Reklama

.

.

pátek 22. ledna 2016

Klaus a Weigl - Stěhování národů

Vlastimil Podracký
22. 1. 2016    Podracký-blog
Bestseller známých politiků a publicistů o migrační krizi je stále beznadějně vyprodán. Je to možná trochu více než manuál, jak je uvedeno v podtitulu. Přesto se k této knize vyslovím, protože migrace je důležitým tématem dneška a kniha zřejmě dosáhne velkého rozšíření.


Kniha podává vysvětlení k tématu migrace, které ve společnosti rezonuje, a v podstatě se shoduje s většinovým názorem. Je dobře, že v tomto textu zaznívají vysvětlení a objasnění mající za cíl eliminovat případné omyly veřejnosti a scestné nasměrování z neznalosti. Tento „manuál“ samozřejmě není na velkou polemiku s příznivci migrace. Zde bych připomenul, že k fundované názorové polemice existuje zcela nová kniha Institutu VK: Masová imigrace – Záchrana nebo zkáza Evropy.

Hlavní náměty

Na začátku bych si dovolil shrnout náměty manuálu, které považuji za důležité, a vyslovit připomínky k nim:

1/ Odlišení individuální a masové migrace je provedeno ve stručnosti dostatečně. K tomu bych dodal, že současná masová migrace má příčiny, které snad dějiny nikdy nepoznaly, a historická srovnání příliš nesedí. Rozhodování lidí k migraci je individuální na základě jakési nabídky, ale mohutnost tohoto migračního impulsu je naprosto nesrovnatelná.

2/ Mimoevropské předpoklady a souvislosti jsou vysvětleny dobře a já osobně se s nimi ztotožňuji. Jenom bych ještě zvýraznil problém přelidněnosti a bídy domovských zemí migrantů. Tato bída předměstských slumů je předpokladem pro přijetí fundamentálního islámu jako sociálního řešení. Bezvýchodnost života evropských předměstí je zase způsobena štědrými sociálními transfery, které berou mladým lidem motivaci k práci a studiu. Oboje napájí radikální islám a ten vyvolává (nikoliv jako jediná příčina) konflikty a války podněcující migraci.

3/ Současná migrace je především evropským problémem a mohou za ni evropské elity. S tím souhlasím a zdůrazním, že bída a války v domovských zemích tvoří jakousi esenci tohoto jevu, kterou bych nepodceňoval.

4/ Iniciace masové migrace evropskými elitami je součástí jejich konstrukce nové Evropy. S tímto souhlasím naprosto. Kritika multikulturalismu je v tomto díle správná a stojí za to si přečíst argumentaci. Samozřejmě, že bychom mohli diskutovat o příčině tohoto chování evropských elit, o to se pokusím níže v textu. Taktéž souhlasím s názorem, že se současným evropským elitám velice hodí masová migrace jako důvod k zavedení regulací a omezení svobody.

5/ Potřebuje Evropa migranty z jiných světů? Argumentace dokazující, že Evropa má dost lidí a nepotřebuje migranty je naprosto přesná. Ano, Evropa má nezaměstnané a volná místa jsou pouze dána strukturálními problémy a špatně směrovaným školstvím. Jestli jsou migranti potřební do budoucna, mohou přijít v budoucnosti, proč je přijímat jaksi „předběžně“? Dá se předpokládat, že zvyšování produktivity práce v budoucnu bude spíše plodit nezaměstnané než volná místa. Migranti budou na omezeném trhu práce znevýhodněni, skončí v ghettech, bez práce a na podporách. Taková je nejpravděpodobnější prognóza pro nějakou dohlednou dobu.

Polemika s některými názory
Přesto, že se v hlavním tématu shoduji s touto knihou téměř úplně, k určitým argumentacím si dovolím nějaké poznámky.

„Stárnutí evropského obyvatelstva určitě nastává, vymírání nikoliv.“ Takto to vypadá podle jedné jediné základní statistiky sčítající počet obyvatel bez dalšího rozlišení. Ve skutečnosti je to jen optický klam. Jestliže v souboru obyvatel ubývá mladých výrazně pod mez prosté reprodukce, vymírání je nepochybné (současný stav 1,2 – 1,4 dítěte na jednu ženu dělá z vymírání zhoubný jev). Přibývání starých prodlužováním věku je jiný jev mající dokonce i zcela jiný základ, oba jevy dohromady mohou nějakou dobu vést k neubývání obyvatel jako celku a klamat lidi, že se nic neděje. Je jistě pochopitelné, že prodlužování věku donekonečna nejde. Vymírání tady je a jeho projev se zobrazuje v nízkém příjmu veřejných rozpočtů a podílí se určitě na zadlužování státu.

