Reklama

.

.

středa 6. ledna 2016

Novoroční bilance po dvaceti šesti letech špatné správy státu, díl první

Josef Mrázek
6. 1. 2015
Dvacet šest let je generační rozdíl, moc dlouhá doba k napínání naší trpělivosti a určitě dost dlouhá doba na to, abychom podle stavu státu na začátku a na konci tohoto období mohli spolehlivě posoudit, jak se dbalo zájmů obyvatelstva. Řeči o tom, že vláda, nebo vedoucí politik, třeba Kadáfí, nebo Putin, přece měli, nebo mají vady, ztrácí na významu, když zjistíme, že zemi pozvedli nebývalým způsobem. 

Proto jejich odpůrci usilují o to, aby stav věcí byl utajen. A platí to i naopak. V našem případě měla a dodnes má špatná správa státu spoluviníka v podobě sdělovacích prostředků, které buď za peníze, nebo jen z hlouposti tají, jak katastrofálně je stát spravován. Přitom konstatování žalostného stavu je jen nutným prvním krokem k nápravě. Musí následovat návrhy, jak chyby zastavit, a jak upravit výběr a kontrolu politiků tak, aby se stav státu a jeho postavení konečně začalo zlepšovat. Není pravda, že se nevědělo, co je špatně a jak to napravit. Špatných zpráv zdola bylo dost a nechyběly ani dobré návrhy, ale byly ignorovány.


Metoda hodnocení podle výsledků nevyžaduje, abychom věděli, kdo komu pomohl se vecpat do rozhodujících funkcí, ale můžeme s jistotou konstatovat, že moci se uchopili lidé, kteří nebyli schopni stát účelně řídit. Výsledek je stejný, ať prahli po moci sami a byli jinak neschopní, nebo se někomu hodilo podpořit neschopné a přitom snadno ovladatelné. V době vlády komunistů se říkalo, že velká škoda vzniká tím, že na vedoucí místa strana umísťuje neschopné lidi, kteří vědí, že jen naprostá poslušnost je může udržet ve funkci. Tenkrát jsme si neuměli představit, že vedení státu může být sestaveno ještě daleko hůře.


Na začátku roku 1990 se prosadili lidé z Prognostického ústavu, kteří měli vědět, co se má dělat, ale nedělali to . V případě změny je totiž důležité dbát toho, aby šlo o změnu k lepšímu. To znamená ponechat, co je dobré a opravit, co je špatné. Takový přístup převládal na základních úrovních Občanského fóra, kde bylo nutné zdůvodnit změny v přímém kontaktu s občany podle tak řečeného selského rozumu. Skupina lidí z „prognosťáku“ a disidentů znalých techniky boje o pozice, ale neschopných budování státu, se sama ustavila do vedoucích pozic a nečekala, co přinese vývoj Občanského fóra vytvářejícího demokratické struktury zdola. Sněm Občanského fóra schválil v roce 1990 docela dobré stanovy, ale jejich obsah byl skupinou disidentů ignorován a zatímco OF v ploše státu pracovalo, zmíněná skupina usilovala o jeho rozbití a přeměnu na systém klasických stran, vyznačujících se zneužitelností. Této situace využil Václav Klaus, díky nedodržení stanov se zmocnil funkce předsedy OF a v rozporu s nimi celého OF a předělal ho na stranu ODS. Podvod s tím spojený přikryl Václav Havel za přispění Pavla Rychetského.


Od té doby dodnes se příjmaná „politická“ rozhodnutí vyznačují příliš často nekompetentností, to jest neřeší daný problém, a kromě toho mají závažné škodlivé následky. Není to vždy způsobeno zlým úmyslem, ale často mentální nedostatečností, když funkci drží ten, kdo nedovede vymyslet, jaké budou následky, nebo ani nechápe, v čem je problém. Typickým příkladem je opuštění hospodářské soběstačnosti republiky a orientace na export za současného velkého podhodnocení koruny a úplného otevření trhu po roce 1989. Osudné následky se začaly projevovat hned, ale naše „politiky“ to nepoučilo ani během více než dvaceti let trvání chyb.


