Reklama

.

.

úterý 29. března 2016

Znárodnění, socializace a Ferdinand Peroutka

Josef Skála
29. 3. 2016 (zasláno autorem)
Padne-li zmínka o tom, co vše psal Ferdinand Peroutka po Mnichově, jeho vnučka se soudí. Nabízím exkurzi tím, jak komentoval dění po osvobození. Od muže, který pak odešel do emigrace – a roky byl šéfem československé redakce Svobodné Evropy – je to zbraň k nezaplacení. Zvlášť proti dnešnímu teráriu lži a nenávisti.

„Jsme státem svobodným, a ne totalitním. Byla zabezpečena demokratická atmosféra,“ píše Peroutka i v Doslovu knihy Tak nebo tak, v níž své poválečné články vydal v roce 1947. A aby v tom nezůstal sám, dovolává se – v článku Chvála roku 1946 – i autorit za „vekou louží“: „V největším americkém časopise uveřejnili mapu Evropy, na níž vyznačili stav svobody veřejného mínění v různých zemích. Státy, ve kterých svoboda veřejného mínění byla potlačena, natřeli černou barvou; ty, ve kterých věc je ještě na vážkách…barvou šedivou; ty pak konečně, v nichž svobodná zřízení není možno brát v pochybnost, označili barvou bílou. S potěšením mohu oznámit, že Československu byla na této kritické mapě vybrána barva bílá.“ Ta slova vyjela rotačka půl roku poté, co KSČ vyhrála volby a její lídr byl premiérem.

„Jen socialismus je možný“

Pojďme však k tématice, příslušející ekonomické rubrice. Peroutka se k ní vyjadřuje i v článku Není návratu: „Od roku 1939 – jaká to změna!...Než nás nacistický kyj omráčil, byli jsme…stát s liberalistickým hospodářstvím v rozmachu. Když jsme zase procitli, shledali jsme, že jsme ´vyvíjející se socialistický stát´…Spisovatelé a noviny se musí rozmyslit, jak dále. Mohli by posilovat onen pocit vnitřního neštěstí, jenž jímá člověka, odmítajícího se smířit s dobou. Rozhodli jsme se k tomuto pocitu nepřispívat…úspěch má jen ten, kdo se postaví na skutečnou základnu, ne na vymyšlenou…Starý svět odumírá…jen socialismus je možný…Už dosti dlouho v devatenáctém a dvacátém století mohlo být jasno, že kdo nechce socialismus malý, bude mít socialismus velký. Vy, kteří dnes pilně uvádíte ty a ony přednosti kapitalismu, řekněte, jak jste řešili sociální otázku, dokud trval váš vlastní systém? Ačkoli každý, kdo měl tak jemné nervy, jak se sluší na pozorovatele veřejných věcí, cítil, že sociální otázka je tak výbušná jako dynamit, nedovedli jste včas překonat svou lhostejnost. To leží za vámi jako vina, to vychovalo masy názorným poučováním, to je hlavní důvod, proč lidstvo psychologicky přerostlo formy kapitalismu. Nemůžete nyní uplatnit některé menší hospodářské pravdy, protože jste kdysi lhostejně chodili kolem větší pravdy lidské. Jest to vina a trest.“

Trest za kšefty s fašismem
Už od I. světové války – píše Peroutka v tomtéž článku – „zahajuje nástup nová epocha, stejně velká, stejně odlišná, stejně sama v sobě charakteristická a stejně nesená svými vlastními silami, jak byl starověk, středověk i novověk…Starý historický ´novověk´ je ukončen. Středověk znamenal vládu šlechty. Novověk začal, když se chápalo moci měšťanstvo, a trval, dokud moc mělo…nastává vláda širokých lidových mas.“ O to víc, že „také mezinárodní situace se proměnila. Nastala senzační výměna sil… Po velkém vítězství, po ukázce své síly a následkem hospodářské výstavby dospělo sovětské Rusko tam, kde nikdy nedospělo Rusko carské: stalo se první mocí na evropské pevnině, rozšířilo svůj přímý vliv až na břehy lamanšské. Nikdy v historii nebylo Rusko tak mocné, nikdy ještě nebyly síly socialismu tak mohutně seřazeny. To je nová epocha dějin. Přesto někteří lidé myslí setrvačně. Ještě se nepodařilo vysvětlit všem nutnost pádu kapitalismu. Někteří se vzpírají citově, touží po obnově kapitalismu jako po spáse z přítomných nesnází a drsností. Ale i kdyby kapitalismus mohl sehrát prospěšnou roli v hospodářské obnově…rozhodující je fakt, že prohrál politicky. To je nenapravitelné. V mnohých zemích valná část buržoazie se zkompromitovala sympatiemi k útočnému fašismu. Zaujata starostmi o majetek, zavřela oči nad tím, že jde o osud národa. Ještě hůře, jestliže nezavřela oči a rozhodla se vědomě. Toho nesnáší vědomí a podvědomí národů a tato část buržoazie může žalovat jen na sebe… Země bohatě vyživí lidi, padnou-li překážky, které si kapitalistická společnost sama nakladla.“

