Reklama

.

.

pondělí 29. února 2016

Kdo a o jaké peníze z EU se má bát kvůli „neinkluzi“?

Jana Maříková
29. 2. 2016
Ministryně školství Kateřina Valachová nám minulý týden z Bruselu vzkázala, že inkluze prostě bude, protože už jsme to měli mít „dávno splněno“. Prý je to nutné - protože nás Brusel opakovaně kritizuje za vysoké procento Romů v praktických školách. Což prý musíme odstranit. Nezapomněla připojit oblíbenou výhružku, že jinak nám Brusel zastaví platby z fondů EU. Jaksi přitom „zapomněla“ dodat, o jakých penězích mluví. Veškeré platby z fondů EU nám totiž v žádném případě nemohou být zastaveny, i kdyby do praktických škol chodili všichni čeští Romové.


První spornou věcí je už tvrzení, že problematické je vysoké procento Romů v praktických školách. Z jakých podkladů tato tvrzení vychází? Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo si zvolit národnost, k níž se hlásí. Nežijeme v nacistickém Německu s norimberskými rasovými zákony, podle nichž musel každý prokazovat svůj árijský nebo neárijský původ listinami až do „pátého kolene“. Každý Rom má tedy možnost si vybrat a nechat do dokladů zapsat národnost českou. A nemalá část z nich tak činí. Ani ve školství není povoleno evidovat Romy zvlášť a zpracovávat „romské statistiky“. Takže z jakých zdrojů čerpají oni kritici vysokého podílu Romů v praktických školách? Z „udavačských listů“ našich neziskovek. Těch, kteří žijí z části fondů EU utrácených tu s většími (a mnohem více) s menšími výsledky, za inkluzi (začleňování) Romů do „gadžovské“ společnosti. Kdo pochybuje o výsledcích jejich práce, ať se jede podívat na legendární sídliště Chánov.

Na základě čeho tedy „neziskoví inkludisté“ čerpají svoje data o tom, jak bílí Češi rasově diskriminují Romy tím, že Romové chodí ve velkém počtu do praktických škol? Pokud si odmyslím, že si ta data čistě „cucají z prstu“, tak mě napadá jediný možný způsob jak k nějakým číslům dojít. A to na základě čistě rasistického kritéria „barvy kůže“. Spočítáním „tmavých“ žáků v praktických školách. Jenže to je protiústavní a protizákonný rasismus. Na základě protizákonné činnosti tedy mají být prováděna zákonná opatření. No to je Kocourkov.

I pokud vezmeme takto „rasisticky“ získaná čísla v potaz, tak se dostaneme k jinému, o to však zásadnějšímu problému. Náš vzdělávací systém patří k těm lepším na světě. I když školství za řadu věcí kritizuji (malé platy učitelů, nedostatečná vybavenost), tak při srovnání s většinou zemí světa je to špičková úroveň. Kdo nevěří, ať se jede podívat na školství v Ugandě nebo v Iráku.

I úroveň školství lze do určité míry statisticky měřit. Takovým měřítkem je například míra negramotnosti. U nás je negramotnost (neschopnost část a psát) zcela neznámým jevem. S výjimkou těžce mentálně postižených u nás každý umí číst a psát. Včetně Romů. Kdybych byla rasistka, tak bych mohla argumentovat tím, že přece každý Rom umí vyplnit žádost o sociální dávky. Musí tedy umět psát a přečíst si návod k vyplnění formuláře. Dá se to také říci tak, že umí vyplnit žádost o občanský průkaz. Což je „politicky korektní“ tvrzení. Ani nejbohatší země světa jako Německo, Rakousko, Francie nebo Belgie nedosahují těchto výsledků. Téměř 15% příslušníku menšin (převážně Turci a jiné muslimské národnosti), neumí německy číst a psát. V Rakousku je negramotnost mezi přistěhovalci a jejich potomky v některých oblastech téměř třetinová. A neúspěšně vynakládají velké peníze na zlepšení. Takže v inkluzi to není.

