Reklama

.

.

čtvrtek 23. června 2016

Budou ještě sudetoněmecké restituce?

Ogňan Tuleškov
23.6.2016  České národní listy

Nebudou! Němci na ně nemají nárok! My však máme nárok na reparace.

Požadavky odsunutých Němců a jejich potomků na náhradu škod, které jim vznikly konfiskací jejich majetku a odsunem se s různou intenzitou vinou po celou druhou polovinu XX. století. Často odsunutí mluvili o stamiliardách marek. Požadavky některých složek sudetoněmeckého landsmanšaftu na přelomu XX. a XXI. století byly řádově i nižší. Nechceme se zde však zabývat historii. Proto přejděme k době novější.


4. srpna roku 2005 Hans Gebe publikoval v Prager Volkszeitung, tiskovém orgánu Kulturního sdružení občanů německé národnosti v ČR, článek „Nesnadná cesta ke „smířlivému gestu“, v němž se zabývá odškodněním sudetů. Nejdůležitější část jeho textu je obsažena v závěru. Cituji: „A nyní k Paroubkově iniciativě. Ta se odehrává na jiném vymezeném poli. Mělo by být stanoveno, jaká cesta je jí vyhrazena. Má v prezidentovi mocného odpůrce, což tuto věc traumatizuje. Z tohoto předsevzetí by se totiž mohl vytvořit plán pro budoucí všeobecné miliardové nároky na odškodnění vyhnanců z vlasti a církví vůči republice…“.

Několik let uteklo. Církevní restituce se mezi tím staly skutečností. Republika církvím, včetně té katolické, vrací majetky, které jim nikdy nepatřily. Není však všem požadavkům konec. Iniciativy se pro změnu ujal Hornorakouský sudetoněmecký landsmanšaft (OÖSL), který v květnu tohoto roku, společně se Sudetenpost, orgánem SL v Rakousku, odstartoval dotazníkovou akci, v níž měli členové OÖSL odpovědět na otázku „Přejete si, aby Vaše právo na majetek bylo zachováno?“ Převážná většina dotázaných odpověděla kladně. SLOÖ se proto nyní pokouší silněji do této akce zapojit další činitele krajanského sdružení. Ludwig je v jednom dopise požádal, aby vyjádřili stanovisko k následující otázce: „Sdílíte s námi názor, že zabývání se vlastnickou otázkou by se mělo chápat jako absolutně přednostní v našich aktivitách týkajících se politiky vztažené k domovině?“

Ještě v nedávné době akce nebyla dokončena. Odpovědi stále docházejí. Ale již nyní dosažený výsledek, jak si myslí pan Peter Ludwig, legitimizuje OÖSL ke krokům směřujícím k majetkovým restitucím nebo k vyplacení odškodného.

Předseda OÖSL, P. Ludwig, ve svém dopisu, adresovaném hornorakouskému hejtmanovi, panu Josefu Phüringerovi, který v nedávných dnech navštívil ČR, zde jednal s prezidentem M. Zemanem, ministrem D. Hermanem a dalšími. Měl sebou dopis od P. Ludwiga s požadavky OÖSL. Znovu se obnovuje zvýšený tlak na dekrety prezidenta republiky a otevírají se i majetkové nároky odsunutých Němců a jejich potomků. Tento dopis z 20. srpna 2014 je zajímavý. Z jeho textu cituji: „Ale také se zájmem sledujeme, jak momentálně probíhají jednání ohledně restituce církevního majetku v České republice a navzdory slabinám jsou vraceny nemovitosti církvím. Týká se to také mnoha bývalých německých církevních a klášterních obcí, s německými souvěrci a souvěrkyněmi křesťanských far. Možná by se mělo zaměřit i na tento aspekt a zabývat se tím, zda se zde uplatňují Benešovy dekrety či ne?“

Takže církevní restituce se podle pana P. Ludwiga týkají i německých církevních a klášterních obcí. Co z toho bude SL dále vyvozovat? Nebudeme spekulovat, počkejme si! Další část citace je obzvlášť zajímavá. SL pozorně sleduje, zda při vydávání církevního majetku se uplatňují Benešovy dekrety. Pokud by došlo při církevních restitucích k jejich prolomení, hned by se SL ozval. A zřejmě by požadoval, aby dekrety prezidenta republiky nebyly uplatňovány ani při „sudetoněmeckých restitucích“.