V dalším se zaměříme postupně na některé významné součásti života státu.


V TOMTO PRVNÍM DÍLE BILANCE TO BUDE OBLAST HOSPODÁŘSTVÍ


Privatizace


Nepředpokládanou hospodářskou devastaci státu po roce 1989 urychlila a prohloubila doktrina prosazovaná zloději národního majetku, že všechno se musí zprivatizovat. Parlament pochybného složení schválil zákon zakazující soudní přezkoumání zlodějských privatizací (prakticky každá byla zcizením národního majetku). Kuponová privatizace nepřinesla nezkušeným občanům skoro nic, běžní občané se v tom nedovedli orientovat, a tak v kombinaci se směnným kursem na úrovni 25 % kupní síly a machinacemi s účetní hodnotou, mohli zahraniční nabyvatelé za méně než jednu šestinu skutečné hodnoty získat náš průmysl a zlikvidovat ho, aby jim nekonkuroval. Kromě velké části průmyslu jsme ztratili soběstačné zemědělství, pivovary a cukrovary, státní energetiku, strategická ložiska surovin, zdroje vody a kde co. Za vytunelované banky jsme nedostali nic a ještě jsme je vynaložením stovek miliard korun oddlužili a viníky chráněné „politiky“ jsme ani nezavřeli. Loupežníci poškodili i zdravotnictví a mor privatizace ohrožuje zbytky věcí veřejných, poštu a státní dráhy, a zasáhl i institucionální sféru, viz soukromí exekutoři. Ukradeny byly i mnohé byty. Naprostým selháním parlamentu došlo ke zdražení již i bez toho drahé elektrické energie pro domácnosti o 27% ve prospěch spekulantů s fotovoltaikou.


Mzdy a platy, cena práce


Během transformace po roce 1989 byly zrušeny dotace, které za komunistů nahrazovaly podstatnou část příjmů domácností, ale úroveň mezd a platů nebyla s ohledem na to zvýšena, a tomu odpovídající nevyplacená část mezd proto tvoří bezdůvodný zisk zaměstnavatelů a většinou odchází ve formě dividend na konta zahraničních majitelů akcií. Škody způsobované občanům nízkými mzdami a platy ve většině oborů stále narůstají a ochuzují národ. Kromě toho špatně provedená transformace ekonomiky a špatné vyjednávání při vstupu do EU způsobilo ztrátu mnoha produkcí s vysokou přidanou hodnotou, a tím klesla i odpovídající průměrná cena práce v ČR. Vymkly se z toho jen některé obory, jako právníci a finančníci a zvláštní kategorie manažerů a vedoucích funkcionářů, kteří si sami určují celkové situaci neodpovídající platy. Každá z obou příčin snižuje kupní sílu vyplácených mezd a platů zhruba faktorem 0.7 oproti stavu v Německu a Rakousku, takže medián kupní síly mezd a platů má v tomto srovnání zhruba poloviční hodnotu.


Objem mezd a platů za rok 2014 byl v ČR 1297 miliard Kč, z toho na produkci dodanou do zahraničí připadlo asi 1090 miliard Kč. Aby se pohnulo s velmi nízkou hladinou mezd a platů, měli bychom během první etapy jejího zvyšování prosadit zvýšení mezd a platů, například, v průměru o 30%, což by si vyžádalo 327 miliard Kč, o které by vzrostla cena exportu, nebo správněji, klesl bezdůvodný zisk většinou odcházející do zahraničí. Je to jen 9% ceny exportu a přineslo by to řadu positivních důsledků, na rozdíl od níže popsané akce ČNB odvádějící peníze do zahraničí a škodící i jinak.


Odstranění nedostatku práce s velkou přidanou hodnotou, jako druhé příčiny nízké ceny práce, je podmíněno restrukturalizací hospodářství a tato oprava proto vyžaduje i při dobrém vedení státu více času.


