Reklama

.

.

pondělí 11. dubna 2016

Stížnost na ČT je hotova – co dál? Díl II.


- PP - 
11. 4. 2016  Kosa zostra čili vlkovobloguje


Následující část shrnuje, jak ČT porušovala své povinnosti v době, kdy vytvářela dojem, že se na Krymu zhmotnila ruská armáda, že se následně Krym opakoval na Donbase, že Rusko vyhrožovalo ukončením dodávek plynu do Evropy a že jeho k boji připravená armáda stála na hranicích.

ČT zejména:

 1/ nepravdivě tvrdila, že přítomnost ruských vojsk na Krymu byla čímsi novým, nedovoleným a popíraným, přestože:

 • přítomnost trvá již od dob Kateřiny Veliké (tedy více než 200 let) a Krym si vybojovalo Rusko a nikoli Ukrajina
 • podle platných smluv bylo možné ruský vojenský kontingent ještě posílit (dle dostupných informací z 16.000 na 25.000)
 • ruští představitelé o přítomnosti výslovně hovořili
 • i činnost byla za určitých okolností smluvně povolená
 • přičemž v důsledku mimořádné situace, která vznikla násilným a protiústavním svržením vlády a prezidenta, mohla existovat i další mimosmluvní oprávnění


 2/  průběžně nepravdivě tvrdila, že V. Putin popíral činnost nebo dokonce i přítomnost ruských vojsk na Krymu, přestože:
 • tvrzení nedoložila
 • V. Putin na tiskové konferenci na začátku března o přítomnosti otevřeně hovořil, zatímco v otázce činnosti mlžil (ani ji výslovně nepopřel, ani nepotvrdil), přičemž též řekl, že na Krymu byla „posílena obrana” tamních ruských základen (aniž by specifikoval, co konkrétně to znamená)
 • stálý zástupce Ruska při OSN též o několik hodin dříve uvedl, že ruská vojska provádí činnost, kterou považují za potřebnou k „zajištění bezpečnosti” a k „prevenci extremistických akcí”
 • v polovině března uvedl, že Rusko muselo „pomoci vytvořit podmínky”, které by obyvatelstvu Krymu umožnily rozhodnout o své budoucnosti (a též výslovně uvedl, že ruské ozbrojené síly na Krymu byly přítomny)
 • na konci března a v dubnu v souvislosti s činností mluvil o „vytvoření podmínek pro konání referenda” či o „krytí zad krymské milici”
 • později se již vyjadřoval konkrétněji, přičemž nová tvrzení byla v souladu s výše uvedenými výroky
  3/  bagatelizovala skutečnost, že se na Krymu zformovala milice (jejíž příslušníky nejednou vydávala za ruskou armádu)

 4/  tvrdila, že ruská média označují představitele Kyjeva za „nacisty”, přestože:
 • tvrzení nijak nedoložila
 • kontrola téměř 100 článků, které v relevantním období vydala tehdy přednostně démonizována stanice RT, nic takového neprokázala
 • sama ČT použila obrázky, jimiž přirovnávala V. Putina k A. Hitlerovi a obyvatele Krymu k sudetským Němcům
 • zatímco současně důsledně bagatelizovala či ignorovala ty kyjevské skupiny, které se účastnily pochodňových průvodů a hlásily se k SS či banderovcům
  5/  obviňovala ruská média a politiky z propagandy či lží, přičemž:
 • taková tvrzení řádně nedoložila
 • sama se dopouštěla činů, z nichž obviňovala ruská média (leč na případné stížnosti reagovala tvrzením, že se jednalo o pouhá nepodstatná a výjimečná pochybení, která v celkovém součtu nic neznamenají)
 • ignorovala dezinformování ze strany neruských médií (a běžně konkrétní dezinformace přebírala či ještě zesílila)
 • ignorovala dezinformování či dokonce zjevné falšování materiálů ze strany neruských politiků či jiných významných činitelů
 • a to včetně jednoznačně nepravdivého výroku B. Obamy, dle kterého se Kosovo odtrhlo na základě referenda, které mělo proběhnout ve spolupráci se sousedními státy a OSN (čímž se mělo odlišovat od Krymu), nemluvě o ostatních případech
  6/  celkem 89% článků, které byly věnovány jednoznačnému hodnocení situace na Krymu (či v souvislosti s ní) ze strany nevládních subjektů, věnovala těm názorům, které byly v souladu s redakční linií – a to přesto, že k dispozici byly stejně či více kvalifikované postoje, které by daný nepoměr vyrovnaly

 7/  v souvislosti s děním na Krymu užívala výrazy „invaze”, „okupace” či „anexe”, přestože jejich ustálený význam (jakož i význam, který ČT pojmům přiřadila) neodpovídá událostem, k nimž na poloostrově došlo

