Reklama

sobota 30. července 2016

Exkluzivní rozhovor se spisovatelem Janem Bauerem: Radikálů, kteří vytáhli na Novoměstskou radnici, nebylo z počátku mnoho, vešli se do jednoho kostela, ale po cestě se přidali další, protože se konečně začalo něco dít


Martin Kunštek
30. 7. 2016
U příležitosti 597. výročí první pražské defenestrace přinášíme rozhovor s nejproduktivnějším českým spisovatelem. Jan Bauer napsal 162 knih z oblasti literatury faktu, historických románů a historických detektivek. V rozhovoru pro Novou republiku se s našimi čtenáři podělil o své bohaté historické znalosti dějů souvisejících s pražskými defenestracemi.


Na úvod otázku, která mate řadu lidí – nejen žáků základních škol: Kolik vlastně bylo pražských defenestrací?

Pražské defenestrace byli tři. První v roce 1419 odstartovala husitskou revoluci a husitské války. Druhá byla v roce 1483. A poslední byla v roce 1618 a odstartovala třicetiletou válku.

Někdy se také jako o čtvrté pražské defenestraci hovoří o pádu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka z okna Černínského paláce v roce 1948…?

To je spíš taková historická ironie. My dnes sice nevíme, kdo to udělal. Víme, že v době, kdy Jan Masaryk vypadl z okna, se v jeho služebním bytě na ministerstvu pohybovaly cizí osoby, ale nevíme, kdo to byl. Spekuluje se o dlouhých prstech KGB, stejně jako o opilých milicionářích nebo o zlodějích. V této souvislosti se mezi historiky mluví o tom, že Jan Masaryk nespáchal sebevraždu, ale že mohlo jít o vraždu. Nebo také o nezdařený únik před těmi lidmi, kteří do Masarykova bytu vnikli, a pád nešťastnou náhodou. Vyšetřování smrti Jana Masaryka bylo odebráno kriminalistům z pražské „mordparty“ a převzala ji StB. A ta ji možná záměrně „zfušovala“. Co se tehdy stalo, tedy s jistotou nevíme. Zcela určitě to však dotyční nezamýšleli jako plánovanou defenestraci. Tam šlo o něco jiného.

Pojďme tedy na začátek. Můžete nám s odstupem skoro šesti set let popsat, co se v Praze stalo 30. července 1419?

V té době hrozilo svolání křížové výpravy proti Čechům. Král Václav IV. se toho děsil. V té době již asi pět let fakticky zemi nevládl. Byl sice králem, ale prakticky nevykonával svoji moc. Zdržoval se mimo Prahu. Většinou na loveckých hradech. Aby byl v blízkosti Prahy, nechal si v roce 1414 vybudovat v Kunraticích Nový hrádek. Z hrozby vpádu křižáckých vojsk do Čech se však vyděsil a výjimečně začal jednat a omezovat vliv kališníků. Do té doby měl řadu kališníků i v královské radě, což byla taková předchůdkyně vlády. Ke kališníkům se tehdy hlásila i řada velmi vlivných šlechticů, jako nejvyšší purkrabí Čeněk z Vartemberka nebo Jan Sádlo z Miličína, který byl mistrem královské komory. Dnes bychom řekli ministr financí. A řada dalších.
Pod nátlakem hrozby křížové výpravy král omezil počet kostelů, v nichž se smělo přijímat pod obojí. Ale hlavně dosadil do funkce radních – zejména na Starém a Novém městě Pražském – katolíky. Noví katoličtí radní se „vyznamenali“ tím, že pochytali pár kališnických „křiklounů“ a nechali je uvěznit. To vyvolalo mezi lidmi velké vzbouření. To ještě povzbudil kazatel Jan Želivský, který kázal v nedostavěném kostele Panny Marie Sněžné poblíž Koňského trhu – dnes známého jako Václavské náměstí. Tento kostel založil Karel IV. a měl se stát největším pražským kostelem po katedrále svatého Víta. Ve své zamýšlené podobě nebyl nikdy dokončen. V té době byl rozestavěný a nebyl vybavený. V něm jako v jednom ze tří pražských kostelů král povolil přijímání pod obojí. Do funkce kališnického kazatele se v něm dostal zběhlý premonstrátský mnich z Želivského kláštera Jan – podle toho řečený Želivský. V kostele vedl dosti bouřlivá kázání. Na rozdíl od Jana Husa nebo Jeronýma Pražského on nebyl příliš vzdělaný. Řada universitních mistrů se mu pro jeho nevzdělanost posmívala. Želivský měl dobře nastudovaný pouze Nový zákon a zejména zjevení svatého Jana, zvané Apokalypsa. Tím argumentoval nevíce.
Tady si musíme uvědomit, že ve společnosti byl obecně rozšířený názor, že se blíží konec světa. Tehdejší optikou tomu vše nasvědčovalo. Hned ve třech velmi důležitých zemích už koncem předešlého století vládli blázni. V Anglii, ve Francii, a dá se říci, že v osobě Václava IV. i v Říši a v Čechách. Současně byli tři papeži. Zikmundovi se sice podařilo na koncilu dosáhnout toho, že všichni tři byli sesazeni a na jejich místo byl zvolen nový papež Martin V. - nicméně ve společnosti stále panovalo napětí a hrůza z toho, že bude konec světa a nastane Poslední soud. Tento strach samozřejmě výrazně vyvolávaly i opakované morové nákazy, které zabíjely po tisících. Vylidňovaly města i vesnice. A to se tehdy bralo jako znamení blížícího se konce světa.
Tyto nálady a strachy Jan Želivský ještě více přiživoval. Zikmunda Lucemburského kvůli jeho zrzavým vlasům a vousům přirovnával ke krvavému draku z Apokalypsy. Když došlo k pozatýkání a uvěznění kališníků, tak na kázání vyzval pražské kališníky, aby se na nedělní kázání dostavili se zbraněmi pod šaty.
Marxistická historiografie to označovala za vzpouru chudiny a sociálně-ekonomický konflikt. Ve skutečnosti to celé začalo jako náboženská revoluce. A byl to počátek náboženských válek. Ten sociální střet chudých proti bohatým se do toho přidal teprve v průběhu revoluce. Začátek revoluce však byl opravdu nábožensky motivovaný. Musíme si uvědomit, kdo tehdy mohl mít zbraně. Meč mohl nosit pouze šlechtic a tesák si mohl dovolit pouze zámožnější měšťan nebo sedlák. Sudlici nebo kopí pak měli pouze osedlí měšťané – tedy měli dům nebo jeho část, a kteří takzvaně trpěli s městem. To znamená, že platili berně – daně – a měli povinnost se účastnit obrany města. Zbraň v té době byla nákladná věc. Teprve až později si i chudí venkované předělali na zbraně kosy a okovali cepy. Ale na počátku na Novém městě Pražském tento fenomén ještě nebyl.
Na onom nedělním kázání Želivský pronesl plamenný projev a v něm vyzval, aby si takto ozbrojení kališníci došli na Novoměstskou radnici pro své vězněné druhy. Na jeho výzvu se uzbrojený dav dal do pohybu směrem radnice. Cestou se ještě „zastavili“ v kostele svatého Štěpána, který se nachází na rohu ulic dnes pojmenovaných Štěpánská a Na rybníčku. Tam se vlámali do kostela, přerušili v kostele probíhající katolickou mši a katolické věřící vyhnali. Kronikáři tvrdí, že dokonce zmlátili i faráře. V takto „dobytém“ kostele Jan Želivský podával mešní víno. A ozbrojenci povzbuzeni mešním vínem odtud pokračovali na Novoměstskou radnici. Cestou dav narůstal, protože se k původním členům výpravy přidávali další. Protože se konečně začalo něco zajímavého dít. V davu samozřejmě pod heslem „teď se to rozhodne!“narůstal jev, zvaný davová hysterie. K radnici už dav přitáhl pořádně rozvášněný. Na místě žádali radní o propuštění svých uvězněných druhů. Ačkoliv byla neděle, tak konšelská rada kupodivu zasedala. Z toho lze usuzovat, že zřejmě čekali, že k něčemu dojde. Ale zjevně situaci podcenili. Požadavku vzbouřeného davu se otevřeně vysmáli. Na místo sice přijel udělat pořádek královský hofmistr Bechyně z Lažan s několika ozbrojenci na koních, ale když viděl ten dav, který zaplnil celý Dobytčí trh – dnes nazývaný Karlovo náměstí – tak se raději stáhl a ujel. A radní v tom nechal. Do toho někdo hodil kámen na monstranci, kterou nesl na tyči před davem Jan Želivský. A to spustilo útok. Se slovy „dojdeme si pro ně“ dav vylomil vrata radnice a vtrhl dovnitř. V radniční síni konšely pochytali, někoho zabili na místě a ostatní vyházeli oknem na ulici na nastavené sudlice a kopí.
Na místě pak Želivský nařídil, že vzbouřenci nesmí mrtvé konšele okrádat, protože to by byl zločin. Zatím co jejich zabití v boji bylo podle něj řádnou odplatou za svévoli a zločiny, jichž se ranní dopouštěli.
Na místě pak vzbouřenci zvolili nové konšele – novou městskou radu.

Jak to bylo s účastí na této akci v případě Jana Žižky z Trocnova – pozdějšího nikdy neporaženého polního velitele husitských vojsk?

Pozdější historiografie tvrdí, že útoku na radnici velel Jan Žižka z Trocnova. Jediná zmínka o Žižkově účasti je v Husitské kronice Vavřince z Březové. Ta ovšem byla psaná až se zpožděním. Vavřinec z Březové je sice Žižkův současník. Jako absolvent právnické fakulty působil jako notář v královské kanceláři Václava IV. a později během husitské revoluce v kanceláři Nového města Pražského. Je považován za oficiálního husitského historiografa a kronikáře, ale kroniku začal psát až později během revolučních bojů. A já se domnívám, že to napsal pod dojmem pozdějších vojenských vítězství Jana Žižky, kterých dosáhl jako hejtman polních vojsk Táborské obce a později východočeského bratrstva.
První autentická zmínka o Janu Žižkovi z Trocnova jako husitském veliteli je z bitvy u tvrze Nekmíře, kde husité porazili mnohem početnější a lépe vybavené vojsko západočeského landfrýdu vedené Bohuslavem ze Švamberka. Ale to bylo až na přelomu prosince 1419 a ledna 1420. Tehdy se poprvé uplatnila na straně vítězů vozová hradba, jejíž autorství je připisováno Žižkovi. Šlo o na tu dobu překvapivé vítězství, které bylo ihned zaznamenáno do autentických dobových dokumentů.
Z doby červencového útoku na Novoměstskou radnici, která skončila defenestrací, však není autentický záznam. Což nevylučuje, že Žižka u toho skutečně byl. Je možný i výklad, že se události účastnil, ale nikoliv jako vůdce vzbouřenců. Možná, že se na místo dostavil, ale nikoliv s cílem aby velel útoku, ale aby mu pomohl zabránit. Uvědomte si, že v té době byl královský dvořan. Dobové záznamy uvádí, že byl vrátným na dvoře Václava IV. Což neznamenalo, že by byl vrátným v dnešním slova smyslu. To tehdy znamenalo, že byl něco jako králův bodyguard. Měl dokonce podřízené, takže patřil mezi velitele královy gardy, což byly elitní jednotky. Musíme brát v úvahu, že tehdy mu bylo kolem šedesáti let a byl to velmi zkušený válečný veterán. Před vstupem do královských služeb se mnoho let účastnil jako žoldnéř vnitrozemské války mezi moravskými markrabaty Prokopem a Joštěm. Také je z dobových pramenů – mimo jiné Rožmberské popravčí knihy - známě, že se v rámci lapkovských rot účastnil záškodnických válek proti Rožmberkům. A napadal a olupoval i budějovické měšťany. Markrabě Prokop byl spojenec Václava IV. v domácí válce proti šlechtě, která krále jeden čas dokonce věznila. Žižka se zřejmě za své „úspěchy“ v lapkovských a záškodnických výpadech proti Rožmberkům domohl od krále amnestijního listu. Poté se jako žoldnéř vydal do Polska, kde vstoupil do služeb krále Vladislava II. Jagiella. V korouhvi Jana Sokola z Lamberka bojoval v roce 1410 v bitvě u Grunwaldu. Což byla největší bitva té doby. Polsko-litevská unie v ní porazila Řád německých rytířů. Není tedy divu, že po návratu z Polska vstoupil do služeb českého krále a zřejmě ne jen jako řadový voják. Jako šlechtic – zeman – s velkými válečnými zkušenostmi měl zřejmě velitelskou funkci v králově ochrance. V roce 1414 máme doloženo v soudní knize Nového města Pražského, že jako Janek Jednooký vrátný krále Václava IV. koupil za 50 kop grošů dům v ulici Na příkopech.
Spíše bychom tedy mohli čekat, že pokud na místě byl, tak tam asi byl, aby pomohl udržet pořádek. A teprve v průběhu událostí se přidal na stranu vzbouřenců. Ale to je jen spekulace.

Jak se situace vyvíjela dál po defenestraci?

V prvních dnes se vzpoura dále zatím nešířila. Když se o vzpouře dozvěděl král Václav IV., tak ho to dost rozčílilo…

Traduje se, že jej ranila mrtvice, a že na to umřel…?

MUDr. Thomayer po prozkoumání záznamů z té doby tvrdil, že to zřejmě byla mrtvice. Podle pozdějšího výkladu lékařů to mrtvice nebyla. Popis symptomů tomu totiž z medicínského hlediska moc neodpovídá. Neurolog prof. Lesný později publikoval závěr, že Václav IV. měl zřejmě těžké stádium alkoholismu, a že záchvat, který utrpěl po vyslechnutí zprávy o rebelii, měl průběh jako delirium tremens. To je stav, kdy postižený vidí ony známé bílé myšky, hady anebo se mu zjevují přízraky.
Václav IV. žil ještě téměř tři týdny po defenestraci. Umřel až teprve při dalším záchvatu. Během té doby nakonec ještě dokonce potvrdil novou městskou radu na Novém městě Pražském. I když původně vyhrožoval, že všechny nechá pověsit. Teprve poté, jak dokládají dobové záznamy „zemřel za strašného, lvu podobného řvaní na Novém hrádku u Kunratic“. Podle názoru lékařů člověk postižený mrtvicí nebo infarktem většinou neřve.
Zpráva o králově smrti rozdmýchala novou vlnu pověr o právě začínajícím konci světa. Lidé se začali vrhat na kláštery a fary, které přepadali a vykrádali. Kališníci se zbraní v ruce obsadili celou Prahu. Chudinka královna vdova Žofie, která kališníkům původně stranila a patřila k zastáncům Jana Husa, musela pod ochranou mladého – tehdy sedmnáctiletého Oldřicha z Rožmberka - uprchnout před rozvášněným davem z Pražského hradu. A to ještě tajně a v noci. V nastalém chaosu ani nebylo možné nebožtíka krále pořádně pohřbít. Napřed byl nouzově uložen na Vyšehradě a pak byl pod rouškou noci převezen na Pražský hrad. Odtud byl pak převezen na Zbraslav, kde byla od dob Václava II. zřízena královská hrobka. Tam byl jen tak zastřen pod pohřební desku. Později po vyhrané bitvě na Vítkově sem přitáhli vítězní husité a po vydrancování Zbraslavského kláštera zpití klášterním vínem mrtvolu krále vytáhli z hrobu a nalévali jej pivem a vínem. S tím, že tak to měl ostatně za živa rád.
Královu mrtvolu zachránil podle pověsti rybář Moucha. A když byla na objevení ztracené královy mrtvoly vypsána odměna, tak se přihlásil, že jej má pohřbeného u sebe na zahradě. Tedy ne že by to byl takový dobrák, ale při nalezení a vydání mrtvého Václava k řádnému pohřbu asi hráli roli peníze.

