Reklama

.

.

pondělí 6. června 2016

Smělý pokus někdejšího pana premiéra o novou definici identity českého národa

Stanislava Kučerová 
6.6.2016      České národní listy

Slovo identita znamená jednak shodu, totožnost, nezaměnitelnost osobnosti (člověk je identický sám se sebou), jednak přijetí motivů, hodnot a ideálů od členů skupiny, ke které patří. Identita se vyjadřuje jak slovem já, tak slovem my. Skupinová identita je neoddělitelná od osobní. 
Člověk se cítí jako příslušník té nebo oné mikro nebo makroskupiny (od rodiny přes party, kluby a spolky až po národ). Tématu identity se věnoval ve svém projevu na Bavorském zemském sněmu v Mnichově premiér Petr Nečas dne 21.2.2013. Učinil tak neuvěřitelným způsobem. Hledal identitu česko-bavorskou, protože „málokteré dvě země jsou tak úzce propojeny společnou historií, kulturní spřízněností i tisíciletou duchovní tradicí jako Čechy a Bavorsko. Na cestě k nalezení vlastní identity se neobejdeme jeden bez druhého. Náš vztah je osudový, plný inspirace a obohacení, ale i traumat a předsudků. Společná minulost nás zavazuje pracovat pro společnou budoucnost.“ Tolik pan premiér.

Před 20 lety se na nás žádalo zříci se dosavadní identity česko - slovenské a zúžit ji na identitu pouze českou. Marně jsme se dovolávali společných kořenů se Slováky a spolu s nimi sdílených hodnot a osudů od dob Velké Moravy a slavné misie bratří ze Soluně. To pan premiér má dnes pro nás identitu česko-bavorskou a její „předurčenost“ vidí v mnohem větší historické hloubce než byla Velká Morava: v dávném osídlení dnešního českého a bavorského území keltskými Bóji. Pozdější česká vlast se tehdy po nich keltsky jmenovala Boiahaimon, Bojohemum, Bohemia. Bavorská země, podle pana premiéra prý také po Bójích ,získala jméno Bavaria. Ale pozor, do téhle etymologie se panu premiérovi chybička vloudila. Jméno Bavaria nepochází od keltských Bójů, ale od starogermánského kmene Baiovari, Bajuvari, po našem Bavoři. Podle pana premiéra „osudové“ historické sousedství Čechů a Bavorů nelze výstižněji označit než Palackého souslovím „stýkání a potýkání“. Vévodství bavorské, stejně jako franské, saské, švábské, lotrinské se stalo součástí mocné říše východofranské . Karel Veliký i ostatní příslušníci dynastie podnikali feudální výboje k ovládnutí sousedních zemí, přirozeně pod ideologickou záštitou šíření křesťanství . Církevní misie k nám směřovaly z Řezna, Pasova, Salcburku. Panovníci Velké Moravy (Mojmírovci), velcí věrozvěsti Konstantin a Metoděj, ale i jejich žáci měli s bavorskými kleriky , ozbrojenci bavorských vládců a s vládci samými velmi neblahé zkušenosti. (Viz kterákoli učebnice dějepisu.) Tváří v tvář historii tak pan premiér uvádí v úžas svým dokazováním, že máme s Bavory společnou identitu. V období Velké Moravy je opravdu obtížné takový důkaz podat. Ale snazší to nebude ani později .Bavoři podlehli v soupeření o hegemonii Sasům .Sasové položili základy německé říše, navázali na tradici Karla Velikého a založili středověkou říši římskou, které se od r.1157 říkalo „ svatá říše římská“ a od r.1486 se přidával přídomek „německého národa“. Položme panu premiérovi otázku, zda by tedy ve světle této skutečnosti nechtěl identitu hledat raději v Sasku než v Bavorsku? I se Saskem bylo ovšem mnoho „stýkání a potýkání“, jak můžeme doložit třeba osudem sv. Václava a poté sv. Vojtěcha. Ostatně prostřednictvím tzv. otonské renesance se Sasko obohatilo i o kulturní vlivy Byzance, která až do svého pádu pod náporem Osmanských Turků /1453/ reprezentovala vyšší kulturu než středověký Řím, s kterým bylo Bavorsko svázáno. Ale na rozdíl od dlouhodobých problematických vztahů Čechů s Němci /ať již Bavory nebo Sasy/, Čechy a Slováky spojovaly po staletí zápasy o zachování holé existence, hledali u sebe navzájem často pomoc a společným bojem se v první válce světové domohli samostatného státu a v druhé jeho obnovy. V tomto státě společně žili a pracovali 74 let., společně čelili i nástrahám budování beztřídní společnosti. Jak proti tomu chce pan premiér vytvářet identitu s Bavory na základě barokní a katolické kultury ? Ta byla přece společná pro celou katolickou Evropu a při vší nádheře nemohla českému národu nahradit ztráty utrpěné po Bílé hoře. Útrapy násilné protireformace a rekatolizace, ohrožení existence národa samé nemůže přece vyvážit lidový kult sv. Jana Nepomuckého a procesí poutníků na obou stranách Šumavy! Co jsou tyto folklorní epizody ve srovnání s účastí Čechů a Slováků v husitském hnutí, ve stavovském povstání, v úsilí buditelském a obrozenském, ve společných válečných bojích na život a na smrt?

