Reklama

.

.

pátek 11. března 2016

Projev prezidenta republiky Miloše Zemana při účasti na 42. schůzi Poslanecké sněmovny

11.3. 2016   hrad
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci,
prezident republiky má sice právo vystoupit k jakémukoliv projednávanému tématu, ale domnívám se, že by se měl soustředit pouze na zákony, které jsou pro osud naší země klíčové, nebo, chcete-li, páteřní.

Až dosud jsem v tomto smyslu před vámi vystoupil třikrát včetně dnešního vystoupení. Nejdříve jsem polemizoval s návrhem služebního zákona, protože se i nadále domnívám, že dobrý úmysl tohoto zákona, to jest depolitizovat státní správu, nebyl naplněn a vedl k opačnému účinku. Jak si vzpomenete, brojil jsem zejména proti instituci politických náměstků. A v jednom z nedávno uniknuvších e-mailů mě zaujal jeden, který říká, cituji: "Je mi 60 let a chtěl bych dělat politického náměstka, a to na jakémkoli ministerstvu." konec citátu. Myslím si, že autor tohoto e-mailu moji kritiku potvrdil. Tuto věc ovšem pokládám za uzavřenou.

Druhý zákon, který jsem naopak podpořil, byl zákon o prokázání původu příjmů a majetku, protože nastal čas, abychom našli odvahu oddělit lidi, kteří svůj majetek získali legálním způsobem od těch, kdo ho získali pomocí ekonomické kriminality.

Nu a nyní jsem mezi vámi potřetí, abych podpořil zákon o obecném referendu. Dovolte mi, jako starému zbrojnoši, abych si zavzpomínal na svá relativně mladá léta, když jsem jako poslanec Federálního shromáždění poprvé četl tabulku preferencí nebo prestiže jednotlivých profesí. Takové tabulky se samozřejmě za komunismu nesměly sestavovat, protože všichni měli bezpochyby vysokou prestiž, a nebylo potřeba zjišťovat jejich pořadí. Nu a v té tabulce v prvních letech po listopadové revoluci byli na prvních místech prestižních profesí učitelé, lékaři a politici, ať už to byli ministři nebo poslanci.

Šel čas, proběhlo 25 let. Učitelé a lékaři na prvních místech tohoto žebříčku zůstali, a poslanci se postupně propadali níž a níž, až v několika posledních letech zaujímají politici, nejenom poslanci, ale i ministři, předposlední místo za uklízečkou. Mimochodem v Rakousku se uklízečka v zájmu politické korektnosti označuje jako kosmetička podlahových ploch. Protože já nejsem politicky korektní, říkám uklízečka. Nuže dobrá. Tento problém nás všechny, kdo se zabývají politickou činností, musí znepokojovat. Nikdo není rád, jestliže prestiž jeho profese bez ohledu na konkrétní osoby klesá.

A dnes jsme se tady sešli, abychom probírali jeden ze zákonů, který alespoň částečně může politikům jejich prestiž vrátit tím, že jim umožní, aby se překonala bariéra odcizení mezi nimi a občany, a aby občané byli více vtaženi do procesu rozhodování.

Někdy si za toto odcizení mohou politici sami. Dovolte mi uvést jediný příklad. Naprosto nesnáším výraz "obyčejní občané" nebo "obyčejní lidé". Protože ten, kdo tohle říká, dává najevo papalášský despekt vůči svým posluchačům. Až to vyvrcholí do známého výroku "šiju saka v Anglii, šiju kalhoty ve Francii, boty mám z Itálie, kdo z vás to má".

Všichni jsme neobyčejní. Všichni za sebou máme, alespoň dospělí, nějaké vykonané dílo. U někoho je to zasazený strom, u jiného postavený dům nebo zplozené dítě. Nikdo není obyčejný. Všichni jsme neobyčejní, a právě proto by politici měli používat výraz "normální občané" a nikoli "obyčejní občané".

