Reklama

.

.

úterý 24. května 2016

Od demokracie k neofeudalismu

Stanislav Vozka
24.5.2016      Prozitřek
Dědici vynálezu demokracie nejistě balancují na ramenech mrtvých obrů. Ovšemže i oni cítí, že ten úžasný záblesk génia made in USA 1790 už hodně skřípe. Jasnozřivější dokonce chápou, že se rozpadá a končí. Že na jeho místo bez fanfár, ale o to energičtěji vstupuje neofeudalismus, ve kterém vlastnictví kapitálu nahradilo vlastnictví půdy. A není to dobrá zpráva. Zatímco v demokracii bylo možné deklarované rituály dostatečným tlakem mas alespoň občas a dočasně proměnit na skutečné mechanismy moci, v neofeudalismu o tom můžete jen snít. 


Nová virtualita sice stále inzeruje ideály svobody a rovnosti, ale jen proto, aby zakryla, že už nikdy nebudou naplněny. Feudální řád vítězí, protože dokáže aplikovat na společnost dosud nikdy nepoužitou (neboť bez počítačů a umělé inteligence nemožnou) metodu impulsního pravděpodobnostního řízení (IPC), která vede k jejímu neviditelnému, ale plnému, ovládnutí a spoutání.

Systém IPC potlačuje efektivněji odpor díky mocné sledovací mašinérii stojící na protiteroristických zákonech, které se postupně zpřísňují po každém atentátu. Sledovací mánie se pod heslem bezpečnosti rozšiřuje o další a další výkonné pravomocí. A k sametovému gestapu přistupuje sofistikovaná kádrová politika. Nejsou vybíráni jen favorité budoucí moci, ale také její odpůrci. Vytvářejí se kontrolované opoziční skupiny, ve kterých se nespokojení otroci řízeně vybouří aniž by nadělali vládcům skutečné potíže. Výjimečně jsou některé izolované skupiny dokonce vedeny k protizákonnému jednání a zneužívány k zvyšování společenského strachu či ke kompromitaci až likvidaci nadaných, ale neovladatelných jedinců v jejich řadách.

Zásadní novinka však spočívá v tom, že budoucí vývoj není plánován a klasicky řízen. Lehkým perem mistra jsou načrtnuty jen předpokládané cíle a nikoli cesta jak je realizovat. Pravděpodobnostní řízení je založeno na poznání, že některé události (jakkoli zdánlivě důležité) nejsou rozhodující pro výsledek a o charakteru budoucích dějin rozhoduje jen málo dějových uzlů. Cestu k nim a skrze ně je možno průběžně a flexibilně předefinovávat podle toho jak světem hýbe věčný a nevypočitatelný chaos lidského hemžení.

Celý tento slalom společnosti skrze branky klíčových událostí je orchestrován v mnoha rovinách pomocí silnějších a slabších informačních organizačních a ekonomických impulsů. Ty jsou modulovány tak, aby si našly konkrétní adresáty, naladěné na správnou vlnu. Je to jako házení kamenů do rybníka. Vhozené oblázky vytvářejí vlny, které se střetávají, zesilují a zeslabují a posunují drobnosti plovoucí na hladině požadovaným směrem.

V pravděpodobnostním řízení nevadí, že každá příčina nemá žádaný následek. Důraz je kladen na mnohonásobnou, záměrně ne vždy však dokonalou, korekci. Nežádoucí jevy jsou v programované míře nejen tolerovány, ale vyžadovány. Proud impulsů, z nichž některé jsou funkční, jiné nahodilé a ještě jiné záměrně nesmyslné působí na prvky společenské sítě – fyzické osoby i skupinové inteligence – imituje přirozený chaos ale orientuje je přitom podle potřeby vládců. Zároveň jim poskytuje vysokou samostatnost, prostor pro iniciativu a improvizaci a co je velmi důležité – zdánlivou nejistotu budoucnosti.

Tento systém řízení – neřízení v mnohém napodobuje původní sebeorganizující společenské a ekonomické funkce a v mnoha případech využívá jejich (poznaných a popsaných) přirozených zpětných vazeb. Není podoben nervové soustavě organismu, ale ovládá společnost spíše tak, jako nás ovládají žlázy skrze kvantifikovanou sekreci různých, synergicky působících hormonů.

