Reklama

.

.

pátek 8. července 2016

Washingtonská charta

Miroslav Polreich a Jan Schneider
7. 7. 2016    
Důstojnost těch, kteří vládnou, spočívá v tom, že nemluví mnoho, a to, co řeknou, pak dodržují.
Důstojnost těch, kteří jim vládu propůjčili, spočívá v tom, že dobré vláděse podřizují a špatnou vládu vedou k odpovědnosti. V dějinách zemí, které spojuje členství v NATO, bylo nepochybně mnoho důstojných chvil. Jejich obyvatelé se na ně jistě hbitě rozpomenou. My tak činíme vzpomínkou na dobu před před 40 lety, kdy dozrála myšlenka Charty 77, důstojně požadující po tehdejší československé vládě, aby dodržovala zákony vlastní země, mezi jinými i „helsinské“ mezinárodní pakty (o občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních právech).

REKAPITULACE
Z níže uvedeného textu Washingtonské smlouvy z roku 1949, zakládajícího a hlavního dokumentu NATO, je patrné, že obsahuje jediný závazek, uvedený právem a nikoliv náhodou v prvním článku. V něm se smluvní strany v souladu s Chartou OSN zavazují urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.
Ostatní ustanovení Washingtonské smlouvy se týkají implementace tohoto jediného závazku, a k tomu deklarují snahu udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.

VÝZVA
Signatáři této Washingtonské charty apelují na vlády členských státůNATO, aby dodržovaly závazek,
vyplývající z Washingtonské smlouvy, urovnávat veškeré mezinárodní spory mírovou cestou.
Žádají, aby vlády snižovaly napětí, ukončovaly konflikty a zvyšovaly důvěru mezi státy,
vojenskými či politickými bloky i lidmi vůbec.Ostatněv době, kdy v myslích mnoha politikůmísto
věrnosti těmto zásadám začínají chrastit zbraně, jiné cesty k budoucnosti ani není.
Signatářem této smlouvy se může stát kdokoliv, kdo svůj podpis tohoto textu zašle vláděsvé země.

TEXT WASHINGTONSKÉ SMLOUVY
Washington D.C., 4.dubna 1949
Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Jsou odhodlány hájit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu. Jejich snahou je podporovat stabilitu a blahobyt národův severoatlantickém prostoru. Jsou rozhodnuty spojit své úsilí o kolektivní obranu a zachování míru a bezpečnosti. Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě.
Článek 1: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedenov ChartěOSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem
neslučitelným s cíli OSN.
Článek 2: Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení z konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi všemi smluvními stranami jednotlivěnebo společně.
Článek 3: Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílůtéto smlouvy, budou smluvní strany jednotlivěi společněstálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.
Článek 4: Smluvní strany budou společněkonzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany. 

