Reklama

.

.

pondělí 21. března 2016

Jed neoliberalismu

napsal Leo K.
21.3.2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Leonardo da Vinci je údajně autorem výroku: „Nenalhávej si minulost podle své potřeby.

Jenže minulá realita byla soustavnou ideologickou prací zničena tak, že se stala pro mladší generace doslova nepředstavitelnou. Takže podle dávné průpovídky si ji budou muset zažít znovu.Náš vzdělávací systém v tom hrál a hraje klíčovou roli. Ještě před nedávnem bylo vzdělání ceněno hlavně kvůli své sociální hodnotě. Účelem bylo dodávat vysoce vzdělané občany schopné kritického myšlení, kteří díky svému osobnímu rozvoji mohli přispět ke zlepšení společnosti.

Heslo Margaret Thatcherové „Nic jako společnost neexistuje“ se během posledních třiceti let stalo překvapivě přesvědčivou skutečností. Je důležité si uvědomit, že nejdůležitější výsledek neoliberalismu je naše realita. Co se stalo s naší kritičností? Odpověď je nasnadě. Tento způsob myšlení, tato ideologie se stala součástí naší identity. Bezděčně uvažujeme neoliberálně a také to předáváme dál svým dětem.

Jsme-li pak zaraženi zdánlivě nevysvětlitelným chováním studentů na jihu Čech, kdy se k jejich protestní hladovce připojila i taková „celebrita“, kterou je Zdena Mašínová; nebo národní zprávou ICCS , která naznačuje, že naši studenti vykazují velmi špatné demokratické a společenské postoje? Dáváme přednost tomu nepřiznat si, že přesně takové jsou následky našeho na kompetence orientovaného vzdělávání.

Jedno z poučení 20. století zní, že každá diktatura se chytá příležitosti použít vzdělání jako nástroj k indoktrinaci dětí myšlenkami, které znemožní jejich rozvoj v kritické, nezávisle uvažující lidi. Jakýkoli druh indoktrinace je ztrátou svobody a zvlášť vzdělávání by tomu nemělo být podřízeno.

Model kompetencí našel úrodnou půdu v pedagogickém vakuu. Původní záměry byly ušlechtilé: potřebujeme učit dovednosti, které budou důležité v pracovním životě. Jenže brzy došlo k důležitému obratu od praktických dovedností k osobnostním charakteristikám, zdůrazňuje se flexibilita a postoj k osobnosti „člověk jako manažer vlastního života“. Ideologie prosakuje z běžných frází jako „vědění je lidský kapitál“, „dovednosti vytvářejí kapitál, který musí být udržován a rozvíjen“, „studium je dlouhodobá investice“ a podobně.

Mladí lidé mají v souladu s Babišem sami sebe chápat jako firmu, v níž vědění a dovednosti zvyšují tržní hodnotu. Neměla by nás tedy překvapovat jejich první otázka: „A co z toho budu mít?“ Plakat pak nad sobectvím mladých je pokrytecké, když všechno a každý je přece redukován na komoditu.

Trochu zpozdile se drží mýtus selfmademana – zda uspějete nebo ne, závisí čistě na vás a nejdůležitějším kritériem úspěchu jsou peníze a zisk. Heslo dne zní: „Chovej se tak, dokud je to výnosné“. Odtud pramení myšlenka: „Takoví prostě lidé jsou,“ říká paradigma neoliberalismu, „od přírody sobečtí a zkažení“.

Vždy se budou starat o svůj vlastní prospěch a uspokojení, vždy budou setrvávat s ostatními v neustávajícím boji – jde přece o přežití nejživotaschopnějších a sobeckých genů, že? Kdokoli si myslí opak, je označen za naivního a hloupého. „Vrať se na zem“, zní ironická rada. Stejnou ironii můžeme najít v takzvané reálpolitice, která vytváří skutečnost, a přitom předstírá, že z této skutečnosti pramení.