Měnová politika


Největší hospodářské škody způsobila a dále způsobuje špatná měnová politika. Začalo to tím, že při zavádění směnitelnosti české koruny za hlavní obchodované měny byla koruna podhodnocena tak, že směnný kurs byl vůči kursu stejné kupní síly německé marky a amerického dolaru na nesmyslném čtyřnásobku. To vedlo k rychlému ztrácení národního majetku a nadměrnému růstu devizových zásob. Ani potom nebyla provedena potřebná korekce a když byla devastujícím výprodejem zmařena většina hodnot a při katastrofálních kursových poměrech se vyvážely násobně větší hodnoty, než dovážely, měla ČNB dokonce tu drzost intervenovat, aby dále oslabila podhodnocenou korunu a podpořila export ničící stát.


Rozdíl směnného kursu a kursu stejné kupní síly koruny se v průběhu let pozvolna zmenšoval, ale významnné ztráty přesto stále narůstaly. Koncem roku 2013 se zdálo, že kurs proti euru brzo dosáhne 24 Kč na cestě k odpovídajícím asi 18 Kč. V tu dobu Rada ČNB ohlásila, že korunu oslabí vydáním nepodložených 220 miliard Kč a bude dlouhodobě udržovat její kurs nad 27 Kč za euro. Hned na to začala Evropská banka podobně oslabovat i euro, což znehodnocování koruny ještě zvýraznilo. Do konce roku 2015 bylo na znehodnocování koruny vydáno ČNB asi 360 miliard Kč. Ocitli jsme se v situaci, jako bychom měli zavedené euro ve zvláště špatném výchozím kursu, se všemi nevýhodami, ale bez výhod. Tato operace se nedala vysvětlit jinak, než že jde o zájmy MMF a Světové banky, ale ČNB zřejmě počítala s veřejnými sdělovacími prostředky v jejích službách a směle předložila k věření nepřijatelné zdůvodnění. Po odmítavých reakcích ho opakovaně měnila. Základem manipulace bylo, že byl zcela ignorován rozdíl mezi oprávněností znehodnocování měny při nadhodnocené koruně a jeho nesmyslností při podhodnocené koruně. Zvolený zásah byl v rozporu se zákonem o ČNB a způsobil zrychlení nárůstu škod.


Ve prospěch zahraničí odchází každý rok kursová ztráta v eurech daná objemem zahraničního obchodu v korunách krát rozdíl převrácených hodnot kursu stejné kupní síly a směnného kursu. Obyvatelstvo není informováno o velikosti těchto ztrát a nijak si toho nevšímá. Avšak, například, v roce 2014 byl objem zahraničního obchodu asi 3570 miliard Kč, kurs stejné kupní síly 18 Kč za 1 euro a směnný kurs 27 Kč za 1 euro. Tomu odpovídá roční ztráta vlivem kursu 67.5 miliardy euro, neboli 1215 miliard Kč. Bez intervence ČNB by se v tom roce směnný kurs velmi pravděpodobně dostal na 24 Kč za 1 euro, což je stále špatné, ale kursová ztráta by byla 49.6 miliardy euro, neboli 893 miliard Kč, takže o 322 miliard Kč nižší. Odpadly by také náklady na intervence. Sazbu za způsobení tak velké škody trestní sazebník ani neuvádí. Za povšimnutí stojí, že ztráta způsobená ČNB navíc, je zhruba tolik, kolik stojí celé zdravotnictví, kde se ministři Babiš a Němeček dohadují o každou korunu. Schodek státního rozpočtu se v těchto počtech jeví jako drobnost.


