Reklama

pátek 6. května 2016

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky Hrad6. 5. 2016
Hrad I. Nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, Česká republika
                            3.5.2016
Vážený pane prezidente,


         je pěkné, že asi 70% občanů České republiky je spokojeno s tím, jak si vedete v prezidentské funkci, všechny je ovšem neznám, ale spolupracuji s aktivisty, kteří jsou typickými reprezentanty této většiny občanů. Máme zásadní problém. Zatímco, například, ve věci těžkého ohrožení migrací hájíte národní zájmy tak, jak je třeba, ve věci ničivé činnosti ČNB se na Vás obracíme marně. 

Jedinou odezvou na naléhavé otevřené dopisy byl dopis Vaší kanceláře, který nenasvědčuje, že by pisatel problém dostatečně chápal, a na odpověď poukazující na argumentační nedostatky již neodpověděl vůbec.

         Mezitím se problém ČNB dále prohloubil, když pan Singer ohlásil něco, čemu jsme rozuměli jako, že bude škodit dokonce ještě déle než rok po odchodu z funkce tak, že vyhlásí pro ČR zničující kurzový závazek na dlouho dopředu, a že vítá slibované jmenování Ing. Rusnoka, který bude v díle zkázy pokračovat. Říká se, že pan Singer bude v tu dobu již ve vedení světového bankovního systému odměnou za to, co ve prospěch světového kapitálu na úkor ČR vykonal, a odměna nemine ani pana Rusnoka.

         Nevím, zda vůbec dostáváte potřebné informace, například mou kritickou odpověď na dopis Vaší kanceláře, žádal jsem, aby Vám byla předložena. Zejména mne však napadají tři možné příčiny Vašeho nereagování, které, bohužel, je pro Vaše příznivce zklamáním.

         První příčinou může být, že ani Vy si neuvědomujete, jak obrovský je rozsah škod, které ČNB způsobuje. Zjistili jsme, že lidé o nich nemají představu a mnozí nevěří, že to, co udávám, je vůbec možné. Je to však drsná skutečnost potvrzená údaji ČSÚ a níže Vám to zopakuji. Nejde totiž jen o přímé náklady na intervence, ale také o daleko větší ztráty intervencí indukované.

         Příčinou může také být chybná interpretace teze o nezávislosti ČNB. Ovšem, že známe platnou nezávislost její činnosti na státních orgánech a funkcionářích, ale zároveň samozřejmě platí zákon o ČNB a jím se musí činnost ČNB řídit, na tomto zákoně ČNB nezávislá není a být nemůže. Také to níže zopakuji.

         Třetí příčinou Vašeho váhání může být mylný předpoklad, že držitelé velice odpovědných funkcí jsou dostatečně kompetentní a čestní a dělají, co by měli dělat ve prospěch republiky. Nechme stranou možný zlý úmysl a všimněme si kompetence. Úřadující i plánovaný guvernér tvrdí, že oslabování koruny je prospěšné, a trvají na tom, i když výsledky mluví o opaku a ani jeden z nich nemá ani tolik kompetence, aby naznal nevhodnost použití oslabování měny bez uvážení, zda vycházíme ze stavu těžkého podhodnocení (případ české koruny), nebo nadhodnocení (případ švýcarského franku).

         Z toho vidíte, že stačí odpovědět si kladně na relevanci třetí příčiny a začít jednat tak, aby problém přestal být problémem. K tomu potřebujete najít si v zákoně o ČNB, co Vám níže znovu doporučuji a pana Singera odvolat ještě před dokončením jeho funkčního období. Potom již stačí nejmenovat pana Rusnoka, přátelství je pěkná věc, ale povinnosti prezidenta vůči národu nevyváží. Již vzniklé obrovské škody se nedají vrátit, ale nové by se měly zastavit.

         Pokud jde o příčinu jedna, ta je také důvodem, proč jednat rychle, dříve, než širší veřejnosti dojde, jak moc byla okradena. Lidé budou rozhořčeni a Vy také, až dočtete tento dopis do konce.

         Ještě bych se rád zmínil o tom, že každý občan může podat trestní oznámení formulované na základě názoru, že zákon o ČNB byl zřejmě porušen. Ale, jak víte, jednání soudů trvá velmi dlouho, zvláště, když jde o něco velkého. Proto máme Vás, pane prezidente, který můžete jednat hned a předejít aspoň některým škodám, a zabránit tomu, aby škůdce odešel se slávou a miliardovou odměnou. Budeme Vám za to vděčni.

         Tak jako Vy máte nezastupitelnou úlohu v této kause, také ministr financí má zvláštní odpovědnost. Do rozhodování Rady ČNB nemůže přímo nijak vstupovat, ale je povinen namítat, když zjistí, že ve finančním resortu je porušován zákon. Je to především on, kdo by měl podat trestní oznámení ve věci porušení zákona o ČNB. Není přece možné, aby nevěnoval pozornost únikům v řádu stovek miliard Kč a zároveň odpovídal za hospodaření, které se vyhodnocuje s přesností jednotek milionů Kč. Proslýchá se, že Vaše vzájemné vztahy jsou docela dobré a mohli byste  se při řešení problému dobře doplňovat. Také pan ministr by měl jednat hned, abyste se vzájemně podpořili.

A teď podrobnější rozbor k bodu jedna a dvě

         Česká republika měla předpoklady zařadit se svou úrovní po roce 1989 mezi přední evropské státy, ale její vlády umožnily, aby se zahraniční konkurenti zbavili jejího průmyslu, národní majetek byl rozkraden nebo zničen, a dopustily, aby země byla transformována do podoby intenzivně vytěžované kolonie. Doprovázeno to bylo úpadkem mravním i degradací základního, odborného a všeobecného školství a růstem sociálních problémů. Nevěnovala se tomu potřebná pozornost, protože dost dlouho bylo co krást, investovalo se do lživé ideologie a dodnes se kdeco nesmyslně svádí na minulý režim. Nikdo z mocných se neodvážil vysvětlit lidem osud české koruny, důležitého nástroje, kterým mezinárodní kapitál kořistí v České republice.

         Vysávání našeho státu usnadnila výměna hospodářské soběstačnosti za silnou orientaci na vývoz spolu se špatnou měnovou politikou. V devadesátých letech jsme kvůli katastrofálnímu směnnému kurzu nedosahovali vyrovnané bilance zahraničního obchodu, ani když jsme vyváželi násobně větší hodnoty zboží, než dováželi. Tento stav se jen pomalu zlepšoval a v roce 2013 bylo potřeba vyvézt již „jen“ zboží mající jeden a půl krát větší hodnotu, než kterou jsme chtěli dovézt.
         To se našim kolonizátorům asi zdálo málo a mohlo je to přivést k myšlence objednat zkažení kurzu o 10%, konkrétně z 24.5 Kč za euro, na 27 Kč. Dále si to vylepšovali znehodnocováním eura. Je to výrazný odklon od spravedlivého kurzu, který by během znehodnocování eura klesal dále pod 17 Kč za euro. Celková ztráta hodnot vlivem špatného kurzu překročila během 20 let nejméně 11 bilionů Kč, to je více než 1 milion Kč na každého občana ČR a v návaznosti na souvisící privatizační zločiny se uvádí až 19 bilionů Kč.

         Dostatečně přesvědčivé bude, když si vyčíslíme, kolik stojí jen to zhoršení kurzu  o 10%, a teď již asi 15%, každého občana. Hrubý domácí produkt České republiky již překročil 4 bilióny za jeden rok, to jest 4000 miliard Kč. Z toho asi 80% se exportuje a prodá většinou za eura. Inflace se nezvětšila, takže po intervenci dostaneme
4000 x 0.8 : 27 = 118.5 miliardy euro, místo 4000 x 0.8 : 24.5 = 130.6 miliardy euro,
a kvůli znehodnocení eura o 5% by to mělo být dokonce 130.6  x 1.05 = 137.1 miliardy euro.
Rozdíl 137.1 – 118.5 = 18.6 miliardy euro, je kurzová ztráta pro ČR způsobená  intervencí. V korunách to je  18.6 x 23.3 = 433 miliardy Kč za rok.
Na jednoho občana připadá 433 000 : 10.2 = 42 500 Kč ročně, 3 500 Kč měsíčně. A když asi polovina občanů vydělává a čtvrtina je v důchodu, tak by to stačilo na zvýšení průměrné měsíční mzdy o 5000 Kč a průměrného důchodu o 3000 Kč.

