Reklama

.

.

čtvrtek 23. června 2016

Přečtěte si, na co máte nárok, a žádejte, aby to politici obstaraliJosef Mrázek 
23. 6. 2016
Tento článek je o penězích, které nedostáváte, o přizabitém státě, a o tom, co musíme změnit.
Běží dvacátý šestý rok od okamžiku, kdy se lidé dobré vůle těšili, že opravíme, co je potřeba opravit, a budeme během několika let opět lepší, než naši západní a jižní sousedé. Ve srovnání s vývojem Československé republiky po první světové válce a Německa po druhé světové válce, byl však vývoj České republiky po roce 1989 přímo katastrofální. Je jisté, že stát byl špatně veden a nejasný je jen poměr zlých úmyslů a hlouposti, které se na tom podílely. Výsledkem je, že již čtvrt století upadá národní hospodářství, ale i ušlechtilé dovednosti a školství a naopak lhaní a oblbování občanů se rozvinulo znamenitě a tak se nenapravilo ani to, co se projevilo jako nepochybná špatnost, ba naopak, pachatelé nepravostí byli znovu a znovu voleni. Je to možné jen proto, že občané jsou trvale udržováni v nevědomosti.


Od řízeného úpadku hospodářství ke ztrátě bezpečnosti, a co s tím

Po listopadu 1989 byli v občanské společnosti rozptýleni nadšenci, kteří politiku považovali za službu, ale o hodně více bylo těch, kteří chtěli moc a výhody a za nimi bylo temné pozadí, připravené jejich pokleslosti využít. Nadšenci byli potlačeni a o udržování škůdců v pozicích se potom již stále staral stranický systém. Základem stranických kádrů byli zločinci a hlupáci. Zločinci se nejprve zaměřili na národní majetek a po jeho rozkradení začali vytěžovat běžné obyvatele. Hlupáci, většinou mající trochu sociálního cítění, nebyli schopni jim v tom účinně bránit, protože pochopit včas metody použité škodiči bylo pro ně složité. Škodiči dokonce dokázali přimět nechápající hlupáky ke spolupráci.

Do nedávna byly hlavním problémem polistopadového vývoje peníze. Typickou chybou bylo, že zlodějské osobní zisky jednotlivců a zisky celých skupin byly doprovázeny poskytováním obrovských výhod pro zahraničí a zatlačením republiky do role vysávané kolonie. Tento stav podstatně snižoval příjmy většiny občanů, ale nebyl přímou existenční hrozbou. To se změnilo po vyprovokování ukrajinsjké krize a vystupňování snahy vyvolat válku s Ruskem. Při této příležitosti se ukázalo, jak moudré bylo odporovat zřízení vojenských základen u nás, a při troše píle a soudnosti jsme se pomocí internetu mohli přesvědčit, že Putinova popularita v Rusku a uznání ve světě jsou výsledkem jeho dobré práce užitečné i pro nás a že sankce proti Rusku jsou pro nás škodlivé.

Prubířským kamenem na trochu jiné třídění politiků se ukázala být migrační krize. Jen těm hloupým nebo neznalým může vyjít jiné řešení, než australský postoj vůči migrantům a radikální odmítnutí tureckého vydírání. A s tím souhlasí i ti škodiči, kteří nechtějí zbytek života ztrávit v exotické cizině.

Vyvstala otázka připomínající formulaci ze zpráv černé kroniky. Totiž, zda vyhovování devastačním požadavkům degenerované merkelovité EU je slučitelné se životem.

Shrnul bych to tak, že zatímco štvaní proti Rusku a povolnost vůči migrantům stačí jednoduše radikálně odmítnout, tak na nápravě škod napáchaných během posledních dvaceti šesti let je nutné vytrvale a se vším důmyslem pracovat. Začít musíme vysvětlením toho, co bylo a je stále utajováno a potom uvést, co se s tím dá udělat.

