Reklama

středa 30. prosince 2015

Vládnou pro sebe nebo pro národ?

Petr Robejšek 
30. 12. 2015   zdroj

V uplynulém roce, jsme mohli detailně sledovat, že evropské elity reagují na migrační vlnu tak, jak to odpovídá stylu vládnutí, který používají obecně. Státy EU jsou „sjednocené“ v neochotě a neschopnosti přijímat a prosazovat účinná opatření. Místo toho raději zatěžují své vlastní občany.Jednotní v nečinnosti

V krizích, ať bankovní, řecké nebo migrační, se opakuje vzorec chování, který má tři typické vlastnosti:

1. Ve většině případů porušují vlády, jednotlivě a i jako spolek svá vlastní pravidla a dohody výhradně směrem „dolů“, tedy k jejich změkčení; nikdy však směrem k zostření opatření. Takový aktér se ovšem zbavuje flexibility, která je nutná pro nečekané a extrémní situace.

2. Vlády nevolí nejpřímější a nejúčelnější cestu. Na tu dojde vždy až poté, co již nezbývají žádné možnosti se jí vyhnout. Na výzvy nereagují politici účelně a přímočaře, nýbrž volí opožděně pouze polovičatá opatření.

3. Nejzávažnější je následující tendence. Jsou-li vlády „zaskočeny“ nutností jednat rychle a rozhodně, uhýbají před nepohodlnými zákroky tím směrem, kde tuší nejmenší odpor. Jednají tak velmi často především na úkor vlastních občanů.

V posledních letech to znamenalo, že vlády západních zemí ustupovaly hrabivým manažerům (bankovní krize), spojencům nedodržujícím smlouvy (eurokrize) i násilnickým potentátům (migrační krize) převážně na úkor zájmů svých občanů. V bankovní krizi to politické elity zdůvodnily (údajně) chybějícími alternativami, v eurokrizi nutností bránit (prý jinak nevyhnutelnému) zániku EU a v migrační krizi (a priori všemu nadřazenými) morálními ohledy. Ve všech třech případech dostali jejich občané, kteří jsou nejslabšími aktéry proto, že dodržují pravidla, nevydírají a nepoužívají násilí, „za odměnu“ ještě větší zátěž.

V migrační krizi evropské elity velmi dlouho negovaly nepřehlédnutelné příznaky nadcházející migrační vlny. Nedonutily Řecko, Itálii ani další země, aby plnily smluvní závazky, nedokázaly včas použít násilí vůči pašerákům lidí a nakonec se samy vmanévrovaly do vydíratelné pozice vůči severoafrickým státům a Turecku. V důsledku toho se v Evropě skokově zvyšuje počet vyznavačů náboženství, které má velké obtíže nejen tolerovat jiná vyznání, ale dokonce i jakýkoliv jiný způsob života.

Svým vlastním občanům evropské elity namlouvají, že mají morální povinnost dělit se o výsledky evropského civilizačního projektu. Že lidé z méně úspěšných společenských systémů mají nárok vyzvednout si v Evropě, co jim chybí, a že na pobyt v EU má právo každý, v jehož zemi se válčí. Ve skutečnosti však evropské vlády jen zakrývají své vlastní selhání a vyžadují od občanů, aby nesli náklady toho, že ony samy nedokáží řešit problémy účelně.

Není proto divu, že v Evropě roste počet lidí, kteří mají dojem, že se vláda o jejich zájmy buď nestará vůbec, nebo nedělá dost. Důsledkem je zpochybnění společenské smlouvy, která znamená, že bude-li vláda bránit zájmy občanů, budou oni snášet její mocenskou pozici.

Vlády neplní svůj díl společenské smlouvy, totiž chránit vlastní občany a za tímto účelem kontrolovat a případné odmítat ty, kteří nesplňuji předpoklady pro vstup do země. Svůj mocenský monopol jsou evropské demokracie schopny uplatňovat pouze proti těm, kteří se stejně nebraní a chovají se disciplinovaně, tedy vůči svým vlastním občanům. Považuji to za příznak rozpadu politického systému.

Zablokovaný ventil

Demokratický systém poskytuje možnosti, jak mohou ovládaní nespokojenost se svými vládci nenásilně ventilovat a přetvořit do konstruktivní energii a sice změnu vlády volbou. V posledních letech se však etablované politické strany „sjednotily“ ve své neochotě používat včas a energicky potřebná opatření a volit pro sebe snažší cestu. Stále více zatěžovat své občany. Voliči tak sice dosud smějí volit, ale nikoliv již vybírat skutečnou alternativu k politice, která jim nevyhovuje; žádná totiž neexistuje.