Ještě dál zachází Peroutka v článku, nazvaném V předvečer: „Ať tak či onak, stojíme v předvečer nového řádu. Pozorovatelé nikoli malicherní tvrdili dávno, že se buržoazie zahubí tím, že neřeší sociální otázku. Přesná pravda však nepochybně je složitější a pro buržoazii bezvýhlednější. Ve skutečnosti buržoazie se zahubí tím, že 1. nebude řešit sociální otázku, 2. že ji bude řešit. Neboť rozřešení sociální otázky samo sebou připraví konec buržoazii, oné vrstvě, která skoro pět set let vedla západní lidstvo.“

„Nesloužit nikomu než sobě“

Tamtéž Peroutka, aniž to tuší, napovídá i dnešní „levici z leknutí“: „Myšlenka, že jeden člověk nemá sloužit druhému, má převratnou sílu. Není vidět, co by ji ještě jednou mohlo ze světa vypudit… Pracující člověk dospěl stadia, kdy už usiluje nejen o chléb, nýbrž i o všechny přívlastky důstojnosti… Jediný způsob, jak skutečně podkopat socialistické hnutí, bylo nezavést politickou demokracii, omezit školy, rozšířit alkohol, podniknout vše, co oslabuje politické a občanské uvědomění širokých vrstev. Následky…prožíváme nyní: politická demokracie usiluje rozšířit se v demokracii hospodářskou.“

Ani Peroutkovi neunikal pádný důvod změny, patrný na opačném pólu. „Naneštěstí pro buržoazii“ – píše v tomtéž článku – „poválečný podnikatel“ (míněno po I. světové válce) „nebyl už onou horlivou, pracovitou, skoro asketickou bytostí, jako podnikatelé z prvních dob kapitalismu: před očima svých dělníků příliš často měnil se poživače, který se narodil, aby požíval plodů už uzrálých. Jeho osobní účast v podniku klesala, nedovedl imponovat morálně. Také Československá republika stojí před důsledky vývoje, který je světový, a vláda připravuje znárodnění velkého a klíčového průmyslu. Je možno se ptát, jsou–li vůbec nějaké důvody k opatrnosti a nemá-li to přijít na způsob tygřího skoku. Jistě není třeba váhat, pokud sociální reforma má ukojit onen pocit lidské důstojnosti. Onu potřebu nesloužit nikomu než sobě, která pohání široké masy.“

Proč společenské vlastnictví

Peroutkova esej Volby – a co po nich vyšla krátce před květnovými volbami v roce 1946. „Dosud se nepodařilo dokázat některým lidem nutnost pádu kapitalismu,“ stojí tu. „Není jiné vyhlídky na klid v tomto státě než přijmout socializaci upřímně a trvale…Poněvadž přání stále ještě bývá otcem myšlenky, vznikly v některých kruzích sanguinistické naděje, že ve volbách se komunisté potkají se svým Waterloo a budou vyhnáni ze všech pozic. Je to iluze tím nebezpečnější, čím víc je kdo nakloněn z ní vyvozovat. Tento sen zastírá skutečné politické poměry ve státě, oddaluje uznání faktů tohoto času. Komunismus je více než strana, je to světový názor a hnutí. Jako takový je méně otřesitelný proměnlivými okolnostmi než politická strana…Domýšlet si, že už za rok po největším vítězství, jehož dobylo komunistické Rusko, tento triumf komunismu ztratil strhující vliv na masy, je přinejmenším sociologická neopatrnost. Nevěřit, že dělníci upřímně a vášnivě si přejí socializaci a že neopustí toho, v kom vidí záruku svého toužení, toť nedostatek psychologické jasnozřivosti.“