Pan premiér nepřestává mluvit o společných hodnotách a duchovní spřízněnosti, které v jeho podání vytvářejí identitu česko-bavorskou, jako byl např. v 19. stol. rozvoj průmyslu, zvláště sklářství a pivovarnictví. Až události kolem „Mnichova 1938“ prý předznamenaly dlouhou krizi společné identity, válečné běsnění, poválečnou ztrátu identity docela, vykořenění českého pohraničí. A kde je příčina? Zvláštní. Žádné mocenské zájmy, expanze a agrese. Příčina spočívá, jak naznačuje pan premiér, v nesprávně etnicky a jazykově odvozené identitě. Ta je vinna tím, že vedle sebe již nežijí Češi, Židé a Němci, jak tomu bylo dříve. V této souvislosti pan premiér vyslovil lítost nad odsunem německých státních příslušníků po druhé světové válce .Přitom opakoval nepravdivé revanšistické formulace mluvčích odsunutých Němců, usazených v Bavorsku, aniž by se pokusil uvést je na pravou míru. Zamlčel, že r.1945 šlo o uplatnění dohod vítězných spojenců demilitarizovat, denacifikovat a demokratizovat celou Evropu, nikoli o nějaké úzce národní české zájmy. Zato si pochválil, že po r.1989 se v našem pohraničí vrací a obnovuje staronová identita.

Závěrem nezbývá než položit si otázku: Jací to mohou být Češi, když pan premiér hledá jejich identitu s Bavory? Když to, co uvádí jako jim společné, se nikdy netýkalo českého národa jako celku, ale jen některých vrstev, zpravidla odjinud do Čech přišlých, např. kolonizátorů, rekatolizátorů, průmyslových magnátů, arizátorů.? Někteří mezi nimi říkali, že „ nejsou Češi, ale Bémové,“ jejich vlast je „Bémen“. Mluvili německy a odmítali odvozovat svou identitu od etnického původu a jazyka, odvozovali ji od území, na kterém bydleli a působili. Pro ně a jejich potomky zřejmě hledal pan premiér identitu česko-bavorskou, v které se jazyková otázka neřeší. (Přirozeně jde o jazyky dva a přitom se předem ví, kterým jazykem se bude komunikovat. ) Ale je ještě jedna skupina, které se pokus pana premiéra může zamlouvat. Skupina těch, o kterých bylo řečeno, že jsou to „Němci, mluvící česky“. I oni mohou získat identitou česko-bavorskou, resp. česko-sudetoněmeckou.

Pokus pana premiéra je nepřijatelný. Jeho pojetí identity je neudržitelné. Kulturní styky mezi národy ani výměna kulturních statků nemůže stačit k vytváření identity. Jsou všudypřítomné. (Kdyby byly podstatným znakem identity, byly by snad všechny národy identické, kulturní výměny se snad neúčastní jen nějaký ztracený kmen v pralese nebo obyvatelé zapomenutého ostrova v širém oceánu.) Stojíme přirozeně o dobré sousedské vztahy, stojíme o přátelské vztahy mezi národy. Odmítáme však falešné chiméry o naší identitě, které jsou v rozporu s naší historickou zkušeností a naši skutečnou identitu degradují. Čeští a slovenští vlastenci trvají na své identitě česko-slovenské.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

.

