Reklama

neděle 8. listopadu 2015

Bílá Hora

- vlk -
8.11.2015 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Dnes je výročí události z nejsmutnějších v českých dějinách – bitvy na Bílé hoře. Kupodivu, zatím jsem tenhle den ve svých historických exkurzech nepojednával. Samotného mne to překvapuje….


Nicméně tenhle článek jste měli původně číst už někdy před rokem. Alespoň základní materiál byl k němu tehdy posbírán. Jen to hodit do klávesnice… Jenže dění na Donbasu tehdy jelo na plné otáčky a já už většinově nestíhal nic jiného. Co je komu do jedné bitvy staré , bez pár roků, 400 let? Máme své dnešní , aktuální starosti přece! Opravdu?

Pojďme se na ty tehdejší události podívat přes střípky dnešních informací, které myslím nemáte a neznáte. Rozhodně vás dnes nehodlám nijak nudit x tým popisem bitvy a jejího výsledku a následků. Jen si dovolím upozornit na pár skutečností. Současných i minulých.

Loni byl ten článek začal chystat proto, že jsem tehdy na parlamentních listech objevil dva články, jejichž linky přikládám.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zacina-debata-o-vyznamu-bitvy-na-Bile-hore-Hlavni-slovo-bude-mit-kardinal-Vlk-333943

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ekumenickou-bohosluzbou-na-miste-bitvy-bude-dnes-zavrsen-projekt-Bila-hora-2014-345000

Otevírat je nemusíte, jsou si velmi podobné, Skoro do slova. Ten první oznamuje, že 7.9.2014 zahájil kardinál Vlk ekumenickou bohoslužbou u Panny Marie Vítězné nad společným hrobem obětí zmíněné bitvy Projekt Bílá hora 2014 a dne 8.11.2014 byl, další ekumenickou bohoslužbou tento projekt na tomtéž místě ukončen. Mši ovšem celebroval kardinál Duka.

Proč se zmiňuji o této události, když je rok stará a dávno zapadlá prachem? Z jednoduchého důvodu, přesně stejného, pro který tyhle zdroje držím celých 12 měsíců v zásobníku. Tím byl cíl tohoto projektu. Budu citovat:

Nevelká bitva z počátku třicetileté války kontrastuje s obrovskými důsledky, které měla pro dějiny českých zemí. V národní paměti je počátkem doby temna. Romantickou představu o porážce národa, který čekal několik staletí na svou svobodu, si ve školách osvojovalo několik generací žáků. Projekt Bílá hora 2014 chce oživovat otázky o tom, kdo jsou vítězové bitvy a kdo jsou její poražení, zda jsou Češi národem Husovým nebo zda Bílá hora znamenala germanizaci českých zemí.

Je bezesporu, že Bílá hora, co do rozsahu válečných operací nebyla, ani velmi přibližně, žádným Borodinem, ale měla pro Evropu stejný význam jako Waterloo nebo bitva u Hradce Králové. Patřila prostě k dějinným zlomům!

A to, co mne drželo námět dnešního článku nezahodit, jsou elementární věty popisující smysl Projektu Bílá hora 2014 – zopakuji ji:

V národní paměti je počátkem doby temna. Romantickou představu o porážce národa, který čekal několik staletí na svou svobodu, si ve školách osvojovalo několik generací žáků. Projekt Bílá hora 2014 chce oživovat otázky o tom, kdo jsou vítězové bitvy a kdo jsou její poražení, zda jsou Češi národem Husovým nebo zda Bílá hora znamenala germanizaci českých zemí.

Takže celá ta záležitost měla nejspíš opravit tu romantickou představu o porážce národa, kterou, patrně zcela mylně, si ve škole osvojovalo několik generací žáků, mělo se zkoumat, kdo jsou vítězové a poražení té bitvy a zda znamenala germanizaci českých zemí….

Jeden by tomu opravdu nevěřil! A už vůbec ne tomu, že je to všechno na ekumenickém základě! A navíc projekt trval přes výročí 28. října…

Kladu si otázku, jestli by podobný podnik měl šanci se uskutečnit za První republiky, za prezidenta Masaryka! Kterým se každý puncovaný demokrat rád ohání při každé vhodné či nevhodné příležitosti. Stejně tak si kladu otázku jinou vědí účastníci Projektu na jakých základech byla položena novodobá česká a československá státnost?

Oni si ale kladli úplně jiné
- kdo jsou vítězové té bitvy?

- kdo poražení?