Akce ČNB měla vyvolat odvolání guvernéra Singra a pro intervenci hlasujících členů Rady ČNB presidentem, jen on to mohl udělat s poukazem na porušení zákona o ČNB. Důvody tam jsou, a on je jediný, kdo může jednat. A když je někdo jediný, kdo může, tak musí, pravil klasik. Zatím se nic nestalo, jen pokračuje klamání občanů. Znehodnocení koruny je totiž ekvivalentem poskytnutí slevy na vyvážené zboží a služby, v našem případě asi 10%. Vzniklé dumpingové ceny vyvolaly zvýšení poptávky po již předtím lacino nabízeném zboží a daří se ho prodávat o asi 5% více. Uspokojení této poptávky umožnilo zvýšit objem výroby a to se projevilo jako zvětšení HDP o 4.2%. To se vydává za skvělý úspěch, ale mlčí se o tom, že za tento rozšířený export vlivem zkaženého kursu dostáváme ve formě dovozu jen 96% hodnoty toho, co jsme dováželi za menší vývoz před intervencí. Inflace nenastala, k té by spíše vedlo zvyšování mezd a platů (nikoliv těch již vysokých), kterému se podnikatelé úporně brání. Zvýšení výroby nevedlo ani k odpovídajícímu celkovému zvětšení objemu mezd a platů a také snížení nezaměstnanosti není moc významné a týká se jen málo placených míst, na objemu všech mezd není patrné. Vzdor všem skutečnostem ČNB využívá nečinnosti pana presidenta a hlásí, že nám bude nejméně ještě celý rok škodit intervencemi.


Závěr kapitoly o hospodářství


Cílem kapitoly o hospodářství bylo ukázat, že celý roční objem mezd a platů je prakticky stejně velký, jako roční kursová ztráta způsobená chybnou prací „politiků“. Současná správa státu by mohla tuto ztrátu při správném postupu relativně brzo snížit asi na polovinu a dostat mzdy a platy na úroveň tří čtvrtin kupní síly příjmů našich úspěšnějších sousedů. Další zlepšení je podmíněno restrukturalizací hospodářství a investicemi nahražujícími rozkradený národní majetek. To je i při správném postupu časově značně náročnější.

Další díly „Novoroční bilance po dvaceti šesti letech“ budou pojednávat o otázkách sociálních, o zdravotnictví, a o tom, jak řídit stát.

39 komentářů :

 1. Clovek ktery si mysli ze jsme na tom v jakekoliv oblasti hure nez za komunistu je nesvepravny, debilni kreten.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen to pomyšlení, že by to mohla být pravda, činí z hlupáků sprosté hulváty a to je známkou slabosti a nejistoty. Vždyť přece v televizi říkají jak jsme na tom dobře a jakou máme svobodu a demokracii a jiné výživné plky, tak jak někdo může říkat něco jiného...

   Vymazat
  2. Jen trouba tvrdí, že bylo všechno horší anebo lepší než dnes. Pravda je asi někde uprostřed. Srovnávat může jen ten, kdo prožil oba dva režimy a je schopen samostatného úsudku.

   Vymazat
  3. Ovšemk problém je v tom , že ten dnešní " blahobyt " je na dluh a za rozprodání českého průmyslu a českého majetku ! Dlužník není svobodný !!

   Vymazat
  4. Já Vám říkám,kašlete na politiku.dobře je Vám za každého režimu,když jste mladí a zdraví.Pro mě byla zlatá šedesátá...

   Vymazat
  5. Až budeš vědět, o čem je řeč, tak se míchej mezi dospělé. Udělej si )koly do zvlášní školy nebo si zase šlehni a drž rypák. Takovým kravinám zde stejně někdo nevěří ! Fotr tě měl raději šlíchnout kozám do pití, matkomrde !