Znovu opakuji, že naše školství není ideální. Od některých západních zemí stále ještě máme co kopírovat. Třeba od Dánů, kteří mají ve státní normě stanovený počet dětí ve třídě maximálně 20. Učitelský úvazek 16 hodin přímé vyučovací povinnosti. Počítá se s tím, že učitel musí mít placený čas na přípravy. Nebo platy v Holandsku. Kolem 3,5 tisíce Eur, což je téměř dvojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství. To by u nás dělalo kolem 50 tisíc Kč. Tak to bychom měli v zájmu zlepšení školství a zvýšení jeho kvality přebírat. Ne inkluzi, která pořádně nefunguje ani tam.

Na druhou stranu ne všechno, co jsme v minulosti vytvořili - a na Západě nikoliv - je špatné. Např. systém mateřských školek, jakým jsme měli za „bolševika“ nám Rakušanky a Němky závidí. Chyba je v tom, že jsme ho po „plyšáku“ místo rozvoje destruovali. Speciální školství tak, jak u nás vzniklo ve 20. století, je absolutní světovou špičkou. Systém začal vznikat již za 1. republiky - speciálním školstvím pro slepé a sluchově postižené a později se rozvíjel i pro jiná postižení. Důkazem jeho špičkové úrovně je nevidomý náměstek ministra financí pro správu státního majetku JUDr. Ondřej Závodský, PhD. Je všeobecně ceněn jako kvalitní odborník. Bez speciálního školství by nikdy nemohl vystudovat ani střední školu. Natož universitu.

Systém speciálního školství si zaslouží naši úctu. A rozhodně by do něj mělo jít více peněz proto, aby více nadaných „postižených“ mohlo prožít kvalitní život a najít uplatnění svých vloh jako pan náměstek. Opak je však pravdou. Již 5 let je tato větev školství ministerstvem „utlumována“. Postupně jsou jí škrtány peníze více než normálním školám. V pořadu Máte slovo Michaely Jílkové na podzim veřejnosti jeden z ředitelů takové školy poodkryl „veřejné tajemství.“ Speciální a praktické školy se nesmí hlásit do rozvojových projektů a čerpání grantů EU. Tedy hlásit se mohou, ale nic nedostávají, protože jsou podle MŠMT „určeny k likvidaci“. Sem by přitom měly být peníze EU pumpovány přednostně. Ne do nějakých nesmyslných neziskovek, které na inkluzi a fondech EU parazitují.

A nyní k té hrozbě zastavení všech dotací, kterých čerpáme za desítky miliard. Brusel nic takového neudělá. Je to planá a lživá hrozba „naší“ ministryně směrem k našim poslancům, kteří mají na zítra zahájené schůzi hlasovat o odložení nepřipravené a škodlivé inkluze.

Předně je třeba si uvědomit, že Brusel nic takového ani udělat nemůže. Komise takovou pravomoc prostě nemá. K tak extrémnímu kroku v krajním případě je oprávněna pouze Rada EU (summit šéfů států a vlád). Takovým extrémním případem je nástup fašistické diktatury a la Hitler nebo Pinochet. A je otázka, jestli i v jejich případech by se EU nezbytnou složitou procedurou „prokousala“. V minulosti bylo podobně vyhrožováno bojkotem Rakousku po nástupu do vlády strany Svobodných (dnes již mrtvého předsedy a korutanského hejtmana Jörga Haidera). „Vyhrožováno“ bylo opakovaně i maďarským Orbánovým vládám. Jednou třeba za to, že novelou ústavy porušují politická práva opozice. Podruhé za to, že údajně v rozporu s právem EU zavedly zvláštní daň na telekomunikační a bankovní giganty. A nestalo se nic. Ani v tom druhém případě, kde jde o hodně peněz. A takové nadnárodní korporace jako Erste Bank nebo Deutsche Telekom mají u svých vlád (Rakousko a SRN) i u Evropské komise prostřednictvím svých lobbistů mnohem větší slovo než naši neziskovkáři.

