Reklama

.

.

sobota 27. února 2016

Stále není rozhodnuto zda zvítězí zdravý rozum a nebo vylhaná platba za jistič


Václav Marek
27. 2. 2016

Naděje domácností, že zdravý rozum zvítězí a bude se za odběr elektřiny opět platit podle spotřebovaného příkonu, jsou malé. Je to dáno tím, že cenu a její strukturu u elektřiny určuje nezávislý úřad, ale ve spolupráci s velkoodběrateli a energetiky. Zákazníci z domácností mohou jen přihlížet a platit.

Návrh modelu Nové tarifní soustavy, který by měl začít platit od 1.1.2017 je pro 38% zákazníků domácností a 91% podnikatelů, nemilým překvapením v podobě absurdních tarifů např. 5000 Kč/kWh! Ale tento podvod na zákaznících nebyl zahájen až letos nebo vloni. Začátek tohoto podvodu byl realizován od 1.7.2001!!!

Rozhodnutím č.5/2001 ze dne 11.května 2001 změnil ERÚ způsob stanovení měsíčního platu za příkon, který je nově u všech sazeb odvozen od hodnoty jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem. Bez ohledu na Energetický zákon č.458/2000 Sb, který v §28 pod heslem Zákazník je povinen v odstavci g uvádí: Podílet se podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu. Tuto změnu zdůvodňuje nepravdivou větou: Nová tarifní soustava byla zavedena proto, aby každý zákazník platil za elektrickou energii takovou cenu, jaká odpovídá struktuře skutečných nákladů za jeho zásobování elektřinou.

Každý elektroenergetik ví, že rozdíl mezi skutečně odebíraným příkonem a hodnotou jmenovitého proudu jističe (fiktivním příkonem) je daleko větší u domácností než u velkoodběratelů a tak bylo touto změnou fakticky určeno, že domácnosti se budou na nákladech za provozování sítí podílet procentuálně více než velkoodběratelé. Výsledek jasný, domácnostem byla cena za elektřinu za asistence velkoodběratelů zvýšena o 9,9%. Tento proces byl na 15 roků zastaven a autoři modelu návrhu nové tarifní struktury ho dotáhli do absurdního konce. A znovu nám ERÚ nalhává, že změna je navržena proto, aby každý zákazník platil za elektrickou energii takovou cenu, jaká odpovídá struktuře skutečných nákladů za jeho zásobování elektřinou. Tak proč ta stejná věta platí pro úplně jiné tarify, když se na přenosové a distribuční soustavě, téměř nic nezměnilo? Je trochu jiná situace než v roce 2001. Předsedkyně úřadu paní Vitásková dala zákazníkům z domácností naději, že se možná křivda z roku 2001 napraví, když vyhlásila veřejný konzultační proces, do kterého zatím přišlo kolem 15000 připomínek. Pokud bude ale většina připomínek na zachování víkendového tarifu (který už byl mimochodem přislíben)a absurdní zvýšení ceny neřeší, poněvadž cena samotné el. energie tvoří jen 30% celkové ceny, tak princip nespravedlivého účtování podle velikosti jističe bude určitě zachován!!!

Prosím proto všechny spoluobčany, kterým není toto nespravedlivé účtování elektřiny lhostejné a všechny, které tyto absurdní tarify mají postihnout (majitelé nemovitostí s nízkou spotřebou, podnikatelé, vlastníci řadových garáží, vlastníci chatek, chat a chalup), aby dali svou připomínkou na adresu nts@eru.cz najevo, že nesouhlasí s účtováním podle jističe!!! A všichni pošlete tuto zprávu dále, aby se dostala ke všem postiženým!!!

Nabízí se jednoduché řešení, zachovat stávající tarify u domácností a podnikatelů (stejně podle p. Procházky je součet přesunů nulový) a zrušit platbu za jistič!!!

Dále už netřeba číst těm, kterým předcházející informace stačí. Krátce jen popíši myšlenkový proces, jak jsem k výše uvedeným závěrům dospěl a pokusím se vypsat odkazy na zdroje informací:

1/ Nová tarifní soustava platná od 1.7.2001. Kopie tohoto materiálu přikládám. Absurdnost některých tvrzení podtrhuje věta, Volba velikosti hlavního jističe závisí na tom, jak jste ochotni či schopni rozložit si odběr elektřiny během celého dne. Že by revoluční změna? Za nás to byla vždy ČSN!!!

2/ Novelizace energetického zákona č.458/2000 Sb.

Na stránce: cenyenergie.cz p píše Petr Wolf, zřejmě příznivec nebo člen vekoodběratelsko-energetické lobby, že zákon byl novelizován ve prospěch účtování za jistič a uvádí dokonce paragrafové znění s komentářem. Když jsem ale zákon prolistoval a konkrétně §28, tak jsem nic takového nenašel. Televize se v první informaci na tento zákon odvolávala, ale zřejmě to pravda není. Pozor na některé internetové informace!!!

3/ Z televizního vystoupení a z odpovědi předsedkyně ERÚ na můj otevřený dopis vyplývá, že ERÚ konal na základě vládního úkolu: Revize tarifů a jejich struktury pro budoucí regulační období ve vazbě na vývoj inteligentních sítí, rozvoj decentralizovaných zdrojů a pasivních domů tak, aby byl udržen nediskriminační a spravedlivý způsob účasti jednotlivých skupin uživatelů sítí na jejich nákladech. Budeme-li brát fiktivní příkon jako měřítko, tak byl úkol splněn, ale vezmeme-li v úvahu skutečnost, že platit za fiktivní službu je nemravné, pak je to úplně jinak!!!

4/ Vypracování revolučního (absurdního) návrhu NTS bez veřejné konzultace se zákazníky domácností, kteří tvoří zhruba 25% skutečně odebíraného příkonu, svědčí o tom, že autoři nechtějí znát pojem „spokojený zákazník“. Nadějí pro domácnosti se stala neuvěřitelně předsedkyně ERÚ, která odmítla návrh podepsat.

5/ 3.12.2015 napsal Gerd. Ještě jednou elektřina a jističe. Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com.

Po přečtení jsem tomu nechtěl věřit, že by členové ČSSD, která v minulosti hájila zájmy sociálně slabších, se propůjčili k takové akci.