- hrozila českým zemím germanizace?

Nevycházím z údivu! Tohle opravdu někdo chce podrobit nějakému novému zkoumání?

Ano je třeba odstranit ten zatracený romantický nános špatné školy! A s ním pravděpodobně mylné standardní odpovědi na všechny tři zkoumané problémy:

Že vítězi byl jednak Dům Habsburský, dále naprosto jednoznačně katolická církev a ta část šlechty, která včas zastala pozici na straně vítězů! Že dalším velkým vítězem byl německý patriciát v českých městech. Neumím si představit,že by se objevil ještě nějaký nový, neznámý vítěz! Alespoň organizátoři projektu se s ním zapomněli pochlubit…

a kdo že byl podle oněch, pravděpodobně matoucích představ, poraženým?
Poprava českých pánů v Praze 1.6.1621
Inu česká státnost, která jako subjekt onou bitvou skončila. A to na 300 let. Kdy o zemích Koruny české bylo rozhodováno jinde, podle zájmů cizí dynastie a jejich potřeb. Z Čech se stala provincie, která měla jedinou povinnost – dodávat mocenskému centru peníze, vojáky a potřebné zboží. Nic více nic méně. Poražená byla ta část elit – šlechtických i duchovních, která podporovala stavovské povstání. Poražené bylo české právo – okamžitě došlo ke zrušení tzv. České konfese a k odstranění všech jejích důsledků, které bránily germanizaci českých měst a a českého majetku. Důsledkem bylo buď těžké potrestání povstaleckých elit, včetně, či možná zejména -zabavení jejich majetků a jejich těžká fyzická decimace nebo vyhnání ze země bez možnosti návratu. České země, ve svém vývoji byly vrženy o mnoho století zpět. A tuto ztrátu už později nikdy plně nedohnaly. Vyhnání elit bylo doprovázeno ještě totálním a trvalým odnárodněním těch jejích příslušníků, kteří v zemi zbyli! Což se nestalo NIKDE v Evropě! Tak trochu srovnatelný osud s námi mělo Polsko nebo Uhry a také například Irsko.. všechny tyhle země ztratily na hodně dlouho subjekt samostatného jednání jako státu. Polsko bylo dokonce rozděleno mezi Rakousko, Prusko a Rusko. Nicméně ani v jednom z těchto států se nestalo, že by se šlechta i duchovní elity totálně odnárodnily! Jen v Čechách a na Moravě! Polský, uherský nebo irský šlechtic nebo vzdělanec byl vždycky především Polákem. Maďarem nebo Irem. A tak byli také chápáni svým panujícím suverénem. Podobně i církve – i ty zůstaly církví polskou, irskou uherskou. O vzdělancích nemluvě. Jen v Čechách tihle všichni se stali dokonalými poddanými Domu Habsburského!! A jeho neochvějnou oporou! Žádný Rakoczsi, žádný Poniatowski, žádná hraběnka Walewská, žádný Hedvábný Thomas nebo hrabě z Tyrconellu. Jen neochvějně věrní poddaní císaře. A totéž elity nešlechtické.

Výsledkem nemohlo být nic jiného než odnárodnění.

Čímž se dostáváme k třetímu zkoumanému „problému“ – zdali šlo následně o germanizaci českých zemí….

Inu, romantici mají za to, že ano. Samozřejmě mylně. Zajímalo by mne, co si myslí o etapě našich národních dějin, zřejmě romanticky a mylně zvané - Národní obrození!

Co nechápu vůbec a už jsem to napsal, je, že ten podnik, zvaný Projekt Bílá hora 2014 byl ekumenický. Tedy jednalo se o společnou záležitost církve katolické a církví reformovaných!

Nad čím tihle potřebovali bádat. Vždyť stačí vzít základní historická fakta, proto si dovolím opět jednu citaci, která dokládá, jak vypadalo rozdělení věřících před a těsně po Bílé hoře podle konfesí:


V knize Dějiny zemi Koruny české je uvedeno, ze na sklonku 15. století působily v Čechách a na Moravě dvě církve, oficiálně povolené zemskými orgány: kališnická, k níž se hlásilo asi 70% obyvatelstva a katolická. K hluboké diferenciaci náboženských poměrů dochází v českých zemích od 20.let 16.stol. v souvislosti s nástupem luteránské reformace a posléze s vývojem politické scény po porážce stavovského odboje roku 1547 i s pronikáním Kalvinových myšlenek do střední Evropy. Luteráni získali převahu mezi německy hovořícím obyvatelstvem, včetně feudálů, v severočeských oblastech. Před Bílou horou bylo zhruba 85-90% obyvatelstva českých zemí nekatolického vyznání. Porážka stavovských vojsk a následná opatření vídeňské vlády otevřely naplno prostor postupu reformace. Na Moravě probíhala rekatolizace pomaleji a v podstatě mírněji, ostatně na Moravě bylo už před Bílou horou mnohem více katolíků, než tomu bylo v Čechách nebo Slezsku.
Zdroj: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/nabozenska-situace-v-16-17-stoleti-v-cechach