Zřizování kolonie Česká republika

O osudu národního hospodářství po roce 1989 rozhodli ti, kteří se vydávali za ekonomy, ale nebyli ani schopni domyslet, jaké následky budou mít jejich rozhodnutí, nebo měli nepoctivý záměr. Základní chybou byla špatná a lživě zdůvodňovaná privatizace a s tím souvisící zánik výrobních kapacit. Dílo zkázy dovršila  výhradní orientace na vývoz v kombinaci s katastrofální měnovou politikou a ztrátou hospodářské soběstačnosti. K tomu se přidalo špatné vyjednávání při vstupu do EU. To všechno doprovázela hloupá mzdová politika, kde se asi schválně zapomnělo na kompenzaci během privatizace zanikajících státních dotací životních potřeb a služeb. Tím jsme se dostali do stavu, který v podstatě trvá dodnes. To všechno zavedli čeští politici, jako kdyby byli ve službách zahraničí. Opozice nefungovala správně, a osamělé kritické hlasy byly ignorovány. Levně koupená media stála neochvějně na špatné straně. Dv+acet šest špatných let je příliš dlouhá doba na to, aby se takové zacházení se státem a národem dalo omluvit.

Také propad hrubého národního produktu byl důsledkem chyb vedení státu.

Po zavedení směnitelnosti české koruny za marky a dolary byl poměr směnného kurzu ke kurzu stejné kupní síly vůči Německu a Rakousku asi 3.5 ku jedné, takže k vyrovnané bilanci zahraničního obchodu by bylo potřeba vyvézt více než trojnásobnou hodnotu, než se dovezla. Takzvaní odborníci to nepřiznávali a politici už vůbec ne.

V tu dobu jsme ztratili většinu národního majetku, když se cestou kuponové a občejné zlodějské privatizace dostal do rukou zahraničních i domácích spekulantů tak, že při daném kurzu a zastaralých „účetních cenách“ to přineslo méně než šestinu jeho skutečné hodnoty a i ta se často zadrhla za prsty. Vrcholem hlouposti byla privatizace bank, za kterou jsme nabyvatelům ještě bohatě zaplatili. Faktickým, ale nestíhaným zločinem byla privatizace ložisek surovin, energetiky a vody. Chapadla se sápou na zbytek státní dráhy a poštu.

Velmi závažným následkem takové „privatizace“ průmyslu, a také chybné orientce národního hospodářství, byla ztráta výrobních závodů a mnoha produkcí s vysokou přidanou hodnotou, a to vedlo k propadu hrubého národního produktu vztaženého na jednoho obyvatele na úroveň asi 65% oproti vyspělým průmyslovým státům, ke kterým Československo patřilo. Tento propad dále přetrvává a přináší stále narůstající ztráty.

Mezitím pokračovala zničující politika velmi slabé koruny bez ohledu na zřejmou nevhodnost a navíc byla dále zhoršena v rozporu se zákonem o ČNB intervencí ČNB.

Počáteční velmi špatný směnný kurz české koruny se, ponechán působení trhu, docela pomalu, ale přece, přibližoval ke kurzu stejné kupní síly. Hodnota poměru těchto kurzů klesala z 3.5 v roce 1995 postupně na, například, 1.85 v roce 2004 a 1.35 v roce 2013. Během těchto 18 let byla vyvezena hodnota asi 32 bilionů Kč, ale dostali jsme za to jen hodnotu o 14 bilionů Kč menší. To je ztráta 1 milion 400 tisíc Kč na každého obyvatele během 216 měsíců, to jest pro každého občana zhruba 6 500 Kč měsíčně, kdyby převážně neskončily na kontech v zahraničí. Toto je jedna z hlavních příčin rozdílu mezi příjmy u nás a za západní a jižní hranicí.

Na konci roku 2013 byl kurz stejné kupní síly asi 18 Kč za jedno euro a směnný kurs se blížil 24.3 Kč za euro. To bylo pro zahraničí stále velmi příznivé, ale méně, než dříve. A tak mu přišla na pomoc Rada ČNB. V listopadu 2013 v rozporu se zákonem o ČNB násilnými intervencemi v řádu stovek miliard Kč odchýlila směnný kurs v neprospěch koruny a vyhlásila závazek, že bude držen dlouhodobě na 27 Kč za euro. Měnový vývoj tak vrátila asi o šest let zpátky, zvýšila a zafixovala tok ztrát. Prezident Zeman, ač vyzýván, nevyužil své pravomoci a neodvolal nikoho pro porušení zákona o ČNB, který takové jednání výslovně zakazuje. Ministr Babiš, odpovědný za finance, nepodal trestní oznámení.

