Reklama

.

.

pátek 22. dubna 2016

Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa, takovou chceme mít: Růst HDP dosažený okradením národa ke štěstí nevede

Josef Mrázek
22. 4. 2016
Na jižním úbočí Himalájí je maličká země Bhútán a vládne tam osvícený monarcha, který dosud nebyl odstraněn, protože tak malou, chudou a odlehlou zemi se asi nevyplatí obsadit a vykrást. Díky tomu je Bhútán příkladem, že vládnout se dá i podle rozumu a ve prospěch obyvatel. A nemusí to být ani žádná opěvovaná demokracie, která, jak to známe, skutečnou demokracií ani nebývá a vládnou peníze a cizí zájmy.Tak v tom Bhútánu jsou lidé spokojeni a šťastní, dokonce i přesto, že panovník zakázal kouření, aby neškodilo těm, co kouří, ani jejich bližním. V rozumném uvažování tak překonal mnoho našich poslanců a senátorů. Ale ještě
pozoruhodnější je jeho hodnocení růstu hrubého domácího produktu: Růst HDP dosažený okradením národa ke štěstí nevede.

Naši „odborníci“ vydávají za úspěch, že po znehodnocení koruny vzrostla výroba o několik procent a zcela ignorují to, že přibližně 80 % produkce vyvezeme a vrátí se nám hodnota o asi 15% menší, než kdyby k intervenci ČNB nedošlo. Za zvýšenou hodnotu vývozu dostaneme ještě méně, než za menší objem při předchozím také ztrátovém obchodování. Vláda nemůže ČNB poroučet, ale na závažné porušení zákona o ČNB by měla reagovat. Klamavé jásání, když je důvod k rozhořčení, by bhútánský král odmítl. Ve své zemi hodnotí úspěch vládnutí podle toho, jak vláda přispívá ke štěstí obyvatel země.

Bez zásadních změn volebního zákona není náprava možná

Z výše uvedeného příkladu a podle pohledu na zuboženou republiku vidíme, že pouhá forma vládnutí, například parlamentní demokracie a jí schválená vláda, není zárukou prospěšnosti pro občany. Významná ale může být změna způsobu výběru zastupitelů a hlavně možnost výměny těch, které se nepodaří dobře vybrat a projeví se jako prodejní nebo hloupí. Nic takového zatím k dispozici nemáme. Potíž je v tom, že zatímco dobrý monarcha se může nahodile vyskytnout, složení našeho Parlamentu kolísá mezi špatným a ještě horším po celou dobu trvání České republiky zřejmě zákonitě. Nejsem však monarchista a ani bych nedoporučoval čekat třeba sto let na dobrého panovníka.

Musíme se pokusit změnit zákony o volbách tak, aby se volilo a působilo na zvolené zastupitele zásadně jinak, než dosud. Jak to udělat, to se dá při uvážení hlavních vad platného systému celkem dobře vymyslet. Volit by se mohlo, například, ve větším počtu stejně velkých, na sobě nezávislých, volebních obvodů a to tak, že hlasy by dostávali jednotlivci, nikoliv strany. Nesmělo by záležet na tom, na které kandidátce a na jakém místě je kandidát uveden. Bylo by zakázáno dávat zvoleným zastupitelům pokyny, jak mají jednat podle koaliční dohody. Právě koaliční jednání jsou základem obchodování s politikou. Nový způsob politiky by také umožnil, aby mohly být po určité době vyvolány nové volby v takovém volebním obvodu, kde by o ně požádali voliči, například, v počtu větším, než polovina hlasů připadajících na jednoho zvoleného zastupitele.

Také radikální změna zákona o financování politických stran je nutná

Naznačené úpravy by znemožnily obchodování s hlasy poslanců. A byly by významným krokem k zániku věčného a pro všechny škodlivého soupeření pravicových a levicových stran, jehož dobrý výsledek je vyloučen třetím účastníkem, velkými penězi v pozadí. Pravicové strany se jen tváří, že chrání tradiční hodnoty, slouží však hlavně bohatým a bohatším občanům a domácím i zahraničním držitelům velkých peněz. Na počet voličů je těch, kterým tyto strany opravdu slouží, velmi málo, ale když se koupí media a zaplatí ohlupovací kampaň, požadovaný výsledek se zpravidla dostaví a zastánci zájmů většiny jsou přehlasováni.

K omezení vlivu velkých peněz je nutný zákon redukující příjmy stran, a ten ovšem bude odmítán. Na to nemáme jiný nástroj, než přesvědčit dost občanů, že nesmí volit nikoho, kdo by na změnu nepřistoupil. Potřebujeme tedy vytrvalou rozhodnost občanů.

Je nutné, aby úprava zákona o financování politických stran byla radikální. Zakázat dary od institucí a firem, na minimum omezit dary od jednotlivců. Státní příspěvek za volební výsledek redukovat, ale dávat ho za každý získaný hlas všem zúčastněným, například ve výši 20 Kč. Při novém uspořádání volebních obvodů a volební účasti 40 % by to stát stálo asi 280 milionů Kč, na jednoho poslance by připadlo zhruba 1.5 milionu Kč. Silně by se měly redukovat státní příspěvky na činnost stran, takže na ohlupovací kampaně by moc peněz nebylo.

Tato úprava voleb a financování stran směřuje k oslabení postavení politických stran a to by umožnilo nástup moudrých a spravedlivých zastupitelů.

Prohlídka opevnění Sněmovny PČR a hedání slabých míst

Prosadit změny způsobu voleb je obtížná úloha narážející na výrazný střet zájmů. Volební zákony musí být podle Ústavy ČR přijaty oběma komorami Parlamentu ČR. Chceme napravit hlavně špatné složení Sněmovny, takže Sněmovna by měla napravit sama sebe. Ale ona se naopak pojistila proti jakýmkoliv změnám nedemokratickými pravidly. Zaměříme se proto na hranici 5 % nezdolatelnou roztříštěnými chudými, a odmítneme vklínění stran jako bariéry oddělující voliče a zastupitele.

Ústava ČR nám ve snaze zlepšit složení Sněmovny PČR tak, aby poslanci sloužili obyvatelstvu, moc nepomůže. Podle článku 5 Ústavy ČR je náš politický systém založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. Podrobná definice politické strany zde chybí a naopak článek 5 připouští, že strany mohou, i když bez násilí, prosazovat jakési své zájmy a ne jen zájmy občanů. Zvůli stran trochu, ne však dost, brzdí článek 2 Ústavy ČR, kde podle odstavce (1) „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“ a může ji podle odstavce (2) vykonávat i přímo (to jest formou lidového referenda) v případech, pro které to stanoví ústavní zákon. K odmítnutí lidového referenda o čemkoliv tedy stačí dvoupětinová menšina v kterékoliv komoře parlamentu.

Nedostatečnosti a vad ústavní úpravy politického systému dovedly strany využít a během stopadesáti let své existence se většinou proměnily na instituce prosazující zájmy odlišné od zájmů té skupiny občanů kterou původně měla ta která strana hájit a o řešení společných zájmů obyvatelstva se již nedozvídáme nic. Struktura: „voliči – jejich zastupitelé v parlamentu – zákony chránící občany“ se změnila na strukturu: „voliči – kandidáti vybraní stranami – parlament zástupců stran – zákony chránící největší sponzory stran“.