         To ovšem není jediná ztráta zaviněná intervencí. Také byly znehodnoceny úspory občanů i peníze institucí, příjmy občanů a připomeňme asi 600 miliard Kč intervenčních nákladů, jednorázovou, ale stále rostoucí položku. ČNB nevyužila možnost poskytnout státu startovací kapitál pro akci zvyšování mezd a platů ve státní správě, která by donutila spolu s daňovým tlakem i soukromou sféru, aby se přidala. To by inflační úroveň mohlo skutečně trochu zvednout a zároveň omezit bezdůvodné zisky vznikající nevyplácením celé spravedlivé, to jest produktivitě práce odpovídající, mzdy, což je další zanedbaný problém. Zároveň by se tím vyřešil i problém financování zdravotnictví. To by všechno prospívalo obyvatelstvu ČR. Místo toho Singer a společníci uspokojili pouze zájmy zahraničního kapitálu.

Proto následuje doporučení, jak na to reagovat.

         Pan Singer a další členové Rady ČNB se chtějí schovat za to, že Ústava ČR a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, obsahují ustanovení o nezávislosti ČNB na státních orgánech a jejich představitelích při rozhodování o činnosti ČNB. Je nutné jim připomenout, že ČNB není a nemůže být nezávislá na zákoně o ČNB. A ten obsahuje paragraf  2, odstavec (1), kde je věta: „Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství“.  Vyřazení jakéhokoliv tržního vlivu na kurz, když ho banka nákladnými intervencemi udržuje na nepřirozené hodnotě, rozhodně není v souladu s touto zásadou a je tedy vážným pochybením.

          A v takovém případě má podle zákona prezident právo odvolat guvernéra, nebo jakéhokoliv chybujícího člena Rady ČNB a zdůvodnit to porušením zákona o ČNB.  Připomínám, že když se nedbá citovaného ustanovení zákona o České národní bance § 2, odstavec (1),  pojistka proti svévolnému zjednání prospěchu někomu jinému na úkor České republiky zůstává nevyužita a odpovědnost je na tom, kdo ji nepoužil, ačkoliv mohl.

         Zákon ponechal možnost rychle zasáhnout jen prezidentovi a jinak není nikdo, kdo by celý ten nesmysl čekání na inflaci zastavil. Banky těží z inflace a rády by se jí dočkaly, ale občané nemají zájem, aby inflace byla. Ceny pro domácí trh by mohly být zvýšeny až po zvýšení koupěschopnosti obyvatelstva, čehož však stále nejsou naše slabé odbory schopné dosáhnout. Exportéři nechtějí zvýšit korunové ceny, nechtějí se zbavit výhody dumpingových cen exportu.

         Musíme také počítat s tím, že údajný cíl dosáhnout 2% inflace může být jen záminka pro zavedení pro zahraničí výnosných hodnot kurzu a skutečným cílem  je zastavit zotavování koruny a utužit vykořisťování nás, jako kolonie, a ještě nám vnutit neprodejné dluhopisy.

         Pokud by ČNB skutečně chtěla dosáhnout inflačního posunu, tak by po dohodě s vládou natiskla peníze potřebné na rozjezd zvyšování platů a mezd ve sféře státního vlivu a umožnila by tak zahájit celkové zvýšování nesprávně nízké úrovně mezd a platů. Byl by to první krok ven z koloniálního zajetí, do kterého byla republika minulými vládami zavlečena.

         Něco takového by se ale nelíbilo zahraničním finančním kruhům, které využívjí ČR jako kolonii. Za to by pan Singer nebyl vyznamenán, jako již dříve Kalousek, a tak jedná tak, aby to vydalo na obrovskou odměnu. Je k ní důvod, vždyť to, co odtéká ročně do zahraničí, je spolu s dřívějšími kolonizačními kroky více, než bilion korun. Souhrn základních chyb zaviněných našimi vládami a ČNB připravuje průměrného zaměstnance o nejméně 14 000 Kč měsíčně a průměrného důchodce o 8 000 Kč měsíčně. Právě tím se lišíme od obdobně vyspělých západních států.

         Intervence ČNB znamená také vazbu na upadající euro, obdobnou, jako účast v eurozóně, ale při katastrofálním vstupním kurzu a bez výhod a také bez souhlasu obyvatelstva vyjádřeného referendem. Je to rovněž příležitost pro spekulanty, jsou již připraveni a nastupují.   

         V případě takto vážného pochybení Rady ČNB můžete, pane prezidente, libovolného člena Rady ČNB, i guvernéra, podle zákona o ČNB § 6, odstavec (2) odvolat, aniž by . tomu bránil článek 14, odstavec 2 Protokolu č.4 o statutu Evropského systému národních bank a Evropské centrální banky, který byl ČR vnucen Lisabonskou smlouvou, a jeho obsah je převzat do zákona o ČNB. Nic takového, co by bránilo odvolání členů Rady ČNB, tam není. Shledá-li prezident státu vážné pochybení, a co jiného, než porušení zákona by to mělo být, tak je oprávněn jednat.

         Váhání s odvoláním pana Singera je nebezpečné, jmenovaný stále prodlužuje vyhlášený kurzový závazek, vyhrožuje, že ho ještě utuží, zvyšuje škody, lituje, že nechyboval ještě důrazněji, a místo vězení mu hrozí ještě větší vděk od těch, kterým slouží. Když pan Singer odejde v červnu z funkce bez vyhlášeného pochybení, zanechá za sebou zmíněný kurzovní závazek, že zahraniční strana bude ještě více než další rok naši ztrátu připisovat jako svůj zisk.

Za spřátelené skupiny aktivistů Vás zdraví
a za pochopení našeho rozhořčení Vám děkuje

Josef Mrázek       
        
Dopis bude nabídnut k uveřejnění internetovým deníkům Nová republika, Parlamentní listy a Krajské listy a spřáteleným webům.

91 komentářů :

 1. Vazeni , verim , že je to pravda a řeknu Vam , že jsem zhnusena ! Pracovala jsem vic jak 40 let na plný úvazek a vychovala 3 deti. Zloději z těchto vlád mi dali ALMUŽNU 8100 Kč !!! a udělali ze me vlastně v důchodu zebraka ! Nevím co vic dodat , chce se mi zvracet ! Jsem zvedava , co s tim prezident Zeman udělá , chtela bych v důchodu žit tak, jak jsem si svoji praci zasloužila a ne podporovat nenazrane cizaky , kteří z nás všech dělají zebraky s pomocí českých zaprodancu ! Hnus největší !

  Hanka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mila pani Hanko! Kdybyste casteji cetla tento list, vedela byste ze za vsechno muze Kalousek a neotravovala Jeho Blahorodi, soudruha pussydenta.

   Smazat
  2. Já jsem tu hodně často , ale měl byste byt slušný, pokud to tedy dokážete a neurazet mého prezidenta , Divim se, že vam to ještě nedošlo , no třeba jednou dojde. ....

   Smazat
  3. Hanko, souhlasím s vámi. Záchodové babičky by si zasloužily 9000 Kč !!!

   Smazat
  4. Prezident Zeman kdyby nebyla krize s uprchlíky,tak má jako levicový politik maximálně 30%,asi ještě menší.Prezident jako premiér udělal pro tuto zemi hovno a teď už nemá pravomoci aby zachraňoval vaše malé platy a důchody za které si můžete sami neustálou volbou debilů do parlamentu,senátu a krajů.

   Smazat
  5. OBČANÉ VOLIČI NEVIDÍ,ŽE ZA RABOVÁNÍ ZODPOVÍDÁ PŘEDEVŠIM PAN ANO, BUDE LÍP.NEDÁ NA BANKSTERY TRESTNÍ OZNÁMENÍ

   ačkoli JE MU ZNÁMO,že mu banksteři lámou jeho neviditelnou ruku trhu.V této souvislosti vynalezl ohlupovací heslo pro své voliče CHCEME LEPŠI ČESKO,což vypadá ve světle,kdy dovoluje a souhlasí bez hnutí brvou s vylupováním občanů-voličů bankstery, skutečně kuriosně. Ukazuje tim JAK jim nastolovaná finanční oligatchická tyranie má fungovat a dále rabovat česko tedy ZPŮSOB JAK ON CHCE to LEPŠI ČESKO. Jeho neoliberální tedy prolhané heslo má působit na zubožovanÉ DOMORODCE-voliče tak dlouho,až dovede republiku jako firmu do úplného krachu.

   PROČ NENAPÍŠE NA SVŮJ WEB PROGRAM,KTERÝ TAM CHYBÍ A V PRVNÍM BODĚ BY MU SLUŠELO

   Sepíši hned trestní oznámení na skupinu banksterů,která krade tiskem peněz-tedy devalvací naši měny, úspory a snižuje platy.Soud pak už si dovede jistě získat odborné posudky,zda koloniální šmejdi a vykrádání republiky je řizení ČR jako firmy a bude schopen zformulovat jistě PROČ JE VYKRÁDÁNÍ DOMORODCŮ PRO NĚ VÝHODNÉ A PROTO MAJÍ volít pana CHCEME LEPŠI ČESKO.