To je ovšem jenom jedna forma odcizení mezi politiky a ostatními občany, kterou si zaviňujeme sami. Zvláště když řekneme "vy obyčejní občané" a neříkáme alespoň "my obyčejní občané". Ale kromě toho potřebujeme legislativní úpravy, které by tuto bariéru odcizení alespoň zmírnily, a nyní si již dovolím přejít k hlavnímu tématu svého vystoupení, tedy k zákonu o obecném referendu.

Důkladně jsem si tento zákon prostudoval, jinak bych neměl odvahu před vás předstoupit, a s výjimkou několika drobností, které spíše vyžadují zpřesnění než zásadní změnu, bych doporučil Poslanecké sněmovně tento zákon schválit. Dovolte mi, abych tyto dílčí připomínky, které jsou tři, vyjmenoval.

Připomínka první. Zákon předpokládá, že vláda může vyslovit nesouhlas s návrhem referenda a obrátit se za tímto účelem k Ústavnímu soudu. Stejný zákon předpokládá, že petenti mají totéž právo, tedy právo vyslovit nesouhlas s návrhem vlády, a Ústavní soud tak bude vrcholným arbitrem toho, zda referendum je nebo není legitimní. O.K. Ale teď si představte onu paradoxní situaci, kdy k téže skupině 15 ústavních soudců dorazí nejdříve návrh vlády, a oni ho dejme tomu přijmou, a krátce poté dorazí opačný návrh petentů. V takovém případě se tito soudci dostávají do schizofrenní situace, protože těžko budou ve druhém hlasování a v téže personální sestavě hlasovat proti rozhodnutí, které krátce předtím sami přijali. Myslím si, že řešení je dvojí. Buď aby ústavní soud o těchto stížnostech, ať už vlády nebo petentů, rozhodoval nikoli v plénu, ale v senátu, a senáty by měly být odlišné při posuzování ať už vlády nebo petentů, a druhá varianta je, že by Ústavní soud v plánu projednával oba návrhy současně. Toto je podle mého názoru zapotřebí zpřesnit, protože dosavadní výklad jasně diskriminuje petenty.

Případ druhý. Je samozřejmé, že z otázek, které mohou být předmětem referenda, se vylučuje státní rozpočet, daně nebo lidská práva. Ale pak je tam takový nenápadný bod, že předmětem referenda nemůže být právní předpis. A v důvodové zprávě se jasně říká, že právním předpisem je samozřejmě i zákon, nikoli jenom podzákonná norma. Z toho logicky vyplývá, že sensu stricto by se občané nemohli vyjádřit k jakémukoli návrhu zákona. A zde vzniká konfuze.

Představte si dvě situace, kde jsem inspirován právě probíhající diskusí o snížení hranice trestní odpovědnosti mladistvých. První typ otázky pro referendum by zněl: Souhlasíte se zákonem, který by snížil odpovědnost tohoto typu? Druhý dotaz, prakticky identický, by zněl: Jste pro snížení odpovědnosti? Takže tady vidíte naprosto jasnou konfuzi v tom bodu, že referendum se nemůže dotýkat právních předpisů, resp. zákonů. Za prvé to lze velice snadno obejít, a tento příklad jsem vám právě uvedl, a za druhé je to nesmysl, protože k čemu jinému, má-li referendum postihnout klíčové otázky domácí i zahraniční politiky, by se měli občané vyjadřovat, než právě k otázkám, které mají být ztvárněny do podoby zákonů.

Příklad třetí a poslední. Myslím si, že zákonodárci nebo navrhovateli, a to je spíše anekdota, ujelo pero, když napsal, že ověřování podpisů má probíhat stejným způsobem, jako je tomu u ověřování podpisů při prezidentské kandidatuře. Dámy a pánové, zajisté si vzpomínáte na geniální invenci Ministerstva vnitra a jeho úředníků, která spočívala v tom, že chybové archy se sčítají a nikoli průměrují. Vznikla už jedna anekdota - smícháním dvou lahví čtyřiceti procentního alkoholu dostaneme kvalitní osmdesáti procentní alkohol. Takže pevně doufám, že toto bude opraveno, protože je to absolutní nesmysl, a my bychom neměli opakovat chyby svých předchůdců a měli bychom se dopouštět chyb zcela nových, čerstvých a neotřelých.