Podle Ústavy ČR voliči odevzdávají moc do rukou stran bez možnosti čelit jejímu zneužívání. Proto vzniklo volání po zavedení odvolatelnosti poslanců, zatím bezvýsledné. Kdyby odvolatelnost byla zavedena bez dalších změn systému, dosáhlo by se jen toho, že poslanec by byl nahražen jiným poslancem, ale podobně špatně vybraným. Zásadnější změnu k lepšímu může odvolatelnost přinést teprve spolu s novým způsobem provádění voleb.

Máme dva nástroje, které pomohou zdolat hradby Sněmovny. Je to zlepšení infomovanosti voličů, které povede k odmítnutí ohlupování, po kterém voliči hlasují proti svým zájmům, a dále je to způsob, jak zdolat bariéru 5 % bez pomoci velkých peněz.

Účinnost prvního nástroje závisí na kvalitě autorů šířeného poučení a na úrovni komunikace s voliči. Druhým nástrojem je postup popsaný v další kapitole.

Společně do Sněmovny PČR přes bariéru 5 % bez balíku peněz

Podle nového volebního zákona žádná bariéra pro vstup do Sněmovny nebude, ale  je třeba tam proniknout již v době, kdy nový volební zákon ještě neplatí, aby se vůbec dal prosadit. A jak víme, parlamentní nováčci, jako Bárta a Babiš, využili existenci velkého počtu nespokojených občanů, ale kdyby neměli k dispozici dost peněz, tak by neuspěli. Ty peníze ale poznamenaly také rozhodování jich samých po volbách.

Na webových stránkách www.spojeni.org  – je návod, jak bez velkých nákladů zřídit spojující občanské politické hnutí pracovně pojmenované SPOJENÍ 12 (není důležitý název, ale cíl), jehož úkolem bude dostat do Parlamentu soubor aktivistů z různých skupin, odhodlaných prosazovat nový volební zákon výše naznačený. Stanovy tohoto hnutí neumožňují, aby jeho vedení získalo a prodávalo moc. Členství v tomto hnutí trvá pouze po dobu, kdy jeho člen jedná v duchu programu, a ten členovi ukládá, aby se snažil umožnit občanským aktivistům, kteří se projevili svou činností pro veřejnost, účast ve volbách a dohlédnout, aby na kandidátkách byli jen občané, kteří odpovídají představě o řádném zastupiteli, řídí se rozumem, sledují prospěch společnosti a úspěšně prošli primární volbou. Typickým členem SPOJENÍ 12 a garantem dobré integrační funkce SPOJENÍ 12 v jednotlivých volebních obvodech by měly být místní morální autority, které samy do Parlamentu nechtějí kandidovat, ale záleží jim na veřejném zájmu.
Bariéra 5% je právě tak vysoká, aby při početnosti podobně budovaných subjektů skoro nikdo neměl dost peněz k překročení prahu Sněmovny. Společnou účastí těch nejlepších z různých iniciativ na kandidátkách SPOJENÍ 12 by se to dalo změnit. Účast na kandidátce by nebyla podmíněna členstvím ve SPOJENÍ 12, ani nějakým ideologickým zaměřením, ale jen přihlášením se ke kodexu všeobecných mravních zásad, k programu věcné správnosti a prospěšnosti pro celou společnost a činností, která by zajistila úspěch v obvodních primárkách. Na stejné hodnoty by byl orientován i případný poslanecký klub.  Odmítnutím ideologie by byli aktivisté vedeni k tomu, že musí potlačit své specializované představy a musí se řídit společným úkolem sloužit národu.
Spolupráci zvolených by usnadňoval program připravený ve formě souboru řešení důležitých problémů a založený na racionálních rozborech, kde kriteriem musí být věcná správnost  a všeobecná prospěšnost místo obvyklých ideologických hledisek. K tomuto programu by se společná kandidátka hlásila.
Volby do Sněmovny PČR podle nového volebního zákona
Projekt nového způsobu voleb byl popsán, například, 7.6. 2015 v článku www.spojeni.org/jm/150607.html. Zde uvedu, jak je jednoduchý a snadno realizovatelný a jaké změny by přinesl do práce Sněmovny PČR.

Volby do Sněmovny PČR mají podle Ústavy ČR probíhat podle poměrového systému a je dost důvodů to neměnit. Při většinovém systému by složení Sněmovny bylo ovlivněno jednobarevnými módními vlnami a nákladnými kampaněmi a kromě toho se kvalitní kandidáti nevyskytují rovnoměrně v ploše státu, takže při zhruba dvou stech volebních obvodů by v některých nebyl nikdo vhodný a jinde by někteří z dobrých přišli na zmar. Zdánlivě snadnější odvolávání většinově volených poslanců se dá obstarat v poměrovém systému s nepříliš velkými volebními obvody ještě lépe. Ovšem při čtrnácti volebních obvodech, jako dosud, narážíme na to, že voliči kandidáty nemohou dost znát a také vadí velká rozdílnost velikosti volebních obvodů.
Dobrým a praktickým kompromisem (viz www.spojeni.org)  je 27 rovnocenných a na výsledku voleb v ostatních obvodech nezávislých volebních obvodů, tvořených vždy třemi obvody senátních voleb. V každé trojici by se volilo 7 poslanců, celkem 189. Seznam takových volebních obvodů a jejich sídel je na konci tohoto článku.
Každá volební strana by pro sněmovní volby mohla zaregistrovat kandidátku, například, se jmény 12 kandidátů. Při volbě by volič mohl označit nejvýše 7 jmen, která si vybere ze všech jmen na všech kandidátkách bez ohledu na pořadí. Při vyhodnocování, které by při vhodné podobě volebního lístku se všemi kandidátkami počítač provedl velmi rychle, by se udělal seznam kandidátů každé volební strany v pořadí podle získaného počtu označení a seznam volebních stran podle získaného úhrnného počtu označení jejich kandidátů. Potom by se celkový počet všech označení vydělil sedmi a volební strany, které mají větší počet označení, než tento výsledek, by dostaly mandát, nebo mandáty. Získali by ho ti kandidáti, kteří získali v rámci volební strany největší počet označení. Ani zde by pořadí na kandidátce nemělo vliv. Dále by přidělování pokračovalo podle největších zbytků.
Žádné limity by neexistovaly. Bylo by možné získat platný mandát i jen v jediném trojobvodu. Ničemu by to nevadilo. Nezávislost voleb v jednotlivých volebních obvodech je velkou výhodou nejen při vyhodnocování. Umožňuje uspořádat opravné volby, když by se některý poslanec zpronevěřil svému slibu a občané volebního obvodu by si peticí podepsanou občany v počtu větším, než polovina hlasů, které byly potřeba ke zvolení jednoho zastupitele, vyžádali opravné volby. V nich by napadený poslanec mohl svůj mandát obhájit, nebo ztratit. Skoro nikdy by k opakování voleb v některém z obvodů nedocházelo, protože poslanci by se, vzhledem k hrozbě odvolání, zrádného jednání nedopouštěli.
Co patří do důvodové zprávy

Nový způsob voleb má umožnit voličům, aby volili kandidáty, které znají, jejich práci sledovali již před volbami, a aby jim po volbách zůstala aspoň moc odvolat poslance, kteří zklamali. Především však bude posílen vliv voličů na výběr kandidátů tím, že se nebudou volit strany, neboli celé kandidátky, ale bude se označovat stanovený počet jmen vybraných z libovolných kandidátek. To bude mít dvojí pozitivní vliv. Volební strany se budou muset snažit nabídnout kvalitní kandidáty známé prospěšnou činností a voliči budou vedeni k tomu, aby hledali dobré zastupitele napříč politickým spektrem.

