Reklama

.

.

středa 6. července 2016

Tři politiky: tvůrkyně míru, prodejná děvka a užitečná pomocnice - tu může poskytnout nový způsob voleb


Josef Mrázek
6. 7. 2016
Když na světě lidí přibývalo a zájmy jednotlivých rodin, rodů a kmenů se začaly křížit, byla vynalezena politika jako způsob uspořádávání věcí společných praktičtějším a ušlechtilejším způsobem, než vzájemným zabíjením. Potřebná dohoda o řešení, které by uspokojivě respektovalo zájmy všech zúčastněných, byla hledána vyjednávači prvotní politiky, prvními diplomaty. Přinášela mír a dostávala přednost před řešením sekyrou.


Tak se využili i ti, co lépe mluvili, než drželi meč. Fungovalo to dobře, pokud se stačil prosazovat rozum a vyjednávači byli dobře vybráni podle schopnosti a vůle hájit životy svých lidí lépe, než válčením a hlavně, když nechyběla dobrá vůle. Tuto zlatou dobu popsal před dvěma tisíciletími Vergilius na začátku eposu Aeneis jako něco dávno minulého, ale takového, že by se na to mělo navazovat. Psal o společnosti, kde nebylo třeba soudců ani zákona a přesto poctivosti a práva bylo dbáno.

Uběhly věky, ale potřeba dohodnout se zůstávala a stejně tak přetrvával i úkol pro politiku –  nacházet taková řešení, která by byla pro všechny přijatelná. Toho se ale dá dosáhnout spíše jednáním v ovzduší dobré vůle, než silou zákona. Tak vznikla představa, že ke spravedlivému řešení společných problémů, zvláště na domácí půdě, by mohlo vést jednání politických stran. Každá složka společnosti měla být zastupována určitou stranou, a tak se měly dostat na pořad jednání všechny problémy a měl se najít způsob, jak nejlépe je vyřešit. Váznout to začalo již od začátku. Ovšemže poctiví autoři tohoto projektu něměli úmysl zkrátka plně uspokojit ty, kterých je nejvíc, to by se ani jednat nemuselo. Ale jak degenerace původní myšlenky pokračovala, je patrné v Ústavě ČR, kde se píše o soutěži politických stran a ne o jednání. A jako se samozřejmostí praxe počítá s tím, že tak zvaná parlamentní demokracie není o jednání a respektování všech, ale spíše o znásilňování většiny národa pomocí účelového volebního zákona, který umožňuje uměle vytvořit v parlamentu většinu ze zástupců menšiny a rozhodování a obchody odsunout mimo sněmovnu. K potlačení otevřeného jednání přitom slouží také vytváření „koalic“. Rozhodování se tak přenáší ze sněmovny do skretariátů stran a stává se jednáním o politických obchodech. 

V přesvědení, že systém politických stran se nedá použít k hájení zájmů obyvatelstva, nás utvrzuje sám text Ústavy ČR, Hlava první, Článek 5. Tam se píše, že politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. O hledání spravedlivého řešení jednáním tam není nic, zato slovo soutěžení naznačuje, že někdo bude vítěz a někdo poražený. Za prokázání demokratičnosti se v zákoně o politických stranách považuje zvolení hierarchické struktury strany a nikoliv respektování práv menšin, a ústavní podmínku nepoužít násilí výborně splňují ti, kteří příjmají úplatky, za které strana slouží velkým domácím, nebo i zahraničním penězům. Politická strana také může sledovat své vlastní zájmy, to Ústava výslovně připouští, ale o hájení zájmů obyvatelstva nebo voličů v ní není ani zmínka a ani o sociálním smíru a sociálním státě.

Ve stranickém systému splňujícím požadavky Ústavy ČR se tak může provozovat i politika připomínající statut prodejné děvky. A protože to je nejen možné, ale skutečně to tak bývá, je to důvod k zamyšlení, co se dá zlepšit. Vidíme, že zastupitelé zvolení u nás obvyklým způsobem příliš často nejednají tak, jak je třeba. Nehájí zájmy voličů, nebyli jimi vybráni, řídí se pokyny vedení stran, které se mezi ně a voliče vklínily.