   Vymazat
 2. Ano Cesi ! Jste v pruseru ! S vasim feudalnim respektem k "autoritam", kteri se mnou chodili do pomocne skoly ! S vasim svedomitym prebornictvim v discipline rektalniho Alpinismu a neschopnosti myslet samostatne, nemate nadeji na zlepseni situace. Budete chudnout a bude vam hure.
  To rika bystrozraky honolulu, ktery take rika, ze naprava je mozna..To jsem zvedav dokaze-li nekdo z vas prijit na to jak z toho ven.
  JA TO VIM ! Vy to nevite.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na tuto otázku už dávno dal odpověď jakýsi bezvýznamný filozof Marx. T

   Vymazat
  2. Honolulue bystrozraky, napsal jsi někde, že jsi taky Čech. Takže jsi taky přeborník " v discipline rektalniho Alpinismu a neschopnosti myslet samostatne", jak jsi označil ostatní Čechy.
   Také říkáš "ze naprava je mozna" - tak tedy sem s tím "jak z toho ven", když se chlubíš, že to víš. Ale nejen rady, ale hlavně činy jsou očekávány. Kecat a psát (bez diakritiky) umí každý, kdo má v zadnici díru.

   Vymazat
  3. 18:49- "honolulu" má smůlu, že je Čech více než 40let v emigraci. Též jsem v té době chtěl emigrovat. Parta mých kamarádů mi byla ale milejší, proto jsem zůstal. Kdo ví, jak by se odvíjel můj život. V každém případě "honolulu" se svojí nadsázkou, byť bez diakritiky je větší Čech, než někteří z nás. Hledejme přátele, ne nepřátele mezi sebou! Z jednoho, dvou.....,pěti "příspěvků" zde konsenzus nepoznáte, natož u anonymů!

   Vymazat
  4. koukam honolulu vse zna, tak snad sve byvale vlasti poradi jak "z toho ven"?
   no, ptal jsem se te jinde jak dlouho jsi v te zemi neomezenych moznosti?
   take neni spatne vedet, kde na jihozapade floridy se nachazis. ten se tahne od tampa bay dolu pres bradenton, srq, osprey, nokomis, venice, punta gorda, port charlote, cape coral fort myers az po naples!plus okolni visky!
   tak "nesmartassuj" a pouc lid jak z te rectalni sfery ven?! dik lars

   Vymazat
  5. pane Povolny, mnohem víc si vážím Čechů, kteří zůstali i v těch nejhorších dobách ve své vlasti. Stejně tak bych si vážil i těch, kteří by místo emigrace ze zemí zmítaných válkou, nebo chudobou, zůstali doma a pomáhali ve své vlasti, než aby utíkali do Evropy, ať už před válkou, nebo za lepším živobytím.
   Cynismus, ironii a urážky "honolulua" nepovažuji za nadsázku, jak jste se vyjádřil.
   Anonym je podpis stejné hodnoty, jako Honolulu, nebo Miroslav Povolny.

   Vymazat
  6. Z Cechu kteri zustali je mozno si vazit jen disidentu. Ti ostatni vetsinou kolaborovali s okupantem.

   Vymazat
  7. HONOLULU NÁM CHCE ŘICI,ŽE JE VINEN PAN FINANCMAJTR,KTERÝ KRYJE BANKSTERY ČNB

   je to on,co neumí doporučit presidentovi,aby ty gangstery propustil,ale předtím celou skupinu postavil před soud a to i po skončení jejich rabování ČR, za které jsou zodpovědni,když ON sám vynalezl 11.přikázání NEDOKÁŽEŠ.On ten soud stejně bude a vyžádá si odborné posudky,i když ty zloděje kryje vláda. Banksteři nám tak DNES mohou STÁLE zapírat,že začantrošili prý přes 360 miliard našich peněz A BUDOU V TOM POKRAČOVAT.Proč je radši nedali k dispozici bezúročně, NAŠIM PODNIKATELÚM,kteři by předložili projekty jak na nich vydělat a přitom DOBŘE ZAPLATÍT SVÉ OBSADY.
   Porušuje se raději ÚSTAVA a zákony.Jen si všichni přečtěte Zákon 6/1993 Sb a jeho §35a,kde ČNB stanoví PO PROJEDNÁNÍ S VLÁDOU režim kurzu české měny k cizím měnám,přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cíl ČNB.
   a ten je v článku 98 ÚSTAVY.Pokud v té tunelovací ÚSTAVĚ,kterou nikdo z občanů
   nesměl dodnes schválit v referendu a kdoví jestli vůbec platí,stojí že se mají vykrást naše úspory a snížit ovčanúm přijmy TAK TO DĚLÁ ČNB ZA ASISTENCE ZŘEJMĚ vládního FINANCMAJSTRA se kterým se to asi muselo projednat SPRÁVNĚ.
   DOKUD BUDEME VOLIT DNEKONEČNA JEJICH VADNÝMI ZÁKONY LIDI SLIBUJÍCÍMI KŘIVĚ, ANO BUDE LÍP,dočkéme se likvidace demokracie a vzniku finanční oligarchické TYRANIE.