Článek 5: Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropěnebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojdeli k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetněpoužití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněna v jeho
důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Článek 6 (po doplnění článkem 2 Protokolu k Severoatlantické smlouvěo přistoupení Řecka a Turecka): Pro účely článku 5 se za ozbrojený útok na jednu nebo více smluvních stran pokládá ozbrojený útok na území kterékoli smluvní strany v Evropěnebo Severní Americe, na Alžírské departmenty Francie (dne 16. ledna 1963 vzala Rada na vědomí, že pokud jde o bývalé alžírské departmenty Francie, stala se příslušná ustanovení této smlouvy od 3. července 1962 nepoužitelnými), na území Turecka nebo na ostrovy pod jurisdikcí kterékoli smluvní strany v severoatlantickém prostoru severně od obratníku Raka; na ozbrojené síly, lodě či letadla kterékoli smluvní strany, jež se nacházejí na těchto územích nebo nad nimi nebo na kterémkoli jinémúzemí v Evropě, kde byla umístěna okupační vojska kterékoli smluvní strany v den vstupu této smlouvy v platnost, nebo ve Středozemním moři, nebo v severoatlantickém prostoru severněod obratníku Raka.
Článek 7: Tato smlouva se nedotýká a nebude žádným způsobem vykládána, jako by se dotýkala práv a povinností smluvních stran, které jsou členy OSN, vyplývající z Charty, ani základní zodpovědnosti Rady bezpečnosti za zachování světového míru a bezpečnosti.
Článek 8: Každá ze smluvních stran prohlašuje, že žádné její současně platné mezinárodní závazky vůči kterékoli jiné smluvní straně nebo kterémukoli třetímu státu nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy, a zavazuje se, že nepřijme žádný mezinárodní závazek, který by byl s touto smlouvou v rozporu.
Článek 9: Smluvní strany tímto zřizují Radu, v níž bude každá z nich zastoupena, abyprojednávala věci týkající se plnění této smlouvy. Rada bude organizována tak, aby se mohla kdykoli pohotově sejít. Rada zřídí takové pomocné orgány, jaké mohou být potřebné, zejména ihned zřídí výbor pro obranu, který bude doporučovat opatření nutná k k plnění článků3 a 5.
Článek 10: Smluvní strany mohou na základějednomyslného souhlasu vyzvat kterýkoli jiný evropský stát, který je schopen napomáhat rozvoji zásad této smlouvy a přispět k bezpečnosti severoatlantického prostoru, aby přistoupil k této smlouvě. Každý takový smluvní stát se může stát smluvní stranou tím, že uloží u vlády Spojených státůamerických svoji listinu o přistoupení. Vláda Spojených státůamerických vyrozumí každou ze smluvních stran o uložení každé takové listiny o přistoupení.
Článek 11: Tato smlouva bude ratifikována a její ustanovení budou smluvními stranami plněna v souladu s jejich ústavními postupy. Ratifikační listiny budou uloženy co nejdříve vládou Spojených států amerických, která uvědomí všechny ostatní signatáře o každém uložení. Smlouva vstoupí v platnost mezistáty, které ji ratifikovaly, jakmile budou uloženy ratifikační listiny většiny signatářů, sestávající z ratifikačních listin Belgie, Francie, Kanady, Lucemburska, Nizozemska, Spojeného království a Spojených států, a pro další státy smlouva nabude účinnosti dnem uložení jejich ratifikačních listin. (Smlouva vstoupila v platnost 24. srpna 1949 po uložení
ratifikačních listin všech signatářských států.)
Článek 12: Poté, co bude smlouva v platnosti deset let, nebo kdykoli později, se smluvní strany, jestliže o to některá z nich požádá, poradí o revizi smlouvy, přičemž vezmou v úvahu faktory ovlivňující mír a bezpečnost severoatlantické oblasti včetně vývoje světových i regionálních uspořádání podle Charty OSN pro zachování mezinárodního práva a bezpečnosti.
Článek 13: Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vláděSpojených státůamerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.
Článek 14: Tato smlouva, jejíž anglické i francouzské znění mají stejnou platnost originálu, bude uložena v archivu Spojených států amerických. Řádně ověřené kopie budou touto vládou předány vládám ostatních signatářů.

Text této výzvy byl podepsán v HavlíčkověBrodě, uprostřed České republiky, která leží v srdci
Evropy, ve výroční den upálení Mistra Jana Husa 6. července 2016,
Miroslavem Polreichem a Janem Schneiderem.

32 komentářů :

 1. Tuším, že se těmto smlouvám říká "vyhaslé" a s novým rozdáním karet se připravují nové, "žhavé".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud však platnost takových smuv kdokoliv ve světě (proti Chartě OSN a zájmům mezinárodního společenství) "vyhasíná", pouští se na tenký led zločinu proti míru ...
   Za podobný čekaly na německé nacisty v Norimberku hrdelní "odměny". Právem.

   Vymazat
  2. Autoři tohoto :"My tak činíme vzpomínkou na dobu před před 40 lety, kdy dozrála myšlenka Charty 77"
   a tím potvrzují, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel.
   NATO s vedoucí úlohou USA byla od svého založení zločinecká, štvavá, válečná organizace. Text úmluvy je jedna věc a praxe druhá. Proč mnozí podepsali Chartu ? S hlouposti, pomstychtivosti ?

   Vymazat
  3. Podle mezinárodního práva lze použít síly v mezinárodních vztazích jen pi sebeobraně, neb na základě zmocnění Rady bezpečnosti OSN. Rozhodnutí jednotlivých států, ale např. i NATO na použití síly bez zmocnění RB je agresí. Tak tomu bylo např. při napadení a okupaci Iráku a oběšení jeho prezidenta.

   Vymazat
 2. Ideálně, když s sebou nosíte kopii tištěnou na kevlaru.