 • žádné území navíc nemůže být současně „okupováno” a „anektováno”
  8/  nepravdivě tvrdila, že Moskva hrozila Kyjevu přerušením dodávek plynu v případě nezaplacení, přestože ve zmiňovaném dopise bylo ve skutečnosti uvedeno, že:
 • ukrajinská ekonomika je ve špatném stavu (a to i kvůli nerovnováze obchodu se zeměmi EU), plynový dluh roste a během posledního měsíce nebyl za plyn zaplacen jediný dolar (a to přesto, že v platnosti stále byla snížená cena)
 • Gazprom je tedy dle smlouvy nucen dodat jen tolik plynu, kolik bude předem zaplaceno (nikoliv tedy zcela „zavřít kohoutky”), v důsledku čehož vzroste riziko neoprávněného odběru, čímž by se snížilo množství plynu dodaného oprávněným odběratelům
 • k vyřešení výše uvedených problémů by tedy měly být zahájeny konzultace příslušných ministrů
  9/  o měsíc později tvrdila, že dle R. Fica V. Putin hrozil zastavením dodávek plynu Evropě, přestože se v relevantním dopise, jehož obsah ČT znala, nic takového nepsalo (pouze bylo uvedeno, že kvůli neplacení a nárůstu dluhu bude Kyjevu od příštího měsíce dodáno jen tolik plynu, za kolik předem zaplatí)

10/ ignorovala či bagatelizovala informace, které v období mezi pučem a vypuknutím plnohodnotné občanské války vytvářely či prohlubovaly odpor části obyvatelstva vůči Kyjevu, především:
 • skutečnost, že se kyjevský parlament jen několik hodin po převratu pokusil zrušit ruštinu jakožto úřední jazyk v oblastech, kde rusky hovořil dostatečný počet lidí
 • odposlech J. Tymošenkové, v němž se hovořilo o „pobití zatracených Rusů”, „spáleném poli” a podobně
 • skutečnost, že byly hlášeny či jednoznačně proběhly fyzické a psychické útoky a jiné formy perzekuce vůči lidem, jejichž jednání či politické smýšlení bylo určitými skupinami shledáno nežádoucím
 • skutečnost, že se moci v Kyjevě chopili také lidé spojení s organizacemi, které byly i „proevropskými/západními” zdroji (typu Evropského parlamentu či BBC) dříve označeny za xenofobní, rasistické, ultranacionalistické, šovinistické či neonacistické
 • skutečnost, že náměstkem gubernátora Dněpropetrovské oblasti byl jmenován B. Filatov, který v souvislosti s děním na Krymu uvedl, že je třeba vůči tamním lidem vystupovat umírněně… a pak je pověsit
 • skutečnost, že v ulicích působily nestátní ozbrojené skupiny Pravého sektoru a obdobných organizací
 • události v Oděse z 2. května

11/  násilné a protiústavní svržení vlády a prezidenta absurdně označovala za „demonstraci”, zatímco skutkově podobné jednání (typu vyzbrojování se, obsazování státních budov, nastolování vlastní moci a podobně), které následně vypuklo na východě země, vykreslovala jako:
 • opakování dění na Krymu, přičemž:
 • ignorovala výrazně větší podobnost (ve výzbroji, výstroji a taktice jednotlivých skupin) s únorovým děním na severozápadě země
 • ignorovala výrazné odlišnosti oproti dění na Krymu (odlišný postoj místního obyvatelstva, odlišná motivace státních aktérů, odlišná výzbroj, výstroj a taktika ozbrojených skupin)
 • v tomto smyslu vydala článek, který se vydával za objektivní shrnutí ověřených faktů, přestože se ve skutečnosti převážně jednalo o shrnutí slov stálé zástupkyně USA při OSN (což ovšem ČT nikde neuvedla)