   Klidně tuto úpráci za něho mohou udělat občané,ovšem ON jim i blokuje funkční Zákon o referendu ABY NEGOVAL TO,ŽE VŮLE LIDU JE VŮLE BOŽI.

   Smazat
  6. Pro 2.20 mne neurazite, pokud jste tohle chtěl , mimochodem, ja jsem pracovala min.pulku svého života ve 3 smennem provozu , zadna selanka. .... jen tak naokraj , i těch zachodovych babiček bylo třeba , že. ..

   Smazat
  7. Vychovala jsem dvě děti, byla s nimi 8 let doma, dále občasná nezaměstnanost a důchod 6800 Kč. Vš. titul si ani nepíšu na vizitku.
   Víte, ono se lehce uráží, např.paní Hanu, ale odplata dobrých matek je v naší zemi almužna a za to se , ctní pánové, můžete především stydět VY.

   Smazat
  8. Hanicko, nemel jsem v umyslu vas urazit. Ano, kazda prace je dulezita. Ale vas nizky duchod je dusledkem 40 let komunisticke diktatury, ktere jste (jiste nerada) pomahala. Vite, ze soudruh Jakes ktery na praci ani nesahl ma duchod 3x vyssi nez vy?

   Smazat
  9. Pro hlupáka 19:41. Jestli ti nějak uniká, tak na současném stavu stavu komunisté nemají takovou zásluhu, jako zloději po 89 roku. Tak ty kokote nebluj takové ptchoviny.

   Smazat
  10. Pro 19. 41 pane , neurazil jste me , myslím , že za malou vysi mého důchodu komuniste nemůžou. Za tu almužnu muzou zloději polistopadových " kapitalistickych " vlád , mají pořád málo a tak kradou z duchodu a dělají z lidi skoro zebraky !

   Smazat
  11. Pan Mrázek, nechtěně, svým článkem "rozšlápl hadí hnízdo".
   Jenže co had, to jiný druh.
   Od pravicových, pseudo-pravicových, přes naivně levicové až po pseudo-levicové, od placených agentů, až po užitečné idioty, od těch, kterým minulá doba ublížila, až po ty, kterým ubližuje současná doba.
   Problém je, že přispívá k tomu, aby se "s vaničkou vylévalo i dítě". Tím, že po něm veřejně chce něco, co za současné situace je těžko uskutečnitelné, tak se mu nechtěně snaží podrazit nohy.
   Totiž, ČÍM VÍC ZLOBY se na našeho prezidenta naháže, TÍM SNADNĚJŠÍ bude mu BRÁNIT v tom, o co usiluje!
   My všichni můžeme mít oprávněné výhrady k jeho dřívějšímu konání, ale to v tuto chvíli je nepodstatné!
   Podstatné je, že teď bojuje za nás, za všechny.
   A to ne jen, aby jsme se ubránili likvidaci naší státnosti, našeho národa, ale také, aby jsme se měli
   lépe!
   Teď je třeba hledat, co nás spojuje a díky tomu usilovat o to "důležité" a ne hledat, co nás "rozděluje".
   Také se tu objevila nová "velmi vyčůraná, rádoby levicová" kritika s odkazem na "výborný zasvěcený článek : "Čekání na smrt laskavého otrokáře" o presidentovi Zemanovi.
   Viz A ze 7.5. z 20:53h, předtím z 9:39h i jinde. Článek je skoro bezchybně manipulativní a ukazuje, jak hodně už je M. Zeman pro "někoho" nestravitelný! ( Takže autoři si určitě zaslouží svůj "jidášský groš"!)
   Klíčem k rozkrytí tohoto mistrného demagogického guláše je věta, cituji :.." Zemanovské tanečky totiž neobkružují jen ekonomické, ale především kulturní a sociální nerovnosti, které jsou každému systému vlastní...."
   Přijmeme-li tedy premisu, že snaha o nápravu "špatného stavu společnosti"( který je "v podstatě běžný"), není nic jiného než jakýsi obscénní tanec, tak to znamená, že jim zbytek jedovatého koktejlu spolkneme jak sladkou malinu.
   Tvrzení, že prezident je křivák, protože si kdysi dovolil říct obecně známou pravdu, platnou pro všechny národy a pro celosvětovou populaci, "...citováním psychiatra Cyrila Höschla: “Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt..." je účelová lež!
   Protože svou náklonnost dáváme těm, kteří to potřebují, ne těm, kteří jsou dokonalí!
   (Mimochodem, přece jen, některé národy jsou na tom hůř.)

   Prosím, "zkusme tahat za jeden provaz"!
   Být na místě pana Mrázka, předložím svůj ekonomický rozbor napřed k oponentuře nezávislým levicovým ekonomům (Švihlíkové, Lauterbachové, aj.) a pak přemýšlím, co dál.
   Pavel p

   Smazat
  12. Pavle p , nikdy jsem si nemyslela a nemyslím , že prezident Milos Zeman je krivak , to jen někdo by strasne moc chtěl , aby byl ....

   Smazat
  13. OSV AKTIVISTÉ SE PTALI ELITNÍCH EKONOMŮ,KTEŘI RADÍ VLÁDÁM.

   Ti se ŠVIHLÍKOVÉ smáli,že vyrábi tlusté knihy,které si oni podkládají pod nohy od stolu,když jim upadnou.Všimněte si všichni,že ty tlusté knihy nedávají ŽÁDNÉ recepty jak z vylupování ČR skončit.

   PANÍ LAUTERBACH JSME ŘEKLI,ABY TO TADY NA nr ČETLA.To taky dělá a píše,jak se může každý pčesvědčit na jejím webu OBDIVNÉ články o panu MRÁZKOVI,ve kterém se zdá vidi svého boha.Diskutéři,kteři si článek dobře nepřečetli nechápou,že jde o to,že BANKSTEŘI MUSÍ BÝT POSTAVENI PŘED SOUD,který si bude muset vyžádat odborné posudky, proč domorodcům svědči jejich vylupováni.Pouhá výměna osob banksterů nikdy stačit nebude.

   PŘIPOMÍNÁM CTĚNÝM VOLIČŮM,ŽE KAŽDÝ OBČAN MŮŽE PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ PROTI SVÉMU VYKRÁDÁNI.
   Kompetentni pro vydání takového trestního oznámení MÁ však nejvíce pan ANO,BUDE LÍP,který tím,že ho doposud nenapsal a vymlouvá se,že to není jeho práce je právě to co se nazývá Q.Q.Q.Q.

   PRÁVĚ ON NECHCE ve skutečnosti NIKDY LEPŠI ČESKO,NEBOT STRKÁ PŘED TÍM HO VYLEPŠIT HLAVU DO PÍSKU a nemůže tomu pomoci jen ohlupujícími hesly typu CHCEME LEPŠI ČESKO,které montuje na svůj web,kde se neodváži napsat ani PROGRAM a civí tam na nás galerie YESMANŮ a YESMENEK... .

   Smazat
  14. Ne nadarmo je pan Mrázek v týmu Nesmrtelných při OSV.

   ŽÁDNÝ KVÁKALA DOPOSUD I TADY NA NR NEZPOCHYBNIL A NEDOKÁZAL DOLOŽIT,PROČ JEHO ČISLA A ČLÁNEK JE NESPRÁVNÝ a proč.Timto by totiž způsobil,že po korekci bude ještě lepši než je TED.

   Smazat
  15. I KDYŽ BY BYLA PRAVDA,ŽE ŽIDI UMI KRAST

   začněme se od nich učit.Začněme chápat,že se musime poučit jak kradou a obrátit ten špíz opačně.Zkusme je dokázat stavět před soudy a pokud to dobře půjde zkusit jim začit zabavovat neoprávněné získaná majetek a to i ze zpšětnou platností.Co kdyby museli ti banksteři ze svého zaplatit co nakradli.

   TEPRVE PAK SE ZAČNEME SMÁT MY.STAČI POZOROVAT JAK ORLOJ FUNGUJE A VYSTRČIT Z NĚHO NĚJAKÉ TO ZUBATÉ KOLO A BUDE MAZEC

   Smazat
  16. Paní Hanko, Zeman vám s důchodem nepomůže. Středně inteligentní lidé vědí, že Zeman buduje kapitalismus, ve kterém nejsou na vás žádné ohledy. Je to zvláštní, že Zeman nikdy nepodnikal a jako manažer připravil socany málem o Lihový dům, což je znakem toho, že kapitalismu nerozumí. Spíše zhebnete v hospici, který snad nechá církev postavit na Zemanovo přání, než by vám zvýšili důchod. Zemanův kůň Rusnok, který se připravoval na parazitování na důchodech, se bude jako případný guvernér Národní banky chovat jako stávající guvernér Singer. Mezi Zemanem a jeho fanklubem vládne nedorozumění. Zeman je baví o voze, zatímco oni přemýšlejí o koze.