6/ Konec ledna, ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Jana Mládka z ČSSD se navzdory stanovisku předsedkyně ERÚ postavilo za nápad platit víc za jistič a méně v závislosti na spotřebě elektřiny, což je návrh ERÚ. MPO ideu nové struktury podporuje. Pokud by ke změně tarifní struktury nedošlo, v budoucnosti by na to doplatily nejchudší vrstvy obyvatel, (míra bohatství byla ale určena podle počtu elektroměrů, bez ohledu na to, že jejich počet určuje rozdělení domácností, většinou rodin žijících v panelácích), uvedl tehdy mluvčí ministerstva František Kotrba. Celá zpráva: zde

4.2.2016 zasedal Hospodářský výbor sněmovny a přijal jednomyslně následující usnesení k nové struktuře tarifů pro domácnosti:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odmítá nastavení nové tarifní struktury, pokud by vedla ke zvýšení nákladů domácností při zachování stávajících technických parametrů připojení.

Otázkou zůstává, zda se ti, co o tom rozhodují, budou tímto doporučením řídit a co je pro ně domácnost.

8.2.2016 16:30 jsem neměl poslouchat rozhlas. Na Dvojce probíhal pořad „Jak to vidíte“, host Jiří Chvojka, mluvčí ERÚ.

Doporučuji všem si tento záznam poslechnout:

Najdete v archivu Dvojky a nebo za článkem. Po tomto poslechu, jsem se štípal, jestli se mi to jen nezdá, neuvěřitelné!!!

9/ 9.2.2016 Znovu Gerd

http://www.novarepublika.cz/2016/02/elektrina-jistice-dalsi-vladni-masivni.html#more

Po předcházejícím rozhlasovém pořadu, už jsem věděl, že má Gerd z 99% pravdu i když panu Chvojkovi přišlo 14 souhlasných e-mailů a pouze ten můj pojmenovával nepravdy nepravdami.

10/ Ten tlak se nedal vydržet a tak jsem poslal do nezávislého tisku krátkou zprávu: novarepublika.cz.
11/ 18.2.2016 Televizní pořad Máte slovo, kde na jedné straně postižení, volající po zrušení nesmyslné platby za jistič. Trochu jim v tom překážel zástupce hnutí DUHA. Na druhé straně konkrétní předsedkyně ERÚ a zástupci energetické lobby hájící neobhajitelné i za cenu podpásovek. Nešťastník vlastnící 3 elektroměry je přirovnán k majiteli 3 aut. Nakonec si to můžete přehrát a posoudit sami.

12/ 20.2.2016 Otevřený dopis předsedkyni ERÚ. Přikládám.

13/ Změna stanoviska MPO na základě postoje ČSSD zde

14/ 23.2.2016 Otevřený dopis předsedkyně ERÚ na premiéra Sobotku zde

Tentokrát se předsedkyně úřadu podle mého názoru mýlí. Je pravdou, že za konečnou podobu návrhu zodpovídají všichni jmenovaní, ale oni dostali od ERÚ absurdní zadání a návrh NTS nemohl být tedy jiný, než absurdní!!! Všechno bylo započato v roce 2001 a pokud to nebude zrušeno, tak výsledky budou stále absurdní. Za odběr 1 kWh v garáži, bude rodina platit více, než za odběr 1060 kWh v bytě!!!

15/ Můj příspěvek do veřejného konzultačního procesu přikládám, ale pokud bude mít stejnou hodnotu jako příspěvek „Chci zrušit platbu za jistič“, pak jsem se namáhal zbytečně a bude lepší si koupit ještě jednu čelovku a přívod elektřiny do garáže nechat odpojit. Elektřina se tak stane zásluhou ERÚ komoditou pouze pro bohaté, podobně jako spravedlnost!!! Kdyby měl někdo zájem doplnit mé informace nebo něco konzultovat, může mi napsat na můj pracovní e-mail 12.12.2012@centrum.cz.

Příloha 1
  
Příloha 2
 
Ing. Václav Marek
Pekařská 1922/5
678 01 Blansko

Ing. Alena Vitásková
Předsedkyně ERÚ
Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

Blansko, 20. 2. 2016

               OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDKYNI ERÚ

   Vážená paní předsedkyně, moc Vám děkuji, že jste prozatím zabránila zavedení velmi nespravedlivé nové tarifní struktury na odběr elektrické energie. Ještě jednou opakuji, že nebýt Vás, tak by se bez jakékoliv konzultace uskutečnil podvod na občanech, jak bylo avizováno v nezávislém tisku. Vím, že to nemáte jednoduché, ale prosím Vás vydržte.

   Patřím mezi několik set aktivních občanů a současně jsem odběratelem elektrické energie. Přesto, že mám vysokoškolské vzdělání, ale až po roce 1989 (promoval jsem v 48 letech na podnikatelské fakultě VUT Brno), tak jsem po dobu své pracovní kariéry, téměř nikdy nedosahoval výše průměrného výdělku a nyní, když jsme s manželkou oba v důchodu tak naše životní úroveň, vzhledem k nemocem a dalším faktorům se blíží hranici bídy. Přesto mě pan Jiří Procházka, který demagogicky přirovnal v televizi odběratele se třemi elektroměry k vlastníku tří aut, zařadil v návrhu nové tarifní struktury mezi bohaté! To skutečně už v této republice nepoužívá nikdo zdravý rozum? O co jsem bohatší než majitel luxusní vily s přilehlým golfovým hřištěm, který má jeden elektroměr a před ním jistič 3x25 A. Já vlastním s manželkou třípokojový byt, který jsme stavěli svépomocí, garáž také postavenou vlastníma rukama a chatku na zahradě, velikost 4x4, zatím nedokončenou. Stavím ji vlastníma rukama 12 roků, ale mám 3 odběrní místa a tak mám podle pana Procházky platit o 9503 Kč ročně více. Když jsem mluvil v Blansku s podobně postiženými odběrateli, tak jsou všichni zajedno, zrušíme připojení na garáže a chatky. A fixní cena za elektřinu se bude znovu zvyšovat, protože budou zrušeny tisíce připojení. Praktiky EONU a dalších firem znám z osobní zkušenosti. Když jsem žádal o připojení stavebního rozvaděče, tak instalace pojistkové skříně na sloup, který stojí v mé zahradě, stála 12000 Kč. Po žádosti o trvalé připojení, jsem očekával, že stávající skříň využijí, ale ani náhodou! Už jsou tam skříně dvě, pár centimetrů od sebe a znovu poplatek 12000 Kč!
   Samozřejmě vypracuji komplexní analýzu dopadu návrhu nové tarifní soustavy z pohledu nejvíce postižených odběratelů a tuto analýzu se pokusím doručit jak na ERÚ, tak členům Hospodářského výboru poslanecké sněmovny a panu ministru Mládkovi. To mi ale nějakou dobu potrvá. V současnosti navrhuji, z mého pohledu, návrh nové tarifní struktury,
z důvodů diskriminace velké části odběratelů s více odběry (což je pravděpodobně v rozporu s listinou základních práv a svobod), z důvodů lehkovážného přístupu navrhovatelů ke složité problematice, z důvodů jejich odtržení od reality a praktických zkušeností a z důvodu nesouladu s novelizovaným energetickým zákonem podle §28 odstavce g, zrušit.