Čistého vína naléval publiku, jemuž zvrat doleva nevoněl, i Peroutkův článek Komunisté mezi námi: „Dříve byly křivdy jiného druhu, navyklejší, tradičnější…Jsou-li dnes továrníci zbavováni továren, byli dříve lidé, kteří neměli kde spát a co jíst, pro lhostejnost šťastnějších. Rozmyslete si, je-li nutno považovat socialismus za konec českého národa…Továrník a dělník sotva mohou cítit stejně. Pro někoho může být socializace smrtelnou ranou, pro jiného nesmrtelnou zásluhou…Není dovoleno přehlížet fakta nepříznivá našim ideálům…Sotva něčeho dosáhneme v roce 1946, zapomene-li se, co vše se od roku 1936 změnilo…Je-li v tom nemilosrdnost, je nezbytná. Silná a vlivná komunistická strana je jedním z hlavních faktů…Ani po volbách se nestaneme s ´vyvíjejícího se socialistického státu´ zase státem liberalistickým; letopočet nebude snížen o o několik desítek let; socializace je…pevněji zakořeněna, než aby ji bylo možno zvrátit.“

Demokracie a existenční zdroje

Nechybí ani douška, krákající za boltce dnešní kibice: „Kdyby v ruské revoluci nebylo toho realismu, který dovede vidět nedostatky a nebojí se o nich mluvit, byla by ruská revoluce dávno zašla. Leninova genialita byla právě v jeho pronikavém realismu. Byl vůdcem i prvním kritikem svého režimu. Jednou z vlastností, jimž na něm třeba nejvíce se obdivovat, byla nemilosrdná otevřenost, s níž promlouval o vadách, nedostatcích a neúspěších režimu, který sám vedl. Odměnou mu bylo, že své dílo postavil na zemi, a ne do oblak.“

„Vítěze“ dnešní vteřiny dějin nadzvedne i text, jejž Peroutka nazval Co je reakce. „Řekněme nejdříve, co třeba pokládat za reakci. Socialismus tak velice a tak intimně shoduje se se silami přítomnosti a budoucnosti, hmotnými i psychologickými, že vše, co se zásadně staví proti němu, nemůže být pokládáno za nic jiného než za reakci. Socialismus jediný může si činit naději, že rozřeší složité otázky mohutné moderní výroby, vyspělé techniky a potřebného mohutného konzumu. Bez socialismu, bez ústředního plánování v hospodářském životě unášel aby nás mohutné výrobní prostředky neznámo kam – patrně ke katastrofě. Gigantické kladivo moderní výroby musí být svíráno pevnou rukou…Mimoto shoduje se socialismus s mravním stavem většiny lidstva, které si přeje, aby heslo rovnosti bylo dobudováno i ve smyslu hospodářské rovnosti a rovné příležitosti pro všechny…Kapitalismus nemá u nás naděje vytvořit novou harmonii, ovládnout velké moderní síly výrobní a technické a zároveň uspokojit lidstvo vnitřně…nová harmonie je už jen v možnostech socialismu… Opozice proti socialismu ukazuje tedy více do minulosti než do budoucnosti. V našich poměrech odpor proti velkému dílu znárodnění – veřejný nebo tajný – nemůže platit za nic jiného než za reakci.“

Korunní svědek levice
Vachcimry „politické korektnosti“ mají jen dvě možnosti. Buď to vše prohlásit za dílo hlavně, přiložené k Peroutkově skráni. To ovšem vyvrací i jeho vlastní citát, reprodukovaný úvodem. Anebo Peroutku zatratit pro „morální selhání“. Takové že by angažovala Svobodná Evropa?

Pravda je prozaičtější. Znárodnění a socializace, pro něž se země rozhodla po válce, byly vůlí demokratické většiny. Vše, co to zpětně popírá, je lež jako věž. Ránu z milosti jí dává právě ten, koho si „sametový“ švindl vyšívá na monstrance.

Tím ovšem role korunního svědka nekončí. To, zač přibil zisk z cizí práce na pranýř, plundruje i dnešní svět. A v mrzáka tak mění i vše, o čem je demokracie. Co z toho plyne, věděl už Ferdinand Peroutka. Vyargumentoval to brilantně. K čemu by byla dnešní levice, kdyby to neuměla aspoň jako on?