Intervence ČNB nevyvolaly Singerem ohlašované změny, ale projevily se v zahraničním obchodě jako sleva o asi 10% pro platící v eurech, která dále rostla vlivem záměrného znehodnocování eura centrální bankou EU. Jen v roce 2014 tak vinou intervencí byla bilance zahraničního obchodu poškozena o asi 360 miliard Kč. Klesla i hodnota důchodů a sociálních dávek a úspor občanů v poměru, který závisel na tom, kde a za co bylo placeno.

Je třeba upozornit, že i před intervencemi byla koruna podhodnocená, a proto neměla o lži opřená intervence žádné oprávnění a nemohla přinést proklamované výsledky. Zisk přináší jen pro zahraničí, české straně přináší pouze ztráty a náklady na její provádění. Odhaduje se, že bylo emitováno, a nákupem pochybných dluhopisů umrtveno, do dubna 2016 asi 530 miliard Kč.

Následky špatné měnové politiky

V roce 2015 dosáhl objem vývozu 3.9 bilionu Kč a při poměru  směnného kurzu k paritnímu kurzu 1.5 se z toho ztrácelo 33,3% hodnoty, tedy 1.30 bilionu Kč za celý rok. Bez intervencí ČNB by byl poměr kurzů nejméně o 10% lepší - asi 1.35. Možná i menší, když bychom započítali znehodnocování eura. Roční ztráta při tomto lepším, ale stále špatném kurzu by byla zhruba 0.9 bilionu Kč. Samotná intervence nás tedy v roce 2015 připravila nejméně o 400 miliard Kč. Objem vývozu byl zlevněním ovlivněn tak, že vzrostl o několik procent (až 5%). Ovšem za 105% vyvezených hodnot jsme dostali zhruba o 5% eur méně, než předtím za původních 100%. Vydávat to za úspěch je drzost. Vyrábět více a dostávat za to méně, nepřináší stěstí.

Pro představu, kolik je to 400 miliard Kč, uveďme, že to je více, než se vyplatí na všechny důchody za rok, nebo kolik by stálo štědře financované veřejné zdravotnictví za rok, nebo kolik by stálo zvýšení všech platů o 5 tisíc Kč měsíčně při současném zvýšení důchodů o 3 tisíce Kč měsíčně a sociálních dávek o 2 tisíce měsíčně, všechno po dobu jenoho roku.

Důsledky hloupé mzdové politiky

Znehodnocení koruny nebylo nikomu kompenzováno a pokud jsou zvyšovány některé mzdy, je to z důvodu jejich trvalého zaostávání a nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců a ne kvůli podvracení koruny ze strany ČNB.

Chybná politika nízké ceny práce poškozovala občany ČR trvale a intervence ČNB tento stav jen ještě zhoršila. Mzdy se nedají zvýšením o několik procent dostat na úroveň odpovídající produktivitě práce, protože u běžných zaměstnanců by je bylo třeba zvýšit o 50%, a to by se ještě musely uplatnit v plné kupní síle, což se nikomu nemůže podařit. Nedostatečná výše mzdy se ovšem netýká platů bankéřů, právníků, manažerů a některých zvláštních profesí, kterým bylo umožněno, aby si určili platy podle své chuti. Dále uvedený rozbor však tyto vysoké platy zkreslují tak, že situace v oblasti nižších mezd je ještě horší, než z rozboru vyplývá. Při normální diferenciaci mezd nedochází k tomu, aby medián mezd byl o 20% nižší, než průměrná mzda.

Rozbor opřeme o názorné srovnání s Německem. Tam odchází dost velká část naší produkce a dovozce ji tam může prodat s tím, že v její ceně jsou zahrnuty v Německu obvyklé mzdové náklady na její pořízení. Německý majitel „české“ firmy tedy inkasuje od kupců i tyto peníze ve výši v cizině obvyklé, ale vyplatí českým zaměstnancům jen nízkou českou mzdu a rozdíl si ponechá, respektive zvýší jím zisk firmy a tyto peníze se stanou součástí balíku dividend ve výši asi 500 miliard Kč, které během roku z ČR odejdou do zahraničí, jako zisk navíc. To však není jediná příčina rozdílu českých a německých mezd.

Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele ČR trochu roste, ale, z výše uvedených důvodů, stále zaostává asi na dvou třetinách HDP občana v Německu nebo Rakousku a v dalších vyspělých evropských státech. Není to neschopností a leností našich spoluobčanů, ale přetrvávajícím vlivem špatné národohospodářské politiky, chybné transformace ekonomiky a přistoupením na zemi poškozující podmínky vstupu do EU. Musíme ale uznat, že při HDP na hlavu na úrovni kolem 65% HDP na hlavu v Německu, také průměrná mzda může být v ČR úměrně tomu nižší, ovšem budeme-li ji počítat v kurzu stejné kupní síly.

Srovnání průměrných mezd v ČR a v Německu, údaje z roku 2014, již po intervencích ČNB, a co z toho plyne

Tak například, v roce 2014 byla v Německu průměrná mzda 3450 euro, což je při tehdejší paritě kupní síly 18 Kč za euro 62100 Kč. Průměrná mzda v ČR v roce 2014 byla 25 686 Kč, což je 41% přepočítané německé mzdy, místo tehdejší produktivitě odpovídajících 63%, což by bylo 1.54 x více, to jest 39 469 Kč. To znamená, že celých 35 % mzdy odpovídající produktivitě zůstalo zaměstnavatelům jako bezdůvodný zisk. A těch chybějících 13 783 Kč z namená, že vyplácené mzdy by měly být více než o polovinu vyšší, přesněji o 53.7%. Je zřejmé, že takto zvýšené mzdy by znamenaly podstatné zvýšení odvodů na zdravotní i sociální pojištění. To by zcela odstranilo problém nedostatečného financování zdravotnictví a mohly by být vypláceny mnohem důstojnější důchody a sociální dávky.

Co udělat, aby ČNB byla konečně českou národní bankou

Handrkováním kolem malých úprav platů učitelek a učitelů, a doprošováním u podnikatelů o zvýšení ostudné minimální mzdy, se s problémem nízké ceny práce dost rychle a dostatečně nepohne. Je třeba, aby ČNB nekupovala dluhopisy a neničila kurz, ale půjčila peníze státu na rozjezd zvyšování platů ve sféře státního vlivu a zahájilo se tak narovnávání mzdových poměrů. Tím by se poprvé projevila jako česká národní banka. Těch několik skutečných ekonomů, kteří by na tomto projektu museli pracovat, by se snad našlo. Je mezi čtenáři někdo, komu by o desítky procent zvýšený příjem nebyl vhod? Nelíbilo by se to jen majitelům republiky, kteří Vaše peníze posílají na svá konta v zahraničí. Pro vaši informaci: úhrn všech mezd v ČR byl v roce 2014 asi 1200 miliard Kč. Vyplaceno ale mělo být asi o polovinu více, to je o 600 miliard Kč. Jak vidíte, není to daleko od několika set miliard Kč stažených do zahraničí jako dividendy, které kdosi inkasuje, aniž by cokoliv udělal, nebo riskoval.

Ještě byste měli vědět, že ty nehorázné dividendy mohou být vysávány také proto, že zisk firem není patřičně zdaněn, jako v lépe vedených státech. A to je proto, že ČSSD přistoupila na Babišův střetem zájmů ovlivněný požadavek, nepřipustit progresivní zdanění. Asi si to ani neuměli spočítat, možná by pochopil, že v naší situaci to je nutné.

Naše dobré pocity by se měly opírat nejen o kupní sílu našich příjmů, ale také o hodnoty, které zůstanou v republice,

Probrali jsme dva důvody, proč jsou mzdy malé, každý způsobuje redukci kuní síly příjmů asi na dvě třetiny a výsledek je 44 % odměny za 100 % vynaloženého úsilí. Ale skutečnost je ještě horší. Až doteď jsme počítali, že převádíme koruny a eura tam i zpět v kurzu stejné kupní síly. To neplatí, když plat vyplacený v korunách zcela, nebo zčásti, vyměníme ve směnném kurzu za eura. Hodnota nákupu placeného v eurech bude menší v poměru aktuálního kurzu stejné kupní síly ke kurzu směnnému. To nás připravuje o velkou část odměny za naši práci. Nikdo z nás není schopen využít celý svůj příjem v rámci jeho kupní síly doma, podílí se, více či méně, na ztrátách, které vznikají při obchodním styku se zahraničím. Kurzovou ztrátou je zatížen nákup čehokoliv, co bylo dovezeno, například, z eurozóny.