Když to tak vezmeme, tak převrat, který se v Praze odehrál v rámci defenestrace, byl vlastně úspěšný, když král nakonec zvolené radní potvrdil…?

Ano převrat byl úspěšný. Po králově smrti ovšem došlo k tomu, že řádění rozvášněných davů, kde už v té době byla hojně zastoupena chudina a dokonce i kriminální živly, dosáhlo takových rozměrů a škod, že Staroměstští měšťané od podpory vzbouřenců ustoupili. A chtěli se raději se zástupci zemské úřední moci nějak dohodnout. Na Starém městě Pražském proběhlo několik kol takzvaného dohodování. Za „vládní“ stranu je vedl nejvyšší purkrabí Pražského hradu Čeněk z Vartemberka. Ten se napřed pokusil vzbouřence potlačit, na což najal v Sasku žoldnéřské rytíře. Pokus o vojenské potlačení vzpoury se však ukázal jako marný. Husité v bojích dobyli i Menší Město pražské – jak se tehdy říkalo Malé Straně – a tam  vydrancovali a vypálili arcibiskupský dvůr. Stejně tak lehlo popelem i Židovské Město. Židé jako ostatně vždycky doplatili i na tyto nepokoje. Teprve poté došlo na dohadování o nějakém urovnání situace.
Obě konšelské rady – Starého i Nového města Pražského nakonec sjednali jakousi dohodu o smíru. V dohodě s představiteli zemských úřadů se pak dohodli, že královna vdova Žofie bude vládnout jako regentka. Ta ovšem mezi tím uprchla do Brna a nakonec nikdy nevládla. Podle dobových pramenů se vlády dokonce svým prohlášením zřekla.
            Na její místo měl nastoupit Zikmund Lucemburský jako dědic království po bratru Václavovi. Husitští radikálové však lucemburskou dědickou dohodu neuznali.  Ozbrojené kališnické houfce pod velením Mikuláše z Husi odtáhly na hrad Zelená hora u Plzně, kde se opevnili. Odtud je později vyhnalo vojsko západočeského landfrýdfu, kterému velel Bohuslav ze Švamberka. Část kališníků, mezi nimiž byl i Jan Žižka z Trocnova, se oddělila již po cestě a na čele s knězem Korandou odtáhla do Plzně, kde se usadili a očekávali příchod konce světa. Plzeňským svým chováním působili značné hospodářské škody. Přišli do krámu vzali si zboží a řekli, že nebudou platit, když se přece blíží konec světa, tak peníze nebudou mít cenu.
            Konec světa byl kazatelem Petrem Kánišem ohlášen na 28. února 1420. Kániš k tomuto datu dospěl na základě jakýsi výpočtů, které měly vycházet z analýzy Apokalypsy a oficiálně jej vyhlásil z kazatelny. Avizovaný konec světa však „kupodivu“ nepřišel. Takže plzeňští měšťané se na kališníky naštvali a vyhnali je z města. Po vyhnání z Plzně kališníci odtáhli na horu Tábor, kde se připojili k zakládání husitského města. Při jejich ústupu z Plzně do Tábora došlo k legendární bitvě u Sudoměře, kde Žižka využil výhodného terénu a s pomocí vozové hradby se opevnil na hrázi mezi rybníky Makovcem a Škaredým. A úspěšně odrazil spojené vojsko šlechty plzeňského kraje a Johanitských rytířů a královské hotovosti, které mělo mnohonásobnou početní převahu a bylo mnohem lépe vyzbrojené. Ale to už hovoříme o naplno běžících husitských válkách, které pak trvaly až do roku 1434.

Rok před první pražskou defenestrací proběhla podobná vzpoura při níž se házeli konšelé z okna ve Vratislavi. Dnes je toto město v Polsku, ale tehdy jako metropole Slezska náleželo k zemím koruny České. Myslíte, že Pražané se tím inspirovali?

Spíš si myslím, že Vratislavští rebelové se hodně inspirovali děním v Čechách. Po upálení mistra Jana Husa na koncilu v Kostnici v roce 1415 se situace v Českém království postupně „vymkla z kloubů“. V zemi nastaly poutě na hory, došlo k sepsání stížných listů české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa, kterou podepsalo a zpečetilo více než čtyři sta představitelů nejvýznamnějších šlechtických rodů. Včetně nejvýznamnějších českého šlechtice Oldřicha z Rožmberka, který později přestoupil ke katolické straně. Nebo jeho dřívějšího poručníka Čeňka z Vartemberka. Českou zemí se šířily rebelské myšlenky. A ostatně již před husitskou dobou království zažilo řadu povstání. Proti králi Václavu IV. se opakovaně vzbouřila šlechta. Krále dokonce zajali a nějaký čas jej věznili. Řadu let také v zemích koruny České probíhala vnitřní válka. Dnes bychom řekli občanská válka. Válčila proti sobě vojska moravských markrabat navzájem. Válčili mezi sebou šlechtici. Anebo válčili s králem. Čechy a Slezsko byly samozřejmě v čilém styku a mezi oběma zeměmi se pohybovala řada lidí. Myslím si tedy, že „rebelské móresy“ se z Čech dostaly do Slezska. Podle některých kronikářů dokonce měli defenestraci ve Vratislavi vyprovokovat čeští studenti, kteří šířili radikální myšlenky. Tato vzpoura však byla záhy vojensky potlačena a její vůdcové byli popraveni. Jeden z českých studentů, který patřil k iniciátorům, byl dokonce upálen. Takže bych asi nepřeceňoval vliv Vratislavských událostí jako možné inspirace na pozdější dění v Praze.

V roce 1378, tedy v roce kdy umřel císař Římský a král Český Karel IV., proběhla defenestrace v Lovani. Dnes je to město v Belgii, ale tehdy patřilo k Lucemburskému vévodství a vládl v něm nevlastní bratr Karla IV. – vévoda Václav. Myslíte, že odtud mohla přijít nějaká inspirace do Prahy?

Vlastní pojem „defenestrace“ se poprvé objevuje až v roce 1618. Tedy při třetí pražské defenestraci. Když zástupci vzbouřených stavů vtrhli na Hrad a začali soudit místodržící Slavatu a Martinice, tak kdosi navrhl, že podle starého českého zvyku by je měli vyhodit z oken. Tehdy se poprvé objevuje tento název.
Ale jinak se to okno vždy použilo prostě proto, že bylo nejblíže. Co také s nimi? Při druhé pražské defenestraci vyhodili staroměstského purkmistra z okna, ale on to přežil. Na Novoměstské radnici zase vyházeli z oken mrtvoly již pobitých konšelů. Takže se to nedá brát tak, že by to tehdy byla nějaká tradice, nebo zvyklost jak se zbavit politického protivníka. To okno se prostě hodilo, protože bylo blízko. Bylo jich více. Tak co s nimi? Tak je vyházeli ven. Teprve později se to začalo považovat za jakýsi symbol „úklidu“.

Přejděme k druhé pražské defenestraci z roku 1483. Někdy se také říká, že oba akty roubí období nazývané husitskou revolucí…?

Husitská revoluce jako taková prakticky skončila bitvou u Lipan v roce 1434 nebo spíše přijetím Kompaktát v roce 1436. To byla smlouva mezi koncilem a kališníky, kterou jako garant podepsal i císař Zikmund. V ní bylo českým a moravským kališníkům přiznáno právo přijímat pod obojí – tedy i z kalicha. Kompaktáta ale měla i funkci i mírové smlouvy.
Po jejím vyhlášení v Čechách, jako v první zemi v křesťanském světě, vedle sebe žily dva náboženské národy, nebo také dvojí lid. Katolíci a kališníci. A obě tyto frakce se samozřejmě mezi sebou svářily.
Ale mezi koncem husitských válek a druhou pražskou defenestrací uběhlo mnoho let. Po vyhlášení Kompaktát se na krátkou dobu ujal vlády v Čechách císař Zikmund.
K tomu, aby se mohl fakticky ujmout vlády, ale musel napřed kdekoho uplatit. On byl sice korunován už v roce 1420 – pár dnů poté, kdy jeho rytíři dostali od Žižky „výprask“ na Vítkově. Ale nemohl vládnout, protože většinu země ovládali husité, a ti se s jeho kralováním nechtěli smířit. Až po dlouhých sedmnácti letech válek, v nichž ho kališních poráželi, se mu podařilo uspět poté, kdy přední kališníky zkorumpoval. Tábor dostal stejná práva jako Staré město Pražské, a navíc obrovské pozemkové majetky bývalého Louňovického kláštera. Takže se z něj nakonec stalo velmi bohaté město. Jednotliví husitští hejtmani dostali to, co ovládali, když to předtím vojensky dobyli. Zikmund peníze neměl, tak rozdával majetky. Třeba Táborský hejtman Bedřich ze Strážnice dostal Kolín. Původně to byl husitský radikál, který založil Nedakonice – přezdívané Moravský Tábor.
Tak se Zikmund mohl fakticky ujmout vlády až vlastně ke konci života. Záhy ale v roce 1437 zemřel. Po jeho smrti se na základě dědických smluv mezi Lucemburky a Habsburky ujal vlády v Čechách římský král Albrecht II. A to i přes odpor kališníků. Po dvou letech však v roce 1439 také zemřel. Po jeho smrti trvalo až do roku 1453 takzvané interregnum – neboli období bez krále. Zemi fakticky spravovali zemští úředníci a krajské spolky šlechty a měst zvané landfrýdy. Nejdůležitější rozhodnutí se pak dělala na zemských sněmech. Na nich se pokoušeli najít nového krále, ale nepodařilo se jim to. Nikdo do válkou rozvrácené země nechtěl.
Až v roce 1453 byl korunován Ladislav Pohrobek – syn Albrechta II., který se ale narodil až po jeho smrti. Ten však zemřel jako mladý v roce 1457. Navíc bez potomků. Po něm na sebe vládu strhl Jiří z Poděbrad, který do té doby krále zastupoval jako zemský správce. Král Ladislav totiž většinu času pobýval v Uhrách.
Jiří z Poděbrad vládl jako sněmem zvolený král v letech 1458 až 1471. Měl sice syny, ale ti na trůn nemohli usednout, protože byli v klatbě. Ještě za svého života Jiří z Poděbrad dojednal dohodu s polskými Jagellonci, kterým po své smrti odkázal nástupnictví v Čechách. Svým synům zajistil vládu v Münstenberském knížectví, které jim udělil ještě za svého života, a dohodl s Jagellonci, že tam jejich vládu uznají.
Po smrti Jiřího z Poděbrad na trůn nastoupil Vladislav Jagellonský, kterému tehdy bylo šestnáct let. Přezdívalo se mu král „Dobře“, protože na všechno odpovídal „Bene“ – latinsky „dobře“.  Fakticky za něj vládli čeští páni – česká šlechta.

Co se tedy seběhlo v roce 1483 v Praze?

V roce 1483 přišel do Čech mor a král před ním utekl do Třebíče. Mor měl těžké důsledky nejen v tom, že na něj umírali lidé, ale i v tom, že pak neměl kdo obdělávat pole a byl nedostatek jídla. Ceny potravin prudce zdražily. K tomu se na radnici rozbujela korupce. Někomu bylo v jeho žádostech vyhověno a někomu ne. Lidé na to poukazovali a stejně jako dnes se vynořila spousta bojovníků proti korupci. Do toho se v zemi rozšířila zpráva, že král je těžce nemocen, a že v Třebíči umírá. A tato zpráva dala impulz k novému politickému dění v Praze
Na pražských radnicích v té době vládli katoličtí konšelé. A ti se rozhodli, že když je na tom král tak špatně, tak „využijí“ situace a s pomocí spřátelené šlechty si s kališníky „vyřídí účty“. A zlikvidují je. Informace o připravovaném komplotu  však „prosákly“ ke kališníkům. Katolíci dokonce poslali ke králi do Třebíče posla se žádostí, aby plán schválil. Jenže posel to vzal cestou přes Budějovice, které byly tradiční katolické město. A pod vlivem několika vypitých piv se začal v hospodě chlubit s tím, že ví, co se bude v Praze dít. A jak už to tak v Čechách bývá, tak se to „vykecalo“ dál a někdo to donesl do Prahy. K tomu se opil v hospodě v Praze i jeden z katolických konšelů a pohádal se s nějakým kališníkem. A při tom řval „však vám dáme brzy kravích mazancou žráti!“. Spiknutí bylo prozrazeno. Kališníci nebyli hloupí a rozhodli se akci předejít.
24. září 1483 se v 8 hodin ráno rozezněly zvony na Týnském chrámu, který patřil kališníkům. Na tento signál zaútočili ozbrojení kališníci na radnice a pochytali katolické konšely. Staroměstského purkmistra vyhodili zaživa z okna a on to kupodivu přežil. Později ho chytili ještě jednou a zavřeli. Na Novoměstské radnici to bylo ostřejší. Novoměstští byli vždy více „od rány“, takže na místě pobyli celou městkou radu. A z oken pak vyházeli mrtvoly konšelů. Na Malé Straně se celkem nic nedělo. Tam radnice nebyla přepadena. Ale kališníci pak záhy snadno dobyli Vyšehrad. Chtěli napadnout i Pražský hrad. Ale purkrabí jim raději nabídl, že jim Hrad sám uvolní a vydá výměnou za volný odchod i se zbraněmi. Což se stalo.
Kališníci tím v podstatě ovládli Prahu. Zbytek katolíků v městských radách pak pozatýkali a popravili.
Král v Třebíči neumíral. Ta zpráva byl v podstatě jen drb. Když se to král dozvěděl, tak se velmi rozčílil a chtěl dát dobýt Prahu vojensky. Nechal svolat ke Kutné Hoře zemskou hotovost. Jenže ta se sešla až následující rok. Tehdy všechno dlouho trvalo, protože nebyl žádný internet nebo telefony jako dnes. A navíc se na královu výzvu dostavilo pouze asi čtyři sta jezdců. V tu chvíli král pochopil, že dobývání Prahy je marné. Takže další rok se s Pražany raději smířil.