   Smazat
  17. Zeman je tajtrlik a ne prezident. Neni vlastenec a jeho profese je libive kecani na ktere nachyta naivni lidi. Nic si od nej neslibujte, je to zionista do morku kosti, ktery podporuje nikoliv CR, ale teroristicky a vrazedny NELEGALNI Izrael. Kdepak se nam schovaval o majovych oslavach? Proc alespon slovem nepodporil akci Nesmrtelny pluk? Krivak je to a ne vlastenec! Kdyby totiz vlastenec byl, hrimal by k lidu jako madarsky Orban. Jeho projevy jsou skutecne na urovni uslintaneho dedka, ktery patri na vejmenek a NE do prezidentskeho kresla!

   Smazat
 2. Pepa Mrázek "plače na nesprávném hrobě..."
  Tenhle slavnej ochránce lidu metá kotrmelce stejně nadšeně u nohou stejného páníška,té nejvypasenější tasemnice,co kdy na zeměkouli parazitovala,což dokázal už když rozdal za "polibmě prdel"naše banky,které vláda ODS/ODA rozkradla a my je pak zachránili za 6OO miliard z rozpočtu a pak když se šmajchloval už ve funkci presidenta před AIPACem v hebrejštině,nebo když oplakával s šábesdeklem na hlavě se svým izraelským kolegou Jicchakem Rabinem toho šmejda pejzatýho,slovutného rasistu Júsúfa hOvadiu,když k mé velké radosti konečně přestal pln nenávisti ke gójimům štvát a vypustil tu svoji černou duši,jako zkažený pšouk....Nedělejte si žádné iluze,Mrázku,ani vy všichni ostatní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. OPRAVA:místo Jicchaka Rabina-Šimon Peres

   Smazat
  2. věšet a střílet naše kudrnaté hochy

   Smazat
  3. DRAZI NEOSRÁČI Z MAMI HOTELU.

   vaše lumpenkavárna dostala článkam O VYKRÁDÁNI DOMORODCŮ pořádně pod oko a podle diskuzních přispěvku soudě běhá tady s modrým monclem po okem.Kdy vás konečně zmobilizuje prostřednictvím svého ministra války ten křivák AMO BUDE LÍP a vy půjdete bojovat za ty vaše obdivované fašisty do KYJEVA.

   Smazat
 3. Vzhůru do národní revoluce!!! Vymést tu pakáž a dopřát jí spravedlivých soudů za její zločiny proti lidu této země.

  OdpovědětSmazat
 4. Je potřeba ten dopis poslat také na Hrad přímo prezidentovi, senátorovi Velebovi, poslanci Okamurovi, ministrovi Babišovi a všem, o kom víte, že by mohl pomoci. My čtenáři NR tady s tím nic neuděláme, ledaže by nás byl milion a vyšli jako v 89. na Letnou, ale to nehrozí...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ČEŠÍ NA DEMONSTRACI NEPUJDOU,LEPŠÍ JE NECHAT ŽENY, ABY SE STALY SEXUÁLNÍMI OTROKYNĚMI A MÁMI A TÁTY,KDYŽ NEPŘIJMOU ISLÁM, NECHAT JIM UŘEZAT TUPÍM NOŽEM HLAVY.. NA DEMONSTRACE NECHODÍ HLAVNĚ PRAŽÁCI, ALE TI BUDOU PRVNÍ NAŘADĚ,NEZACHRÁNÍ JE ANI PRAŽSKÁ KAVÁRNA SE SIONISTICKÝMI UMĚLCI. GOU ZONY VZIKAJÍ HLAVNĚ VE VELKOMĚSTECH A ODHADUJE SE,ŽE ASI JIŽ PŮL MILIONU HOLČIČEK JE ZMRZAČENO OBŘÍSKOU V EVROPĚ.

   Smazat
  2. Ale uděléme budeme volit NAŠE LIDI a hotovo.

   Smazat
  3. No,vzhledem k tomu,že půl národa je debilního a po imigrantech velmi touží a sami imigranti budou mít volební právo,tak pochybuju,že vám nějaké volby pomůžou.Jen utvrdí tenhle bordel.
   Je to vše "namíru šitý systém".

   Smazat
  4. 9:20 žádná půlka, ale placení provokatéři, kteří sice řvou, ale kdyby šlo do tuhého stáhnou ocas a půjdou s těmi, na které je "někdo" poštval......

   Smazat
 5. Tento zajimavy dopis pana Mrazka presidentu Zemanovi je velke obvineni nekoho, kdo je za toto zodpovedny a melo by se to prosetrit kriminalnalkou. Nekdo luxuje republiku hroznym zpusobem.

  Tak male duchody nemaji vysvetleni ! Nejde tomu rozumet !
  8100 Korun duchod za 40 let prace je neuveritelne statni krkounstvi - protoze t.j. asi $ 84 tydne.

  Pridani bylo 40 Korun t.zn., asi $ 1.60, ale cafe Espresso stoji $ 2.08 a Cappucinno stoji $ 3.60

  Vazeny pane presidente,
  zastante se ceskych duchodcu, aby mohli prijet na Floridu na dovolenou. Slunce a more MUSI byt pro kazdeho a Cappucinno take. To je narizeno vyssimi mocnostmi vesmirnymi - nebo se narodi novy Tiberius Gracchus a zlodeji zaplacou.
  honolulu, vzdy na strane ujarmenych.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel ČNB není naše, ale anglická a ta určuje pravidla a vysávání naší vlasti pomocí BR. Všechno ti naši politici za úplatky a podle plánu NWO zaprodali. A podívejte se do televize, samí zaprodanci a vlastizrádci, nikdo jiný do televize nesmí a co se najde naslouchjících hlupáků ovčanů. Brzo bude gubernátorem Prahy MUSLIM jako v Londýně,už přišla od vlády zakázka na 100 000 postelí s nábytkem, prokohopak asi, pro /vojáky a voliče/.

   Smazat
  2. 100 000 posteli pro ilegaly ??? To nepište ani v legraci, ja asi emigruju na Kubu , bude mi líp než tady i to more budu mit. ..
   H.

   Smazat
 6. Pěkný noční čas nicku Honolulu,

  tento muj mrzky důchod, byl vlastně vysvětleny p. Mrazkem v dopise prezidentovi. Bankovní sektor - ČNB , VLÁDA nás všechny okrádá už spoustu let ! Měl by to Singer zpetne všechno ukradene, vratit okradenym ! Měl by to vědět sen.Veleba , ale i prezident , pokud to už dávno neví. ...
  zdravim nicka honolulu Hanka jižní Čechy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když si to necháme líbit a nebudem demonstrovat, tak přijde doba, kdy budete vzpomínat na zlaté časy s důchodem 8 000.

   Smazat
 7. Vazeni obcane!
  Dekuji vam za dopis, ale ja pouze plnim rozkazy sveho loutkovodice, Vladimira Vladimirovice Putina.
  O nejake bance nic nerikal, tak si naserte. Vite co je to pasy? To je kunda.
  S uctou vas
  Milosek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ty jsi obyčejnej čurák. Ne - jsi úplný NIC. Čurák má alespoň důležitou a nezaměnitelnou funkci.

   Smazat
  2. Už zase šaškuješ, degeneráte?

   Smazat
  3. Čim tě fotr udělal tím jsi ty debile zůstal.

   Smazat
  4. 23:58 strycu i banku Ruska má pod palcem šedá elita světa.....A věřím, že se to Putinovi těžce nelíbí, ale pokud nechce válku a on ji opravdu nechce (kdo by chtěl území zamořené radiací a je jedno, že Američané by taky špatně dopadli, radioaktivní látky se vzduchem snadno šíří), musí opatrně manévrovat.

   Smazat
 8. No jo, tak to je vyposerovano ! Pan Singer ma vystudovanou universitu v Pittsburghu. (Veritas et Virtue) !

  Tam to znam ! Oni tam delali protestni pochody proti JAR a to v dobe, kdy byla jeste ekonomicky silna. Az tu zemi uplne znicili (prispeli k tomu,) tak jsou ted potichu jako prdy pri zacpe.