V nedávné diskusi na Kose nick líška podšitá napsal: „Chybou demokracie je, že hlas hlupáka má rovnakú váhu, ako hlas rozumného človeka.“ Vtip je v tom, že to není chybou demokracie, ale její předností. Pomineme-li pýchu autora výroku, se kterou sebevědomě rozděluje společnost na černou a bílou, na hlupáky a ty ostatní a budeme-li s ním pro zjednodušení souhlasit, pak neexistuje spravedlivější zrcadlo. Ukáže nám okamžitě a bezchybně jaký je podíl hlupáků ve společnosti. A co si taková společnost zaslouží.

Nedokážu-li se vyjádřit výstižněji a stručněji než někdo jiný přede mnou, dopustím se citace. V tomhle případu profesora Paula Verhaeghena z publikace Austerity – in support of neoliberalism or to fight against it. Omlouvám se za délku:

Neoliberalismus je neetický, z ekonomického hlediska je selháním, na sociální úrovni je katastrofou a na psychologické úrovni je naprosto nebezpečný. Je selháním na ekonomické úrovni, ačkoli to je přesně ta oblast, kde fungovat měl. Nejsem ekonom. Ale sjednocený a volný trh nás měl zásobit lepšími výrobky a službami, které měly být i levnější a ve skutečnosti se stal přesný opak. Mnohé výzkumy ukazují, že rovnostářštější ekonomika je nejen produktivnější, ale také výkonnější. Neoliberalismus je nesmírně nebezpečný i z hlediska psychologie. Vyvolává v lidech to nejhorší a zároveň potlačuje to nejlepší. Nejprve se tento vliv omezoval na pracoviště, ale nyní prostoupil vzdělávací systém, kde určuje budoucí identitu. Finanční boje mezi evropskými zeměmi ilustrují, jaký dopad má neoliberální meritokracie na lidi. Solidarita se stává drahocenným luxusem a musí ustupovat dočasným koalicím, v nichž je hlavním cílem „dostat z toho co nejvíc“ na úkor ostatních. Hluboké sociální vazby s kolegy jsou prakticky vyloučeny, protože chybí téměř jakékoli emocionální zapojení do vlastní práce, natož sepětí s firmou nebo organizací. Šikana bývala problémem, který se objevoval pouze na školách, ale nyní je plně přítomna na pracovištích. Je typickým symptomem impotence, při níž jsou frustrace přenášeny na slabší členy. Hluboko uvnitř najdeme strach, od úzkosti ze selhání až po sociální strach z příliš děsivých druhých. Dospělí podléhají dětinským záchvatům vzteku, žárlí kvůli nicotnostem, říkají milosrdné lži, nevyhýbají se podvádění a hýčkají si směšné pocity nadutosti a mstivosti. Je to nevyhnutelný výsledek systému, který nedovoluje nezávislé uvažování a práci. Když s někým zacházíte jako s dítětem, existuje dost velká šance, že se tato osoba začne jako dítě chovat.

Ještě důležitější je vnitřní podkopávání sebeúcty. Jak zaznívá od Hegela po Lacana, úroveň sebeúcty se odvíjí od uznání, kterého se nám dostává.

Sennett v práci The Corrosion of Character (Koroze charakteru, 1998) vyslovuje stejné přesvědčení, když nechává moderního zaměstnance klást si otázku: „Kdo mě potřebuje?“ Pro zvyšující se počet lidí odpověď zní: „Nikdo.“ Jsou součástí rostoucí skupiny lidského odpadu. Pokud motto společnosti zní „Každý může být úspěšný, když se do toho pustí“, znamená to, že čím dál tím víc lidí zakouší pocity ponížení, viny a studu.

V tomto kontextu zní otázka, co dělá život dobrým, vysloveně trapně. Dobrý život? Novou normou je výkonnost, cílem je materiální zisk a ctností je s ním spojená chamtivost. V této linii argumentace není etický rozdíl mezi bankéři, kteří lidi vědomě přemlouvají ke koupení „toxických“ aktiv, britskými poslanci, kteří podávají zfalšované zprávy o výdajích, a mladými lidmi, kteří rabují londýnské obchody s heslem „Když na to nemáš, vezmi si to“. Ecce homo, takový je člověk, takhle byl stvořen.