Voliči nebudou omezeni na volbu programu určité strany, ale budou si vybírat kandidáty schopné realizovat programovou představu voličů. O svém odhodlání a schopnosti to dělat, budou muset kandidáti, chtějí-li být zvoleni, přesvědčit voliče svou činností a svým vystupováním během kampaně.

Nový způsob provádění volby umožní zvolit ty nejlepší ze stranických kandidátek a  především ty nejlepší z lidových hnutí, i nestraníky a aktivisty z malých stran, které voliči najdou na kandidátce k tomu určeného integračního občanského politického hnutí.

Závěrem
Navržený způsob voleb je jednoduchý a relativně levný a slibuje velký posun v kvalitě složení Sněmovny PČR. I v rámci stávajících politických stran a politických hnutí by se prosadili jen kandidáti, kteří ukázali své kvality a obstáli v konkurenci s reprezentanty nových aktivit. Nelze ale doufat, že něco tak rozumného by se prosadilo revoluční cestou. Lze však postupovat evolučně a dosáhnout přijetí nového volebního zákona, které je podmíněno získáním většiny v obou komorách Parlamentu ČR, tak, že o jeho potřebnosti nejprve přesvědčíme dostatek voličů. Dokud funguje internet, bylo by možné voliče získat trpělivým vysvětlováním i bez velkých nákladů. Do sněmovních voleb, které proběhnou ještě podle starého volebního zákona, je třeba přihlásit výše popsané spojující, neboli integrační, občanské politické hnutí, které by mělo nový volební zákon jako hlavní bod programu, a doplnit to výzvou, aby nebyl volen nikdo, kdo si přijetí nového volebního zákona do závazného programu nedá. Obdobně je třeba postupovat při senátních volbách. Nový volební zákon by přinesl všem voličům možnost lépe prosazovat vlastní vůli a mohl by proto nalézt příznivce napříč politickým spektrem.Špatné ideologické rozhodování nahraďme hledáním rozumného řešení.

Volební obvody při volbách do Senátu …………… Volební obvody při volbách do                                                                                               Sněmovny
.01 Karlovy Vary, 02 Sokolov, 03 Cheb …………………………….1 Karlovy Vary
04 Most, 05 Chomutov, 06 Louny ………………………………… 2 Most
07 Plzeň-město, 08 Rokycany, 09 Plzeň-město ………………    3 Plzeň
10 Český Krumlov, 11 Domažlice, 12 Strakonice …………….     4 Strakonice
13 Tábor, 14 České Budějovice, 15 Pelhřimov …………………  5 České Budějovice
16 Beroun, 17 Praha 12, 18 Příbram ………………………………6 Příbram
19 Praha 11, 20 Praha 4, 21 Praha 5 ……………………………  7 Praha 4
22 Praha 10, 23 Praha 8, 24 Praha 9 ……………………………  8 Praha 9
25 Praha 6, 26 Praha 2, 27 Praha 1 ………………………………9 Praha 1
28 Mělník, 29 Litoměřice, 30 Kladno ………………………………10 Kladno
31 Ústí nad Labem, 32Teplice, 33 Děčín …………………………11 Ústí na Labem
34 Liberec, 35 Jablonec nad Nisou, 36 Česká Lípa ……….        12 Liberec
37 Jičín, 38 Mladá Boleslav, 39 Trutnov ………………………….13 Mladá Boleslav
40 Kutná Hora, 41 Benešov, 42 Kolín …………………………….14 Kutná Hora
43 Pardubice, 44 Chrudim, 45 Hradec Králové ………………. 15 Hradec Králové
46 Ústí nad Orlicí, 47 Náchod, 48 Rychnov nad Kn. ……….  16 Rychnov nad Kněžnou
49 Blansko, 50 Svitavy, 51 Žďár nad Sázavou ………………. 17 Žďár nad Sázavou
52 Jihlava, 53 Třebíč, 54 Znojmo ………………………………… 18 Třebíč
55 Brno-město, 56 Břeclav, 57 Vyškov ……………………………19 Břeclav
58 Brno-město, 59 Brno-město, 60 Brno-město …………….       20 Brno
61 Olomouc, 62 Prostějov, 63 Přerov ……………………………  21 Olomouc
64 Bruntál, 65 Šumperk, 66 Olomouc ……………………………..22 Bruntál
67 Nový Jičín, 68 Opava, 69 Frýdek-Místek ……………………. 23 Nový Jičín
70 Ostrava-město, 71 Ostrava-město, 72 Ostrava-město.           24 Ostrava
73 FrýdekMístek, 74 Karviná, 75 Karviná ……………………….. 25 Karviná
76 Kroměříž, 77 Vsetín, 78 Zlín …………………………………   26 Zlín
79 Hodonín, 80 Zlín, 81 Uherské Hradiště ……………………… 27 Hodonín


58 komentářů :

 1. Průměrná mzda má letos vzrůst ke 30 tisícům, nezaměstnanost je minimální, inflace je minimální, reálná mzda roste... Ale tito idioti budou kvičet furt že maj málo a mají se bídně. Tito idioti nám dávají za příklad Kubu, Bhůtán apod. Neuvěřitelné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. možná až se přestane počítat průměr : plat dělníka ve fabrice 14 000 plat bankéře 200 000 v průměru si má každý 112 000....tak kvičet přestanou. A nezapomeňte se ohradit, že každý přece každý může jít studovat a mít lepší zaměstnání...protože přece nikdo vůbec žádné dělníky nepotřebuje. Neboť potraviny, elektronika, stavby atd.atd.atd.atd. se jen tak samovolně zhmotňují k Vaší potěše utrácet ten průměrný plat :))))

   Vymazat
  2. 10:12

   Proto se uvádí také medián, tzn střední mzda, která byla minulý rok 24.000 a letos se očekává přes 25.000.
   Zkuste nějaké lepší argumenty, neználku.

   Vymazat
  3. Pro 10:12 -
   14 000 + 200 000 = 214 000 : 2 = 107 000
   a ne 112 000

   Vymazat
  4. Hlásím , že já Neználek vím, že na vyšší mzdu než medián nemá ani 39% zaměstnanců

   Vymazat
  5. 11:17

   Přesně 50% zaměstnanců má vyšší mzdu než medián a přesně 50% má mzdu nižší.