  Levicova utopisticka universita.
  Takze dopadnete v Cesku i ekonomicky jako dopadla JAR.

  Dekuji vam nebesa za prozretelnost , ze jsem byl poslan do pomocne skoly.
  honolulu

  P.S. Pane Singer chodil jste za horalkami do Alleghen ? Nebo radej neee ? Oni tam byly chytrejsi nez universita.
  Hmmm, to jsou mi veci.

  A nyni pane Singer, Vy a ja honolulu + Anne Murray zaspivame Cechum na uklidneni ALLEGHENY MOON, kdyz nemaji na cafe.

  OdpovědětSmazat
 9. Demokracie je fraška, s tím snad souhlasíte. Je to falešná fasáda pro otroky nazývané občany (ale lépe to vystihuje ovčani). Takže jsme otroci, ale svým myšlením, morálkou a etikou nedáváme bohu moc možností to změnit.

  Začít musíme od co nejpravdivějšího popisu skutečnosti, ve které žijeme. Svět je davo-elitářský, to znamená vládnutí elitami, které víceméně mohou vše a ostatní jsou omezováni zákonem. Nic na tom nemění, že se někdo z davu může stát elitou. A revoluce na tom nic nezmění, pouze se vymění elity většinou za ještě horší.

  Ale mezi elitami se najdou morálně a eticky lepší jedinci, kteří usilují o lepší život všech lidí ne jenom elit. Uvědomme si, že manévrovací prostor těchto jedinců není až zas tak velký jak by se mohlo zdát. Podívejte se na historii jak problematické bylo pro krále zvládnou šlechtu, která rozhodně neudělá to co se jí řekne, jedině když je k tomu silou donucena.

  Podporujme prezidenta co to jde a tím mu poskytneme podporu zdola, neboť elity vědí, že konají zlo a tak se v skrytu bojí hněvu lidu.

  Tohle je rafinovaný pokus elit oslabit prezidenta, protože brání elitám být ještě zvrhlejší než jsou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, podporujme a podpirejme pana prezidenta.
   Hlavne az pujde zpity jako dobytek z ruske ambasady, kam se chysta jit vylizovat rite.
   Jinak chudak upadne a zpusobi si dalsi zraneni.

   Smazat
  2. Příspěvek 0:48 to jsou bystré rady a postřehy mistra se vzornou etikou a dokonalým kultivovaným vystupováním.

   Smazat
  3. Prase to je! Ponižuje český národ. Ale nikoliv na ruský ambasádě - tam má být naopak pravidelným hostem každý český prezident a premiér! Zeman nás ponížil svým žvaněním v Americe, kde obřezané gaunery přivedl do rauše svým zvoláním "Jsem Žid!". Takovýho prezidenta nepotřebujem ....

   Smazat
  4. Někdy přemýšlím, zda ten Zeman verbálními činy jen chytře neupouští přetlak naší nespokojenosti, ale jinak slouží komusi v pozadí. Např. to jeho kamarádění s vyvolenci je podivné.Ovšem není vyvolenec jako vyvolenec, že. TES

   Smazat
  5. Pro anonymní 7.36 To, že řekl, že je žid , to byla nadsázka, někde se o tom psalo a diskutovalo, každý dela chyby , ale naše banky byly vytulenovane , jak byste je lépe a za miliardy prodal, nějaký důvod to muselo mit! Přiznám se, že bankovnímu sektoru nerozumim a nevím proc se tak stalo a proc se prodala banka za ? 1 korunu . V bance BOHEMIA jsem mela tenkrát par tisíc, když krachla , ale peníze jsem dostala zpet !
   A k tomu prezidentovi , věděli, nebo víte o někom, kdo je neprodejny , má v hlavě , je Cech a za každých okolností bude hájit zájmy CESKE REPUBLIKY a Českého národa ??? Tak a ted ukažte , co znáte , víte , ale pravdu ! Urážek není třeba. ..

   Smazat
  6. MUDr. František Koukolík, CSc. Přečtěte si knihu Češi: proč jsme kdo jsme – a jak dál? Galén, Praha, 2015.
   Varovně konstatuje: „Myslím, že jsme opět velmi ohrožený národ, biologicky i kulturně. Dvacet esejí nevypráví příliš o tom, co by český národ měl dělat, jestliže chce přežít, a popřípadě se dostat dál; víc mluví o tom, co by dělat neměl.“

   „Jestliže národ a jeho stát nebudou mít pod kontrolou církve, budou mít nadnárodní církve pod větší nebo menší kontrolou národ a jeho stát.“

   „Jsme natolik hypnotizováni obrazovkou, novinami a sociálními sítěmi? Neuvědomujeme si, nebo si nechceme uvědomit, že první je pod kontrolou politické moci, druhé v cizích rukách…?“

   "Převezmou svět vlastníci korporací, pro něž budou národy pouhým nástrojem? Čím méně budou národy autonomní, což nevylučuje kooperaci, tím to bude snažší.“

   Smazat
 10. Tim rafinovanym pokusem , myslíte otevřeny dopis prezidentovi ?

  Jinak , prezidenta České republiky M.Zemana podporují pořád a nikdy nepřestanu , pokud bude hájit zájmy občanů , kteří chtějí , aby Česko zůstalo Českem a vse !! co s tim souvisí ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, nemá to snadné a tím se mu nepomáhá. Je to otázka důvěry, jsou situace, kdy dobrý musí udělat krok, který nemusí vypadat dobře.

   Je mnoho příkladu, kdy se dobrý přidal ke zlým, aby by mohl nějak pomoci a nesl tak riziko odhalení a krutého potrestání (vidíte jak media do Zemana bijí hlava nehlava).

   Svět ovládají finanční elity a náš prezident to nemůže změnit, ale může trochu pomoci místním českým elitám, což je pro národ výhodnější. Kde najdete ze dne na den nové kádry, musí se pracovat s lidmi, kteří jsou k dispozici a sem tam na nějaké místo protlačit někoho morálnějšího a čestnějšího, když to jde.

   Smazat
 11. Jestli jste odpovídal mně v 0.51 , tak jsem Vam moc dobře rozumnela ;-)
  H.

  OdpovědětSmazat
 12. Pane Singer,
  zavzpominejte se mnou ! Pamatujete si, jak jste chodival na West Station Square ? Tam na brehu Monongaheli, mozna s nejakou horalkou ?
  Dnes to prijde na $ 60 +/- pro dva navstevniky.

  Tak, jak muzete mit, tak KRUTE a BEZCITNE SRDCE k ceskym duchodcum, ze je drzite, tak zkratka, kdyz je vsude tak draho ?

  Copak neumite vycurat s Anglicany ? NIKDY se nedostanete do nebe v pripade , ze to nedokazete !

  Proti proudu na brehu Monongaheli, kousek od Pittsburghu se narodila Linda Goodman a ta vyzrala nejen na vladu ve Washingtonu, ale i na Mafii v New Yorku.

  Vezmete si priklad a bojujte pod korouhvi dobra, proti VAMPIRUM z Londyna.
  Prinese Vam to mnoho radosti a duchodcum take !

  [(Pssst, prisne strezene tajemstvi. Kazdy anglicky lord ma prdel ze dvou pulek, stejne jako treba Paviani na
  Limpopu.
  Proto je dulezite se na ne divat stejne, jako na ty Paviany, i kdyz zjevem jsou hezci - ti Paviani.)]
  honolulu ze Station Square.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. (Pssst, prisne strezene tajemstvi. Singer je, stejne jako vsichni sefove centralnich bank na zapade, vcetne ministru financi, prislusnik vyvoleneho naroda a plni jen prikazy jeho loutkovodicu. To se ale uz ted nesmi rikat a jeste se to posichruje zakonem). To rikala stara Flajšmanka včera v konzumu. Flajšmanka ví hodně.

   Smazat
  2. Přemlouvat Singera je jako uklidňovat Golema, když jste ztratil šém !

   Smazat
 13. tak to je ten pravej vořechovej co slibi i modre z nebe kdykoliv si zamane už jen to že je prognostik což ovšem přeloženo do češtiny je něco jako vypravěč pohadkař tolik se podobajici černoprdelnimu dukovi stejnemu vypravěči a iluzionistovi jako je on sam nejem na jejich chovani je vidět jak zparchantěla vymoženost lidstva prejže demokracie

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prognostik to je známka kvality. Svět lze dobře řídit pouze pomoci matematiky, to proto že na rozdíl od prolhaných vypravěčů, kterým autor příspěvku 6:51 je jednoznačná a nejde okecat a dvojí metr nemá šanci.

   Prognostika je plně založena na matematice. Jevy ve společnosti je ovšem obtížné předpovídat stejně jako počasí, ale nějaké výsledky předpověď (i počasí) dosahuje.

