Reklama

.

.

pátek 19. února 2016

Kdy nám Německo zaplatí reparace

Ogňan Tuleškov
19. 2. 2016 České národní lis

„Na konferenci o odsunu Němců z Československa – 65 let poté, která se konala v listopadu 2011 v Ústí nad Labem, vystoupil se svým příspěvkem také prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Z jeho slov vyjímáme: „V roce 1973 (v době navazování diplomatických styků s SRN - JK) proběhlo jednání o odškodnění, které Německo odrazilo poukázáním na to, že vznese své požadavky na poválečné škody. Hlavním bodem však bylo jednání o neplatnosti Mnichovské smlouvy od samého počátku (ex tunc)…Po sjednání česko-německé deklarace (1997) nepřipadá v úvahu ani náhrada škod, které Československo vinou Mnichova utrpělo. Nicméně, z české strany jde o schovávaný protiargument. (Připravený pro případ uplatňování dalších sudetoněmeckých požadavků. Tento protiargument například už použilo Polsko. JK)

Než dospějeme ke stanovisku k uvedeným tvrzením pana prof. V. Kuklíka, připomeňme si některá fakta.

Spojenecké mocnosti, Anglie, USA a Sovětský svaz, se již konkrétně zabývaly reparacemi na Krymské konferenci, která se konala počátkem února 1945. V přijatém protokolu v části V., jež pojednávala o reparacích, je uvedeno: „Německo bude povinno dát věcnou náhradu za škody, které způsobilo spojeneckým národům za války.“ Protokol dále pokračoval ustanoveními o formách vymáhání reparací na Německu, jednou z těchto forem mělo být i použití německé práce, o zřízení Spojenecké reparační komise se sídlem v Moskvě, která měla vypracovat podrobný plán pro vymáhání německých reparací.

Reparacemi se též zabývala Postupimská konference tří velmocí. V protokolu této konference v části III. je ustanovení o německých reparací. Ve zprávě o Postupimské konferenci se říká: „V souladu s rozhodnutím krymské konference, že Německo bude povinno nahradit v co největší míře škody a utrpení, které způsobilo Spojeným národům a za něž se německý národ nemůže zbavit odpovědnosti, bylo dosaženo této dohody o reparacích.“ Poté následuje podrobnější text o německých reparacích.

Když válka skončila, byla Evropa, zvláště východní, střední a jižní, zničena. Při svém ústupu německá vojska za sebou nechávala „spálenou zemi“. Tisíce měst a desítky tisíc vesnic byly zcela destruovány. Vzpomeňme si, jak vypadala Varšava, ukrajinská a ruská města. Za tuto hroznou spoušť, především však za nepředstavitelné útrapy, krev občanů podmaněných států, za desítky milionů mrtvých, odpovídalo Německo, které s dosud nevídanou brutalitou a barbarismem vedlo válku, jíž samo označilo za totální.

O škodách, které nám způsobili Němci se jednalo i v Norimberku. „Zabýval se jím Norimberský proces s válečnými zločinci. Žaloba konstatovala, že z ČR bylo deportováno do Německa 750 tisíc čs. občanů na nucené práce k vojenským účelům. Po obsazení ČSR 15. března 1939 se obvinění zmocnili velikých zásob surovin a potravin, odvezli do Německa velké množství vozového parku včetně lokomotiv, vagónů, parníků a trolejbusů, vybavení laboratoří a uměleckých muzeí, knihy, obrazy, umělecké předměty, zařízení i nábytek.

Ukradli zlatý fond a všechny čs. valuty, včetně 23 tun zlata, které tehdy mělo nominální hodnotu 5,265 milionu liber šterlinků. Oloupili české banky a mnohé české průmyslové podniky, vyloupili a přisvojili si český veřejný i soukromý majetek. Tak zní názor spojenců, kteří rozhodli o vykonání spravedlnosti vůči představitelům Německa.“ (Prof. JUDr. V. Pavlíček, DrSc., Minulost je třeba uzavřít skutečnou tečkou, Právo, 1. října 2004). Jinými slovy řečeno: Němci nám kradli a ukradli, co jen mohli, včetně potravin, využívali naše lidské i výrobní kapacity na samý okraj jejich konečného opotřebení, ožebračili nás, týrali statisíce našich lidí v koncentračních táborech, byli odpovědni za smrt 360 000 našich spoluobčanů.