                          S pozdravem       Václav Marek

Příloha 3

PŘÍSPĚVEK DO KONZULTAČNÍHO PROCESU

   Je velmi obtížné uvěřit těm, co připravili NTS a nyní jeho podobu obhajují, po vystoupeních pana Chvojky v rozhlasu a pana Procházky v televizi, že jim jde o spokojeného zákazníka a o to, aby se náklady za provoz distribučních sítí platily spravedlivě. Hlavně proto, že chtěli zákazníka z domácnosti obejít a špatně připravenou revoluci spustit, aniž by se ho zeptali na to, jak to vidí on.
   V zájmu přispět alespoň něčím k řešení problému, tyto varovné signály přehlížím a rozhodl jsem se původně vypracovat komplexní analýzu dopadů NTS a důvodů proč je pro domácnosti nespravedlivá. Včera jsem svoje rozhodnutí změnil a přispějí do konzultačního procesu pouze zodpovězením nejnovějších argumentů ERÚ a uvedením dvou jednoduchých příkladů, ze kterých je zřejmé, že NTS pro domácnosti stojí na špatných základech.
   V dopise ze dne 23.2.2016 uvádí pan Chvojka jménem předsedkyně ERÚ následující informace:
Vládní úkol – Revize tarifů a jejich struktury pro budoucí regulační období ve vazbě na vývoj inteligentních sítí, rozvoj decentralizovaných zdrojů a pasivních domů tak, aby byl udržen nediskriminační a spravedlivý způsob účasti jednotlivých skupin uživatelů sítí na jejich nákladech.
Úkol je srozumitelný a logický. Výsledek v podobě NTS v části domácnosti možná odstraňuje jednu diskriminaci, ale zavádí dvě nové, takže neodpovídá zadání!!!
Sdružení velkých spotřebitelů energie a České fotovoltaické asociace připravili nediskriminační rozdělení podílu na nákladech, které jsme také představili v kalkulačce.
Možná hledám špatně, ale na kalkulátoru jsem nenašel, kolik procent skutečně odebraného příkonu odebírají domácnosti a kolik procent skutečných nákladů za distribuci mají platit domácnosti. Jestli je to bráno podle rezervovaného příkonu, pak je zřejmé, že domácnosti doplácí na velkoodběratele a ti samozřejmě nebudou hájit zájmy domácností!!!
Většina nákladů asi 90% na distribuci jsou fixní poplatky (revize sítí, obnova transformátorů, výměna elektroměrů, všechny další činnosti jsou každý rok stejné a fixní), platí se dnes tato zhruba třetina celkové ceny na faktuře v závislosti na spotřebě.
Každý elektroenergetik ví a zákazníci s tím nemají problém, že výměna elektroměru by měla být zařazena ve fixní platbě, aby nebyli diskriminováni zákazníci s různým počtem elektroměrů, ale ostatní činnosti by se měly platit v závislosti na spotřebě i když to nevyhovuje velkoodběratelům, protože tento způsob je nejspravedlivější!!!
Problém rodinných domků se solárními panely.
Zde s Vámi plně souhlasím, že se jedná o diskriminaci. Jako spravedlivé ale vidím zavedení jiného tarifu pro tyto případy, ale ne řešení, jaké bylo zvoleno!!!
Snaha ochránit uživatele, kteří se nemohou/nebudou moci samozásobovat, což jsou právě rodiny v panelácích, starší lidé, případně nízkopříjmové skupiny.
Toto jsou vzletná slova, ale skutečnost je úplně jiná. Přesto, že bydlím v paneláku, jsem starší a nízkopříjmová skupina, tak jsem se provinil tím, že jsem si postavil garáž a na zahradě chatku. Proto mám platit o 9500 Kč více za stejné náklady na distribuční sítě jako majitel rodinného domku!!!
Nadále zůstává v platnosti, že přes polovinu ceny na faktuře tvoří samotná komodita, tedy šetřit se rozhodně vyplatí.
Kdybych byl na vašem místě, tak bych si platnost tohoto tvrzení ověřil. Je nepravdivé. Podle podkladů paní Vitáskové do parlamentu je to 44% a na mých fakturách v jednom případě 43,9% a ve dvou do 5%. Ale z toho je 14% fixních. Takže v NTS by zákazník z domácnosti mohl ovlivnit průměrně 30% nákladů za komoditu a 14% nákladů za distribuci a jeho představa je, aby to bylo 90%!!!
Čili, změna se žádné skupiny spotřebitelů nedotkne, nebo nebude na hladině nízkého napětí – u domácností – změna zavedena.
Tento názor je nedorozuměním mezi autory a zákazníky. Z pohledu zákazníků je nepravdivý!!!
Se všemi dalšími vyjádřeními souhlasím a proto je zbytečně neopakuji.

V předcházejícím dopise jsem napsal panu Chvojkovi, že část NTS týkající se domácností stojí na špatných základech a ty jsou tři:
1/ Špatně definovaná domácnost (diskriminuje zákazníky se stejnými náklady, ale s více odběrnými místy).
2/ Kde šetří, tak v určitých případech platí více (diskriminuje zákazníky, u nichž se změnila spotřeba, to znamená například starší a nízkopříjmové).
3/ Nemravná platba za jistič (zavedená v roce 2001 zřejmě v zájmu velkoodběratelů a důsledky jejího nespravedlivého zavedení se projevily naplno v NTS).
Jestli má ERÚ skutečně zájem na spokojeném zákazníkovi, tak zajistí zrušení platby za jistič u domácností!!!