 • činnost ruských agentů či speciálních sil, což se snažila doložit skrze:
 • poskytování prostoru nedoloženým obviněním (která byla někdy vydávána za fakt)
 • věnování článku americkému obvinění, které na základě kyjevských fotek tvrdilo, že určitý muž byl v roce 2008 vyfocen v Gruzii jakožto příslušník ruských speciálních sil, zatímco v roce 2014 měl být vyfocen na východě Ukrajiny – obvinění ovšem bylo brzy vyvráceno, což již ČT ignorovala
 • zdůrazňování nepodstatných informací (typu, že se lidé v milionovém městě navzájem neznají)
 • ignorování/bagatelizování informací, dle kterých se protikyjevské milici podařilo získat zbraně z policejních stanic, zbrojního skladu (který byl dle Guardianu největší ve východní Evropě) či z jiných místních zdrojů
 • činnost „pogromistů”, „teroristů” či „únosců”, což činila např. skrze:
 • vydávání kyjevských nálepek za fakt
 • tvrzením, že v Slavjansku jednoznačně došlo k pogromům proti Romům, přestože tvrzení nebylo doloženo žádnými spolehlivými zdroji
 • tvrzením, že doněckým Židům bylo údajně vyhrožováno, přestože v danou dobu již ČT mohla a měla vědět (a patrně i věděla), že materiály, na nichž bylo tvrzení založeno, byly téměř jistě zfalšované
 • vydávání kyjevského tvrzení o rukojmích v Luhansku za fakt, přestože nebylo ničím doloženo (a naopak odporovalo známým faktům i logice)
 • jednání v kontextu bezprostředně hrozící či již probíhající ruské operace, jejíž údajnou existenci ČT „dokládala”:
 • vydáním infografiky, v níž srovnávala sílu ruské a ukrajinské armády (tedy zveřejněním srovnání, které se běžně užívá v případě bezprostředně hrozícího konfliktu)
 • vydáváním tvrzení NATO o „připravené” ruské armádě „na hranicích” za fakt
 • ignorováním skutečnosti, že oblasti, které NATO vyznačilo, se nenacházejí na hranicích
 • ignorováním článku Washington Post, dle kterého na řadě vyznačených míst nebyla v předchozích letech přítomnost vojenské techniky ničím zvláštním
 • ignorováním skutečnosti, že NATO nedoložilo, že by dané jednotky představovaly připravenou armádu (tedy takovou, jež má naplánovaný postup a jež má k dispozici dostatek zásob, personálu a podobně)
 • nepravdivým tvrzením, že mluvčí ruského prezidenta přiznal rozmístění tisícovek vojáků u hranic
 • nepravdivým tvrzením, že ministr Lavrov pohrozil vojenskou reakcí na operaci, skrze kterou se Kyjev snažil rozšířit svou moc na východ země
 • poskytnutím rozsáhlého prostoru pro další články, dle kterých bezprostředně hrozila či již probíhala ruská operace, zatímco opačným postojům byl věnován násobně menší prostor (konkrétně bylo jedné straně věnováno 82% relevantních článků)
 • ignorováním rozdílu mezi „oblastmi u hranic” a „regiony sousedícími s Ukrajinou” (jejichž jednotlivé části mohly být od hranic vzdáleny desítky či stovky kilometrů)
12/  v rozporu s fakty a běžným významem slov označovala situaci na jihovýchodě země za „povstání” (zatímco únorové povstání na severozápadě země označovala v rozporu s fakty a běžným významem slov za „demonstraci”, zatímco jeho výsledek obdobně pochybně označovala za „revoluci”)

13/  v důsledku dezinformací uvedených v předchozích bodech vykreslovala možný zásah zcela odlišně:
 • pokud by během února ukrajinská vláda vojensky zasáhla proti „demonstrantům”, jednalo by se dle obrazu, který ČT vytvořila, o „brutální čin represivního režimu”
 • když v dubnu ti, kteří svrhli ukrajinskou vládu, nasadili proti těm, kteří se jim postavili na odpor, ozbrojenou sílu, jednalo se dle ČT o přirozenou, pochopitelnou a nezbytnou reakci „ukrajinské vlády”

14/  nevěnovala řádnou pozornost očividnému dvojímu metru evropských a amerických politiků, který se projevoval především:
 • podpořením násilného a protiústavního svržení vlády a prezidenta, leč odsouzením následné reakce určitých částí země
 • přehlížením či podporou činnosti nestátních ozbrojených skupin na severozápadě země, leč zdůrazňováním a odsuzováním obdobné činnosti srovnatelných skupin na jihovýchodě
 • veřejným i neveřejným vměšováním se do ukrajinských záležitostí během vlády V. Janukovyče, leč následným odsuzováním vměšování
 • ochotou Evropského parlamentu spolupracovat s kyjevskou vládou, přestože její součástí byla strana Svoboda, o níž Evropský parlament o rok dříve ve svém usnesení prohlásil, že vyznává postoje, které jsou v „rozporu se základními hodnotami a zásadami EU”, a že by se s ní ukrajinské „prodemokratické strany” neměly spojovat