Pomalu proto roste potenciál nespokojenosti jak se současnou mocenskou garniturou, tak s demokratickým systémem jako takovým. Zatím ještě ne jediným, ale jedním z možných důsledků této deziluze může být volání po „silném vůdci“, který bude lidu, byť i jen domněle a dočasně, opravdu naslouchat. Proč to došlo až tak daleko?

Každý politik je podnikatel, který žije ze své schopnosti mobilizovat hlasy voličů a jeho ziskem jsou moc, prestiž a peníze. Jeho náklady jsou kupříkladu zdlouhavé hledání řešení, prosazování nepopulárních rozhodnutí, konflikty s mocnějšími aktéry atd. Společenská úloha politika je definována jednoznačně: Přispět ke vzrůstu blahobytu, bezpečnosti a stability země. Jeho cílem je však spíše snaha zvýšit svůj zisk tím, že sníží svoje náklady. Pokouší se tedy o to vytvořit a zvyšovat nepoměr mezi svým výkonem a odměnou, kterou za něj obdrží. Než se nad tím začneme rozhořčovat, tak bychom si měli uvědomit, že se sami chováme úplně stejně.

Je česká vláda jiná?

V poslední době slyšíme ze sousedních zemí a z Bruselu stále častěji hrozby, že státům, které odmítají přijímat migranty z inkompatibilních kulturních okruhů bude za trest snížena podpora z evopských fondů. V zákulisí je tento tlak již teď obrovský a bude nepochybně dále stoupat. A tak se již brzy budeme moci přesvědčit o tom, jestli česká vláda reaguje na výzvy jinak než tím, že zvolí rozhodnutí, které snižuje její vlastní politické náklady, ale za to dlouhodobě zatíží občany země.

Svůdným příkladem pro českou vládu by mohlo být chování jejich západoevropských kolegů v tzv. finanční krizi. Rozhodli tehdy zachránit trestuhodně riskující banky a nesolidně hospodařící státy na úkor generací svých daňových poplatníků.

Jak vypadá současné rozhodovací dilema českých politiků konkrétně? V souvislosti s vydíráním ze strany EU hrozbou snížení finančních příspěvků existuje z jejich perspektivy možnost snížit svoje osobní politické náklady tím, že se podřídí a začnou přijímat migranty z inkompatibilních kulturních okruhů. Negativní důsledky takového rozhodnutí by členové vlády nesli (jestli vůbec tak) jen dočasně, ale nezvratně by zatížili jak současné tak i budoucí generace Čechů.

Při analýze možných reakcí české vlády vycházím z toho, že její členové budou zvažovat mezi tím, ustoupit tlaku z Bruselu anebo nést jako jednotliví ministři i vláda jako celek náklady svého případného odmítnutí poslechnout nařízení EU. Jaké náklady by to mohly být?

V případě, že by opravdu došlo, byť i jen k částečnému, škrtnutí bruselských finančních podpor nemohli by členové vlády pro své rezorty počítat s dosavadním množstvím peněz. V důsledku toho by museli velmi rychle a nejspíše i radikálně uspořit, přesouvat v rozpočtu, rušit státní zakázky a obecně udělat četná nepopulární rozhodnutí. Tato rozhodnutí by se týkala jak celé řady lobbistů tak i mnoha voličů. Obě skupiny by jim svou nespokojenost daly nepochybně důrazně najevo.

To vše jsou pro politika kalkulujícího náklady svých různých politických rozhodnutí velmi silné důvody proto, aby se tlaku zvnějšku podvolil. Nespokojenost a argumenty zmíněných zájmových skupin by mohl snadno přeformulovat do „rozumných“ důvodů pro to, nátlaku z Bruselu ustoupit. Politici by si tak ušetřili hledání složitých řešení, uspořili nepříjemná rozhodnutí a „odkázali“ by voličům a celé společnosti budoucí problémy s integrací kulturně nekompatibilních přistěhovalců, s tím spojená sociální a bezpečnostní rizika a precedens pro požadavky ze strany EU, aby byly kontingenty přistěhovalců přijímány věčně.

Dá se s tím něco dělat?