Příklady diskriminací, které zavádí NTS:

Dva sousedi Petr a Pavel bydlí na našem sídlišti v Blansku. Oba dva jsou důchodci, kdysi spolužáci na základní škole. Petr má postavený rodinný domek s garáží a zahradou. Elektroinstalaci podle ČSN s hlavním jističem 3x25 A. V době výstavby se odběr elektřiny účtoval podle odebraného příkonu. Jeho vedení směřuje k transformátoru a ten je napájen vedením VN z rozvodny nad Blanskem. Je šetrný a tak jeho spotřeba je pouhých 1060 kWh/rok. To je ale podle EGU v Brně špatně a tak by si důchodci v tomto domku měli podle NTS, připlatit 2454 Kč což u něho dělá 40% předcházející ceny navíc jen proto, že se podařilo velkoodběratelům v roce 2001 prosadit na úkor domácností platbu za velikost jističe!!!

Druhý Pavel bydlí v nedalekém paneláku a stavěl, nejprve garáž, aby bylo starší auto schované a aby nezabíral místo na parkovišti. Pak si ještě pořídil zahradu, aby si měl kam zajít, až bude v důchodu. Tak se mu nešťastníkovi stalo, že má tři elektroměry a v EGU, ho považují za bohatého. Oni totiž netuší, že všechny 3 elektroměry jsou napojeny na stejnou síť jako elektroměr pana Petra. Je také spořivý a tak má spotřebu stejnou jako pan Petr. Protože má ale dva elektroměry navíc (jinak to nejde), tak platí o 2000 Kč více než Petr. Je rozumný a tak chápe, že výměna 3 elektroměrů stojí více než jednoho a 3 vyúčtování stojí více než jedno. Ale nemůže pochopit proč má Petr platit o 2454 Kč více než předtím a Pavel o 9503 Kč více než předtím, když mají oba stejnou spotřebu a stejné náklady na distribuci, protože jsou připojeni na stejné vedení!!!
Konečně mu to došlo, když byly náklady na distribuci účtovány spravedlivě podle odběru, tak platili za distribuci stejně a to podle skutečně spotřebovaných nákladů.
Nová spravedlnost je ale jiná. Neplatí se podle skutečných nákladů, ale podle fiktivních (rezervovaných nákladů).
Takže za skutečnost, že má Pavel stejné spotřebiče na třech místech a toto není v jeho silách ovlivnit, tak je diskriminován. Protože fiktivní náklad je pro energetiky výhodnější a názor zákazníka je nezajímá!!!
Problém je při dobré vůli lehce řešitelný. Zrušit v platbách velikost hlavního jističe a řídit se skutečně odebraným příkonem!!! Pokud dobrá vůle nebude, má zákazník, který nemá otevírání dveří na elektřinu jedinou možnost, jak se zvůli vrchnosti bránit, nechat elektřinu odpojit!!!

Druhý příklad je jednodušší. Stačí se logicky zamyslet. V domácnosti, kde bylo více členů, byla spotřeba elektřiny velká. Podle stávajících tarifů bylo 75,7% z ceny dle spotřeby a tak když zůstala v domácnosti jedna osoba, tak z každé ušetřené stokoruny na nákladech, ušetřila 75,70 Kč. Podle NTS, kdy má být cena dle spotřeby pouze 44%, tak z každé ušetřené stokoruny na nákladech ušetří pouze 44 Kč. Je to jednoznačná diskriminace těch co šetří a jde to proti zájmům zákazníků z domácností, kteří by chtěli 90% ceny v závislosti na odběru a 10% ceny fixní. NTS už překročil 50% hranici fixních nákladů a uskutečňuje tak sen dravých energetiků, kteří nebudou nic dodávat, ale inkasovat budou fixní cenu!!!
Čísla do tohoto příkladu jsem použil z odběru 1060 kWh/rok a jistič 1x25 A (1x20 A je podobný). U vyšších odběrů to vypadá jinak.
Závěr: Největší problém, který způsobil tyto nespravedlnosti je zavedení rezervovaného příkonu na základě velikosti jističe a výmluv nerozumných energetiků, že podle něho určují parametry vedení VN a VVN. Pokud se nebudou parametry těchto vedení optimalizovat podle odběrních křivek skutečného příkonu, tak zákazník nemůže počítat se spravedlností a místo skutečných nákladů bude fixně platit náklady rezervované. Je to podobné, jako kdybychom platili za vodu podle průměru vstupní trubky a ne podle odebraných m3 nebo u benzinové pumpy 50% ceny za místo, kde zastavíme a zbytek za benzín v litrech. Skutečně nevím, kde byl zdravý rozum, když se v roce 2001 tato nespravedlnost zavedla!!!
                                   Ing. Václav Marek

Příloha 4
https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=00000000280f004484c0004274c8&idx=5&filename=jak_to_vidite--08_02_2016_1630--tema_zmeny_tarifu_elektriny_host_jiri_chvojka_vedouci_oddeleni_komunikace_a_tiskovy_mluvci_e.mp3&r=33.16797926657572

 43 komentářů :

 1. Jestliže Německo přešlo na zelenou energii slunce a větru, tak počítá s dodávkou bez světla slunce a větru s dodávkou z Itálie, případně i od nás.Elektřina půjde přes naše území, avšak stávající vedení to neutáhne. Bude se muset změnit a nějaký pitomec to bude muset zaplatit.
  Navíc v síti je větší napětí než 220 a to až 250V. Sice nás to více zahřeje, ale zničí naše elektrospotřebiče.Taková je politika vlády.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 17:27
   Už to bylo popisováno,větším napětím odebírá spotřebič více elektřiny,takže,aniž by jste chtěl,odebíráte více elektřiny.S tou poruchovostí máte pravdu,pak člověk žasne,že mnoho spotřebičů vydrží tak krátkou dobu.

   Vymazat
  2. nie je to tak - nemáme už dávno sieť 220/380V - ale 240/400V -

   Vymazat
 2. Nemá cenu se opakovat a donekonečna vyvracit již mnohokrát vyvracené nesmysly, kdo chce žít v zajetí svých představ, ten se jich nikdy nevzdá bez ohledu na fakta. Některé věci však stojí za ilustraci:


  Zvlášní způsob bránění nové tarifní struktuře v podání Aleny Vitáskové… (;-).