Svět už jí bude nahrávat jen na zdrcující smeče.

35 komentářů :

 1. Peroutka byl takovej salonní gumovej pindal typu Pehe, serfující po vlnách dobových tendencí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...souhlas..

   Vymazat
  2. Peroutka nebyl žádný BLB jak ti současní mocní, zneužili jeho jméno k DEBILIZACI československého národa později jen Českého ??
   Banda pod HAVLOIDNÍM chartistickým spolkem zneužila národ - nastavila bez ohledu na občana ?? Nastavila systém a jeho parametry DEKLASUJÍCÍ náš národ ve všech parametrech hodnotového systému a zavedla národ do světové dluhové PASTI !!!!!!!

   Naprosto cíleně, vědomě, systémově dle metodiky vývozu americké demokracie do celého světa ??

   Tato naše ZKORUMPOVANÁ j(elita) zcela v souladu s požadavky světového kapitálu konala tak jak se osvědčilo v desítkách států světa - zaplať ikonám námi stvořených (Havel, Valesa, atd)lze dokázat naprosto věrohodně a řada politiků světa to také sdělila a jejich PŘEDNÁSTUPOVÝ průběh života také jasně dokládá o tom vůbec nezle vést žádnou diskusi - ŽE ???
   Kroky a činy dokladují jak svědomitě plnili své zadání - zničili a rozkradli celý stát, otevřeli hranice, umožnili drogám volnou cestu, následovala komplexní řízená privatizace VŠEHO a dala zelenou prodání celé země od bank a po vodu ?? USA a západní kapitál, Nato, fašistická EU pod vedením našich J(elit) kolaborantů VYTVOŘILA z národa stádo TUPÝCH médii ZBLBLÝCH ovcí, kteří jen čekají na svoji příležitost, že i oni jednou budou tak bohatí a za VODOU jak tato polistopadová CHÁTRA ??
   Oni neví že NEVÍ, NEZNAJÍ - NECHÁPOU vůbec co že se to v naší zemi děje ?? Většina jen zavřená za zdmi svých domů ( pokud nejsou BEZDOMOVCI) jen čeká na účty co a kdy ZAPLATIT ?? Tak ten samet dopadl na jejich HLAVY a čekáme jen na smrt - ta nás vysvobodí ?? Kvapem se blíží doba, kdy už nebudou ani schopni platit vodu, energie, teplo, jídlo, prostě jen PŘEŽÍT ???

   A vo tom to je - jen je dál volte VOLOVÉ ???

   Vymazat
  3. Peroutka nebyl žádný BLB jak ti současní mocní, zneužili jeho jméno k DEBILIZACI československého národa později jen Českého ??
   Banda pod HAVLOIDNÍM chartistickým spolkem zneužila národ - nastavila bez ohledu na občana ?? Nastavila systém a jeho parametry DEKLASUJÍCÍ náš národ ve všech parametrech hodnotového systému a zavedla národ do světové dluhové PASTI !!!!!!!

   Naprosto cíleně, vědomě, systémově dle metodiky vývozu americké demokracie do celého světa ??

   Tato naše ZKORUMPOVANÁ j(elita) zcela v souladu s požadavky světového kapitálu konala tak jak se osvědčilo v desítkách států světa - zaplať ikonám námi stvořených (Havel, Valesa, atd)lze dokázat naprosto věrohodně a řada politiků světa to také sdělila a jejich PŘEDNÁSTUPOVÝ průběh života také jasně dokládá o tom vůbec nezle vést žádnou diskusi - ŽE ???
   Kroky a činy dokladují jak svědomitě plnili své zadání - zničili a rozkradli celý stát, otevřeli hranice, umožnili drogám volnou cestu, následovala komplexní řízená privatizace VŠEHO a dala zelenou prodání celé země od bank a po vodu ?? USA a západní kapitál, Nato, fašistická EU pod vedením našich J(elit) kolaborantů VYTVOŘILA z národa stádo TUPÝCH médii ZBLBLÝCH ovcí, kteří jen čekají na svoji příležitost, že i oni jednou budou tak bohatí a za VODOU jak tato polistopadová CHÁTRA ??
   Oni neví že NEVÍ, NEZNAJÍ - NECHÁPOU vůbec co že se to v naší zemi děje ?? Většina jen zavřená za zdmi svých domů ( pokud nejsou BEZDOMOVCI) jen čeká na účty co a kdy ZAPLATIT ?? Tak ten samet dopadl na jejich HLAVY a čekáme jen na smrt - ta nás vysvobodí ?? Kvapem se blíží doba, kdy už nebudou ani schopni platit vodu, energie, teplo, jídlo, prostě jen PŘEŽÍT ???