Z úvah v úvodu eseje vyplývá, že se v případě finančního tlaku z Bruselu budou čeští politici přiklánět spíše k upřednostnění svých zájmů před zájmy voličů a společnosti. Zájmový horizont každé vlády je stejně dlouhý jako období jejího „regentství“ a tím pádem kratší než zájmový horizont jejich voličů a výrazně kratší než zájmový horizont české společnosti; ten se rozpíná přes generace.

Politického podnikatele zajímá snížení jeho vlastních nákladů spojených s hledáním a prosazováním aktuálních politických rozhodnutí. Dlouhodobé důsledky těchto rozhodnutí jsou pro něj tudíž mnohem méně významné než okamžité důsledky pro něj samotného.

Má proto pochopitelně sklon dávat přednost těm rozhodnutím, která jej osobně zatíží co nejméně. Ale opakuji ještě jednou. I my sami se jak v pracovním tak i v soukromém životě velmi často chováme úplně stejně. Navíc mají jak politici tak obyčejní lidé sklon přeceňovat současné (byť i třeba jen dočasné) ztráty a nedoceňovat budoucí (a nejspíše trvalé) ztráty. Obvyklá útešná floskule zni: „Však ono to nebude tak horké.“

Účelnější než „těšínská jablíčka“ anebo pohoršování nad zkažeností „těch tam nahoře“ je z hlediska zájmů občanů jiná reakce. Každý sám pro sebe se musí rozhodnout mezi alternativou státu, který má k dispozici trochu méně peněz než doposud a důsledky trvalé migrace z nekompatibilních kulturních okruhů. Každý občan si musí ujasnit, jestli se raději smíří s případnou stagnací anebo dokonce poklesem svého konzumu anebo s riziky dlouhodobě hrozícími ve spojitosti s trvalým přílivem lidí, kteří mají velké obtíže nejen tolerovat jiná vyznání, ale i jiný, a zejména západní, způsob života.

V případě, že rozhodnutí českých občanů dopadne tak, jak naznačují výzkumy veřejného mínění tak je důležité aby vytrvale a důrazně dávali vládě najevo, co si přejí. Pomohou tak svým politickým reprezentantům, aby se vzepřeli tlaku zvnějšku a vládli opravdu pro svou zemi. Když však budou občané o svých zájmech mlčet a spoléhat se na to, že jejich politici postoj obyvatelstva znají a jsou dostatečně prozíraví aby rozhodli správně, tak dělají velkou chybu. Přenechají totiž volbu v rukou politiků, kteří mají z podstaty věci jiné priority.

Chtějí-li občané, aby jejich politici opravdu vládli pro národ a nikoliv pro pro sebe a cizí mocnosti tak nesmí své politiky opustit, nýbrž jim pomoci ke správným rozhodnutím a posílit jim páteř. Reprezentativní demokracie si zaslouží svůj název a opravdu funguje pouze tehdy, když občané v klíčových otázkách dávají své vládě jasně, trvale a důrazně najevo, co si přejí. Možností k tomu je celá řada. Od psaní dopisů, přes návštěvy v kancelářích svých poslanců a rezoluce až k nenásilným, ale nepřehlédnutelným demonstracím.

Když to neudělají tak politici zůstanou sami s tlakem z Bruselu a se svými vlastními zájmy. Podle všeho co víme, tak se obojí liší od názorů a zájmů drtivé většiny české společnosti.

38 komentářů :

 1. Převedeno zkráceně do České k0tlíny, Moravy Slezska:

  Havel, Klaus, Topolánek, Nećas a.... jejich nohsledi to mysleli dobře......., ale jen pro sebe!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano. A s tím právě nesouhlasím. Politici mají "vládnout pro národ a nikoliv pro sebe a cizí mocnosti". Oni se nemají co rozhodovat pouze ve vlastní prospěch, protože jsou to zástupci lidu. Jsou za to velmi dobře placeni. K čertu s těmi (všemi), námi placenými, politiky kteří sledují jen zájmy vlastní a okruhu svých příbuzných a spřízněnců!

   Smazat
  2. Přesně tak. Však to Vašík Klausů vyjádřil prostě a jednoduše větou, že "každý se má starat hlavně o sebe". A jestliže dnes jsou tito sobečtí parchanti s tímto myšlením všude, na rozhodujících pozicích, pak od nich vůbec nelze čekat kolektivní spolupráci a ochranu kolektivního zájmu - nejsou toho schopni. Když tyto sebestředné parchanty hromadně nevyměníme, tak prostě zahyneme. Jak prosté "Vótcne".

   Smazat
  3. Skončil jste nějak brzo. Zapoměl jste na současný triumvirát.