Ale nejde jen o platy, zhruba 80 % naší produkce odchází za hranice a její hodnota se vrací zredukována v poměru obou kurzů.  Jde o velké peníze, protože hodnota národního produktu, kterého se to týká, se pohybuje kolem 4 bilionů Kč za rok, zatímco úhrn všech mezd je jen 1.2 biliónu Kč. I jen zhoršení poměru kurzů o 10 až 15 %, způsobené intervencemi ČNB, znamená ztrátu 400 až 600 miliard Kč za rok, a to je jen menší část celé dlouhodobé kurzové ztráty, která ochuzuje stát jako celek a postihuje občany přímo i nepřímo.
Netrpíme jen znehodnocovním svých mezd. Ochuzován je také stát a to dopadá různými formami i na občany.

26 komentářů :

 1. Po blábolech nudícího se zneuznaného důchodce pro změnu trochu osvěžujících faktů.

  1) Hospodářství roste rekordním tempem
  2) Mzdy jak nominální tak reálné rostou rekordním tempem
  3) Inflace je blízká nule
  4) Nezaměstnanost je rekordně nízká
  5) Počet lidí pod hranicí chudoby je skoro nejnižší v EU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ježíšku na křížku, ten v 10:34 je nedostatečně vyvinutý jedinec - omlouvám se ti za něj a za jeho bláboly dokonce odborně očíslované.
   Volič-Vilč

   Vymazat
  2. 10.34 Blábol nenudicího se lichváře, velmi spokojeného s tím jak to v tomto zkurvystáně vypadá.
   1)Hospodářství roste "rekordním" tempem, protože tak levný výrobce se v okolí nenajde.
   2)Mzdy "rostou", samozřejmě jak komu, hlavně kšefty lichvářům a bankám. Oproti německu až třikrát nižší, zato ceny stejné.
   3)Inflace je blízká "nule". Je to ukazatel, který se dá úspěšně ohnout a běžný občan to nijak při nákupech nepozná. To že je těď mléko a jeho produkty levné, je jen důsledek nohsledné hloupé politiky "vlády" poskoků v otázce "sankcí".
   4)Nezaměstnanost je "rekordně nízká". Opět něco, jako těch 99,9 % procent volební účasti za komančů.
   5)Počet lidí pod hranici chudoby je "nejnižší" v EU. Lichváři, tu EU jsi moc nepotěšil a ukazuje to na tvůj korektní výběr. Děti které nemají na svačiny by tě hnali, hajzle.
   Zdravím. Altman

   Vymazat
  3. 11:02

   "zkurvystáně"??? Co ty jsi za zmrda takhle pomlouvat a špinit naši krásnou zem?

   Co ty sám jsi konkrétně udělal proto aby jsi se měl líp? Evidentně hovno.

   Děti které nemají na svačiny by mě hnaly? Já bych hnal spíš jejich povedené rodiče. Nezodpovědné lenivé zmetky jako jsi ty.

   Vymazat
  4. Ty seš BLAHOSLAVENEJ CHUDEJ DUCHEM,ty zdegenerovanej ekonome alá Kraďousek!!!!

   Vymazat
  5. 12:05

   Vždyť ty, ty debílku, ani netušíš význam toho blahoslavenství.
   Dovzdělej se, tupohlave.

   Vymazat
  6. Já to vím,ty vygumovaná rudohnědá ussácká filcko!

   Vymazat
  7. Ten nudící se důchodce má naprostou pravdu a na rozdíl od tak zvaných renomovaných ekonomů je právě on tím opravdovým odborníkem. A není sám. Bohužel nezastávají místa, kde by to mohli uplatnit, Pravda je, že prezident už měl dávno odvolat předsedu bankovní rady ČNB. Ale ty ostatní svinstva, jako privatizace a další zvěrstva už se nedají jen tak vrátit.

   Vymazat
  8. Ten nudící se důchodce má naprostou pravdu a na rozdíl od tak zvaných renomovaných ekonomů je právě on tím opravdovým odborníkem. A není sám. Bohužel nezastávají místa, kde by to mohli uplatnit, Pravda je, že prezident už měl dávno odvolat předsedu bankovní rady ČNB. Ale ty ostatní svinstva, jako privatizace a další zvěrstva už se nedají jen tak vrátit.