Takže převrat byl vlastně úspěšný?

Po prvních zprávách o převratu v Praze se celá Evropa zděsila. Všichni čekali další husitské války. Naštěstí k tomu nedošlo. A král když viděl, že nemá sílu dobýt Prahu vojensky, tak s Prahou dojednal Kutnohorský mír. Na sněmu v Kutné Hoře pak byla vyhlášena rovnost obou náboženství v zemi. Kompaktáta byla zahrnuta mezi zemské zákony. Takže když to hodnotíme celkově, tak převrat byl pro kališníky úspěšný. Král navíc v  dohodě o smíru novou radu potvrdil.
Na situaci však reagoval tak, že se raději přestěhoval z Králova dvora na Pražský hrad. Králův dvůr byl někde v místech dnešního Obecního domu. Vladislav jej zdědil po svém předchůdci Jiřím z Poděbrad, který celou dobu vládl odsud. Šlo v podstatě o městský palác, který byl rozhodně snáze dobytný než Pražský hrad. Moc se tomu ani nemůžeme divit, protože vzbouřenci při převratu kde co vyplenili a řadu klášterů zapálili. V rámci plenění proběhl i pogrom na Židy. Napáchané škody byly skutečně obrovské a byly viditelné ještě i po návratu krále do Prahy.

Tato defenestrace je celkem málo známá. Někteří lidé se dokonce domnívají, že byly jen dvě defenestrace. O této skutečně druhé se v podstatě ani moc ve školách neučí. Proč myslíte, že tomu tak je?

Těžko říci. Asi je to tím, že po této akci nebyla žádná revoluce. Spor se nakonec vyřešil smírně. Takže pro řadu autorů to není tak „atraktivní“. I dějepisci si rádi vybírají velká dramata. Ona taková bitva na Vítkově také v podstatě nebyla žádná velká bitva. Ale byl to začátek dlouhého období válek. O Čechách se pak mnoho let mluvilo v celé Evropě.
Kdežto v tomto případě musel král přistoupit na smír, v němž si kališníci bez nějaké velké války na králi vynutili v podstatě všechno, co chtěli. Když jej pak záhy na to v roce 1490 Uherské stavy zvolili i uherským králem, tak Vladislav z Prahy raději utekl a přestěhoval se do Budína. A s Čechami pak už nechtěl mít nic společného. Tím v Čechách vypukla doba, kdy si šlechta začala sama vládnout, a každý si v podstatě dělal, co chtěl. Byl to dost chaos. A to co se děje dnes, tu dobu dost připomíná.

A v roce 1500 si stavy dokonce vynutili na králi Vladislavovi vydání Zemského zřízení, které v Čechách v podstatě uzákonilo parlamentarismus…?

Dá se to tak trochu zjednodušeně říci. Vladislavské zřízení zemské byla vlastně první česká ústava, která vstoupila v platnost. Úplně první zákon, který měl charakter ústavy, se pokusil vydat Karel IV. pod názvem Majestas Carolina. Ale pro odpor šlechty ji musel odvolat. Aby zabránil vzpouře a domácí válce se šlechtou tak „lišácky“ prohlásil, že dokument nešťastnou náhodou shořel. I když ve skutečnosti neshořel a dochoval se v Rožmberské knihovně. Ale ten jeho pokus nevyšel. První ústavní text, podle něhož se začalo fungovat, je právě Vladislavské zřízení zemské, jehož vydání si vynutila šlechta k potvrzení svých práv vůči panovníkovi. Poprvé se zde zakotvuje omezení moci krále a práva sněmu – tedy v podstatě předchůdce parlamentu. I když to ještě nebyl plnohodnotný parlament, jak jej známe. Posuzováno dnešními měřítky, se autoři návrhu dopustili závažného „renonsu“. Královský prokurátor Albrecht Rendl z Oušavy, který sepsal návrh Zřízení, v něm „opomenul“ zmínit práva měst a jejich postavení na zemském sněmu. On to tedy asi udělal schválně, protože to byl odpůrce vzestupu politického vlivu měst, který za husitských dob výrazně narostl. V době, kdy v zemi sněmy prakticky vládly, si na něm města vydobyla v podstatě stejně silné postavení jako šlechta.
Po mnoha tahanicích a pod hrozbou selské vzpoury zástupci měst a šlechty zasedli k jednacímu stolu a tzv. Svatováclavskou smlouvou doplnili Zemské zřízení o právo účasti měst na práci zemských sněmů. Výměnou za to, že i šlechta mohla začít vařit pivo a hospodářsky podnikat. Takže to byl takový obchod.
O tato práva však později města zase přišla, když se vzbouřila proti habsburskému králi Ferdinandovi I. v roce 1547. Tehdy Ferdinand jako král římský a český požadoval svolání zemské hotovosti a její vyslání na pomoc svému bratrovi císaři Karlu V., který v Říši bojoval proti protestantským knížatům. Čeští stavové odmítli nejen vyslání hotovosti, ale i výběr mimořádné válečné berně na tento účel. S tím, že války mezi katolíky a protestanty v Říši se jich netýkají. Po vítězství ve válce, která se nazývala šmalkaldská – v podstatě to nebylo vítězství, ale zabránění prohře katolíků – král „přistřihl křídla“ i české šlechtě. V rámci takzvané redakce Zemského zřízení byla omezena i moc šlechty a posíleny pravomoci panovníka. „Tipec jim pak oběma zaťal“ Ferdinand II. vydáním Obnoveného zřízení zemského v roce 1627. Po porážce stavovského povstání na Bílé hoře v roce 1621 král nechal napsat novou „zemskou ústavu“. A v ní stavy v podstatě přišli o skoro všechna práva, která se předtím vydobyly. České království se ze stavovské monarchie v podstatě začalo přeměňovat na absolutistickou monarchii.

Tím se oklikou dostáváme ke třetí pražské defenestraci. Jak to proběhlo 23. května 1618?

Při přípravě se organizátoři poučili z průběhu předchozích defenestrací. Jeden z hlavních organizátorů Jindřich Matyáš Thurn hned na začátku vyrazil do ulic s oddílem ozbrojených jezdců, aby zabránili rabování a ničení.  Z historie dobře věděli, co se může stát, když vyhodí císařské místodržící z okna. Že kdekoho pak může napadnout, že půjde o krámů a tam si bez placení vezme co chce, nebo že na potkání kohokoliv na ulici zmlátí. Proto hned na začátku vyrazili do ulic patrolovat a udržovat mezi lidmi mír a pořádek. Aby to nedopadlo špatně. Díky tomu nebyla defenestrace provázena lidovou bouří, ničením a rabováním.

Vzbouřenci, kteří vyhodili císařské místodržící z okna, poté sepsali a rozeslali do světa dokument zvaný Apologeta v němž tvrdí, že defenestrace je „tradiční český způsob řešení politických problémů“. Dokonce  v něm tvrdili, že vše proběhlo po právu a odvolávali se na nějaký tajný dodatek k Majestátu císaře Rudolfa II., v němž mělo být údajně stanoveno, že ten kdo ruší zemský mít mezi katolíky a nekatolíky – zakotvený v Majestátu – má být vyházen z okna. Existoval takový nějaký tajný dodatek?

Myslím si, že to vzniklo až na místě defenestrace. Když vzbouřenci přišli na Hrad a chytili Slavatu a Martinice, tak mezi nimi byl i právník Pavel z Říčan. Na místě pak uspořádali cosi jako soud. A dotyčný právník na místě zaimprovizoval a vymyslel toto „právní zdůvodnění“. Takže pánové pak letěli z okna – podle tradice.

A bylo to reálně opravdu tak, že místodržící Slavata a Martinci porušovali mír mezi konfesemi a tím i zemské právo?

Předně místodržících bylo celkem osm. Původně v dávných dobách býval místodržící jeden a ten zastupoval krále, když pobýval mimo Čechy. Teprve za Ferdinanda I. vznikl sbor místodržících. Po potlačení prvního protihabsburského povstání, o němž jsme před chvílí mluvili, poslal Ferdinand I. do Prahy jako svého zástupce svého syna Ferdinanda Tyrolského jako zemského správce. Když v roce 1566 odešel, tak zemi z králova pověření spravovali nejvyšší zemští úředníci, kterým udělit tituly místodržící. Byla to v podstatě taková zemská vláda jmenovaná panovníkem. 
Celý problém začal Broumově. Město patřilo katolickému klášteru benediktinů. Tamní lidé, vlastně poddaní kláštera, si na pozemku patřícímu klášteru postavili protestantský kostel. K podobné situaci došlo na více místech. Vrchnost nařídila protestantské kostely zavřít a v jednom případě zbourat. Šlo o obec Hrob, kde stál protestantský kostel na pozemku Pražského katolického arcibiskupství. To samozřejmě vyvolalo velké pobouření. Protestanti nechali svolat sněm, kde měl být problém řešen. Císař král však jeho svolání zakázal a nechal jim vzkázat, že jednají protiprávně. Ferdinand II. si předvolal největšího protestantského radikála Jindřicha Matyáše z Thurnu do Vídně. Ten samozřejmě věděl, že kdyby tam jel, tak jej panovník nechá zavřít. Reagoval tak, že o své vůli svolal do Prahy zástupce protestantských stavů. Ti se pak usnesli, že kdyby měl být Thurn vsazen do vězení, tak za ním budou všichni stát a přísahali, že jej v tom nenechají. Potom se sešli v paláci Albrechta Jana Smiřického na Malostranském náměstí. Dnes jsou v tom domě kanceláře Poslanecké sněmovny. Na poradě u Smiřického se u vína se dohodli, že druhý den potáhnou do místodržitelské kanceláře na Hrad a budou chtít vysvětlení.
Když dorazili na Hrad, místodržící Slavata a Martinic se s nimi odmítli bavit. Ostatní místodržící tou dobou byli ve Vídni. A to, že místodržící se zástupci stavů odmítli jednat, rozhodlo o jejich osudu, který dnes všichni známe. Z okna za nimi pak letěl i písař Fabricius, který se k tomu v podstatě nešťastnou náhodou nachomýtl.

Ale ono se jim vlastně nic vážného nestalo – na to že letěli z oken, která byla asi 20 metrů vysoko…?

Nic moc se jim nestalo. Byli jen potlučení. Oni totiž spadli do hromady papíru a dalších odpadků. Tak se tehdy uklízelo, že se odpad házel z oken ven. A ta hromada odpadků jim zachránila život, protože ztlumila dopad. Více zhmožděný byl pouze Martinic, kterého ale ošetřila v nedalekém Lobkowiczkém paláci Polyxena z Lobkowicz - rozená z Pernštejna.

Co se dělo potom – po vyházení místodržících z oken?

Zástupci stavů zvolili jako novou zemskou vládu třicetičlenné Direktorium. Současně se snažili sehnat zahraniční pomoc. Zvláštním prohlášením se obrátili na moravské stavy, rakouské stavy a slezské stavy. První reagovala slezská šlechta. Moravská šlechta dlouho váhala a původně se nechtěla připojit. Thurn musel dokonce na Moravu vojensky vytáhnout. V čele Moravského zemského sněmu sice stál nekatolík Karel starší ze Žerotína, který se hlásil se k církvi Jednoty bratrské - stejně jako Jan Amos Komenský. Ale dobře si uvědomoval, do jakého rizika vede cesta připojení se k českému povstání. Moravané měli vlastní nedobré zkušenosti s tím, když se vzbouřili ještě v době Rudolfa II. a podpořili jeho bratra Matyáše. Podruhé už se do toho nechtěli nechat zatáhnout. Nakonec však další Žerotín Ladislav Velen – bratranec Karla staršího – ustavil i na Moravě stavovskou zemskou vládu, v jejímž čele stanul.
Dlouho nerozhodné byly rakouské stavy, které napřed váhaly, ale nakonec se přidaly na stranu vzbouřených Čechů.

V tu chvíli to s Habsburky muselo být hodně „nahnuté“. Proč tedy nakonec povstání ztroskotalo?

Na lakotě. Marxistická historiografie tvrdila, že to ztroskotalo na tom, že nedali zbraně lidu a neumožnili mu se bránit. Ale to je nesmysl. Tehdy už byly válka záležitostí žoldnéřů. Bojovalo se převážně střelnými zbraněmi, které ale v té době byly dost složité na ovládání. K úspěšné střelbě bylo třeba dlouhého výcviku a praxe. Proto se válce věnovali profesionálové. Proti mušketám a dělům by sedláci s cepy nebo městská chudina moc nepořídili. Tehdy se na boj najímaly za žold jednotky dobře vycvičených profesionálů, kteří s těmito ničivými zbraněmi uměli zacházet.
A ten kdo dal víc peněz,  měl větší naději, že sežene více vojáků, lépe vycvičené vojáky a s lepším vybavení. A také lépe motivované bojovat. Bitva na Bílé hoře měla takový rozpačitý průběh, protože nikdo neměl peníze.
Jediný, kdo byl ochoten do toho obětovat nějaké peníze, byl Albrecht Jan Smiřický. Ostatní sice nechtěli Habsburky, ale nechtělo se jim do toho moc investovat. Českou evangelickou šlechtu porazilo její „skrblictví“.
A obráceně. O Buquoyovi se nesprávně tvrdí, že po bitvě na Bílé hoře si neprávem zabral velkou část jižních Čech – velký díl panství po vymřelých Rožmbercích. Není to pravda. Karel Bonaventura Buquoy postavil na své náklady vojsko, které pak porazilo armádu českých stavů. Buquoy dostal velkou část bývalého rožmberského panství, které tehdy patřilo Švamberkům, od císaře jako naturální náhradu za žold, který Buquoy ze svého v hotovosti vložil do najmutí vojska. Švamberk byl jeden ze třiceti  vzbouřeneckých direktorů a císař mu majetek zabavil poté, kdy jej Buquoy porazil. Válka souvisela s penězi a v té době byla svého druhu podnikání.

Ing. Jan Bauer (* 11. dubna 1945, Jihlava) je český novinářspisovatel. Vystudoval zemědělskou ekonomiku a politologii. V letech 1968 – 1998 pracoval jako novinář, nyní je spisovatelem z povolání. Novinářský talent a znalosti v oboru zemědělství uplatňoval dlouhá léta jako redaktor celostátního deníku Zemědělské noviny. Po sametové revoluci se v  ZN věnoval investigativní žurnalistice a politice. Nyní dlouhodobě žije na samotě u Vodňan, kde se věnuje psaní knih. Za svou tvorbu obdržel řadu literárních cen, např. cenu Masarykovy akademie umění, prestižní jihočeskou literární cenu Číše Petra Voka nebo 2. cenu v soutěži o  román roku 2014.

Doposud publikoval přes 160 knih. Některé knihy napsal pod pseudonymy Felix Krumlowský, Vojtěch Fišer, Anna Březinová. Věnuje se především detektivkám a literatuře faktu, přičemž uplatňuje své znalosti českých dějin.