Kapitulací Německa jeho odpovědnost neskončila, nýbrž teprve začala. Je to pochopitelné. V civilizovaném společenství odpovídá vždy agresor za škody, které jeho počínáním vznikly. Spojenecké státy počítaly nejen své mrtvé, ale i německou agresí vzniklé škody. Činilo tak i Československo. Vavro Šrobár, tehdejší ministr financí ČSR, ve svém projevu před parlamentem v r. 1946, vysvětloval, že ČSR neměla dost času určit všechny vzniklé škody. Odhady v některých oblastech byly velmi nízké. ČSR proto uplatňovalo náhradu za vzniklé škody pouze ve výši přibližně 347 miliard předválečných korun.

V prosinci 1945 probíhala v Paříži jednání spojeneckých států o německých reparacích. Československo jako stát, který patřil mezi vítězné spojenecké státy, bylo na této konferenci zastoupeno. Výsledkem jednání byla dohoda o německých reparacích. Tato zakotvovala kromě dalšího zejména následující ustanovení: „Každá signatární vláda zadrží způsobem podle své volby německé nepřátelské majetky nalézající se na území podrobeném její pravomoci, nebo jimi bude disponovati tak, aby se nemohly znovu státi německým majetkem nebo nemohly upadnouti znovu pod německou kontrolu, a odečte tyto majetky od svého podílu na reparacích.“ (Část I, čl. 6, odstavec A, Dohoda o německých reparacích, přeložil a poznámkami opatřil Dr. Miroslav Rašín, vydalo Ministerstvo zahraničních věcí v Praze, I. vydání v srpnu 1946, nákladem Orbisu, knihtiskárna Orbis, 67).

V průběhu jednání o německých reparacích vystoupilo Československo s návrhem, týkajícím se především majetku tzv. sudetských Němců. Na konfiskovaný a bez náhrady znárodněný majetek osob německé národnosti, které v rozhodné době (v r. 1938 nebo 1939) nebyly německými občany, platilo toto ustanovení reparační dohody: „Při provádění ustanovení odstavce A shora nebude se majetek, který byl vlastnictvím země, jež jest členem Spojených národů, nebo jejích příslušníků, kteří nebyli příslušníky Německa v době anexe této země nebo její okupace Německem nebo jejího vstupu do války, odpočítávati od reparací. (Část, I, čl. 6, odstavec D, majetkoprávní otázky ve vztahu ke Spolkové republice Německo, Pavel Winkler, in: Právní aspekty odsunu sudetských Němců, sborník, vydal Ústav mezinárodních vztahů v Praze, 1996, str. 35 až 36).

Československo jako signatární stát Pařížské reparační dohody mělo nejen právo německý majetek na svém území konfiskovat, ale bylo to dokonce jeho povinností, která pro něj z dohody vyplývala. Nadto ČSR přijala závazek, že přijme opatření, aby zkonfiskovaný majetek se nemohl vrátit do německých rukou. Hodnotu tzv. sudetoněmeckého majetku nemuselo odpočítávat od svého reparačního účtu.

Spojenci dokonce zasáhli, když Dánsko, které zažilo relativně mírný okupační režim, konfiskaci neprovedlo. Intervenovali u dánské vlády a tato pak německý majetek konfiskovala i na svém území.

Německo nám z reparací dosud zaplatilo několik set milionů korun, tedy jen nepatrný zlomek z toho, co je nám povinno zaplatit. Naše reparační pohledávky spolu s nereparačními pohledávkami činily v r. 1945 360 miliard Kč (v hodnotě z roku 1938) /JUDr. R. Král, expert na mezinárodní právo, který se řadu let zabýval na ministerstvu zahraničních věcí majetkoprávními otázkami, v článku „Agresor má povinnost hradit škody, které válkou způsobil“, Právo, 9.11.1993/.