  OdpovědětVymazat
 3. Citace: "UKRAINA V r. 1991 až 1993 sa začala ďalšia fáza programu, ktorá skončila podpisom dohody medzi Ukrajinou a Európskou Úniou r. 1994. Áno, vidíte dobre, Ukrajina podpísala dohodu s EÚ už r. 1994. Tak prečo teraz spustili kampaň, že Ukrajina nechce podpísať dohodu s EÚ? A tu to všetko začína.
  Dňa 10. novembra 1994 bola ukrajinským parlamentom – Vrchovnou radou Ukrajiny – ratifikovaná Dohoda č. 237/94 – BP medzi Ukrajinou a Európskou
  Úniou. Text tejto dohody je k dispozícii na oficiálnej stránke Vrchovnej Rady
  Ukrajiny. Za EÚ boli signatármi Dohody tieto krajiny: Belgicko, Dánsko,
  Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxemburg, Holandsko, Portugalsko a Veľká Británia. Za Ukrajinu ju podpísal vtedajší
  predseda ukrajinského parlamentu, O. Moroz. Dostatočne kvalifikovaná zostava – nie? Ale prečo práve EÚ chce túto Dohodu „PREPODPÍSAŤ“?
  Odpoveď je až zarážajúco jednoduchá. Stačí si spomenúť na dejiny, lebo v histórii to už prepísali.V čase prípravy Dohody prebiehalo jadrové
  odzbrojenie Ukrajiny, pretože táto po rozpade ZSSR r. 1991 sa stala hneď od
  svojho vzniku treťou najsilnejšou jadrovou veľmocou sveta. No nie je v plánoch Západu, aby sa rozširoval okruh slovanských krajín s jadrovými
  zbraňami. Namiesto Ukrajiny je dnes v tomto „Klube“ Izrael...
  EÚ sa zaviazala – ako kompenzáciu za jadrové odzbrojenie – zaplatiť Ukrajine veľkú sumu, ktorá mala zahŕňať aj sľubované náklady na likvidáciu
  následkov Černobyľu. A čo sa stalo? Hádate správne. Európska Únia NEVYPLATILA Ukrajine ANI CENT. Ukrajinské jadrové hlavice odviezli
  Američania na likvidáciu do Amarilla v Texase, následky – ako je známe
  diverzie CIA – černobyľskej katastrofy si musela Ukrajina zafinancovať z vlastného vrecka. No a keďže nemá žiadne jadrové zbrane, tak ju nikto viac
  neberie vážne. A aby sme vedeli o čo sa hrá – v prepočte na dnešné kurzy
  dlhuje EÚ Ukrajine 160 miliárd EUR. Tu môžeme citovať W. Churchilla: „Nikto vám nemôže dať toľko, ako ja sľúbiť“. A Ukrajine ostali iba „oči pre
  plač“.Pretože EÚ nedodržala dohodu – ktorá je však stále právne platná – a navyše je jasné, že tak ani nehodlá urobiť, tak radšej chce dosiahnuť
  podpis úplne novej dohody – môže sa volať hocijako honosne, napríklad „asociačná“ – čím by sa automaticky anulovali záväzky vyplývajúce zo starej
  dohody. No a na to sú dobrí kadejakí tajtrlíci – nech to je aj Kličko. Tento je
  viac ako 10 rokov občanom úplne cudzej krajiny – Nemecka – ale rád by sa stal – možno po víkendoch – ukrajinským prezidentom. Dôvody sú očividné.
  Ak by ukrajinský prezident zrušil dohodu, na základe ktorej má Ukrajina – úplne legálne – dostať od EÚ obrovskú sumu, stal by sa okamžite zradcom
  vlastného národa. Všetky rozprávky o „tajnej ruke Moskvy“ sú iba výmysly – hlavné je zrušiť platnú Dohodu." http://cz.sputniknews.com/politika/20160707/3483718/kerry-zruseny-sankce-proti-rusko.html

  OdpovědětVymazat
 4. U nas je pulnoci, je to priblizne 3 hod. v Dallasu pri protestu byli zastreleni (zabiti), tri policajti a 7 zraneno. Tam je ted bordel, jako ve meste meho mladi v Johannesburgu.

  Zacina se to opakovat jako v Johannesburku.

  Podekujte vasim VITACUM ("akademikum"), ze v Praze to bude uz brzy vypadat stejne..

  Zde vidite, ze kazda kultura potrebuji mit svoji "zahradku".

  Pane plukovniku Slachto, hlaste se u sveho utvaru !
  Byl o vas natocen film ! Reknu Vam jmeno, a jak ho najit az se vratite..
  nick honolulu


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dalsi dukaz,ze papir snese vsechno..A co ses to za vola,ze je z tebe mrtvola...Smlouva z Minska , Mnichovska zrada 1938 , to nema smysl se s tim porad dokola zabejvat...