Počátkem podzimu mu v nakladatelství Alpress vyjde kniha „Převratné události v dějinách lidstva“ a  v  nakladatelství Petrklíč „Zajímavá zastavení v dějinách“.

 

 
77 komentářů :

 1. Obsáhlý rozhovor. Někdy si říkám, že demokracie, kdy se k moci zákonodárné, nebo výkonné, může dostat každý, kdo má s prominutím do pr..ele díru, asi není tím pravým ořechovým. Ve zmiňovaném období to byl sněm šlechticů. Logika té doby mi napovídá, že to byli lidé alespoň dílčím způsobem vzdělaní a s jistou mírou inteligence. Tím nechci ani náznakem plakat za návrat feudalismu, ale dnes by neškodily alespoň testy inteligence. Dosažený titul, jak nám předvedlo bezpočet případů jejich nákupu, už není zárukou. Až nepříjemně často si musím sám pro sebe po výrocích mnohých politiků říct: Bože, do čeho jsi to duši dal!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jedno je jisté, že současný parlamentní systém nemá s demokracií nic společného a představuje pouze uzurpátorskou vládu politických stran, amorálních a hrabivých politiků odtržených od reality a života civilního obyvatelstva, přičemž se jedná vedle církví o druhý největší sektářský podvod v novodobých dějinách, který produkuje korupčníky a klientelisty na obecní a krajské úrovni a nebál bych se říci zrádce a nepřátele lidu na vládní úrovni. Tohle už zjistil plukovník Kaddáfí daje, skrze vládu mas prostřednictvím Lidových kongresů a Lidových výborů, přednost socialismu a přímé demokracii bez politických stran.

   Vymazat
  2. No - hlavně nakydat špínu na Jana Žižku z Trocnova. To je účel. Třeba za pár let se bude o věci zas žvanit obráceně. Za první republiky byla napsána báseň kde jsou slova ... jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim, a hle - svět celý zdrtil vůdce slepý, a Táboru se klaněl věčný Řím!...
   Kdysi jsme byli pyšní na svoji historii - dnes je v módě se jí pošklebovat, a přepitvořovat ji podle současné potřeby. Jedno je jisté, že vojska složená z prostých lidí, vyzbrojených pouze cepy a sudlicemi, táhli do bitev pěšky za několika vozy taženými koňmi, protože koně neměli, dokázala zvítězit nad dobře zorganizovanými, vycvičenými,a vyzbrojenými vojsky, kde hlavní byla jízda - a svět celý zdrtil vůdce, který byl slepý! To by nemělo vojenskou logiku - tak proč? Kdo "božím bojovníkům" pomáhal? Bůh? Ale proč? Protože to byli lapkové a zločinci, jak to vykládají dnešní zaplacení lháři?

   Vymazat
  3. 11:51

   Já nemám pocit, že by někdo na Žižku kydal špínu. Víte, nesmíte svět vnímat, jako černobílý. My jsme vyrůstali v době, kdy nám husity vykreslovali, jako ušlechtilé a ukázněné hnutí chudých, za sociální rovnost a Jana Žižku, jako reka bez bázně a hany. Je bezpochyby, že to byl skvělý voják a taktik. To ovšem nevylučuje, že se sám nemohl dopouštět nějakých špatností, stejně jako že se jich nemohli dopouštět jeho podřízení. Víte, já jsem byl na vojně. Mnohokrát jsem si tam říkal, že kdyby došlo k nějaké válce, tak dříve, než bych se zapojil do obrany své země, bych udělal pořádek ve vlastních řadách. Bylo tam několik lidí, kteří mne bezprostředně ublížili, zatímco onen nepřítel mi zatím nic neudělal. Tím jsem chtěl naznačit jenom to, že každá válka sebou nese utrpení. A civilisté se v ní často bojí víc těch "svých", než nepřátelských vojáků.

   Vymazat
  4. Czy klęczycie na ziemi? A ty jesteś proszony o pieniądze, zanim je podasz?
   NIE, u nas nic nie płacisz przed otrzymaniem pożyczki
   W interesie poszanowania prawa i zadowolenia klienta, przekazujemy niezbędne wydatki i
   zwracasz nam pieniądze po otrzymaniu pełnej kwoty Twojego wniosku
   Miałeś możliwość zaciągnięcia od 5 000 do 5 000 000 euro z niską stawką 2% w okresie od 1 do 30 lat

   Uwaga: bez opłat, notariusz itp. nie zapłacić przed uzyskaniem pożyczki

   NASZE POWAŻNE ZRÓB RÓŻNICĘ
   Email: Expressfinance02@gmail.com

   Vymazat
 2. Jakmile by stát přijal jiné směřování, než je mu určeno, hned se organizuje křížová výprava. To je to kroucení rukou.
  Směr určuje globalista prostřednictvím židozednářských bratrů. Havel byl jedním z nich a šel soukmenovcům na ruku, proto ho ostatní měli tak rádi, jako třeba balkánská řeznice, které pomohl řešit zadání humanitární povahou bomb.

  »Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme, aby dělaly.« »Now we have got to have the strongest military in the world and we occasionally haveto twist the arms of countries that wouldn‘t do what we need them to do.«

  Američané jsou národem vyvoleným k tomu, aby vedl světovou politiku a ekonomiku a každý kdo to nechápe, toho prý bude brzy litovat!

  OdpovědětVymazat
 3. Zajímá mně jedna věc, jestli to někdo ví a může nějak částečně ověřit jak to bylo. Ty konšelé se davu nejen vysmáli, ale dali i vězně popravit, takhle si to pamatuji, ale už nevím podle kterého zdroje. To by pak dávalo smysl, jinak je mohli vyhnat a vězně osvobodit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky co se týká té prohry na Bílé hoře, tak na tom víc než lakota naší šlechty má zásluhu lakota Jakuba I. Stuarta! Když se na něho obrátili čeští stavové o pomoc, neboť Fridrich Falcký, český jimi zvolený král byl jeho švagrem, odvětil, že nehodlá podporovat buřiče proti legitimnímu panovníkovi, protože má dost buřičů ve své vlastní zemi! V Londýně a okolí již v té době probíhal nábor dobrovolníků a pár stovek zkušených žoldáků by se našlo, ale bez králova souhlasu k poskytnutí lodí, které by je dopravily na Německa a dále do Čech byla celá plánovaná akce odsouzena k nezdaru ....

   Vymazat
 4. Článek připomínající historické defenestrace mě připomíná, že by bylo nejspíš na čase provést další.
  http://www.ceska-justice.cz/2016/07/integrace-sesti-tisic-osob-umistenych-cr-bude-stat-pres-pul-miliardy-bez-dph-ministerstvo-hleda-integratora/
  Šiřte prosím tyto informace, od velkého, ale opravdového průšvihu nás dělí už tak jedny dvoje volby, aby se staly věci nevratnými. Takže je třeba nevolit žádnou zavedenou politickou stranu!! Ani pod náporem koblih, či slibů, jak tu, či onde někomu přidají nějakou almužnu. Jak se láme vůle národa jste jasně viděli na církevních restitucích, pár šmejdů rozhoduje o Vás o vašich životech. Konečně vám musí dojít, že nám hrozí nejhorší nebezpečí od IIWW. Vezměte si svůj osud opět zpět do vlastních rukou. Třeba Okamura by mohl být alespoň nadějí, jak zvrátit tuto pro národ zločinnou likvidační politiku, kterou nám ordinuje skrze bezpáteřní a zkorumpované politiky Brusel.

  OdpovědětVymazat
 5. Vsechen ten bordel na svete vychazi z priciny,ze pan Buh ma trvaly pobyt ve Vatikanu a prechodnej v SSA! A ti co tam bydli se ridi jednoduchou pouckou pro zivot-nic se neboj,tata je policajt!!! :-)
  Dozral cas na defenestraci v EU i SSA a je potreba vyhazet ty zmetky oknama.

  OdpovědětVymazat
 6. No konečně návod jak ten náš bordel řešit. To by mohl být zárodek programu NR. DEFENESTRACE! Babiše, Sobotku i toho černoprdelníka vyházet z oken. A pak s nima rychle šup do Vltavy. Ze strakovky je to kousek. Tohle lidi šiřte dál.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je potřeba uvolnit místo pro Kalouska a Dientsbiera, hned to budu šířit dál.

   Vymazat
 7. Sociální revoluce vzniklá přes noc či během několika dní? To jim asi vypnuly bankomaty, ne?
  Sociální revoluce nevznikají tak rychle. Podmínky k nim zrají několik či spíše mnoho let, než obyvatelé definitivně uznají, že naděje na zlepšení (po dobrém) se nekoná a jediná šance, jak řešit sociální tíži, je zásadní změna politiky. To, že spouštěčem rozpohybování mas pak může být nějaká náboženská událost, spor, je vedlejší.
  Píšete-li ale každých deset týdnů či tři měsíce knihu, tak se vám třeba může zdát, že společenské dění také frčí takovou rychlostí.
  Životní osudy, proměny, řekněme, pracovního zařazení Jana Žižky - jednou voják ve službách panovníka či jiného šlechtice, příště lapka (jakýsi voják-OSVČ) - určitě nebyly v té době výjimečné. Na Janu Žižkovi, jako známé a významné osobě, je to ale více vidět, než na stovkách jemu podobných, kteří však se nestali tak historicky známými postavami.
  Tak za husitských válek Žižkovi bojovníci, v nemálo případech pocházející z prostého lidu, ovládali střelbu z píšťal - lehkých zbraní na střelný prach, zatímco o dvě století později bylo třeba na střelbu z kanónů a mušket náročné cvičení? Určitě nestačí to jen krátce odkoukat, ale jeden střelby z děla znalý voják jistě dovede ukočírovat pár nováčkovských chlapů k obsluze kanónu. Připustit ovšem v hlavě myšlenku, že lze k boji využít i městský lid, byl tehdy ale patrně těžší myšlenkový pochod, převrat, než naučit se z toho kanónu střílet.

  P. S.
  "Novoměstští byli vždy více „od rány“, takže na místě POBYLI celou městkou radu." Jde ale asi spíše o překlep, neboť o něco dříve je vzpomínáno, že "pobili konšely", takže autor snad dovede rozlišovat mezi "pobít" a "pobýt", tj. někomu namlátit, zabít jej, a někde pobývat, existovat.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s vámi, že v tomto bodě autor trochu ulítnul. Ale spíš, než sofistikovanost nových zbraní bych hledal důvod v obavě šlechty z vycvičených a bojeschopných mas. Často mne v současnosti napadlo, že naše profesionalizace armády nebylo ničím jiným, než odzbrojením mas. Všude, kde probíhají občanské války, nebo ozbrojené revolty proti stávající vládnoucí garnituře, měli, nebo mají armádu složenou z povolanců. Pro možné zálohy nacpaná skladiště zbraněmi i municí. A hlavně, spoustu lidí schopných tyto zbraně ovládat. To u nás nehrozí. Profi vojáků máme méně, než policajtů a zbraně pro zálohy přenechal Kalousek Hávovi, který je pro něj výhodně zpeněžil. V každém případě dnes ještě máme několik lidí schopných ze samopalu vystřelit, ale už nemáme ty samopaly. A tihle lidé rychle ubývají a žádná náhrada nevyrůstá.

   Vymazat
  2. Určitě stojí za úvahu zavedení několikaměsíčního vojensko-záchranářsko-zdravotnického kurzu a periodickými cvičeními spojenými s obnovou fyzické a zdravotní kondice. Základní kurz by mohl být půlroční, cvičení dvoutýdenní třeba každých pět, max. deset let. Krom odborných potřeb by se spláchla i zdravotní prevence a sledování vývoje zdraví, obnova fyzičky a návody na úpravu životosprávy a životního stylu.
   Samozřejmě, že by kurz a cvičení byly bez pořadového cvičení, které mělo význam v dávných armádách v dosažení stavu, kdy voják nepřemýšlí nad rozkazem, ale bleskem ho plní.
   V běžném životě by se určitě zúročily zdravotní znalosti a dovednosti, nejen doma, ale třeba na silnicích. Záchranářská část by se zase hodila v čase povodní a smrští. Uplatnění vojenských znalostí a dovedností raději nepřivolávat, ale je pojistkou (byť ne dostačující) pro ohrožení suverenity státu a svobod občanů, je určitou obranou demokracie.
   Vůbec nic by se nestalo, kdyby podobný kurz a periodická cvičení (s omezenou vojenskou částí) absolvovaly i ženy. Dokonce si odvážím tvrdit, že nemalá část můžů a žen (manželů a manželek) by se na cvičení i těšila...
   KR

   Vymazat
  3. Říkáte, že nemalá část mužů a žen z řad absolventů a zaměstnanců, svobodných a manželů by se na půlroční ztrátu základních lidských práv a pak pravidelné několikatýdenní posluhování lampasákům, buzeraci, ponižování a šikanu, to vše při vědomí ztráty zaměstnání a partnera, rozpadu vztahu a manželství těšila, tak co vám brání začít provozovat vysněný výcvikový tábor na dobrovolné úrovni a ještě na tom vydělávat a inkasovat od zájemců peníze za nabídnuté zážitky? A nebylo by vůbec nejlepší, abyste si své mokré sny s úchylným hraním na vojáčky splnil sám a neotravoval svým žraním vojny a bezpráví ostatní? Předpokládám, že chcete být opět spíše nenáviděný komunistický lampasák, než zneužívaný záklaďácký pucflek.

   Vymazat
  4. Pokud někomu vezmete základní lidská práva, typickým příkladem může být vojna, internační tábor nebo vězení, tak to klade obrovské nároky na lidské a morální kvality velitele/ věznitele, ale i spoluvojínů/spoluvězňů a obvykle se z nich stávají trýznitelé, až na pár pevně ukotvených a dobře vychovaných jedinců.

   Vymazat
  5. 17:42 a 18:22 Víte co, zajeďte si do Švýcarska a sdělte tamním záložákům to, co soudíte o povinné vojenské službě. Nejspíš si zaťukají kloubkem na čelo a odsednou si od vás.
   Pravdou je, že neschopným lemplům a kolaborantům, schopným prodat vlast za hrst korálků, je při pomyšlení na ZVS špatně.