  - „Cílem ERÚ je motivovat zákazníky k optimalizaci jejich požadavků na síťová připojení. Ta jsou mnohdy zbytečně naddimenzovaná a zákazníci si tak rezervují příkon sítě, který plně nevyužívají. Například šetrnější elektrospotřebiče snižují spotřebu domácnosti, rezervovaný příkon sítě odběrného místa však v rámci tarifu zůstává ve stejné výši. Správným nastavením velikosti svého požadavku na elektrizační síť mohou zákazníci ušetřit, celkově se také sníží i nároky na celou infrastrukturu. Provozovatelé soustav pak mohou přesunout část svých investičních plánů do oblastí chytrých technologií, místo pouhého rozšiřování a posilovaní elektrizační soustavy,“ sdělila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

  - Podle předsedkyně ERÚ A. Vitáskové bude mít nový tarifní systém hned několik pozitivních dopadů. „Cílem této změny je nastavení spravedlivého principu úhrady regulovaných plateb, který bude zákazníkům dávat správné signály pro další bezpečný rozvoj soustavy a nebude zvýhodňovat jednu skupinu zákazníků na úkor ostatních. Tato změna nevyvolá navýšení celkových regulovaných plateb, jde pouze o jejich rozdílné rozložení. Všechny tyto změny byly připraveny s ohledem na nutnost zamezit výrazné skokové změně cen pro většinu skupin zákazníků. Kromě zvýšení stability elektrizační sítě a zvýšení bezpečnosti dodávek může dojít u řady odběratelů spíše ke snížení výše plateb za regulované služby. Zároveň to v budoucnu umožní reagovat na další technologické novinky bez nutnosti měnit celý systém. Chtěli bychom, aby nová tarifní struktura fungovala opět nejméně 20 let bez podstatných změn,“ uvedla A. Vitásková.

  http://www.eru.cz/documents/10540/1130534/20151023_TZ_revoluce_elektrina.pdf/b9213e9c-eb41-4aaa-8136-e0593028d43c

  Aneb "po ovoci poznáte je."

  Tož si užívejte svých představ o Aleně Vitáskové… (;-).

  Zdraví Vás
  JiB


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No, ono to tak docela není, jak píšete. Na Webu "Ekonomický deník" - http://ekonomicky-denik.cz/vitaskova-sobotkovi-nebyt-me-spotrebitele-by-za-elektrinu-platili-vice/, najdete inforrmace, KDO byli ve skutečnosti autoři NTS. Kousek z toho ocituji:

   Současná šéfka Energetického regulačního Alena Vitásková na kritiku reagovala dopisem pro premiéra Sobotku, ve kterém oznamuje, že nové tarify připravoval expertní tým, kde byly zástupci ČEZ, E.ON., PRE a jiných velkých hráčů. Podle ní tak návrhy nových tarifů, které mohou poškodit především malé odběratele, vytvořili především velcí hráči na trhu. „V listopadu 2015 jsem tedy stála před rozhodnutím, zda nové tarify zavedu. Šla jsem do rozporu s doporučením expertního týmu, oponentních posudků a odmítla jsem novou tarifní strukturu podepsat. Naopak jsem nařídila veřejný konzultační proces se všemi občany České republiky. Zároveň jsem informaci o novém tarifním systému zaslala k diskuzi všem členům vlády, do Parlamentu a do Senátu ČR i na další místa,“ uvádí Vitásková v dopise. - konec citátu.

   Zajímavý je i obsah dopisu, který paní Vitásková zaslala předsedovi vlády. Najdete ho v PDF formátu zde: http://ekonomicky-denik.cz/wp-content/uploads/2016/02/vitaskova.pdf.

   Myslím, že po přečtení těchto materiálu, získáte i Vy jinou představu o paní Aleně Vitáskové.

   Vymazat
  2. Jak může uživatel na chatě optimalizovat svůj požadavek jednou za rok 10 kWh? Víte něco o elektřině? Nesmíte všemu věřit co píše ERÚ.

   Vymazat
  3. Nobody 27. února 2016 21:09

   Ale kdeže, Vitásková jen kalí vodu. Stanovení tarifů je zcela v kompetenci ERU! Přičemž by je měl stanovit na základě svých vlastních propočtů. To že si vytvořila pracovní komisi, která není složena z jejich pracovníků, ale největších hráčů na energetickém hřišti - ČEZ, E.ON., PRE – je jen ukázkou toho čí zájmy ve skutečnosti Alena Vitásková hájí. Vše ostatní jsou jen takové jalové řeči.

   Prostě vitásková nechla těm, které má regulovat, ať si napíší vlastní pravidla hry a teď se tváří, jakože ona nic, že ona vlastně brání zájmy občanů.

   Je to zdatná hééérečka nic víc.

   Zdr.
   JiB

   Vymazat
  4. Dekuji za link. Mam VS elektro a nemohu porad, na NTS, najit jednu podstatnou informaci:
   Pokud se prenese na zakazniky povinnost platit za "alokovany" prikon (fair enough), tak kam se najednou budou pouzivat obchodni marze rozvodnych firem, ze kterych tato udrzba siti byla provadena ...t.j. pokud jim ted budou zakaznici primo platit castky, odpovidajici nakladum na "tloustku dratu" (toto je "basnicky" primer, proto pokud jej nekdo nepochopi, tak smula...), tak kam potom poplynou marze, ktere tuto cast zahrnovaly v cene silove elektriny?

   Nevsiml jsem si totiz, ze by se sazby nejak snizily!!!

   Proto prohlaseni:
   "Cílem NTS není žádný dodatečný příjem provozovatelů soustav, objem regulovaných
   prostředků nebude navyšovat výnosy pro energetické firmy."
   ...bez stanoveni mechanismu, jak se od nakupnich cen sil. elektriny (na burze EE), budou odvijet ceny prodejni, pusobi jako vysledek silne korupcniho tlaku.

   Vymazat
  5. Vitásková evidentně lže - konec konců lhala skoro celý život a proto se jí tak dařilo:
   Ke skokovému zdražení elektřiny pro domácnosti, jak ho navrhl Energetický regulační úřad (ERÚ), není nyní důvod a na straně ERÚ se stala chyba. Uvedla to v nedělních Otázkách ČT náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro sekci energetiky Lenka Kovačovská.
   SID

   Vymazat
  6. Především tu lžeš ty, když ji vkládáš do úst slova o skokovém zdražení. Nic takového neřekla a nic takového naní navrženo. Řekla, že zavedení nových tarifů je nutné a nemusí být k 1.1.2017. Změna tarifů přinese snížení ceny všem s 1 fázovým jističem a s odběrem nad 1MWh. Tedy prakticky všem v panelácích a bytových domech.