K výši reparací se vyjádřil i prof. JUDr. V. Pavlíček, DrSc., vedoucí katedry na Právnické fakultě UK a tehdejší člen Legislativní rady vlády ČR. „Na mezispojeneckém reparačním úřadu v Bruselu byly naše škody vyčísleny na 19,5 miliardy tehdejších amerických dolarů. Z toho bylo uhrazeno reparacemi pouze 14,4 milionu dolarů a vrácením majetku in natura 76,8 milionů… Úřad v Bruselu skončil činnost koncem listopadu 1959 – tehdy bylo ze škod uhrazeno Československu necelé půlprocento. Čs. delegace tehdy na závěr zasedání prohlásila, že si čs. vláda vyhrazuje právo na odčinění všech způsobených škod. Československo nikdy neprohlásilo, že dosavadní částečné odškodnění považuje za ukončené.“ (Minulost je třeba uzavřít tečkou, Právo, 1.10.2004)

„V roce 1973 dosáhly Československo a SRN dohody o navázání diplomatických styků. Při této příležitosti padla i otázka čs. reparačních nároků. V prosinci 1973, v souvislosti s podpisem dohody, tehdejší kancléř Wlli Brandt v Praze přednesl k této problematice prohlášení. V něm čs. nároky uznal, jejich úhradu však podmínil sjednocením Německa. Doslova tehdy prohlásil, že by nebylo spravedlivé´požadovat, aby Německo platilo za situace, kdy nebyly splněny dohody a sliby Spojenců, že bude obnoveno sjednocené Německo. Toto prohlášení potvrdily v 80. letech i další německé vlády.

Nesmělý pokus zahájit jednání o čs. nárocích učiněný v polovině roku 1990 německá strana odmítla s odůvodněním, že všichni její experti jsou zaměstnáni prací na dokumentech ke sjednocení Německa. Nicméně slíbilo po sjednocení rozhovory o nich zahájit.

Sjednocení – přesněji připojení NDR k K SRN – bylo vyhlášeno na začátku října 1990. I poté ale Bonn jednat odmítl s odkazem na první celoněmecké volby. Ty proběhly v prosinci. Po nich německá strana zaujala stanovisko: orientujme se na budoucnost, nebudeme se vracet do minulosti. Odmítla dokonce myšlenku ´tlusté čáry´, podle níž se měly obě strany vzdát jakýchkoliv nároků…(Rekapitulace platných českých odškodňovacích nároků vůči Německu vydá na dlouhý seznam, Richard Král, Právo, 14. prosince 2004, str. 14)

Místo toho, aby vláda SRN, v níž H.D. Genscher byl ministrem zahraničních věcí, přistoupila k jednání o reparacích, jak dříve německé vlády slibovaly, včetně Genschera, německé ministerstvo zahraničních věcí požádalo, abychom jim „předali bezplatně do vlastnictví“ palác na Malé Straně, v němž sídlilo velvyslanectví SRN. Dále pak diplomatickou notou žádala, abychom jim vrátili budovy, ve kterých před válkou sídlilo říšské velvyslanectví v Praze, které byly po válce v souladu s Pařížskou reparační dohodou zkonfiskovány. (Jak to bylo s českými nároky vůči Německu, Richard Král, Právo, 18.3.2005)

Že naše reparační nároky vůči Německu stále platí, potvrdil prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc., v článku Minulost je třeba uzavřít skutečnou tečkou. Na otázku redaktora J. Kovaříka, zda ČR může kdykoliv položit na stůl otázku neuhrazených reparačních nároků, odpověděl prof. V. Pavlíček, DrSc.: „Ano, pokud záležitost nebude právně ukončena. Mírová smlouva, kterou mohla být za reparacemi učiněna tečka, uzavřena nebyla.“ (Právo, 1.10.2004)

Tvrzení kohokoliv o tom, že Česko-německou deklarací z r. 1997 se ČR i SRN zavázaly, že nebudou vznášet proti sobě majetkové nároky a tudíž nemůžeme požadovat na SRN ani reparace, je, jak vyplývá i z výše uvedeného, právně zcela irelevantní. O jaké majetkové nároky SRN jde, které se údajně vůči nám zavázala nevznášet? Jde snad o konfiskovaný majetek tzv. sudetských Němců? Nejde a podle mezinárodního práva ani nemůže jít, jak lze dovodit z výše uvedeného.