   Vymazat
  6. Pro (17:42)
   Naučte se číst a porozumět psanému textu. Vůbec jsme nepsal, že by se dotyční tešili na půlroční kurz, nýbrž na cvičení, kterýžto termín jsem důsledně používal pro následné periodické soustředění, zhruba dvou týdenní. Domnívám se, že skutečně existuje nemálo mužů a žen, kteří by rádi vypadli na dva týdny od všeho a věnovali se osvěžení zmíněných odborných činností, zlepšení své fyzické kondice, odbornému prověření svého zdraví a poradenství, jak dál se životosprávou a životním stylem.
   Dále si dovoluji upozornit, že jsem psal o vojensko-záchranářsko-zdravotnickém výcviku a navíc jsem výslovně zmínil neprovozování pořadových cvičení. Půl roku by si Vás tudíž "podávali" nejen lampasáci, ale také záchranáři, zdravotníci, hasiči. Vás ovšem patrně i učitelé základní školy, aby Vás naučili číst, a možná také psychologové či psychiatři. Neboť vůbec netuším, kde Jste vzal v mém textu a návrhu rozpad manželství, ztrátu zaměstnání, ztrátu základních lidských práv a placení za
   kurz a cvičení, které by byly zákonnou povinností. To už není nepochopení psaného textu, ale paranoidní scestné bláboly a výmysly.
   Není pražádný důvod, aby zmíněný kurz a periodická cvičení měly buzerační charakter. Praktické ostré nasazení k záchranářům a do nemocnic během kurzu by účastníky dost disciplinovalo, aby pochopili svoji zodpovědnost za svou momentálně vykonávanou činnost a zodpovědnost občana za svůj stát. Seznámení se s moderními způsoby vedení války, s problematikou zajištění bezpečnosti v současném světě (obrana proti teroru), ovládání zbraní a vojenské techniky, nácvik základů bojové taktiky a nasazení, způsoby přežití v krizových situacích ap. by sice nebyly provázeny praktickým nasazením, jen "hrou na vojáky" (krom třeba způsobů přežití v přírodě), ale ve spojení se zachranářským a zdravotnickým nasazením by to byla dostatečná škola růstu vlastní osobnosti, posílení vlasti ve zmíněných třech oblastech a garance demokracie, schopnosti občanů bránit silou právě svá základní lidská práva nejen proti zahraničnímu agresorovi, ale zejména vnitřním politickým hajzlům.
   Možná máte špatné vzpomínky na základní vojenskou službu (pokud Jste na ni byl a nepapouškujete cizí fráze), určitě nejste sám, ale kupodivu výcvik vojenských znalostí a dovedností (nemluvě o záchranářských a zdravotnických) nemusí být veden bývalou formou lampasácké či mazácké vojny, ale může mít klidně charakter skautského výcviku, klidně mohou být účastníci rozděleni do skupin podle fyzické kondice či jiných parametrů atd.
   To, že vojna dělala z chlapců chlapy nebylo v buzeraci a mazáctví. Ten přerod byl komplexnější, zejména v osamostatnění, v celodenní partě, v zodpovědnosti za úkoly, v práci s nebezpečnou technikou.
   KR

   Vymazat
  7. 22:46 si možná vzpomněl, kde se naučil zašívat (schovávat před prací) a stýská se mu po tom. Ne nadarmo měli lampasáci, jakožto opora režimu, u obyvatelstva pověst nemakačenků a společenskou prestiž na žebříčku zaměstnání první od konce, ještě před esenbáky. Jedněch se lidé báli a druhým se posmívali stejně jako dnes sluníčkářům a vítačům z neziskových agentur podobně "šikovně" odkud vítr fouká napojených na penězovody s efektem kam vítr tam plášť pro bezpáteřní jedince zcela jistě výhodného převlékání ideologií a kabátů, vážnost si zasloužili pouze hasiči. Ozbrojená pěst nikoliv dělnické, jak se nám snažili namluvit, ale vládnoucí třídy, kterou si nadprůměrnými platy kupoval jak Husák, tak Havel. Těmhle kolaborantům s komunistickým a havloidním režimem bych osekal nadprůměrné penze a nechal sebrat nezasloužené výsluhy, za to, že se chovali k lidem jako k dobytku, zatímco sami si chrochtali v důstojnické jídelně, tankisty nechali žrát pomyje. Záklaďákům stejně jako dnes nezaměstnaným a bezdomovcům nenáleželo ani životní minimum. Na Ukrajině to vylepšili a nechávají je při službě vlasti chodit bosky. A to jsem se musel ještě hodně krotit při popisu povinné vojenské základní služby, tak jak u nás probíhala za Husáka a Havla a nezmínil zneužívání vojáků základní služby veliteli útvarů, důstojníky a štábem při stavbách a opravách svých soukromých nemovitostí a zajišťování pořádku v kasárnách udržováním šikany. Však to známe, když se někoho rodiče ozvali, tak byli označeni za lháře a místo pachatelů zločinu byla převelena oběť. Vždyť ta vaše vojenská základní služba měla jediný úkol, zlomit mladé lidi a učinit z nich nesvéprávné a poslušné otroky, potravu pro děla a dárce orgánů pro stárnoucí elity. Návrat tohoto žádný člověk s alespoň trochou slušnosti v těle nemůže podpořit. Rozdejte lidem neexistující (rozprodané) samopaly a oni už si zorganizují domobranu v dobrovolných spolcích a nepokoušejte se znovu vykořisťovat a zneužívat vojáky pro vlastní sobecké zájmy a k bezplatné práci na vlastním písečku. Ono vám to nestačilo, že v 1. a 2. světové mocnáři nahnali lidi na jatka?

   Vymazat
  8. 23:44 Bože, už je to tady zase, papouškování frází typu vojna není kojná a vojna dělá z chlapců chlapy. Víte co, zelený mozku, zajeďte si na Ukrajinu a sdělte tamním záložákům, kteří se vyhýbají povolávacímu rozkazu nebo sedí jako odpírač vraždění Kocaba ve vězení, své propagandistické kecy, co soudíte o povinné vojenské službě. Nejspíš si zaťukají kloubkem na čelo a odsednou si od vás. Na druhou stranu byste svou nalejvárnou mohl posloužit kyjevské chuntě při politickém školení mužstva jako již před vámi politruk Kličko.
   Skutečnost je taková, že vojna, v té podobě jak ji známe, nikomu nic nedala, snad kromě toho, že člověk na reprezentativním vzorku národa mohl poznat ty nejhorší lidské vlastnosti podporované veliteli - udavačství, krádeže, šikanu, atd. a potvrzují mi to i ročníky, které časem vytěsnily vše špatné a nostalgicky vzpomínají na mládí.
   Jezděte si na pravidelná cvičení a kurzy samostatnosti a přežití třeba na několik let do Antarktidy, když na vás zaměstnavatel a manželka počká, ale neotravujte s tím ostatní. Je dobře, že povinná vojenská služba a nesmyslné zavírání mladých lidí do kasáren skončilo a odbory by se měly zasadit o to, aby již nikdy nebylo možné nahnat dělníky z obou stran proti sobě na bitevní pole. Nepodpořím žádnou militantní stranu, která by měla v programu povinnou vojnu.

   Vymazat
  9. Pro (1:27, 3:43)
   Nikdo ze zde diskutujících nechce ZVS v minulé podobě. Vaše kritika tudíž míří do minula, je zaslepená. S tím v tomto okamžiku nelze nic dělat.
   Možná procitnete, až budete čekat na záchranáře či hasiče na střeše svého zatopeného domu, na silnici u havarovaného auta na záchranku či alespoň na někoho se zdravotnickým výcvikem.
   Vaši představu zpátečnické armády nabourává mnohaletá realita třeba právě dnes tolik medializovaného Turecka, kde armáda skoro sto let byla pilířem sekulární povahy státu a až Erdoganovy tahy ji oslabily a tmářství v politice je tam proto na postupu.
   Armády mohou sehrávat pozitivní i negativní roli. Jiné věci sloužila armáda Pinochetovi a jiné Chávezovi.
   To, že nejste schopni pohlédnout na problém jinak, než skrze svoji osobní zkušenost, z níž ve vaší mysli zbyla tříšť z faktů, pravdivých, ale pokroucených pohledů, pocitů, velmi deformovaných zlomků, představ a (dez)interperetací, je úděl vaší zaslepenosti.
   Ano, na ZVS jsem potkal lampasáky hloupé, skutečně nedosahující ani středoškolského intelektuálního průměru, lampasáky vypečené, těžící ze svého postavení, ale také lampasáky inteligentní a férové. Stejné to bylo se záklaďáky. Někteří byli rovní celé dva roky, našlo se jich ovšem pár, kteří se během jediné noci přerodili z ublížených prvoročáků v namyšlené a kruté mazáky.
   Vaše tvrzení, že záklaďáci neměli ani životní minimum, je idiotský blábol. Ano, žold byl nevelký, ale měli střechu nad hlavou, teplo, stravu, oblečení, obutí, zajištěny podmínky pro hygienu, k dispozici bylo praní svršků, lékařská péče, knihovna, sportoviště - zkuste se zeptat, zda mají takový standard lidé, kteří nyní mají příjem ve výši životního minima.
   Vůbec se mi nestýská po vojně a preferuji mírová řešení. Nejsem ale nerealistický pacifista a ani naivní demokrat, abych si myslel, že všichni politici mají také mírové a demokratické cíle, byť o nich žvaní. Nejsem rozhodně ale ani zastáncem "chceš-li mír, připravuj válku". Žel musíte proti predátorům, ať již zahraničním či tuzemským, disponovat dostatečným obranným potenciálem - to není jen zrovna v armádě sloužící mančaft, to je přinejmenším ve stejné míře i připravené civilní obyvatelstvo. Se znalostmi, dovednostmi, zdravé, fyzicky zdatné - s tím už si zajistí i přístup ke zbraním, pokud by mu byl odepřen. Takoví lidé vypráskali Francouze a Amíky z Vietnamu, vyženou je z Afghánistánu, Iráku a dalších zemí. Rolníci, dělníci, pastevci, učitelé, živnostníci - naučili se bojovat a až vetřelce vyženou, zase budou půjdou do fabriky, dílny, školy, stáje, na pole. Běžní Evropané by neměli o tuto schopnost přijít, nebo přijdou o svoji životní úroveň, práva a nebo i život. Políčeno na ně totiž nemají jen fanatičtí islamisté, ale i sociopatická politická a ekonomická věrchuška.
   Švýcarská armáda je určitým vzorem, může to nějaká domobrana, v obou případech ale musíte tyto lidi naučit vojenským základům. A když už je máte na nějakém kurzu, tak proč toho nevyužít k nabytí dalších znalostí a dovedností, které v běžném životě, resp. v krizových okamžicích běžně se vyskytujících, jsou často potřebné: záchranářský a zdravotnický výcvik. A k tomu ještě můžete připojit další benefit v podobě posílení fyzické kondice a v periodickém prověření a posílení zdravotního stavu pravidelnou lékařskou prevencí. To vše se vám a společnosti - včetně zaměstnavatelů - zúročí.
   Je ovšem pravda, že lékaři, příbuzní, přátelé i naprosto cizí lidé mohou pomoci slepým, hluchým, ale nikoli zaslepeným.
   KR

   Vymazat
  10. 3:43 Už vám odpověděl KR, kterého jste si se mnou trochu popletl. To, co píšete o zneužívání lampasáky platilo snad pro zedníky a jiné řemeslníky. Sloužil jsem u útvaru, kde místo svalů byly důležité mozky a tam nic takového nebylo. Také zřejmě proto tam šikana prakticky neexistovala. Mezi šikanou a inteligencí je prokazateně nepřímá úměra. Ti největší "mazáci" byli vždycky největší omezenci. Podle mého názoru se šikana hodně rozmohla po zavedení půlročních nástupů. Na ty "nepopulární" práce pak zbyla jen čtvrtina vojáků, na druhou stranu "supermazáci" roupama nevěděli, jak projevovat svou nadřazenost. Místo dvou vznikly čtyři kasty.
   Ukrajinskou armádu neznám. Zato dobře znám Švýcarskou armádu, která odpovídá modelu, navrhovanému KR a kupodivu i vaší představě domobrany. Více se dozvíte třeba zde: http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/1742-svycarska-armada-sila-schopna-skutecne-rychle-reakce.aspx
   Jen pro doplnění: základní službu vykonávají pokud možno co nejblíže bydliště a často chodí domů. Tím se snižují náklady na ubytování, stravování a praní prádla. Všimněte si také, že ti, kdo neabsolvují nějako formu "vojny", mají o 2% vyšší daně. O armádě se rozhoduje i v referendech. Např.po konci studené války byla armáda zeštíhlena a zbavila se 13000 vojenských objektů, hlavně pevností. A na co mají Švýcaři armádu v současné době si přečtěte tady (pozor, určitě vás to nepotěší):
   http://zboril.blog.ihned.cz/c1-64201180-svycarska-armada-se-rozsahle-pripravuje-na-masivni-imigraci-a-anarchii-po-rozpadu-eu

   Vymazat
  11. To říká každý velitel VÚ a ředitel ÚSP, že má nejlepší útvar na světě a když se podíváte pod pokličku, tak tam naleznete šikanu, rozkrádačky, zanedbané klienty a poloviční dětské porce. Nehrajte to na nás, mazáci prokazovali vysokou míru sociální inteligence a spolupráce s lampasáky. Mezi šikanou a inteligencí je prokazatelná korelace, rozdíl s omezenci bude pouze v míře rafinovanosti organizovaného zločinu a využívání svalů. To máte stejné jako s totalitníma mlátičkama a podvody bílých límečků. Grebeníčkové vás zlomí fyzicky, estébáci psychicky. Dokonce bych si troufl říci, že čím víc elitnější útvar, tím víc kostlivců ve skřini, viz. aféra Hradní stráže.

   Vymazat
 8. Pan Bauer má pravdu a Vy se pletete. V době Jana Žižky byly střené zbraně něco jako trumfové eso v rukávu. Husité je měli, ale bylo jich málo. Také se používaly v prvním momentě, když se na vozovou hradbu řítila těžká jízda protivníka. Palba z píšťal a "těžkých kusů" (z děl) nemusela být mířená a v chumlu nadělala velké škody. Taky to mělo psychologický efekt - plašili se koně a jezdci padali. Protivník palné zbraně prakticky nevyužíval. Nebo jen ojediněle. Ono tehdy byl problém sehnat dost střelného prachu. Bylo málo ledku, který se získával seškrabováním z hajzlíků. Žižka byl vojenský génius. Měl mnoho zkušeností a uměl je použít a kombinovat. Mezi vzbouřenými stavy nikdo takový nebyl.
  Oproti tomu v třicetileté válce měli střelné zbraně všichni vojáci (žoldnéři). Byly to dost složité hračky. Kolečkové zámky, křesadlové roznětky. Fakt nebyla žádná prdel se s tím naučit střílet. Na rozdíl od husitských dob už nešlo o to střelit bez míření na krátkou vzdálenost do davu. Střílelo se z obou stran a to na desítky i stovky metrů. To chtělo fakt kumšt a mnoho drilu. Ovšem vycvičit takového vojáka fakt stojí dost peněz. Ony i ty zbraně byly drahé a střelný prach taky. Jediní kdo zvládli vytvořit něco jako lidovou armádu (milici) byli Švýcaři. Taky jsou považování za jedné vítěze 30. leté války. Ostatní jen krváceli a vlastně nic moc nezískali. Svýcaři uhájili samostatnost a všichni ji uznali - že už napříště nejsou součástí Říše. Ale taky to bylo tím, že tam měl každý zbrań od doby Viléma Tella. A má až dodnes. Řada z nich se léta živila jako žoldnéři za hranicemi. A domů se vraceli jen když někdo vlast napadl. Takže měli bohatou praxi v používání zbraní. Takovou armádu ale nešlo získat ze dne na den - rozdáním pušek a děl chudině a sedlákům. To se musí léta a desetiletí budovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hmm, vojákem není ten,který střílí když může.