Vše je podmíněno převratnými dovednostmi věku umělých inteligencí – modelováním alternativních společenských a ekonomických budoucností celých komunit a skrze toto modelování nalézáním oněch klíčových událostí jejichž uskutečnění tvoří historii – bez ohledu na to jakým způsobem probíhá zbylých 99 % děje. Podmínkou k úspěšnému modelování jsou již existující dobře zásobené a propojené databáze s (nejen) kompromitujícími údaji o lidech, korporacích, politických stranách i zahrádkářských spolcích. Pro lidský aparát je nemožné tu spoustu dat zpracovat a vyhodnotit. Ne tak pro služebné umělé inteligence.

Kdyby manipulační páky neofeudalismu a sílu jeho umělých inteligencí měla k dispozici moudrá a milující boží jsoucnost, které záleží na štěstí všech bez výjimky, mohly by se naše děti dočkat skvělé budoucnosti. A bylo by jí obětováno relativně málo lidských osudů. Bohužel tomu tak není. Klíček odmykající Pandořinu skříňku řízení světa má v rukou několik přetlačujících se nátlakových skupin majetných sociopatů generovaných vztahovými sítěmi, jejich myšlenková zřídla, která financují a chapadla výkonné moci, která korumpují. Mezi jednotlivými nátlakovými centry pak poletují politici sbírající z nich peníze jako včely pyl z květů za to, že jim přihrávají potřebné kontakty a páky na státní struktury byvší demokracie – tajné služby, armádu, policii a celý státní byrokratický aparát.

Jednotlivé nátlakové skupiny se vzájemně přetlačují o výhody plynoucí z ovládání toho kterého lokálního až globálního procesu. Jejich základní strategické zájmy (přinejmenším těch náležících k transatlantické civilizaci) jsou však až na detaily totožné stejně jako řídící metody. Proto se impulsy jimi nezávisle generované u příjemců většinou sčítají, případně synergicky zesilují. Občasné třenice jen vylepšují funkci kouřové clony imitující volný trh, souboj idejí a vládu demokracie.

Zájmem nátlakové elity je především zajištění vlastní bezpečnosti v nejisté budoucnosti přelidněného a pod rostoucí vrstvou oxidu uhličitého se přehřívajícího se světa. Světa, kterému docházejí primární suroviny a který těmi sekundárními zamořuje planetu. Světa nad nímž přejímají vládu počítače, které eliminují potřebu lidské práce a odkazují pojem lidské důstojnosti do oblasti mýtů a pohádek. Světa, ve kterém je náplní – a zdůvodněním – lidské existence je pouze ekonomický utilitarismus. Světa, v němž dosud nevědomá masa chudých obyvatel třetích zemí náhle skrze internet reflektuje vlastní existenci a požaduje tím pádem stejné výhody, jako mají bohatí chudí – a jde si k nim vyzvednout své dávky. Světa, v němž se katastrofálně zjednodušuje přístup k technologiím masového vraždění a jeden bitcoin je víc než jeden lidský život. Světa, za kterého laskavý a milující Bůh odešel a nechal za sebou jen svůj násilnický fundamentalistický stín, nebo vakuum bezvěrectví.

Bezpečnost znamená v interpretaci superbohatých sociopatů především moc skrze neutuchající příliv zisků umožňujících financovat náročné obranné projekty. V zadlužené Transatlantidě však nastala doba stagnace. A její zdroje, pokud ještě existují, jsou a budou obětovány hladu a tlaku třetího světa. Ne z lásky, ale ze strachu. A také proto, že takové obětování přináší větší zisky než péče o miliardu zhýčkaných vlastních občanů.

Vlády regionů, států a jejich společenství, které tuto politiku produkují jsou obviňovány z neschopnosti. Ale ony se nechovají špatně, protože jsou neschopné, ale proto, že jim na nás nezáleží. Vědí že nás bezpečně ovládají ať už spokojeně předeme na peci, nebo zlostně vyjeme u vrat. Že ostrůvky klíčových událostí nastávají ve správném místočase a svět se posunuje o kousek požadovaným směrem. Zbytek nestojí za vynaložené náklady a je ponechán užitečnému chaotickému vývoji.