„Demografický vývoj má být evolučním procesem.“ Bylo by dobře, kdyby byl demografický vývoj evolučním procesem, ale současný demografický vývoj není evolučním procesem. Evoluce funguje v prostředí přirozených mechanismů, především v prostředí přirozeného principu rodiny. Přirozené mechanismy jsou dnes v evropské civilizaci rozvráceny hédonismem a relativismem, přičemž působí i nepřirozené technické zásahy jako je účinná antikoncepce a potraty.

Evoluci vnímám jako proces, který vede minimálně k zachování vitality společenstva (ne-li rovnou ke zkvalitňování). Dnešní vývoj vede spíše k degradaci schopností lidí, množí se lidé žijící na podporách, nemající ani pracovní návyky a vychovávaní k příživnictví. Pracující a zdraví lidé výrazně omezují plodnost, protože propadli hédonismu nebo nemají podle jejich představ dostatečné prostředky nebo jim na základě ideových představ v jejich životě děti vůbec nechybí. Přírodní výběr vyžaduje nějakou dostatečně početnou základnu, ale ta se snižuje vymíráním. Pokud bychom měli přirozenou evoluci obnovit, je nutný návrat k přirozeným principům (nazývám to návrat k domovu – viz moji stejnojmennou knihu). Je ovšem otázkou jak o něčem takovém přesvědčit společnost, když to vyžaduje od lidí práci a náklady.

Vysoká porodnost v zaostalých zemích je zase dána rozvrácením jejich přirozeného prostředí, které je dříve nutilo k zodpovědnému chování; nejhorším aspektem je v tomto směru představa, že mohou expandovat jinam, že průmysl jim zajistí obživu, že se o ně „někdo“ postará. Tím „někdo“ může být buď socialistický stát nebo třeba i „alláh“, tedy náboženství působící ve zcela jiném prostředí než dříve a proto se projevující deformovaně.
Zde je zapotřebí připomenout, že zalidněnost není určujícím parametrem pro životní úroveň a kvalitu života, máme velice zalidněné země s kvalitním životním prostředím. Většina lidí stejně chce žít ve městech a volné prostory mohou zůstat nezalidněné a ekologicky dobře spravované. Obyvatelé měst potom začnou snižovat porodnost s postupující vzdělaností a pomalé nezhoubné vymírání je jistě sociálně únosné bez doplňující imigrace.

„Řešit demografický vývoj migrací není žádoucí“. Žádoucí to určitě není a v knize uvedené důvody lze přijmout. Je ovšem nutno připomenout, že pokud dostatečně dlouho bude stávající zhoubný proces fungovat a k „obnovení evoluce“ nedojde, bude imigrace jediným prostředkem k zachování jakési funkce státu, lépe řečeno převažující armáda starců si vynutí, aby na jejich důchody „někdo dělal“. Takovou migraci je možno považovat za přirozený proces jen tenkrát, když současnou ne-evoluci považujeme za přirozenou. Protože nepovažuji stávající vývoj za přirozený evoluční proces, nemohu považovat ani imigraci vykrývající nenarozené děti za přirozenou.

Příčiny multikulturalistického chování evropských elit. Multikulturalismus je součást relativismu, výsledek falešných představ o „duhové společnosti“. Relativismus se zrodil z marxistického rovnostářství, ponižuje hodnotné a vyzdvihuje nehodnotné. Jedině tímto srovnáním všeho na jednu úroveň může vzniknout představa, že vedle sebe v jedné politické jednotce a pod vládou stejných zákonů mohou existovat různé kultury. Evropa nemá jednotnou identitu, je tedy zapotřebí jednotlivé národní identity potlačit, aby snad vznikla jednotná evropská. Ta ovšem nevznikne, protože tento projekt je nepřirozený.