   Vymazat
 3. každý normální elektrotechnik ví, že je to pičovina platit podle jističe ,to musel vymyslet dement je to obdobné, že by se plyn začal platit podle toho jaká trubka je použita na přípojku.

  OdpovědětVymazat
 4. Já to vidím tak, že jediná naděje, jak se z toho zkorumpovaného bordelu se zkorumpovanýni politiky dostat je volit Okamuru. Ten má v programu odvolatelnost politiků a referendum. Když to nevyhraje, tak končíme. www.spd.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:56 Já to vidím zrovna tak.
   http://www.ihlas.cz/2015-komu-date-hlas-v-pristich-volbach/

   Vymazat
  2. Nedám už hlas, skoro jistě ani mé děti ani vnoučata, žádné zavedené straně, ani ANO.
   Mimo to, pro jistotu, se připravuji na zrušení odběru zcela.
   (Důchodce, venkov, usedlost, zahrada, drůbež, topení vlastním dřevem, cirgula, šroťák, dílna, 3x25A - a nenávist k tomuto státu, - musí to jít, když to šlo v době kamenné, s tímto státem konec spolupráce.) Děda.

   Vymazat
 5. Málem bych zapomněl, Alena Vitásková jmenovala nového místopředsedu ERU. Stal se jím Ivan Noveský, který byl pověřen řízením provozu a kontroly úřadu.

  Shodou náhod se jedná o šikulu, který se umí honět viz zde:

  http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/prehled-tisku/mf-dnes-sloufuv-muz-ivan-novesky-ve-vlade-padl.html

  a zde:
  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/na-uradu-nechal-spoust-ze-statniho-mu-kape-dal_50538.html

  Ale to bude patrně jen jakási diskreditační kampaň…

  Nastane-li situace a policie si pro pana Noveského pro jeho předchozí aktivity na úřad ERU přijde, bude to zase útok na A. Vitáskovou???

  Po člence justiční mafie Vesecké, se jedná o další pochybný personální tah Aleny Vitáskové. Že má ta holka ale smůlu co?! Jeden komlot proti Vitáskové za druhým… (;-(.


  Zdr.
  JiB

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak vidím, paní Vitásková Vám hezky leží v žaludku. Komentář k nějakému panu Noveskému nemám, protože mi to jméno zatím nic neříká. Ale pokud jde o trestní stíhání Vitáskové, kvůli jmenování paní Vesecké, tak tam mi nějak zůstává rozum stát. Paní Vesecká byla přijata a jmenována do funkce náměstka pro právní oblast ERU. Pro tuto funkci vyžadovat nějakou osmiletou praxi v energetice je totální blbost. No a o odbornosti Vesecké z hlediska "práva", snad nepochybujete ani Vy. No a označit Veseckou za členku "justiční mafie" bez jakýchkoliv důkazu je unfair. O lidech, kteří i dnes spadají do této společnosti mám zase já svoje představy. Docela by bylo zajímavé sledovat, jak by se například "vyvrbila" situace u odpůrců paní Vitáskové, kdyby na to místo přijala byť vynikajicího odborníka z energetiky, ale právníka s roční praxi koncipienta, jak by zase znělo hafo výtek o neodpovědném přístupu k obsazení tak důležité funkce člověkem s tak mizernou praxi v odvětví práva. Prostě když když někdo chce bít psa, hůl si vždy najde.

   Vymazat
  2. Nobody 27. února 2016 21:09

   Ujišťuji Vás, že mi Vitásková v žaludku neleží. Nemám k tomu důvod. Jen ji nebaštím to její divadlo. Co mě však udivuje je množství lidí, kteří jí to divadlo baští. Přípiskem na, který jste reagoval, jsem jen chtěl předem upozornit na to, co dříve nebo později příjde.

   Jde-li o trestní stíhání, Vitáskové za Veseckou, tak energetický zákon dává jasné kvalifikační mantinely na to, kdo může a kdo nemůže být ve vedení ERU. Podobně jako, kdo může a nemůže být ve vedení jaderné elektrárny apod. Vesecká je holt nesplňuje no a jak praví obecný právní princi – občan může dělat vše, co není zákonem zakázáno, zatímco státní úředník jen a pouze(!) to, co mu zákon umožňuje. To je celé. Vitásková jmenováním Vesecké tento princip porušila a teď jen sklízí, co zasela. To je celé.

   Jinak to, že lze Veseckou označovat za členku “justiční mafie“, tak na to má soudní posvědcení paní Beneševá. Že by soud rozhodoval bez důkazů?!

   Takže asi tak.

   Zdr.
   JiB

   Vymazat
 6. Každý, kdo má tepelné čerpadlo, za elektřinu ušetří a dost : http://www.jakbydlet.cz/clanek/512_vyplati-se-tepelne-cerpadlo-vzduch-voda.aspx

  OdpovědětVymazat
 7. Tak tuhletu novinku jističů přivezl Topolánek s Urbanem z Itálie už tenkrát když si tam opalovali šulíny s něvěstkami.

  Nyní to Urban s Mládkem pouze uvedli do praxe (ač jim to Vitásková, kterou se všemožně snaží odstranit) několikrát vrátila.

  O co jde, je posáno velice přehledně zde - Vlk si dal docela práci:

  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/12/03/jeste-jednou-elektrina-a-jistice/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V článku se však píše “Milan Urban a Jan Mládek na obyvatele ČR SPOLEČNĚ(!) s ERÚ ušili pěknou boudu.“

   O tom, že by se mělo jednat Vitáskove navzdory jste si už přeformuloval sám. Jak příznačné…

   Zdr.
   JiB

   Vymazat
  2. tak to dopadá když o technických věcech rozhodují zloději a nekvalifikovaní ZMRDI !!!

   Vymazat
  3. Kdybyste řádně četl, tak Mládek to odsouhlasil v lednu až několik měsíců po odmítnutí Vitáskové. Taková jsou fakta.

   Vymazat
  4. Anonymní 27. února 2016 21:48
   Sic nevím, na koho jste svůj přípisek psal a co jste jích těl říci, ale dovolím si upozornit, že mé citace Vitáskové jsou z tiskovky ERU, tolik k faktům.