Tolik tedy k návrhu zákona o obecném referendu.

Dovolte mi závěrem několik poznámek o přímé demokracii. Vůbec se nedomnívám, že by přímá demokracie byla nižší formou projevu vůle občanů, než je zastupitelská demokracie. Zastupitelskou a přímou demokracii pokládám za komplementární, nikoli za substituční něco, co se vzájemně doplňuje a dokonce i posiluje.

U referenda se ozývají hlasy proti, včetně té skupiny, která odešla až na Karla Turečka, za což mu děkuji, protože tato debata mně nápadně připomíná debatu, která se vedla před sto lety o všeobecném volebním právu a zaznívají zde tytéž argumenty. Občané nejsou schopni rozhodovat o tak důležitých záležitostech, hrozí nám, cituji Daniela Kroupu, vláda lůzy. Jeden z prezidentských kandidátů, který nedávno oznámil zrušení své kandidatury, to zdůvodnil tím, že je v této zemi příliš málo moudrých lidí. Opět další citát.

Dámy a pánové, nikdo nemá právo urážet svůj vlastní národ. A pokud tak činí, musí počítat s tím, že ve skutečnosti uráží pouze sám sebe. Tvrdím však, že zákon o obecném referendu, ať jakkoli důležitý, je pouze součástí přímé demokracie a i když vám určitě za svého života nevnutím další zákony podporující přímou demokracii, dovolte mi, abych se o nich alespoň velmi stručně zmínil.

Za prvé, podporuji myšlenku přímé volby starostů a hejtmanů. Nikoliv jenom proto nebo především proto, že se pro tuto myšlenku podle průzkumů veřejného mínění vyslovují dvě třetiny občanů - cituji materiál Herzman, Český volič - ale především proto, protože mám obavu ze zákulisních manipulací a intrik a dovolím si uvést opět jeden jediný příklad. Starší z nás si vzpomenou na osobu jménem Jančík. Byl to starosta Prahy 5. Dostal nejnižší počet preferenčních hlasů, přesto se stal starostou, výměnou něco za něco. A nemyslím si, že by to jeho straně jakkoli prospělo, ba právě naopak. Návrh, který propaguji, spočívá v tom, že by se starostou nebo hejtmanem stal ten, kdo dostane nejvíce preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnější strany. To druhé proto, protože zvolený starosta nebo hejtman nemá zůstat jako kůl v plotě a má mít výraznou podporu mezi zastupiteli, byť by to nutně nebyla podpora většinová. Z tohoto hlediska by nebylo nutné dělat samostatné volby hejtmanů nebo starostů a na naivní protiargument, co se stane, když ten starosta to nebude chtít, zní odpověď - nastupuje druhý v pořadí.

Předposlední bod, který vyvolává obecné rozčilení, vychází z toho, že přímá demokracie není jenom právo. Přímá demokracie je i povinnost. A už asi tušíte, kam mířím - k povinné volební účasti. Povinná volební účast je v Belgii, v Lucembursku, v Austrálii a v dalších zemích. Díval jsem se na výsledky turnoutů v Belgii - devadesát procent. Devadesát procent! Nu a bohužel už tady asi není nikdo, kdo by pamatoval první republiku. Chtěl bych připomenout, že povinná volební účast byla i za Masarykovy první republiky. A Winston Churchill v jednom ze svých projevů na konci druhé světové války říkal, že je to dobrá myšlenka a že pokuta za neúčast by měla mít cenu jedné lepší večeře. Nedefinoval sice obsah účastníků této večeře a rozvětvenost rodiny, která se jí účastní, ale i tak lze říci, že by pokuta nebyla likvidační.