   Smazat
  4. 21 35 no od toho je přísaha, škoda že není vynutitelna když mnohdy je zrada očividna, Vojáka přísaha stojí život, porušením čestného prohlášení vás zase může stát vězení a nebo finanční postih. A pak se řekne za velký peníze velká zodpovědnost, leda tak ho.no.

   Smazat
 2. Nie som ekonóm, preto by ma zaujímal dosah "škrtnutí bruselských finančních podpor". Vie sa niekto k tomuto zmysluplne vyjadriť? Ďakujem

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, pokud budeme do Bruselu odvádět desátek a zpět nedostaneme nic, tak budeme chudší o ten desátek....

   Smazat
  2. Tak nevím, ale když vidím někde např. dětské hřiště vybudované s pomocí fondů EU, napadá mě, že bez některých takových dotací by se dalo obejít.

   Smazat
  3. Jediné co se může stát, to je, že s rozmyslem budeme utrácet svoje peníze na smysluplné věci. Pro příklad: 1km "cyklostezky" stojí milion kč. EU dá dotaci 50%. to tedy znamená, že ze státních peněz jsme vynaložili půl melounu za hovno, které není ekonomice prospěšné. Cyklostezka nic nevytváří. Přitom vesnice kolem které ten nesmysl vede, nemá opravu silnice, protože NA NI NEJSOU PENÍZE, jelikož na opravu silnice se dotace EU nevzahují! Z toho je patrno, že EU nás nepřímo donutila vyhodit půl milionu. Občanům je to prezentováno tak, že nebýt EU nebude cyklostezek. Ony být mohou, ale v sobě, kdy bude i u nás pořádek!

   Smazat
  4. Tak třeba v Hrochově Týnci zaplatila EU příspěvek na zbourání cukrovaru. Ve Studénce je tabule, která děkuje za příspěvek na zbourání bytových domů. V Chebu na nádražní budově je tabule, která děkuje za elektrifikaci úseku trati Cheb- státní hranice z roku 1998.(ale elektrifikace není hotová dodnes). Jistě znáte další případy.

   Smazat
 3. Skvělý rozbor !

  Možná jste už došli ke stejnému názoru, jako já :
  Občané - ovčané, si svou minulou,současnou i tu budoucí vládu plně zasluhují.

  Velmi výstižně to popsal Š.Kotrba ..."co chcete po populaci,kde má polovina menší IQ než 100, nejsledovanější televize je Nova a nejvyšší náklad má Blesk..."
  Výrobci veřejného mínění nezahálejí...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, to je smutná pravda naší současnosti. Ovšem i na tomto má svůj lví podíl vláda, prezident a všichni státní úředníci. Ono hlupáci se lehčejí ovládají. Mirek

   Smazat
  2. Tak nesouhlasím s tím, že inteligenční kvocient našeho národa je příčinou špatného fungování politické scény. Naše společné IQ nijak nezaostává za průměrem jiných srovnatelných států. Problém naší demokracie totiž spočívá hlavně v tom, že jsme po roce 89 uvěřili, že demokracie jsou jen volby a že to za nás někdo udělá. Jenže správně fungující demokracie vede své občany hlavně ke sdružování v politických stranách a přeneseně tímto k řízení státu pomocí ovlivňování dění uvnitř politických stran. To se neděje, naše politické strany mají malé členské základny, dokonce se lze dostat do parlamentu s devíti-členou pidistraničkou, a tím občané sami sebe odsoudili do role sezónních polo-voličů, volících naservírované samozvance.... TO JE TA HLAVNÍ CHYBA!

   Smazat
  3. Jakože ano, ale i té hloupější polovině můžu říct to že ani debil nenadělá tolik škody jako když je zaprodanectvi účelem. Bylo by nám lépe kdyby tu vládnutí od listopadu 89 kýbl ovčích hovinek.

   Smazat
 4. Doufám, že český občan snad nebude tak hloupý, aby pro příslib peněz pro budování dalších zbytečných a předražených cyklostezek a podobných nesmyslů, odsouhlasil příjem nekompatibilní a brutální hordy, kterou navíc bude nutno živit a bavit, protože nic neumí a bude se nudit a množit.

  OdpovědětSmazat
 5. 8:51 co jste četl?ten komentář je mimo mísu.A pro ostatní:přestante kecat nesmysly a vyražte do ulic.Je to tak jednoduché že to pochopí i cvičená opice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na vycházení do ulic je potřeba organizovanost. Jelikož se lidé nesdružují a neorganizují ve svém nejbližším okolí, tak pláč nad tím, že hromadně nevycházejí do ulic, je irelevantní....neopodstatněný.