Nevyhnutelným rubem je narůstající skupina lidí pociťujících, že selhali, a to dokonce už ve věku deseti let. Lúzr! To je dnes nejobvyklejší nadávka na základní škole. Někteří z těchto lúzrů se bouří, ale z většiny se stávají sociálně úzkostné, autistické a depresí trpící osoby, které obvykle hledají útěchu v hyperspotřebě. Už se dokonce volá po „časné detekci“ – už jen to slovo – a hlavní argument zní, že intervence u batolat je ekonomicky výhodnější. V novinách čteme titulky typu, že sebevraždy stojí Nizozemce průměrně šest set milionů eur ročně a že by to mohlo pro ekonomiku představovat zásadní hrozbu. Jak nemocná musí být společnost, která vyjadřuje sebevraždu v hospodářských číslech? Jaký stupeň slepoty je po nás vyžadován, abychom si neuvědomovali, že věci jsou přesně obráceně: míra, do níž je čistě ekonomikou poháněná společnost ještě snesitelná, může být vyjádřena počtem ztroskotanců páchajících sebevraždu.

Nikdy jsme se vzdor proklamaci o svobodě necítili tak bezmocní. Jsme svobodní ve smyslu, že můžeme kašlat na náboženství, sexuálně se od nás čeká, že zkusíme skoro všechno, co bylo dříve zakázáno, a můžeme se stát stoupencem politického hnutí, jakého jen chceme. Proč? Protože na ničem z toho už nezáleží. Kromě ekonomiky, hlupáčci!

Proti komu máme bojovat nebo na co reagovat, je velmi nejasné. Každý si stěžuje na „systém“, ale nikdo neví, co to znamená, a odtud pramení naše bezmocnost a následné „nesmyslné“ násilí. Stávky v minulém století mohly mít nějaký dopad, protože měly jasného nepřítele: majitele. Ti byli nahrazeni ratingovými agenturami, burzami a schůzemi akcionářů. Z psychoanalytického hlediska není dnes stávka ničím jiným než sebepoškozováním. Stejně se chová i nezaměstnaná mládež na francouzských předměstích, když ničí své vlastní čtvrti.

(Silně kráceno. Přeložila Marta Martinová A2)

Rozhodnutí, co dál, musí být provedeno na politické úrovni, a pokud možno v celoevropském měřítku. Není k ničemu debata o prohnilém politickém systému, který je neschopný činit rozhodnutí a hledá spásu jinde. Žádné „jinde“ neexistuje. Tohle je to, s čím musíme pracovat. Současné šedé myši potřebují naléhavě vyměnit. Akciový trh nemá co dělat v politice a ekonomika musí být a podřízena společnosti, nikoli naopak. Úsporná opatření jsou nezbytná, ale z úsporných opatření musí mít prospěch společenství, nikoli ekonomika.

Je nutné snížit příjmové nerovnosti a donutit korporace fungovat transparentně. Učiňme ze vzdělávání znovu „Bildung“, zaměřme jej cíleně znovu na etiku, předávejme jej prostřednictvím učitelů, kteří mají autoritu, a zapomeňme na démona konkurence tak rychle, jak je to jen možné. Učiňme zdravotnictví nezávislým na světě zisku. Obnovme veřejný prostor a investujme všechno do podpory skutečných sociálních sítí.

Co znamená „dobrý život“? A jak mohu tento „dobrý život“ vytvořit ve vztahu k druhým? Na tyto otázky existuje spousta různých odpovědí, nicméně každý etický systém bude obsahovat jeden ústřední prvek: dobrý život a jeho utváření ve vztahu k druhým musí být založeny na sebeovládání.

To je ovšem v naprostém protikladu k současnému oslavování neomezené spotřeby a závazku růstu. Péče o sebe nevyhnutelně vede k umírněnosti a odvaze osvobodit se z otročení vlastnímu tělu nebo otročení druhému a také od soudobého požadavku „užij si“! Taková péče o sebe vede k informovanému občanství a je provázaná s péčí o ostatní. Vraťme liberalismu jeho původní hodnoty. Jeden z principů liberalismu byl tento: čím více je společnost společenstvím rovných, čím více se prosazuje rovnost jako nejvyšší princip organizace společnosti, tím více se lidé musí učit navzájem sdružovat v asociacích schopných organizovat kolektivní akce, spojovat se k realizaci svých různých cílů.