   Zdr.
   JiB

   Vymazat
  5. Tak si ty články u Vlka přečtěte všechny ať jste v obraze.

   https://vlkovobloguje.wordpress.com/?s=jisti%C4%8D

   Mimochodem, Vitásková leží někomu moc v žalůdku.
   Zabránila vyplacení OZE 42 mld. z kapes daňových poplatníků a to se neodpouští.
   Za 8 let to bude pěkná sumička., proto musí z kola ven. On už se někdo povolný kdo to podepíše najde.

   http://www.kurzy.cz/zpravy/393594-42-mld-pro-oze-v-ohrozeni-dopis-od-ek-zpochybnuje-existenci-podpory-pro-oze--narizeni-vlady-a/

   http://archiv.ihned.cz/c1-64934430-vitaskova-stoji-na-svem-dal-odmita-vyplatu-42-miliard

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mladek-nechce-aby-vedeni-ERU-spadalo-pod-sluzebni-zakon-420542
   Vymazat
  6. Anonymní 28. února 2016 10:32
   Vážený pane, myslím, že mám do této problematiky dostatečný vhled z různých stran na to, aby jste mě poučoval. Nic ve zlém, ale články pana Gerda jen prezentují tendenční postoje Neviditelného psa odkud své informace čerpal. Neskromě si myslím, že rámcově mám o této problematice větší přehled než pan Gerd jehož vidění převzaté od Nefa jen opakujete.
   Zdraví Vás
   JiB

   Vymazat
  7. Bohužel vám musím dát za pravdu. I na tkzv. svobodných serverech je plno nesmyslů účelově zkreslených informací. Ty o laskavé a dobrotivé Vitáskové k nim rozhodně patří. Před mnoha lety jsem 2 měsíce pro tu paní dělal nějaké expertní posuzování nákladů ohledně plynu...... Placeno to bylo velmi dobře, ale potom po mě chtěla abych všechno zkreslil a upravil podle jejich představ.
   ( údajně všechny výsledky si nechávala upravovat podle svých představ )
   Neudělal jsem to. Tak se divte, že jsem proti ní zaujatý. :-) SID

   Vymazat
 8. JE S PODIVEM ŽE HAJZLOVÉ TYPU MLÁDEK,URBAN,BENDA,LAUDÁT,KALOUSEK JEŠTĚ ŽIJÍ pan LYNCH JE MÁ NA SEZNAMU A PŮJDOU PĚKNĚ PO ŘADĚ !!!!!

  OdpovědětVymazat
 9. Já jsem poslal dopis s žádostí o vysvětlení přímo
  na ERÚ.Odpověď přišla asi za tři týdny.Z této od-
  povědi vyplývá,že se jedná o návrh,o kterém má
  proběhnout diskuse.Poté se má rozhodnout.Tak nevím,
  kde paní JiB sebrala své informace.Zdroj neuvádí.
  Pokud se týká těch jmenovaných v 19:09,tento názor
  může být přeložen jako nebezpečné vyhrožování.Je
  třeba být chytřejší.Než mluvit je lepší konat.Ona
  totiž sebekrásnější slova,nepodložená akcí,zůstá-
  vají jen slovy.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
 10. No tak - ono pokud jde o plyn, tak ten taky posrali přesně v roce 2001. Do roku 2001 byla spotřeba plynu účtována podle skutečně spotřebovaného m3 plynu dle plynoměru za cenu 1m3 plynu, ale od roku 2001 byla vymyšlena norma, která přepočítává spotřebu 1m3 plynu na kilowathodiny, a sice DESETINÁSOBKEM! tzn. že spotřeba 1m3 plynu je jako spotřeba 10 kWh, přičemž cena 1m3 plynu je 12.80, cena 1 kWh je 4.80, a desetinásobek je 48 korun. Mají na tom RWE a distributoři plynu vývar na každé 1m3 plynu 250 % obchodní marži. ERÚ to vysvětluje tak, že vlastně spotřebou plynu získáváme teplo, takže bramboračku uvaří teplo. ERÚ jsou odporní, mizerní gauneři se státní licencí, a baví mně takové to vykrucování, jako že jsou nezávislý orgán apod. Ale - kdo ten orgán vymyslel? Obrovský úřad plný aparátčíků - a k čemu? Aby byl nezávislej na vládě, a vláda tvrdí, že tyto "soukromníky" nemůže usměrňovat a omezovat, ale hostinské soukromníky může tvrdě a sprostě omezovat zásahem do jejich absolutních práv, zda se bude v jejich hospodě kouřit či nikoliv. Vláda -to jsou sprostí, prolhaní a zlodějští zmetci, samý licoměrník, dělají z občanů úplné blbce! Na lichváře nemůžou, protože prý nelze dost dobře stanovit procenta lichvy ( chudáčky lichváře by to omezovalo)tak veškerému zlodějskému a podvodnickému póvlu dávají licence, že smí občany okrádat ze všech stran - v zájmu svého nezadatelného práva na zisk. Všechny občany dali jako rukojmí lichvářům, kdekdo je zadlužen fiktivními penězi - procenty lichvy - řádí tady exekutoři a za fiktivní peníze vydírají z lidí peníze poctivě vydělané. A tomu stát přítrž udělat nedovede. Nebo ČEZU, aby přestali vymýšlet paušály a procenta apod. Ano, jistě, politická prasata, jejich rodiny a protekční kámoše a další zbohatlické vyhryzy toto až tak nesere, protože jejich loupežnické aktivity, jimž se tady v ČR přezdívá "mzda" sto tisíc a více měsíčně, jim na všechny ty prasečiny stačí. Jenže jsou též vydíratelní, protože všechna uvedená čuňata by jim předhodila - sami kradete ze státního rozpočtu nehorázný plat, tak nám taky koukejte dopřát tučné zisky, nebo uvidíte. Uspořádáme vám tady zase převrat a půjdete na dlažbu. O tom to je - jedno prase drží druhé prase, a na občany, jejich vyjídání a strádání a ponižování - na ty úplně serou. Xindl mizernej.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte recht. Je dobrý si občas takhle ulevit, i když problémy to neřeší...

   Vymazat
 11. Vládu vede ČSSD, která vyhrála volby. Komunisti pod vedením chazarského soudruha Filipa to v podstatě podpořili. Pokud nebudou mít jejich voliči peníze, nebudou se rozmnožovat. Naprosto správné opatření a cenu za jistič bych zvýšil, ať se pitomci přestanou rozmnožovat.