Lidská práva jsou v EU porušována na mnoha místech. A mnohem hůře než se to týká našich Romů. Čímž neříkám, že v jejich případech je vše v pořádku. Jenže jejich situace je „selanka“ ve srovnání s postavením etnických Rusů v pobaltských zemích. Těm je mnoho let upíráno právo na občanství. I když umí žádost o „občanku“ vyplnit v několika jazycích. A tím i řada základních a politických práv zakotvených v mezinárodních a evropských lidskoprávních smlouvách a dokumentech. Estonští nebo Lotyšští Rusové, na rozdíl od našich Romů, nejenže nesmí volit, ale dokonce v řadě případů nesmí vykonávat řadu profesí, nebo nabývat majetek. A nebo studovat určité školy a obory za stejných podmínek jako etničtí Estonci či Lotyši. To je skutečná diskriminace „jak řemen“. Ne studium v praktické škole. Zastavil Estonsku nebo Lotyšsku někdo platby z fondů EU? Nezastavil. A nezastaví.

Evropské platby jsou navíc členěné i druhově. Největší část peněz je na Společnou zemědělskou politiku. Jde o platby zemědělcům (např. na hektar). Na tu má každý zemědělec právo podle přímo aplikovatelných nařízení EU. Náš Státní zemědělský intervenční fond je pouze účtárnou a platebnou pro Česko. Je tu proto, aby každý zemědělec nemusel žádat o nárokové platby přímo v Bruselu a v cizím jazyce. Tak je to ve všech zemích. Dokud má náš SZIF funkční a Bruselem schváleny účetní a kontrolní systém (a to má), tak platby přes něj našim zemědělcům nemohou být zastaveny. Ani kdyby někdo českým Romům přímo zakázal chodit do českých škol. To je princip fungování rozpočtu EU.

Komise vůbec nemá pravomoc trvale zastavit čerpání plateb jako trest za nesprávnou politiku. Může sice v případě rozkrádání (např. formou nefunkčnosti kontrolního a účtovacího systému) pouze platby pozastavit a žádat nápravu. Po odstranění vad však peníze, na něž má stát nárok, musí uvolnit. „Trestat“ může při neplnění nařízení a směrnic pouze Evropský soudní dvůr. Ovšem výhradně v konkrétních případech a pokutou stanovenou v konkrétním rozsudku. Tedy opět nikoliv plošným zastavením dotací. To je prostě lež jako věž. Která doufám nebude platit ani na naše poslance.

O jakých penězích to paní ministryně mluvila? O dotacích vyčleněných jí řízeným ministerstvem z fondů EU na granty na programy inkluze! MŠMT na to vyčlenilo minimálně 700 milionů (téměř tři čtvtě miliardy korun). Možná je to víc (další peníze možná půjdou přes MPSV), ale na tyto peníze jsem na stránkách MŠMT našla inzerci. ZDE. A kohopak to najdeme mezi příjemci jimž je program určen? NNO (nevládní neziskové organizace). Tedy ti „paraziti“ co na nás píší do Brusele udavačské dopisy, že diskriminujeme Romy.

Někdo si možná řekne, že tři čtvrtě miliardy v rámci nákladů na školství zase tak moc peněz. To je pravda. Za to nepořídíte ani do všech škol výtah pro vozíčkáře. Jenže na „krmení darmožroutů“ z neziskovek je to pořádná hromada peněz. Za hanlivým označením si stojím. Zažila jsem řadu akcí placených z fondů EU v souvislosti se zavedením státní maturity nebo školních vzdělávacích programů. Na tyto akce také praskla nějaká ta miliarda (uvádí se kolem 4 miliard – prameny se různí). Učitelé z těch peněz neviděli nic nebo téměř nic. Většina skončila ve „spalovnách peněz“ jako je CERMAT nebo různé neziskovky. Pedagogy s často dvacetiletou praxí na těchto akcích školili lektoři, kteří často neznali ani zlomek toho, co absolvent pedagogické fakulty. Ono totiž „točení peněz“ z EU přes „neziskovky“ může být náramný kšeft.