   Kapitalismus, ale nepotřebuje prognostiky, protože i bez nich je naprosto zřejmé, že je to cesta do katastrofy.

   Je to hra letadlo, kdy ty šťastnější, kteří se ocitli na začátku hry, tunelují ostatní, tak dlouho až není kde brát, přivedou lidi do neudržitelných podmínek a nastane válka nebo ekonomická katastrofa. Stejný scénář probíhá i u nás.

   Ještě jenom naprostý hlupák může jako autor příspěvku 6:51 může ignorovat prognózy nebo to nějak vydávat za nesmysl. Bez nich se život neobejde, dokonce ani ve zvířecí říší, která je řízena převážně instinkty jsou prováděny prognózy i když pro zvíře v automatickém režimu.

   Bez prognóz nemůžete, ani řídit auto, je potřeba stále provádět prognózy, kam které auto pojede. A společnost se řídí mnohem hůře než auto a bez dobrých prognostiků je katastrofa jistá, že pane 6:51 náčelníku "mým cílem je katastrofa".

   Smazat
  2. Správná odpověď. Navíc, ta ironie, dva z prognosťáku si to naprognózovali tak dobře, že dosáhli nejvyšší funkce ve státě.

   Smazat
 14. 0:48
  Loser Pepa Vyskoč, alias iPhone, IBM, UNIX, Oracle zase perlí, šichta skončila, tak naběhnul ke kompu. Jo Pepi, proti tvému arcizmrdovi Kalouskovi je Zeman úplný abstinent. Ten ji hodil přímo v TV.
  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/10571-podivejte-se-jak-kalousek-hodil-savli-v-primem-prenosu-a-to-se-smal-zemanovi.aspx

  OdpovědětSmazat
 15. Autor dopisu Josef Mrázek není schopen stále pochopit,že Miloš Zeman není žádný lidový nebo levicový prezident.
  Zájmy pracujících a neprivilegovaných občanů byly Zemanovy vždy ukradené.Je vždy na straně oligarchů kapitálu a byznysu..Svoji popularitu u veřejnosti získal na pravicovém populismu,hysterických protimigrační náladách,xenofobii a nenávisti.Svá tvrzení dokládá-konspiračními teoriemi,islamofobní hoaxy a vyloženě lže.Takový je miláček LIDU prezident Zeman.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nelže a vy to víte , Klauze nemusím, ale 9.12 vydal knížku o migraci , manuál pro pochopení migrace. Ti mocni chtějí rozbít národní státy a protoze by to trvalo strrasnee ! dlouho , tak organizují tuto migraci spolu s USA , aby ta promisenost kultur , zničení národů bylo " coby dup " ! Tim, že migranti budou na celem evropském kontinentu , tak uz ani národní státy nemusí byt! Už jen to, že chtějí dát turkovi bezvyzovi styk, tak to Klausovi dava za pravdu ! Nemyslím, že je to konspirace , všechno tomuto nasvědčuje !! Děs, co nám připravily ty vrazedne elity a naše vláda nás prodala taky, hnus, hnus, hnus ! Znovu, Klause vůbec nemusím , ale trefil to , totiž, jen naprostý magor muže tvrdit, že to není pravda !

   Smazat
  2. Nevěřte Klausovi - tento obdivovatel Pinocheta /!/ má teď nahnáno, aby nedopadl někdy v dohlednu na lavici obžalovaných za ožebračení českého národa. Proto teď místy otáčí a snaží se o politické body. On byl pomahačem dnešního svinstva a nyní on i se svým neuvěřitelným křivohubým synem křičí "chyťte zloděje"...

   Smazat
  3. Nikdy jsem Klausovi nevěřila, připadal mi jak - Jidáš - , přiznám se, že ho i nenávidím , protoze byl u " toho všeho " , ale tohle co psal je o rizene migraci , asi tak. Všichni víme, jak se choval, co dělal a udělal a pokud se jednou bude zpovídat národu, ze svých hnusnych činu , tak to bude jen a jen dobře ! Možná se boji, že na něj taky dojde , ale to by se meli bát všichni, co nechali rozkrast a zničit naší Ceskou republiku a každý z nich by měl dostat po právu co si zaslouží , rika se všeho do času a na kazde pra. se se někde vaří voda. ....

   Smazat
  4. Horní příspěvek oprava : bezvízový styk s Turkem , omluva, rychle psáno , neprecteno.

   Smazat
 16. Singer si musí to ferrari taky zasloužit,paní Hanko.
  Tošovský si jej zasloužil zašmelením zlatých rezerv,která přežily světovou válku i dva totalitní režimy,jen nepřežily partičku z "prognosťáku" a tu k nám vnucenou "lŽidoDemokracii"...
  neděje se nic mimořádného a neobvyklého...

  OdpovědětSmazat
 17. Anonymní7. května 2016 9:39
  Kdo chce vidí,kdo nechce nevidí.
  Prezident Zeman je směšný lhář a podvodník.V minulosti názorně předvedl, že pohrdá obyčejnými lidmi, potažmo půlkou národa .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 9.39 , dobře , napište jak tedy předvedl, že pohrdá lidmi, třeba mi něco uteklo. ..díky

   Smazat
  2. 13:11. Pokud je nezastupuje ačkoliv byl jimi ale v přímé volbě zvolen a je jim tedy odpovědný,tak zní demokracie a její pravidlo, tak jimi,logicky,pohrdá. Nebylo to jednou,co jednal proti zájmu i politice Česka a především proti vůli lidu Česka,kterou je jako jeho nejvyšší představitel povinen respektovat. Tak nějak zní Ústava,myslím. Fakt drzost.

   Smazat
 18. Pokud mě paměť neklame, toto je již třetí, nebo čtvrtý dopis pana Mrázka prezidentu Zemanovi. Sám tam uvádí, že zatím neviděl žádnou reakci, kromě nějaké bla, bla, bla, odpovědi z prezidentské kanceláře. Pan Mrázek je jistě specialista, odborník na makroekonomiku, ale zde vůbec nepochopil, že sice pláče hezky, ale na nesprávném hrobě. Já jsem také volil Zemana za prezidenta, ale jen jako menší zlo z výběru, který jsem měl. Zde na tomto webu si Zemana 95% uživatelů až příliš moc idealizuje. A když někdo poukáže na jeho průšvihy za doby jeho premierování, tak je troll, Pepek Vyskoč atd. Tak si dámy a pánové trošku zapátrejte v krátké historii 26 let. Pokud vám již paměť neslouží, použijte tetu Wiki, je tam toho požehnaně. Ne, pane Mrázku. Prezident Zeman je ten poslední člověk, který by podnikl jakékoliv kroky v neprospěch pana Singera a je bankovní rady. O tom, jestli je Česko těmito příživníky okrádáno, mohl pan prezident přemýšlet v době, kdy jako premiér odklepl prodej za hubičku všech českých bank cizímu kapitálu. Pan prezident ne jenom, že neodvolá Singera, ale po jeho odchodu tam dosadí svého přítele Rusnoka (odměna za jeho postoj po krachu Nečasovy vlády), který v tom svinstvu bude zdárně pokračovat. Jak vidíte, pan prezident sice dává 60 tisíc ze svého platu na umoření státního dluhu, ale roční ztráta cca 450 miliard, způsobena panem Singerem mu tak nějak nevadí. O tom totiž mnoho lidí neví, ale těch jeho 60 kilo je prezentováno takřžka obden ve všech médiích.

  OdpovědětSmazat
 19. Hm, ČNB se brání, že je to nutné ohledně zahraničního obchodu, tedy export-import. Jelikož ale stát žádné podniky nevlastní, jedná se potom výheadně o podporu nejbohatších českých byznismenů a průmyslníků? Platy dávají v korunách a výdělky mají v eurech? Potom by každým umělým oslabením koruny vydělávali už jenom na mzdách pro zaměstnance, ne? Z našetřených a uložených např. sto tisíc by při nemanipulování s měnou posilováním koruny přeci rostla i hodnota těchto úspor, nebo je to jinak?
  Vážně to asi stojí za zamyšlení.