Jaké majetkové nároky se zavázala SRN vůči nám tedy nevznášet? Takový majetek, jak jsme přesvědčeni, ani neexistuje. Jinak řečeno: SRN se tedy zavázala vůči nám nevznášet majetkové nároky, které de facto ani de iure neexistovaly a ani neexistují. Hrubou chybou některých našich politických a dokonce i ústavních činitelů je, že přejímají zčásti či plně německou argumentaci. Co si máme myslet, když Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR, v rozhovoru s německými novináři, zjednodušeně řečeno, prohlásil, že se necítí jako Čech, ale jako Böhme? I tzv. sudetští Němci o sobě prohlašují, že jsou Böhme.

Dlouholetou snahou SRN je zabránit otevření reparačních požadavků kýmkoliv. Bázlivost či servilnost určitých kruhů v oprávněných státech vznesení nároků zabraňuje stejně účinně. Po uzavření smlouvy 2+4, jež předcházela opětovnému sjednocení Německa, Němci předstírali, že mlčení smlouvy o reparacích znamená, že reparace jsou už nadobro smeteny ze stolu. Stanovisko USA však byla zcela jiné. Podle právníků ministerstva zahraničí USA mlčení „prostě jen znamenalo, že o reparacích se teprve bude jednat v budoucnosti.“ (Odškodnění 2000-2006, Česko-německý fond budoucnosti, 2007). Jen mírová konference a uzavření mírové smlouvy s Německem, jež bude obsahovat ustanovení o reparacích, které má SRN zaplatit poškozeným státům, může být touto tečkou, o níž výše se zmínil i prof. V. Pavlíček. A ta tečka nebyla dosud učiněna. Požádat SRN, aby splnila své reparační povinnosti vůči nám, nejen můžeme, ale i z hlediska našich zájmů i musíme. Němci jsou sice přeborníci v neplnění reparací, jak ukázala již období po první světové válce, ale přesto jejich povinnost zaplatit nám náhradu škod, které nám způsobili svou agresí, dále trvá.

Z výše uvedených důvodů proto nemůžeme souhlasit s názorem pana prof. JUDr. J. Kuklíka, DrSc., že požadavky na plnění reparací Německem jsou nebezpečným otvíráním Pandořiny skříňky. Jediné nebezpečí, které vidíme, hrozí Německu, že nám bude muset konečně zaplatit reparace. Je ale přece zcela přirozené, že když někdo něco ukradne, zničí, musí škodu nahradit. Opak je porušením jednoho z principů mezinárodního práva. Takto to svého času vyjádřil i polský sejm, podobné hlasy se ozvaly i ze Slovinska, nedávno opakovaně i z Řecka. V Itálii poškození zločiny německé soldatesky v druhé světové válce se domáhají odškodnění.

U nás již po léta hlásaná zásada, že to, co bylo ukradeno, musí být vráceno, se podle našeho názoru musí vztahovat i na to, co nám Němci průběhu druhé světové války hromadně a dlouhodobě kradli a ničili.

Připravil JUDr. O. Tuleškov

39 komentářů :

 1. Kdy ? Až naprší a uschne ! Jako Řecku. Nadto Česko je už standardní německou kolonií, kdopak z těch loutek (viz psí dečka) by se odvážil jenom něco špitnout.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. NAŠE NETÁHLA V PARLAMENTU, PROVOZUJÍCÍ STAROU POLITIKU A LÍNÝ MINISTR ZAHRANÍČI

   odmítaji pomoci kancléřce BRD od statutu vazalky,která se proslavuje dnes tím,že zve k sobě domú PODLE BARNETTOVA PLÁNU z NWO-USA,celý svět ISLÁMU,dobře vědouc,že to žádné náboženství není,ale ISLAMSKÝ STÁT-kalifát, řidící se KORÁNEM,tedy FAKTICKY souborem zákonů,které musi každý muslim plnit do konce života a to tam, kam vkroči jeho noha, jinak bude potrestán ALLAHEM. Stalo se,že NĚMECKO dnes existuje pouze DE FAKTO, avšak nikoli DE JURE,kdy je i dnes NUCENO vítěznými mocnostmi plnit jejich rozkazy, protože to není stát,ale VAZAL v okupačním režimu,bez vlastní ÚSTAVY,který má pouze provizorium tzv.ZZ. Pod POHRŮŽKOU,ŽE MOCNOSTI NEDAJÍ NĚMECKU JIMI ZADRŽOVANÉ, TISÍCE TUN ZLATA,KTERÉ BY MOHLO POUŽIT NA ODŠKODNĚNÍ a vyrovnání škod ve výši pro ČR 3,6 BILIONU korun,vydírají ubohé Němce,kteři nesmí uzavřit MÍROVOU SMLOUVU spojenou s reparacemi.Je pro ně plánováno,aby znovu,tentokrát i s politiky ČR začalo válku s RUSKEM.