   Smazat
 6. Pan Robejšek to myslí dobře,občané by měli naznačit vládě,co bude pro ČR výhodnější.Jestli se rok dva uskromnit,nebo být vydíraný neustále.Teď vládne Sobotka,Babiš,kdo přijde po nich,má být zatížen těmito dvěma politiky?Já v tom vidím toto,až příliš čekají a spoléhají,nebo snad musí na rozhodnutí z USA,proto ta neakceschopnost až změna postojů.Konečně je potřeba říci,židé prosazují utečence do Evropy,Sorosem počínaje.Také se stačí podívat i na ty naše.Takže,osobně čekám,že Sobotka bude souhlasit ze vším,co si bude přát USA,Babiš je na tom stejně.

  OdpovědětSmazat
 7. Pan Robejšek je bezesporu velice inteligentní člověk a s celou řadou jeho názorů je možno souhlasit. ALE. Nenapadlo vás, proč najednou dostává prostor i v mainstreamových médiích, přestože ho někteří superkorektní američtí rektonauti jako Just, Pehe a podobná svoloč kritizují ? Zákulisním nadnárodním elitám je jasné, že proti Zemanovi nemá v řádných volbách nikdo ze stávajících loutek ani nejmenší šanci. Navíc vědí, že i jejich dřívější "koně" s liberální a korektní multi-kulti postoji i rétorikou nemají rovněž naději uspět. Proto je potřeba "vyrobit" přijatelného kandidáta. Ten se musi objevit jen tak "náhodou" a uspokojovat požadavky mas. A pan Robejšek je při vší úctě k jeho inteligenci,bohužel, jen právě takovou figurou. Je to prostě FIAT alternativa. A má dosti značné šance. Protože i "mainstream" brzy dostane své instrukce a bude mu dávat prostor, o jakém se jiným může jen zdát.
  I když jako velice inteligentní člověk se mi pan Robejšek líbí, a v případě, že by měl být prezidentem nějaký degenerát typu Šlafenberka je menším zkem, v zásadě je pro mne těžko přijatelnou možností, protože hrozí velké riziko, že v předvolební kampani bude sice vystupovat pro většinu voličů jako nejvhodnější kandidát, ale po zvolení bude nucen plnit roli, která mu byla předepsána. A podobně jako v Řecku byl obrovskou nadějí Tspipras, realita ukázala, že právě on byl také "fiat alternativou" - tedy personou, která bude jednat tak, aby dostal podporu většiny národa, ale po svém zvolení ukázal, že je v podstatě zradil nejen vše, co liboval, ale začal pracovat přesně podle not těch, kteří jeho cestu připravili.
  A s vysokou pravděpodobností je i pan Robejšek podobnou figurou sloužící opět k oklamání občanů a jeho zvolením se úřad prezidenta dostane pod přímé řízení zákulisních zločinců.
  Abychom uchovali alespoň minimální vliv našeho národa na věci veřejné, je nutné, aby prezidentem i v dalším období byl někdo, kdo doopravdy a vážně hájí zájmy našeho národa, obzvlášť proto, že kolaborantská vláda zcela jednoznačně prodá naše zájmy za svá koryta. Volby nemají šanci cokoli změnit. Kdyby ano, tak by je už dávno zakázali. Nepotřebujeme nové volby a nové loutky, kašpary a zrádce. Potřebujeme nový režim !!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velmi přesné 10:32. Proto nesmíme dopustit, aby se nějaký ten řitní alpinista do té funkce dostal. Vím, že Zeman není úplným ideálem, ale lepší Zeman než nějaká zahnědlá loutka. Mirek

   Smazat
  2. A Vy věříte tomu,že Zeman hájí naše zájmy,zákmy nás ředových občanů?!
   Já mám za to,že hájí zájmy hlavně jewrejů a z jeho lásky k nim vyvěrá ta averze vůči mohamedánům a imigrantům,o nic jiného nejde a nedělejte si o něm žádné iluze,my mu,vyjma voleb,visíme u prdele....

   Smazat
  3. 11:15 ano, Zemanovi to věřím. Jeho chování se dost odlišuje od ostatních politiků. Už se našel někdo, kdo by např. následoval jeho příklad v tom, že odevzdá část svého platu na umoření dluhu ČR - v současnosti na klokánky? Kterému politikovi stačí se cachtat v českém rybníku a nepotřebuje rezidence v zahraničí, nebo luxusní dovolené v Berlusconiho rezidenci, aby tam mohl pobíhat nahý? Určitě by pro prezidenta bylo pohodlnější zpívat mainstreamovou píseň a nebyl by napadán ze všech těch "řití".