   A vo tom to je - jen je dál volte VOLOVÉ ???

   Vymazat
  4. Svatá pravda, takové prvorepublikové pehe nestojí ani za štěk. Jenom pro ČT představuje svatý grál.

   Vymazat
 2. Pane SKÁLA,prý váš předseda strany je řízen diversanty ve vedení,kteři mu zakázali otevřit DIALOG s občany a ve formě odblokování diskuzních rubrik pod vašimi stranickými články,aby se nenašel druhý LENIN,TAK JE MÁTE POSÍLAT do lampárny,tak jako to dělají VŠECHNY polit.strany tj na FECEBOOK,KDE SI MOHOU KAFRAT OVČANÉ CO CHTĚJÍ A STEJĚ JE NIKDO NENASLOUCHÁ.Co by jste udělal vy, když vás zvolí,BUDETE TAKY BRZDA,nebo zajistíte podobný web jako tady NR?

  Üdajně prý nechcete do prvního článku ÚSTAVY tam chybějící jedno slovo SOCIÁLNÍ STÁT,protože prý nevíte co to je a uznáváte,že odtud bylo vytunelováno A TO NAVĚKY.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ten SKÁLA bude mlčet jako ryba,jinak ho vyškrtnou z kandidátky a nanejvýš se zmůže napsat zase něco jenom na nebožtíka Peroutku-tedy o ničem.To jsou následky toho,že svého nejlepčiho agitátora komunisté vycpali a strčili do mausolea,aby na ten bordel co je ted v ČR neviděl a nemohl se v hrobě obracet jako ventilátor.

   Vymazat
  2. No mohl by tu SKÁLA napsat jak ČINA často nažene své zloděje a špatné managery na stadion a tam je postřilí protiletadlovými děly.To by byl alespon mustr pro naše vládní ŠMEJDY,kteři nechají holit ČNB nebožáky své voliče o jejich úspory a i co s islamisty ,kteři se řidí Koránem, jak správně podřezávat krky a za ty svoje vraždy dávat odpovědnost ALLÁHOVI,který nepotřebuje být živý,jako pan HITLER, protože se tu do ČR propaguje návrat do středověku a naše vládní elita si myslí,že to zvládne jako si to myslely koncerny o fašistovi HITLEROVI a nakonec z toho byly jen MILIONY MRTVOL.At nám tu ten komunistický agitátor napíše radši jak bojovat za mír když, hlupáci z NWO přesunuli komunistům z ČINY ŠEST milionů pracovních míst a ted musí platit dělníky a rolníky v USA na dluh,KTERÝ CO CHVÍLI NARAZÍ DO STROPU a proto SE TO MÁ PRÝ ŘEŠIT TŘETÍ SVĚTOVOU,TO BY BYLO AKTUÁLNÍ a ne kecy a kecy..

   Vymazat
  3. Ačkoliv Filipova klika udělal vše, aby si pojistila svoje mocenské postavení vhodnými delegáty na sjezd pomocí zmanipulovaných okresních konferencí, tak pořád nemá vyhráno a spousta řadových straníků v to doufá. Filip se do vedení nehodí- do vedení"radikální" strany už vůbec ne - kvůli takové jeho osobní úchylce - snaží se být s každým zadobře, tedy i s Kraď ouskem, Šláfenbergem, Zaprodálkem, Bělobradým a dalšími vejlupky. Hodně škodí trojský kůň pravice Dolejš a chovanec Kováčik.