15/  selektivně zdůrazňovala, kdo je kým (údajné) financován; především:
 • zdůrazňovala údajné financování stanice RT, ale nikoliv Hlasu Ameriky, RFE/RL, Euronews, Deutsche Welle, France 24, kyjevských médií, atd.
 • věnovala článek (i jiné formy pozornosti) E. Lucasovi, leč neuvedla, že ten byl součástí vedení organizace, která byla mimo jiné financována ministerstvem obrany USA a americkými zbrojařskými společnostmi
 • věnovala titulek tvrzení, že A. Kwaśniewského platí „Janukovyčovi lidé” (tj. společnost Burisma), zatímco informaci, že ta samá společnost platila H. Bidena, syna amerického viceprezidenta, ČT již titulek nevěnovala

16/  nepravdivě tvrdila, že se dle dubnového ženevského prohlášení měly ozbrojené skupiny na východě země „vzdát” (nechat se odzbrojit a vyklidit obsazené budovy), přestože:
 • dle prohlášení měly být odzbrojeny všechny nelegální ozbrojené skupiny (tedy včetně kyjevských) a měly být vyklizeny nelegálně obsazené budovy a nelegálně obsazená veřejná prostranství (tedy v celé zemi, nikoliv jen na východě)
17/  tvrdila, že „jednomu z předáků krymských Tatarů” bylo jednoznačně zakázáno vstoupit do Ruska, přestože ruské úřady takové tvrzení odmítly a přestože daný předák údajný zákaz dokládal papírem, který nebyl podepsán a která neobsahoval žádnou oficiální hlavičku

18/  tvrdila, že se A. Muzyčko jednoznačně omylem zabil sám, přestože se jednalo o pouhé tvrzení Kyjeva (který patřil mezi hlavní podezřelé)

19/  tvrdila, že slavjanská milice zajala pozorovatele ze zemí OBSE, zatímco důsledně bagatelizovala klíčovou informaci, že společně s nimi cestovali též příslušníci kyjevské tajné služby či ozbrojených sil
 • současně věnovala značný prostor obviněním kyjevské tajné služby, zatímco ignorovala opodstatněné podezření, že pozorovatelé byli Kyjevem zneužiti ke špionáži
20/  tvrdila, že na jihovýchodě země působí „proruští separatisté”, přičemž:

 • tvrzení řádně nedoložila
 • nezohlednila skutečnost, že dle kyjevského Mezinárodního sociologického institutu zhruba 70-74% obyvatel Doněcka/Luhanska neuznávalo kyjevskou vládu (opačně odpovědělo 14-17%), leč k Rusku se chtělo připojit jen 27,5% obyvatel Doněcka a zhruba 30% obyvatel Luhanska, přičemž zhruba 75-80% dotázaných v případě zachování jednoty země požadovalo decentralizaci či federalizaci (zatímco současný stav chtělo zachovat jen 10-13% dotázaných)
 • ignorovala reportáž NYT o slavjanské milici, dle které se oslovení příslušníci milice neshodovali v otázce, čeho chtějí dosáhnout, leč nikdo z nich nepochyboval, že nepřítelem je Kyjev

 • nepravdivě tvrdila, že se v oblastech pod kontrolou Doněcku/Luhansku konalo referendum o nezávislosti, přestože skutečnost nebyla tak jednoznačná
21/  obdobně běžně označovala tyto osoby za „radikály”, přestože není zřejmé, proč by ozbrojený odpor vůči násilnému a protiústavnímu svržení vlády (a jeho důsledkům) měl být považován za radikální

22/  zcela odlišně prezentovala střelbu na Majdanu a události v Oděse, když v prvním případě jednoznačně obvinila policii (přestože obvinění řádně nedoložila a přestože měla k dispozici informace, které ho vyvracely či alespoň silně oslabovaly), zatímco ve druhém případě zvolila opatrný a polemický přístup
 • zároveň nepravdivě tvrdila, že ruská vláda označila oděské události za „novou Osvětim” a „čin fašistických pohrobků”, přestože se takto ve skutečnosti vyjádřili pouze dva poslanci (z nichž jeden byl opoziční)
 • zároveň vytvářela falešný dojem, že desítky lidí zemřeli během bojů dvou skupin, což ovšem neodpovídalo dostupným informacím 
  23/  téměř vůbec nerozlišovala mezi jednotlivými složkami kyjevských ozbrojených sil, v důsledku čehož vytvářela falešný dojem, že na straně Kyjeva bojovala „armáda” (řádně vybavená a vyškolená), zatímco za Doněck a Luhansk jakési skupiny „povstalců/separatistů/radikálů” (od nichž nebylo možné příliš očekávat)
 • současně ČT bagatelizovala/ignorovala informace o velmi nízké morálce kyjevské armády (zatímco v případě kyjevských polovojenských sil bylo možné předpokládat opak)