Poslední bod, který bych vám rád nabídl k úvaze, zní panašování. Jak víte, panaš je francouzský pestrobarevný chochol a neznamená nic jiného v tomto případě, že občan si může vybrat mezi více kandidátkami. Tento systém již existuje v komunálních volbách a podle mého názoru se osvědčil. Nevidím principiální důvod proti tomu, aby byl přenesen i na úroveň krajských a parlamentních voleb. Jste vázáni kandidátkami kandidujících subjektů, to nesporně ano. A například v zastupitelstvu o patnácti členech si můžete vybrat a sestavit vlastní kandidátku pečlivým křížkováním těch osob, které znáte a kterých si skutečně vážíte. Ti línější zaškrtnou jenom jednu kandidátku a budou riskovat, že spolu s cibulí koupí mrkev, protože na konci kandidátky obvykle bývají lidé, kterým se poněkud neuctivě říká křoví nebo také nosiči vody. Jestliže by panašování bylo uplatněno v plném rozsahu, pak je to totéž, jako kdybyste si z jídelního lístku vybrali z jednoho menu předkrm, z druhého hlavní chod, ze třetího polévku, ze čtvrtého dezert, případně aperitiv. Nu a z toho vyplývá, že politika ztrácí osobnosti, které by se dostaly do hry, jenom proto, že na krajské a celostátní úrovni jste vázáni jednou jedinou stranickou kandidátkou. A tolik osobností, abychom je mohli ztrácet, podle mého názoru nemáme.

To je, dámy a pánové, zhruba vše, co jsem chtěl sdělit ke kontextu tohoto zákona, tedy o možných dalších krocích směrem k přímé demokracii a nepodceňování občanů a jejich common sense, tedy zdravého rozumu.

Zcela závěrem bych připomněl na příkladu Švýcarska, kde jsou i kantonální referenda, že Švýcarsko je prosperující zemí, které systém referend nejenom že neublížil, ale naopak prospěl. Slyším argument - musíme počkat, až naši občané budou tak vyspělí jako Švýcaři. Tento argument má stejnou logiku, jako kdybychom řekli - musíme počkat, zda se uzdravíte z tuberkulózy a pak vám podáme antibiotika. Systém referend a dalších kroků přímé demokracie má zvýšit účast občanů na veřejném životě a chcete-li, přiblížit je politikům a nás přiblížit těm citovaným Švýcarům.

Dámy a pánové, jsem si vědom toho, že zákon o obecném referendu je zákonem ústavním. To znamená, že potřebuje minimálně 120 hlasů v této Sněmovně.

Dovolte mi, abych apeloval i na tu část opozice, která konec konců zákon o obecném referendu sama několikrát předkládala a bez jejíchž hlasů tedy nemůže být tento zákon přijat. A přeji všem nám, aby díky tomuto a dalším zákonům se postupně naše profese, profese politiků, začala zdvihat ze dna a abychom dohnali lékaře a učitele.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 11. března 2016

31 komentářů :

 1. Už nevím, na kterém webu jsem se včera dočetl, že pan prezident přijede do PSP ČR podpořit návrh Jiřího Dienstbiera o obecném referendu.
  Pochybuji, že pan prezident měl, při svém vystoupení, na mysli právě ten Dienstbierův návrh, ve kterém si Dienstbier zcela nezakrytě dělá z občanů tohoto státu "legraci".
  Počet občanů nutných pro vypsání referenda a jeho schválení, nemožnost referenda o stávajících a nových právních předpisech a nezávaznost výsledku referenda pro PS je toho důkazem.
  Věřím, že Dienstbierovi a jemu podobným, a že je jich v současném PS a Senátu naprostá většina, to občané tohoto státu, co nejdříve "spočítají".
  L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z kontext projevu vyplývá, že pan prezident měl na mysli právě tenhle blbej návrh! On není příznivec přímé demokracie při řešení celospolečenských problémů. To podle něj mají nadále dělat 'vyvolení'!!! Takže: Zeman odsuď až posuď. Marek