   Vymazat
  2. Je to pro oblbovače lákavé, obnovit po církvích a politických stranách dotovaných erárem třetí sektu lampasáků, kteří místo věřích a ovčanů využívali ke svému pohodlí a prospěchu záklaďáky.

   Vymazat
  3. Institucionalizací se přirozeně dostáváme k vytvoření kast vyčůraných, všeho schopných, na sebe myslících a ve svůj prospěch konajících duchovních, politiků a lampasáků a na druhé straně užitečných idiotů /nevědomky manipulovaných či z donucení/ v podobě naivních věřích, zombírovaných ovčanů a zneužívaných vojáků základní služby a záložáků.

   Vymazat
  4. Pro (16:08)
   Děkuji za připomínku, ale dovolím si upozornit, že jsem psal o možnosti zvládnutí obsluhy děla. Vědomě jsem nepsal o ručních zbraních počátku 17. století právě kvůli složitosti křesadlových a kolečkových zámků, odměření prachu, vyvolání jiskry, selhávání a seřízení zámku, počtu střelců, výcviku střelby, zvláště salvami, atd. Obsluha kanónu pod vedením věci znalého jedince mi ovšem připadá poměrně rychle zvládnutelná, protože nemalá část činností je "dones, podej, zvedni, polož, chytni tady, nesahej sem apod." Navíc začátek třicetileté války byl poslední okamžik, kdy rychlý zácvik s nějakým efektem ještě byl myslitelný. Pak přišel Valdštejn s pravidelnou armádou a průběžným cíleným výcvikem, se systematickým týlovým zabezpečením atd. a kvalita vojska a vojáků citelně stoupla proti předchozímu období, řekněme, poměrné nesystémovosti, nahodilosti a živelnosti.
   KR

   Vymazat
  5. Nečekal bych, že zrovna na stránkách NR narazím na baziliška (podvraťáka maskujícího se za novotvar), jemuž je vlastní šalba, klam a přetvářka, který se snaží obejít oklikou neustále sílící protiuprchlické a mírové hnutí a doběhnout Československé vojáky v záloze proti válce plánované velením NATO, potažmo podvést a oklamat většinovou společnost, která si bytostně nepřeje utratit své děti a vnuky ve válce s Ruskem, ať již jeho přepadením nebo odvetným úderem zbraněmi hromadného ničení, znovuzavedením povinné vojny pod mimikry vojensko-záchranářsko-zdravotnického kurzu podobně jako naše sdělovadla vydávají černou za bílou, havloidní lež a nenávist za pravdu a lásku a mediálním majstrštykem národu podstrčenou církevní zlodějinu za restituce.

   Pojem bazilišek
   • druh menšího tropického ještěra
   • pohádkový netvor
   • záludný člověk

   Citace z Neviditelného psa: Říkali jsme tomu: „nechat ho spolknout hada“. To znamenalo, že někdo na někoho jiného připravil past, ponejvíce slovní, něco mu nalhal, namluvil a přesvědčil jej, že lež je pravda a pravda je lež. Pokud této hře dotyčný uvěřil, říkalo se také, že takzvaně „ sežral hada“ případně „jógra“.

   Vymazat
 9. At´ žije náš milovaný mocnář Miloš I Dobrotivý.

  OdpovědětVymazat
 10. Mám soukromý názor, že by vojna být měla. Stačila by roční, se zaměřením i na zdravotnictví a vyprošťovací a záchranářské práce. Pro "demokraty", kteří se brání vojenskému drilu, v armádě není pro demokracii místo. Nebo si dovedete představit, že rota vojáků bude hlasovat o rozkazu svého velitele? Trochu komické. A právě dril, jehož součástí je i pořadová příprava, ale i rozcvičky, úklid ubykací, nácvik bojových situací,...je součástí onoho vymývání mozků, bez kterého by armáda nebyla armádou, ale neřízenou tlupou ozbrojenců. Navíc, právě tento dril spoustě dnešních mladých mužů chybí. Formálně dosáhnou plnoletosti, ale vyjma rodičů nerespektují žádnou autoritu. A někdy ani ty rodiče. Nejčastěji slýchávám, že jsem už dospělý, tak jim nebudu poroučet. Pokud stejnou rétoriku uplatní i po nástupu do nějakého zaměstnání, zpravidla v něm nepřežijí zkušební dobu. Pak následuje druhé, třetí,...a než se nadějeme, v místě bydliště má dotyčný vybudovanou takovou "firmu", že mu řeknou "máme plno" i když jim na pracáku visí leták, že přibírají. Nejde o žádné suplování výchovy v rodině. Pouze o to, aby mladí poznali, že musejí uznávat autority i mimo rodinu a školu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nesouhlasím, jsem zásadně proti vracet se do minulosti a dokonce varuji před znovuzavedením povinné vojenské služby a nesmyslným zavíráním mladých lidí do kasáren, naštěstí už je stát ani nemá, slouží mírovým účelům anebo byly do základů rozebrány. Při současném stavu společnosti a lidského vývoje povede takovéto razantní zbavení osobní svobody vždy k porušování lidských práv, prznění a zneužití jedněch proti druhým v zájmu třetího, nedejbože na bitevním poli. Buďme rádi, že v Evropě je to minulostí, odbory a dělnické hnutí budou jednou provždy garantem překování mečů na pluhy. Pozitiva vyjmenovaná p. Hricákem a KR ponechme internátním školám. Pokud je zapotřebí ostraha hranice, tak se bavme jak ji technicky a personálně zabezpečit, přičemž k náboru pohraničníků není zapotřebí žádná branná povinnost, ale peníze na mzdy a sociální zázemí, už nejsme v socialismu, aby lidé dřeli v akci "Z" pro obec zadarmo a posléze kapitalistické štiky výsledek takovéto práce rozkradly, šíbři vykořisťovatelsky nevypláceli výplaty jako za mafiánského kapitalismu Václava Klause či Drábkové zaváděli bezplatné dobrovolné a nucené práce jako za organizovaného zločinu ODSTOP09 klerofašistů a nadstandardních.

   Vymazat
  2. To, co píšete by mohlo, za určitých podmínek, platit v evropských měřítkách. Pokud ale začne být Evropa ohrožována z venčí, najednou zjišťujeme svojí bezbrannost. Všichni spoléháme na NATO a na koho se spoléhá NATO? Na jaderný arzenál mocností? Jak vidíme, negramotné Araby to nezastavilo. Ponechme stranou na chvíli ty vedlejší "pozitiva" vojenské základní služby. Každá služba v ozbrojených složkách je o porušování lidských práv. Vezmu modelový příklad. Rota profesionálních vojáků dostane rozkaz útočit na bráněné pozice nepřítele. Každému musí být v tuto chvíli jasné, že po útoku se nesejdou všichni živí. Co asi udělají vojáci? Budou hlasovat, zda rozkaz splní, nebo ne? Pokud poslechnou, při vědomí, že je někdo posílá na smrt, je to přece také porušení lidských práv. Dokonce toho nejzákladnějšího. Práva na život. Pokud neuposlechnou, pozbývá existence takové armády smysl. Když jsem byl na vojně, nelíbil se mi vojenský dril. Až mnohem později jsem pochopil, že je to součástí vojenského vymývání mozků. Voják, aby byl skutečným vojákem, musí poslouchat rozkazy. Nepřemýšlet nad jejich smyslem. Od toho je velení, které za ně musí nést odpovědnost. A když se vrátím zpět k vedlejším pozitivním přínosům armády a její plošné dislokace na celém území republiky. Nemyslíte, že by se hodila určitá organizovaná složka v okamžité pohotovosti třeba při živelných pohromách? Navíc vybavená odpovídající technikou? Kolik jsme jenom za poslední dvě desetiletí zažili záplav? A kolik nás v budoucnu podobných událostí ještě čeká? Čest hasičům a záchranářům, ale oni nemohou stavět alespoň provizorní náhrady za stržené mosty, evakuovat stovky a tisíce ohrožených lidí nebo zajišťovat majetek proti rabování. To by jsme jich museli mít (a živit) mnohokrát více.

   Vymazat
  3. 7:16 Uvažujete poněkud mylně. Pokud se rozhodnete, že stát armádu potřebuje, pak řeči o omezování osobní svobody vojáků jsou nesmyslné. Armáda je nástroj, který musí být funkční a efektivní. Aby tomu tak bylo, musí být spolehlivě ovladatelný. Vladimír Hricak to řekl přesně, právě toto je důvodem oné "buzerace" pořadových cvičení a jakoby loutkového chování a slepého poslouchání rozkazů. V silových složkách nemůže, z principu jejich fungování, vládnout svoboda a demokracie. Kdysi se tomuto uvědomění si skutečnosti říkalo "dobrovolná kázeň". Pokud není dobrovolná, mají silové složky nástroje na její vynucování. A jestli se domníváte, že povinná vojenská služba je přežitkem minulého režimu, tak se podívejte na Švýcarsko - viz příspěvek 31. července 2016 15:02

   Vymazat
  4. Pokud stát budou občané, jak tady slibujete, tak k znovuzavedení povinné vojny a kartoték vojenských správ nikdy nedojde, tedy je zbytečné se těšit, jak budete vynucovat a zavírat odpůrce vraždění (viz. novinář Kocaba), až by se vám nakonec povedlo nástroji silových složek donutit neposlušné velitele a vojáky vraždit své bratry, i když původně nechtěli. Ovšem vy už tak trochu lavírujete mezi tím, co byste lidem povolili a co jim nařídíte. A jestli se domníváte, že povinná vojenská služba není přežitkem, tak se podívejte na Ukrajinu - viz příspěvek 31. července 2016 3:43. Ohledně toho Švýcarska - viz. příspěvek 31. července 2016 9:25. Ale možná by to šlo, místo kasáren použít Bakalovu šumavskou rezidenci v CHKO, organizovaného zločinu ODS pohraniční byty ve Špindlu a pan ANO, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš by po dohodě s dalším miliardářem Kalouskem koupil samopaly jakožto vratku nevratné státní půjčky, za církevní zlodějinu by se pak dal nakoupit i nějaký ten kulomet, dělo a tank. Vidím to spíše na neutralitu.

   Vymazat
  5. Zkuste lidem nakecat švýcarské platy, půjde to sice těžko po Valtrem Komárkem a kolektiv (Stb a KGB) pro období kapitalismu vypěstovaných a nasunutých borcích z Prognostického ústavu a jejich slibech o dohánění a předhánění Rakouska, ale třeba potom budou ovčané souhlasit i s armádou švýcarského typu.

   Vymazat
  6. 18:48 Máte v tom pěkný guláš. Neutralita vůbec neznamená, že stát je bez armády s povinnou vojenskou službou. Viz znovu to Švýcarsko.

   Vymazat
  7. 19:27 Máte v tom revoluci.
   Chcete budovat prezenční službu a nemáte pro odvedence výzbroj, výstroj ani ubytování a patrně se je chystáte na úkor rodin vykořisťovat i po stránce odměny za vykonanou práci a odsloužené hodiny nebo vyzvete jako Daniel Landa oligarchy (Zemanem přislíbené, ale nepotrestané tuneláře a před volbami kritizovanou církevní zlodějinu), aby odváděli desátek a splatili svůj dluh společnosti?
   V současné době není problém v armádě, ale ve zrádcovské vládě, která nemá zájem bránit hranice, spolupracuje s nepřítelem a republiku chce položit zevnitř dovážením Arabů, sympatizantů IS a prchajících válečných zločinců, kteří právě oholili vousy. Ryba smrdí od hlavy z Prahy až do Brusele. To chcete velet a určovat směr pochodu, když si nedokážete dopředu spočítat ani jeden tah po vystoupení z EU (pokud se nevzpamatuje) a NATO (pokud zůstane zločineckou organizací)?
   Vůbec jste nepochopil jak jsem to myslel s neutralitou a nedělejte si iluze, že stát o rozloze Rakouska nebo ČR se bez ohledu na vámi preferovaný typ armády dokáže ubránit v případě napadení sám bez vojenské spolupráce s mocnostmi (příklad Sýrie připomínající počtem obyvatel a rozlohou bývalé Československo) nebo vyjednání neutrality (příklad Švýcarska).

   Vymazat
 11. K tomu, abyste se zelené mozky vyhubily a zničily navzájem dnes nepotřebujete povinnou vojnu, takovéto hraní si na vojáčky slouží pouze pro lokální zábavu a přetahování se vašich páníčků. Pucfleky hledejte jinde, militantně agresivní samurajské gumy. Až zruší VZS navzájem Rusko i Ukrajina, potažmo Turecko a Írán, tak bude klid i na východě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpověděl jsem i vám ve svém příspěvku výš. Víte co je zajímavé? Že právě dnes často udávaný příklad fungující společnosti je udáváno Švýcarsko. A tam vojnu měli, mají a silně pravděpodobně mít dlouho budou. Proč? Vždyť podle logiky vaší a vašeho předřečníka se dnes armáda povolanců stala zbytečností.

   Vymazat
  2. Vaše přání o zrušení VZS ve vámi zmiňovaných zemích je ze sféry snů a fantazie. Tak nějak se vám rozplývá vaše přání s realitou současnosti i blízké budoucnosti. Nezapomeňte, že si do svého čela volíme politiky. A z nich je značná část chorobně posedlá touhou po moci, k jejíž dosažení armády potřebují. Dalším faktorem jsou lobby zbrojařských firem. Smiřte se s tím, že nějak si svět představujete vy a nějaký je.

   Vymazat
  3. Vaše přání o znovuzavedení VZS a armády švýcarského typu je ze sféry snů a fantazie. Nezapomeňte, že si do svého čela volíme politiky a ti nikdy nedovolí, abychom měli doma zbraně, dokonce ani když bude ohrožena samotná existence národa jako po Mnichovské dohodě. A z nich je značná část chorobně posedlá touhou po moci, k jejíž udržení stačí profesionální armáda a policie. Smiřte se s tím, že nějak si svět představujete vy a nějaký je, lidová armáda se vám nevrátí. Buzerplac a kasárna jsou po demolici či rozprodané a kalašnikov si nekoupíte ani za své.

   Vymazat
  4. Vy jste (7:38), ale naivní. Myslet si, že vojáci o něčem rozhodují (jak by mohli, když nemají mozek), to jsou nástroje elit. Války to jsou akce elit proti vlastnímu obyvatelstvu.

   Je potřeba změnit myslení lidí, aby přestali být ovce a tolerovat zločince (parazity, zločinné elity) ve svých řadách. Nikdo není lepší než druhý a přežití společnosti potřebuje, aby se do řídících funkcí dostali ty nejlepší z celého národa. Privilegovaná vrstva je zákonitě degenerovaná.