Chaos vytváří ve společnosti devadesáti procent chudších a chudých požadovaný pocit nejistoty a nebezpečí, který je fundamentální pro existenci feudálních vztahů. Neboť ohrožení s vděkem, ba nadšením akceptují nabídky ochrany mocných pánů. Kastovní síť dědičných ochranitelů a jimi ochraňovaných poddaných splácejících laskavost pilnou poslušností je lidskému naturelu přirozená mnohem víc než demokracie, kladoucí skrze deklarovanou rovnost na bedra každého obtížnou svobodu rozhodování. Chaos je navíc příznivější báze pro impulsní řídící zásahy, než pravidly prošpikovaná demokracie.

Díky tomu, že léta citlivě opečovávaná políčka demokratického konsensu a míru přestávají být důležitá a hospodáři se přesunuli jinam, vznikají energii nabité zlomové linie. Syriza v Řecku, Podemos ve Španělsku, hnutí Jeremy Corbyna v Anglii, aktivisté Donalda Trumpa a Bernie Sanderse v USA. Věci vybočují z hravé a nevinné atmosféry, které západní Evropa po šílené světové válce tak ráda uvykla. Na zlomových liniích jak známo stačí poměrně slabý impuls, který může přerůst v katastrofální zemětřesení. Které mnozí s marnou nadějí očekávají. Ale impulsní probabilistické řízení světa neofeudalisty to nedovolí.

Vládcům stačí, že vše to hrozné a nelidské, co se dosud odehrávalo ve virtuální realitě jiného, třetího vesmíru, neúprosně a necitelně vystupuje z obrazovek počítačových her a vpadá do načinčaných obýváků Evropanů nižší střední třídy spolu s vlnami asijských a afrických běženců. Imigrační vlna pocházející z muslimského světa nevadí, ba je potřebná a žádaná. Nově příchozí totiž neprošli rychlokursem demokracie a stále se ještě mentálně nalézají ve společnosti feudální. Pomohou nám proto efektivně překonat vzpomínky na krátké – jen dvě stě let trvající – intermezzo svobody a rovnosti.

Stali jsme se z ovladačů ovládanými a z obětujících obětovanými. Část z nás to stále nechce akceptovat a po Marxově vzoru vidí řešení ve změně systému. Efektivní změna systému je však zakázané, protože nebezpečné, téma. Namísto úvah o ní proto nastupují šaškovské férie, vydávané za státnická dramata. V prvním dějství se opatrně laškuje s myšlenkou lepší demokracie (u nás okleštěný zákon o referendu) a tématem druhého je omezení moci ekonomické elity (u nás zákon o střetu zájmů). Vše ochotnicky předváděno politiky čas od času jen pro to, aby se lid nažral a koza zůstala v bance.

Prostý lid ale ve své většině neregistruje ani toto velkolepé představení. Stačí, že mu před nos nastrkují pocit vlastní důležitosti a poloohlodanou kost materiálního – ještě kapitalistického – blahobytu. Demokracie totiž svobodou podnikání dlouho hnojila a vyživovala ekonomický superorganizmus, který stále ještě zajišťuje rezidentům transatlantické civilizace určitou formu komfortu, především proto, že je z principu homeostáze politicky těžko ovlivnitelný a dobře odolný proti nekvalifikovaným zásahům hroutících se vlád a probabilistickým experimentům neofeudálů. Ale doba podnikaelských experimentů končí a přichází plánovaný ping pong nemnoha superkorporací kombinovaný se žebráckými rentami pro ty co nemají svého ochránce.

Navíc internet navíc plodí generace, které znají mnohem méně o mnohem více věcech. Nelze jinak, než že jsou to vědomosti povrchní, nabízející zdánlivě jednoduchá nefunkční řešení, nicméně o to více v lidech utužující pocit, že všechno vědí nejlíp. Možnost bez časových prodlev komunikovat přes sociální sítě navíc vytváří iluzi lidové moci a možnosti zasahovat nekontrolovaně do děje. Moci, kterou systém ve skutečnosti kontrolovat ani nemusí a nechce.

To ovšem nepotrvá věčně. Na rozdíl od demokracie, která proti přirozenosti většiny lidské populace kladla důraz na silné individuality schopné se prosadit v konkurenčním prostředí, neofeudalismus stojí a padá se společností stratifikovanou na předem určené pány a poddané. Stojí na stabilních vazbách a světě, kde podřízení s vděčností přijímají vládu svých seniorů a výhody z toho plynoucí. Především sociální a ekonomickou bezpečnost pro sebe a své nejbližší. Legitimita nové moci se už neodvozuje od transcendentních nároků ani od demokratické volby, ale prostě od velikosti vlastněného a děděného kapitálu.