   TO ŽE ZVORÁLEK ODMÍTÁ POMOCI SVÉ KANCLÉŘCE VYŽADOVÁNÍM MÍROVÉ SMLOUVY A ODMÍTÁ TÍM TO,ŽE BY I NAŠE BATOLATA A OBČANÉ VOLIČI DOSTALI KAŽDÝ MILION ODŠKODNĚNÍ JE ASI NÁSLEDEK STÁLE DUBOVÝCH MOZKŮ NAŠICH POLITIKŮ,nebo špinavé politiky,kterou budou chtít provozovat ONI dalši čtvrtstoletí přičemž své voliče nazvou po svém zvolení LŮZOU.

   CO BY SE ASI STALO,KDYBY VOLIČI ZVOLILI KOALICI HzNR,VzV a nově i HzKSD,tedy Křestansko Sociální Demokracii místo holobrádkovy KDU prý ANTIKRISTŮ,prý jen propagující,aby nás obsadily bandy invazorů z ARABIE a AFRIKY..

   Vymazat
  2. Fašistické státy se opět formují.Islámské Makrela Dojče,Taliáni už taky znova vyrypavájí,šmejdi jedni a přidali se Turci se satanrm Erdojebem.

   Vymazat
  3. Demise vlády! Selekce parlamentu,ČTK a TV,okamžitý výstup z NATO a EU !!Zákaz neziskovek,vyhoštění diplomata ambas.USA,vyměnit policejní velitele,vyčistit BIS.Kalouska,Diensbiera,Šabatovou,Uhla..okamžitě přesunout na Mírov,pro jejich bezpečnost.

   Vymazat
 2. Je to všechno moc hezké. Když nám ale budou vládnout poserové, kteří vždycky sklapnou kufry, jsou veškeré smlouvy a nároky jen cárem papíru. Kdo nebojuje, nepřežije.

  OdpovědětVymazat
 3. Historie se už pomalu přepisuje. Rychleji ještě budeme vracet majetky my sudeťákům než Němci platit válečné reparace nám.

  OdpovědětVymazat
 4. No, někdo by si to měl dát do volebního programu, třeba že by Babiš? Nebo že bychom se spojili s V4? Slováci jsou na tom určitě stejně a Poláci asi taky. Maďary z toho vynecháme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. DO VOLEBNÍHO PROGRAMU SI TO NIKDY NEMOHOU DÁT ZEJMÉNA NÁMI ZVOLENÍ KŘIVÁCI Z ČSSD

   ani pan ANO,BUDE LÍP,komunistický zbohatlíik,který prý dostal za úkol od ŘIŠE ZLA ZAVÉST DO ČR FINANČNÍ OLIGARCHICKOU TYRANII. Ta odmítá presidentovi poradit,aby dal k soudu bankstery z ČNB za snižování platů a vykrádání našich úspor tiskem nekrytých peněz.No a KDU, prý chce postavit paní NELU před soud,protože se ona prý snad dokonce ne sama, nechce podvolit prý návrhu jejich přecedy,aby po desátém znásilnění invazory, se automaticky stala muslimkou

   Vymazat
 5. v tomto je naše politická scéna jednotná včetně
  prezidenta.Mohlo by to ohrozit naši podřízenost
  čtvrté říši.Proti tomu se nikdo neodváží vůbec
  vyslovit.My chceme reparace,ale námi volešní voli
  to v žádném případě nechtějí.Asi by chtěli,aby ty
  reparace zaplatili Češi Němcům.Co jste zvolili,to
  také máte.Příště myslete.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pjotr Pjervomajevskij?