   Řešení problému vyžaduje čas. Je potřeba velká vzdělanost všech bytostí druhu homo-sapiens na planetě směrovanou tak, aby se stali člověkem, tak jak ten pojem chápeme a ne horšími než zvířaty.

   Vymazat
  5. Tady vám to 9:29 krásně vysvětlil, všem agresivně militantním zeleným mozkům, že takovou armádu a jiná nebude, kde velitelé o ničem nerozhodují a posílají na přání elit záklaďáky a záložáky útočit ve vlnách nechceme.

   Vymazat
  6. Pro (9:29 a 9:43)
   Souhlas, že je třeba vzdělanost lidí, tak byste se jí měli dopustit též a něco si nastudovat o minulém a současném světě. Našli byste řadu událostí, kde se vojáci ukázali s mozkem a neposlouchali politické vedení. O občas to udělali i kvůli svým spoluobčanům.
   A pokud se budete dovzdělávat, tak se zamyslete, zda krom vzdělání není třeba k lidskému, mírovému, přátelskému soužití i něco morálky. Vlády, parlamenty, vojenské štáby, dozorčí a správní rady jsou plné vzdělaných lidí, absolventů nejlepších univerzit (dle různých žebříčků kvality VŠ), že by to ale vedlo zrovna k míru a přátelství? Leda tak orwelovskému.
   K tomu, aby politici někam vyslali ozbrojence, nepotřebují vojáky ZVS, mohou tam poslat profesionální vojáky a nebo zaplatit soukromou armádu (Blackwaters/Academy).
   Ani pan Vl. Hricák, ani já jsme se tady rozhodně nevyjadřovali jako "agresivně militantní zelené mozky". Pro vedení útočné války určitě nestačí několikaměsíční vojensko-záchranářsko-zdravotnický kurz. Jeho absolventi ale mohou být dost odstrašující mocí vůči choutkám domácích či zahraničních predátorů.
   Proto, než se vrhnete na své dovzdělávání, zkuste navštívit své učitele ze ZŠ, aby vás naučili rozumět psanému textu. Bez toho žádné vzdělávání nespácháte.
   KR

   Vymazat
  7. Vyžilé lampasácké kreatury se svými intošskými záložkami v roli štábních pucfleků a všelijakými gumídky, kteří v pracovní době zaháněli dlouhou chvíli chlastem a hraním stolního tenisu, opět ucítili svoji šanci ukájet se na vojácích základní služby. Neschopní narcistní lemplové a arogantní kolaboranté s ruskými okupanty zapomněli, že už nám předvedli, co jsou zač a dokázali, že to dokáží. Čest těm pár světlým výjimkám z řad důstojnického a poddůstojnického sboru, vy k nim ovšem nepatříte, kteří se nemusí vracet se zpět do MŠ, aby se naučili slušnému chování a morálce, když už s nimi v rodinách neměli tu trpělivost a raději je poslali do Moravské Třebové a Vyškova nechat jim vymýt mozek.

   Vymazat
  8. A jéje, Pepek 15:48 má zase svůj den. Na něm se ti "lampasáci" museli hrozně ukájet, když to v něm zanechalo takovou nenávist. Ale on vlastně nenávidí všechno, co tu bylo před plyšákem. Kázat o slušném chování a morálce je od něj jako kdyby kardinál Duka kázal ateismus. Vymytý mozek, to ano, ten má.

   Vymazat
  9. A jéje, prasklá guma 16:22 má zase svůj den. Na něm se ti "politruci" při politickém školení mužstva museli hrozně ukájet, když to v něm zanechalo takovou nenávist k pravdě a popisu armády za Husáka (Škvoreckým) a Havla (čtenářem NR). Ale on vlastně miluje všechno, co tu bylo na armádě směšné před plyšákem a trestuhodné po plyšáku. Kázat o slušném chování, pracovitosti a morálce je od člena KSČ po únoru 48´ a uniformovaného příslušníka SNB a ČS(L)A po prověrkách 68´ jako kdyby kardinál Duka kázal ateismus. Vymytý zelený mozek, to ano, ten má. Tu kolaborant s ruskými okupanty, tu se zločineckou organizací NATO. Raději se jděte dovzdělat do knihovny a ještě předtím navštivte své učitele ze ZŠ, aby vás naučili porozumět Škvoreckým (v osobě Danny Smiřického) psanému textu, s jehož svědectvím o vás si u normálně smýšlejících lidí a rodičů ani neškrtenete, natož abyste znovuzaváděli povinnou vojnu.

   Vymazat
  10. 18:14 Děkuji, že jste konečně přiznal, odkud pocházejí vaše "informace" o vojně. A to ještě špatně chápete. Škvorecký psal o vojně v roce 1953, což jak možná i vy víte, rozhodně nebylo za Husáka. Na vašich příspěvcích bylo opravdu znát, že jenom opakujete nějaké plky a na vlastní kůži jste vojnu nezažil. Vaše znalosti mají stejnou úroveň, jako byste čerpal znalosti o vlcích z Červené Karkulky.

   Vymazat
  11. Pro (18:14 apod.)
   Diskutovat má význam s někým, kdo se alespoň trochu orientuje v problematice. Vaše představa, že Josef Škvorecký zachytil v Tankovém praporu vojnu "za Husáka", je mylná. Román je situován do počátku 50. let. Tehdy byl G. Husák na tom hůř, než celý Tankový prapor od autora po poslední epizodní postavu - byl ve vězení a hrozil mu trest smrti. Vojnu "za Husáka" (1969-1989) zažívali až potomci hrdinů Tankového praporu...
   Nezaznamenal jsem, že by zde někdo někdejší ZVS idealizoval. Ti, kteří z ní zde dělají děs a hrůzu, píší věak tak blbě, žlučovitě, jednostranně, zaslepeně, že jejich popis je nedůvěryhodný. Škoda, protože pokud by se soustředili na popis skutečných událostí, byl by to cenný střípek do mozaiky minulosti. Takto jsou jejich výrony jen nepoužitelný blábol. Potřebný je totiž objektivní pohled, pravda ať již po někoho pozitivní či negativní. Z blábolů se nepoučíte, jsou nepoužitelné pro konstrukci či změny systému, struktury a vztahů. To platí, ať jste napravo či nalevo, v civilu nebo v armádě, v české, americké, ruské nebo jiné. Slepí, hluší a časem i hloupí to pochopí, zaslepení ale nikdy.
   KR

   Vymazat
  12. Ale, ale, to jsme se nějak rozdurdili, že Škvorecký vytlačil svůj autobiografický román až za Husákovo éry. Nepřesvědčil jste mě o nutnosti znovuzavedení povinné vojny, ale lžete, podsouváte a manipulujete mistrnně. Takovým gaunerům budu bránit ze všech sil, aby se nedostali znovu do rajtek. Příště místo neurčitých blábolů zkuste nějaký pádný argument. Nemůžu si vynachválit, jak kvůli popisu vojny Škvoreckým a Švandrlíkem, porovnání se službou mých kolegů za Husáka s mou osobní zkušeností za Havla, můžete puknout vzteky. Co vás sere nejvíc, že popisované vzpomínky pamětníků jsou reálné, takže se svými zprofanovanými frázemi typu vojna není kojná a vojna dělá z chlapců chlapy se můžete spolu s ostatními zelenými mozky jít zahrabat, zatímco vzbuzujete útrpný úsměv. U nás každý chlap v rodině vojnu absolvoval a právě proto nedovolím, abyste vyráběli vdovy a sirotky a hnali za mocnáře dělníky proti sobě na jatka.

   Vymazat
  13. Pro (22:46)
   Opět dokazujete, že Vám činí problém porozumět psanému textu. Není mým výmyslem věta o "popisu armády za Husáka (Škvoreckým) a Havla (čtenářem NR)" a nikde jsem nepsal, kdy román Josef Škvorecký vydal (počátkem 70. let, tj. "za Husáka" ho sice vydal, ale obsah je z doby o 20 let dříve). Takže jsem se kvůli tomu ani nemohl durdit.
   Pokud si myslíte, že pukám vzteky z popisu vojny Jozefem Škvoreckým či Miloslavem Švandrlíkem, tak se mýlíte. Černé barony jsem uměl skoro celé nazpamět v době, kdy Vy jste byl ještě na houbách. O nevelké úrovni Vašeho rozumu dosvědčuje, když jejich text, který je určitou literární nadsázkou, berete doslovně. Nezpochybňuji, že mnohé z příhod jimi popsaných se stalo a u dalších stačilo jen drobet spisovatelského umění, aby dostaly správnou šťávu. Ani jedna z těch knih nezachycuje celou vojnu, všechny její stránky, ať už události, nebo i to, co se odehrává účastníkům v hlavách.
   Vaši osobní zkušenost Jste popsal velmi obecně, to by měli Škvorecký a Švandrlík co dělat, aby to vyšperkovali. Nebojte, také jsme zažili od lampasáků různé úhybné, ulejvácké tahy. Od některých. A od jiných zase poctivou snahu odvést práci férově. Kdy přišli i po službě, protože chtěli mít jistotu, že není žádný průšvih, kdy mírnili před jejich nadřízenými informace o malérech našich kamarádů, kdy nás podrželi proti aktivním pitomcům atd.
   Pokud se domníváte, že mne trápí, že jsem Vás o něčem nepřesvědčil, mýlíte se. Text sice uvádím jako reakci na nějaký příspěvek - viz závorka - ale je i pro jiné čtenáře. Takže oni si přečtou daný text, mohou souhlasit, nesouhlasit, od toho je diskuse. A již se také v textu dočetli, že zaslepence nelze přesvědčit. Tím Jste evidentně Vy, základem je přitom Vaše myšlenková nedostatečnost, neboť - jak z Vašich slov plyne - si myslíte, že víte, co si myslím. Vaše urážky mne neštvou, naopak bych se nad sebou musel zamyslet, jestliže by mne někdo Vašeho "rozumu" ocenil. Přesto však Vám dám radu, i když patrně marnou: jen idiot si myslí, že ví, co jiným lidem běhá hlavou.
   Jinak, do rajtek se nechystám a nikdy jsem se ani nechystal, takže představy o mém furťáctví jsou scestné.
   Armáda švýcarského typu, domobrana či vojensko-záchranářsko-zdravotnický kurz z nikoho sirotky a vdovy nedělá (Příznačné pro Vaši zaslepenost je, že neustále píšete o vojně, přestože nám jde o víceúčelový, nejen vojenský kurz. Patrně se snažíte v rámci své zaslepensoti vytěsnit myšlenku, že tento kurz obsahuje i naprosto humánní, společensky potřebné znalosti a dovednosti, což ve své zaslepenosti nemůžete připustit.) Ale nebojte, kdyby náhodnou na model vojensko-záchranářsko-zdravotního kurzu republika přešla a Vy Jste se s rodinou ocitl v potížích, plamenech, záplavě, havárii, absolventi Vás na holičkách nenechají. A to ne kvůli tomu, že Vaši zaslepenost lze narušit nikoli slovy, ale prožitkem, což může být právě akt Vašeho zachránění, nebo možná už lačné čekání na pomoc záchranářů či zdravotníků. Udělají to proto, že valná část lidí je v jádru humánních, jen je třeba to v nich probudit, udělají to, poněvadž si lidé většinou pomáhají - a oni budou vědět jak. Stejně tak, jako jsem zažil na vojně (za Husáka) - někdy se kluci zašili, ale když bylo třeba, tak makali, že lampióni zírali a měli jen slova ocenění.
   KR

   Vymazat
  14. Nevím jak to říct slušně, takže jděte se svou povinnou vojenskou službou maskovanou názvem několikaměsíčního vojensko-záchranářsko-zdravotnického kurzu a periodickými cvičeními, když zároveň přiznáváte jako svůj vzor švýcarskou armádu a dodáváte "základní kurz by mohl být půlroční, cvičení dvoutýdenní třeba každých pět, max. deset let", víte kam. Starejte se sám o sebe a nesnažte se ostatním organizovat život, resp. nevnucujte své služby lidem, kteří o ně nestojí a o kterých nic nevíte, podobné kurzy už mají od svého zaměstnavatele a střelnici v okolí a své rady si rozdávejte pitomcům, kteří si postavili dům v záplavové oblasti.

   Znovuzavedení VZS za současného stavu povede pouze k utracení našich dětí a vnuků na východní frontě při bilderberském tažení pánů ze Schwarzenberga do Ruska, v tomto důvěřuji Československým vojákům v záloze proti válce plánované velením NATO a začínám ve vás vidět nasazeného agenta vládních jestřábů a podezřívat vás ze zištných důvodů souvisejících s provozováním výcvikové tábora.

   Vymazat
  15. Pro (9:10)
   Nenutím Vám své názory. Diskutujeme. Hledám klady zápory pro danou věc.
   Vaše obava ze zneužití armády je legitimní. Armáda může být zneužita, ať je profesionální či ze záklaďáků. Zneužít žoldnéře se mi zdá ale daleko snazší, než zneužití občanské armády. A občanská armáda má oproti žoldnéřům ještě jednu kvalitu - jak už zde napsal jeden z diskutujících na příkladu Švýcarska - politici se musejí snažit občanské vojáky nenasrat. Šlo by to dokumentovat třeba na dopadech války ve Vietnamu (s nucenými odvody) na společnost v USA a dopad současných extempore sil USA (státní a soukromých armád).
   Obloukem se vyhýbate obranné roli armády - současná profesionální AČR postaví z bídou jednoho vojáka na dva km2 rozlohy naší republiky. Jako obranná složka je tedy nedostačující a ČR je proto snadno vydíratelná. Občanskou armádu, která by posílila obranyschopnost republiky a tudíž její svobodu a suverenitu, odmítáte a jiné řešení nenabízíte. Tato funkce armády (dovolím si ji považovat za základ jejího smyslu, a nikoli případnou roli útočnou) Vás tedy nezajímá. To je hodně výmluvným dokladem Vašeho vztahu k ČR a jejím občanům.
   Pozitivum zdravotnické výchovy Jste nezpochybnil, o posílení fyzičky a zdraví Jste se nezmínil a Vaše odmítnutí záchranářských znalostí a dovedností s poznámkou o pitomcích, kteří si postavili dům v záplavové oblasti, hodně vypovídá o Vašem charakteru a vztahu k lidem, kteří se ocitli v nouzi.
   Každej jsme ňákej....
   Vy a Vám podobní máte jednu výhodu. Ti, kteří jsou ochotní ostatním lidem pomáhat, přitom nehledí na to, komu zrovna podávají ruku. Ale nedivte se, kdybyste natrefil třeba na někoho, kdo Vás pozná a - bude-li si moci vybrat - podá tu pomocnou ruku nejprve raději někomu neznámému.
   KR

   Vymazat
  16. Naučte se číst a porozumět psanému textu, Váš kurz univerzálního vojáka je mi u zádele, tudíž ani nezpochybňuji Vaše paranoidní scestné bláboly a výmysly o jeho praktickém ostrém nasazení k záchranářům a do nemocnic během kurzu spolu s ovládáním zbraní a vojenské techniky, seznámením se s moderními způsoby vedení války a problematikou zajištění bezpečnosti v současném světě (obrana proti teroru), nácviku základů bojové taktiky a nasazení, způsoby přežití v krizových situacích, ale vystupuji zde proti povinné vojně a takovémuto stannému právu.