Ze země s drtivou převahou nekatolíků se stalo na dlouho téměř výsadní území církve katolické. Kterýžto zacementovaný stav začali postupně, po malých krůčcích, měnit až za Josefa II. a Leopolda II. Nicméně až do revolučního roku 1848–1849 bylo v Rakousku uplatňováno pojetí, že tolerance poskytovaná nekatolíkům je výrazem dobré vůle panovníka, nikoliv právem, jež by se dalo ústavně zakotvit. Jeho konec přinesla Pilersdorfova ústava z 25. dubna 1848, prohlašující, že „všem státním občanům je zaručena plná svoboda víry, svědomí, jakož i osobní svoboda.

Viz: Miloš Hübner, „Vývoj vztahů stát – církev na našem území“, Hlas (Zpravodaj KDS), srpen 1990, roč. 1, č. 8, s. 3.

A zcela vypovídající je skutečnost, že po vzniku První republiky v prvních pár letech její existence konvertovalo k nově založené Církvi československé 1,4 milionu českých a moravských věřících..

Viz: http://volnamyslenka.wz.cz/cirkvevcsr.html

Oni a jejich víra byli tehdy také mezi těžce poraženými! Co asi nového zjistili po konci toho projektu? Došli alespoň k tomu poznání, které vyjevil Jan Pavel II. při svatořečení posledního českého/moravského svatého – Jana Sarkandera :

„Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho touhu po jednotě věřících v Kristu: «Aby všichni jedno byli» (Jan 17,21).“

Zdroj:

http://www.vojtechkodet.cz/temata/svati—bozi-pratele/svaty-jan-sarkander-1576—1620.html

V Čechách Bílá hora a zejména její důsledky znamenaly tu první část papežovy věty! Bez jakékoli další diskuze. A přirozeně, bez romantického patosu nebo představy!

Pokud někdo nabyl dojmu, že výročí bitvy na Bílé hoře využívám k útoku na katolickou církev, je na naprostém omylu. O tohle mi nejde. Snažím se jen komentovat událost nedávného času, kterou sama katolická církev inicializovala a pro mne nepochopitelně jako ekumenický podnik! Podnik, který se má tvářit jako seriozní bádání a přesvědčit obyčejného občana, že byl ve škole, ohledně klíčové události české historie podroben totálnímu bludu.

Ale hned v úvodu jsem slíbil ještě cosi onačejšího – něco, co o Bílého hoře skoro určitě nevíte.
Broumovský klášter

Byli jsme se ženou pár dní v Broumově. Onom hezkém městečku v severovýchodních Čechách. Zajímaly nás Adršspašské a Teplické skalní město. Vřele doporučuji! Nádhera a krásné poutě. Ale radím nevynechat ani důkladnou prohlídku Broumova samotného! Je tam naprosto monumentální benediktinský klášter doslova gigantických rozměrů, konkurujících Hradčanům…. Určitě ho navštivte! Nepochybně vás při jeho prohlídce napadne to, co mne – že musel stát dnes nepředstavitelné sumy peněz a že diference mezi touhle tehdejší mega či superstavbou a běžným obydlím v okolí v té době, musel být nepředstavitelný. Zdejší benediktýni byli určitě skvělí hospodáři! Stejně jako byli skvělými pedagogy. Provozovali zde, nejpozději od roku 1306, kvalitou naprosto výjimečnou, církevní školu a to dlouhá staletí s velkým mezinárodním věhlasem. Mezi studenty patřil první pražský arcibiskup – Arnošt z Pardubic. A dodejme, že tahle škola dlouho konkurovala i pražské Karlově universitě… Nepochybně si zaskočíte i ke kostelíku Panny Marie, který je jednou z nejstarších celodřevěných dochovaných sakrálních památek v celé střední Evropě. Ale zapomenout byste neměli nejmenší z mnoha broumovských kostelů.