   Vymazat
  4. nemá někdo tady seznam kandidátů k volbám komunistického šefa snad v květnu,aby jsme věděli jestli i oni budou blokovat na jejich webu diskuzi a pokud to bude dělat musime hnát jejich voliče k nám do občanských hnutí,které vznikaji za NÁS a ne za chrobalivými a neschopnými fujery

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  6. Seznam kandidátů k volbám do ÚV KSČM nemám, ale dovolte pár slov:
   1) Nedávno proběhla okresní konference OV-KSČM Prahy 10. Ujišťuji všechny, žýe rozhodně nebyla nijak zmanipulována. Stručný průběh konference naleznete na www.desitka.org, kliknutím na tlačítko v horním menu - Zprávy OV.
   2) Dělám 5 let Admina toho webu. Postavil jsem ho jako náhradní za jejich bývalý oficiální a dnes je to jejich web. Snažím se tam dávat zajímavé články. Ke všem článkům je volná diskuse, pouze za registraci, kde nevyžaduji nic, jenom Nick a emailovou adresu. Ujišťuji vás, že kromě vyloženě spamových příspěvků (většinou ze zahraničí), žádný komentář nemažu. Máte možnost, využijte ji.

   Vymazat
  7. Ještě doplnění. Pokud vím, oficiálním periodikem KSČM jsou Halo Noviny. Moc často tam sice nechodím, ale vím, že ke každému článku je tam umožněna diskuse. Taktéž vyžadují jen jednoduchou registraci - emailovou adresu a heslo. Tak nepiště voloviny, že na webech KSČM není přípustná diskuse. Jak jsem si všiml, dobré weby mají kupříkladu OV Frýdek-Místek, Domažlice, z Prahy pak Praha 7, 8, a další.

   Vymazat
  8. omluva za nepiště - správně - nepište.

   Vymazat
  9. NOBODY OSV SE TĚŠI NA SPOLUPRÁCI

   Vymazat
  10. NA VYSVĚTLENOU.

   Podle OSV názoru je zapotřebí U STRAN inicializovat vždy centrální web,za který by převzala přimou odpovědnost vedouci složka polit.strany.Takové odpovědnosti se bráni zoufale všichni fujeři,odkazují své voliče do kotelny ,at jim prý napíši sms,nebo email.Přesvědčili jsme se,že poslanci z toho šílí,nebot jsou zasypáváni emajly a nejsou schopni vůbec NIC vyřidit.Proto už několik měsíců trváme na webech a ABY VZNIKLY S ODBLOKOVANÝMI DISKUZNÍMI RUBRIKAMI, TEDY S MOŽNOSTÍ přimého DIALOGU s námi voliči.Halonoviny nám sdělily,že oni s vedením strany mají málo společného a jsou samostatné....

   Vymazat
  11. TOTO SDĚLENÍ UŽ BYLO DVAKRÁT VYMAZÁNO.

   HzNR MÁ JEDINÝ BOD PROGRAMU POMOCI VŠEM POLITIKŮM VYHRÁT VOLBY.MUSÍ VŠAK CHTÍT.

   HzNR OSV sdělilo,že prý je KSČM podobná ementálskému sýru v jehož děrách se pohybují bandy diversantů.Dost jsme se divili a ptali se JAKÉ EXISTUJÍ PROTO DŮKAZY.No co řikáte NATO.

   V záři minulého roku odeslali aktivisté té paní,která má prý za úkol zajistit tu propagaci komuny místo Lenina na její mobil TUTO SMS

   Občanská Společnost Voličů se vás dovoluje zeptat,kdy otevřete podobný web jako je NOVÁ REPUBLIKA a to bez zablokovaných diskuzních rubrik A TEDY UMOŽNÍTE VOLIČŮM SDĚLIT VÁM CO JE TŘEBA.

   No od té doby se stalo toto.

   Milou paní zavřeli do tresoru a odstřihli ji prý i kabel telefonu, aby ani necekla.Zděšený čif se pod tlakem prý vedoucích diversantů rozhodl poslat své zubožené členy a dalši domorodce, do lampárny tj na FACEBOOK,aby tak držel očividně co mu přikázali vládní šmejdi.
   TAK VIDÍTE PANE NOBODY,ŽE ŽIVOT JE BOJ.CO KDYBY JSTE TO TADY DAL NA VÁŠ WEB,jako slovo do pranice A ZEPTAL SE ZDA VÁM TO VAŠI POVOLÍ.

   Vymazat
  12. OSV OPAKUJE CTĚNÉ VEŘEJNOSTI,ŽE MŮŽE OČEKÁVAT SVÉ BLOKOVÁNÍ.