   Vymazat
  2. PANE MAJEVSKÝ,CO KDYBY JSTE TU NAPSAL

   namísto neoliberálního-můžete si za to sami-čimž podporujete možná nechtě NEOLIBERÁLNÍ režim špinavé vody v lavoru,která čeká na vyšplíchnutí do kanálu.
   KAŽDÝ BY SPÍŠE BYL ZVĚDAV KOHO JSTE VOLIL VY A PROČ.Jen proboha nepište,že jste byl chytrý a k volbám nešel.
   TO BY VAŠ KOMENTÁŘ UTRPĚL BOULI.

   Vymazat
 6. Ogňan Tuleškov? Ten má ale starosti. Podle jména takový pravověrný Čech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ten TULEŠKOV píše moc pěkně,já ty peníze tedy milion na tlapičku chci a když vy ne tak je převezmu za vás.
   19.58 BY SE MOHL UPLATNIT MEZI NAŠIMI ŠROT POLITIKY JAKO VLEZDOPRDELISTA..

   Vymazat
 7. Prekvapuje, ze v soucasne situaci nejen Nemecka, ale cele Evropy vytahuje nejaky Tolosnikov neznameho puvodu valecne reparace. Jiste tato vec byla aktualni, kdyz jsme se zap.Nemeckem navazali styky,anebo hned po roce 1989, kdy Nemecko bylo sjednocene, ale prichazet s temito nazory v dnesni dobe, kdy nevime zda bude dale existovat Nemecko anebo kulturni Evropa vubec.S temi pozadavky na valecne reparace mohly prijit dalsi staty, predevsim Rusko a Polsko, ktere po valce nenasly nic nez zkazu, zatimco my jsme se jen uvelebili ve vilach a postelich Sudetaku. K tomu prumysl nejen puvodem jeste ze stareho Rakousko-Uherska Krome Svycarska a Svedska jsme byli jedinou zemi, kde za tyden po valce se ihned vyrabelo v nemeckych tovarnach a zasobovat cely svet.Kolik by mohli pozadovat Polaci nebo Rusove,
  kdyz nemeli moznost se tak kouzelne obohatit z majetku, ktery nam Sudetaci museli zanechat.
  Na kom bychom zadali nahradu, kdyby nas
  amerikani rozbombardovali jako Belgii,Holandsko
  nebo Francii.???
  Kdybychom tak utrpeli valkou jako tyto zeme pak by mohli Francouzi zadat nahrady za rozbite zeleznice a muzeme byt spokojeni, ze jsme valku
  preckali bez takovych miliardovych skod zpusobenych valkou.
  Asi to byl jeden z duvodu,ze Polaci sice dostali darem od Stalina 1/3 Nemecka, ale tam nenasli nic
  nez rozbite domy vcetne Varsavy. A jak dopadla Praha - jedine mesto v Evrope, kde nebyly poruseny
  stare pamatky.Kaslu na Nemce, ale ten pan, co nema ceske jmeno asi znat cesky vyraz -nenazranost,vychytralost a pod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co je nenažraného a vychytralého na tom, ctít zákony a dohody? Aktuální bude tato otázka tak dlouho, dokud nebudou reparace zaplaceny.

   Vymazat
  2. DEJ SENOCHRUPOVI ROZUMY ON BUDE VŽDY CHTÍT SENO.

   pan 20 00 JE Z LANDSMAN§AFTU,který se takovým blbým čecháčkům chystá vybrat peněženku, jako to udělaly cirkevní restituce.Však ne nadarmo prosadili do svých bobkových listů němci slovo VYHNÁNÍ,to totiž jednoho dne bude znamenat,že ČR se postaví před EU soud za nelidskost a zjistí se,že ŘIŠE STÁLE EXISTUJE a to v hranicích SUDETENLANDU protože podepsala pouze bezpodmínečnou kapitulaci a ne mírovou smlouvu.

   Vymazat
  3. Ad 21.39
   Kéž byste neměl pravdu. Navíc má NSR s námi hranici označenou jako Landesgrenze, tzn. zemská hranice.

   Vymazat
 8. Kdy navrátí Felvidék Maďarsku, kterému vždy patřil? Ostatně mnohem déle než Rusku Krym.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Namísto psaní blbostí,které nejsou k věci navrhněte našeho cara PUTINA na nobelovu cenu míru za to,že je jediný vojevůdce který zabírá celé poloostrovy beze ztráty jediného automatčika..