Ten, který je zasvěcen sv. Václavovi. Nikoli proto, že nese rukopis geniálního stavitele K. I. Dienzenhofera a nádhernou vnitřní výzdobu realizoval slezský malíř Felix Antonín Scheffer.
Broumov - kostel sv. Václava

Jde o jeho historii! Původně to totiž byla protestantská modlitebna místních reformovaných. A jako taková byla postavena na základě tzv. Rudolfova majestátu. V době předbělohorské. Jenže aby něco takového trpěl mocný benediktinský klášter na svém výsostném území a bezprostředně před klášterní branou?! Budu citovat z Wikipedie:

V roce 1618 rozhodl opat broumovského kláštera Wolfgang Selender o uzavření tohoto luteránského kostela. Stížnost luteránů se dostala ke stavovskému sněmu. Na první schůzi sněmu se ale nedostala a další zasedání císař Matyáš zakázal. Dne 23. května 1618 proběhla pražská defenestrace a tím začala první etapa třicetileté války. Jedním z podnětů k ní, vedle poboření kostela v Hrobech, bylo i zavření tohoto kostela!!!!

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_%28Broumov%29

Takže vážení – iniciátorem Třicetileté války, jejíž první bitvou byla Bílá hora, byl konflikt mezi mimořádně mocným oudem katolické církve a malou místní protestantskou komunitou v Broumově! V malém městečku na česko-polském pomezí. O jehož existenci tehdejší Evropa neměla povědomí… Z mrňavé konfesní netolerance vznikla jiskra, která zažehla třicet let trvající a totálně pustošící Evropu. V rozměru, který, podle mého odhadu, překonal i hrůzy I. a II. světové války!

Do té doby, než jsem zajel do Broumova jsem o tom neměl ani potuchy. Dnes už si to pamatuji. Jako memento toho, k čemu vede netolerence a fanatismus v kombinaci z touhou po absolutní moci. Zajímalo by mne, jestli tohle věděli ti, kteří se aktivně účastnili Projektu Bílá hora 2014… A nechápu, proč právě tohle nebylo centrálním a jediným cílem toho Projektu, zejména, když byl na ekumenické bázi! A proto jsem se rozhodl vzpomenout dnes toho smutného výročí. Kdykoli, cokoli může být dalším broumovským kostelíkem sv. Václava! Nenávisti i fanatiků dnes běhá, podle mne, daleko více než tehdy! Stačí se rozhlédnout!

30 komentářů :

 1. VLK odvadi hodne prace...
  Otazkou je, pro koho..

  Uz pri drivejsim podezreni a ted po jeho projevu na Svobodnem vysilaci ho povazuju za zrucneho manipulatora nasazeneho a rizeneho korporacemi...

  Jeho oddanost fasistum v USA a Bruselu je cim dal vice citelna...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Faktem je, že Kosa už není co bývala a vlastně už nestojí za cílené sledování.

   Smazat
  2. Prohlédl jste mne! Jsem agent SíAj Ej hrozně hroznej, hrozně zlej! Jak zpívával Pepa Nos!
   vlk

   Smazat
  3. DĚKUJI.
   PŘED ROKEM JSTE MI HODNĚ POMOHL VAŠÍM POPISEM DĚNÍ NA DONBASU.

   DOPORUČUJI VÁM TOTO VLKU.

   JAN KARAFIÁT (AUTOR "BOUČKŮ" A PROTESTANTSKÝ KAZATEL JAN KARAFIÁT, V ROCE 1915 VYŠLO I PRVNÍ VYDÁNÍ JÍM REVIDOVANÉ BIBLE KRALICKÉ -----


   http://www.reformace.cz/reformace-c-41/kterak-se-zvednout   http://www.reformace.cz/reformace-c-41/kterak-se-zvednout


   .

   Smazat
  4. DĚKUJI VLKU
   PŘED ROKEM JSTE MI HODNĚ POMOHL VAŠÍM POPISEM DĚNÍ NA DONBASU.

   DOPORUČUJI VÁM TOTO VLKU.

   JAN KARAFIÁT --- AUTOR "BROUČKŮ" A PROTESTANTSKÝ KAZATEL JAN KARAFIÁT, V ROCE 1915 VYŠLO I PRVNÍ VYDÁNÍ JÍM REVIDOVANÉ BIBLE KRALICKÉ -----


   http://www.reformace.cz/reformace-c-41/kterak-se-zvednout   http://www.reformace.cz/reformace-c-41/kterak-se-zvednout

   .