   To se stává u vybraných autorů,kteři přinášejí SKUTEČNÉ SLOVA DO PRANICE. Je to přikaz šmejdů z vlády,kteři si už neví rady se svými poddanými,tak jim začali zavírat pusy.

   NO ŘVEME TU SMÍCHEM,KDYŽ ZAČALI ZATÝKÁNIM PŘI PROJEVECH AKTIVISTŮ.ZA KAŽDÉHO ZATČENÉHO,KTERÉHO VIDÍME NA VIDEICH Z DEMONSTRACE NASTUPUJÍ TISÍCE JINÝCH.

   Děkujeme vládním šmejdům,že v důsledku absence argumentů začali mazakovat,masakrovat a myslí si,že nám ti chlíváci způsobí,že ani necekneme.Nechápou co se děje,že ztrácí vládu

   RADA OSV UŽ PŘIPRAVUJE DALŠI OPATŘENÍ A TAK TO BUDE VESELÁ HRA NA BLBCE Z TZV.PRÝ VLÁDNÍCH ELIT,při které se mají opírat o lhostejné domorodce,kteři tady chtějí být na úrovni AFRIKY a přejít na KALIFÁT.

   Vymazat
 3. Ledva jsem napsal příspěvek k věci, hned ho cenzor smáznul. Jen tak dál!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jste si jistý? neudělal jste jen nějakou technickou chybu? (mně už se to stalo a první reakce byla jako ta Vaše, až pak mi to došlo...)

   Vymazat
  2. mně se to stalo už mockrát, nejde o technickou chybu - ale jde asi o manipulaci diskuze. máte to tady blbý... diskutovat může jen někdo s určitým názorem. ach jo - jen tak dále, za chvíli tato stránka přestane být zajímavá

   Vymazat
  3. Napsali jsme už dvakrát na toto místo sdělení,že existuje někdo nad tímto webem a ten provádi masivní cenzuru.Dali jsme tu první doslova oRIGINÁLNÍ výnatky z Koránu,tedy manuálu jak zabíjet nevěřicí A TO BYLO SMAZÁNO i když to byl PRAVÝ výnatek přimo.TAKŽE RADA NAJDĚTE KORÁN-ORIGINÁL DEJTE TADY TY SÚRY AT VIDÍ VŠICHNI CO JE TO ZA IDEOLOGIE.

   Vymazat
  4. Občanské společnost volčů začinala pod jiným názvem a měla k dispozici vlastní web.Byl však mohutně terorizován a sami voliči nechápali,že pokud se nevytvoři podpora občanských hnutí právě od občanů,kteři se tehdy dali lhostejně tunelovat bude to čim dál horši a to ještě více než je tomu dnes.Naše rada rozhodla,že budeme přispívat na jiné weby.Právě ted má být zdemolován podobně jako tehdy náš i TENTO WEB,jak se dozvídáme terorem zvenči a donucovánim i zdejšiho vedení k autocenzuře JINAK...

   Vymazat
  5. K mé poznámce z času 9:30"
   Ano, někde se stala chyba, můj příspěvek se objevil, ale později. Omlouvám se.

   Vymazat
  6. Občas, když je trochu času, projdu poslední diskusní příspěvky. Mnozí čtenáři v nich dávají podněty k přečtení zajímavých textů a videí. Těm za redakci i naše čtenáře moc děkuji. Do diskuze ale chodí i tací, kteří tu šíří různé rasistické a nenávistné texty a hrubé nadávky a urážky. Když na ně natrefím, nezlobte se, ale takové smažu. A jsme rád, když mě diskutující upozorní i na tuhle temnou stránku diskuse. Chodit sem na tento web do diskuze je to samé, jako chodit na návštěvu. Když jste sprosťák nebo rasistický hlupák, tak se nedivte, že vás hostitel vyprovodí ze dveří.

   Vymazat
  7. PANE DVOŘÁK NEVÍME KDO U VÁS MAŽE TEN KORÁN,KDYŽ UŽ TAK TY SÚRY TU DEJTE SAMI

   ostatní masakry našich invazorů najdete

   http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles7!%!(§-ISLAM-PRIKAZUJE

   Vymazat
 4. Tak to vypadá, že byl pan Peroutka tak trochu rozporuplný a mohl za svého plodného života prohásit ledacos. Aby nakonec neměl ten Zeman pravdu....napadá mne. Jeho vnučka, paní Kaslová, bývalá paní pražská primátorová jej prý vlastně ani neznala, ale hlavně, že se soudí.
  Sims.