24/  obyvatelstvu, které nebylo pod kontrolou Kyjeva či vůči němu vystupovalo opozičně, nejednou upírala jeho ukrajinské občanství či národnost
 • a to do té míry, že byla dokonce schopna tvrdit, že v Oděse došlo ke konfliktu mezi „proruskými a ukrajinskými demonstranty”
 • též řádně nereflektovala skutečnost, že ozbrojený konflikt mezi organizovanými skupinami v rámci jednoho státu (či více regiony, které byly dosud součástí jednoho státu), kdy obě skupiny ovládají určitá území, se běžně označuje jako „občanská válka”
 • a v případě občanských válek zpravidla nelze žádnou z frakcí označit za reprezentanta celé země a jedné skupině nelze připisovat a druhé upírat jejich sdílenou národnost či občanství (respektive by obojí uvedené bylo možné jen za určitých okolností, které ovšem nenastaly)

25/  k označení jedné strany užívala spíše pejorativní výrazy, zatímco k označení druhé užívala výrazy neutrální či meliorativa; jednalo se především o nálepky:

 • „ukrajinská vláda” x „proruští vzbouřenci”

 • „Ukrajinci” x „separatisté”

 • „dobrovolníci/vojáci” x „ozbrojenci/radikálové/teroristé”

26/  v důsledku předchozího bodu vytvářela falešný dojem, že jedna strana představovala cosi normálního, zatímco ta druhá měla být čímsi mimořádným/nenormálním (a tedy původcem problémů), ač takový popis neodpovídal realitě

27/  ignorovala dokument o údajném korsuňském pogromu, přestože méně závažným a nesrovnatelně hůře doloženým tvrzením/obviněním prostor věnovala (a v některých případech je vydávala za ověřený fakt)

28/  tvrdila, že se korupce na Ukrajině rozbujela za V. Janukovyče, přestože:

 • tvrzení ničím průkazným nedoložila
 • dle Transparency International se v době jeho prezidentství korupce pohybovala na stejné úrovni jako dříve 
  29/  ignorovala/bagatelizovala informace o narušení ruské hranice ze strany kyjevských ozbrojených sil (jakož i informace o dopadu munice na ruské území)

30/  nepravdivě tvrdila, že V. Putin oznámil zahájení zbrojení, ač ve skutečnosti:

 • vojenské otázky nebyly hlavním tématem proslovu
 • výslovně uvedl, že Rusku nehrozí bezprostřední vojenské nebezpečí
 • oznámil pokračování dosavadních zbrojních plánů, nikoliv jejich rozšíření

31/  bagatelizovala konflikt mezi Majdanem a Kyjevem, přičemž především nevěnovala žádnou či řádnou pozornost skutečnosti, že

 • představitelé Kyjeva Majdan obviňovali z činnosti, která ve výrazně větší míře probíhala v době, kdy takovou činnost ty samé osoby schvalovaly, tolerovaly či povzbuzovaly
 • A. Avakov označil Majdan za projekt ruské tajné služby
 • V. Kličko v souvislosti s Majdanem hovořil o páté koloně 
  32/  během července i srpna (nadále) tvrdila, že se u hranice jednoznačně shromažďovala ruská armáda, přestože daná tvrzení buď nebyla ničím průkazným doložena, nebo byla vyloženě nepravdivá

A/ v srpnu dokonce tvrdila, že u hranic probíhá cvičení, přestože to bylo ve skutečnosti hlášeno v oblastech vzdálených od hranice 130-620 kilometrů vzdušnou čarou
B/ a v televizním vysílání moderátor dokonce vydával za fakt svou domněnku, že „u hranic” stojí 20.000 „k boji připravených” vojákůPokračování v nejbližší době.40 komentářů :

 1. Já to říkám pořád, vzít buldozery a ten barák i s jeho smradlavým obsahem nahrnout do Vltavy.Toto svinstvo by myslím moc lidem nechybělo. A že ty kurvy ulhané nemají ani trocha svědomí, hrůza. Proč si platíme takový smrad? Když už i jednodušší lidé začínají chápat, co je to za svoloč, tak to s tím hnusem přehnali, a už jim to dochází.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PODLE POSLEDNÍCH ZPRÁV SI CHCE UDĚLAT ČT U SVÝCH PLATÍCÍCH DIVÁKŮ OKO A DÁ ZAPRAVDU

   těm,kteři se domnívají,že pan PUTIN má být prý ČT navržen na NOBELOVU CENU MÍRU jako nejlepši vojevůdce všech dob.Ono se totiž v dějinách světa nevyskytl nikdo,kdo by beze ztráty jediného samopalníka dokázal zabírat celé poloostrovy zvláště proto,že byly RUSKU ukradeny komunistickým UV KSSS padlého SSSR,který se nikoho neptal a přifařil KRYM k dnes chcípající fašistické UKRAJINĚ..