   Zopakuj si základku.

   Vymazat
  6. Anonymní22. dubna 2016 9:59
   „Průměrná mzda má letos vzrůst ke 30 tisícům, nezaměstnanost je minimální, inflace je minimální, reálná mzda roste... Ale tito idioti…“
   Významný evropský státník řekl: „Věřím jenom těm statistikám, které jsem si sám zfalšoval“.
   Takže podle něho, já to vidím také tak, je idiot ten, kdo tu šermuje nějakými zveřejněnými statistikami. Snad ani nemusím připomínat, jak se měnil spotřební koš, aby v něm zaujímaly menší podíl položky, které více zdražují. To je pouze jedna z metod, jak dosáhnout výsledků lepších, než je skutečnost.
   Navíc, k pocitu spokojenosti, je třeba nabýt vědomí, že společnost funguje spravedlivě, že existuje vymahatelnost práva, předvídatelnost právních rozhodnutí, že se společné prostředky nepřesouvají bez kontroly do soukromých kapes, že daně nejsou jenom pro malé a u velkých, se vybírání daní „nedaří“, atd., atd. P.K.

   Vymazat
  7. Neználek ...zdroj mé informace FinExpert.cz
   Děkuji za doporučení vzdělávám se celoživotně. Skutečnost je od toho co jsme se učili bohužel pěkně odlišná a pokroucená (nejspíš jak se komu "mocnému " právě hodí)

   Vymazat
  8. PK

   Vy nebudete spokojen nikdy. Dokud bude na světě existovat jediný člověk který bude mít víc než vy tak se budete sžírat závistí k němu. Vaším cílem je aby měli všichni stejné houno jako vy a vy se tak necítil mezi jinými s vaší holou zadnicí trapně

   Já mám statistiky z ČSÚ, vy na oplátku předkládáte jen kecy, prdy a beďary.

   Vymazat
  9. Neználek...tak se moc omluvám . Domníval jsem se , že diskutuje o faktech, která známe z různých zdrojů a slušně vzájemně argumentujeme . Pro pliváním špíny, jedovatosti a nenávistnosti nejsem dobrý diskutér, protože to nemám v duševním ani slovním repertoáru. Tak promiňte

   Vymazat
  10. Ono je to i s tou nezaměstnaností všelijaké, během posledních deseti let se změnila třikrát metodika výpočtu a pokaždé to znamenalo lepší čísla (tedy snížení) ovšem pouze na papíře a nikoliv v reálu. Takže čísla z ČSÚ sice mohou vypadat lákavě, ale záleží na metodice.

   Vymazat
  11. 22. dubna 2016 11:45
   Pokud lze nějaký argument označit za „jen kecy, prdy a beďary“, tak to je tento: „nezaměstnanost je minimální, inflace je minimální“.
   Ty moje argumenty vycházejí z mnoha reálných kauz a vyjádření politiků.
   Např. nepředvídatelnost právního rozhodnutí určitě byla v případu, který projednával pokus o úplatek poslance v prostorách sněmovny (nikoliv v jednací síni). Zde se soud opřel o imunitu, která se vztahuje na projevy poslance. A poslancovo počínání kvalifikoval, jako „projev“ poslance.
   K dalšímu se již vyjadřovat nebudu, jsou to mnohé známé kauzy a je škoda prostoru, je zde opět popisovat. P.K.

   Vymazat
  12. 12:23

   https://www.czso.cz/csu/czso/aktualniinformace

   Průměrná hrubá mzda...............28200 Kč
   Medián mezd.......................24000 Kč
   Růst průměrných mezd..............3.9%
   Růst reálných mezd................3.8%
   Nezaměstnanost....................6.1%
   Růst HDP..........................4%
   Inflace ..........................0.4%

   Nezaměstnanost je jedna z nejnižších v EU, růst HDP a růst reálných mezd nejvyšší.

   Ale Mrázek a vy budete žvanit o okrádaném, nešťastném národě.

   Dám vám dobrou radu. Nechte si tyhle kecy na opravdovou krizi. Jinak vám už potom nikdo nebude věřit.

   Vymazat
  13. Ty negramotný vypatlaný bezmozku,kolik sis nakrad,že lžeš stejně jako Kraďousek?!!!!!!!!!!!

   Vymazat
  14. Anonymní22. dubna 2016 12:35
   Přečtěte si první půlku tohoto příspěvku Anonymní22. dubna 2016 11:34, ať šetříme místem. P.K.

   Vymazat
  15. Celá diskuse je marná, pokud si všichni diskutující neuvědomí, že kapitalismus pracuje způsobem, za co nejmenší náklady vyrobit a to vyrobené za co nevyšší ceny prodat. A protože ti co vydělávají u kapitalistu minimum a to kapitalistovo předražené zboží by si nemohli koupit, kapitalisti vymysleli systém úvěrů, dluhů, hypoték a zadlužení všech za všechno a to způsobí v systému obrovskou bublinu, kterou kapitalisti řeší válkami, které mají za cíl vytvořit nedostatek, aby kapitalisti mohli celý proces opakovat. A to nejdůležitější je to, že kapitalisti kašlou na miliony zabitých, zmrzačených a aby vše vypadalo lépe, kapitalismus skloňuje za každým slovem, slovo demokracie, humanita, lidská práva a pak jsme svědky demokratického vybombardování Jugoslávie, Libie, Sirie, Iráku, Vietnamu, prostě vše pro demokracii.

   Vymazat
  16. PAN MRÁZEK JE V TÝMU NESMRTELNÝCH ZALOŽENÉMU V OSV.JEDNÍM Z DŮVODŮ PROČ TAM JE,ŽE DOKÁŽE PŘIJÍT NA TO,JAK NÁS OKRÁDÁ ČNB

   a TO ZA CHLADNOKREVNÉHO NICNEDĚLÁNÍ NAŠEHO PARLAMENTU a lhostejného přihlížení pana ANO,BUDE LÍP,který SI NEUSTÁLE STĚŽUJE,ŽE NEMÁ PENÍZE, kritizuje naše vykrádání,ale není schopen hnout proti němu tomu STOMILIARDOVÉMU LUPU ani prstem,ačkoli dobře ví,že GUVERNÉR ČNB láme neviditelnou ruku trhu a zavádí jeho reglementaci stejně jako za komunistů,čehož si nedokáže včimnout ani potrefená veřejnost soulasící právě tím se svým rabováním,snižováním platůa vykrádáním úspor. Sám napsal zde první možnosti jak vlastně bude muset postupovat OSV-tedy Občanská Společnost Voličů v budoucnoati.Je jedním z prvních vizionářů ČR,kteři to dovedou a dokonce o něm píše velice pochvalně i paní KVĚTA L.z e-republiky.Rovněž víme,že PRVNÍ pochopil,že musí získat podporu voličů,jinak všechny články našich intelektuálů z našeho oKEI Klubu Elitnívích Intelektuálů nebudou moci být uskutečněny.