To zase zajišťuje pocit smysluplnosti, který může být sdílen s ostatními, což může směřovat k nějakému druhu pozapomenutého kolektivního odporu. Kolektivní hnutí občanské neposlušnosti zaměřené proti neetickým pravidlům se může ukázat být účinnější než generální stávka.

Sociální stát, respektive jeho parodie je v rukou vládnoucí oligarchie. Tady je nutný nějaký krok k emancipaci. Stát může zaručit pravidla solidarity, může být i garantem, ale ne vykonavatelem solidarity. Solidarita přece nejsou nějaké dávky a hádky o ně. Pořád vidím myšlenku nepodmíněného základního přijmu jako nejschůdnější řešení. Na to, aby se lidé mohli vzepřít oligarchům, potřebují uvolnit technologickou invenci ze sevření trhu, soukromého vlastnictví a konkurence a začít využívat a rozvíjet technologie za novými, sociálními účely. Technologie samy o sobě nikdy žádnou sociální změnu nepřinesou.

Demokracie se nepřežila. Naopak, začíná tuze překážet, těm, kteří chtějí řídit náš život. Demokracie je tedy málo. Je zcela legitimní snahou demokratizovat ekonomické rozhodování, prolomit zeď, která odděluje akcionáře od zainteresovaných, tedy lidí oprávněné rozhodovat, od těch, kteří ponesou důsledky jejich rozhodování. Jejich životní projekty jsou v sázce, v důsledku ekonomického rozhodování, do něhož ale nemají právo zasahovat. Pokud tuto zeď co nejrychleji nezbouráme, demokracie nepřežije.

Ještě několik slov k horkému bramboru dneška. Podstatným rysem demokracie je odpovědnost. Patří k evropským hodnotám plným právem toho určení, protože transatlantické cítění si odpovědnost tolik nepřipouští. Je ale také dělícím kritériem od islámu, kde člověk jednající podle náboženských příkazů jedná správně a otázku odpovědnosti si vůbec neřeší. Zná pouze svobodu. Ale bez odpovědnosti. Je to zvláštní. Obyvatelé regionů, ze kterých migranti pochází, právem soudí, že Evropa není výhradním viníkem jejich utrpení a bídy. Vždyť elita každé země má přece povinnost starat se o její prospěch. A to, že elity v mnoha zemích třetího světa tuto povinnost plní zcela nedostatečně, neznamená, že důsledky jejich selhání mají nést jiné státy. Ale Blízký východ a Afrika nemohou na jedné straně odmítat převzetí evropských hodnot a zároveň Evropanům vnucovat negativní důsledky selhání vlastních hodnot. Svědectvím této skutečnosti není jenom obecný deficit pocitu občanství ale také vzhled jakékoliv země těchto regionů. Divoké skládky po celé zemi, nestydaté chování řidičů a vůbec obecné ignorování zákonů. Není divu, že si tento nedostatek migranti přinášejí do Evropy spolu se svou vírou. Proto tvrdím, že kdyby měly evropské hodnoty pod náporem migrantů prohrát, pak tyto hodnoty za nic nestojí a jejich prohra je zasloužená. Jednu podmínku ale toto tvrzení má. Že evropští politici budou na své evropanství hrdí a nebudou na ponížení Evropy spolupracovat.


29 komentářů :

 1. V Sionských protokolech je totéž - jen se to nazývá "Jed liberalismu" - Protokoly byly prokazatelně zařazeny v britské královské knihovně v r. 1905. Jed liberalismu v Protokolech obsahuje vše jako tento článek, včetně zvlášť odporného zaměření na demoralizaci dětí a mládeže. Je úplně jedno kdo je autoerm Protokolů, nemá smysl po něm pátrat, Protokoly obsahují důkaz o své pravosti samy v sobě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Věřit Protokolům je dost hloupé. To si carská ochranka nezaslouží.