   Vymazat
  8. 23:37 - tedy pár set disidentů, např. VH, kterého si taky vážíte a miliony kolaborantů?
   A co vy? Patříte mezi disidenty, kolaboranty, nebo jste tehdy ještě neexistoval?

   Vymazat
  9. Ano, vážení přátelé, ano, podle vaší klasifikace patřím k těm, jimž říkáte kolaboranti. Spíš to je "sůl země", lidé, kteří chtěli žít svůj život, vychovat děti, uplatnit se ve svém oboru. Měli se snad všichni naši lidé opíjet a fetovat v disidentských partičkách, zneužívat své děti k roznášení chartistických blábolů atd. atd. Na slavné Plasic People - jen přes mou mrtvolu.
   Taky obyčejní lidé neměli tu podporu či příjmy odněkud jinud, že áno.
   A proč to všechno? Třeba se nám líbila sociální rovnost, bojovalo se za mír a přátelství mezi národy, to byly ideje, ideály. Byla povinnost pracovat, dnes je svoboda nepracovat, dobrý? Dnes se ideologie vypařila, mluví se jen o penězích, vedou se po celém světě války - hlavně o zdroje.
   Připomínám, že rodinní příslušníci mnohých přeslovutých disidentů byli za opravdové okupace - německé - udavači a zrádci národa.
   Podle vás se národ dělil na disidenty a kolaboranty - děsivé zjednodušování, škoda bylo enrgie vynaložené na tuto marnou odpověď.
   Vodolejka

   Vymazat
 3. Děkuji panu Mrázkovi za skvělý, pravdivý a ODVÁŽNÝ článek. Člověku se chce brečet. Z našeho prostředí nevzešla ani jediná pozitivně jednající osobnost v řadách politických stran a státoprávních institucí. Jedním slovem, jsme banánovou republikou, v čele vždy s dalším zrádcem. Nevidím naději pro -zejména-mladé lidi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestli se tato (demokracie?) co nejdříve nezastaví, tak příští generace se z toho bude muset vystřílet.

   Vymazat
 4. Super článek a hlavně pravda ! ČNB škodí v zájmu cizí "moci" !! Odporní zaprodanci sloužící za krvavý dolar !

  OdpovědětVymazat
 5. lide co to tu melete o diakritice tak se vsude naforech pise dnes!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo píše bez diakritiky, ten je "dnes" "in" ?

   Vymazat
  2. ne, in je psat jako anonym! hhh, a je uplne jedno jak pisu. zde neni zadna akademie ved ci ustav pro jazyk cesky, ale obycejne duskuzsni forum,ze?

   Vymazat
  3. Samozřejmě, že je úplně jedno, jak píšeš, jen to poukazuje na tvé vlastnosti. "Dnes se tak přece píše na fórech", tak jen dál se stádem. Dávám přednost diakritice, protože ctím i "obyčejné diskusní fórum".
   "jirik jirik" má úplně stejnou hodnotu, jako "Anonymní". Můžeš si vymyslet, co chceš, o své identitě tím nepřesvědčíš a nikdo to od tebe ani nežádá.