Na rozdíl od původního středověkého feudalismu v tomto novém světě peněz chybí funkční korektivy moci, jakými byl například rytířský kodex. Kterým se – div se světe – tehdejší mocní občas skutečně řídili. Nám neofeudálním chudým Evropy jednadvacátého století paradoxně zbývá jediná naděje – nová náboženská společnost, která v sobě nějaký funkční morální systém inherentně obsahuje. Například společnost islámu.

43 komentářů :

 1. Průzkum SANEP: Češi odmítají uprchlické kvóty, uprchlické „výkupné“ i bezvízový styk s Tureckem. Panuje obava z islamizace
  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Pruzkum-SANEP-Cesi-odmitaji-uprchlicke-kvoty-uprchlicke-vykupne-i-bezvizovy-styk-s-Tureckem-Panuje-obava-z-islamizace-437077

  OdpovědětVymazat
 2. Jefferson by se ze současného stavu USA a vůbec Západu, jehož jsou amíci hegemonem, zeblil a hodil si špagát. Ten se nad současnými US "jelitami" musí v hrobě točit jako vrtule. Hnus a bída současné západní pseudodemokracie je znakem úpadku Říše. Snad toho nevyužijí Němci a neupevní svoji IV. říši národa německého, jež zove se EU.

  OdpovědětVymazat
 3. Výborný článek, ale se závěr si protiřečí. Islám, který jako každé náboženství je nástroj otrokářů a proto ho sem zavádět (jak autor uvádí) naše zotročení urychlí. Záchrana je k připojení k Rusku být jeho spojencem. Protože Rusko spojence skutečně podporuje a nedělá z nich otroky.

  Všechny země, které se odpojili od Ruska šli do úpadku a stali se otroky, včetně nás:
  Naše země před rokem 1989 dokázala vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel a hutní výrobky vyvážet do celého světa, národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhů, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí …atd. atd. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme NIC. NIC. Nepatří nám v naší zemičce ani rezavý hřebík ve zdi. BYLI JSME VELMI SCHOPNÝ NÁROD

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale NEBYLY BANÁNY ,
   Trollové ! ! !

   Zelinář

   Vymazat
  2. Není problém třeba v tom, že už vlastně ani není co moc vynalézat a zdokonalovat? (Snad kromě nových léčiv, ale nakonec proč, když si planeta s těmi, co tu jsou/jsme/, už stejně neví rady.
   Jinak si myslím, že popisované tu probíhá
   několik miliard let - CHAOS - nebo kdo určil, že se po vynoření jedné litosférické desky ona rozdělí do různých částí, aby po stamilionech let opět propadla do magmatu? Osud minulých civilizací (o některých i něco víme) bude tak jako tak i naším osudem. Q.

   Vymazat
 4. Proč, pane Vozko, blábolíte o ohrožení demokracie? Přece nemůže být ohroženo něco co tady nikdy nebylo.
  Kapitalismus je s demokracií neslučitelný. Kdo žije v kapitalismu, nemůže žít současně v demokracii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je nezlucitelny so pseudokapitalizmom. Kapitalizmus tu tiez nikdy nebol.

   Vymazat
  2. Štěpáne!
   Máte pravdu. Protože i ta zastupitelská demokracie (ve většině jejích národních obměn) je stále jen institutem pro zachování (třídního) panství kapitálu. Jistí jej ohromné peníze (nadnár. korporací, finančních oligarichí atd.) k patřičnému ovlivnění polit. partají, které i ze zdejších sobotků aj. zaorálků dělají kalousky či schwarzenbergy, a masové mediální ohlupování.
   Je tedy demokracií iluzorní. Která má s vládou lidu obecného pramálo společného. Oni to dobře vědí, ale i my to víme.
   Teď už zbývá jen dopovědět, co s tím!, viďte? ...

   Vymazat
 5. Vidite to prilis negativne pane Vozka.
  Amerika stoji pred velkymi zmenami a ty prinesou ulehceni i Evrope.

  Nave nabozenstvi je na ceste a je charakterizovano tim, co ma v profilu Aquarius. ISLAM bude znicen.
  honolulu - aktivista Donalda Trumpa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V A K V A R I U M A M V E L R Y B U L E V I A T H A N A S D N A
   Donalda Trumpa !
   hoď si mašly, na MALŠI je IŠLAM !!
   . . . _ _ _ . . .
   . . _ _ . . . _ _ . ( marmeláda...)