A TENTO KŠEFT může být ohrožen, pokud bychom inkluzi zrušili. Ale tento velký „kšeftík“ ať EU klidně zatrhne. Mnohem menší škodou, než tyto peníze do Bruselu vrátit, by bylo kvůli nim definitivně zničit naše školství.

Paní ministryně, kdyby byla co k čemu - tak kolegům z Rady pro vzdělávaní i lidem z Evropské komise vysvětlí co je naše speciální školství. A jaké má výsledky. Na rozdíl od „kšeftíčků“ našich neziskovkářů (obchodujících se vzduchem nebo se lží) jde o reálnou existující věc, která má dobré výsledky. Z Bruselu by se klidně mohli přijet podívat „na kontrolu“. Nebo i načerpat zajímavé poznatky.

Jenže to by naši paní ministryni nesměla radit paní Klára Laurenčíková. Bývalá náměstkyně ministra školství za stranu Zelených. Dnes kromě toho, že radí ministryním školství (Valachové) a práce a sociálních věcí (Marksové Tominové), je angažována nejméně ve dvou veřejnými penězi dobře saturovaných „neziskovkách“. Je předsedkyní Agentury pro začleňování a též České společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Střet zájmů jako dům!

Čert ať si klidně vezme tu třičtvrtěmiliardu. Ale ať si na cestu přibalí i „darmozřouty,“ pro něž je určena (jako paní Laurenčkovou). Vzít by to mohl i s paními ministryněmi Valachovou a Marksovou Tominovou, které umožňují roztáčet kola tohoto „skvělého neziskového“ byznysu…

30 komentářů :

 1. Skvělý článek - jen shrnutá fakta.
  Nejbližším cílem by mělo být podrobné prozkoumání neziskovek z hlediska jejich působení a dopadu na naši společnost v těch oblastech na které se dle svého prohlášení zaměřují.
  Pokud čerpají jakoukoliv částku z rozpočtu - dotací je nutné je dotlačit k vyúčtování, prokázaní účelu vynaložených prostředků. Pokud čerpají prostředky na odměny a mzdy tak doložit jmenovitě.
  Volič-Vilč

  OdpovědětVymazat
 2. doktor prozkoumání neziskovek?to by se protektorovi nelíbilo.vy by jste snad zakázali i to,aby naši politici, státní zástupci a vedení spec.útvarů policie chodilo pro instrukce na velvyslanectví \USA !!!! Takhle tu demokracii nevybudujeme.Vzhůru na Rusa!

  OdpovědětVymazat
 3. Výstižný popis stavu. Ty NNO byly snad vytvořeny pro naši likvidaci. Jsou jako pátá kolona a hned se toho ochotně chytli. Dotace z fondů EU na granty jsou jen prokorupční a často i škodící. Čert je vem. TES

  OdpovědětVymazat
 4. Putin dobře věděl proč udělal zákon, který nařídil neziskovky přijímající zahraniční peníze označovat jako zahraniční agenturu. Naši pravdaláskaři taky dělají v podstatě vlastizrádnou činnost.

  OdpovědětVymazat
 5. Jen naivní lidé si myslí že dotace jsou z evropské unie.Jsou to peníze které tam posíláme a oni nám je přeposílají zpět s tím na co je musíme dát.Zrušit dotace!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Jestli chtějí neziskovky něco užitečného dělat, nikdo jim v tom nebrání. Peníze ať si obstarávají příspěvky svých členů!!! Rád bych věděl, kolik lidí by se takto angažovalo, kdyby to měli dělat zadarmo a nebo ze svých příspěvků! Samozřejmě, že i kdyby se skládali sami členové, tak by museli vést podrobné účetnictví, jako každá jiná organizace. Navíc by měly být pod "drobnohledem" FÚ a policie z důvodu akutního nebezpečí praní špinavých peněz! Pak by mohly provádět svou bohulibou(?) činnost do aleluja!