  OdpovědětSmazat
 20. Jenom podotknu, že to tak jednoduché není. Pokud by naše měna posilovala, tak podobně posílí i nominál našich dluhů, hlavně je problém u těch soukromých. Protože pokud se měna dostane do deflace (posílení), tak s tím jde ruku v ruce snižování příjmů. Tím se dostanou zadlužení občané (tedy všichni) do problémů se splácením. Jediné,co by to mohlo pomoci řešit, by bylo směřování emise nových peněz mezi vlastní populaci...... No v daném systému prostě nemyslitelné!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. (jen se opravím: u dluhů neposílí "nominál" - ten zůstane stejný - tedy číslo, které vyjadřuje dluh.....ale navýší se reálná hodnota dluhu - tedy jeho faktická kupní síla)

   Smazat
 21. Ty PRASAKU ! 6.5.2016 (23:58)
  Prestan jebat anglictinu !
  PASY = vojenska zakladna na Aljasce.
  PASY = posli to dal, nenech si to pro sebe.
  PALSY = nemoc.
  PUSSY = pouziva se vetsinou pro kotatko.
  KUNDA = veprova, to jsi ty, ale v anglictine Ti to nenapisi. Byl by jsi prilis vzdelany a je lepsi Te drzet ve tme. Jedine tak se stanes akademikem.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 22. Hovnolulu
  Nevzdelance
  pasy - pussy podle pussydenta Zemana
  pussy - kocicka, eufimisticky kundicka
  Kunda se rekne cunt, nebo nekdy twat.
  Nauc se anglicky a potom machruj, polomozku.

  OdpovědětSmazat
 23. Slava, on vi co znamena slovo pussy !
  Ale jsi baboon cunt anyway protoze neznas spelling of city
  HONOLULU ! Ty jsi napsal hovnolulu !
  You STINKER !
  A jak to, ze nerespektujes presidenta Zemana, kdyz ma
  100 % LEGITIMITU - byl zvolen lidem...

  Ty NEVZDELANA orientalni despoticka skaredo, bez zakladni znalosti demokratickeho processu.

  Moje pomocna skola je hodnotnejsi, nez Tvuj indoktrinacni ustav na mass production feeble-mindet meshuges.
  A nauce se spellovat
  HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 24. Vazeny pane Singer ! (9:33)
  Jezdit v aute, ktere se jmenuje FERRARI je nehygienicke !

  Utesneni tela je stejne, jako ve stihacim letadle a jsou z toho zaparene koule...

  Vyjimku tvori bankovni byrokrati, kteri koule nemaji, ale ti maji zase zapareny zadek. U nas na Smichove se tomu rikalo chytit "VLKA".

  Toto je hodnotana rada a kdyz me jednou - nahodou potkate na Station Square (Houlihan's Bar) v Pittsburghu, tak tu radu muzete ocenit zaplacenim piva ! (Vzdy jste BANKER ! A Posleme pani duchodkyni Hance do jiznich Cech - check, samozrejme s Vasim podpisem.)
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nicku Honolulu , děkuji za přímluvu u Singera , je to nadsázka , ale ať se zadavi Ferrari , odstěhuje se do pryc , aby přestal škodit českým občanům ! No , a když už jsme u toho důchodu , meli by přidat všem tem , které sproste okradli .

   Víte co je divné , že Rekove jsou tolik v zadeli , ale důchody mají pořád vyšší než my ! I vdova , bere po manželovi v Řecku 400 Eu, sama má 380 Eu , pracovala 15 let a mela 4 deti. Podle toho co počítá OSSZ , bych ja dostala po manželovi asi 70 Eu, 1500 - 2000 Kč. Netisknou si tedy Rekove Eura , nebo nás tady doma v ČR sproste okrádají , jak to tedy je ??

   Smazat
 25. Anonymní7. května 2016 13:11
  Odpověď:
  Politikové, kteří zastávají významné funkce, mají tu nevýhodu, že jejich stanoviska bývají zaznamenávána. Můžeme tedy sledovat, jak je ten či onen politik ve svých názorech konzistentní, či nikoliv. Situace je o to vážnější, jde-li o hlavu státu. Miloš Zeman v projevu ve Federálním shromáždění dne 21. ledna 1992 citoval psychiatra Cyrila Höschla: “Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.
  Rovněž doporučuji skvělý článek ,,Čekání na smrt laskavého otrokáře " od Jana Bělíčka a Jana Šplíchala,který vyšel na levicově kritickém webu A2larm.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, ale je to spousta let dozadu. . Nemám v úmyslu nikoho urážet , ale citoval psychiatra a navíc - možná trochu nadsázka - nemyslíte , že ten psychiatr mohl mit vlastně pravdu ? Když vidim, kam to v Česku spěje - drogy, nemakacenka vítajici muslimy, popírání historie , vymývání mozku - vláda a poslanci nesvepravni , jen opravdu debilové a idioti zaprodavaji svoji vlast a ani přitom nemrknou ! Ano, tenhle systém , lidi ovcany zdebiloval .....

   Smazat
 26. Nez odejdu z tohoto artiklu, tak vam musim napsat, ze jsem mel Pittsburgh, mesto pana Singra rad. Bylo to fain mesto...

  Oni me tam, ale vyhodili z prace a moje slibna kariera byla rychlostne ukoncena. A vite proc ?

  Po noci plne skotaceni s horalkami po barech jsem prisel druhy den rano unaven do prace.

  V domeni, ze sef odjel do Washingtonu jsem se zamkl v jeho pracovne a ustlal jsem si na jeho velkem pracovnim stole.

  Polstar jsem si vzal z auta a protoze mi bylo horko, tak jsem byl ve spodnim pradle...

  Z meho hlubokeho spanku jsem byl vyrusen strasnym REVEM a nejaka gorila me stahla ze stolu na zem.

  On to byl muj sef, s jeho hosty !

  Hajil jsem se tim, ze jsem z prepracovani a unavy padl do bezvedomi, ale hoste jeceli smichem, protoze jsem mel polstar a byl ve spodnim pradle.
  To bylo jekotu !

  Tak jsem dostal kopacky a s Pittburghem byl konec.
  ZADNY PROBLEM. Presunul jsem se do vedlejsiho statu Ohio a pokracoval v vzestupne kariere..

  Na Pittsburgh vsak rad vzpominam !
  A ted naklepejte do comp. jmeno mesta + IMAGE a uvidite mesto pana Singra a moje.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 27. Vážení přispěvatelé je potřeba si uvědomit základní informace :
  1. prezident Zeman to vše ví
  2. ČNB není řízena naším státem
  3. je řízena BIS (neplést s Bezpečn....) která má sídlo ve Švýcarsku
  4. BIS hájí zájmy korporací, ne občanů
  5. dále není co říci, vše z uvedeného vyplývá

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proc se tedy jmenuje CESKA NARODNI BANKA ?

   PROC NENÍ RIZENA českými bankéři ve prospěch republiky ?

   Němci , Anglani , to mají stejne s jejich bankou , jako ČR ?

   POKUD SE TO DA trochu vysvětlit , tak si to ráda přečtu , děkuji

   Smazat
 28. Vazeny pane presidente Zemane,
  predkladam na zasmani a pobaveni !

  Hillary Clinton nekolikrat rekla, ze az bude presidentka, tak da zavrit vsechny uhelne doly, a to pro benefit energie, ktera musi byt zdrava a vylucuje globalni OTEPLOVANI. (Coz je ideologie !)
  A co s horniky ?

  (Preskolit na sluzby - basniky na universitach, houslisty a kaderniky, atd.!)

  Pod tlakem valky o nominaci zapomela na to co rekla a jela usilovat o volice do statu West Virginie, kde 80 % pracovniku je zavislych na uhelnych dolech.

  Oni se tam ti upracovani chlapy, na ni divali jako na zjeveni z jine Gallaxie.

  Mlcky, studene, zatate pesti podchmurne vyrazi a mrmlali - MMmmmuh, HUUuuuumh, VRRRRrrr ?
  Nic jineho z nich nevylezlo.

  Toho vyuzil Donald Trump a rekl jim, (hornikum), ze nejen jim zustanou doly, ale i rocni prijem $ 80-100 000, coz jsou velke penize. (Ale ti chlapy jsou sedreni a umiraji rychle.)
  Takze dalsi stat je v naruci Donalda Trumpa.

  A ted se ozvaly ruzne cirkve, ktere tvrdi, ze Donald Trump byl seslan Bohem, aby zachranil Ameriku a uzdravil svet.

  A ze cirkev ma dukazy, ze on je Messenger of God, coz znamena SVATY DONALD !

  Vazeny pane presidente je treba, aby jste o tom vedel - stejne jako eminence kardinal Duka, ze jednou budete mit na hrade za hosta SVATEHO Donalda ! (On nekouri a nepije, asi je opravdu svaty.)
  Jsem pysny na to, ze jsem ho volil a prosazoval mezi lidmi ve state Florida.
  nick honolulu
  (Je revoluce v Americe pane presidente a TV Vam to nerekne.)