29 komentářů :

 1. Dovolte mi asi OZNÁMIT vám skutečnost a sdělit i důkazy, skutečnost,kterou vy,i historici,vesele neustále ignorujete a možná protože na její sdělení nebo sdělování veřejnosti nemáte koule ,sorry,Kučerová. Roku 830 proběhla Lucká válka mezi Boemany a Lučany a už nyní si všimněte té shody mezi označením Boha a Bohemií,která vznikla právě z nich. Boh (staročesky Bůh a dodnes!). Sděluji to proto,protože Boemané v Lucké válce zvítězili a byli silou,která následně spojila nejsilnější české kmeny aby vznikl krátce nato národ Čechů a tedy logicky jiného názvu. Roku 845 totiž proběhla válka Boemanů s Franky. Frankové byli v obrovské přesile a zaútočili na Boemany,kteří je ale porazili tak drtivě,že Xantenské anály nad touto prohrou naříkají jako nad "nejpotupnější porážkou křesťanství od pohanství" a Fuldské letopisy dosvědčují,že by k takové ostudě nikdy nemohlo dojít,kdyby Čechy nevedl sám zlý duch,strašlivý démon. A stalo se,že později nějaký známý kronikář,Kosmas se jmenoval,možná si ještě i vy vzpomínáte,jak jste se o něm učili ve škole, udělal údajně značně velkou chybu a začal vás nepřímo učit rodokmen Čechů: Krok,Kazi,Teta,Libuše,Přemysl,Nezamysl,Mnata,Vojen,Vnislav,Křesomysl,Neklan,Hostivit. Kosmas totiž tehdy našel v archivu svatovítské kapituly něco,co v ní bylo uchováváno jako něco nesmírně důležitého. Bylo to spíše schováváno,protože sám Kosmas byl nucen pojmout ten text jinak,aby mohl být publikován-rozšířen mezi lid a především nezapomenut-nezničen. Přetrval tak tedy dodnes a díky za to,Kosmasi,přečůral jsi všechny křesťany a nemyslím ty české. Byl to ten text-"nápis",který už jsem výše sdělil,ale měl a má jiný smysl-význam. "Krok'kazi Tetha / lubossa przemysl / nezamysl mnata voj'n nizla / kr'z mys neklan / gostivit." Staroslovansky znamenal a znamená "Překažme útok / především myšlením / my nemáme vojensky zlé úmysly / s křížem se neklaníme / sami my nenapadáme (hosty vítáme)." Theta je počešťením německého slova tätig,což znamená činný a tedy čina. Čina ještě dnes znamená nečas nebo silná bouře a používá se při mluvě. Tehdy vyjadřovala německý útok. Ten Kosmas,ten se snažil aby pravda křesťanství Čechů už v roce 845,nebyla zamlčena a důkaz zničen. Znovu,Kosmasi,děkuji. Češi tedy už tehdy byli křesťany a nějaká Velká Morava a nějací Cyril a Metoděj,sorry, nevýznamní pro ně. Kromě toho,v nedávné době byly na Vyšehradě v Praze objeveny základy starého chrámu,který dokazuje křesťanskou víru Čechů už před vznikem Velké Moravy a to chrámu největšího ve střední Evropě. A ještě,dovolte, pokud spojíte místa z doby pověstné Kněžny Libuše,vznikne vám přesný křesťanský kříž v poměru 1:1:1:2, spojením Libušína u Kladna,kde kněžky sídlily a odkud věštili-radily, Bečna na Berounce,dnešního Zbečna,kde měli odnepaměti Přemyslovci dvorec a sídlila v něm sama Lubuše,pocházela z něho, Tetína u Karlštejna,který vznikl jako hrad jen z důvodu neznámého,směji se,protože neměl a ani nemohl mít jakékoliv použití,protože ležel na nesmyslném místě ale na dávném osídlení,které mělo mystický význam a účel, no,a Prahu,kterou založila Kněžna Libuše a to na Újezdě pod Pražským hradem,pod Hradčany. No,tak,do toho, začněte rýsovat a dozvíte se. Historie je jiná a to zrovna především proto,aby Západní svět tehdy mohl tvrdit,že napadl Čechy válečně právem,protože nejsou křesťany. Hlupák a zrádce,který bude tvrdit lež i nyní. Směji se a věřte nevěřte,je mi fakt moc dobře. Libuše žila někdy před rokem 700 (sedm set) a asi i trochu po něm. No,sláva, tak křesťanka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě, není tak daleko od věci podotknout i ten fakt,tu skutečnost, že pokud spojíte vrcholy kříže,tedy Zbečno s Libušínem přímkou,protne přesně horu Říp. Víte, tehdy byli Češi vedeni někým jako kdysi Židé,tedy Izraelci. Historie se opakuje,protože oni umučili Ježíše,který k nim přišel jako představitel někoho nebo něčeho vyššího. No, snad neuděláte vy Češi stejnou chybu,směji se blbě.