Při majetkových nárocích se OÖSL dovolává toho, že Srbsko odškodňuje své spoluobčany německé národnosti za v minulosti jim vzniklé ztráty. I když se pan P. Ludwig domnívá, že jde o precedent, myslím si, že se zásadně mýlí. Srbsko, zvláště zásluhou některých předních německých činitelů, se dostalo do situace neprávem potrestaného státu. Srbsko bylo trestáno jako možný spojenec Ruska Amerikou a NATO. Srbsko bylo a je trestáno, že poráželo Němce a Rakušany jak v první, tak i v druhé světové válce. Byl to myslím K. Kinkel, který otevřeně požadoval, aby Srbsko bylo sraženo na kolena. H.-D. Genscher k tomu silně napomáhal. V nedávné době byli to Němci, kteří Bělehradu diktovali podmínky, jejichž přijetím podmiňovali zahájení procesu jednání EU se Srbskem. Kromě Němců ve Vojvodině usilují Maďaři o rozsáhlou autonomii a na jihu Srbska vzpupná albánská menšina má v úmyslu zopakovat kosovský příklad v menším měřítku. Hodlá odtrhnout od Srbska pouze nějaké jižní okresy. Až přijde čas.

Srbsko je ve velmi těžkém postavení. Řada jeho politiků je úzce vázána na Německo, či na USA. Někteří z nich jsou dokonce snad i koupení. Zájem Srbska, srbského národa , je velmi slabě chráněným otloukánkem. A když to všechno a další sečteme, pak se dostaneme i k odškodnění srbských Němců, především dunajských Švábů. Pokud však Jugoslávie byla signatárním státem Pařížské reparační smlouvy, pak situace by byla jiná. Srbsko, jako následnický stát Jugoslávie, by nemělo platit Němcům žádné odškodnění, ale samo žádat na SRN, aby zaplatila reparace. A ty v případě Srbska jsou jistě vysoké. Upřímně želíme osudu Srbska, státu nám tak blízkého. Myslím si, že naši politici by konečně měli nechat politikaření a zajímat se také o situaci, v níž se Srbsko nachází, a hledat i nalézat způsoby jak mu pomoci. To se k naší ostudě zatím neděje.

Československo bylo signatárním státem Pařížské reparační smlouvy. V souladu s ní jsme konfiskovali německý majetek, a to tak aby se nikdy nemohl vrátit do německých rukou. K tomu nás smlouva zavazovala. Nadto hodnotu konfiskovaného německého majetku jsme nemuseli odečítat ze svého reparačního účtu. Toho naše diplomacie v té době dosáhla. Byl to mimořádný úspěch.

Další otázkou je, jak se k reparačním povinnostem Německa, jež nám dosud z reparací zaplatili asi něco přes 700 milionů korun, staví naši státníci. Mlčí o nich. Zřejmě se obávají tuto otázku otevřít. Poslední diplomatičtí hrdinové o reparacích mluvili v r. 1990. Němci odpověděli, až později, po sjednocení Německa. Pak se vyrovnáme. A od té doby však mlčí Setkáme se dokonce s argumentem, že v česko-německé deklaraci jsme se svých nároků vzdali. Jaké pak vzdání. Deklarace je jen dvoustranným prohlášením. Ve srovnání s mezinárodní smlouvou je její právní síla jen o málo větší než nulová. Jde zhruba o 360 miliard předválečných korun, tj. asi dnešních více než 3,5 bilionů korun, pokud počítáme předválečnou korunu jako dnešních deset, to je však kurz značně podhodnocený. Ale i tak jde zhruba asi o více než naše tři státní rozpočty. Doufám, že se nemýlím.

Zatímco Němci se hlásí o miliardová odškodnění, aniž by na něj měli nějaký nárok, my, Češi, mlčíme k tomu, že Němci nám reparace, které nám byly mezinárodně přisouzeny, neplatí. Je našim národním i státním zájmem, aby nám reparace začali platit v době co nejkratší a beze zbytku je nám zaplatili. Mluvíme o tom, jak vynikající jsou v současnosti česko-německé vztahy. Pokud tomu tak skutečně je, pak by přece neměl být problém, aby nám Němci zaplatili, co nám dluhují, na co máme právo. Jsme-li však ve vztahu k Německu v nerovném postavení, pak zřejmě ani k diskusi o nějakém splácení dluhu Němci nebudou přístupní. A vše zůstane bez odezvy. Tak jak to bude?

O reparacích Němci dále mlčí. Sudeti, kteří se podle B. Sobotky vzdali ve stanovách práva na vlast a na restituce či na náhradu jim vzniklých škod, a tak podle našeho premiéra učinili vůči nám vstřícný krok, se však ve skutečnosti vzdali práv, které nikdy neměli a nemají ani dnes. Přesto v současnosti se dožadují restitucí. Podívejme se na článek „Posselt ujišťoval ve Vídni - Žádné právní pozice nejsou opouštěny!“

Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, Bernd Posselt, zúčastnil jejího zasedání 12. listopadu v "Domě vlasti" ve Vídni.