Kritizované strany si rády vybírají a na kandidátky zařazují kandidáty od kterých očekávají poslušnost, schopnost obsluhovat podle pokynů hlasovací zařízení, kteří umí plynně lhát a nestydí se a přednost mají ti, kterým voliči snáze naletí, jako lékaři, herci, sportovci a známé tváře bez vnitřku hlavy. S takovým souborem se bude dirigentovi dobře pracovat. Ten musí odvést profesionální výkon v souladu se zadáním vypracovaným podle objednávky spozora. Jeho cíle  musí zamaskovat do ideologického hávu, aby se nemuselo rovnou říci, že se program příčí zdravému rozumu. Na tuto práci se najmou nejvýkonnější mozky. Ti, co pracují pro velké peníze, na to mají. Vyhlídky těch ostatních jsou omezené.

Dost o tom, co je, a přikročme k tomu, jak udělat z politiky užitečného pomocníka.

Část aktivistů věří, že by se špatná politická praxe dala vyřešit zavedením přímé demokracie (dále PD). Ve většině případů, kde bychom PD chtěli uplatnit, narazíme na vážné překážky. Hlavním nástrojem PD jsou referenda. I kdybychom měli jejich dobrou právní úpravu, mohou poskytnout jen odpovědi na jednoduché zásadní otázky a přitom mají značné nároky finanční a časové. Nedají se použít ke tvorbě textu právních norem. PD se neobejde bez tvořivých hlav, které zformulují jednoduché ale zásadní návrhy, které budou nebo nebudou přijaty. Pro rychlé řešení naléhavých problémů se PD nehodí. Přesto je třeba hnutí za PD podporovat, protože referendum je asi nejschůdnější cestou k přijetí zásadních změn volebního systému.

Ovšem musela by být nejdříve uzákoněna uspokojivá forma vyvolání referenda a možnost získat jím vymahatelný výsledek. Zejména jde o počet podpisů na petici postačující k vyvolání referenda a o účast požadovanou k závaznosti výsledku. Tyto požadavky nesmí prakticky znemožňovat uspořádání referenda a získání výsledku. Počet petičních podpisů by měl právem vyloučit referenda o nevýznamných věcech, ale nesmí být takový, aby referenda znemožňoval vůbec. Odpůrci PD požadují, aby výsledek referenda byl brán do úvahy jen v případě účasti, které se, jak doufají, nedosáhne. To je nesprávné, k referendu musí mít přístup všichni, ale kdo nepřijde, tak se zdržel hlasování a na řešení mu asi nezáleží. Lenoši nemají právo omezovat projevy angažovaných občanů.

Nový zákon o volbách do Sněmovny PČR by měl odstranit vady dosud platného zákona tímto způsobem:

1.    Volby by se konaly v rovnoprávných, zhruba stejně velikých volebních obvodech, navzájem nezávislých. Vyhovovalo by,například, 27 obvodů tvořených trojicemi obvodů pro senátní volby, nejvýše 12 jmen na každé kandidátce a 7 mandátů.
2.    Nejméně jedna kandidátka v každém volebním obvodu by byla naplňována kandidáty, kteří se projevili prospěšnou činností ve svém volebním obvodu a prosadili se v primárkách, a to by postupně způsobilo zbytečnost stranických kandidátek.
3.    V každém z obvodů by se volilo poměrovým systémem tak, že se označí stanovený celkový počet jmen bez ohledu na to, na které kandidátce a v jakém pořadí je jméno uvedeno.
4.    Mandáty se rozdělí na kandidátky podle celkového počtu označených jmen na každé z nich a v rámci kandidátky podle počtu označení.
5.    Nebudou žádné přesuny hlasů mezi obvody a žádná hranice procent.
6.    Poslanci budou při výkonu funkce stále pod kontrolou svých voličů a nebude možné obchodovat s jejich hlasy.
7.    Voliči v počtu více než poloviny hlasů potřebných ke zvolení poslance budou moci vyvolat nové volby v daném obvodu.
8.    Politické strany by ztratily možnost ovládat poslance a oddělovat je od voličů a přišly by o příjmy z toho plynoucí.
9.    Poslanci by se stali skutečnými zastupiteli politického života v obcích a městech a vykonavateli moci svých voličů.