Působením různých ideálů přehnaného individualismu, vzýváním jednotlivce jako modly (především humanrightismem a rovnostářstvím), vznikl společenský jev, kterému říkám „odloučení“. Je to obrácení člověka do sebe a odloučení od hodnot člověka přesahujících, především od přirozených společenstev – rodiny, obce, národa, státu. Toto odloučení se vede pod praporem „osvobozování“ od závislosti a od zodpovědnosti k těmto společenstvím a celá tato rétorika deformuje pojem svobody, považujíce svévoli a nezodpovědnost za svobodu.

Protože uvnitř sebe člověk nic obohacujícího nenalézá, vzniká prázdnota, zaplněná pouze hédonismem a nereálnými ideologickými vizemi. „Odloučením“ od podstatných společenstev přestávají být tato společenstva součástí ideálů, jejich bytostné zájmy jsou nezajímavé a postupně jsou jen jakousi přítěží pro lidi, kteří se už od přesahujících hodnot zcela „odloučili“ a unikají ze života do svých fantasmagorií. Tento únik nazývám escapismem.

Escapisté chtějí přijmout migranty, protože je nezajímá kontinuita národa, jsou „odloučeni“ od přirozených kolektivů rodiny a obce. Všimněme si, že je vůbec nezajímá funkční společnost, ale jen únik od reality - pseudohumanismus a rovnostářství. Na téma problémů s neintegrovanými lidmi jiných kultur žijících už tři generace ve Francii neodpoví, začnou blábolit o tom, že jsou to vlastně hodní lidé a zlá francouzská společnost nezařídila jejich integraci. Zodpovědné chování ke svému národu považují za nacionalismus, xenofobii a rasismus. To nejsou nějaké nadávky nebo výmluvy, escapisté myslí pouze ideologicky, z reality národa a státu „unikli“.

Závěr: Kniha má velký význam, dává jasně najevo, že nejsme žádní xenofobové nebo rasisté, neodmítáme migranty z důvodů odporu k nim jako k jednotlivcům, kteří eventuálně přichází do naší země pracovat a usadit se tu proto, že je země přijme jako potřebné a tím rovnocenné. Zaznívá jasně, že masová migrace kvůli sociálním dávkám nebo pseudohumánním pocitům je nepřirozená, je nebezpečná a je nejspíše nástrojem nějakého záměru. Také se domnívám, že tato kniha obhajuje chování naší veřejnosti před světem, který nám nemusí vždy rozumět.

(pozn.red.: Spisovatel Vlastimil Podracký zaslal svůj článek redakci. Hlásí se ke konzervativním hodnotám a jeho text nesouzní dokonale s názory členů redakce, ale je velmi užitečným podnětem k diskusi.)

21 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. Merkel pozývá a Turecko organizuje davy a tok běženců spolu s USA(řízení na dálku jako vždy).Turecko je zajišťovacím týlem všeho toho exodu.Všimněte si i peněžité podpory(3mil euro pro Turky),aby tento tok běženců dál probíhal!!Přitom turecko vůbec nemá evidentně zájem tuto krizi řešit!!Všimněte si toho!!(co udělají Turci s touto dividendou-odměnou??domyslete sami...)Turecko v roli nového fašisty,Německo jako loutka v rukách USA na rozhoz Evropy,likvidaci bank-EURA,umožnění totál.vstupu USA do Evropy za pomoci Turecka(všimněte si i ,,ZNOVU" aktivit Polska-snaha urvat si pro sebe z toho všeho...)

   Vymazat
 2. Konečne jsem první,ja a moje bodka jako iam3 diskuter s aktualit muj vzor)a teď k téme.Současnú migraci bude težko zastavit dokud budou v EU promuslimske vlády a to je odemně všechno,Falmer..