   NAVAZUJÍC NA JEHO MYŠLENKY ZPRACOVVÁ UŽ RADA OSV POUŽITELNOU CESTU JAK DŘIVE NEBO POZDEJÍ BUDOU JEHO VIZE V ÚPRAVĚ PRO OBČANY VOLIČE,MOHOU BÝT V PRAXI USKUTEČNĚNY.

   Tento článek přemístíme i na jiné národní weby a i tam budou OSV návrhy zčerstva přistupné.Tady jsou zčásti zobrazeny pod pozvánkou KLUBU NR nahoře vlevo...

   Vymazat
  17. Pane 12.35 zkuste radši místo nic neřikajících blábolů odpovědět, proč dubová hlava GUVERNÉR nedokáže vykrádat všechny domorodce ČR jím stanoveným cílem 2% a to i když na to NIKDE není Zákon.

   ON TEN DOBŘE ZAPLACENÝ BANKSTER RABUJE PODLE VÁŠICH DAT POUZE V TEMPU 0,4% a ještě u toho na nás vyplazuje jazyk jako to dělé správný pes..

   Vymazat
  18. Nešlo by tu bandu banksterů poslat k soudu TRESTNÍM OZNÁMENÍM,vždyt rabují platy i policistům a soudcům.Bylo by to zajímavé se zeptat právníků,zda je možné ty zloděje dostat před Kádiho a jak by to trestní oznámení mělo vypadat aby sedlo a spustilo ty chcípáky z tisku,který doposud strká hlavu do písku jako nějaký pták..

   Vymazat
  19. ODPOVĚĎ PRO
   Anonymní22. dubna 2016 12:35 a
   Anonymní22. dubna 2016 9:59 a
   jiné troly a vypatlance!

   -jste kre_téni a PROVOKATÉŘI !!!!

   Nemá cenu se s vámi sr_át - v hospodě by jste dostali hned přez hubu !!!

   Úžasné výsledky hospodaření jsou vidět na tomto:

   1) 120.000 bezdomovců určitě né jen vlastní vinou
   2) 500.000 na hranici bídy !!!
   3) 2.000.000 exekucí !!! také určitě né jen vlastní vinou
   4) 1.200.000 nezaměstnaných = ODHAD minimálně 2x 6,1 procent oproti úřadem sfalsovaným číslům(6,1), protože ten koho úřad vyhodil z evidence (protože se např. nechtěl potupně hlásit každý týden jako zločinec, nebo zametat ulice, jen aby dostal almužnu v nezaměstnanosti, protože celý život dřel a vytvářel hodnoty, které takoví "ODBORNÍCI JAKO TY" ROZPRODALI POD CENOU KAPITALIsTICKÝM ZLODĚJŮM)

   Právě "oficiání statistiky" jsou zločinci z vlády nuceně upraveny tak, aby jim blbouni jako ty uvěřili!!!

   Také je populární a nařzeno z EU, aby se uvádělo, jak moc EU přispívá na projekty - to aby se deseti milionům lidí, kteří už mají dost současného totalitního "blahobytu" mohlo atgumentovat, proč mají v pijavické EU zůstat !!!!!

   ..lidi už tento "otrokářský styl a lži" pochopili
   .. jen takový OMEZENECI JAKO VY TO NEPOCHOPÍ !!!!!!!

   Vymazat
 2. A vůbec nejlepší by bylo, kdyby měli všichni vysokoškolský titul a losovali mezi sebou kdo bude vytírat hajzlíky nebo provádět podobné"absolutně zbytečné práce" :)))))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Celá diskuse je marná, pokud si všichni diskutující neuvědomí, že kapitalismus pracuje způsobem, za co nejmenší náklady vyrobit a to vyrobené za co nevyšší ceny prodat. A protože ti co vydělávají u kapitalistu minimum a to kapitalistovo předražené zboží by si nemohli koupit, kapitalisti vymysleli systém úvěrů, dluhů, hypoték a zadlužení všech za všechno a to způsobí v systému obrovskou bublinu, kterou kapitalisti řeší válkami, které mají za cíl vytvořit nedostatek, aby kapitalisti mohli celý proces opakovat. A to nejdůležitější je to, že kapitalisti kašlou na miliony zabitých, zmrzačených a aby vše vypadalo lépe, kapitalismus skloňuje za každým slovem, slovo demokracie, humanita, lidská práva a pak jsme svědky demokratického vybombardování Jugoslávie, Libie, Sirie, Iráku, Vietnamu, prostě vše pro demokracii.

   Vymazat
  2. V podstatě souhlas s 10:32, vše ostatní je o ničem včetně článku pana mrázka, který hledá jakýsi nový model demokracie. Demokracie neexistuje,nikdy neexistovala, vždy byl diktát jedné skupiny druhé, to bylo i ve starém Řecku i Římě. kdo umí číst tak snadno si historii nahkledá a přečte. Všechny ty ostatní řeči jsoui jen flákota, která má nasytit masy. Pokud někdo zná nějaký stát, kde existuje opravdová demokracie a funguje, tak se prosím přihlaste, bude to opravdu první zázrak co ve své historii lidstvo zažilo.

   Vymazat
 3. Průměrně sníme kuře denně, já ovšem sním dvě, co zůstane na tebe. Člověka dělá člověkem práce,co dělá nezaměstnanost z člověka to každý normální člověk ví. Každý občan České republiky je spoluvlastník celého státu včetně surovin, co z toho využívání cizinci dostane každý občan. Jak je možné v 21 století, že někdo bydlí pod mostem. Na Kubě jsem nebyl, ale pokud by tam někdo žil pod mostem tak by tam přiletěly bombardéry ochránců lidských práv a dovezly euroatlantické hodnoty. MOTROK 21 STOLETÍ.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pod mostem někdo žije proto, že nepracuje, své bydlení prochlastal, profetoval, naházel do automatů.
   Jestli je ti takových lidí líto tak je ubytuj u sebe a zachraňuj je ze svého.

   Nezaměsnanost? Kde? Všichni zaměstnavatelé jsou hladoví po zaměstnancích. Ale spolehlivých a kvalifikovaných.

   Vymazat
  2. A ještě jste zapomněl , že se pod most dostali kvůli vážným nemocem ať u sebe či v rodině kvůli kterým se zadlužili nebo přišli o práci, kvůli rozvodům, vytunelováním a zlikvidování desítek a stovek firem v regionech, nebo díky tomu že už jsou pro zaměstnavatele moc staří, a nesmíme taky zapomenout na stovky firem , které zkrachovaly díky krizi 2009-2013, pak jsou tam taky určitě ti co díky dluhu pár desítek tisíc a poplatkům exekutorů, právníků a soudu přišli o barák, nebo i rodiče dětí , které jim "prošustrovali" barák nad hlavou, nebo je prostě jen okradl např.H systém, nebo právník ke kterému dali do úschovy své peníze atd.atd.atd.atd.
   A taky máte naprostou pravdu ...zaměstnavatelé jsou hladoví po zaměstnancích ...spolehlivých, kvalifikovaných, a hlavně za minimální plat

   Vymazat
  3. 11:28

   Vy jste viděl klasického bezdomovce leda tak z rychlíku.
   Nejsmutnější je, že neupřímným, přetvářeným lidem jako vy jsou nějací bezdomovci úplně u prdele a jsou jim dobří leda jako klacek k mlácení systému, jako zástěrka přes níž si léčí vlastní frustrace.