  OdpovědětVymazat
 7. Šmejdi likvidují školství. Jistě si dovedete představit šikanu a bordel, který ve třídě udělají. Svoje děti budou dávat do soukromých škol a tam žádná inkluze nebude.

  OdpovědětVymazat
 8. Navrhuji založit neziskovku na veřejné hodnocení neziskovek z pohledu prospěchu občanům (tedy dolním 10 mil.) a prospěchu naší republiky. Byli by to neplacení proti placeným, ale zato bychom mohli vznášet objektivní argumenty. Chce to trochu písku do soukolí cizích peněz určených proti našim zájmům. Tyto stránky jsou pak ideální platformou.

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý den,
  asi řečeno vše.Jen nevím jestli se mám smát a nebo plakat, že máme školství lepší, než v Ugandě, nebo v Iráku...Co se týče neziskovek, nebylo by jich tolik potřeba, kdyby na vše potřebné bylo od státu. Jinak jsem měl tu čest, být ve dvou velkých na praxi a opravdu systém mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil... Ač jsem studoval stanovy i standarty několikrát, nikde nebylo jasně dáno, co kdo musí a nemusí, odkud se co bere a kam jde...Jedna věta omýlaná v každém bodě-dosažení cílů, ale jasně stanoveny nebyly nikde...

  OdpovědětVymazat
 10. Diskriminace naruby,
  fajn, takže chudíčci co si žijí z našich daní, těm je nutno pomáhat, že?
  Oni můžeou všecko a co naše, normální, nadané děti? Ty teť budou diskriminované. Budeou neustále rušeny počas vyučování tou svoločí a navíc se jim nebude dostávat adekvátního vzsdělání, protože ti "chdáčci" to nebou stíhat se učit. Ať jdou ....

  OdpovědětVymazat
 11. Ať si strčí EU fondy do prdele a zaplatí co tady rozkradli, zničili a zlodějsky za babku zprivatizovali za 25 let demokratůry. Jo a taky si mohou strčit do prdele i všechny rómy, imigranty, vrátivší se emigranty a církevní papaláše s celýma restitucema. Myslím, že nám bez celé EU a zkrachovalého eura bude lépe a víc ať nás uměle nezadlužují. Své blaho a pomoc už dost ukázali světu na Řecku.

  OdpovědětVymazat
 12. Tam 2,5 zpět 1,5

  OdpovědětVymazat
 13. Vážení-jsme nové kolonie západu.82% země je v cizích rukou.Kdo neměl kolonie?
  Voda Veolia -totální tunel-peníze jdou Frantíkům.A tunel je že se neobnovují vodovodní řady.To co je v zemi se neopravuje.Voda za 10 let bude stát 850 kč za m2

  OdpovědětVymazat
 14. 12:05
  souhlas..
  jen hrdý postoj zvítězí!jako kdyby to bylo nemožné!?už dnes je poslat do prdele bylo téměř pozdě! pryč a zaplaťte a nahraďte zpět škody a problémy ,které jste napáchali!
  spojit se do šiku ,do úplně jiné formace,kterà je
  utře...
  to bychom ovšem museli být všichni takto hrdí a jednotní...
  hlavně bychom si museli umět do začátku něco
  odepřít!
  zda je to proveditelné?
  j.

  OdpovědětVymazat
 15. vystoupit z EU - další důvod uveden v tomto článku.