   Vymazat
  2. Nerozumím proč do toho taháte víru. Tady není čemu věřit nebo nevěřit.

   "Sionské" protokoly je návod a je podružné kdo a kdy ho napsal. A je také skoro jedno jestli ten návod někdo používá nebo volí obdobný postup a přišel nezávisle na to sám.

   Hlavní je k čemu ten návod slouží.

   Takže je to návod na zotročení lidstva a tím, že ho známe nám to poskytuje více možností než kdyby jsme ho neznali. Postupy nepřítele jsou zřejmé: rozbít národ, rozbít rodinu a udělat z nás ovce, které se nebudou schopny vzájemně domluvit. A poštvat nás proti sobě. Brání jim v tom naše cnosti a naopak pomáhají naše necnosti.

   Vymazat
  3. OSV TOMU JEDU ROZUMÍ TAK,ŽE DEMOKRACIE JE PŘIJÍNÁNÍ ODPOVĚDNOSTI.

   proto se musí stát demokracie nebožtíkem.Vidíme to u různých ideologii,přičemž Islamismus naše tzv.polit.třida považuje mylně za náboženství.Ve skutečnosti je to středověká ideologie.Ohlupování ovčanů začiná stejně jako u fašismu.Na konci po porážce byli představitelé koncernů a fašisté postaveni v NORIMBERKU PŘED SOUD.

   Divili se,že za válku a ideologii s ní spojenou FAŠISMUS mají nést odpovědnost.Oni přeci poslouchali ROZKAZY a vykonávali masakry a střileli židy.

   To,že nyní jsou na pořadu křestané a s nimi i dalši občané jakoby nikomu nechtělo dojít,stejně jako za NĚMECKA.

   VŠICHNI SI UVĚDOMTE,ŽE ISLAMISTÉ SE ROVNĚŽ ŘIDÍ PODLE PŘIKAZŮ- KORÁNU A TEDY SPRÁVNĚ,ALE OTÁZKU ODPOVĚDNOSTI ZA TO PODŘEZÁVÁNÍ KRKÚ JE PŘESUNUTA NA JEJICH ALLÁHA.

   Ten to přece nařizuje a přikazuje STEJNĚ JAKO TEHDY VŮDCE,který za vše měl odpovědnost.TADY SEBOU PŘINÁŠI CIZÍ KULTURA JEJICH SVOBODU,ALE BEZ ZODPOVĚDNOSTI ZA JEJICH ČINY.

   To si uvědomilo NWO korporace,v jehož vleku je chromá kachna president a nyní se ctějí zbavit nyní nejen demokracie, ale i sociálního státu EVROPA včetně obyvatelů ČR.Toho,že vyslali dopředu bankstery z ČNB je varováním,že jejich cilem není jen vyrabování našich peněz,ale i zničení a vybití ovčanů,kteři stále nechápou,že polit.třida prosazující jejich zničení musi být postavena před soud a ne,aby se nám mrcasili ve vládě a nařizovali cenzuru a dokonce ANO,BUDE LÍP očividně chce FINANČNÍ OLIGARCHICKU TYRANII na což voliči reagují jako telátka při pohledu na nová vrata.

   NEBOJTE SE MÁTE TADY OSV A ONO TO ZA VÁS VŠECHNO ZABEZPEČI A ZVLÁDNE a klidně tady mudrujte stejně vás to nemine,když budete JEN obdivně hartusit nad úspěchy šmejdů A ZASE JE ZVOLÍTE-NO NI?.

   CO TAK SE JIM PODÍVAT NA ZOUBEK A ZHODNOTIT JEJICH ŠROT PROGRAMY,KTERÝMI NÁS CHTĚJÍ DŘIVE NEBO POZDĚJI ZAVČIT DO KONCENTRÁKŮ s krycim názvem FEMA.