   Vymazat
  9. to lichvář 11.02 Tak jak je to s tím tvým "zaměstnáním". Kolik procentíček bereš ?
   Ten "zkurvystán" jsi právě ty a tobě podobní ! Jinak ryba smrdí od hlavy a jáký pán, takový krám, lichváři.
   Altman.

   Vymazat
  10. Ty nevzdělaný idiote ! Oproti jasným číslům a argumentům článku, ses omezil na novinový slovní výčet pofiderních "výledků". Je jasné, že tvůj mozek vymytý kapitalistickými sračkami není schopen ničeho jiného. Uvedený výčet je navíc naprosto lživý ! Např. reálná nezaměstnanost se týká téměř 1 milionu občanů ! Nelze je počítat ty, kteří jsou v evideci ÚP. Je nutno započítávat i ty, kteří již z této evidence vypadli a jsou dlouhodobě a mnohdy trvale nezaměstnaní. Podobně je to i s ostatními "úspěchy" reálného kapitalismu. Jsi ignorant a nevzdělané i nevzdělatelné hovado, které si myslí, že sežralo Šalampounovo hovno a patent na rozum. Debile - nikdy nebudeš vědět, jak se v reálu věci mají. Tvůj život je naprosto zbytečný ! Raději si to někde hoď - je to lepší, než umřít jako debil !

   Vymazat
  11. 13:57

   Tak počkej debile. Abychom si to ujasnili protože se v těch tvých blábolech trochu ztrácím.

   Takže debilové jako ty kteří nic neumí, nikdo je nechce zaměstnat přesto, že dnes většina zaměstnavatelů hledá zaměstnance se považujete za "vzdělance s patentem na rozum kteří přesně víte jak se věci v reálu mají a váš život je hodnotný a umřete jako géniové".

   Kdežto lidé jako já kteří s prací ani penězi nikdy neměli větší problém jsou "ignoranti a nevzdělaná i nevzdělatelná hovada, která si myslí, že sežrala Šalamounovo hovno a patent na rozum. Která nikdy nebudou vědět, jak se v reálu věci mají. Náš život je naprosto zbytečný a máme si to raději někde hodit"?

   Máš zajímavou logiku a uvažování. Není divu, že jsi to s takovou duševní kapacitou dotáhl tam kde teď jsi, tzn, do prdele.

   Vymazat
  12. Kdo je u tebe debil? Co si to vůbec dovoluješ lézt do diskuse s takovými texty!!! Nevychovaný, ulhaný, asociální psychiopat - ot je kategorie "lidí", která na tebe pasuje jako zadek na mísu. Marko

   Vymazat
 2. Odpovědi
  1. Za co? Za fakta? Za vyvrácení lží?

   A co vy? Vy se nestydíte?

   Vymazat
  2. To myslíš ty zhovadilosti vyblitý imbecilem v 10:34?!
   Vždyť ten degenerát projebal i vlastní firmu a teď tady bude pindat o ekonomice,zblblo havloidní!

   Vymazat
 3. Hovado se nestydí!!!!

  OdpovědětVymazat
 4. S tvrzením, že "O osudu národního hospodářství po roce 1989 rozhodli ti, kteří se vydávali za ekonomy, ale nebyli ani schopni domyslet, jaké následky budou mít jejich rozhodnutí, nebo měli nepoctivý záměr" lze souhlasit jen částečně.
  Jsem přesvědčen, že morální a hospodářská devastace našeho státu byla a je prováděna v cizím zájmu, a za pomoci domácích přisluhovačů, zcela cíleně, dlouhodobě a bez jakýchkoliv skrupulí. Rozdělení Československa, likvidace průmyslu, zemědělství, armády, devastace školství, atd. má za následek úplnou mj. ztrátu obranyschopnosti státu a vše z toho vyplývající....
  Nedojde-li ke změně, která zřejmě nebude v žádném případě "bezbolestná", pocítíme následky z toho plynoucí, dříve nebo později, opravdu všichni ...
  Bohužel, většina z nás, zřejmě pozdě ...