   Vymazat
  2. JAK SE DÁLE EVROPA DOZVÍDÁ CHCE BUDOUCÍ PRESIDENT USA TRAMP ZRUŠIT NATO

   pro naprostou nepotřebnost.Nepodařilo se vybombardovat MOSKVU a dnes je tu zjištění,že je USA v tak velkých dluzích,že mu nezbývá než posílat na ukázku do ČR koloniální transportéry,které jsou z minulého století a rozpadávají se hned za hranicí,zdržují dopravu a musí být odtaženy do šrotu na tyči.

   Na návrh pracovníků ČT má vzniknout prý hned NATO Evropská armáda tedy EU-Army pod velením generalissima PUTINA,NEBOT NÁS JEDINĚ ON SVÝMI PRIMA MODERNÍMI děly a TANKY DOKÁŽE OCHRÁNIT a ne prohrávat všechny války jak se presentují zubožení NWO,kteři za sebou táhnou chromou kachnu OBAMU.

   Neví náhodou někdo jak dopadlo dnes to mimořádné zasedání FEDu,které svolala ta JELEN,aby se začaly konečně platit ty NEGATIVNÍ ÚROKY a amici si mohou vyzvedávat v automatech jen dolarové bankovky jak to nařidil jejich
   j.p.morgan bankster?

   Vymazat
  3. Pane- já teda nevím- neslyšel jsem jeho projev přímo, a asi bych mu neporozumněl, ale Trump nechce zrušit NATO.To je právě věc, kdy my vkládáme dotyčnému do úst, co nikdy neřekl, a co bychom si přáli, aby bylo.On řekl, že financování NATO je výhradně na USA, a chce to změnit, a ti, co neplatí ať vypadnou!! To je něco úplně jiného, než zrušení!Holt budeme víc na válečná dobrodružství přispívat.

   Vymazat
  4. PANE EFPE,OSV DĚKUJE,ŽE ODHALUJETE LŽI ČT.NEMOHL BY JSTE NAPSAT NĚCO O ČNB

   která podle ČT prý připravuje tzv ELEKTRONICKÝ KONCENTRÁK.Nejprve budou POLIT:STRANAMI zrušeny všechny papírové peníze a všichni vyfasují dluhové kartičky.Ty,kteří budou proti ČT a režimu protestovat nepůjdou do koncentráku,ale zruši jim plastik kartu.Tak nebudou moci nakupovat,musí vybírat popelnice ovšem brzy umřou hladem jako v koncentráku ;nebot nikdo nic vyhazovat nebude.

   Důvodem je,že na tom musí banksteři vydělat,nebot zavedou NEGATINÍ ÚROK.To znamené,že si půjči od ČNB peníze a za čas vráti méně než si půjčili.

   TAK ZANIKNOU VEŠKERÉ BANKY NEBOT NEBUDE DŮVOD,ABY OVČANÉ SPOŘILI A ANI NEBUDE CO,nebot žádné papíroví peníze existovat nemají a každý si pořidí tresor,kde narve střibro a zlato.

   NEMOHL BY JSTE TUTO pravdivou VIZI ČT VYSVĚTLIT CTĚNÉ VEŘEJNOSTI V NĚKTERÉM Z NÁSLEDUJÍCÍCH VHODNÝCH ČLÁNKŮ,NEBOT TADY TO ZACHÁZI ZA OBZOR..??????

   Vymazat
 2. Pomohlo by jedině, kdyby všichni lidé přestali tv sledovat, tím by se neplatil ani poplatek za TV, tím by všichni ulhaní chytráci museli vyměnit kravaty za montérky, a jít hrabat příkopy. Moc bych jim to přála.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Od 1.1.2019 má být vysílán program ČT v novém formátu a asi 60% posluchačů si bude muset koupit novou TV nebo setobox. Je to jedinečná příležitost nic nekoupit a odhlásit poplatky pro zmaření příjmu ČT. Dodnes se ještě neví v jakém formátu se bude vysílat. Změnu prosazuje ČTÚ kvůli prodeji frekvencí. Dva členové ČTÚ jsou trestně stíháni pro střed zájmů a velmi jim a dalším zainteresovaným na tom prodeji záleží (asi za to bude pěkný bakšiš).

   Vymazat
 3. Tak je neplaťte. Osobně to dělám již léta. A žádný zákon mě nedonutí, abych těmto prostitutkám platil byť jedinou korunu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsme dva. A jde to. Stížnosti, nadávky apod. jsou naprosto zbytečné, ČT se vám pouze vysměje. Co je v ČT bolí, to je nedostatek peněz. Nechcete-li slýchat tu špínu z ČT, tak jim neplaťte. Pokud platíte, tak si nestěžujte. Sami si na to oblbování přispíváte.