Podrobnější popis tohoto modelu voleb je popsán v článcích uveřejněných na www.novarepublika.cz, www.hv-ceskyraj.cz, www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/mrazek-S12, a souborně na blogu http://spojeni.wordpress.com.

Jistě se shodneme na tom, že Sněmovna PČR ve stávajícím složení nepřjme novelu zákona o volbách, která by byla jednoduchá, jak výše naznačeno, vedla ke zvolení sněmovny odpovědné voličům a hájící zájmy všech občanů a která by více než dosud odpovídala proklamovaným zásadám a poskytovala výhody všem občanům, ale naopak kladla větší požadavky na poslance.

Příští volby budou uspořádány po staru, politika ještě nebude užitečným pomocníkem občanů. Potřebujeme návod, jak postupovat vůči volbám za těchto okolností.

První směrnice je jednoduchá. Nevolit nikoho, kdo je odpůrcem referenda, nebo chce voliče oklamat nefunkčním, pro výše uvedený účel nepoužitelným, zákonem o referendu.

Druhá směrnice je návod, jak vstoupit do Sněmovny i přes bariéru 5% a odtud za podpory referenda o volbě napříč volebními stranami a v menších stejných volebních obvodech, prosazovat nový zákon o volbách.

Ke zdolání 5% je podle dlouhodobých zkušeností potřeba mít balík peněz a prodejná media na své straně. Čím je strana hnusnější, tím více peněz je třeba.
Chudé skupiny vedené ambiciósnímu jedinci se nemohou prosadit, protože jejich spojení brání nejen jejich náčelníci, ale také programové priority, kterými se chtějí lišit.

Programové sjednocení těch, kteří chtějí do Sněmovny, je možné cestou návratu k původnímu cíli politiky, a to je uspořádání věcí společného zájmu všeobecně přijatelným způsobem. To znamená odložit ideologické předsudky a hledat racionální řešení.

Těžší je spojení aktivistů různých skupin na společné kandidátce. K tomu je nutné použít kandidátku neutrálního hnutí, vedeného morálními autoritami, které samy do Sněmovny nesměřují a k sestavení kandidátky použít výsledky primárních voleb, kterých se zúčastní aktivisté, kteří se v daném volebním obvodu projevili svou činností.
K realizaci tohoto záměru je potřeba zaregistrovat zmíněné neutrální hnutí, například, hnutí Spojení 12 popsané na www.spojeni.org. Na to je potřeba 1000 podpisů a na registraci kandidátek 15 000 Kč v každém kraji. Dále je potřeba zřídit v každém volebním kraji virtuální dům politiky v podobě webových stránek a sehnat k tomu nadšence, kteří by zvládali internetovou agendu.

To hlavní, zájem aktivistů, předstihl zveřejnění tohoto projektu, původní myšlenka se vyvíjí intenzivně od roku 2012 a v poslední době se s ní ztotožňují lidé nejméně ze tří hnutí. Kandidátku by však netvořila participující hnutí, ale voliči primárních voleb, a proto by nemohla být považována za kandidátku koaliční.


15 komentářů :

 1. AC Milán jsem prodal Číňanům za 11 miliard, řekl Berlusconi.
  Řekl bych, že s Evropou to jde od 11 ti ke 4.

  OdpovědětVymazat
 2. To, že ve velmi dávné době lidé vymysleli politiku a vyjednávání je velká chyba. K tomu nemělo dojít. Dnes by jsme měli ušetřeno mnoho, mnoho problémů.

  OdpovědětVymazat
 3. Už zbývá jen aby Francie prodala Eiffelovku, jestli už se tak ovšem potichu nestalo.

  OdpovědětVymazat
 4. Zajímavé myšlenky o volbách, ale myslím u nás v praxi nerealizovatelné. To by si "hoši co spolu mluví" museli napřed vypustit svůj rybník.