   Vymazat
  4. Ano, sionské protokoly, návod, podle kterého zaručeně "někdo" dosáhne "něčeho"...Když jedu po silnici, míjím značky s povolenou rychlostí a předjíždí mě auta, jejichž řidiči evidentně nejsou schopni dodržovat pod hrozbou pokuty ani permanentně viditelná pravidla! Totéž platí pro zákony a jejich dodržování většinou.
   ...
   Otrokem je ten, kdo na to přistoupí, ale klidně se může stát milionářem, nebo bezdomovcem. Předpokládám, že ti otroky nejsou, případně jsou otroky na nějakém vyšším/nižším stupni:-), nebo si myslíte, že např. pan Bakala je pánem světa??? Není, a jeho největší výhodou je, že mu mnozí závidí.
   ...
   Realita je mnohem jednodušší: civilizaci vládnou prachy, a to platí pro každého.
   Ale pořád lepší, než když vládla jen hrubá síla; podívejte třeba na příbuzné šimpanze, ano, je fakt, že nemusí pracovat, jenže ti slabší, narozdíl od našich občanů, nemají nárok ani na sex! Buďme rádi, že jsme byli donuceni slézt ze stromů, a v r.89 otevřít hranice.
   Byly doby, kdy bylo samozřejmé brát si z práce "naturálie", nebylo to špatné, v podstatě krade jen ten, kdo může; ostatní jsou poctiví, ale naštvaní.
   Nejhorší jsou naštvaní zloději, proto si sluníčkáři zaslouží jen a pouze úctu, ať někteří privatizovali, nebo ne.
   Společnost se vyvíjí, mění, pokud někdo chce návrat k hodnotám, tak by se nejprve měl zamyslet, jaké hodnoty vyznává on osobně, potom přemýšlet nad vlastní, minulostí, a teprve pak hledat v dějinách období "rozkvětu těch jeho hodnot". Pokud nic nenajde v oficiálních dějinách, je možné užít alternativní zdroje, potvrzující naši 100tisíci letou slovanskou slavnou minulost. Nebýt talmudu, bible a koránu, mohl pan Singer dnes být generálním ředitel MMF a pan Zeman světově uznávaným prezidentem.
   ...
   "sobecké geny"..lidi, neblbněte, je to o softwaru, který získáváta interakcí s prostředím. Genetika ovlivňuje převážně tvorbu příslušného hardwaru. Pokud ovlivňujeme některé geny, jde to i zpětně. Stačí chtít, a hned z nás budou slušní, čestní a poctiví lidé, vědomí si všech svých chyb a nedostatků.
   Člověk se během života mění. Pokud ne, nebo pokud si toho ještě nevšiml, má smůlu, nebo štěstí.

   Vymazat
  5. To je ale blábol.

   Vymazat
 2. neoriberalizmus je nejpokročilejší třídní systém a je lepší než Putler komunizmus.Naša budoucnost je ve fúzi být plnoprávným Americkim federálnim státem a možná se dočkáme že bude celej svět jedna velká Amerika a jedno náboženství rozumu a jeden demokratický systém s jednim vúdcem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vlast tě (12:32) potřebuje: "A Pepku, kdyby někdo povídal, že Obama je dobytek anebo, že tu válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš nám, kdo to povídal. Rozuměls? Teď zameč a vyskoč!"

   Vymazat
  2. S tvým prachmizerným pravopisem, malým IQ a velkou vírou v pohádky mi na Čecha moc nepřipadáš. Nejsi ty nakonec Bandera?

   Vymazat
  3. 13:51
   Ne, Kotleba.

   Vymazat
  4. 12:32
   Něco ve stylu
   ,,Dnes nám patří USA
   A zítra celý svět "

   Vymazat
  5. To 12:32

   Rozkas pro Obyvatele!

   Na rozkas Votze a neivršiho Prezidenta německe Armady převzal sem v zemi česke s nešnim dnem celou moc.