   Vymazat
  2. 16:31. Nicholasi,můžete si dovolit alespoň nějak naznačit,o jaké nové náboženství má jít,jak vznikne a kdo ho prosadí,to především a jak a proč bude islám zničen? Nebo jen tak prostě jen žvaníte? To jsou tak zvaná prázdná slova,to co Vy předvádíte.

   Vymazat
  3. Tu na- http://creativitymovement.net/creator_library/slovakian/ner-2.html

   Vymazat
 6. Samotný článek je plný rozporuplných myšlenek a úvah. Obvyklá sáhodlouhá filozofická úvaha, která slučuje demokracii a kapitalismus. Nakonec, po důkladném osekání by se stal čitelným a srozumitelným i pro širší veřejnost. Tam kde můžeš cizí (odborný) výraz nahradit českým, použij ho, jinak i dobrá úvaha se stává pouhým uzlíkovým písmem Inků.

  OdpovědětVymazat
 7. Základní myšlenka mi vrtá již poměrně dlouho v hlavě. Mám blízko ke dřevu a jeho zpracování. Před sametem jsme měli poměrně slušně rozvinutý dřevozpracující průmysl. Ten během uplynulého čtvrt století téměř zanikl. Dřevo dnes velkou měrou vyvážíme a vlastní spotřebu velkou měrou řešíme dovozem. Když jsme s exportem dřeva, např. do Rakouska začínali, vozilo se na pily většinou v rodinném vlastnictví. Jejich kapacita byla v řádech desítek tisíc kubíků ročně. Aby udrželi tito vlastníci krok s konkurencí, podrobili své provozy rozsáhlé a drahé modernizaci. Nové technologie, které značnou měrou zvýšily výkon a snížily nároky na pracovní sílu, však zatížily tyto podniky velkými úvěry. Jeden po druhém pak skončily, větším, či menším dílem, v majetku věřitelů = bank. Podle mne jde o přirozený proces. V kapitalismu prostě platí: sežer, nebo budeš sežrán. Každá firma se musí neustále rozvíjet, jinak jí převálcuje konkurence. Stále nové a nové technologie jsou ale často nad rámec finančních možností firem. A netýká se to jenom uvedeného odvětví. Za různými "investory" stojí velmi často ti samí lidé, kteří mají svůj vlastnický podíl i v různých bankách. Tím pádem banky, resp. lidé, kteří je vlastní, stále víc kumulují majetek a spolu s majetkem i moc. Nejdříve to bylo prostřednictvím zkorumpovaných politiků. Nyní, přes různé společnosti, ovládají veřejné mínění. Málo lidí z celkového počtu je schopno samostatného úsudku. A i ten je pokřivený informacemi, které dostávají různými finančními skupinami ovládanými médii. Také školství dostává, díky zkorumpovaným politikům, pěkně na frak. Tak že jsme svědky iracionálního chování loutek zvaných politici a hry zvané demokracie. Celý tento složitý mechanismus postrádá logiku, pokud ovšem nezačneme hledat vysvětlení v různých konspiračních teoriích. Když přeskočím z průmyslu na migraci lidí. V USA kdysi napsal Thomas Barnett "dílo", kterému se většina lidí pošklebovala. Mimo jiné v něm napsal zhruba toto: Cílem evropského míšení ras je vznik nové rasy světle hnědé barvy s průměrným IQ 90. To tyto lidi zbaví schopnosti samostatného uvažování, ale postačí k samostatné práci. K tomuto účelu je nutné do Evropy přemístit 50-80 milionů dosídlenců z Afriky a Blízkého východu. Ve světle událostí poslední doby se mi Barnetovo dílo nezdá, jako nesplnitelný sen zvrhlého šílence. Všechno iracionální chování politiků má pro někoho racionální důvod. A ten někdo chce, podle mého názoru, drasticky snížit počet lidí na planetě, aniž by došlo k její naprosté devastaci a zbytek dostat do naprosté podřízenosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle dokonale vyřešil Stalin. O tom se nemluví, ale za jeho éry byla střední třída nejsilnější. Totiž stanovil pevné ceny výrobků. Pak ti velcí nemohli zničit ty malé nízkou cenou. Vedlo to spolu s dalšími geniálními kroky k obrovskému uvolnění tvořivé energie svobodných lidí, kdy z nejzaostalejší země se stali nejvyspělejší a první ve vesmíru.