   Smazat
  4. To, že bývalý prognosťák Vladimír Dlouhý byl členem KSČ a předsedem stranícke organizace KSČ mi ani tak nevadí! Ale velmi mi vadí to, že po převrate jako ministr začal s Čalfem a Klausem likvidovat naše hospodářství a průmysl, podílel se s Klausem na rozpadu RVHP bez dalšího zajištění odbytiště, dobrovolně odešel ze žádaných trhů v Rusku. To mi fakt silně vadí! Vždyť to, co napáchal Dlouhý ve spolupáchatělství s Klausem je absolutní diletantství a úplně v rozporu se zájmy státu a ekonomickou doktrínou! Jenom blbec a ekonomický neználek a ignorant to mohl udělat! Potažmo jenom takový "odborník" motivovaný čistě ideologickými a politickými důvody. Tím Dlouhý postavil svůj osobní zájem nad společenskými a státními zájmy! Takový rádoby kandidát na prezidenta ČR nemá tam co pohledávat a raději by se měl plazit kanály. Můj hlas nedostane!!!
   pražský vrabčák Čimčaro Čvirik

   Smazat
 8. Anonymní 10:32
  Něco na tom bude.
  Halík už zřejmě je provařena osobnost.Robejšek se projevuje dost často.Jeho začátky byly obojaké,nebylo často chápáno,jako jasné vyjádření,proti čemukoliv.V poslední době chytil vítr na utečencích,také se nestaví proti Zemanovi,protože ví,že by pohořel,na odpor proti Zemanovi má času dost.

  OdpovědětSmazat
 9. 10:32
  Samozřejmě,že na tom může něco být...
  bylo by potřeba to vždycky
  vyzkoušet v nějaké klíčové a
  ožehavé situaci..
  budeme si muset počkat..uvidíme
  jituš

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dotácie z fondu EÚ sú klamstvo pre oblbovanie dôverivej verejnosti. Veď my nič nedostávame zadarmo od EÚ, dostávame len to, čo sme si vopred zaplatili. A keby nám chceli znížiť (krátiť) dotácie napr. z dôvodu nášho nesúhlasu s kvótami uprchlíkov, ako nám vyhrožujú a vydierajú nás predstavitelia Nemecka, je to len ďalšia bohapustá zlodejina na náš spoločný úkor, a to bez akejkoľvek právnej a medzinárodnej opory!
   Ale skutočnosť, že sú vždy po ruke peniažky (EURO) na platy novej byrokratickej európskej (a bruselskej) sľachte je pomaly známa aj na verejnosti!
   pražský vrabčák Čimčaro Čvirík

