĚCI.NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNÍ JE PODLE OSV VHODNÉ ZAČIT VYTVÁŘET

   autonomní kluby PPK,tedy pivní politické kluby VZOR HAŠEK o kterých píše jeden z našich ambasadorů.Pokud se zajímáte o OSV pak ve struktuče vzniknou HONORÁRNÍ ZASTOUPENÍ VZV tedy zastoupení Voliči Za Voliče,KTERÉ SI ZAJISTÍ ZDARMA telefon. Bude se podobat pevné lince a taky V.kancelář,kde bude asi i k dispozici jednoduše zezadu ovladatelný web na mistní úrovni.Jsme překvapeni,že znáte metodu CROWDFUNDING se kterou se počitá i v projektu OSV.

   Ten bude obsahovat

   A.IDEOVVOU ČÁST
   B.FINANČNÍ PLÁN
   C.PROVÁDĚCÍ PLÁN

   Nikomu nebráníme vymyslet co dalšího budou požadovat voliči ve formě DESATERA VOLIČE,ke kterému by se měly začit modlit křiváci z polit.stran a at se moc netěš,že je budeme volit donekonečna,aby nás obírali a podvádéli

   VŽDYT JSME JEJICH ŠÉFOVÉ A PLATIME JE.A POKUD VÍM KDO PLATÍ ROZHODUJE jak řiká ten BABUŠ..

   Smazat
 7. Rok 68 byla nezodpovědná akce, kterou vedl mimořádně hloupý Dubček.
  Nemyslím tím špatný člověk. Naivka, naivka a romantik. To všichni ti velcí mužové Pražského jara jsou vinní za jeho porážku. Nedokázali posoudit reálnou situaci a z toho vyvodit závěry.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale vždyť teď je nad slunce jasnější, že, kdyby v roce 68 nezasáhli Rusáci,, tak jsme byli v lamprdonu o 20 let dříve - o tom prostě není pochyb. Komunisti udělali jedinou chybu, že neinformovali veřejnost, jaká je skutečnost - že byly ve hře podvratné aktivity CIA a jiných zápaďáckých tajných služeb - důkazů je o tom asi milion - a pak by se intervence Rusáků nezdála tak nelogická... vlastně jim ten blbý obraz utvořili čeští normalisté....

   Smazat
  2. 12:56 Opravdu věříte, že by jim to někdo věřil ? Ti co byli "prokádrováni" a jezdili na Západ přinášeli zprávy, že tam "pečení holubi létají sami do pusy", kšeftovali s bony a byli prvními, kteří se v r.1989 přihlásili do OF.
   V r.1968 to pro ně bylo "složitější", to ještě aktivně žily generace, které zažily obě světové války, 1.republiku i období po 2.s.v.

   Smazat
  3. ČO BOLO TO BOLO VYMYSLETE RADŠI NĚJAKÝ TEN BOD DO DESATERA NA PŘ.

   Já bych zrušil NATO začal diskuzi o vzniku EU Army za velení našeho cara jeho blahorodí bolševika PUTINA, anebo nám dejte zákon jako v pokročilém ŠVAJCU,kde má protiletadlové dělo každý na zahradě.

   Nebo NAVRHUJI,ABY NAŠE VLÁDA POŽÁDALA O KOLONIZACI ŠVÝCARSKO.Rázem by jsme měli prima ÚSTAVU a nic by se nestalo,jen by vznikly nové kantony ČECHY MORAVA A SLEZSKO.Praha by si pak mohla bez nás dělat co se jí zachce třeba i puknout vzteky,že schudne.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.