   Vymazat
  2. Bůh je staročesky Buoh, když už.

   Vymazat
  3. Když už: název Bohemia vznikl od keltského kmene Boijů (tak si oni sami říkali, se Slovany neměli prnic společného). Jde o latinský přepis. Kosmas psal kroniku latinsky a tak se mu to normálně smíchalo - Češi, Kelti, vsjo ravno. Vaše teorie jsou dost úsměvné, i když na původu "rodokmenu" něco logického je. Tethka je pravděpodobně označení Teutona, člena germánského kmene.

   Vymazat
 2. Bože - zase ty sračky o židech! Kdo si tady honí historické ego? To sem nepatří, to je již dávno zpráchnivělá minulost. Umíte se vůbec dívat do budoucnosti, nebo si vystačíte s přehrabováním archivů a kronik? Tak si je přehrabujte, ale neobšťastňujte tím nikoho dalšího. Tady je třeba jen a jen koukat dopředu, napravit všechno, co bylo posráno, a dostali jsme se až na rovinu možné války. Co vyřešíte přehrabováním se v minulosti, plkama o židech a podobně? Chcete dokázat, že umíte číst, a ťukat do kláves? Prima. Skvělý - ale už toho nechte. Bože muj- kněžnu Libuši - co všechno semelete? Nechte Izrael na pokoji, ať si vyřeší problémy izraelské, my si musíme vyřešit problémy české. Identity se ještě nikdy nikdo nenajedl, nedá se to obléci na sebe, ani v tom bydlet. Jsou to pořád jen žvásty, prakticky o ničem. Je potřeba u nás zvýšit životní úroveň všech občanů, aby si lidi přestali závidět a tím pádem se přestanou nenávidět, je potřeba, aby kdo má potřebu pracovat, vždycky našel přiměřenou práci v místě bydliště, aby se děti těšily do školy, a ne aby si nikdo neporadil se šikanováním, a aby se nevymýšlely a poté složitě neřešily pitomosti. Kouření v hospodách, tvar paprik, co bude máslo a co ne, a podobný sračky. Aby nám už přestali odnikundes poroučet, a pokud to hodlají dělat i nadále, aby to nedělali tak provokativně - nebo aby se s tím přestala media rajcovat. Může mi někdo odpovědět jen na obyčejnou jednoduchou otázku - když dvě třetiny lidí tady byly v podstatě zbídačeni, spousta jich připravena o domovy, statisíce lidí jsou odrbané, nemocné socky bez opravených zubů, a jejich děti nemají na obědy ve škole, proč do prdele musíme pořád a dnes a denně vidět ve všelijakých vip zprávách přiblblé celebrity? Může mí někdo říci, proč se jim sypou miliony, proč má novinářská žoužel ( na každých 100 metrů čtverečních jeden novinář) tak vysoké platy, a proč se to pořád předvádí? Když se obecně ví, že to bude lidem líto, a spoustu lidí to nasere? Ať si zbohatlická lůza doma žere třeba prasečí lejna jako lanýže, ať se cákají v mořích od rána do večera, ať se politická prasata beze studu před lidmi projíždějí po světě -ale musíme o tom pořád vědět? Kulturní vyžití všech občanů už šestadvacet let je ponižující a násilnická břečka, zbohatlická břečka - a sem tam nějaký starý film z dob, kdy život byl ještě normální ať už v Americe, Francii, nebo ČSSR - jak v tom mají lidi duchovně vyzrávat? Právě v tomto marazmu se prohánějí egoistická individua rochnící se v židech, holocaustech - nimrání se v minulosti. Chce vůbec ještě někde někdo normálně,obyčejně, lidsky žít? Obávám se, že ne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:38- v jednom s Vámi nesouhlasím, za tento marast "někdo" může. Dokážete mne přesvědčit, že to není organizovaná skupina lidí? Pokud ne, jak je organizována, jak se ji postavit? Ještě jedna otázka pro Vás. Dá se v nenormální době "normálně, obyčejně, lidsky žít a být normální"? Být ovce nebo v Bohnicích možná.