  OdpovědětVymazat
 5. Článek má naprostou pravdu. Co ale článek neuvádí, že to všechno co v článku je uvedeno, jsou podmínky za kterých nás demokratický západ vzal po roce 1989 pod svá křídla. To znamená, že demokratický západ nás vzal za podmínky, že se staneme kolonii západních zemí. 80% firem vlastní zahraniční kapitalisté, kteří odvádějí veškeré zisky k sobě do Německa, Francie a pod. a tyto zisky si daní u sebe doma, nám z toho nic nezůstane. Jinými slovy, zahraniční firmy u nás využívají veškerou infrastrukturu, kterou oni neplatí, ale jí jenom využívají a nechají si jí platit námi, obyčejnými občany. Znehodnocování koruny ČNB se děje přímo na příkaz zahraničního kapitálu a bankéři ČNB plní jenom to co jim zahraniční kapital poručil a za to budou sedět pěkně na teplých a vysoko placených místech. Že jsou to zrádci o tom není pochyb. (Bývalý guvernér ČNB, Tošenovský odevzdal za bezcenné papírky, celý náš zlatý poklad na který se skládali naše babičky za první republiky a za tuto zlodějnu sedi pěkně na teplém místečku v bance na západě). Další otázkou je korporátní daň zahraničních firem na našem území. Je směšná a včetně daňových prázdnin pro zahraniční firmy jsou tu zahraniční firmy, úplně zadarmo. My platíme jejich náklady a zahraniční firmy berou jenom zisky, které si doma daní. Jeden velký podvod kolosálních rozměrů se děje ohledně Evropských doatací. S velkým halasem a propagandou se v ČR jako že staví z Evropských peněz, ale pozor, poměr toho co západní státy vysajou z nás ročně je dva krát vyšší, než to co v dotacích z EU dostaneme. Jinými slovy, kdyby jsme zahraniční firmy zdanili stejným procentem korporátní daně, jako je to běžně na západě, nepotřebovali by jsme žádné dotace z EU a ještě by nám bohatě zbylo. A na závěr jenom úvaha. Jak by to dopadlo, kdyby nastoupila vláda, která by zastavila řádění ČNB a nechala kurz koruny tam kde má být, to znamená na 18 KČ za jedno Euro, která by odmítla dotace z EU a normálně zdanila korporátní daní, obvyklou v západní Evropě, firmy na našem území. Jak by to dopadlo? Úplně jednoduše. Západ by pod rétorikou porušování lidských práv a nebezpečí, že se ČR začíná klonit k Putinovi, na nás poslal několik vln humanitárního bombardování, jako tomu bylo v Jugoslávii. A proto zůstaneme na dlouhou dobu kolonii a západ nám bude utahovat opasek, protože západ má pořád málo a bude z nás ždímat co jenom to půjde. Naše naivita, že se budeme mít, jako na západě, s kterou nás krmili, Klaus a spol, po roce 1989 nikdy nebude platit, to by jsme si jednou pro vždy měli uvědomit. Budeme otroky západu a jinak to nebude.

  OdpovědětVymazat
 6. Máme pětinové platy, než mají lidé na západě, ale hlavně že nám nevládnou komunisté! Máme všechno zboží o 20 procent drahší, než na západě, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté! Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté! Náš státní dluh je 1,7 bilionů korun a roční úroky z něho platíme 90 miliard, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté! Zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců, počet lidí zavřených na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté! Okresy jsou řízené kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží, tak jak to udělal bývalý ministr životního prostředí Drobil, aby naplnil miliardami naších korun svůj osobní měšec a měšec stranické pokladny ODS, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté! Na kongresu strany ODS jsme viděli aroganci kmotrů ODS, kteří přijeli několikamilionovými auty s registračními značkami za několik stovek tisíc korun, ale hlavně, že nám tady nevládnou komunisté! Na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak řekl profesor medicíny Pafko, ale hlavně, že nám tady nevládnou komunisté! Do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl, ale hlavně že nám nevládnou komunisté! PROSTĚ JE TO VYSVĚTLENÍ DNE A NA VŠECHNO, JSME ÚPLNĚ V TOTÁLNÍM MARASMU, ALE MŮŽEME SI ODPOVĚDĚT VĚTOU: HLAVNĚ ŽE NÁM NEVLÁDNOU KOMUNISTÉ! A HNED JSOU VŠECHNY PROBLÉMY VYŘEŠENÉ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, ty nesvéprávný tupane.
   V roce 1989 jsi dostal příležitost aby jsi se začal starat sám o sebe. Dostal jsi šanci vzít svůj vlastní život do vlastních rukou a převzít za něj zodpovědnost. Dostal jsi šanci ukázat co umíš, co v tobě dřímá.
   Už se nemáš na koho vymlouvat. Co jsi těch 30 let dělal že dnes kňučíš jak stará kurva? Co jsi udělal proto aby jsi se měl dnes dobře? Co jsi se naučil? Co umíš? Co jsi vybudoval? Kdo a jak konkrétně ti bránil v rozletu? Nestydíš se sám za sebe a za ty žvásty které vedeš?