   Vymazat
  2. 7:41 Pokud vím, v PS byly různými stranami a hnutími předloženy cca 4 návrhy a bohužel, projednáván je zatím pouze jediný - "Dienstbierův".
   Myslet si, že zavedení přímé demokracie bude "samospásou" pro řešení morálního a hospodářského rozkladu našeho státu a společnosti je "velmi naivní".
   Přispěje zřejmě k většímu zapojení občanů do "řízení věcí veřejných", ale bez zásadních změn ve státní správě, struktuře a podpoře hospodářství, apod. to bude jen "plácnutí do vody". Mnohým se uvedené změny, kteří si za posledních cca 25 let zvykli na klidný, pohodlný a bezpracný život, nebudou vůbec líbit a v žádném případě nebudou jednoduché.... L.S

   Vymazat
  3. To je fór?Náklonnost k Jiříkovi?Propaganda!

   Vymazat
 2. Vždyť je nám to jedno, kterého buzeranta nám sem sionisti pošlou. Já bych posílal imigranty do USA. Koupit barak vedle domu pana Šapita a tam je nastěhovat, to by byla dobrá investice.:)))

  OdpovědětVymazat
 3. Takhle fungují u nás média! O nabitém kulturáku ani tečka, natož fotka. Ale o pěti pošucích palcové titulky a videa. Tak vypadala návštěva prezidenta Zemana v Bochově ve virtuální realitě "českých" médií.

  http://www.novinky.cz/domaci/397185-v-bochove-privitali-zemana-nelichotivymi-transparenty.html

  http://vary.idnes.cz/na-milose-zemana-cekali-v-bochove-odpurci-s-transparenty-pkb-/vary-zpravy.aspx?c=A160309_121751_vary-zpravy_ba

  http://www.lidovky.cz/zeman-je-gentleman-podepsan-adolf-hitler-lide-protestovali-proti-prezidentovi-gck-/video.aspx?c=A160309_153215_ln-video_ELE

  Kdy lidi vezmou do teplejch šmejdy, co píšou tohle svinstvo?

  Jediné médium, keré reflektuje realitu:
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Zeman-po-case-videl-trenyrky-a-demonstranty-Takto-si-s-nimi-poradil-A-pak-slysel-Rozbrecela-jsem-se-kdyz-jsem-slysela-Sobotku-425444

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co je to české medium? Chazarští šmejdi placení "císařem" Rockefellerem a jeho rodinou? Ty biliony dolarů dluhů na papíře? S tím si Čína a Rusko vytřou pr..l!

   Vymazat
 4. Rusky svab se pokousi na Putinuv rozkaz rozbit E.U. a NATO. Tohle je prvni krok.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Najdi si doktora.

   Vymazat
  2. 0:65 ...pitomče! eu je prohnilá děvka co zdechne pod přílivem muslimských kozomrdů. rusové nemají důvod ztrácet čas v evropě. evropa chcípne sama.

   Vymazat
  3. Jsi tak pitomý, nebo dobře placený? Vy, rusobijci nás přesvědčujete, že Rusové jsou zaostalý národ, plně závislý na prodeji surovin. Komu by je potom prodávali? Rusové rozbijí Evropu a až ta bude ekonomicky na dně, budou jim "výhodně" prodávat svou ropu a plyn? To postrádá logiku, nemyslíš?

   Vymazat
  4. Loser JJ Pepa iPhone Vyskoč Putna nastoupil na směnu. IGNOROVAT!

   Vymazat
  5. Pepo Vyskočů,vyskoč!Kde jsi to vyčetl?NATO EU a s nimi USA se snažili tak zlikvidovat Putina,až se v tom chaosu likvidují a rozpadávají sami v přímém přenosu,před celým světem.A jen tak dál!