   Já jsem velmi zvědav kdy nějaký uvědomnělý soudruh založí vlastní firmu a začne rozdávat ty západní 50 až 100 tisícové platy. Dosud jsem viděl jen spoustu keců a nadávání na podnikatele.

   Vymazat
  4. Zatím jste tzv. "úspěšný", život se vám může změnit každým okamžikem. Zřejmě vám vyhovuje žít na dluh, dle toho jak tady vykřikujete. Kvalifikovaní a spolehliví pracovníci vymírají, protože na odborné vzdělávání se tady jaksi zapomnělo. Ale jinak vám přeji úspěšný den! Pavel.

   Vymazat
  5. Nevím proč mícháte bezdomovectví a nadáváním na podnikatele. Většina lidí, kteří jsou bez dnes bez domova jsou oběti systému. Např. jeden jejich segment, cca 25% jsou lidí neléčení z psychických nemocí a poruch. V dnešním systému není boha je dostat do léčebny. ------------ Další jsou alkoholici - není boha je dostat do léčebny. -------- Další jsou lidé, kteří neumějí hospodařit s penězi a stali se lehkou kořistí různých hyen, finančních vykuků, provozovatelů heren a sázek atd. atd. prostě dnešního systému. Následně přivodili úpadek vlastní rodiny, která je poté vyhodila ze společného bydlení. To všechno má co dělat s dnešním hnusným systémem. Ale proč do toho pletete nadávání na podnikatele, to mi tedy hlava nebere. Marek

   Vymazat
  6. To , že znám tolik začátku bezdomovectví a vy jen jeden dva , vypovídá spíš o Vašem rychlíku. Máte pravdu v tom , že po pár měsících vypadají všichni skoro stejně. Systém je mi ukradený, budu se chovat slušně ať se žene kam chce. Když můžu pomoc tom musím pomoc , tím se řídím . I když to je někdy málo nebo k ničemu, stojí to za to, protože ničeho nejde dosáhnout bez chyb . A ne necítím se ničím frustrován. Jóo kdyby ze mě přímo kapala zloba a nenávist tak to by mi
   mizerně bylo.
   Je smutné že nevidíte nic mezi minimální a 50-100tis mzdou.

   Vymazat
  7. 11:49

   Takoví jako vy jsou nejhorší. Chtějí sice svobodu, ale následky svých svobodných rozhodnutí nést nechtějí. Nulová osobní zodpovědnost, v případě neúspěch za vše může "systém" a hotovo, vyřešeno.

   Kdyby ty lidi začali násilím zavírat do léčeben a ústavů tak vy budete první kdo bude křičet něco o fašistickém systému. Kdyby lidi kterí neumí hospodařit s financemi stát v rámci jejich ochrany zbavil svéprávnosti, zase budete kvičet o fašistech atd.
   Vy máte problém především sám se sebou.

   Vymazat
  8. 11:58

   Mezi minimální a 100.000 mzdou vidím právě ten medián který byl loni 24.000. Jste to naopak vy kdo pořád mluví jen o minimální mzdě kterou bere jen cca 2% nekvalifikovaných lidí.

   Smutné je, že vy nikomu tu mzdu "mezi" nedáváte. Vlastně neznám ani žádného sockomouše který by někomu nějakou mzdu dával. Jen nadávaj na pravičáky, zaměstnavatele, podnikatele.

   Vymazat
  9. Společnost,kde je normální budovat útulky pro psy a kočky a lidi nechává bydlet pod mosty,nemůže být zdravá,byť se zaštiťuje svobodou.Řešení by byla,ale vůle ne!

   Vymazat
 4. Nekrmte trolly. Diskuse s trollem není diskuse. I když tomu ubožákovi třeba jenom vynadáte, stejně je to jeho úspěch. Nebavit se, mazat.

  VR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lidi jako ty si "diskusi" představují jako jednohlasné koumunistické zvracení. Vzájemné utvrzování se jak všechno stojí za hovno.
   Tak neváhej a mazej. Vodsaď.

   Vymazat
  2. Ty Všeználku se dvěma třídama pomocný školy.....víš kulový,umíš kulový,tak táhni chcípnout do houští,všiváku zdechliny Lahváče!!!!!!

   Vymazat
  3. Je to marné, prostě tady budou pořád naivové, kteří jsou rozhořčení a hádají se i s blbem. To už je fakt marná snaha. Chápu, že to přidává čtenost, ale co je moc, to je příliš.

   Vymazat
 5. Patřím ke starší generaci která byla vedena především k práci a společnému vlastnictví státu ale řeknu vam narodit se do tohodle marastu tak rači chcípnu než makat na to co je tady,takže se jen čumim kam jsme se to dostaly.

  OdpovědětVymazat
 6. Dokud tu nevlezl Rosolini, tak jsem si s radostí předčítal diskuzní vlákno. Takto by měla vypadat kultivovaná diskuze lidí, kteří mají odlišné názory. A i když nás s výše popsaným Nickem mohou spojovat názorové průniky, tak ve způsobu projevu s ním zásadně nesouhlasím, a já bych mu dal buď ban, nebo jeho nenávistné příspěvky mazal. Tečka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. Kultivovanou diskusí myslíš ty holé zadky,beďary a podobné? No hezky vás maminka vychovala.To je fakt zvláštní, jak je někdo háklivý na protižidovské kecy, ale surové a sprosté útoky na starší lidi apod, to nevadí.

   Vymazat
  3. Náhodou ten Rosol se mi líbí.On umí tak pěkně nadávat vlastně i panu ANO,BUDE LÍP,který je prý nejen komunistickým zbohatlíkem,ale i židem a byl to on co poslal do EU svou zástupkyni,aby tam vyhrabala směrnice pro spuštění CENZURY,jedná prý TED O TOM s GOOGLEM a spustí ji brzy v ČR a tak toho neštastníka chce ten špatný žid zabit,nebot on toho svého oblíbeného oligarchu přeci zvolil,že ANO????,.