   Vymazat
  2. No, vy dva jste asi jediní členové svých domácností, viďte. Takže Vaše rozhodování bylo jednoduché. Zkuste před manželkou, nebo dětma vyhodit televizi z okna.

   Vymazat
  3. Tak mi potom vysvětlete,prosím.Byl jsem na Poště a chtěl odhlásit TV .Paní mi řekla,že je to jednoduché,ale má to háček.Podle zákona mohu být stíhaný a platit vysoké penále.Platím internet a tam i najdu co chci a koukám také na co chci.

   Vymazat
 4. Obsáhlá a věrná analýza. Vím a souhlasím.

  OdpovědětVymazat
 5. Naivní názory i příspěvky. Vysílané informace v ČT i Radiožurnálu jsou pečlivě tříděny, je na to vyčleněn tým lidí a tito lidé jsou řízeni ze zahraničí. Pokud nebude uťat penězovod z USA, nikdo s tím nehne, stejně jako s jinými organizacemi (neziskovkami), které působí na našem území. Připouštím, že část obyvatel je omámená, nicméně je to dáno prostředím, v kterém tito lidé žijí. A opět se jedná zase jen o peníze. Když někdo fidlá a dobře fidlá, jasně si vyfidlá venku víc peněz, než doma, kde o umělce ani nikdo už nestojí.
  Včera jsem viděl vysokoškoláka s culíkem na koloběžce. Musí to být trauma, když ho tatínek s maminkou nutí do něčeho, co vlastně nechce a teď zjišťuje, že takových jako je on jsou stovky, musí se tedy něčím lišit. To je to podhoubí, kde rukodělná práce zřejmě neobstojí a to sklouzává k pohrdání onou pracující masou, co furt maká, platí daně a má z toho stále hovno.
  Je tu perspektiva, že Čína tu něco zainvestuje, musí tu být pro to vhodné prostředí. Němci tu investují už pětadvacet let a poměr platů v Česku a Německu se moc nezměnil. Evidentně to chce nějakou změnu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co se týká platů, tak se ještě dlouho nic moc nezmění. Bude to trvat tak dlouho, dokud bude Česká národní banka dělat takovou finanční politiku jako dělá dnes. Oslabování koruny je největší svinstvo jaké mohly bankéři vymyslet. Jistě někomu to vyhovuje, ale většině občanů ČR ne.

   Vymazat
 6. ČT je jako kurva za prachy udělá co si zákazník zaplatí a všude je spoustu úchylú aproto to je tak jak jsme si to vyzvonily a asi to tak zůstane pokud budeme volit tak jak dosud a nebudem mít národní hrdost jako rusko.

  OdpovědětVymazat
 7. Vse psane na papire a veskere jednani se vsemi temi gaunery je na hovno!Chtelo by to uz jim konecne namlatit drzky.S pozdravem klacky do rukou,Aldo Moro

  OdpovědětVymazat
 8. Škoda práce , těm západním poskokům je to jedno !!

  OdpovědětVymazat
 9. Jaká vláda a koalice taková televize velebnosti je to hnus!

  OdpovědětVymazat
 10. Televize rekla o Putinove agresi a lhani pravdu.
  Strcte si svou stiznost komunisti do svych vlastizradnych zadnic.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milujeme tě, komentátore 20:55.
   A Tomuhle:
   https://www.youtube.com/watch?v=nViMxrvAlNQ
   nevěř!
   Tvoje ČT.

   Vymazat
 11. Televize objektivně informovala o situaci N aUkrajině, byla to ruská agrese = což kromě Rusů a vás komunistů tady na tomto portále potvrdil celý ostatní vyspělý svět. Pokud to tak není, tak sem dejte link na informaci o státech, které uznaly anexi Krymu jako správnou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tebe taky milujeme, komentátore 21:06.
   Opravdu si velmi vážíme toho, že zbožňuješ naši "Politickou korektnost".
   Nezapomeň včas zaplatit koncesionářské poplatky!
   Tvoje ČT :-)))

   Vymazat
  2. 21:15 anonyme, takže zase nic. žádný link + žádný argument. jen tak dál - pokud vám to takhle stačí ke spokojenému spaní, tak to to je mi vás líto. Až se probudíš a najdeš nějaké argumenty, tak se přihlas.