   Vymazat
  6. Jestli Ti vadí referendum a přímá demokracie, tak řekni rovnou a zkus uvést v čem to může být horší než teď. To horší totiž být nemůže, vůbec nechápeš, že na západě se měli dobře jenom proto, že existovali dva bloky a tak bohatí dočasně něco ostatním ucvrnkli (protože by lidé chtěli se mít také tak dobře jako u nás - zpočátku tak bylo a horníci se bouřili a chtěli takovou úroveň jako v Rusku - byrokratická struktura řízení východního byla po smrti Stalina nakonec obsazena západem a ten nás odevzdal). A teď už se to všude sype, zajeď si do Německa a uvidíš. Bohatí jsou utržení ze řetězu už jim nic nebrání plnit si vykolejená přání a kašlat na "zachování života v následnosti generací". Což může skončit pouze katastrofou nebo změnou principů řízení společností. Zlaté prase musí být poraženo.

   Vymazat
 5. No neviem, v otázke priamej demokracie si trochu protirečí. Na jednej strane tvrdí, že zmiešaním 2 fľaší 40% alkoholu nedostane 80%, a potom o kúsok nižšie neche rešpektovať, že keď 40% alkoholu pomiešam s demižónom vody, tak to už nebude alkohol.
  Ako chce zachovať kvalitu, keď proti dajmetomu učiteľovi stojí celá zaostalá osada.
  Priama demokracia je možno prijateľné riešenie, keď nie sú tak veľké rozdiely v životnej úrovni občanov, a keď voľby nie sú natoľko určované médiami a reklamnou kampaňou.
  Dostal sa na svoj flek tiež so šťastím, a sotva si uvedomuje, že to nie je výsledkom priamej voľby. Na Slovensku dopadol prezident celkom naopak. Zopár úspechov neznamená, že recept PD funguje. Referendum by som asi ponechal, a priamu voľbu prezidenta zrušil. Iná možnosť je použiť výsledok referenda s rovnakou váhou ako počet hlasov poslancov.
  To s tými viacerými predvolenými kandidátkami by asi išlo urobiť.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím. Celý současný volební systém je založený na lžích a manipulaci s hlupáky. A ti, co manipulují to mají o to snazší, o co s hloupějšími voliči manipulují. Z toho nevede jednoduchá cesta. Buď lidi rozdělit na první a druhou kategorii, nebo se budeme dál posunovat do doby kamenné. Nikdy jsem se moc nezabýval lidskou hloupostí, resp. nevzdělaností. Jenomže v posledních měsících a letech jsem se několikrát dostal do diskuse se vzdělanými lidmi, z nichž dva byli dokonce vystudovaní kantoři, a jenom němě jsem zíral na jejich mezery ve vzdělání. Nevěděli základní historické skutečnosti 20. století. Pravda, na rozdíl ode mne dokázali vyjmenovat celou dramatickou tvorbu V. Havla, ale jinak to byla bída s nouzí. Pokud vystudovaný kantor téměř nic neví o konferencích vítězných mocností před koncem a po skončení II. sv. války a už vůbec neví proč byly svolány a co se na nich projednávalo, je to tragédie. Chvála bohu, ani jeden z nich už neučí. Jak si mají lidé udělat nezaujatý názor, když neznají ani nejzákladnější historické údaje ? A naše školství a média nám tyto nezaujaté informace již nikdy neposkytnou.