   Vymazat
  2. 6:19 jako, že majdan? Jako na Ukrajině? Jen do toho. Fandíme vaší demokracii, kterou si chcete vybojovat.
   Nebude potřeba dodat sniperům další kvalitnější zbraně a poskytnout zahraniční pomoc?

   Vymazat
  3. Vítači jsou placeni Sorosem, SA. Ti jsou zase poskoci zájmů USA. Naše protektorátní vláda poslouchá Schapira, tak co budeme řešit.
   Přeci nechcete být xenofóbové a proti LGBT!!! Vychutnejte si tu svobodu. Vy přeci MUSÍTE být svobodní!!!

   Vymazat
  4. Kde tam jsi člověče? Hlídáš tuhle kameru?

   https://www.youtube.com/watch?v=yirEyJkr6V0

   Dej na sebe pozor. Tam to práská jako na Nový rok.

   Vymazat
  5. Sveta znaly !8. července 2016 6:19
   Nevím jak to probíhalo v Johannesburgu, ale zřejmě podobně, jako všude ve světě, naposledy na Ukrajině. Určitá skupina, režimu nepohodlná, vyvolá demonstraci. Provokatéři z tajných služeb postřílí pár lidí demonstrujících, pár policistů a rozhlásí, že to ti demonstranti. Pokud někdo chce pátrat, odkud se střílelo, zda od demonstrantů, nebo odněkud ze zálohy, má smůlu. Na Majdanu dokonce vykácely stromy, ve kterých byly zaryté kulky, vypálené z oblasti kontrolované mocí, nikoliv od demonstrantů. A rozjede se štvanice na demonstrující a jejich požadavky. Možná by se také mělo omezit držení legálních zbraní….. Vítejte v realitě. P.K.

   Vymazat
  6. Sveta znaly to co píšeš je blbost.U nás (EU) policajti zatím střílej jen domorodce a ty multikulty chrání.Naši vítači jsou hovada,jenže v ČR zbraň koupit na řidičák jako v USA nejde a je také pravda,že v USA ty přestřelky se dějí i bez Aláha

   Vymazat
 5. Autorům textu nerozumím. Co oni vlastně navrhují? S Chartou 77 to dopadlo jinak, byl to začátek cesty k přeměně státu v kolonii a zatažení Čechů do mnoha konfliktů, se kterými jsme neměli nic společného a které způsobily smrt statisíců lidí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nějakej blb si myslí, že zase budeme cinkat klíčema. Na to se můžem už vy..at.
   Jsou to myšlenky pohrobků, ale těch z druhé strany.
   NATO je na ho.no, to je vidět. Tak se pakujme pryč. A když to nejde, tak přispějme k jeho rozkladu a vytvoření něčeho jiného. Pozor při tom, protože se také říká, že ze starých pr..lí nový vítr nezafouká.

   Vymazat
 6. Mne by spise zajimalo jakym ze to clankem se to utesene mirumilovne NATO ridilo kdyz kladlo bomby a vrazdilo v zapadni evrope (GLADIO) aby z toho mohli obvinit (samozrejme krive, jako vzdycky) mistni politicke odpurce. Takova banda perverznich kriminalniku co lzou ve VSEM a PORAD mi rika ze me chce chranit a uplne vazne ceka ze jim to budu verit. Typicka uSSacka logika.

  OdpovědětVymazat
 7. Mi tu válku nad Ruskem i tak vyhrajeme, ať žije Hilary Clintonová naše budoucí císařovna.Pepek Viskoč,meeeéééé meee.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Méééééé, me me me, jéééé nám tady dobřéééé.
   S Hillary Diane Rodhamovou Kuřného Billa. Ta jistě náš svět spasí. Kde to rozvrtáme-e-e-e-éééé tééééď?
   Ko-ko-ko-kosovo je ho-ho-hotové.
   Mééééé, me me me.
   Afghánistán, Gruzie, Libye, Irák, Sýrie, Ukrajina, Jemen, Ázerbájdžán, Arménie, kam dále-e-e-ééé.

   Vymazat
  2. Dále?!
   Jedině vpřed. Tak neváhej a jdi NATO a zase NATO a NATO pořád NATO.
   S chutí do toho a půl bude hotovo.