   Vymazat
  2. Jo vám se to kecá, kdo ví o čem by jste mluvili vy, kdyby vám madam dala koule do svěráku, to by jste klidně Čechy prohlásil za lidojedy spřízněné s papuánci. A mohl by se Petříček vzepřít to by byl nářez.

   Vymazat
 3. je na čase spojit Moravu se Slováky na prastarých základech Velkomoravských , zvednout tradice prvoslaví a ponechat čechům tradice a vazby na Bavory, Franky a Sasíky. Zase jim můžou odvádět kontribuce ve volech a stříbru jak to zavedl osvícený Václav II. A BUDE POKOJ...

  sLÁVEK

  OdpovědětVymazat
 4. K článku samotnému. stěhováním "národů", tedy válkami obecně, se "krev" promísila jako řeč, kterou promíchala míchající se "modrá" šlechta ve svých državách. Národy se tedy tvoří a obnovují na ideálech, i někdy nově vzniklé majority! Některé národy, jakož i druhy zvířat, které klesnou pod kritickou mez, zanikají i bez násilí(Lužice). Osobně vidím "příbuznost" v naturelu, proto považuji Bavory a Sasy ač si protiřečím ve velikosti, za Slovany s násilně(vládci) vnucenou němčinou. Nezajímám se o rasy ale "čistotu"rasy z vědeckého hlediska mohou určit jen krevní skupiny(bez genů). Ostatní je jen se přiřadit a být často překvapen! Přesto budu hájit "svůj" Slovanský původ a Moravanství(Češství), aniž mám jistotu, že má "nulka" k nim patří!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. s Lužicí pozor, ta je po generace "násilně" i když jen pozvolna, asimilována živlem germánským. Slované Pobaltští už vymizeli zcela. Podle mne jakési slovanství Bavorů je silně přitaženo za pačesy. Ti se vyvíjeli pod vlivem západořímské církve, která se právě snažila odpadlíky od víry pravé zničit jak to jeen šlo. V čechách je mezi obyvateli veliké " schizma" v otázce původu (Slované- Keltové) což na Moravě téměř neexistuje. Dá se říct, že Morava je etnicky čistší o čemž svědčí i silnější příklon lidí k církvi. Protestanství a z něj prameníci oslavované husitství je fenomen ryze český. Na Moravě to mezi lidmi vůbec nerezonuje. Něco se v roce 1918 násilně spojilo, vznikl umělý stát na troskách Rak. Uh . monarchie, který ovšem na rozdíl od Maďarů a Poláků nemá zakotvenu právní kontinuitu na dobu předhabsburskou (myslím že mocnosti si tehdy dobře uvědomovaly že jde o stát umělý, který mohou zlikvidovat kdykoliv se jim zachce). Z toho asi taky pramení taková ta naše národní laxnost a netečnost. Viz odtržení Slovenska. Myslím si že výročí 100 let moderní republiky ani nepřežijem.

   Slávek

   Vymazat
  2. Slávku, nebýt "obrozenců", 1.světové, je úřední jazyk u nás němčina i na Moravě, na Slovensku "Hutorí". Nevím, byl-li to jen odklad toho, co bude následovat nyní ale budu tomu bránit co budu moci, aby "nebyla jedna rasa, jeden Bůh".