   Vymazat
  4. 23:52- Snad se mi podaří vysvětlit rozdíl mezi anonymem, nickem a jménem(i smyšleným) v diskuzi.Je to jako se vztahem s ženou, v mém případě. Nick je flirt, jméno je závazek, anonym je náhodná děvka(troll). Co brání ne-trollům dát pod článek zn.jako v novinách? Neznalost, že i anonym má adresu? A nekamenujme zbytečně diakritiku a chyby v textu. Inteligentní lidé s nadhledem "pochopí" ostatní, s politickým "podhledem" toho rádi využijí.

   Vymazat
  5. souhlas s povolnym,ten to rika za mne na adresu zoufaleho 23:52
   dale uz jen radeji NC

   Vymazat
  6. Anonymní6. ledna 2016 23:52
   „Samozřejmě, že je úplně jedno, jak píšeš, jen to poukazuje na tvé vlastnosti. "Dnes se tak přece píše na fórech", tak jen dál se stádem. Dávám přednost diakritice, protože ctím i "obyčejné diskusní fórum".

   Myslím, že jste to vystihnul. Vynechávání diakritiky, je postmoderní deformace. Všichni jsme dostali ve škole základní vzdělání v českém jazyce. Pokud se někdo proti tomu úmyslně (to zdůrazňuji) pro-hřešuje, je podle mého názoru hovado. Pro taková hovada, také nemůže být důležité, jaké i/y se napíše, stejně to zní stejně a další a další postmoderní nápady. Výsledkem je v horším případě nesrozumitelnost, či víceznačnost textu a v lepším případě to zdržuje a otravuje čtenáře. V každém případě, to je neúcta ke čtenářům.
   Takto zjednodušeně, si můžou psát např. dva kamarádi, kteří se znají a většinou i můžou předjímat, o čem jim kolega píše. Stejně bych jim to nedoporučoval, neboť až jednou budou potřebovat napsat třeba novému zaměstnavateli motivační dopis, tak tam nasekají takových chyb, že ani nebudou pozváni k pohovoru. P.K.

   Vymazat
 6. jen kratka bilance 26let v tzv. svobodne a demokraticke
  republice:
  tak tedy, vyjma kapitalistickeho pozlatka, ve forme 2.jakostnich potravin, moznosti vzletnout na bali a porizeni si treba lamborghini, tedy NIC, NULA, ZERO!,
  kam spadaji:produktivita prace, kvalita zbozi, lidske vztahy a treba moralka lidu od prosteho az po nejvyssiho politickeho zkorumpovaneho!
  ceska hrouda, vulgo fekalistan, stale zije ve slepjejich bolsevismu, zakonech, manyrech policije, justice, zlodejen, podfuku a podvodu!
  tedy 26 let bananove republiky s hojnosti bananu!
  cest jozo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jeste dodatek: ta debilni vlajka se lzivym sloganem 'Pravda vitezi" uz bý se mohla z hradu stahnout dolu, ty trenyrky tam pasuji lepe!!!
   jozo

   Vymazat
  2. Ta vlajka je na nájemnících hradu nezávislá. Její hodnota není dána Václavem V., Václavem VI. ani Milošem I.
   P.

   Vymazat
 7. Za ostnatym dratem zlocinne komunisticke diktatury se mohlo libit jenom otrokovi nebo prisluhovaci sovetskych okupantu - tedy vlastizradci.

  OdpovědětVymazat
 8. Copak copak, Hurvinci zase mi zavidite moje irresistible personality podtrzene with incretibly good look. Hmmm ?
  S tim se neda nic delat, to je dar prozretelnosti.

  V Angole a Mozambique jsem pro viteztvi nad sovetskou ivazi udelal daleko vice, nez vy vsichni dohromady...

  Stavel jsem latriny pro nasi neporazitelnou, galantni JAR Army a potom slouzil jako NAVNADA. Vy jste zatim slouzili Husakovi jako nevolnici.

  Vas zivotni styl z vas udelal kratkozrake BURANY, kteri nevi, ze klavesnice s diaktrikou se neda koupit. To je ale statni tajemstvi ! To se zamerne nezverejnuje, aby jste po prijezdu na dovolenou do Ameriky, byli jeste vice popleteni, nez jste dnes.
  honolulu - bez diaktriky.