  OdpovědětVymazat
 16. Zrádcovská ČSSD potřebuje takové,jako je Valachová.
  Je hloupá,o rezortu nemá ani nejmenší ponětí a pod-
  lézavě poslouchá výše postavené.Svým postojem při-
  pomíná tu odesáckou družinářku,která ve funkci mi-
  nistryně schválila seznam církevních zlodějů.Potom
  už ji na nic nepotřebovali,tak přestala cítit po-
  litickou podporu.Tak svou rezignaci zdůvodnila.Ta-
  to povětrná ženština je to samé.Divím se,že někdo
  mohl takovou vůbec volit.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Valachová to nevymyslele, to vyžaduje EU! Nohy na ramena a pryč z ní!

   Vymazat
 17. Vážená paní Jano Maříková, moc Vám děkuji za článek "Kdo a o jaké peníze...?" Už dlouho jsem nečetl tak brilantní kvintesenci o příčinách a důsledcích současné mizérie v jedné konkrétní části naší polistopadové školské politiky. Rovněž oceňuji Vaši odvahu tlumočit nám alespoň některé viníky úpadku českého školství. Prožil jsem v něm bezmála 40 let, bylo mi druhou rodinou i první vlastí, laskavým zaměstnavatelem a štědrým zdrojem starostí i radosti, inspirací a seberealizace. Teď už jsem hodně starý, a také více než dost nemocný. Váš skvělý článek mne hodně rozrušil. Mírou kruté pravdy, kterou bych rád nemilosrdně vykořenil mít více sil. Jsem zoufalý z pohledu na rostoucí trosky našich žitých nadějí, na letargii asi větší časti národa a na vizi při nahlédnutí do dnešních školních tříd. Cožpak nevidíme záchrannou brzdu nadohled? Cožpak nedokážeme přeskočit hypotékami vytvořený val vstříc k odvaze našich předků? Mít více kyslíku a lepší rytmus srdce - šel bych Vám pomoci, paní Maříková, na bitevním poli vracet budoucnost českému školství. Už se zmůžu jen držet Vám palce. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc děkuju za uznání - akorát - proč jste se nepodepsal? Nevím, jestli jsem napsala dost, ale snažila jsem se sestavit kompletní obžalobu ničitelů i Vaší práce.

   Vymazat
  2. Neexistuje experimentální ověření traktované a všude rozhlašované prospěšnosti inkluze. Nikdo neprovedl žádný výzkum srovnávající pracovní uplatnění žáků po ukončení zvláštních a speciálních škol s žáky se srovnatelnými dysfunkcemi umístěnými do základních škol. Dokud není tímto způsobem prospěšnost inkluze ověřena, nemáme žádné oprávnění ji realizovat, tzn. ze strany vládních institucí, které to nátlakem činí, jde o zločin. Je paradox, že se někdo je schopen se dopustit něčeho podobného a neobává se trestu.
   K obhájení inkluze by bylo nutné několik let trvající sledování uplatnění dětí se shodnými dysfunkcemi na různých typech vzdělávacích zařízení a hlavně jejich životní uplatnění po ukončení školní docházky. Bez podobné srovnávací studie provedené v naší republice nemají tvrzení státních úředníků a médií žádné opodstatnění. Jsou jen pseudopravdou zjevenou BOHEM či DUCHEM (nebo možná spíš Bruselem), každopádně však mající hodnotu podobnou středověkému náboženskému dogmatu o tom, že země je plocha obklopená oceánem temnoty...
   NEROZUMÍM TOMU, JAK JE MOŽNÉ V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ DOPUSTIT ZLOČINNÉ JEDNÁNÍ VLÁDNÍCH ÚŘEDNÍKŮ.