Bernd Posselt uvedl, že velký problém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází dosavadní text o získání vlasti zpět a restituci majetku. Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.

Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky.

Předpokladem pro usmíření by mělo být, že Češi přiznají a budou litovat nespravedlnost. Posselt řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi o této době mluvili. Cesta k pravdě a k nalezení kroku k usmíření je nastavena. Zeihsel poděkoval Berndu Posseltovi za účast a diskusi.“ (Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12)

A tak si myslím, že ne B. Posselt k nám učinil vstřícný krok, ale B. Sobotka jej udělal ve spolupráci zejména s P. Bělobrádkem a D. Hermanem k sudetům. Co všechno se časem ještě dovíme, co pánové se „sudetoněmeckým landsmanšaftem“ vyjednali. Již dnes nás z toho bolí hlava. Ne ojediněle se v této souvislosti mluví o zradě českých státních a národních zájmů.


Dr. O. Tuleškov

16 komentářů :

 1. Od roku 89´ vede západ proti Českému národu vyhlazovací válku. Úplně stejnou válku, která se dnes zcela otevřeně vede proti Ruskému národu. Proti Rusku řinčí zbraněmi, na nás používají sedativa. Moderní vyhlazovací válka se dnes nevede v plynových komorách, ale ekonomicky a ideologicky. Výsledkem je, že oběť odchází sama.
  25 let se systematicky likviduje základní orgán Českého národa Český stát.
  Co hůř? Z lidí se propagandou vymítá národní uvědomění, dělají se z nich povrchní šašci bez identity. Otrok a národní identita se neslučuje!
  A na to stát vynakládá miliardy korun různým neziskovým, veřjnoprávním a dalším organizacím. Jaký paradox!
  Kde jsou instituce formulující a hájící české národní zájmy? Kde jsou miliardy, které by měl stát do nich pumpovat? Přece to je absolutní základ!
  Český stát je slabý a dále slábne. Jednou přijde sudeťák, cvrnkne do něj a z našeho státu zbyde padesátikilometrový pás okolo Prahy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Však taky jeden khárlista-monarchista napal: "Uprchlíci se nápadně podobají čecháčkovským a čobolovským "osidlovačům" vysídlených a vyloupených Sudet. Němci přijímají uprchlíky možná navíc i pokáním za rasisticky zahubené a vypuzené židy. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Debilové. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Zavilý Klaus chce z čecháčků nadělat stejné mrzáčky, jako je jeho syn a jeho hájkovští poskoci. Podobně buran Zeman.
   Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či doubravovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské KSČ metastázoval do postkomunistických falešných a bezduchých oposmluvních Klauzemanových prognosťáckých a estébáckých partají a partajiček (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, VV, ANO, SPOZ, ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOSRÁCIE, Kastrovaný LEV 21 atd.), které vůči totalitou postiženým, mozku zbaveným voličům nadále uplatňují tradiční "vedoucí úlohu strany" - jen ve zdánlivě pestřejší podobě – podle estébáckého hesla: „Rozděl a panuj !“ Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.
   Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz Václav Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Řecká azbucká lůzokracie opět oblažuje svět.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!!
   Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu nebo z ruské Berjozky."

   Vymazat
  2. 12:25 je TROLL typ grafoman

   To se divím, že Ti není stydno psát česky, nauč se německy a mluv a piš pouze německy a pak se odstěhuj do Německa, kde můžeš společně s Němci mýt nohy uprchlíkům v Evropském kalifátu.

   Vymazat
  3. 14:26 - ty blbe, ty neovládáš Ctrl+C a Ctrl+V? - https://www.facebook.com/iDNES.cz/posts/961797610575703

   Vymazat
 2. Pokud budou u moci v ČR židé jako Herman,Bělobrádek,tak jsou schopni prosadit navracení sudetského majetku.Jak takovou židovskou stranu KDU-ČSL,můžou občané volit?