  (Tesi me, ze soudruh "plukovnik" studuje mapy jihozapadni Floridy. Doporucil bych mu vsak, radej studovat ORLANDO area. Ma tam svoje soukmenovce. Donald DUCK, Mickey MOUSE a trpasliky.)
  A nyni nez odejdu chci zaspivat soudruhovi "plukovnikovi" pisnicku na cestu.: "Do Ameriky jezdej tam parniky, kdyz prijedes pripada Ti vsechno veliky - jsou tam slepice co snasi vejce jak cepice, atd..
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu nenech za sebe psát nás Čechy ,viz OO7 nahoře A DEJ TU SVŮJ RECEPT,jak vybulit tu kčiváckou vládu,když nám tu samopaly a trhaviny přivezou až musulmani,jinak si o tobě budou všichni myslet,že ti v mozku vybuchla na SIVESTRA petarda..

   Vymazat
  2. dik honsiculu za novy nick pro mou osobu, colonel vulgo plukovnik je acceptable ya prick!!!
   no k tve pasquilove produkci, ja nemusim mapu fl studovat, ja to tam vcelku vytecne znam. ze jezdis do srq je pekne, jsem rad, ze
   ses nanakamufloval do nasi skupiny, we'll recognise motherfucker on the spot!!!
   toto se ti skutecne povedlo:
   irresistible personality podtrzene with incretibly good look. Hmmm ?asi to ma byt incredibly cocksukers good look,ze? to by sedelo!
   kdyz si stavel ty latriny, tak si tam urcite uvizl a patrne na tebe nakaleli mnoho tun hoven a proto se z tve vylizane hlavy stal comfortable shithead!!!
   ya schmack, u ain't got no the slight idea who ya dealing with!!!
   na uvod to staci at te neklepne!
   s pratelsky pozdravem suck my dick, plukovnik

   Vymazat
 9. Brblali jsme, nadávali, ovšem kapitalismus, resp. jeho novější fáze, globalismus nám dal okusit ovoce poznání, že žádná "zločinná komunisická diktatura" nikdy neexistovala. Vlastizrádci jsou jiní. Podívej se výš!
  Vodolejka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím.
   Stručné, věcné, pravdivé.

   Vymazat
 10. Tak přemýšlím co to musí být za geronta inteligence,který tomuhle věří.V r.1990 jsem jel na zemědělskou výstavu do SRN.Za svůj měsíční plat jsem na černém trhu koupil cca 100 marek.V Německu to stačilo na vstupenku,oběd a jednu kávu ke svačině kterou jsem si vezl sebou v tašce z domova.O zemědělské technice,kterou jsme tam uviděli není třeba psát.

  OdpovědětVymazat
 11. S obsahem článku souhlasím až na tvrzení, že OF na nejnižší úrovni tvořili slušní lidé. Opak je pravdou. Byly to svině jako ti nahoře.

  OdpovědětVymazat
 12. Nevím,zda všichni byli svině,ale zloději a podvodníci
  zcela určitě.Neomlouvá je ani případná psychická cho-
  roba.Většina tam byla jen kvůli osobnímu prospěchu.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 13. Ahoj! Chci vás dnes bohatý. Vydělat peníze dnes, když jste se mnou (pan Eric Mark) a dalšími příjemci. Mám prázdnou kartu ATM, která je užitečná a otevřená všem na světě. Tato ATM karta je schopná hackovat do libovolného bankomatu kdekoli na světě.
  Čím méně peněz, které dostanu za den s touto kartou, je 3 000 dolarů. Každé peníze a peníze pak stále čerpají do mého účtu. Ačkoli je nezákonné, není riziko, že by byl chycen, protože je naprogramován tak, aby nebyl schopen sledovat, ale také má techniku, která znemožňuje detekci CCTV. Pro podrobnější informace o tom, jak se dnes dostat, Email hackerů: ericmarkatm616@gmail.com

  OdpovědětVymazat