   Hlavni-Quartier Praha, dne 15. Brězna 1939

   Vrchni Komandant Armadni-Odil 3

   Blaskowitz
   General Pjechoty

   Vymazat
  6. Anonyme 12:32, to už tu bylo - "Ein Volk, ein Reich, ein Führer!" - dnes v podobě "One meal, one drink, one Fůhrer!".
   Fašismus USA se ovšem od fašismu Německa výrazně liší - je totiž 1000x horší.
   Pokud si jenkýský fašismus opravdu přeješ, znamená to, že sis po listopadu 1989 nakradl milióny a ve fašismu USA správně vidíš jedinou šanci, ja neskončit dříve či později v kriminálu. Ale máš smůlu - na všechny psychopaty, tedy i na tebe, dojde.

   Vymazat
  7. Že prachy vládnou celičkému světu, to přece u nás každý dávno ví, za ně lze poslat ženě pugét květů, i kulku po nájemném vrahovi, s nimi lze podporovat nemocnice, či v drahém pajzlu dát si panáka, naložit svolnou holku u silnice do supermoderního meďáka, s nimi je zkrátka život mnohem snazší, vyzraješ s nimi na kdejakou lest, jen s jednou věcí vyrovnej se radši, za všechny prachy světa nekoupíš si čest.

   Vymazat
 3. Celý to číst nebudu, protože už první věty jsou naprostý žvást.
  Socialistické totalitní školství naopak vyvovávalo k naprosté poslušnosti, k bezvýhradnému uctívání autorit. Vše bylo daný fakt který bylo za úkol se jen nabiflovat a o ničem se nediskutovalo. Kdokoliv se čímkoli lišil, ať už výzorem nebo názory, byl perzekuován. Kdokoli jakkoli vystoupil z šedé řady průměrnosti, byl okamžitě klepnut přes prsty a vrácen zpět. Z kterékoli silné osobnosti měl režim panickou hrůzu.
  Cílem bylo vychovat poslušného, průměrného, šedého člověka, který bez přemýšlení plní rozkazy věrchušky a uctívá ji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Śedého člověka s IQ 80, neurčitého pohlaví a velmi snadno manipulovatelného chystá neožidoliberalismus - to bude ten "nový evropský člověk", hnědá směska. A vůdčí rasa nad tím mají být tzv. židé. Viz článek zde od paní Lauterbachové, kde ona odkazuje na vlastní židovské přiznání "k vůdčí roli při přechodu Evropy do multikulti módu", a židovské přiznání, "že židé budou během toho revolučního procesu (tj. likvidace evropských národů a bělošské rasy) nenávidění, protože budou vůdčí silou těch přeměn."

   Vymazat
  2. Nevěřím, že anonym 12:34 vůbec chodil do nějaké školy. Určitě totáč nezažil. Jinak by totiž nemohl psát takové zoufalé blbosti. Podle mezinárodních srovnání naše 'totalitní' základní a střední školství patřilo k těm nejlepším na světě. U VŠ to bylo trochu horší pro zastaralejší přístrojové vybavení. Ale jinak školství sneslo srovnání se západní Evropou i Asií.

   Vymazat
  3. 13:57

   Podle jakých srovnání konkrétně? Nevymýšlíš si tak trochu?
   Krom toho, já nepíšu nic o hromadě nabiflovaných vzorečků, přítoků Labe,..., ale o něčem zcela jiném. Divím se,že jsi to se svým "úžasným" vzděláním nepochopil.

   Vymazat
  4. k anon. 12:43
   realita stojí proti
   kdyby českosl. školství před r. 1990vychovávalo k absolutní poslušnost tak nemohl přijít 17. listopad. kdy studenti...

   víc mě vychází, že G. Soros a jemu podobní vše předem v ČSR před 17.11.1989 uplatil pomocí "déček!
   Znáte osoby, zejména české akademiky, profesory našich universit a VŠ, kteří pracují za úplatu proti zájmům ČR po r. 1990 a i v roce 2016?
   jistě jich bude spousta!

   Mohli by se sami veřejně přihlásit!
   Aby bylo jasno" kdo s kým v ČR hraje"

   Vymazat
  5. 12:34
   Se jim to nepovedlo, lidi vzdělané právě z dob komoušů velice oceňovali němečtí investoři. Tito se taky prosadili i v zahraničí. Dnes je to už problém, mladí jsou nedostudovaní a jedině v čem vynikají je agresivita a šikanovaní učitelů. To je ten pokrok....