  Já jsem svého času publikoval návrh pana Wenzela Lischky, takto autora řady humorných textů. Dovolím si část zde ocitovat:

  Předložený návrh je velice prostý. Spočívá ve vylosování náhodných kombinací rodných čísel z registru obyvatelstva. Takto vylosovaní občané by se zhostili všech poslaneckých, ministerských, vládních, toaletních a jiných důležitých státnických míst. Bylo by to nanejvýše spravedlivé!

  Podívejte se na loterii nebo na sportku. Tam to funguje stovky let perfektně, nikdo si nestěžuje, a vítězové jásají. Jestliže jsme schopni losováním přidělit kterémukoliv občanovi bezpracný mnohamilionový zisk, a nijak nepochybujeme o jeho způsobilosti k sázení, k zastávání významné funkce výherce, k převzetí vysoké výhry, a jestliže nepochybujeme o jeho schopnosti s obnosem náležitě nakládat, proč neaplikujeme stejný systém na politické volby? Proč nevyslyšíme volání občanů druhé kategorie po přímé demokracii? - konec citátu. No není to krásný nápad? Jestliže se někdo chce dozvědět více, najde to na http://www.topcz.net/?p=10 .

  OdpovědětVymazat
 5. Možná, že do zahraničí uteklo nadkritické množství inteligence a v Evropě zůstali jenom blbci, kteří se budou množit a prodávat co jim zbylo po předcích.

  OdpovědětVymazat
 6. Amerika fotí tančící Jupiterovy měsíce, a Evropa rozbíjí proton na střepy, když zrovna nevyhání z potrubí potkany.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:16- "připínám" se k Vám, neboť lépe vynikne archaičnost současných voleb. Archaičnost a manipulovatelnost. V době naší komunikační techniky stačí jeden volební obvod(celostátní) a právo občana si vybrat 10 lidí, kterým důvěřuje a dává jim(podmíněný)mandát za něj rozhodovat s možností hlas odvolat. Aktivní občané kdykoliv(průběžně), pasívní při volbách.Detaily nemá cenu uvádět, důležité je se sjednotit za změnu "volebního zákona" a "vylovení již notně překrmených kaprů"!

   Vymazat
  2. Pane Povolný, volby by musely být jednou za čtvrt století, aby lidi nad svým hlasem skutečně přemýšleli.

   Vymazat
 7. První směrnice,"Nevolit nikoho, kdo je odpůrcem referenda, nebo chce voliče oklamat nefunkčním, pro výše uvedený účel nepoužitelným, zákonem o referendu." se Vám zdá jednoduchá ... Mně ne, v příštích volbách je přece reálné, že naprostá většina politických stran a hnutí bude pro "funkční" referendum, atd.,atd. ...
  Druhá směrnice je zajímavá, ale těžko v této podobě realizovatelná. K úspěchu ve volbách v žádném případě nestačí "zaregistrovat neutrální hnutí, sehnat na to 1000 podpisů a na registraci kandidátek 15 000 Kč v každém kraji, zřídit v každém volebním kraji virtuální dům politiky v podobě webových stránek a sehnat k tomu nadšence, kteří by zvládali internetovou agendu."
  K tomu je třeba mít mj. vedoucí osobnost(i), ideový a odborný program, organizaci, řádově vyšší objem finančních prostředků a z toho plynoucí další možnosti komunikace s voliči.
  Cílem hnutí, které by chtělo mj. změnit volební zákon,apod., v žádném případě nemůže být pouhé překročení 5% hranice.... L.S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. TO BY CHTĚLO PROJEKT TŘI HNUTÍ HzNR,HVzV a KSDH ZA NOVOU REPUBLIKU.

   Tyto hnutí by měly v Programech požadavky občanů voličů,tedy jejich OSV-Občanské Společnosti Voličů s cílem nedát si ukrást znovu a znovu volbami hlasy a tedy i naši občanskou moc.