   Smazat
  5. A TOMU "EKUMENISMU" SE NEDIVTE.

   VZDYT TO JDE PŘÍMO PROTI BIBLI.

   A TO JE CÍL.


   http://rimske-katolictvi-falesne-evangelium.blogspot.com/   http://rimske-katolictvi-falesne-evangelium.blogspot.com/   .

   Smazat
 2. troška zcestné je to tu - a napr. Rakoczsi,- otec čech, matka srbka- syn Uhor ? - nno... ale vždy šlo o moc, nie o reč, či kultúru, popravde - keby nie srbov, tak ani na Slovensku ba ani v Česku nedôjde o k obrodným procesom ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ta úvaha o Srbech je zajímavá - ledaccos tomu nasvědčuje, zastřít tuto skutečnost se pokoušeli jak soudruzi omezováním kontaktů s Jugoslávií obecně, tak i Karl de Bill der Berg, jenž veřejně prohlásil, že Srbové roku 1914 rozputali nejkrvavější konflikt v dějinách.(a pak usnul).

   Smazat
 3. Konečně -

  Tragédie co se odehrála po smrti krále Jiřího z Poděbrad měla takové následky že naše země se z toho ještě nedostala...

  1: Vatikán zkorumpované hnízdo pedofilů, vrahů a zlodějů
  2: Češi s tím nechtěli mít již nic společného, nemluvě o tom že Cyril a Metoděj byli z Orthodoxního křídla církve -
  3: České stavy - podle nich bylo ustanoveno že České země budou mít svobodu vyznání což bylo revoluční a Česko předběhlo dobu o staletí, protestanti nabídli katolíkům i když byl poměr 1:3 rovnost i ve vládé
  4: Po Jiřím z Poděbrad ustanovený řád měl být následovný ... JEDNO OBDOBÍ Protestanstký král a po něm DALŠÍ obodobí Katolický ....

  Katolíci ale neměli po Poděbradovi nikoho tak sáhli k polákům - Jagelovským ... ten bohužel zahynul ve válce proti ISLÁMU - po něm samo sebou měl následovat PROTESTANTSKÝ KRÁL .... ale díky výmluvám a válce s Turky poněvadž Karel 5 Habsburg vedl tuto válku - tak intrikami a ne zákonem se Ferdinand dostal na trůn - tím katolictví poněvadž Habsburg byl katolická mafie ako inkvizice aka dnešní ISIS ...

  Tak katolíci počali čistku čechů - věrní morální češi museli emigrovat - jejich majetky byly dány katolickým NĚMCŮM a RAKUŠANŮM - od toho data začala SUDETSKÁ OTÁZKA ....

  Protestantské země - vydobyly obrovské pokroky - Holandsko, Švédsko, Švýcarsko, Německo, Anglie ....

  My bychom byli dnes evropská elita - 300 let se platily daně do Vídně ... to se žije a buduje když 300 let jedna země platí daně druhé ---

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "To se nám to žije, když nám lidi půjčujou!" No a když nám půjčit nechtejí, tak si to vezmeme. A tak od Kolumba ten obdivovaný Západ plení rozvojový svět a z kořisti žije. A když přišel Kadáfí s nápadem, že by jim měl ten Západ začít něco vracet zpět, tak jsme mu to museli rozmluvit ( ano,"jsme", už jsme byli součástí onoho Západu a přinejmenším jsme s tou akcí souhlasili. (Víc:https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/11/08/udrzanie-globalnej-hegemonie-a-export-revolucii-tri-druhy-zmeny-rezimu/) Q.

   Smazat
  2. Platí obecné pravidlo. Katolické země zaostávají za protestanstkými v přírodních vědách. Jeden příklad- názvy prvků : germanium(Německo),scandium(Skandinávie), holmium(Stockholm) hafnium(Kodaň)gadolinium(finsko-švédský přírodovědec)ytterbium, yttrium,terbium,erbium(Ytterby,poblíže Stockholmu, viz youtube) dále třeba Berzelius...atd