   Vymazat
 7. Rosolini je plešatá fašistická zrůda a je jen otázkou času kdy tady na NR začne citovat Hitlera

  OdpovědětVymazat
 8. Podle některých diskutujících se máme báječně. Argumentovat výší mzdy je ale směšné. Je to jen velké číslo. Důležité přece je, co se za tu mzdu koupí.
  Prodavačka si vydělá v Lidlu 14 tisíc hrubého, to je 11710 čistého. Za bydlení v garsonce dá celkem cca 8000, cca 2/3 příjmu. Nekvalifikovaná dělnice (nejmenší plat) vydělala v roce 1900 32 korun měsíčně (daně z tak malé mzdy neplatila), přičemž byt jí stál 8 korun měsíčně. Tedy 25% příjmu!!!
  Nebo jiné srovnání:
  Ověřil jsem si, že "Nohavicova píseň "Kdybych se narodil před sto lety"je naprosto pravdivá. Vazač knih (dělnická aristokracie) si opravdu vydělal 7 zlatých denně, t.j. 14 rakouských korun. (vše čistého!) Volné soboty nebyly, takže to bylo 14x300=4200 rakouských korun. M.j. si držel služku. O tom Nohavica zapomněl zazpívat.... A teď to hlavní. Malý dělnický domek stál 2000 korun, vilka 5000 a za 20 tisíc byl malý činžovní dům!!! Dnešní nejlépe placený dělník o kterém vím, je horník v uranovém dole. Vydělá až 40 tisíc, ovšem hrubého. Když má dvě děti, je to 32 tisíc čistého. Na skromný domek za 2,5 milionu by dělal cca 6 a půl roku. Ten vazač knih si za stejnou dobu vydělal na malý činžák.
  Takže proti vazači knih za Rakouska jsou žebráci i příslušníci dobře placených povolání...můj syn, počítačový specialista, s platem 500 tisíc ročně čistého, by se také měl lépe před sto lety - jako ten vazač knih...
  Povídejte mi o zlatých časech v roce 2016...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A záleží na tom? V čem se lišíte od toho kriplika modroesesáckýho co tu operuje "ne/uspěním ve svobodné společnosti"? Všechno zužovat na prachy, co si lze pořídit za prachy? Velký prt! Nic bez čeho bejt nemůžem. Já např. jsem ještě jako fanda tohodle hnoje v 95 dělal v obchodě s akciema a vykupoval pro jedny šíbry od starejch i mladejch kuponový knížky. A bral sjem tučný provize, ale pak mě začalo srát, že se na mě lidi kterejch si vážím dívaj skrz prsty jako taky spolušíbra těch prevítů a začal jsem to flákat. A takovej kravaťák z centrály mě pozval na oběd a tam spustil, že prej "jestli jsem nespokojenej s platem" apod. kydy, jako by nic nepochopil! Jako bych si za tu hnusnou apanž vod něj mohl nakoupit váženost dobrých lidí! Úctu sám k sobě! Tohle to ten židáckej xindl zkrátka nebyl schopnej pochopit! Hovad modroesesáckej co mě tu poučoval o "úspěšnosti" by mi jistě poradil, abych tedy el dělat pro někoho jinýho a míň, ale čistější práci (mravně). Však jsem to udělal! Ale ne ofiko. Bral jsem podporu přes 10 let a celou dobu nahrával filmy pro kámoše a kámoše jejich kámošů, neprv VHS, pak DVD a kšefty se mi jen hrnuly! Teprv nástup stahování na internetu to utnul. Ale nicméně ekonomicky jsem si nemoh stěžovat a navíc jsem obríral o zisk tyhle židáky a to mě uspokojovalo dvojnásob! A ani dnes si nestěžuju, podporu mám slušnou, jen jsem musel švihnout s kouřením, takže mi režim vlastně ušetřil zdraví!:)Ale co mě nepřestane nikdy srát je nespravedlnost - s tou já se nikdy nesmířím - s tím lhaním kolem, pohádkama kterejma nás nepřestali od bolšánů krmit! Jako kluci jsem říkávali" Hitler bylsvině, ale v jednom měl pravdu - cikány, židy a kmunisty měl zlikvidovat!" No a když jsem zjistil, že toto se nesmí dnes v televizi či rádiu říkat, tak mě napadlo, jakej smysl měla celá ta plyšácká komedie? Snad jen že beru prachy za nic, v tom je to fajn, ale mě to nestačí!

   Vymazat
 9. Musím souhlasit s panem VR,příspěvěk z 12:49. Tenhle statistikový fanatik a podvodný manipulátor se tu vyskytuje pravidelně. K jeho výblitkům dodám jedinný "drobný" fakt, kerý nenápadně opominul. Jeho průměry a mediány jsou, m.j. hrubá!!! mzda. Kolik z ní zůstane normálnímu zaměstnanci, po Kalouskově "superhrubém" zdanění a odvodech zná každý z výplaty. S tím oslem opravdu nemá smysl diskutovat. I kdyby jste mu předložili jakýkoliv relevantní argument, stejně ho nepřesvědčíte. S blbem, ještě k tomu fanatickým jako domovní důvěrnice za bývalého režimu, nelze. J.B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. JéBé

   jak může být někdo tak vymaštěný jako jsi ty??? Já budu první kdo bude pro nižší daně a odvody. Ale z čeho by ti kdo potom platil tvůj důchod a zdravotní péči o tebe? Jenom čistě důchody představují třetinu veškerých výdajů státního rozpočtu!!!

   Takže ano ty pakoši. Snižmě daně a odvody na polovinu. Beru tě za slovo, jsem pro. Ale dostaneš poloviční důchod. Tomu se říká "střelit se do vlastní nohy", "nasrat si do vlastního hnízda" apod.

   Vymazat
 10. Naprostý souhlas s tím, že forma vládnutí není žádnou zárukou prospěšnosti pro občany. Tzv. osvícený panovník může být podstatně efektivnější, jen jak se k němu dobrat. Určitě volbou většiny občanů a zároveň jeho kontrolou danou možností konání referend o všech podstatných věcech. Panovník by pak mohl zamítnout např. pouze 2-3 výsledky referend a pak by musel již odstoupit.

  OdpovědětVymazat
 11. V diskusi jsem nezaznamenala hodnocení vlastního návrhu nového volebního systému. Mně by se osobně takový systém líbil. A že předpokládá občanskou iniciativu? Je nabíledni, že pokud jsme nespokojeni, musíme se pokusit změnit poměry zdola. Že by to bylo moc práce a výsledek zatím nemůžeme odhadnout vzhledem k tomu, že prostě některé následky se nedají dohlédnout? Ani PS, ani senát, ani chamtiví kapitalisté si větev pod sebou nepodřežou. Proto to musí být iniciativa lidí. Já si myslím, že to půjde hodně těžko, ale nakonec se to podaří. Vždycky v dějinách, když se jeden systém přežil a přestal vyhovovat většině lidí, byl nahrazen jiným. Nikdy se to neobešlo bez potíží, krveprolití, chaosu. Nikdy to nebyl rychlý proces, i když některé revoluce znamenaly skokový posun. Prostě žijeme v přelomové době, jak píše Ilona Švihlíková. Možná že až naši vnukové nebo prapravnukové zažijí kvalitativní posun. Vždycky někdo ve svých názorech a myšlenkách předběhne dobu, je vysmíván a ostouzen, ne-li přímo zlikvidován, ale nakonec ke změně dojde. To se nedá zastavit, to je zákon přírody. I otrokářský řád, který tak dlouho a pevně držel životy lidí ve svých spárech a oni byli bezmocní, se nakonec zhroutil. Teď se světový kapitál pokouší nadělat z nás nesvéprávné otroky znovu, a zase se mu to nepovede. Bude kopat, špehovat, střílet, ničit přírodu, devastovat lidskou duši, ale nakonec prohraje. Nebo se stane něco jiného - vyspělé technologie jsou už nějakých 70 let schopné zničit všechno žití a vymazat planetu z mapy vesmíru. To by byla jediná alternativa. Vážím si pana Mrázka, že jako jeden z mála navrhuje řešení. Jistě by si zasloužil, aby místo pseudodebaty a osočování se aspoň někteří přispěvatelé nad jeho návrhy zamysleli a třeba i oponovali. Vždyť právě v tom, že dáme hlavy dohromady, je naše síla. Zdravím Pavla