   Pozn:
   Stalin je pomluvený a není marxista, proto ho Marxisté, kterým vypekl rybník po jeho smrti zdiskreditovali. Marxista je ve skutečnosti převlečený kapitalista (Marxovo stěžejní dílo to má jako nápovědu v názvu - Kapitál).

   Vymazat
 8. Nesuhlasim s poslednym odstavcom. To, ze svet potrebuje moralku a transcendentno je fakt. Je ale tiez fakt, ze ak budu svet nadalej viest sociopati a psychopati bez moralky a transcendentalnych zazitkov, svet skonci. Moralka u podriadenych mas sluzi na ich utlak.

  OdpovědětVymazat
 9. Je tiez vela sprav o pestovani spiritizmu, ciernej magie, satanizme...medzi "spickami". Nie som si isty, ze zmena je mozna bez siloveho riesenia.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není. A důvod vidím asi takový. Pro tuhle kategorii lidí se mamon stal modlou. Raději by zemřeli, než by se stali chudými a bezvýznamnými. Proto se budou bránit tak, jak to pro ně jenom bude možné. Navenek vystupují často jako bohémové, kteří pohrdají mamonem, dotují vědu,kulturu a podporují charitu. Když všechno toto konání začneme rozplétat, narazíme na zajímavosti, které tomu všemu odporují. Humanitární činností maskují výhodný odbyt potravinových přebytků. Jsem asi paranoidní, ale i za medicínou a farmakologií začínám vidět vedlejší úmysly. Občas mi totiž připadá, že si doktoři na některých postupech u obyčejných plebejců zkoušejí to, co má být nakonec určeno pro hrstku vyvolených.
   Tak že shrnuto, dobrovolně se nevzdají.

   Vymazat
 10. Nejde o neofeudalismus, to je příliš slabý termín. Má to všechny atributy otrokářství! Konečně, od jenkyů nelze nic jiného než rasismus a otrokářství očekávat.

  OdpovědětVymazat
 11. Bando rudohnědých kokotů, i když si to vůbec nezasloužíte a ničím jste k tomu nepřispěli a nepřispíváte, tak si můžete dosyta užívat fungující demokracie, veškerých svobod a právního státu. Tak si toho kurva važte.

  Že ve volbách nevyhrávají vaši oblíbenci není chybou demokracie. Prostě většina lidí ty různé Semelové, Liskové, Skály, Bartoše, Konvičky, Veleby... atd atd, nechce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co tady pindáš ty genetickej odpade zkurvenýho ksindla a StBáka Veškrny?!!!!

   Vymazat
  2. 19:27
   Konečně se probudil, dlouho hloubal na článkem a vůbec mu nerozumněl, nyní mu zapálilo, že to bude něco co nemá rád a tak se ozval tak jak umí.
   Ale jinak ostatní diskutující musím pochválit, konečně se lidé zamysleli nad realitou světa a začínají chápat o co zde skutečně jde.

   Vymazat
  3. 20:37

   Realita světa je taková, že máte všichni nacpané bachory, perfektní zdravotní péči zdarma, patříte mezi 20% nejbohatších obyvatel planety, žijete 70 let v míru bez jakýchkoli epidemií a pohrom. Objektivně nemáte vůbec žádné závažné starosti a nic zásadního vás netrápí. Samozřejmě krom vaší nekonečné závisti.
   80% obyvatel planety, kteří mnohdy nemají ani přístup k pitné vodě, by dalo já nevím co aby se měli tak dobře jako vy.
   Ale vám, prasatům zcela zdegenerovaným blahobytem které moc pálí dobré bydlo, je i toto štěstí furt málo. Furt budete pindat a vymýšlet nehorázné hlouposti jací jste prej otroci. Zcela jste ztratili poslední zbytky soudnosti, o nějaké skromnosti nehovoříc. Styďte se.

   Vymazat
  4. A to ti nakukal chcíplej Veškrna nebo si na tyhle hovadiny měl školení u Šapita ty lejnolahvárenskej pablbe???!!!

   Vymazat
  5. Pro 21:05 nevím na co reagujete, protože 20:37 byl pravděpodobně smazán. Musím, ale říci, že 70.let míru a blahobytu zařídil tatíček Stalin a Rusko, toto už po rozpadu socialistického bloku neplatí (ani západ již nemusí hledět na lidi, protože nemá konkurenci) a již jsme otroci i když se ještě máme dobře výhledy jsou katastrofické.