   Vymazat
 8. Obrana proti uniformitě u mně je že si dělám ze všech článků legraci, prostě sprostě, dělám si srandu i ze Shapirovich sluníčkovích trolů kdyz se sem naskitnou a diskutujících.Pepek Viskoč.recesista,recidivista.

  OdpovědětVymazat
 9. Nadpis článku je uveden špatně. Správně melo být Washingtonská chátra!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:24-Do puntíku jsi to vistihl,Washingtonská chátra!máš u mne bod.Pepek Viskoč viskočil.

   Vymazat
 10. Líbí se mi dvojí metr západu. Merkelová dnes hovoří o krizi důvěry k Rusku, vzhledem k událostem na Ukrajině, ale nic neříká o krizi důvěry v západ vzhledem k událostem na Balkáně, Sýrii, Libyi, Iráku,... Jak vidno, Alespoň podle Merkelové, všichni jsme si rovni, někteří však rovnější. Asi nás má všechny za uplacené gaunery a idioty. Ukrajinští advokáti se odvolávají na Budapešťské memorandum a nedotknutelnost hranic Ukrajiny, ale už nechtějí mluvit o dalším odstavci tohoto memoranda, kde se mluví o nevměšování. A pokud Nulandová veřejně přizná miliardy dolarů pro demokratickou opozici v demokratické zemi, proti demokraticky zvolené vládě a prezidentovi, není to vměšování? Ke kterému došlo nejméně dva roky před anexí Krymu a vypuknutím bojů na východě. Jak vidno, západ si vybral z každého memoranda, charty OSN, nebo mezinárodní smlouvy vždy jen to, co se mu hodilo. A když to samé začali dělat Rusové, melou o ztrátě důvěry?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zasahovat by mohli, k tomu je opravňují jiné rezoluce, ale musí spravedlivě!! Není možné vyzývat v řádných volbách zvoleného prezidenta, aby se neopovážil použít násilí proti opozici a vyhlásit protiteroristickou operaci a a druhou stranu takovouto akci trpět nikým nezvolené vládě samozvanců vytvořenou z poražené opozice v rozporu s ústavou! Jak je možné že sami ústavu poruší a poplivou a pak se na tutéž odvolávají, když je vyhlášeno referendum na Krymu? Kde to jsme? Kdyby Západní židák řek: "Janukovyč utekl aniž by podepsal dohody - tedy sám se odsoudil, ale nyní je třeba ustavit do řádných voleb vládu národní jednoty a nepodnikat žádné akce proti lidem", pak O. K. Pak kdyby taková vláda vznikla a vyhlásila brzké volby, neměli by Rusové právo brát věci na Krymu do svých rukou. Ale to se nestalo! Vládním poslancům byly zabavovány hlasovací kartičky, aby mohl být odvolán Janukovyč, ale ani to nestačilo na jeho odvolání - chybělo 10 hlasů! Přesto byl nelegitimně prohlášen za sesazeného. Stejným ilegálním způsobem byl dosazen na jeho místo Turčynov, který pak ilegálně vyhlásil tzv. ATO - tedy posvětil vraždění vlastích obyvatel, kteří žádali pouze to, aby byly respektovány výsledky posledních voleb. Jde tedy o zločinnou juntu a Rusové pro ní měli právo zasáhnout i tvrději - např. vyhlášením bezletové zóny, kterou nicméně tak jako tak uskutečnili.

   Vymazat
  2. Apřed chvílí mně "ze židle nadzvedly" k tomuto tématu dva výborné postřehy kupodivu amerického novináře i patriota Erika Besta:

   http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-07-08&utm_source=utm_sorce%3Dnewsletter&utm_medium=utm_medium%3De-mail&utm_campaign=utm_campaign%3Dfriday_edition_8.7.2016

   http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&show=1&day=2016-7-7&utm_source=utm_source%3Dnewsletter&utm_medium=utm_medium%3De-mail&utm_campaign=utm_campaign%3Dfinal_word_7.7.2016

   Pokud v nejbližších volbách konečně zcela nepropadnou všechny naše zavedené politické strany, a něco podobného nebude pokračovat i u sousedů, Evropa má předem po smrti. Ale není to podmínka k přežití dostačující, ještě jsou ve hře volby v USA, ještě hrozí válka. Děda.

   Vymazat
 11. Ohledne Dallasu ! Hillary a voleb.
  Zlo dela Hillary, ktera stale cernochum prednasi, ze jsou obetmi rasismu.
  Ona to dela proto, aby cernosi volili demokratickou stranu za kterou ona, bude nominovat na presidentku.