   Vymazat
 6. Nutný předpoklad k fungování demokracie,ať přímé nebo nepřímé,je snadný přístup k pravdivým informacím.Mozek je jako pčítač,když do něj vložíme hloupé údaje,výsledek bude hloupost.Pokud budeme neustále zavalováni nepravdivými a manipulativními informacemi nebude se v žádném případě jednat o demokracii,ale vždy o oligarchii,tak jak jsme tomu svědky v celém tzv.vyspělém západním světě.Pokud lidská společnost nebude lhaní a manipulování v politice považovat za nejzávažnější trestný čin,nikdy k žádné demokracii nedospějeme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už Churchill řekl, že demokracie je ten nejhorší způsob vlády, ale zatím nikdo nevymyslel nic lepšího. Navíc, se o demokracii říká, že je to systém, kdy dva hlupáci přehlasují jednoho chytrého. Pokud lidskou hloupost přiživíme notnou dávkou účelové manipulace a vylhanými informacemi, dostaneme se přesně tam, kde celý západ, a nás nevyjímaje, je. Manipulátoři to mají o to snazší, s o co méně vzdělanými a hloupějšími občany - voliči manipulují.

   Vymazat
  2. Manipulátoři nejlépe manipulují vzdělanými! Podívejte se, kdo podporuje pražskou lumpenkavárnu! Vzdělanec je po celou dobu svého života odkázán na poslouchání 'autorit'. Šprtá podle nich, neprověřuje si je, jen chce dostudovat a mít diplom. A když se mu to podaří, tak věří dál onomu heslu "Litera scripta manet" - Co je psáno, to je dáno. Věří mainsteamu, protože ten je natištěn na papíru, jako učebnice. Věří televizi, protože tam mu to užvaněnci a manekýny servírují jako blahé paměti pan profesor z katedry. Méně vzdělaní lidé u nás naštěstí nenalítnou na kdejaké fráze, teorie a jiné kecy. Myslí vlastní hlavou a opírají se o svoji zkušenost. Proto vyhrál Zeman a ne Khárlo-Číro. Marek

   Vymazat
  3. Ano,mozek je jako počítač.Ale,pokud nám do něj někdo ať vědomě nebo nevědomky vloží informaci,záleží na nás,jak ji zpracujem.A o tom to je.Jak vidíme,vzdělaní lidé se dají velice dobře koupit a upřednostnit jiné preference nad přemýšlením.My,obyčejný lid,chátra podle některých politiků,nemáme možnost se vůbec dostat k tzv.horním tisícům a nikdo nám nemůže vymývat mozek,pouze média.A protož jsme zvídaví,zkoumáme,sťouráme v jiných médiích a na sociálních sítích.A nenecháme se oblbnout.Souhlasím s přímou volbou prezidenta a rozhodně jsem pro REFERENDUM,které do PS jako první protlačuje pan Okamura.Vždyť nejsme ovce,nebo ano?

   Vymazat
 7. co jineho než komedie zcela f duchu humanitniho bombardaka venci a soudruzi posranci se z te komediie o chytre horakini se stoprocentni jistotou určitě neposejou kontinualně

  OdpovědětVymazat
 8. Všechny výhrady, uvedené doposud v příspěvcích nade mnou, lze jistě uznat. Problém je v tom, že manipulace v politice, lhaní a překrucování v mediích, ignorance zvolených politiků, je stav už současného systému. Ten je tak zabetonovaný ve svých pozicích, že jakékoliv apely na slušnost, sebereflexi, úctu k oponentovi, jsou prostě k ničemu. Výsledkem je rezignace občanů na jakoukoliv angažovanost ve správě věcí veřejných, protože to prostě nemá cenu. "Ti nahoře" si pokaždé budou dělat, co budou chtít, a "nás dole" mají u prdele. Kdykoliv se jim zachce, tak nás oblbnou.
  Prvky přímé demokracie jsou šance, pouhá šance, na možnou změnu. Proto se zdá jakýkoliv drobný posun, vynucený na současném politickém spektru, jako náznak cesty ven. Jako možnost postupně znovu zapojit veřejnost do diskuse a správy věcí veřejných. Riziko, že "dva blbci přehlasují jednoho chytrého" tu je i teď. Navíc, když se ti blbci a nenažranci spojí do stran a spolků a koalic. Ne, není to stoprocentní a zaručená cesta, ale je to alespoň nějaká naděje. Jiná totiž, pokud vím, neexistuje. Buď rezignovat a ponechat tento sajrajt, nebo se pokust o změnu. Nic není dokonalé, ale třeba to Švýcarsko ukazuje, že fungovat by to mohlo. Já jsem pro změnu. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč nám dělá premiéra Sobotka? Protože ho dementi zvolili. Vy jim chcete dát nějaké prvky přímé demokracie? Mamíí pomóoooc!