   Vymazat
  6. Kavárna na horní palubě Titaniku zapěla tu svou v 19:27 místního času. Je to píseň falešná, odrhovačka pro hloupé a bez vkusu. Refrén "Rudohnědá bando, že se nestydíte..." rozesměje i čerstvou vdovu.

   Vymazat
 12. Sráwně 21- 05 AK
  ..ná ně, schmejdi !!! STYťTESE !
  A hlawně NYCk neleštěte ! ! !
  _ _ _ _

  OdpovědětVymazat
 13. no teda, tys nám to nandal...
  ale bohužel asi vidíš svět ten báječný a demokratický, (dle tebe) jen od výplaty k výplatě. jsi otrokem svého zdánlivého "blahobytu" protože nic víc tě nezajímá. dobře se nadlábnout, sjet si nějakou americkou gamesku na ajfounu, na dovču k moři a to je tak asi tvůj obzor.Je mi tě líto

  Slávek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Troubelíne, užívám si dosyta veškerých vymožeností a SVOBOD které mi dnešní vyspělá společnost nabízí.

   Po konci vaší milované totality jsem mohl odcestovat na mnoho let do zahraničí, mohl jsem žít kde jsem chtěl, studovat co jsem chtěl, dělat práci jakou jsem chtěl, mohl jsem podnikat, číst co jsem chtěl, chodit na koncerty, do kina, do muzeí, ...., můžu dělat koníčky které mě baví, měl jsem možnost splnit si veškeré své sny. Žádný komouš z UV mě nic nepřikazoval, nezakazoval, nemstil se na mé rodině.

   I ty jsi měl a máš už 26 let všechny tyto možnosti a příležitosti. Nikdo ti v jejich naplnění nijak nebránil.
   Pokud jsi ničeho nedosáhl tak můžeš obviňovat jenom sám sebe, svoji lenost, neschopnost, nedostatek vytrvalosti a píle.

   Jenomže svoji vlastní zodpovědnost za svůj vlastní život si zbabělci jako ty nikdy nepřiznají. Jednodušší je pro ně křičet do světa jako staré odkvetlé kurvy jak za jejich domnělou bídu může někdo jiný. Je jedno kdo. USA, Židi, korporace, banky,..., to je jedno kdo.

   Mě tě líto teda vůbec není. Žiješ přesně takový život jaký si zasloužíš.

   Vymazat
  2. 23:14- co napsat autobiografii! Jak "chudé" dítě z "komunistické" rodiny v USA ke štěstí přišlo? Není nad vzory, hodné následování! Někdo si zaslouží život na výsluní ale jen málokdo se stane "nesmrtelným", bohu libým. Váš "smrad tlejícího hnoje" jde i éterem Netu. Vaše příměry, jako "staré odkvetlé kurvy"vhodně doplňují Vaši povahu. Využij a odhoď, kohopak je to krédo, kromě Vás? Těch, co jste jmenoval: USA.......banky? Máte pravdu, i za ty kurvy někdo může! Za zmnožení Vás můžeme bohužel my.

   Vymazat
  3. 3:53

   Povolný,

   už jsem se vás touto cestou několikrát ptal kdo kdy a jak konkrétně vám po roce 89 konkrétně zabránil v rozletu, ke štěstí, ke splnění všech vašich tužeb, ambicí.

   Nikdy jsem se samozřejmě od vás této konkrétní odpovědi nedočkal, protože ve skutečnosti nic a nikdo takový není. Je jenom vaše nekonečná tupost, lenost, neschopnost, neumětelství, frustrace, závist..., které se snažíte zoufale překrýt obecnými nadávkami na údajně zkažený systém který vám prej jaksi zničil život.

   Ne, biografii psát nebudu, na psaní nemám talent a na mém životě není nic extra vyjímečného. Ale možná by stálo za to vypracovat nějakou psychologickou studii o lidech jako jste vy. O frustrátech, zcela odmítajících sebemenší zodpovědnost za svůj vlastní život, stavějících se do pozice nesvéprávných otroků kohosi.

   Doufám, že jste ve stejné filosofii vychoval i vašich 5 dětí. Musí to být učinění chudáci. Jedna skuhrající, nadávající socka vedle druhé po vzoru tatínka.