   Vymazat
  3. Jako obvykle je pro pražáky Morava i Slovensko daleko za obzorem a z jejich pohledu cosi velice marginálního. Slováci hovoří svojí spisovnou slovenčinou a měli svoje obrozenectví (štúr a spol.) stejně tak jako česi. Morava bohužel takovou možnost nedostala, protože byv ohrožována nájezdnými Avary z Panonie musela pragmaticky svoje "vladařství" uklidit až za Hercynský les (dnes Vysočina, tehdy neproniknutelný prales) a spojit je s tehdy nastupujícími Přemyslovci. Hovoří se o tzv. přenesení (peřové) koruny. není od věci si uvědomit že kníže Vratislav se nechal pokřtít právě na Moravě ve východním ritu. Bohužel Moravia Magna už svým položením nebyla v ranném středověku bránitelná a tom taky dojela. Tradice a historická paměť však v původním lidu zůstala. Písně. kroje, zvyky i řečové odchylky to vše se dá ještě vystopovat. A co se týká úředního jazyka to není podstatné, podstatné je v jakém jazyce národ myslí a mluví mezi sebou. Příkladem je Rusko které má na svém teritoriu desítky národů s "úřední" ruštinou, ale jinak oni mezi sebou mluví svou řečí a nikdo jim v tom nebrání. Taky nechci násilné oktrojování čehokoliv a proto fandím Putinovi, který je moudrým gosudarem sjednocujícím mnohonárodnostní RF.

   Slávek

   Vymazat
 5. S paní profesorkou souhlasím. Díky za to, že stále u nás ještě máme vzdělané lidi, kteří vědí a umí to sdělit.
  Že totiž naše identita je v nás samotných a nikoliv v domnělém svazku s těmi, kterým se naše nevzdělané "panstvo" právě chce klanět či vtírat jak hajzlpapír.
  "Technik" Nečas, kterého osud nešetřil a na okamžik vynesl i do pozice "premiéra", nám tím opět předvedl, k čemu všemu a jak se dá historie, její poučení i historické odkazy zneužít. Není dnes, bohužel, jediným takovým historiotepcem ...
  Lidsky nedůstojné a historicky falešné Nečasovo lísání se bavorským však není nutno zvát smělým, spíše drze účelovým. I ti bavorští museli být z jeho prvoplánově pokryteckého "historického" vidění rozčarováni.

  OdpovědětVymazat
 6. Keltové z české kotliny odešli předtím, než se tu usadily germánské kmeny a až poté, co se pak i Germáni odstěhovali, sem přišli Slovani.

  Ovšem ti, co dnes kolaborují na likvidaci českého národa v zájmu Říše, bezostyšně říkají ty nejnestoudnější lži, aby se zavděčili Vůdci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. sorry vole,
   germáni utekli před slovany

   Vymazat
 7. JEDINÉ, CO JE ZASTAVÍ JE, KDYŽ POTÁHNEME NA BRUSEL!!!

  a vše co jim patří rozmlátíme na hadry

  OdpovědětVymazat
 8. Přeloženo: (časopis Nature je poměrně respektovaným periodikem)
  Nedávné genetické studie ukazují, že DNA haploskupina R1a1 je přítomná ve střední evropě od doby neolitu nebo doby bronzové.
  Slovanské osídlení je tedy dost staré a geneticky homogenní.

  A historici poraďte si tím stěhovaním národů...:-)


  East Germany on the other hand has been populated by Slavs since the Bronze Age, so we have around 25 % R1a1a there and mostly East European modal haplotypes . Slavic language was spoken there till XVIII century. So we know that R1a1 in Germany is mainly, if not exclusively, of Slavic origin.
  Recent genetic studies like Underhill 2009 showed that Slavic R1a1a has been present in Central Europe since the Neolithic or Bronze Age. Slavic population there is quite old and homogenous genetically.
  http://www.nature.com/ejhg/journal/v18/n4/fig_tab/ejhg2009194f2.html#figure

  OdpovědětVymazat
 9. Neobratně, přibližne zkráceně přeloženo :
  Baltské a Slovanské jazyky jsou jediné, které nebyly v průběhu svého vývoje prerušeny revoluční změnou. Není zde žádná známka významné změny lingvistického systému... Zvuková struktura zůstala neporušena/nezměněna/intaktní až do současnosti... V důsledku jsou Baltské a Slovanské jazyky jedinné v nichž některá moderní slova připomínají ty které můžeme rekonstruovat z původního Indoevropského základu.

  Převzato z
  https://borissoff.wordpress.com/2013/09/

  ...according to Antoine Meillet: (viz vikipedia)

  “[..] Baltic and Slavic show the common trait of never having undergone in the course of their development any sudden systemic upheaval. […] there is no indication of a serious dislocation of any part of the linguistic system at any time. The sound structure has in general remained intact to the present. […] Baltic and Slavic are consequently the only languages in which certain modern word-forms resemble those reconstructed for Common Indo-European.” ( The Indo-European Dialects [Eng. translation of Les dialectes indo-européens (1908)], University of Alabama Press, 1967, pp. 59-60).