   Vymazat
  2. Sobotka je tu proto, že poitická scéna nenabídla lepší stranu. Ti tvoji "dementi" volili dobře. Až bude lepší nabídka, bude i lepší volba. Chápeš?! Marek

   Vymazat
  3. 7:37 - závidím ti "království nebeské".

   Vymazat
  4. J.B. to vyjádřil správně. Je třeba se zachytit drábkem. K přijetí "referenda" je zapotřebí min. 120 hlasů, jiný než vládní návrh nemá šanci. Silácká gesta jsou k ničemu, nejsou-li podpořena kalašniky.

   Vymazat
 9. Sobotku řídí sex.deviant Dibstbier,Babiše zase Švejnar jehospojka z Usa,Dienstbira zase jeho matka kterou řídí stejní lide jako Švejnara a dohled nad tím má Šapito.Ještě tam patří Bělobrad,stejný model.A tak to u nás v kolonii plné ovcí vypadá.Volby jsou plné lží a židovských triků a lidé to pořád baští.Dokud si národ neuvědomí že žijem v korporátnín otroctví a nebude se bránit a nepovstane
  ,tak není úniku!Lidé PROBERTE SE!!!

  OdpovědětVymazat
 10. Reakce anonyma z 7:24 je typická ukázka nepochopení skutečnosti. Protože zvolili Sobotku, tak nic nemá cenu. Občané nevolili Sobotku, ale stranu. Proti stranám, které tu v minulosti podělaly co se dalo. ČSSD bylo menší zlo, zdálo se. Naprosto školní případ podvodu na voliče je z Karlovarského kraje, kde "přátelé" z ČSSD přemluvili hejtmana (dnes už bývalého), kerý má stabilně nejvíc preferenčních hlasů a vysokou podporu voličů, aby kandidoval i do Parlamentu, a "vytáhl" tím nahoru dalšího poslance. Nechtěl, ale podvolil se. Po určité době "zapoměli" na slib, který mu dali, a chtěli, aby své voliče podvedl, a pustil své místo dalšímu v pořadí, kerý by se tam jinak nikdy nedostal. Neudělal to, takže skončil jako hejtman i v ČSSD. Se Sobotkou je to podobné.Kdyby byl volen v přímé volbě, nikdy by se předsedou vlády nestal, a bůh ví, jestli alespoň poslancem. Ne, občané nejsou blbci, alespoň rozhodná většina ne, a kdo to tvrdí, je blbec a zmetek sám. Jen se, v tomto neprůstřelném systému nemají chuť jakkoliv angažovat. Proč, a na co? A to je třeba změnit, aby věděli proč, a že fakticky něco zmohou. J.B.

  OdpovědětVymazat
 11. Nevím proč tam chodí.Vykládejte něco volovi když chce žrát trávu.

  OdpovědětVymazat
 12. No, jsem na to hlasování zvědavá. Ještě dnes jistě naši "obyčejní" politici cítí pachuť nezdařené přímé volby prezidenta, díky čemuž teď musí poslouchat jeho moudra. No, vždycky se dá odejít na kávu, ale ti, co by se nejraději před Zemanem zdejchli, těch se ten zákon proklatě týkal, neb jej sami navrhli, takže to nešlo. Teď jim to asi bude v palicích pěkně šrotovat. No ale ačkoliv je to celkem paskvil, brala bych to jako první krok, na kterém by se časem dalo různými novelami zapracovat, bude-li vhodná konstelace v parlamentu.

  OdpovědětVymazat
 13. Vždyť říkám- opakovat ceremoniál !!!

  R- Alpine .

  OdpovědětVymazat