  Zakony zv. Affirmative Action cernochy OBROVSKY
  zvihodnuji. Dostavaji prednostne pozice, ktere patri vladnim urednikum, jsou zvihodnovani ve skolech v praci a cim vice dostanou, na ukor vsech jinych, tim vice chteji.

  Nikdo je nema rad a oni to vedi. Maji nejvetsi kriminalitu na svete. Vztahy k nekterym rasam jsou spatne a velmi napjate...

  Panove v pripade , ze Hillary bude presidentka, tak Neocons se rozjedou proti Rusku...
  Mam dojem, ze Rusove o tom vi. (Nevim to vsak urcite, protoze nerozumim rusky a neumim cist jejich internet.)
  Nevim co si mysli.

  V pripade, ze vyhraje Donald Trump, tak se uvolni mezinarodni napjeti. Trump chce v Rusku NAKUPOVAT. On uz ma vypracovan i nejaky seznam nakupu.
  Bylo by fain, kdyby se sesli, treba v Praze na polovine cesty.
  V pripade valky my VYMREME VSICHNI.

  Sledujte Cleveland Ohio 18.7. 2016.
  Trump tam musi zkrotit GOP a delegaty, kteri se nechali podplatit jinou stranou.

  Policajti si vcerejsi masakr v Dallasu NENECHAJI libit.
  Napred pulnocni zpravy hlasily 3 mrtve a ted je jich uz 5.
  Centrum Dallasu je uzavrene. Ti co pracuji v centru tam vubec nesmi jit a policajti z jinych mest jedou na pomoc.

  V pripade, ze do Dallasu prijede Narodni Garda, tak s cernochy ji konec.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslim, ze vedi. Kouknete sem:
   https://www.youtube.com/watch?v=ZcLwvoybihM

   Pokud pride Hillda - tak bude hodne krve.
   Pokud prijde Trump - bude ji mene.

   Vymazat
  2. To jsou Američané tak zblblí, že se sebou nechaji takhle vorat?

   Vymazat
  3. Někteří ví, někteří neví a jsou jen amerikanisté, kteří by rádi posloužili někomu z Ameriky.
   Vždyť AMERIKA to je NĚCO. Černý brejle na palici a žvejkačka u ucha.
   Chtěli být kovbojové, a tak ho i dostali. Teď budou muset střílet, i kdyby to bylo do sebe navzájem.

   Vymazat
 12. Uz je to vyposerovano pro vrahy policajtu.. Policie uz jednoho z vrahu chytla ! On prohlasil, ze chce zabijet vsechny bile lidi a hlavne bile policajty.

  Panove to neni nic noveho ! ! !
  Pri mem poskakovani po svete jsem to videl a
  slysel uz 100 x !

  Mam casto silnou zlost na media, ktera tutu vec zatajuji a nebo zlehcuji. Oni vas neiformuji o nicem realisticky.
  Oni slouzi specialnim zajmum, kteri maji svoji agendu.
  Oni vas "VYCHOVAVAJI", tak jak se prorekl Libor Stejskal z Aktualne CZ.

  Vim urcite , ze ceska policie o techto vecech vubec nic NEVI. Od policejniho pucfleka, az po generala Tuheho a plukovnika Slachtu, oni nevi o vztahu ruznych ras VUBEC NIC.

  Vsichni lezou do zadele Merkerove, ktera zasadila Evrope smrtelnou ranu !

  Moje generace pomalu odchazi a vy si jednou vzpomenete na moje slova.
  Policajti v Cesku ! NEVERTE hlupakum co prosazuji politickou korektnost , nebo vas to bude stat zivoty, jako tem policajtum v Dallasu... To byli mladi lide a jejich manzelky se jich nikdy nedockaji, az jim bude koncit smena.
  Koncim panove, jdu se hadat na americky internet a vyplnit prihlasku k Narodni garde, coz bude zase na hovno. Oni nechteji duchodce.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle všechno je jen důsledek předchozí politiky v USA.
   A protože EU je nátlaková organizace na Rusko, která podléhá řízení z USA, tak proto již dávno bylo přijato rozhodnutí o přijímání migrantů.

   EUROMED
   http://narodnidemokracie.cz/euromed/

   Vymazat
 13. Dříve charta, dneska chátra
  po ďáblovi v nebi pátrá.

  OdpovědětVymazat