  OdpovědětVymazat
 12. Pro 11,49+12,49+17,11. Ani svoboda nemůže být bezbřehá a pokud máte takový přehled sdělte mi co mám z využívání nerostného bohatství a dopravní infrastruktury svého státu. Průběžný důchodový systém je nesmysl, celé to důchodové pojištění je podvod. Stát by měl na důchody vybírat daní. Stát se musí chovat jako spořádaná rodina, která svým slabším členům pomáhá. Kde jsou Vaše křesťanské euroatlantické hodnoty. MOTROK 21 STOLETÍ.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sociální pojištění je normální daň. Stejně jako zdravotní pojištění. Pojištění se to jen jmenuje.
   Zřejmě tomu moc nerozumíte a průběžnému systému už vůbec ne.

   Kde jsou křesťanské pomáhací hodnoty se zeptejte diskutéra JéBé kterému se zdají daně a odvody (taky daně) příliš velké. Stát pomáhá slabším 600 miliardami korun ročně (výdaje MPSV) Zdá se vám tato částka malá?

   Vymazat
  2. je to asi o 120 miliard méně, ale co to je dneska 120 miliard že. 80% jde na důchody a to není žádná pomoc potřebným, ti lidé poctivě pracovali, platili daně a spořili si na důchod u státu. Stát jim uložené prostředky zhodnotil jako řádný hospodář a nyní jim je vyplácí zpět. nebo se pletu?

   Vymazat
 13. Vážení !
  Autor článku nám nabízí „další!“ formu - jak si zvolit toho pravého. Tento systém v praxi znamená asi toto. Současní vládní činitelé těžko připustí jakoukoliv změnu. Navrhovaný systém je asi pro většinu našich spoluobčanů ( pohodlných a těžko měnících svoje názory – získané z ČT ) i tak dosti náročný co do provedení a hlavně příliš zdlouhavý a nejistý ve výsledcích. Asi by bylo (SciFi) kdyby poslanecké a senátní funkce byly čestné – samozřejmě s patřičnou refundací a ne zlatým zaopatřením. Parlamentní zasedání by mohlo probíhat formou videokonferencí a bylo by zajímavé, jak by se touto formou experti vykecávali – jak mají ve zvyku – hodinu o ničem!
  Z nějakého ? důvodu se v diskusi dostaly na první místo platy. Diskuse na toto téma je ošidná. Máme tu minimálně 4 skupiny občanů:
  Ti jež jsou sytí a nemají potřebu počítat
  Ti jež sotva s financi vycházejí
  Pak tu máme důchodce, invalidy a celou plejádu sociálních problémů – závislých na pomoci státu
  A nakonec ty, co nemají vůbec nic ( majetek, příjem obydlí )
  Čím jménem chcete diskutovat o příjmech, když sytý hladovému nevěří.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. POLITICKÁ TŘIDA ŠMEJDŮ NEPŘIPUSTÍ ZMĚNU A CHCE SE NADÁLE POPELIT V PARLAMENTU

   a vyrábět vadné zákony v tom máte pravdu,přičemž legendární vzorový zmetek je Zákon o referendu,který vyrábí ty Netáhla už celé čtvrtstoletí,kdy ted produkují v návrhu naprosté nesmysly k nepotřebě.
   Musíme zkusit najít způsob jak tu polit.třidu šmejdů i s jejich STAROU POLITIKOU,zgichaných stran,které se zběsile brání DIALOGU s voliči ve formě otevření diskuznívj rubrik na jejich stranických webech,ktere ji MY občané platíme,ODSTRANIT.Nyní zpozorovali,že budeme chtít jejich celou polit.třidu poslat na rozptylovou loučku a vystrašeně smolí zákon o cenzuře.Vědí že, se to už podařilo u ODS a TOP chcípáků,kteři by se rádi prali atomovými pumami.

   VYPADÁ TO,ŽE MŮŽEME OČEKÁVAT TUHÝ ODPOR,ALE PROTOŽE OBČAN VOLIČ JE VĚČNÝ TAK SE NÁM TEN POHŘEB ŠMEJDŮ DŘIVE NEBO POZDĚJI POVEDE.

   Vymazat
 14. To nic neni, komunisti.
  Vasemu Putlerovi se podarilo okradenim naroda dosahnout dokonce POKLESU HDP. :-)

  OdpovědětVymazat
 15. Panstvu diskutujícímu například 22. dubna 2016 - 9:59, 11:45, 10:57, 11:39, 12:23, 12:28. tak nějak uniká, že se všichni rodíme s nějakými předpoklady a do podmínek, kde máme větší nebo menší možnost tyto předpoklady uplatnit a rozvinout. Když už je tu argumentováno průměry, statisticky je 50 % podprůměrných co do intelektu a 50 % z nás má nadprůměrnou smůlu. Takové jsou zákonitosti, řekněme, přírody. Inteligentnějším dojde, že jejich úspěch zdaleka není jejich čistě osobní zásluhou, mravnějším zas, že řada „úspěchů“ je víc nebo míň na úkor jiných. Někdo si to přebere, někdo ne. Křesťané na to mají poslední soud, Budhisté tuším karmu.

  OdpovědětVymazat
 16. Některý lidi už by se měli probudit, dnešní statisticky vykázaná nezaměstnanost počítána podle starých tabulek bude na trojnásobný cifře. kdepak asi udělali dnešní soudruzi aparátčíci chybu? vláda se často bije v hruď kolik máme nezaměstnanost protože jim to dobře dělá na jejich ego. Vyházet lidi ze statistiky je jednoduché, nastavíte pravidla která nesplní a pak je můžete vykopnout. Statistici dostávají prachy od státu, opravdu si myslíte že to někdo řekne nahlas? Nikdo nechce přijít o práci a dnes se vyhazuje za mnohem menší provinění než je nesouhlas s vládnoucí garniturou. Věřit dnešní statistice nanipulované ve prospěch lepších čísel se dá věřit asi jako český televizi nebo tvrzení že politici chtějí naše dobro. jestli něco politici chtějí tak jsou to naše prachy a udržet se v politice, ostatní věci jim jsou buřt.

  OdpovědětVymazat
 17. Když se to tak vezme,mohl by každý domorodec v ČR na toho Guvernée a jeho partu banksterů poslat trestní oznámení,protože vykrádají i platy policistů a soudců a pan president zřejmě ani neví,že ČNB zločinecky láme tu neviditelnou ruku trhu zásahy jako za komunistů.

  DOST SE NASMĚJEME KDYŽ TO UDĚLÁ NAJEDNOU 8 395 132 voličů i poté když ten Guvernér prý jeden z největšich zločinců všech dob odejde a bude konečně podplacen tím vyššim místem někde v SS.

  OdpovědětVymazat