  OdpovědětVymazat
 5. Přečtete-li Peroutkovy články v Přítomnosti ze druhé poloviny třicátých let, zjistíte, že prezident Zeman měl pravdu, soud to však neuznal, protože po Zemanovi žádá ne doložení Peroutových názorů prezentovaných v Přítomnosti, ale chce vysloveně nalezení titulu jednoho jediného článku zmíněného na počátku prezidentem.

  OdpovědětVymazat
 6. Jen na okraj pro ty, co to nevědí:

  Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, manželka exprimátora Kasla.

  Je vždy dobré vědět i pozadí žaloby této paní na pana presidenta Zemana! Peroutkovu dceru Evu si vzal za ženu Richard Bienert ml., syn Richarda Bienerta st., který byl dne 19. ledna 1942 jmenován v protektorátní Krejčího vládě ministrem vnitra. Od 12. března téhož roku byl zároveň náměstkem ministerského předsedy. Nakonec se 19. ledna 1945 stal krátce do 5. května 1945 i předsedou vlády. Zároveň s funkcí protektorátního premiéra vykonával stále i funkci ministra vnitra. Jako jeden z mála (bylo uděleno cca. 30 ks) obdržel vysoké protektorátní vyznamenání - Svatováclavskou orlici III. stupně se zlatým věncem. Byl také členem delegace, kterou koncem dubna 1945 vyslal K. H. Frank na západ s nabídkou separátního míru a společného boje proti SSSR. Dne 31. července 1946 byl Národním soudem odsouzen za kolaboraci s nacisty. Dne 12. května 1947 byl těžce nemocen podmínečně propuštěn a dožil v ústraní bez nároku na jakoukoliv státní penzi.

  Skandál kolem bývalého primátora Jana Kasla (mimochodem toho, který podporoval krádež pražské vody pro firmu Veolia) a jeho manželky Terezie neutichá. Ve výčtu sponzorů, kteří podporovali Nadační fond Ferdinanda Peroutky, který Kaslová v roce 2000 založila, jsou jména firem, které zároveň dostávaly zakázky od města. Zneužívala Kaslová vlivu svého manžela při získávání finančních prostředků pro svůj fond, nebo jednala nezištně, jak tvrdí? Jistě že by to chtělo vědět více, a přinejmenším znát obě strany mince.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nobody, někteří, kteří si chtějí ověřit, že platí, "já na bráchu..., co je v rodině...,ap., narazí na spoustu umělých zábran. Proč není genealogie známých rodů současnosti na NETu známá jako ty historické? Čím větší možnosti, tím větší utajení?

   Vymazat
  2. Onen Bienert st. byl policejním prezidentem již za Rakousko-Uhraska, Masaryk ho ve funkci nechal. Co funguje, nemá se měnit.

   Vymazat
 7. Z určitých úseků psaní Peroutky lze vyvodit, že socialismus přináší pokrok, kdežto kapitalismus vede k úpadku. A je to evidentně i prokázáno v reálu.

  OdpovědětVymazat
 8. Skála byl už jednou místopředsedou strany, ale zjevně byl nepohodlný a nebezpečný Filipovi a jeho hochům, takže ho asi po roce z té funkce vyštípali.

  OdpovědětVymazat
 9. Nechci Ferdu hanit, ale docela mi připomíná Štětinu. Kam vítr tam plášť, obalit to vzletnými slovy a hned je na živobytíčko.
  Ale třeba to byl jen naiva, který se nadchnul pro každou pitominu.
  Nicméně - a to je jen můj dojem - jeho náhlé souznění s 'lidem' a pokrokem ve věci adorování socialismu asi nebylo úplně od srdce.
  Při paměti, co psal před a za protektorátu, se musel snažit, aby soudruzi na jeho poklesky nevzpomínali často. Čili štětináč.
  Koloděj

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prostě "typisch tschechisch", jako na Moravském Poli, nejdřív hurá na Rudolfa a potom Češi přeběhli k němcům a rozsekali na kusy s v é h o krále Přemysla Otakara...jó ty tschechen křížení se židy, to je pěkný výkvět civilisace.

   Vymazat