  OdpovědětVymazat
 10. Takže, prosím běžte s těmi německo-národoveckými teoriemi někam, doplňte si znalosti současné vědy a zjistíte, že naši obrozenci se zas tak moc nemýlili...

  OdpovědětVymazat
 11. Panove, to co vam ted predlozim k zamysleni neni z moji hlavy, ale je to z americkych universit a napsali to vehlasni profesori.
  Slovansky cesky narod, pochazi ze stejnych prarodicu, ktere maji i Nemci.

  Puvod teto skupiny saha do let 5000 B.C. a puvodni domov byla oblast kolem Aralskeho more !
  Prarodice byli IRANIANS !
  Potomci techto prarodicu byli INDO-EVEROPANE (nemajici s Indii nic spolecneho - vysvetlim pozdej !)
  Po vysychani oblasti kolem Aralskeho more se narody vydaly na severo zapad.

  Tito INDO-EVROPANE se rozdelili na 3 vetve !
  Slovane, stejne jako Baltove a Teutonci patri k severni Indo-Evropske vetvi. (Rasove zarazeni = ARYJCI)

  Stredni vetev je KELTSKA a KELTO-LIGURIANS.

  Jizni vetev jsou Thraco - Phyrigians, Illlyrians, Rekove, HITTITES - (velmi slavni), Italics a Latins ! (Pozdejsi Rimane.)

  Vase Ceske uzemi patrilo mezi lety 800 B.C. - 50 B.C. Keltum !
  V roce 105 B.C. se na vasem uzemi bojovalo mezi Teutonci (+ spojenci), kteri prisli z dnesniho Danska - proti
  Keltum ! K nejvetsi bitve doslo v mistech u Boskovic.
  Vyhrali to Keltove.
  Teutonci + spojenci odesli do severni Italie, kde je zmasakroval konzul Marius.

  Keltove vyhrali tuto valku, ale nebyli schopni udrzet uzemi pro vycerpanost a tak kolem roku 50 B.C. je opustili. Sli na zapad.

  O Roku 9 B.C. do roku 411 A.D. uzemi Cech patrilo Markomanum, kteri prisli z oblasti kolem nemecke reky Main a Qvadum, kteri se usadili na Morave ! Tam kde jsou Bekydy vsak zustal kmen KOTINU = Keltove v podruci Qvadu.
  Po roce 411 A.D. germanske kmeny odesly na svoji zadost do rimske provincie Lusitanie (Portugalsko) !
  Ceske kmeny obsadily prazdne uzemi po Germanech roku
  450 A.D...
  V te dobe bylo Slovanskym kmenum veselo - nebot na jizni strane Dunaje stavalo bohate hlavni mesto rimske provincie Pannonia Superior - Caruntum !
  Navstivte to misto mezi Vidni a Bratislavou.
  Pani doktorku Kucerovou vezmete sebou a vyridte ji , ze ji mam rad !
  honolulu
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honoluláku, že se na ty pitominy nevybodneš. Psával jsi zajímavější věci. Rasismus ti moc nejde.

   Vymazat
 12. Panove, toto je dulezite, aby jste rozumeli slovu INDO-EVROPAN !

  Kdyz zde vypisi vsechny Aryjske narody, nejen moderni, ale i ty, ktere uz neexistuji, tak 98 % jich v Indii nikdy nebylo a nezilo !

  Po vysychani oblasti mezi Aralskym a Kaspickym morem vsak 2 % postizenych narodu uteklo do severni Indie.

  My jim rikame v Americe, ARYANS OF NORTH INDIA - SANSKRIT.
  K vuli starym jazykum vsichni ostatni dostali jmeno - Indo-Evropane, coz povazuji za nespravedlivost.

  Nebot Indie jsou kmeny a jazyky :
  Hindi, Urdu, Bengali, Marathi, Assamese , Sindhi, Oriya, Punjabi, Kasmiri, Nepali a 4 dalsi patrici do skupiny DRAVIDIANSKE = vasi CIKANI.