   Vymazat
  2. Felvidék nepatril Maďarom. Nasťahovala sa sem UHORSKÁ šľachta, unikajúca pred Turkami. Keďže bola bohatá, presadila reč maďarského kmeňa (jedného z piatich). Medzi UHORSKÚ šľachtu patrili aj slovenské rody. Hovorilo sa latinsky, až v 19. st. maďarsky! Maďarsko vzniklo až r. 1920. Národnosť je ošemetná vec, lebo Maďari majú takmer toľko slovanských génov ako Slováci. Vyplýva to z toho, že sem pred Pečenehmi ušli maďarskí bojovníci, ktorí si brali slovanské ženy.Ženy a deti im Pečenehovia vyzabíjali, resp. odvliekli.

   Vymazat
 9. Podle smlouvy o kapitulaci nesmí Německo žádat žádných náhrad za zničený, zabavený nebo znárodněný majetek v zemích protihitlerovské koalice! A zároveň je povinno vyplatit reparace napadeným zemím. Co se týče odsunu, bylo tak rozhodnuto na základě požadavku Churchila a odsouhlaseno vítěznými mocnostmi! Válečné reparace včetně zabaveného zlata, můžeme vyžadovat až nebudeme protektorátem Německa......

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím. Vzpomeňte si, jaký hysterický povyk způsobilo v Německu Řecko otevřením této kauzy. Připomínat Německu závazky z doby poválečné je velmi nebezpečné.

   Vymazat
 10. cha, cha, cha, už někdo někde viděl, že by pán vracel dobrovolně něco svému poddanému ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Že by bylo zas třeba MAO OCET TUNGA,ten to věděl prima,když kázal,že moc vycházi z hlavně pušky.
   JE JEN POTŘEBA SE ZEPTAT PROČ KOMUNISTI ZVOLILI DO VEDENÍ JEN MRTVÉ CHCÍPÁKY.

   Vymazat
 11. Sudetoněmecký majetek bývalých čs. státních příslušníků německé národnosti byl smluvně vyloučen z německého nepřátelského majetku započítaného oproti reparacím a posloužil k vyrovnání pohledávek ČSR vůči Německé říši ve výši 1,7 miliard USD (1938) vzniklých za okupace a o tuto částku se pak snížilo vyčíslení našich válečných škod pro reparační konferenci v Paříži.

  Toto vše nic nemění na tom, že Československo dostalo jako válečnou náhradu za Němci ukradené desítky miliard (USD 1938) pouze pár šušní (milionů), 0,082% (tedy asi v poměru 1:1219,5. To samé restituce, měnové zlato a nemateriální lidské a pracovní ztráty československého státu. Z toho vidíte, že Hitlerovým bankéřům a průmyslníkům, kteří zbohatli na válce, zůstalo vše a IG Farben zakládá Evropskou komisi. http://hedvicek.blog.respekt.cz/povalecne-reparace-a-restituce/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Verfluchte Tschechei, maul halten und weiterdienen! Jetzt befehlen hier w i r - Deutsche!

   Vymazat
  2. NYC SE VAM NESTANE VYLEZTE VEN

   Kte domof muj,kte domof muj

   Vitezstvi zdar 88

   Vymazat
 12. Jak je psáno výše Němci nám odvezli 23 tun zlata. Otázkou ale je , k čemu nám nějaký majetek bude, když naše vlády spolu s ČNB ho úspěšně likvidují.
  V roce 1938 činil zlatý poklad Československá 96,5 tuny zlata. V roce 1998 po dělení mnělo Česko 69,5 tuny a vláda prodala 55.7 tun za cenu 323 US dolarů za trojskou unci. Současná cena je 1220 US dolarů za unci. Vyspělé země se snaží udržet devízové rezervy na úrovni cca 75% ve zlatě. Česko má v současnosti 0,5% (asi 10 tun). (Viz PRÁVO 13.2.2016).
  Že z těch toků nevedou, nebo, nevedly nějaké soukromé stružky může věřit jenom hodně naivní sluníčkář.
  Míra

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "vláda prodala 55.7 tun za cenu 323 US dolarů za trojskou unci. Současná cena je 1220 US dolarů za unci"
   Tak to je rozdíl nějakých 1.4mld USD. Nestojí za řeč. Pokud by ČR chtěla mít 75% ve zlatě musela by mít několik TISÍC tun zlata. V praxi nerealizovatelné.