  OdpovědětVymazat
 3. S článkem tèměř bez výhrady souhlasím.
  jituš

  OdpovědětVymazat
 4. "Doporučuji shlédnout film „Bitva před Vídní“, poslouchat, co bylo řečeno jak mnichem, tak velkovezírem před několika sty lety…vůbec nic se za tu dobu nezměnilo na idejích Islámu!" https://www.youtube.com/watch?v=xwxJ5gAd1-A

  OdpovědětVymazat
 5. Poviem kratko,tak je to,tiez suhlasim s clankom,Vo svojich najnovsich prognozach odhadol Tillo Sarasin naklady na terajsich migrantov do doby ich dozitia/asi 60 r./na 1.5 biliona euro.Momentalne ma Nemecko dlh 2.2 biliona.Aby to Nemecko uzivilo,doslova osklbe vlastne obyvatelstvo.miesto toho,aby Nemecko podporovalo rodinnu politiku,investuje do integracie ludi,o ktorych ani boh nevie,kto su,odkial su,ci maju vöbec nejake vzdelanie alebo kriminalnu minulost.A dalsi stale prichodia.Do 20 januara prislo do Grecka 35 tisic migrantov.Kde mame vlastne europske vojska.uz mali stat na hraniciach,miesto toho nas politici presviedcaju,ze nam hrozi nebespecenstvo od Ruska.Pozeram mapu,ak sa uzavrie balkanska trasa,je na rade Rumunska,cez Ukrajinu,a jasne,zarobia si prevadzaci aj u nas.M.

  OdpovědětVymazat
 6. To co se deje, neni nic jineho, nez strategie na zniceni evropske a ceske - GENOVE a kulturni idenetity a zniceni vsech evropskych statu ! Toto je prace SATANA !

  Na to nejde odpovedet jinak, nez znicenim vsech, kteri se k tomu propujcili..Za tim vsim je neviditelna ruka v pozadi.

  Hitler znicil mnohe ! Merkerova znici vsechny ! S Evropou je konec ! Bud konec, nebo zacatek nasili a boj.
  nick honolulu.

  OdpovědětVymazat
 7. Zcela souhlasím, že rozpad EU byl zapříčiněn absencí evropského povědomí. Místo toho je nám vnucován multikulturalismus bývalými koloniálními melmocemi. Dívím se, že taky Německem, ale to je dáno frustrací vládnoucích vrstev z porážky ve II. světové válce.
  Mám dojem, že se EU rozpadne na východní a západní část, protože neexistuje právě ono to evropanství, jen nacionalismus zemí a zvrácené myšlení elit.
  Pokud ne, čeká nás policejní soustátí, protože jinak se země dohromady neudrží.

  OdpovědětVymazat
 8. vyprosím si používať termín európske elity - hádam k Európe patríme aj my. češi a slováci, ale k príčinám tohto stavu sme ruku jakživ nepoložili,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ..... jakož i proti němu. Děda.

   Vymazat
 9. Ctihodný profesor Klaus ve svém bestselleru píše o rozpadu EU . Jaksi tam nepíše o tom , že se podílel na rozpadu Československa a následném rozkradení a zničení Česka . Kam teď chceme patřit , když nám v naší zemi téměř nic nepatří ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím! Tuneldědek beze studu opět masturbuje ovce, které mu zálibně naslouchají. Jeho podíl na zničení této země je neoddiskutovatelný. Bohužel, lidí, kteří jsou jím fascinováni (jsou hypnotabilní) je mezi námi mnoho. Jiní zase milují Havla.

   Vymazat
 10. Pana profesora Klause vynechte. Sice jeho představa o kapitalismu v malé zemičce byla mylná, ale nelezl do zadku maoistickým pseudodemokratům, jako Havel. Problém pana Klause je, že nebral na vědomí sílu nadnárodních monopolů a USA a myslel si, že to trh spraví. Mocenské tendance jsou silnější jak trh, to dnes ví i pan Klaus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen mi není jasné co je nám to platné , že pan profesor Klaus takto prozřel . Kdo to ale všechno napraví co se svými kumpány a příznivci , které na konci svého prezidentování amnestoval napáchal ?

   Vymazat
  2. Opakuje se nám, že svět není černobílý, že je to složitější. No dobrá, beru na vědomí, souhlasím.
   Ale Klaus je výjimka. Dnes "se jeví" jako čistě bílý. Donedávna "byl" absolutně černý. Děda.