  OdpovědětVymazat
 3. Velký omyl. Nezbude ani žádné pidi Pražsko s životní úrovní Švícarska, jak fantazíruje kavárna. Bude jen Reich pod kontrolou USA.
  Včera před hlasováním o Brexitu řekl jasně představitel samostatnosti Británie, že oni budou mít raději migranty z Pakistánu a Indie nebo Austrálie než migranty z východní Evropy a Araby z blízkého východu. Tamti jsou jim bližší. Jinými slovy i po 26 letech lezení do jejich zadků v rámci keců o Evropské kultuře a multikulty, učení se jejich hatlamatilky, jsme pro ně my z východní Evropy podlidé s ještě nižší hodnotou než nevzdělaní žebráci z Indie. To hovoří samo za vše a myslím, že čím dříve půjde EU do prdele tím lépe a pak bude na nás národech z východní a střední Evropy abychom se seskupili do jiného společného, smysluplného,rovnoprávného uskupení a nenechali se vláčet a vysávat takovými parchanty z koloniálních zemí, které mohli za otrokářství, 1. a 2. světovou válku a mohou i za dnešní migrační krizi a vraždění po světě. Kde by byli bez 400 let parazitování a loupení po celém světě? My jsme nikdy nikoho neolupovali, nezotročovali, nekradli, nekolonizovali, nevyvražďovali a takovýto šmejdi jako Němci, sudeťáci, Britové nebo prolhaní Francouzi námi budou opovrhovat? Hlavně mladí by si měli uvědomit, jak se na nás tzv. západní vyspělá civilizace dívají a jak nás vnímají jen jako vhodné na vykrádání a otrockou práci v kolonii. To vše po 26 letech tzv. spolupráce. Fakt úspěch blbů jako Havel a spol. Hlavně že po něm pojmenovali v Pražsku letiště. Je na čase si otevřeně přiznat, že posledních 26 let byl naprosto neúspěšný pokus a že EU byl podvod od začátku a je potřeba hledat jiná řešení a spolupráci s příbuznými malými národy v Evropě. Od tzv. velých Evropských a západních států nic dobrého očekávat nemůžeme a stejně jako USA se jim nedá naprosto věřit. Hájí jen své sobecké zájmy a zájmy svého pána v USA.

  OdpovědětVymazat
 4. Pro anonyma 12:25. Jak je vidět musíš být suděťácký fašoun nebo potomek něčeho podobného. My jsme zde už nejméně od 4. století našeho letopočtu. Německý póvl byl k nám zván našimi knížaty a krály (např. Otakar Přemysl II., Jan Lucembusrský, Karel IV.) a přicházeli sem s nahou prdelí k dosidlování pohraničí. Češi nikdy nikde neloupili, nezaváděli otroctví, nevyvražďovali ani nikde nehlásali drank nach ost. My jsme nikdy nepopravili 27 Německých pánů nebo knížat. Historicky jsme se jen bránili cizí verbeži. Neokupovali jsme Rakousko ani Německo. Zato jsme platili volské daně germánům. Kdyby sudeťáci nevolali po říši, ale byli loajální občané Československa a nepodíleli se lvím podílem na vyhnání 800 000 Čechů po okupaci českého pohraničí a freneticky nešli za Hitlerem mohli mít dnes možná svou autonomii a být zde s námi dodnes. Byli to ale vlastizrádci, kolaboranti a podíleli se na vyvražďování 340 000 Čechů a dalších národností Československa. Proto si po právu zbalili své 25 kg. uzlíčky a šli do říše. Za dob Říma by je čekalo povraždění a otroctví. Bohužel se nejen Němci nepoučili z katastrofy 2. sv. války a fašisté jako ty znovu vystrkují palice a volají po válce s Ruskem, kterou nikdo normální nechce a nepotřebuje. Nepoučili se ani Finové, Švédi, Turci, Francouzi, Rakušané, Italové, Rumuni, Poláci a Britové, kteří mimochodem všichni dostali vždy na východě po skvělém nástupu do držky a s pláčem pak odtamtud utíkali a přicházeli o území. Jenže se po 50 letech vždy otřepou a podobní blbové jako ty je vedou znovu na nová jatka. Ukrajina a Benderovci jsou ukázkou, jak to začíná a končí to Debalcevem, Slavjanskem, Stalingradem nebo Katyní (tam to odsrali Poláci za vyvraždění 80 000 ruských zajatců v Rusko -Polské válce ve 20. letech minulého století). Jsi jen ubohá nenávistná karikatura rádoby kulturního člověka, která o dějinách nic neví. Chudáku. Slovani byli kulturní národy dávno před Metodějem a příchod křesťanství a násilné pokřesťanštění byla obdoba rekatolizace po Bílé hoře. Doslova národní katastrofa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13.04 napřed se nauč číst, ty uvozovky citují Kadla Schwartzenberga, a je mi líto, že se najde tolik občanů, kteří s ním souhlasí. Jen se divím, že na něho ještě nikdo nepodal trestní oznámení. Jen kdyby se někdo takto vyjadřoval o pražské kavárně, to by filcky kvičely!