   Navíc si nevidíte do úst, branná povinnost je u nás mimo stav ohrožení státu a válečného stavu uzákoněna na principu dobrovolnosti, aby na cvičení a do aktivní zálohy nevstupovali nepřátelé elitářsky demokratického režimu.

   A skutečně jsem odmítl vaši pomoc při povodních, neboť nebydlím u řeky ani v záplavové oblasti a tak mám dojem, že byste mě chtěl jak se vnucujete spíše okrást.

   Vymazat
 12. Klid nebude. Protože podpora válek jde od někud jinud. Ani nelze zachránit mír tím, že nebude VZS. Protože funkci výkonných jednotek přejímají nájemné spolky. A to efektivněji, než vojáci ZVS, kterým takový úkol ani nelze svěřit.
  Vzpomeňte na válku v Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii. Na všechny barevné revoluce. Kde tam byli vojáci ZVS?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To, co popisujete, je současný trend. Proxi války. Je to podobné, jako když špinavý podíl v politice přenechávají politici neziskovkám. Když však dojde na ohrožení našich nejbližších, nic z toho je neochrání. V Sýrii, jak se zatím zdá, začíná mít Asadova pravidelná armáda navrch. Nebudu hodnotit samotného Asada. Ale pro mne je to důkazem, že pokud se většina rozumných lidí ve společnosti má mít alespoň šanci bránit a ubránit, ozbrojenou a hlavně početnou armádu potřebuje. Třicet tisíc našich profi vojáků by jenom stěží dokázalo ubránit Prahu. Musíte mít stále na paměti, že dobýt území a udržet si nad ním kontrolu, jsou dvě často hodně odlišné věci.

   Vymazat
  2. Převzetí zbraní a techniky do moci většiny lidí, která se chce bránit musí přijít odjinud, než od současných nohsledů NATO, EU.
   Jak toto nebude hrozí ve zvýšené míře zneužití tohoto hnutí.

   Vymazat
 13. Není třeba držet někde v kasárnách zavřené lidi půl roku. Krom toho, že je tím akorát naserete, tak by to vedlo k tomu, že se každý bude chtít vojně vyhnout. Aby nepřišel o práci, aby ho do ní vzali. Aby mu neutekla ženská a atd. Ve Švýcarsku mají základní kurz 1 měsíční. Za měsíc se naučíte střílet i poskytovat první pomoc. I ovládat nějakou těžkou zbraň (tank, BVP). Je to stejné jako řidičák. Ten taky člověk, který není debil nedělá půl roku. Švýcaři nemusí držet armádu v kasárnách jako zálohu. Všichni jsou armáda. Po absolování měsíčního kurzu každý dostane domů "plnou polní" a samopal i s náboji. Když se pískne poplach tak je armáda do 12ti hodin plně bojeschoná. To nemá nikdo na světě. Na cvičení se chodí 1 až 2x ročně na týden. Normálně 1x, a dkyž se něco děje (uprchlící) co je třeba navcičit nového tak 2x. Chodí všichni. Dobýt takovou zemi sice lze, ale za cenu obrovských ztrát když z každého domu kouká několik hlavní. Takto raději nikdo nezkouší už hodně dlouho.
  Navíc ani mocipáni si tam na obyvatelstvo tolik nedovolují. Méně se tam krade. Mají referedum a celkově méně serou lidi různýma blbostma jako třeba zákaz kouření v hospodách. To tam ani nezkoušejí. Dobře vědí, že každý má doma kvér. A takový lid není radno moc srát...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:04- není co dodat, v rámci objektivity možná % zneužití zbraní s kulturně blízkými Bavory. Procenta by se ale nemohla počítat na "obyvatele" ale na "držitele". Potom je ale možné porovnání s kteroukoliv zemí(občanské a armádní zbraně dohromady).

   Vymazat
  2. Většina lampasáků nebojeschopné armády by se měla do konce života stydět za parazitování na společnosti, přesto znovu ucítili svou šanci ukájet se na vojácích základní služby.

   Vymazat
  3. Není voják, jako voják a není armáda, jako armáda. To, co vybudovali naši politici po sametu není armádou, ale nájemný žoldnéřský sbor, pohybující se na hraně zločinu. Armády si země budovaly primárně pro vlastní obranu. Ne proto, aby hájily zájmy vyšinutých politiků a nadnárodních korporací. Pokud bude nástupu k základní vojenské službě předcházet výchova na školách a morální chování politiků, jsem přesvědčený, že by většina lidí i branců službu v armádě pochopilo, jako schopnost obrany "svého" území, svého majetku a svých nejbližších. Ale i bez toho, pokud by byla mírně potlačena služba se zbraní a do popředí vystavila schopnost poskytovat první pomoc, schopnost stavět mosty, nebo vyprošťovat zavalené osoby, měli by jsme početnou a organizovanou složku v neustálé pohotovosti, tudíž neustále k dispozici. Ani to by nebylo málo.

   Vymazat
  4. Zaujalo mě, cituji: "Po absolování měsíčního kurzu každý dostane domů "plnou polní" a samopal i s náboji. O armádě se rozhoduje i v referendech." Tak to se budete muset nejdřív poprat s Kalouskem, překupníky zbraní a hercem najatým na ministra obrany, kteří to budou chtít přes NATO pustit banderovcům a IS nebo rozkrást. Reálné by to mohlo být, až pokud začnete budovat Novou republiku a to nebude riskovat ani zdejší místopředseda, že by přišel o bezpracný příjem z pronájmu. A třeba takoví řadoví ódéesáci tady čtvrt století jdou zlomyslně proti většinové společnosti jenom za možnost ojebávat zaměstnance a šidit daně, bez ohledu na to jak dopadnou jejich děti a stejně vlastizrádně se nyní začali chovat i církve a sluníčkáři. To máte dost na VŘSR.

   Vymazat
 14. KRivák zde hovořil v množném čísle my navrhujeme, jistě se takový hulvát nebude stydět příležitosně napsat, kde se svým militantním cirkusem agitujícím za znovuzavedení vojenské služby veřejně vystupují, abych jim mohl svůj názor říct pěkně od plic a na plnou hubu.

  OdpovědětVymazat
 15. Nečekal bych, že zrovna na stránkách NR narazím na baziliška (podvraťáka maskujícího se za novotvar), jemuž je vlastní šalba, klam a přetvářka, který se snaží obejít oklikou neustále sílící protiuprchlické a mírové hnutí a doběhnout Československé vojáky v záloze proti válce plánované velením NATO, potažmo podvést a oklamat většinovou společnost, která si bytostně nepřeje utratit své děti a vnuky ve válce s Ruskem, ať již jeho přepadením nebo odvetným úderem zbraněmi hromadného ničení, znovuzavedením povinné vojny pod mimikry vojensko-záchranářsko-zdravotnického kurzu podobně jako naše sdělovadla vydávají černou za bílou, havloidní lež a nenávist za pravdu a lásku a mediálním majstrštykem národu podstrčenou církevní zlodějinu za restituce.

  Pojem bazilišek
  • druh menšího tropického ještěra
  • pohádkový netvor
  • záludný člověk

  Citace z Neviditelného psa: Říkali jsme tomu: „nechat ho spolknout hada“. To znamenalo, že někdo na někoho jiného připravil past, ponejvíce slovní, něco mu nalhal, namluvil a přesvědčil jej, že lež je pravda a pravda je lež. Pokud této hře dotyčný uvěřil, říkalo se také, že takzvaně „ sežral hada“ případně „jógra“.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro (6:04)
   1. S pár měsíci výcviku a pár dny cvičení težko můžete vést útočnou válku, tím spíše v moderní době. Můžete ale značně znepříjemnit útočníkovi dobývání své vlasti a nejste pro politický establishmnet onucí. (To jsem napsal už výše.)
   2. Hustí-li do Vás několik měsíců a pak občas několik dní a zažíváte-li to při praktickém výcviku v nemocnicích - záchranu životů, ošetřování zraněných, nemocných, postižených, vítáte-li se s lidmi odříznutými pár dní od světa vodou, sněhem, či jinak zkoušených přírodními živly - pak byste musel být značné prase nebo naprostý idiot, abyste šel střílet do cizí země či střílet své spoluobčany. Ale od toho je diskuse, abychom si toto vše a další rozebrali a zvážili pro a proti, jak, a to u všech alternativ. Protože všichni jsme hodně nevědoucí.
   3. Kým jste Vy?
   KR
   KR

   Vymazat
  2. Národní garda také pomáhá při živelných pohromách a když dostane rozkaz, tak střílí do lidí nebo když se vám to hodí, tak už KRivacky neplatí poučky o správném vychování vojáků k plnění rozkazů bez přemýšlení?
   Nechtěl byste do svého kurzu univerzálního vojáka zahrnout také řidičský průkaz, v době míru by mohl dobrovolně ve svém volném čase rozvážet jídlo důchodcům a každý správný občan by se tak podle Vašich představ stal profesionálním vojákem + zdravotníkem + hasičem a záchranářem + řidičem, ostatní vy militantní zelené mozky přeci považujete za neschopné lemply a kolaboranty, jak jste v této diskuzi vyjevili.

   Vymazat
 16. V případě celosvětového velkého nedostatku základních potravin budou tyto potraviny chybět i v České republice.Dojde k velkému zdražení těchto potravin a pro mnoho obyvatel budou tyto potraviny nedostupné. Vyhladovělé skupiny obyvatel se budou organizovat v ozbrojené loupeživé bandy, které budou nedostatkové potraviny krást pomocí různých zbraní.Peníze budou v takové situaci rychle ztrácet na své hodnotě. V sousedních spojeneckých státech bude obdobná situace. Podle mého názoru v takovém případě budou státy s vycvičenou lidovou armádou ve výhodě, protože jen taková armáda bude schopna zajistit přídělové zásobování potravinami a zamezení loupení a zabíjení domácími a zahraničními ozbrojenými bandami na území České republiky. Již v roce 2016 je zřejmé, že vlivem nadměrných dešťových srážek bude nedostatek základních potravin v Čínské lidové republice a Indii.Něco podobného může postihnout v budoucnu i některé evropské státy. Dá se předpokládat, že v případě, že by v Číně a Indii nebyla dobře vycvičená lidová armáda, tak by v těchto státech došlo pravděpodobně při nedostatku základních potravin k občanské válce a stavu nedodržování platných zákonů.

  OdpovědětVymazat
 17. Chci ocenit zenithloans@yahoo.com za pomoc si mou půjčku 27000euros, byl jsem frustrovaný, hledám půjčku vyřídit své dluhy, až jsem našel svědectví této dobré a legit úvěr společnosti, nyní jsem šťastný s radostí ve svém srdci sdílet tuto dobrou zprávu, že jsem bez dluhů. Takže pokud jste potřebují naléhavě půjčku vyřídit si své dluhy, platit své účty, nebo pro spuštění vašeho podnikání, obraťte se na tuto společnost spolehlivé a legit úvěr prostřednictvím e-mailu na zenithloans@yahoo.com a získat půjčku ihned. jsem tak vděčná a šťastná, že Bůh přinesl tento úvěr půjčování společnosti ke mně. Opravdu oceňuji vaši pomoc a jsem vděčný.

  OdpovědětVymazat


 18. Chci poděkovat apexloans@yahoo.com úvěry, protože mi dal půjčku 70000 EUR. Pokud jste v nouzi naléhavě úvěru, vyhněte se byl scammed falešné věřitelé stykem legální firma prostřednictvím e-mailu apexloans@yahoo.com získat půjčku.

  OdpovědětVymazat
 19. Mír s tebou a rodina, máte hledat rychlé dlouhé nebo krátkodobé půjčky s poměrně nízkou úrokovou sazbou? Nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčky, úvěru na bydlení, auto úvěr, studentské půjčky, konsolidaci dluhu úvěr e.t.c. bez ohledu na vaše skóre, pokud ano, kontaktujte nás ještě dnes pro více informací. E-mail: trust.quiries@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 20. Chci poděkovat panu westhood za mi dal úvěr. poté, co jsem ztrátu 6000euro předstírat věřitelé. a já jsem požádala o půjčku od firmy a já mám půjčku. Pokud potřebujete legit úvěr dnes platí prostřednictvím e-mailu; apexloans@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 21. Dobrý den,
  Potřebujete naléhavou půjčku na začátek
  up podnikání, nebo potřebujete úvěr
  pro refinancování Potřebujete půjčku
  splatit dluh? Potřebujete úvěr
  koupit auto nebo dům? Pokud ano, strach
  nic víc, můžeme pomoci !!! Kontakt
  se nyní prostřednictvím e-mailu pro vaše naléhavé
  půjčka.
  E-mailem:
  davidadelekeloan@hotmail.com

  Děkuji.

  Mr.David Adeleke ...

  OdpovědětVymazat
 22. Chci ocenit mr westhood o apexloans za to, že mi půjčku. jsem scammed 6000 eur různými podvodník. a já jsem požádala o půjčku od apexloans a já mám půjčku. Pokud potřebujete Legit půjčky dnes platí prostřednictvím e-mailu: apexloans@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 23. Chci ocenit mr westhood o apexloans za to, že mi půjčku. jsem scammed 6000 eur různými podvodník. a já jsem požádala o půjčku od apexloans a já mám půjčku. Pokud potřebujete Legit půjčky dnes platí prostřednictvím e-mailu: apexloans@yahoo.com

  OdpovědětVymazat
 24. Ahoj všichni, píšu toto svědectví, protože jsem opravdu vděčný za to, co tato ropná společnost dělala pro mě a naši rodinu, když jsem si myslela, že není naděje, že přišel a aby se moje rodina znovu cítila živá tím, že nám půjčila půjčku za velmi nízkou úrokovou sazbu 3%. Dobře jsem hledala půjčku na zahájení svého podnikání za poslední tři měsíce vše, co jsem potkal, byl podvodník a vzal mé peníze, dokud jsem se konečně setkal s Božím poslaným. Nikdy jsem si nemyslel, že na internetu jsou stále opravdoví věřitelé úvěrů, ale na moje největší překvapení jsem dostal půjčku bez ztráty času ... "Takže jste obchodník nebo žena? Potřebujete finanční prostředky na zahájení vlastního podnikání? Potřebujete půjčku k vypořádání vašeho dluhu nebo zaplatit účty nebo začít podnikat? Potřebujete finanční prostředky na financování projektu? Rychle e-mail ,, oilandgaspetroliumloancompany @ gmail.com pro rychlé a snadné půjčky dnes .....
  Opět společnost E-mail je oilandgaspetroliumloancompany@gmail.com kontaktovat je dnes.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.