   NOVÁ EURÓPSKA ŠĽACHTA
   Voľakedy sme mali kráľov, vojvodov, kniežatá. Len na francúzskom dvore Ľudovíta XIV. sa motalo okolo päťtisíc „funkcionárov“. Títo mali samozrejme k dispozícii ďalšie tisíce služobníkov. K tomu platilo Ľudovítove povestné „Leetat c´est mois“ (štát som ja). Takto, či takto podobne to fungovalo prakticky vo všetkých európskych krajinách.
   Dnes máme Novú európsku šľachtu. Namiesto kráľov, vojvodov, kniežat apod. máme Európsku komisiu, Európsky parlament a Vysoký úrad pre zahraničnú politiku na čele s Lady Ashton (vedel niekto, čo ona vlastne robila, keď bola vo funkcii?).
   Každý si drží svoje služobníctvo, dnes sa to však volá sekretariát. Napríklad sekretariát predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza pozostáva z 38 pracovníkov. Nachádza sa v ňom šéf sekretariátu, jeho zástupca, ktorí majú osem asistentov a poradcov. Ďalších päť asistentov a poradcov má na starosti protokol a kalendár s termínmi, ďalší piati sa starajú o vnútorné záležitosti a šiesti o vonkajšie. O tlač sa stará osem pracovníkov, osobný čas tajomník, šoféri a jeden „clerical asistent“ (len ”pánboh” vie, čo to znamená!). Nižší šľachtici v Európskom parlamente sa volajú vicepredsedovia, ktorí tiež majú “svoj dvor” a ešte nižší sa volajú poslanci. Aj tí majú slušné peniaze na svoj dvor (cca 25 tisíc € na asistentov a kancelárie). Mimochodom, európski poslanci sú jediní, ktorých máme možnosť voliť a preto nesmú rozhodovať prakticky o ničom.
   Európska komisia je v podstate to isté, len omnoho väčšie. Kráľ je predseda komisie (29 tisíc € mesačný plat), nižší šľachtici sú komisári (24 tisíc €), pod nimi generálni riaditelia (22 tisíc eur), riaditelia (18 tisíc €), vedúci oddelení (13 tisíc €), osobní asistenti (12 tisíc €) atď. Len Európska komisia zamestnáva 24 tisíc ľudí, celkom má Európska Únia do 60 tisíc zamestnancov s ročným rozpočtom na svoju prevádzku okolo 10 miliárd €. To je skutočná šľachta, ani tá stredoveká sa nemala lepšie!
   Sú však aj rozdiely. V minulosti taký šľachtic nemusel nič robiť, stačilo byť šľachticom. To dnes možné nie je, dnešní šľachtici musia prácu aspoň predstierať. A tak vymýšľajú hlúposti, jednu za druhou. Pod zámienkou, že ich musia chrániť predovšetkým možným, strpčujú slušným ľuďom život. Raz zakážu mentolové cigarety, inokedy klasické žiarovky, potom zakážu pracovať viac ako 48 hodín týždenne, prikážu podporovať neefektívne fotovoltaickéelektrárne a zároveň by chceli byť najkonkurencieschopnejším hospodářským priestorom sveta. Aspoň tak si to napísali do Lisabonskej stratégie a neskôr do Stratégie 2020. Veď papier znesie veľa. Vôbec, v počte vyprodukovaných dokumentov Európska Únia neohrozene vedie!
   Podstatný problém je však iný. Aj Nová európska šľachta si myslí, že zákony a pravidlá pre ňu neplatia. A tak ich veselo porušujú - napríklad článok 125 Európskej ústavy, ktorý vraví, že “každá krajina ručí za svoje záväzky sama”. Náklady znášajú poddaní, po novom európski daňovníci. Kto by si náhodou ešte stále myslel, že žijeme v skutočnej demokracii nech skúsi zodpovedať nasledovnú otázku: K akým voľbám musím ísť, ak nechcem, aby napr. páni Donald Tusk, José Manuel Barroso, Herman van Rompuy, Draghi a iní čelní představitelka Európskej únie, ktorých nikto nevolil, teraz rozhodovali o mojom osude? Odpoveď: také voľby neexistujú, šľachta sa predsa nevolí.

   Smazat
  2. To, že bývalý prognosťák Vladimír Dlouhý byl členem KSČ a předsedem stranícke organizace KSČ mi ani tak nevadí! Ale velmi mi vadí to, že po převrate jako ministr začal s Čalfem a Klausem likvidovat naše hospodářství a průmysl, podílel se s Klausem na rozpadu RVHP bez dalšího zajištění odbytiště, dobrovolně odešel ze žádaných trhů v Rusku. To mi fakt silně vadí! Vždyť to, co napáchal Dlouhý ve spolupáchatělství s Klausem je absolutní diletantství a úplně v rozporu se zájmy státu a ekonomickou doktrínou! Jenom blbec a ekonomický neználek a ignorant to mohl udělat! Potažmo jenom takový "odborník" motivovaný čistě ideologickými a politickými důvody. Tím Dlouhý postavil svůj osobní zájem nad společenskými a státními zájmy! Takový rádoby kandidát na prezidenta ČR nemá tam co pohledávat a raději by se měl plazit kanály. Můj hlas nedostane!!!
   pražský vrabčák Čimčaro Čvirik

   Smazat
 10. Podle mého názoru jedinou možnou odpovědí na případné krácení dotací z EU, je odekvátně zkrátit příspěvky do EU a nula od nuly pojde. Zároveň souhlasím s výše uvedenými názory v tom smyslu, že část dotací z EU se používá neefektivně, nebo se i rozkrade. Je to jako se stravenkami, které jsou něčím navíc, nedá se jimi platit všude a tak je utrácíme mnohdy lehkomyslněji než peníze.