   No jo. nesvéprávní jedinci jako ty čekali že někdo mávne kouzelným proutkem a všechno jim uctivě naservíruje na zlatém podnose až pod frňák. Jakoukoli vlastní zodpovědnost za vlastní život absolutně neuznávají. Chtěli by socialisticky pracovat ale kapitalisticky žít...

   Vymazat
  2. Pro 15.10
   Pane Hovado! V roce 1989 jsi byl postaven do role "blbečka", který si myslí, že nastupuje DEMOKRACIE A SVOBODA! Šanci vzít svůj živit do vlastních rukou MÁ KAŽDÝ a to BEZ OHLEDU NA REŽIM!!! Nebo si to představuješ jako MARTA CHADIMOVÁ? Když na ni nic nezbylo při "dělení kořisti", tak pomocí podvodu si nárokovala majetek v hodnotě cca 4.5 MILIARD!!! Tak sis to představoval?
   Již dostatečně jsi ukázal co umíš, používat prázdné fráze, urážet a sprostě nadávat, na místo použít pádné argumenty. Ti dříve narození udělali alespoň něco i pro jiné, ty ale preferuješ jen svou hromádku hnoje a po druhých ti je h...o! Pochlub se, co ty jsi udělal, alespoň jeden malinký příklad, kdy jsi jednal nezištně. Je-li vůbec takový.

   Vymazat
 7. Nejsem anonym, ale autor, a omlouvám se, že mým nedopatřením v článku chybí poslední odstavec:

  Možná teď víte více o tom, co by se mohlo a mělo dělat a můžete žádat, aby to politici obstarali. Podobně se dají probrat i jiné důležité oblasti, i když nejsou tak populární, jako peníze. Nejtěžší bude, jak dostat na rozhodující místa moudré politiky dobré vůle, kteří by na nápravě pracovali. Od těch zastupitelů, které vybírají politické strany, se toho nedočkáme. A pojednání o tom, jak lépe provozovat politiku, se do tohoto článku nevejde. Ale i podle starého způsobu zvolené a instalované politiky můžete žádat, aby obstarali, na co máte nárok. I mezi ně se mohl dostat někdo dobrý a ti ostatní aspoň předvedou, co jsou zač.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mrázku,
   vy jste takový Brouk Pytlík, všechno víte, všechno znáte, na vše jste expert, na všechno máte řešení. Od zdravotnictví, přes centrální bankovnictví, školství až po důchodový systém. Čím to je, že jste v praxi nic z toho nepředvedl?

   Vymazat
  2. "Proč nezatopíme, mami?"
   "Táta je bez práce a tak nejsou peníze na uhlí."
   "A proč je táta bez práce?"
   "Protože je příliš mnoho uhlí."
   Strana 126 knihy "Peníze jsou dobrý sluha" autoři: Hartl-Born, vydání Praha 1963.
   Co se od té doby změnilo? Nic. Zákony kapitalismu jsou pořád stejné: Konjunktůra, krize, válka a vše v zájmu zisku - milin není dost, miliarda není dost, bilion není dost. Někdo řekl: "Není problém nasytit ty chudé, problém je uspokojit ty bohaté!"

   Vymazat
 8. K anonymovi 13:32: to bylo velmi pěkně, vtipně a trefně vyjádřeno: hlavně že nám nevládnou komunisté! Velmi děkuji, mluvíte mi z duše. Tento argument slýchám všude. A proto jsem se rozhodla: volím komunisty. Zdravím Pavla

  OdpovědětVymazat