   Vymazat
  3. Anonymní11. dubna 2016 21:06

   Musím se trošku zastat ČT, protože hodně dává do vysílání pohádky. Ve všech pohádkách vždy zlo přišlo ze západu a dobro, které nakonec zvítězilo, z východu. A to v té době kdy různé pohádkové příběhy vznikaly, ještě nikdo nic o zlých USA nevěděl. Nic bych za to nedal, protože historie se opakuje stále dokola, že kdysi v dávné minulosti již nějaké to velké zlo ze západu přišlo a bylo poraženo. Lidé si přece ty pohádky jen tak nevymysleli. Každý příběh má svoje pravdivé jádro, jenže my již dnes nevíme o co šlo.

   Vymazat
  4. Pane(nebo paní), četla jste ale Tolkiena? Bílá věž, lide západu, zlo na východě...jak si to tak člověk začne dávat do souvislostí, jakoby to byla až paranoia.

   Vymazat
  5. Anonymní11. dubna 2016 21:55

   Vy nevděčníku, byl jste pochválen za to, jak hezky se ČT daří vám vymývat mozek, vy si toho nevážíte a chcete argumenty :-)

   Krym daroval Ukrajině Ukrajinec Chruščov. K anexi Krymu nemohlo dojít z toho důvodu, že drtivá většina jeho obyvatel si přála zpětné připojení k Rusku. Znevažujete vůli lidu? Jaké právo mají nějací cizáci tuto vůli zpochybňovat? Neukazuje to spíš na nevyspělost toho vámi zmiňovaného "vyspělého světa"?

   A k té Ruské agresi - Rusko má tu drzost, že se přibližuje nebezpečně k hranicím NATO, že ano? No posuďte sám:
   http://www.paratdnes.cz/2015/10/Nebezpecni-Rusove-obklicili-cely-svet-Jak-dlouho-bude-Putin-vladnout.html

   http://www.paratdnes.cz/2014/08/Proc-vede-Obama-USA-lokajskou-EU-do-valky-s-Putinem-Ruskem.html

   Trollíte z Evropského domu v Jungmannovce(Za jidášský peníz, nebo zdarma, nebo jste opravdu dočista, dočista...)?

   Vymazat
 12. Jo, nejlepší byla zpráva, že na Ukrajinu v noci vtrhlo 27 ruských BVP a udatná ukrajinská armáda je rozdrtila.
  Bohužel, novináři shodou nešťastných okolností neměli kameru, foťák ani pitomý mobil aby pořidili o této agresi důkazy.

  Ráno byla všechna ruská válečná technika vážící několik desítek tun uklizena.
  (asi tam mají dobře organizovaný hnědoukrajince, kteří to v noci stihli uklidit do místních sběrných surovin)


  No to jsme se řehtali jak koně celá rodina.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. tak se řehtejte: http://zpravy.idnes.cz/krym-putin-rusko-0e4-/zahranicni.aspx?c=A150315_165433_zahranicni_aha

   Vymazat
 13. Putine přijeď na Kavčí Hory a rozflákej jim včechny vokna :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučuji provětrat duté mozky-nejlépe pořádným palicemi- zrůdám sedícím za okny v celém komplexu ČT.

   Vymazat
 14. ten článek je snůška polonesmyslů, kritizujete CT - a ta tam přitom má své žurnalisty a reportéry, ti mnoho sklutečností vidí na vlastní oči; a přitom uvádíte v řadě případů domněnky a nedoložené věci jako "důkazy" lživosti ČT ? to je teda fakt už úplně mimo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo akorát soudruh Karas alias vodka seděl 100km od zákopů a komentoval situaci na místě....a na hlavě měl při tom teuteonskou helmu...na kose je archiv...

   Vymazat
  2. Co by jste chtěl, když čt vedou dodnes kovaní komunisti a mají kabáty naopak...

   Vymazat
  3. 10:47 a proto tedy nejdou na ruku příslušníkovi KGB ? aha, to si musím zapamatovat - logika je trochu divná. Kovaní komunisti straní USA a jdou proti Rusku = super.

   Vymazat
  4. Komunisti už 26 let v ČT nejsou. Ten hnůj tam vyrábí Havlova pravdo-láska, resp. Havlův sirotčinec.

   Vymazat
  5. tak se domluvte 10:47 a 11:27, jsou tam kovaní komunisti a nebo nejsou ?

   Vymazat
  6. A dvořák je kdo ... mám dále jmenovat...odboráře...

   Vymazat
  7. V ČT už dávno není žádný kovaný, povýšili jen nedovzdělaní, pitomí a ohební. Pavel P.

   Vymazat
 15. Všechno je marné ,pokud to nedáte k soudu a nebude to hájit třeba pan Sokol stěhovavý , tady to všichni víme ale zatím s tím neumíme naložit ,jak by si to zasloužilo.

  OdpovědětVymazat
 16. ...zapoměla jsem dodat ,že do národní sbírky na honorář bych přispěla ...

  OdpovědětVymazat