  OdpovědětVymazat
 12. Já se zase musím smát oněm šetřílkům, kteří si myslí, že když nebudou jíst, posilní stát.
  Je přímo charakteristické, že trumbera, který jako vrchol svého snažení si postaví domek o půdorysu 10x12 m zápasí s platbou za elektřinu. On jaksi nechápe, že elektřina je zboží a čím větší poptávka po ní, tím je dražší.
  Pro výrobce je jedním z nákladů nerovnoměrnost odběru. Zkuste si vyrobit například toaletní papír na sklad, potřebujete další haly. U potravin chladírny, u vody vodojemy. Nu a u elektřiny? To už je fantas.
  Je přece jasné, že vyšší jistič odráží vyšší součinnost spotřebičů.
  Švorcák tedy logicky si udělá alternativní topení, solární ohřev vody a tak podobně a nemusí tady brečet.
  Jenže tady brečí obvykle žvanilové, co se žvaněním živí. Jsem pro omezení žvanění. Žádný efekt to státu nepřináší.

  OdpovědětVymazat
 13. Ruda.
  Moc chytrosti jste nepobral.
  Chtěl jste spíš říci,čím víc šetříš,tím musíš víc platit.

  OdpovědětVymazat
 14. Rozhodnutím č.5/2001 ze dne 11.května 2001 změnil ERÚ způsob stanovení měsíčního platu za příkon, který je nově u všech sazeb odvozen od hodnoty jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem - k tomu pánovi o 23.36 - istič a odber dávať dokopy je hlúposť - u nás sa rekonškruovala miestna sieť - rodinné domy, vedenie vzduchom, závesný kábel, AL , istič všetci NH00 - 35A - hdiny 40A, a kto má aký istič za hodinami je jeho vec- ak má prívod 2,5 mm2 - tak dá nižší, istič totiž podľa ČSN/STN chráni vedenie a nemá nič spoločné s odberom, rozvody vám dajú možnosť ísť na max 35A ale či ju využijete, to už neriešia, berú len revíznu zprávu a ak tá je správna - a prečo by nebola, pripoja vás a vedia, že čo pretečie nemerajú podľa napätia - v blízkosti transformátora je napätie o cca 10% vyššie, ale podľa kWh - a to je súčin napätia a ampéra - a času - nameraná hodnota je spoplatnená - tí čo majú kvôli odberu merač väčší ako 40 A - platia viac - tak je vlastne spoplatnená réžia na údržbu - a núti tých čo majú malé odbery a veľké "hodiny" premyslieť si reálne či to potrebujú - takže - čo už

  OdpovědětVymazat
 15. nebyla to nahodou čssd a ods spolu s černoprdelni klikou a komunisty co rozprodali statni majetek kdejakemu vexlakovi takže bych doporučoval vovčanum aby si drželi klobouki a hlavně hubu pač frčime z kopečka do konečniku

  OdpovědětVymazat
 16. Platit podle jističe je darebáctví a ten, kdo to schválí je darebák, který legalizuje zlodějnu !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zloděj musí být dle závažnosti svého počínání potrestán,pro výstrahu ostatním třeba naražením na kůl nebo stětím hlavy nebo ruky pro výstrahu ostatním v Saudské Arábii to provádějí,tak to zkusme také,možná se v zákonech pak neobjeví tolik zvráceností a návrhů jak okrádat občany.

   Vymazat
 17. Jestli tento DALŠÍ zločin v našem Zkurvystánu , nebo tedy ČEZkystánu projde , tak nechám vyměnit jističe za slabší ať to stojí co to stojí. Podle této plánované metodiky by měli být všichni muži souzeni za znásilnění !!!! Že nevíte proč ???? Mají nástroj !!

  OdpovědětVymazat
 18. Nebyl to omyl, ale evidentní záměr a ještě k tomu na pokyn vlády, jak se k tomu již z počátku energetici vyjádřili. Ovšem nepočítali s tak masívním odporem občanů i části odborníků, a protože volby se blíží, tak to nakonec odpískali a svedli to na ERÚ. A nyní očekávají od lidí vděčnost spojenou s přílivem volebních hlasů. Spíš bych v tom viděl nápovědu, jak se k obdobným snahám zachovat i pro příště. Ale funguje to pouze v období před nějakými volbami. Po volbách se národu jen vysmějí a udělají co budou chtít. A je vcelku jedno, zda je to vláda levicová nebo pravicová. Pokud jde o vlastní kapsu, tak tam není rozdíl!!!

  OdpovědětVymazat
 19. 1) Velikost jističe neurčuje norma ale odběratel.
  2) Říct, že prodělá 38% je demagogie. Kolik % vydělá? Podle kalkulačky všichni s jednofázovým jističem, tedy drtivá většina obyvtel paneláků.
  3) Takže se zakonzervuje taková spravedlnost, kdy "zbohatlíci" z panelákových 2+1 platí vyšší náklady na distribuci "chudákům" chatařům a chalupářům.

  OdpovědětVymazat
 20. Milan Urban a Jan Mládek na obyvatele ČR společně s ERÚ ušili pěknou boudu. Celé slavné opatření o zpoplatnění domácnosti podle výkonu hlavního jističe se zdůvodněním, že jsou dnes místní sítě přetížené, je vylhané od A do Z. Sice má platit až od roku 2017, přesto jde o masivní podvod na domácnostech v ČR, které mají zase jednou zaplatit za chyby někoho jiného.

  Tedy sítě přetížené jsou, ale nepodílí se na tom domácnosti. Obyvatel ČR je pořád plus mínus kolem 10 mil. osob. Drobné rozdíly jsou nepodstatné. Větší část rozvodné sítě jsme zdědili z časů socialismu. Tedy předimenzovaných, aby i přetížení o 100% více dokázaly sítě zvládnout. A ony to zvládly. Pravda, máme dnes více elektrických spotřebičů, ale mnohé mají menší spotřebu. A jedna osoba nespouští současně cirkulárku a vrtačku.

  Vznikly kolonie nových domů. Jenže k nim byly položeny kilometry kabelů nového vedení a vystavěny nové transformátory.

  V domácnostech nedostatečná kapacita sítě opravdu neleží. Je někde jinde.

  OdpovědětVymazat