  T.j. certu na svete ! Proto je nutne studovat vas puvod a vedet, ze jste daleko, DALEKO vice nez dravidiansky cert.

  nick honolulu student rasovych puvodu a hledac Atlantis.

  P.S. Pani dr. Kucerova nemohli bychom jit spolu do cukrarny az prijedu do
  Prahy ? Vysvetlim Vam, jak se poznaji potomci Plejadanu. (T.j. UFOUnu) a pravidla rasove identifikace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:22. Atlantida ležela mezi Severní a Jižní Amerikami a Afrikou,mezi 40° až 60° západní délky a 20° až 60° severní šířky a obývali ji Toltékové. Jejími provinciemi byla Severní Amerika včetně Mexika. Pěstovala v nich obilí. Po zkáze Atlantidy 7000 před naším letopočtem byli Atlanťané Mořskými národy a postupně osídlili Blízký východ a sever Afriky. Jsou Araby. Značná část jich ale nezůstala na Zemi,nyní se vracejí jako příslušníci vesmírné civilizace Xhumzh,což znamená Vzestupný úsvit a vymírají. Ještě jim zbyla jen poslední kosmická loď. Atlantida byla konkurentem Lemurie a země Mu. Zničila ji jejich vzájemná válka. Předimenzování energií,která nebyla pozemská. Pyramidy jsou megačlánky energie vesmírné a pozemské a jejich stykem vzniká silný výboj,který používali například Egypťané. Tehdy byl ale na vrcholu pyramid dipól,tedy kovový hrot. Stále ještě jsou plně funkční. Pyramidy jsou jen vysílače výboje,který je stálý a soustavný. Je nezbytné mít přijímač,který je vyobrazován na freskách v pyramidách a znázorňován hadem v baňce. Doufám,Nicholasi,že jsem Vás pobavil.

   Vymazat
  2. 23:39- nevím jak jste pobavil Nicholase, mne určitě. Někdy Vám poskytnu správné údaje, až je najdu.

   Vymazat
 13. Pobavil jste me vyborne velebny pane ! (23:39)
  Souhlasim skoro se vsim, co jste napsal krome LEMURIE, ktera NEbyla na teto planete ve stejnem casu jako Atlantis.
  Je starsi.
  Dale nesouhlasim, ze Arabove ci Toltekove maji neco spolecneho s Atlantis. Arabove patri rasove k Hamitum a Toltekove - ucitele Aztecu jsou pomerne nedavna mezi americka rasa.
  (Kvuli Lumerii jsem byl na Madagaskaru, kdyz jsem zil v JAR a v Mexicu jsem byl nekolikrat.)
  XHUMZH neni uvedena v obsahu v 88 znamych Constelaci.
  Slysim o nich poprve.
  Na svete je pouze jedno misto, kde se nezmenilo nic 2 milliony let ! Je to v hornim povodi reky Tugeli v JAR.
  Tak vypadala Lumerie. T.j. fantasticke misto, ale dnes tam nejezdite - je tam bezvladi. Ale nagugluje !
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Xhumzh jsou podobní lidem,stejné výše štíhlé postavy,šedí,šikmé oči a dlouhé-velké orlí nosy. Když on někdo něco ví od někoho,kdo to něco ví také od někoho a třeba přímo od nich,Nicholasi a pak ještě existuje pravda,kromě taktiky zatajování. USA s nimi jednaly už někdy v šedesátých letech a to přímo v USA,.. protože oni na USA mají ještě nějaký vlastnický nárok. Představte si,že by je třeba někdo podobný jim,jinam ani nepustil. Vždy existuje nějaké právo.

   Vymazat
 14. Velebny pane (23:39)
  Arabove a Semitcka rasa vubec, vcetne Zidu, pokud to nejsou KHAZARS, maji prarodice Assyrany.
  To jsou Arabove z nich cast v Africe je smichana s Hamity.
  Ale to se netyka nas, evropskych Aryjcu.
  T.j. uplne jiny svet. Jak to, ze se zajimate
  o takove veci ?
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 15. http://www.tartaria.sk/

  OdpovědětVymazat
 16. Německé vesnice v pohraničí vpadají jak za Henlajna . Chvála bohu že tam žijí jen Češi . V Chomutovských a Kadaňských restauracích se Němci umí rozšoupnout . Tringelt 1 euro není jak 5kč .

  OdpovědětVymazat