   Smazat
 4. Bohužel s Vámi nemohu souhlasit. Pokud se podíváte na jelita která rozpoutala Ohavnou stavovskou rebélii zjistíte,že těch opravdu českých tu bylo pomálu. Snad krom Smiřických. Většinou se jednalo o Saské protestanty. Samotný spor začal tím kdy Pražský purkrabí Thurn byl byl odejit na prestižní, avšak méně lukrativní místo purkrabího Karlštějna. A byli to právě stavové kteří zvolil Ferdinanda I.po smrti Jagelonce králem a byli to právě stavové kteří podporovali Habsburky proti rebelii v roce 1547, v jehož důsledku přišla česká města o značné majetky. Stavovské povstání nemělo ani finanční, ani politickou podporu samotných aktérů. Stavovské žoldnéřské vojsko odmítlo na Bílé hoře bojovat, neboť nedostalo slíbený žold. Přesto při následném rabování Prahy se našlo tolik zlata, kolik by zaplatilo vojsko několikanásobně. Význam Ohavné rebélie tkví spíše v něčem jiném. Tato Ohavné rebelie rozpoutala v Evropě peklo které nebylo možná až do dnešních dnů překonáno. V některých městech došlo až k 75% úbytku obyvatelstva a zničení 90% budov. Následná katolizace sice znamenala odklon od náboženské tolerance v té době nevídané, ale stejné pronásledování jinokřesťanů se dělo i v Sasku, zde pak pronásledovateli byli protestanti. Přesto umožnila zachovat češtinu jako jazyk neboť katolicizátoři se museli jazykem přiblížit těm které chtěli reformovat. Tento útisk vypěstoval v utiskovaných tichý vzdor.
  Janus

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo pokud máte vymazaný mozek jezuitskou propagandou tak se nadá nic dělat - podívejete se na to kdo kontroluje wikipedii - cvrkněte si na klávesnici jméno - jezuita Koniáš a zjistíte že z masového vrahav inkvizice a ničitele kultury je mírumilovný misionář ...

   Slyšel jste něco o Komenském a Jednotě Bratrské a systému školství co bylo vybudováno .... vše zničili - všechny knihy spálené - KULTURNÍ TERORISMUS aka ISIS ....

   aby bylo jasno pro ty co jim věci stále nejsou jasné

   ISIS - je Americko-Anglicko-Israelský TEROROR, se zákulisím jezuitů. Jezuité jdou ruku v ruce s Benátkou - BLACK NOBILITY

   Imigaranti - je nový teror budovaný pro stejný účel jako byl Hitler budován západem - jenom teď se chystali udělat to kampanň teroru pro 4 ŘÍŠÍ - aka NWO.....

   děkujem jezuité - nevyjde vám to ....

   Smazat
  2. Janusi a četl jste vůbec můj článek?


   Pochybuji.
   vlk

   Smazat
 5. S tímto výkladem dějin ala Palacký nelze souhlasit. Velkým výsledkem protestantismu jsou ateistické země. Těžko říct zda je to dobře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ateismus je nová kontr-reformace - nic není náhodou .... ateismus a komusnismu je produktem sionismu a jezuitů

   Sorry, měl jsem za to že násobilka se učí na základce ...

   Smazat
  2. Milý Vlastíku. Přečti si několikrát nahlas to, co píšeš, dej si facku a prober se. Kdyby tomu tak bylo, je dnes sídlem komunismu Vatikán nebo Jeruzalém. Nic z toho není pravda. Pochop, že lidé prostě nemohou věřit v nadpřirozené bohy, kteří se snaží o naše dobro skrze světové války. Ateismus i takzvaný komunismus jsou logickým vyústěním tisíciletých lží církví. Jezuité i sionisté jsou v tom nevinně. Ani Islám zde nebude věčně.

   Smazat
  3. Věřit v boha je trestuhodná slabost, odmítání logiky, odmítání rácia. Kdo věří v boha, věří také v různé další pitominy (horoskopy, šťastná čísla, pověry, fetiše, homeopatie, celostní medicína atd.atd.) Marek

   Smazat
 6. BAJKA.KOLEM NÁPISU U NORY ŠLA SMEČKA VLKŮ-

  na tabulce stálo.VLK TU BLOGUJE.A hele kolega pozdravíme ho.A zabušili mu na vrata.Vylezlo něco co se vlku podobalo a začalo štěkat.
  Aha dalši falešný kolega,vlci totiž neštěkaji,ale loví ve smečce a kořist padne.
  POUČENI.Opravdoví vlci,kteři už ví,že je nutné pokousat polit.třidu,která leze do nerva všem občanům voličům.Ví,že volbami nic nedosáhnou nebot,kdyby to bylo možné byly by zakázány.Důkazem je,že aktivisté OSV se obrátili přimo na poslance jimi zvolené a požadovali po nich,aby zajistili otevření zablokovaných diskuzních rubrik přimo na jejich stranických webech,kde se píše jen šrot.
  Dostali zajímavou odpověd.NEJSME TOHO SCHOPNI JE TO VĚC APARÁTU STRANY A ŠÉFA STRANY.
  VÝSLEDEK.Milého šefa strany ovládají prý jen diversanti ve vedení a ti mu vždy přikážou,aby v žádném připade nezahájil DIALOG s Občanskou Společností Voličů.Tak se od naši BÍLÉ HORY nic nezměnilo,akorát betonové hlavy nahradily hlavy dubové.