   Vymazat
  2. Prej "českých pánů"! A dyk to byli Němci ty vole jeden! - http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/58536/10-duvodu-proc-vzpominat-na-habsburky-v-dobrem.html

   Vymazat
  3. Tady konkrétněji! Někteří česky ani nežblebtli! Ach ty naše pitomý legendy ... - http://www.reflex.cz/clanek/historie/72209/pred-395-lety-habsburkove-popravili-27-ceskych-panu-puvodne-jich-melo-byt-30.html

   Vymazat
  4. Ale zato Echt Čech a Slovan byl Honzík Mydlářů, kterej jim ty makovice německý usekal:))) A taky ti studentíci a jezuiti kteří je vedli, co zabránili švédským vojskům na Karově mostě aby nás osvobodili od Habsburků!:))) Tak to byli Echt Češi!:))) Ale naši pitomečci oslavujou německy mluvící luteránské šlechtice, kteří si zvolili za krále Němce Fridricha z Falce! Fakt dobrý!:)))

   Vymazat
  5. Bílá hora bylo naše národní štěstí ty vole! Kdyby jí nebylo - tedy té porážky tam, byla by po našem národě veta! By nás postih osud Lužickejch Srbů vole! Si někde najdi jakou depopulaci způsobila na našem území konkrétně Třicetiletá válka! Já se dočetl, že z přeživších (z 2,6 milionu obyvatel v Čechách a na Moravě k roku 1618 zde v polovině 17. století žilo zhruba 950 000 obyvatel v Čechách a 600 000 na Moravě) obyvatel tehdy většina mluvila německy! (nejvíce postiženy byly totiž české úrodné oblasti ve středu země – horské oblasti
   osídlené Němci zůstaly ušetřeny, po válce
   tudíž následoval rychlý posun jazykové
   hranice do vnitrozemí). Ze studia dějin svého města Liberce vím, že tu se hovořilo ze dvou třetin německy a že tu Švédi byli vítaní a měli se tu tak dobře, že odmítali i po Vestfálským míru odtud odejít! Luterán k luteránovi! Kdežto již katolizovaná Praha vedená českými jezuity se jimm tvrdě bránila! A od jezuitů vzešlo národní obrození - viz Balbín! Luteráni na tom zájem neměli, naši místní česky hovořící luteráni byli by spíš pro švédskýho krále a klidně by přijali německou národnost. Asi tak.

   Vymazat
  6. Kdyby v historii neplatí. Vítězství Habsburků, netolerantních bigotně katolických totalitářů zdrželo vývoj v našich zemích, znamenalo exodus velké části národa a plné zblbnutí zbylých českých elit, které se postupem času národu úplně odrodily. Německy mluvilo především městské obyvatelstvo. Až průmyslová revoluce znamenala zvrat a obrození. Do národního obrození netahejte církev. To byli jen jednotlivci, kterým šlo o český národ, ale né církev kaotlická!! Takže celý ten váš textík je jen ukázka přemalovávání dějin a fandění protinárodní tmářské církvi. Jaroslav F.

   Vymazat
  7. Nemyslím si že jim na tom záleželo - je to mýthus! dyž třeba Koniáš našel česky psanou knihu, tak ji nehodil do ohně jen proto jakým jazykem je napsaná, ale kouk do Indexu jestli náhodou není na seznamu zakázaný literatůry a pokud tomu tak nebylo, tak si ji pročetl a když tam nenašel nic kacířskýho, vrátil ji majiteli. To až obrozenci a komouši z něj uďáli netvora co údajně "pídil české knihy"! Jedině Bibli kralickou, neschválenou Římem, to ano! Podle Obnoveného zřízení zemského si český a německý jazyk byly rovné v úředním styku dokonce! Takže nemaťme! Luteráni by se s náma tak nesrali! První "germanizátor" tu byla až pepik Druhej, kterýmu šlo o to, aby vznik "rakouskej národ" s jeidným jazykem a identitou! Už jeho máma mu říkávala že je to píčovina slovy: "Jak může být panovníkem někdo, kdo nemá rád lidi". Proto taky když natáh ráfy se v Budíně do rána slavilo a jeho nástupce - brácha Poldík Druhej nejen že o nic podobnýho už neusiloval, ale naopak s sám naučil slušně česky rozumět a sem tam i něco říct ...

   Vymazat
 5. Něco bych napsal,jenže ten starej prostatik maže jak laciná děvka za dvě pětky na hajzlu.Dvořákovic vůl je placenej pablb,kterej nesnese když má někdo jiný názor,takto se diskutovalo před rokem 89.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neboj! Es komm der tag! kdy i Wenzelova trojitá brada se seznámí s ostřím gilotiny:)

   Vymazat