   Delši a podrobnějši sdělení už bylo dvakrát vymazáno a proto prozatím jen tento vzkaz.

   Na př HVzV má k dispozici už ted DESATERO VOLIČE,tedy požadavky,které by si měly osvojit polit.strany jinak je nemusíme volit a voliči dostanou na výběr bud volit projekt Tři hnutí nebo opět polit.třidu Šmejdů,s jejich STAROU POLITIKOU křiváků,kdy polit. strany hned po volbách desertují na pozice svého ČERNÉHO POZADÍ a nechají své voliče bez jakékoli .ochrany

   ŽÁDNÝ ROBUSTNÍ PROTIVNÍK TEDY ZNOVU NEBUDE STÁT V CESTĚ RABOVÁNÍ A PODRAZŮ NAŠICH NÁMI ZVOLENÝCH ŠMEJDŮ.

   Vymazat
  2. CO BY MOHLY ZNAMENAT TY ZKRATKY NÁZVŮ

   HzNR-Hnutí za NOVOU REPUBLIKU.

   HVzV-Hnutí Voliči za Voliče.

   KSDH-Křestansko Sociální Demokratické Hnutí,které sdělilo aktivistům OSV,že nebude hned prosazovat Království nebezské,ale kapitalismus avšak dávejte pozor,tentokrát to bude s PŘIVLASTKY a ne jak nám tu přivlekl z ejmeriky náš minulý president BEZ PŘIVLASTKŮ.Tady totiž není doposud občanům jasné,že bez přívlastků je to typ kapitalismu,který se poučil od gangsterů a nemá v republice nic jiého na práci než svůj gangsterismus legalizovat vadnými zákony a tak zabezpečit vyšší výpalné než obyčejný mafiozo a navíc těm rabijátům a zločincům nehrozí basa..

   Vymazat
 8. Anonyme 0.33, návod, jak se zárukou a rychle dosáhnout skvělého výsledku to není, ale naznačuje to směr, kterým má smysl napřít sílu a úspěch se dostaví, pokud Vy a Vám podobní budou hledat, jak to jde a ne, jak to nejde. Bez úsilí mnoha lidí se to kupředu nepohne, ale oni mezi námi jsou, Vy jste jeden z nich. Vlastně jste už začal. S tím, co postrádáte, se musí počítat, ale všechno se do článku nevešlo.
  Autor


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. POKUD PROJEKT TŘÍ HNUTÍ OBČANÉ VYVOLAJÍ K ŽIVOTU

   a opravdoví zástupci občanů voličů se dostanou do Parlamentu a získají tam většinu,pak nebude problémem změnit šrot zákony,které jsou vyráběny dnešními Šmejdy,kdy Zákon o referendu či exekuční zákon jsou jen špičkami legislativních dalšich zmetků..

   Vymazat
 9. Obdivuji vás, že máte chuť a vůli přemýšlet nad volebními systémy a přímou demokracií. Byla tu řeč o bludičkách, tak za mě povím, že právě tato témata jsou takové bludičky od nikam do nikam. Víte jak se věší takový ten kolotoč s cingrlátek nad kočárek? Tak to jsou volby, po nějaké ozdůbce hrábnete a co jste chytili to jste chytili. A za čtyři roky znovu stejný kolotoč vábniček.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K RADIKÁLNÍ ZMĚNĚ VE FORMĚ PROJEKTU TŘI HNUTÍ BUDE ZAPOTŘEBÍ 2-10 % OBČANŮ

   kteři nebudou jen diváky,ale i aktivisté.Co pořeba nebude jsou vadné myšlenky,že stači jedna chiméra nějaké strany s PROGRAMEM VE ZLATĚ a hned se najde spousta voličů,kteři ji budou volit s připadnými koalicemi.

   TO JE CHIMÉR,KTERÁ HAVAROVALA ZA ČTVRTSTOLETÍ MNOHOKRÁT.I ZDEJŠI SKUPINA VEDENÍ WEBU ZTRÁCÍ ČAS A NIKDY NEODPOVÍDÁ NA ČERSTVÉ MYŠLENKY.

   Vymazat