  Nyní už se ví,že je načase s tím pohnout. Je jasné,že polit.třidě ,lidově zvané kurvokracie je nutné konečně zakroutit krkem,nebot nás zasypavaji vadnými zákony,jako je NAVRH ZÁKONA O REFERENDU.

  DOST POTŘEBNÉ BY BYLO SE ZAČIT SDRUŽOVAT DO SMEČEK A ZAČIT LOVIT.
  Z toho všeho vyplývá,že tady žádný pořádný vlk není .Ti totiž neštěkají.

  OdpovědětSmazat
 7. Jen bych připomněl v té době začal nástup loupeživé šlechty.

  OdpovědětSmazat
 8. So záujmom sledujem ako sa v ostatných týždňoch do Vlka strefujú "revolucionári", ktorým je všetko jasné, na všetko majú názor, ktorý s prekvapivou razantností zverejňujú, a ktorí ako samozrejmosť prezentujú pozíciu: kto nemá rovnaký názor je hlupák, zapredanec, nepriateľ!!
  Vlku, sledujem Tvoju neľahkú prácu asi dva roky. Bol si a už zrejme navždy zostaneš príkladom pozoruhodného publicistického štýlu a výborného organizátora spravodajstva z občianskej vojny na Ukrajine. Vždy si dbal na to, aby bol daný priestor obidvom stranám konfliktu i keď si osobne sympatizoval s odporcámi násilného kyjevského prevratu. Snažil si sa overovať zdroje a nepodliehať nástrahám obojstranne vedenej informačnej vojny. Spolupodielal si sa na vzniku a formovaní alternatívnej, nezávislej informačnej báze, ktorá sa stáva predpokladom postupne sa formujúcej samostatne rozmýšľajúcej a raz možno aj konajúcej vrstvy spoločnosti! Každý, kto zverejní svoj názor, svoj úhol pohľadu na situáciu, udalosť, jav našej reality sa dáva v šanc hodnoteniu čitateľov. Jedni súhlasia, iní nesúhlasia a ďalší o problém nemajú záujem. Jednoduchý občan sa často do diskúsie zapojí iba krátkym "emotívnym výkrikom". Občas vypláva na povrch nejaký sebestredný hlupák. Na začiatku spomentá zábavná skupinka "diskutérov" je proste len prirodzenou súčasťou procesu formovania diskusnej kultúry, ktorá dokumentuje jeho úskalia. Napriek tomu ona rastie tak ako rastie osobnostná úroveň a informačná vyspelosť diskutujúcich. Pevné zdravie a úspech v záslužnej práci !
  J.Vinduška, Senica
  PS: Možnosť diskúzie i na Kose, čo ako niekedy planej a nekorektnej, má svoj nenahraditeľný význam!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdravím do Senice pane Vinduško.
   Jsem Vám za Váš vstup vděčný. Nebot jsme měl do VAšeho příspěvku dojem, že v Bohnicích právě instalovali veřejně přístupný internet. Počkejte si na středeční nebo čtvrteční Kosu, tam bude něco přesně na míru.
   Ohledně diskusí - na Kose jsou zřídka. Ale když se tak stane, jsou jedna radost. Fundované a k věci .
   jenže když budou vždycky, dopadne to jako tady. Není to tak dávno, co byly. Omezil jsme je po zralé úvaze.
   Pokud někdo má silný názor a nikoli jen štěk, tak sedne a napíše polemiku k článku. V drtivé většině je rád pouštím na sklo. Bez ohledu na to, jestli sám souhlasím nebo nesouhlasím.
   Ale chci názor s pečlivou formulací a zdůvodněním a nikoli ty výkřiky typu, co jsou tady v převážné většině. To je ztráta času.
   V každém případě - díky a někdy nashle.