  OdpovědětSmazat
 29. Já bych pouze doplnil přímý odkaz na zmiňovaný článek ,,Čekání na smrt laskavého otrokáře "
  http://a2larm.cz/2016/04/cekani-na-smrt-laskaveho-otrokare/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro všechny, kteří se podívají jen na konec diskuze a přečtou si znova opakovaný odkaz na "pseudo-vynikající" článek o panu prezidentovi : "Čekání na smrt laskavého otrokáře", od A. z mnoha časů a dat (7.5. z 20:53h, předtím z 9:39h i jinde), naposled z 8.5. z 9:19h , tak jim pro jistotu opět opakuji část svého příspěvku z dnešní noci z 1:39h:
   ....V diskuzi se objevil nový "velmi vyčůraný, rádoby levicový" manipulátor, předstírající "objektivní postoj". Viz jeho opakovaný odkaz na článek "Čekání na smrt..."
   Tento článek je skoro bezchybně manipulativní a ukazuje, jak hodně už je M. Zeman pro "někoho" nestravitelný!
   ( Takže autoři si určitě zaslouží svůj "jidášský groš"!)
   Klíčem k rozkrytí tohoto mistrného demagogického guláše je věta, cituji :.." Zemanovské tanečky totiž neobkružují jen ekonomické, ale především kulturní a sociální nerovnosti, které jsou každému systému vlastní...."
   Přijmeme-li tedy premisu, že snaha o nápravu "špatného stavu společnosti"( který je "dle autorů v podstatě běžný"), není nic jiného než jakýsi obscénní tanec, tak to znamená, že jim zbytek jedovatého koktejlu spolkneme jak sladkou malinu.
   K tomu dodám svou aktualizaci, že se hluboce stydím za Milana Šteindlera, Petra Čtvtníčka, a bohužel i Petra Ebena, kterých jsem si vážil (zvlášť M.Ebena), že propagují "neoliberální totalitu" a v konečném důsledku likvidaci všech dosažených lidských hodnot, jak o to usilují celou svou mocí, vládnoucí americké "elity"!
   Pavel p

   Smazat
  2. Oprava:
   Pouze Marka Ebena, ne jeho táty!
   Pavel p

   Smazat
 30. Precetl jsem si clanek o -laskavem otrokari- a od srdce volam HLOUPOST ! Na jedne strane jsou tam prkotiny a na druhe strane nedostatky, ktere jsou vazne a jsou nepravem lopatovany na presidenta Zemana.

  Vase pracovni zakony nejsou podle Bible kapitalismu TQM a
  proto mnoho lidi ma tezky zivot. Mate NEREGULOVANY kapitalismus, a to je duvodem strachu o zamestnani a nebo strachu z nemoci.

  President Zeman mel projev ve kterem kritizoval INVAZI do Evropy ! To byl nejlepsi projev, jaky kdy hlava statu v Cesku kdy mela.

  Kdyz hodnotite statnika , tak ho hodnote podle ozehavych priorit doby a ne podle jeho nazoru, treba na alternativni styl
  zivota, nebo toho, ze kouri a pije Becherovku ci co.
  T.j. jeho soukoma vec.

  President Zeman patri k renezanci sveta, ktera odmita, hnusnou, despotickou, tyranskou politickou "korektnost".

  Proto ho svet uznava jako nejvetsiho Cecha a svetu je uplne jedno, co ji pije a to, ze kouri.
  To si musi prodiskutovat s doktorem a ne s novinari.

  President Zeman ve svem projevu o invazi se plne zaradil pod korouhev Donalda Trumpa, ktery je nadeji Ameriky, ze zivot vsech bude lepsi pro kazdeho pracovnika. Ze kapitalismus bude REGULOVANY a nebude kapitalismem 19-teho stoleti.

  At je to jakykoliv problem, nezamestnanost, bida, nestesti a nebo nejaka revoluce, tak to jde vzdy opravit.
  Zniceni zeme invazi opravit nejde.
  Co bude dal ? ? ?
  Nastinim v pokracovani.
  honolulu.

  OdpovědětSmazat
 31. pokracovani (15:20)
  Co bude dal ?
  Neocons jsou hlavni nepratele Donalda Trumpa a jeho snahy o zmeny a vyreseni problemu, ktere Amerika a svet ma.
  Jejich CEO (sef) je Bill Kristol, ktery mobilizuje vsechny a vse, co maji Neocons k dispozici. (On je take sef Zionistu.)

  Situace je o to slozitejsi, ze ovlada 15 % GOP (Republicanu), kteri budou radej na strane Neoconu, nez na strane Trumpa. (Duvod je vsem jasny.)

  Zde prijde k velkemu boji v listopadu, ktery urci, nasmerovani Ameriky a bude to mit i vliv/ucinek na Evropu..
  Hillary je milackem Neoconu a uz by byla ve vezeni za prehmaty ve sve funkci ve State departmentu, kdyby Neocon nad ni nedrzeli ochranou ruku.
  Hillary mistrne ovlada manipulovani s RASOVYM problemem zeme a proto privede na stranu Neoconu vsechny barevne, vsech odstinu a kultur. (Take lesbicanky a jine alternativni proudy.)
  Na strane Trumpa stoji cela bila America a casto s uplne protichudnou ideologii.
  Oba jmenovane tabory jsou emocionalni a maji ve svych radach FANATICKE BLAZNY, kteri touzi po nasilne konfrontaci se svoji opozici.
  T.zn., ze Cleveland , (Ohio) bude v listopadu nebezpecne misto.
  Situace je o to horsi , take tim, ze mesto je rozdeleno rekou na vychodni cast , ktera pujde s Neocony a zapadni cast, ktera patri Trumpovi.

  Pravdepodobne tam prijedou policajti i z jinych statu unie. Donal Trump je velmi inteligentni a jeho projevy jsou ZIHADLA plna jedu a provokaci proti Neoconum .

  V pripade, ze vyhra Hillary, tak lide v Cesku musi demonstrovat podporu pro presidenta Zemana, protoze prazska kavarna posili a take se silne zhorsi natlak na Rusko... Vyhra-li Donald Trump, tak je nutne, aby vedel jak lide v Cesku smysli a jake maji problemy.
  Jeho informace nesmi byt pouze od pana Zaoralka, ktery nekolikrat demonstroval svoji poplatnost zajmum Berlina.
  Tak mu Cesi piste o vsem co vas tizi. INFORMOVANY president ma vzdy silnou pozici. Izolovany president je smesna figurka.
  Ale piste az PRISTI ROK, rozhodne ne ted pred listopadem.
  honolulu - svedomity pozorovatel.

  OdpovědětSmazat
 32. Anonymní8. května 2016 12:37
  Je vám nepříjemná kritika prezidenta Zemana zleva ?
  Na vašem myšlení se bývalý totalitní režim hodně podepsal.
  Kdo nepatří mezi příznivce prezidenta Zemana musí být zákonitě podle vašeho myšlení pravicový liberál nebo zaplacený provokatér.
  Jak prosté, drahý Watsone.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Totalitní režim naučil lidi nenechat se okrádat, což se demokratům hrubě nelíbí, protože by si přáli stříhat zaměstnance jako ovce.

   Smazat
 33. sluníčkářská výchova malých dětí v Čechách: http://www.expres.cz/hazeni-hliny-na-zemana-063-/zpravy.aspx?c=A160428_111012_dx-zpravy_shu

  OdpovědětSmazat
 34. Ahoj,
  To je informovat širokou veřejnost, že paní Jane Alison, soukromá půjčka věřitel má otevřít finanční příležitosti pro každého v případě potřeby jakékoli finanční pomoci. Dáváme se úvěr ve výši 2% úrokovou sazbou jednotlivcům, firmám a společnostem pod jasné a pochopitelné formě a kondici. kontaktujte nás dnes prostřednictvím e-mailu, takže můžeme vám naše úvěrové podmínky na adrese: (saintloanss@gmail.com)

  OdpovědětSmazat
 35. Chci upřímně poděkovat panu westhood ze apexloans@yahoo.com, protože mi dal půjčku. byl jsem scammed 6000 euro různých falešných lenders.i pilou svědectví o jak kamarád dostal půjčku od apexloans na internetu. a jsem se a já dostal můj úvěr 24hodin. Pokud jste v nouzi úvěru dnes platit prostřednictvím e-mailu; apexloans@yahoo.com

  OdpovědětSmazat
 36. Dobrí prátelé. Potrebujete ješte pujcku? Jmenuji se Daniela a chci, abyste vedeli, že senátor Walter je skutecný veritel a jeho e-mail: senatorrpwalter@hotmail.com, protože mi dal pujcku ve výši 500.000 Kc.
  Daniela Peter
  danielapet@centrum.sk

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.