   Vymazat
  6. 13:57 jsi troll a pologramotný současný student

   Vymazat
  7. Popisujete realitu, ale není to jen o socialismu, ale spíš o tom, kdo má vliv na společenský systém. Uzavřená země, nebo země s horšící se ekonomikou, ze které budou odcházet ti opravdu schopní nějakých změn, bude mít problém; převládnou troubové, kteří další izolací jen urychlí zánik.
   Konzervativní hodnoty v konkurenci negarantují ani udržení stávající životní úrovně, natož něco jako rozvoj. Ale jde o normální proces, určitě by nikdo z diskutujících neměl problém s tím, kdyby jeho rodiče ještě před svatbou :-) emigrovali třeba do Švýcarska...

   Vymazat
 4. To je jasné, hodnoty jsou zavrženy a jedinýmnáboženstvím je mamon. Je jedno, jak kdo peníze,majetek získal - má-li je, je uznáván. O tom je článek, že to někteří předkomentátoři nepochopili svědčí jen o tom, že jsou buď v nevědomosti, nebo vědí a mají strach z rozšiřování povědomí o kritickém myšlení a hodnotové systému, no, anebo jsou to odchovanci "postotalitného" bezhodnotového školství. Bravo, čím více takových článků, tím lépe. Za mne oborvské plus. Jen bych se vykašlal na liberalismus. Komunitarismus (pro blby nepíši komunismus), je cestou k lepšímu životu všech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jaké vyznáváš nábožnství a hodnoty je dnes zcela na tobě. Můžeš jít bydlet na venkov a starat se o malé hospodářství a všichni ti moho vlézt na hrb. Můžeš odjet meditovat do chrámu někde v Tibetu, můžeš odjet žít do Ruska,..., můžeš naprosto cokoli a dělat si co chceš.

   Jenomže problém lidí jako jsi ty je, že vaše náboženství je jen nekonečná závist k těm co mají víc cinkrlátek než vy. A o tom to je.

   Vymazat
  2. A tvoje neštěstí je v tom, že si sice, asi jen podvědomě, uvědomuješ jaký pytel fekálií máš v makovici, ale tušíš, že nejsi schopen nic s tím udělat, tak aspoň blinkáš kolem sebe "moudra" beznadějných doživotních programových hlupáků a parazitů.

   Vymazat
  3. K 12:58. Ano souhlas můžeš cokoliv co chceš (i ubližovat druhým, soudce uplatíš), ale pod jednou podmínkou a to, že na to musíš mít prachy. A ty má ten kdo se klaní "zlatému teleti", pro poctivého jsou těžko k sehnání.

   Na druhou stranu štěstí a dobra nelze "děláním si co chceš" dosáhnout, ani kdyby jsi měl všechny peníze světa.

   Vymazat
 5. Situace je ještě horší, protože pokud jde o současnou podobu personalistiky, tak tam žádné "vědění a dovednosti" při výběru uchazečů o práci nehrají roli. U pohovorů se znalosti vůbec neověřují, dokonce ani u technických odborníků ( !!! ). Zato je bedlivě pozorován účes, boty, oblečení, zářivost úsměvu, atd. To už není ani Baťovský kapitalismus. To je psycho.

  OdpovědětVymazat
 6. Pro : Anonymní 19:58 Jsem sice starý dědek(r.1946),bohužel zatím nezapšklý, ale smutný z toho, když má , jinaj velice chytrá vnučka, při dotazu "Kdo to byl Hitler", odpoví: "To byl Rus". Bingo! V.H.Jasin

  OdpovědětVymazat
 7. Verhaeghen popsal přesně důsledky diktatury kapitálu charakterizující současnou společnost. A myslet si, že liberalismus může nastolit jakoukoli rovnost je naprosto nesmyslné. Ve společnosti, kde pracovní síla je pouhým zdrojem zisku, kde práce je prostředkem pouhé existence na úrovni hovada, je vyloučené, aby člověk překonal odcizení sebe sama i společnosti. T

  OdpovědětVymazat