   vlk

   Smazat
 9. Skoro máte pravdu Marku - ale jenom skoro. Totiž - v něco člověk věřit musí, jinak by se z toho, co se děje dnes, posral nebo zbláznil. Každý den je jen jiný druh hororu. Mediální strašení 24 hodiny denně, kdykoliv otevřete jakýkoliv blafající TV kanál nebo internetový server. Tak tedy věříme alespoň ve spravedlivou odplatu? Za všechno to svinstvo, které se na obyčejných lidech tzv. elity a politici dopouštějí - a kdo to má zprostředkovat? Na to dnes nikdo nemá - snad jen bůh? Ten fousatej pán, co bydlí tam nahoře? Já jsem na něj věřit začal teď, a dnes a denně se modlím, aby už ten lidský hnůj, který dělá z tak krásného světa smradlavou, násilnickou stoku, spláchnul někam do pekel, kam to patří. A hodně kyseliny sírové (H2SO4 - ne odvozeninu od sýra) aby se to rozežralo a rozpustilo.

  OdpovědětSmazat
 10. 14:27 : Naprostý souhlas. Víra v jakoukoliv svatou knihu je neslučitelná a technickou civilizací. Třeba geologie- veškeré závěry jsou v rozporu se stvořitelskou představou. Je možný jediný duchovní výklad nábožeských představ- Bůh stvořil svět tak, aby to vypadalo, že proběhla evoluce. A tak má dokonalý způsob, jak odlišit nestydaté šťouraly od oveček.

  OdpovědětSmazat
 11. TZV:VLKU OSV TĚ MÁ RÁDA,ALE DOVOL NÁM SE ZEPTAT

  jak to myslíš s tím v BOHNICÍCH instalovali veřejně přistupný internet.A co znamenají slova DOPADNE TO JAKO TADY.Vždyt můžete být spokojen,že vaše BÍLÉ HORY si tu přečte 50 000 lidu denně.Nechápeme to.Zkuste odpovědět,nebojte se OSV na váš web nepůjde a my jsme štěkat nezačali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. JEŠTĚ MI TAK NAPADÁ.JE TU FAKT DOST VĚCI K ŘEŠENI

   Výkřiky co jsou tady prý převážně ,by taky mohl být lidový folklor.No a to chcete vyměnit celý národ,aby vám rozuměli;ČI CO?No i my se chystáme zeptat se kde jsou návrhy na řešení deklarované v hlavičce NOVÉ REPUBLIKY o.s.Aby jste napsal něco k světu,tak OSV zajímá,na př.KOLIK PODPISŮ BY JSTE PROSAZOVAL NA VYVOLÁNÍ REFERENDA. Co řikáte na TTIP,zda se má prosazovat Mírovová smlouvu s NĚMECKEM,které nám dluži 3,6 BILIONU KORUN a jak jistě víte,že matka MERKEL chce pozvat nejméně 35 milionů utečenců,aby zajistila EU kalifát,přičemž se nás na nic neptá a brzy nám tu nacpe nějaký ten milion SAMOPALNÍKŮ, dále ČNB atp.
   OSV MÁ RADOST,ŽE TADY VYROBÍTE PRIMA DEBATU NEBOT JINAK S VÁMI BUDE AMEN.Tak se začněte raději i vy modlit k DESATERU VOLIČE a bude švanda.

   Smazat
 12. Koukám, že zdejší stránky začala spemovat nějaká Sorosem najatá parta PuzyRiots, nebo podobných deviantů. Ale k věci.
  Mnoho lidí si myslí, že nejbohatší Češi jsou Babiš, Kellner a spol.. Ale to vůbec není pravda. Nejbohatšími Čechy je několik "Benediktýnů", kteří zrestituovali takové majetky, proti kterým je Babišův Agrofert bezvýznamná lokální firma.

  OdpovědětSmazat
 13. Bude vlastnit benediktinsky zlo-řád celé Broumovsko?

  http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/benediktini-zahajuji-bitvu-o-broumovsky-vybezek-pravo

  OdpovědětSmazat
 14. Ministr zemědělství J.Ďuriš: výměr o konfiskaci, prosinec 1946:
  „Opat Dominik Karel Prokop sympatisoval s nacismem. Páter Winfried Riedl prováděl špionáž ve prospěch Německa. Člen řádu Ernst Tolde byl ve spojení s gestapem a hromadně udával české obyvatelstvo. Převážná většina ostatních duchovních byla nacistického smýšlení.“

  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1075366-nejista-restituce-broumovsti-pry-kolaborovali-a-prisli-o-majetek-drive

  OdpovědětSmazat
 15. Bez ohledu na částečné rafání diskutujících mám radost, že informace pronikají k významnému počtu čtenářů. Díky pane Dvořáku.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.