   Vymazat
  2. Současný stav. Německo 67% (3381 tun zlata), Francie 65% (2435 tun), Itálie 66% (2451 tun), USA 73% (8133 tun), Rusko 14% (1370 tun).
   Míra

   Vymazat
  3. My nepotřebujeme žádné zlato, naše měna, česká koruna, je kryta tvrdou prací českých nádeníků v německých firmách a zdaněná přímo a nepřímo nejméně 65% zdaněním při mzdách, které jsou jednou pětinou mzdy na západě. Kdo by ekonomicky neodolal zde rabovat?

   Vymazat
 13. doktor nezoufejte, místo peněz nám Němci poskytnou naturální plnění - půl milionu zoopedohomomultikulti.Věřte tomu, že nezapomenou...

  OdpovědětVymazat
 14. Vůdce a Doktor Mrkev vše postupně uvede do porádku a bémové budou moci v klidu a nerušeně dál pracovat v německých firmách za 1/5 mzdy ve státě plného německých supermarketů s daněmi, které tvoří 1/5 ceny zboží. Sieg heil!

  OdpovědětVymazat
 15. Spravne - nadavejte na Nemce a vyzadujte od nasi vlady, aby dusledne vybirala penize z EU, tam alespon Nemcouraci musi platit pres 135 miliard eura a tak alespon neco dostaneme, co nam ti grazlove behem valky ukradli.Sice plati Nemecko 65% do te EU pokladny a nasi poserouti to ziskali az za nekolik let.

  OdpovědětVymazat
 16. Vsichni mate naucenou spatnou historii ohledne valek, jejich vzniku a zkresleny pohled na nemecke dejiny, ktere byly jiz pred 1. Svetovou valkou davno nachystane a vzdy se jednalo hlavne o zniceni nemecka jako rise,statu,velmoci i rasy.Do dnesni doby je nemecko pod rukou USA! Pokud se nemecti obcane konecne nevzpamatuji tak je konec se vsema. Vsechno zavisi od nemcu( nemecke rise 2. )To Co Tu ted mame je 3.rise Adolfa, ktera neskoncila stejne jako ta svetova valka, protoze nemecko nema uzavrenou mirovou smlouvu do dneska a ani ji uzavrit nemuze, protoze BRD neni nemecko(Stat) nybrz Firma!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevzpamatuje ! Je to Němec a nikdy se nezmění !

   Vymazat
 17. Německo nyní určitě není ve formě, aby souhlasilo a splácelo válečné reparace. Není tak slabé. Občas ale něco chce, nebo bude chtít. Třeba se pro ČR, Řecko a případné další věřitele otevře šance spolu s řešením migrační vlny. Chcete, abychom nepouštěli migranty dál, vraceli je, nebo ubytovali je a dali jim práci? Asi by to šlo, leč stále kvůli nevyplaceným reparacím na to nemáme a nejsme takovou zemí zaslíbenou jako reparace dlužící Německo...
  Německo zatím není tak slabé, aby reparace platilo, ale není tak silné, aby nepřipustilo otevření diskuse o nich.
  KR

  OdpovědětVymazat
 18. Nechápu některé jedince, spíš to ale pramení s čisté neznalosti a samozřejmě to pramení z nedostatku empatií. Neodškodňujeme náhodou nyní nad rámec tehdejší reality, církve? Nepochází náhodou ona škoda ze stejné doby? Proč by jsme se měli vykašlat na naše nároky? Kdyby vám někdo dlužil obrovskou částku, také by jste nad tím mávli rukou a podřízeně sklapli podpatky?
  Naše nároky jsou oprávněné, co bylo ukradeno a poškozeno, musí být přece navráceno. Nebo to platí jen jednosměrně vůči nám? A my budeme jako to oškubané kuře, které stejně skončí na talíři. Někteří z nás si ani nezaslouží být ČECHEM!!!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Německo má nyní svůj majetek jen díky škodám, které učinilo ostatním národům. I to poslední měnové zlato odvezli do Reichu a nám dali nějaké papírky, že nám to v budoucnu možná někdy zaplatí. Jestli tohle není důkaz našeho skutečného postavení, pak už nevím.

  OdpovědětVymazat