  OdpovědětSmazat
 11. Podle mého názoru jedinou možnou odpovědí na případné krácení dotací z EU, je odekvátně zkrátit příspěvky do EU a nula od nuly pojde. Zároveň souhlasím s výše uvedenými názory v tom smyslu, že část dotací z EU se používá neefektivně, nebo se i rozkrade. Je to jako se stravenkami, které jsou něčím navíc, nedá se jimi platit všude a tak je utrácíme mnohdy lehkomyslněji než peníze.

  OdpovědětSmazat
 12. Nejlépe vykopat z Evropy všechny vojáky, různé poradce a dohližitele USA a není třeba žádná válka o suroviny. Začalo by se zase obchodovat s Ruskem, které suroviny rádo prodá, protože jich má zatím nadbytek, a dostane za ně vše co by potřebovalo. Ve finále by se mohla Evropa ekonomicky spojit s Ruskem a posléze i s Asií a bylo by vše vařešené, tedy alespoň po ekonomické stránce. Všechno by se muselo samozřejmě podložit jednáním a smlouvami.

  OdpovědětSmazat
 13. Pan Robejšek, než se bude vážně ucházet o post prezidenta, se musí ještě vyvrbit. Hlavním protikandidátem Zemana bude poradce americké banky Goldman Sachs a současně šéf Hospodářské komory ČR, Vladimír Dlouhý. Jeho volební štáb již nyní jede na plné obrátky. Republika bude oblepena několikanásobně větším množstvím billboardů než těch se spícím Schwarzem. Nic nebude ponecháno náhodě, aby se trapas se Schwarzem neopakoval. Všechny noviny a časopisy (kromě těch Babišových, jelikož ten naznačil podporu Zemanovi) budou plné reklamy na Vladimíra Dlouhého. Dále bude nasazeno ještě dalších 5 "bankovních" kandidátů, kteří v prvním kole "odsají" Zemanovi hlasy a ve druhém kole vyzvou své voliče, aby dali hlas Vladimíru Dlouhému. Klasika. Dělá se to tak ve všech zemích a desítky let.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, snad voliči nezapomenou, kdo ten bolševik a kariérista byl a je. Nemyslím, že by se mu to povedlo.

   Smazat
  2. To, že bývalý prognosťák Vladimír Dlouhý byl členem KSČ a předsedem stranícke organizace KSČ mi ani tak nevadí! Ale velmi mi vadí to, že po převrate jako ministr začal s Čalfem a Klausem likvidovat naše hospodářství a průmysl, podílel se s Klausem na rozpadu RVHP bez dalšího zajištění odbytiště, dobrovolně odešel ze žádaných trhů v Rusku. To mi fakt silně vadí! Vždyť to, co napáchal Dlouhý ve spolupáchatělství s Klausem je absolutní diletantství a úplně v rozporu se zájmy státu a ekonomickou doktrínou! Jenom blbec a ekonomický neználek a ignorant to mohl udělat! Potažmo jenom takový "odborník" motivovaný čistě ideologickými a politickými důvody. Tím Dlouhý postavil svůj osobní zájem nad společenskými a státními zájmy! Takový rádoby kandidát na prezidenta ČR nemá tam co pohledávat a raději by se měl plazit kanály. Můj hlas nedostane!!!
   pražský vrabčák Čimčaro Čvirik

   Smazat
  3. Pražský vrabčáku, jiní vrabčáci cvrlikají, že V. Dlouhý měl jen "potíž" se dostat mezi "své rodné", za cenu podlezení v 89. opony, nech si něco od "znalých" o tom vyprávět!

   Smazat
  4. Čimčara a Miroslav:14:01 a23:51:
   Tady to muselo tenkrát vypadat( a já blbec jsem u obrazovky v jiné zemi tak plakala,že nemohu přijet D O M Ů!!!!
   a když jsem viděla ten Václavák a slyšela to zvonění,tak mně hysterku rvali od obrazovky!!!
   panebože
   vlaštovka

   Smazat
  5. Pražská vlaštovko, i jiní jsou zklamáni z té šaškohry, kterou nám zde předváděl opilec Havel a jeho parta. Ti jiní už dávno procitli a uvědomili si, jak naběhli na hry šálivé. Co se týče toho Vl. Dlouhého, ten byl skutečně předseda ZO KSČ v Prognosťáků. A jako chovný kádrový partajník navštívil některé kap. státy, kde se doučil svému řemeslu.

   Smazat
  6. K 10:45 - Promiň, zapomněl jsem se podepsat:
   pražský vrabčák Čimčaro Čvirik

   Smazat
 14. Američané se nenechají překvapit,koho si budou přát za prezidenta,ten zvítězí,počítačové programy už se ladí.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.