   Vymazat
 11. Svádět na Marxismus, že podporoval multikulturalismus, to je totální nesmysl. Toto nepovídajte lidem, kteří tu za socialismu žili. Projděte se po 12 hod. v noci po Václaváku, tolik černých, co tam uvidíte, to přece na socialismus svádět nemůžete, takže lež jako věž. Za současným multikulturalismem stojí jen praktické naplnění židovských zájmů v Evropě, ke kterým si našli nějaké filosofické zdůvodnění v nějaké teorii, a vy ji dnes přisuzujete Husákovi, Štrougaliovi, Bilakovi atd. Chlape, běžte se nechat vyšetřit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na marxismus se svádí kde co. Většinou to směřuje od lidí, kteří o marxismu vědí úplné, ale kolosální hovno. Buď se s touto vědeckou teorii vůbec nesetkali, nebo jim chybí jakákoli schopnost myšlení a nebo z důvodů čistě nenávistných, protože odhaluje podstatu bohatství kapitalistické společnosti. T

   Vymazat
 12. Jak řešit demografický problém víme. Stačí si vzpomenout na Husáka. Dal lidem laciné bydlení, jistotu zaměstnání a dostatek školek a škol.
  Sociální jistoty byly vyvážené - příživnictví bylo trestné. Kdyby dnes bylo příživnictví trestné, nepotřebujeme na práci cizince a absolventi zbytečných soukromých škol po jistém ošívání vezmou práci, která odpovídá jejich schopnostem, stanou se managery kýblu a hadru.

  OdpovědětVymazat
 13. On nebyl velký rozdíl mezi Havlem a Klausem. Chazara Klause vytáhl nahoru Chazar Havel protože oba měli stejné kořeny, jenom Klaus jako chytrý Chazar a vždy hraje cinknutými kartami a říká něco jiného, než ve skutečnosti dělá, aby za sebou zametal stopy jako liška ocasem. Kdo nás přivedl do NATO a do EU? Až jsme tam byli a stali jsme se poskoky Německa, tak začal Klaus něco mlet o ztrátě národní suverenity apod. Když se tam vstupovalo, tak bylo přece těm nahoře zcela jasné, o co tam jde, o politické podřízení ČR US hegemonii, která je ovládána chazarskými bankéři v USA a zde u nás tomuto procesu podřízení sloužila zase česká chazarská lobby (Havel, Klaus, Ježek, Tříska, Dlouhý, Komárek, Kočárník, Sokol, oba Sobotkové, Tošovský, Rusnák, Buzková, Marvanová, Vondra, Uhde, Špidla, Gross, Fischer, Stráský, Tigrid, Ruml, Zieleniec, Kuhnl, Šedivý, Uhl atd. a plejáda tzv. umělců: Žilková, Stropnický, Mencl, Filipovská, Dostál, Fenič atd. a dále pak tzv. novináři a politologové: Gabal, Pehe, Just, Tomský, Marjanovič, Mitrofanov, Fištejn, Kolář a další desítky . Velká většina dens večejně vysupuje v rácmi podpory multikulturalismu (kromě Klause a Tomského) a prosazují příliv milionů muslimských imigrantů do Evropy. Odpovězme si tedy na otázku, v čím zájmu chtějí tito zničit český živel v tomto regionu? Odpověd´ najdete v tomto článku

  OdpovědětVymazat
 14. Stěhování národů v jpg http://uloz.to/hledej?q=klaus a v pdf http://uloz.to/xGJyvA43/stehovani-s-r-o-zip

  OdpovědětVymazat
 15. Jde o dlouhoddobou vlastizradu a "kontinentuzradu" všech evropských politiků, včetně našich, a to za dvacet let nazpět.
  Zde jsou o tom doklady:
  http://euro.e15.cz/jak-zabit-civilizaci-821461
  http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EU

  Před víc jak šesti lety jsem poslal do rozhlasu stížnost, proč se v jejich deseti po sobě jdoucích pořadech (za delší dobu) týkajících se potíží s demografií u nás a v Evropě ani jedinkrát neobjevila sebemenší zmínka o podpoře porodnosti. Diskutovala se výhradně potřeba imigrace. Zmiňovala se je příprava jejích dlouhodobých plánů a zdůvodňování. Odpověď jsem nedostal.
  Dlouhodobé masakrování povědomí obyvatel je dlouhodobě důkladně připravené a řízené.
  Otázkou je mi jen to, jaký je podíl politiků v tomto velezločinu tisíciletí namočených pouze v důsledku vlastní hlouposti. Ale ani to bych vůbec nebral jako omluvu.
  Děda.

  OdpovědětVymazat