   Vymazat
 18. Zatímco v dobách minulých byly nadprůměrné děti seskupovány do samostatných tříd, aby mohly růst podle svých nadprůměrných schopností, dnes nejenže jsou přidržována na průměru, ale přístě i pod průměrem.
  Vrozený intelekt děcek je darem, nedá se naklonovat na výrobní lince, jen jej s pokorou a společenskou (i rodinnou) péčí rozvíjet.
  To, co však prosazuje ta ministryně, je opakem péče o vzdělanostní úroveň nové populace v naší zemi, je to cosi jako sabotáž.
  Výsledky na sebe samosebou nenechají dlouho čekat.
  Již dnes je předvádí mnoho mladých vysokoškoláků, od nichž by člověk mohl právem očekávat kvalifikaci. Leč jaksi ji nevidí, viz např. ta učitelka Štěpánová z Brna, co po goebbelsovsku "vyučuje" dějepis.
  Kdyby tak aspoň byla jedinou! ...

  OdpovědětVymazat
 19. Zasvěcený článek, teď už ho jenom omlátit o hlavu ministryni školství a požadovat na ní vysvětlení. Ale k tomu se sama „nesníží“ a nikdo ji k tomu nedonutí. Jistě má podporu, svého předsedy.
  Takže další střípek, do mozaiky rozvratu, tentokrát našeho školství. Avšak, má-li si člověk udržet psychické zdraví, musí na to co nejrychleji, opět zapomenout. Anebo společně, na nějaké 100 tisícové demonstraci, říci této vládě: dost – vypadněte. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Arogance moci dosáhla absurdního maxima. Nejen, že úředník ani v náznaku nebojí, že bude za zločinné jednání potrestán, ale ani mezi odborníky, ani mezi vládními úředníky, ani mezi poslanci nikdo, kdo by dokázal jednoduše požádat o předložení zdůvodnění - odborných argumentů, výsledků výzkumu, které by opravňovaly k podobnému postupu.

   Vymazat
 20. Poděkování voličům ČSSD.

  OdpovědětVymazat
 21. Paní Maříková, velice děkuji za skvělý článek. Potěšil mě i pan Václav Kalus mladší. I on uveřejnil svůj názor na tento podivný experiment, který chce ministryně školství zkusit na našich dětech. Na těch zdravých i těch nemocných, protože zdravý rozum říká, že ohrožuje kvalitu výuky obou skupin. Je třeba, aby se spojili rodiče i skuteční odborníci, kterým úroveň vzdělání dětí v naší zemi není lhostejná. Kantoři sami děti neubrání, ani nemohou. Jsou v roli těch, kteří musí snášet všechny nápady experimentujících ministrů... A ti se mění, jak apoštolové na orloji a jejich nápady rovněž.... Ale dětem nikdo ztracený, či pokažený rok kvalitní výuky nevrátí, že ??? Dagmar Zrucká

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se velice, správně mělo být v textu "Václav Klaus mladší"... děkuji Zrucká

   Vymazat
 22. Naše vláda,ale nejen ona, nevěří v Boha, ale v Brusel a to bude průser. Kdyby věřili v Boha, tak už jsme dávno vzali roha.

  OdpovědětVymazat
 23. Milá paní Maříková,
  já se též připojuji k Vaším obdivovatelům!
  Jste statečná žena!
  zdravi srdečně
  vlaštovka Jituška

  OdpovědětVymazat
 24. Likvidace školství, tedy vlastně nasich dětí probíhá již minimálně 20 let. Toto je jen další stupeň. Ještě děti imigrantů a jsme na úrovni věhlasných amerických škol. Vsichni suverénní ale v hlavě prázdno.Jo ale dotace jsou dotace. Nikomu nedochází, že tim,že z dětí děláme tupé stádo, přicházíme o daleko vic.
  Hlavně aby nás v EU nepomluvili. O správné hlášení se postarají námi placené neziskovky. Možná, že kdybychom jim nedali již ani korunu, tak bychom kompenzovali ony pokrácené dotace. Sice by přibylo tak 10 tisíc nezaměstnaných. Vzhledem k jejich potřebě vykonavat dobro, by mohli vykonávat veřejně prospěšné práce. A hlavně ten klid!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono je spíš záměrem udělat z dětí tupé stádo.

   Vymazat