   Vymazat
  4. 7:27 - tak třeba já snil, že až odděláme komouše jednou (mělo to vypadat samozřejmě zábavnějc a brutálnějc), že budu pánem, kapiš? TO známená že nebudu muset poslouchat žvásty kdejakýho blba a každej kdo mě nasere, tak ho zkrátka na místě umlátím železným sochorem nebo nechám rozpustit v kyselině, víš? Zkrátka že jako pán a vládce nebudu muset poslouchat krom své libovůle nikoho. Co to je za svobodu, když si tě třeba nemůžu nechat dovýst do svý obory pro privátní gladiátory a skolit si tě z nějaký pěkný a šikovný flintičky? Dal bych ti i náskok:)

   Vymazat
 14. 23:14
  Se divím, Pepku, že tak zcestovalý, světa znalý, úspěšný člověk, který si tolik užívá té naší "svobody" (třeba účastí v pochodu natržených konečníků), má po tom všem v hlavě natolik prázdno, že nechápe, jak to ve světě chodí a mele tady pořád ty mantry z havloidní pražské teplárenské. Jestli si pořád myslíš, ty sprostá nulo, že ti závidí někdo tu tvoji blbost a to, jaký jsi zamindrákovaný, zlý ubožák, tak jsi na omylu. Pokud ty svoje 3,14čoviny meleš náhodou z té svatyně svobody (SSA), tak už jsi tuplovaný ubožák, protože k tomu, aby jeden pochopil, jak to tam chodí a kdo tam vládne, stačí inteligentnímu člověku tak jeden rok.

  OdpovědětVymazat
 15. Má cenu reagovat na "hrdinu", který se pod svůj názor bojí podepsat? Hájí tady náš současný hybrid demokracie, ale asi jím moc jistý sám není.

  OdpovědětVymazat
 16. Pro toho lejnolahvárenskýho blbečka,ketrej ještě měsíc po převratu nevěděl jestli má vrátit průkaz strany platí jediný:Jdi si ty hovadiny o debilokracii,která tady vládne psát na I DĚS nebo LN,tak tě uslintanej a podělanej kníže a spol.pochválí....tady těžko!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsi zoufalej a ubohej uslintanej kretén jako ten tvůj StBáckej donešeč Lahváč Veškrna!!! Ani firmu na gumy sis neukočíroval ty pučmidráte s jednou třídou pomocný školy!!!!

   Vymazat
  2. 8:45

   Já jsem úplně v pohodě blbánku. Já nejsem ten kdo tu neustále kňučí jak stará kurva jaký je otrok a jak strašně v jak strašné společnosti žijeme.

   Tak se nenech rušit a když tě to baví tak v tom tvém zoufalém, bolestném sténání pokračuj dál, komoušský tragický frustráte. Nic jiného neumíš.

   Vymazat
  3. Jestli někdo kňučí jako stará kurva tak seš to ty sám nebo ta PINDA,která si tě na mejdanu u Lahváče nechala udělat,nedouku!!!

   Vymazat
  4. 9:17

   Nekňučíš?
   Tak jsi teda ten otrok nebo nejsi?
   Jsi v dnešní demokratické, svobodné, právní a bohaté společnosti spokojený nebo nejsi?
   Obojí dohromady nejde. tak se už konečně rozmysli ty schizofrenický zmatený šulinku a pak dej vědět.

   Vymazat
  5. To není demokracie,ale bordel na kolečkách s názvem DEBILOKRACIE SE KTEROU JSOU SPOKOJENÝ JEN TAJKOVÝ VOCASOVÉ JAKO TY!!!!!Kulový si dokázal,do ciziny jezdíš leda prstem po mapě a budeš mlejt ty naučený nesmysly od Šapita a knížecího uslintance????Jdi se nechat vyfotit,pazgřivče!

   Vymazat
  6. 9:34 - podívej, většinová společnost není demokradická, to jen pár vyvolencýh okrádá ten démos, tupou masu honičů slv v supermarketech a sledovačů policí z Istanbulu, Miami, Paříže a bůhvíodkud či šou typu tvojetvář a chtělobysebýtmilionářem:) My co máme navíc se s tím nemůžem přeci spokojit ne? Otrok jsi ty. Loutka. A mě režim omezuje, když si nemůžu na ostřel takovýho xindlu zakoupit loveckej lístek! To se musí změnit ...

   Vymazat