Reklama

.

.

pátek 26. srpna 2016

Co lidé očekávají od státu aneb inventura státu a evropských rádoby hodnot

Gerd
26. 8. 2016   Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com


K napsání článku mě přiměla skutečnost, že jsme dnes hojně zaplavováni definicemi všeho, co nám poskytuje demokracie a stát, ale nikdy, co od státu skutečně občané očekávají. Pokud se někdy někdo takto zeptá, je obvykle odbyt citátem Johna Fitzgeralda Kennedyho: „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“

Tím se nám ale úplně ztrácí jakákoliv snaha dobrat se, co skutečně občané od státu očekávají a měli by chtít.
Důkladný sociologický průzkum by byl žádoucí, když už stát vyhazuje peníze na vše možné (třeba Evropské hodnoty) stylem ožralého námořníka. Je pak jen smutné, že tak zajímavou a potřebnou oblast přání občanů dosud nikoho nenapadlo prozkoumat /alespon není veřejně známo, že ho to zajímalo/. Přitom jde o témata, jejichž správné zpracování může vyhrát volby.

Dnes jsme hojně zaplavováni termínem evropské hodnoty, lidská práva, demokracie a práva menšin, aniž by byl daný model společenského uspořádání státu podroben revizi. Ta je dost zásadní a nezbytná k tomu, abychom pochopili, proč jsou vlastně kmenové skupiny v Amazonii a Africe docela spokojené a možná žijí lepší život než my sami. Mimochodem, slyšeli jste že existuje Světový index štěstí, který je pravidelně celosvětově zkoumán? Například zjištění z roku 2014 vydali , nikoli poprvé tyto výsledky, které mohou šokovat:
Na zdroji najdete další podrobnosti, já jen uvedu, že naše země, jejíž HPI je 39,4 a zajišťuje jí tak ve světě nepříliš lichotivé 91. místo. Naši slovenští sousedé nás předběhli, jejich skóre je 40,1, díky čemuž jsou o tři místa před námi.

Není někde tady odpověd proč je demokracie, svoboda a lidská práva přinesená US Army do muslimských zemí zcela neúčinná až kontraproduktivní? Například protože po likvidaci jednoho diktátorského režimu dochází k nárůstu moci teroristů, kteří už ohrožují i nás. Protože sama naše demokracie nás nenaplňuje a nečiní automaticky šťastnými.

Je snad za tím snaha sjednotit lidstvo na bázi ideologie potrhlého pouštního loupežníka se zálibou v pedofilii a vydávajícího své epileptické záchvaty za boží zjevení? Protože nic jiného nám ideologie vhodná leda pro kočovné pouštní kmeny nenabízí. Jen tu poušť, duševní i materiální.

Ani evropští politici plkající své nacvičené přesládlé projevy, kteří se jinak vyznačují nebývalým cynismem, který překoná jen jejich egoismus a tupost, nám nenabízejí žádné řešení. Jen mluví o evropských hodnotách a lidských právech. Je to obsahově stejný význam, když Jakub Janda pojmenuje svou neziskovku Evropské hodnoty a v klidu žije z vládních i evropských grantů. Česká vláda takové granty poskytuje hojně a ráda, aby se páníček v Bruselu na Bohouška nerozzlobil. Proto Bohuslav Sobotka tak prosil Jean-Clauda Junckera, agenta programu Gladio z dílny NATO (na takovou informaci by Brusel rád zapomněl, ale důvod, že Jean-Claude Juncker opravdu pracoval a nejspíše ještě pracuje pro rozvědku NATO, stál za jeho nuceným odchodem z čela lucemburské vlády), aby zůstal ještě ve své funkci. Osvědčil tak loajalitu k nevoleným bruselským elitám po vzoru stejných kariéristů z dob normalizace ČSSR.

Zamyslel jsem se však nad rozdílnými společenskými uspořádáními a hledal společné myšlenky a hodnoty, které drží státy pohromadě jako tmel. Když pomineme náboženství jako princip již přežilý a definitivně se hroutící pod muslimskou invazí, nebo národ dehonestovaný multikulturní společností, nebo požadavek společného území, který v multikulturní Evropě už dávno neplatí, jsou dalšími hodnotami udržujícími státy pohromadě jen ideje:
– bezpečí
– rovnost příležitostí
– spravedlnost

Doufám, že čtenáři sdělí v diskuzi další ideje, které by držely státy pohromadě, ale další než 5 vyjmenovaných (3 výše + náboženství a národ) jsem nenašel.

Bezpečí je celkem jasné, bezpečí osobní i ochrana majetku. Při záplavě muslimských imigrantů a toleranci policie k jimi páchaným trestným činům, žádné bezpečí v ČR nevidím. Tedy ne takové, aby odůvodnilo tak vysoké daně. Naopak, evropské rádoby elity jsou vysloveně nebezpečné všem obyvatelům EU. Bezpečí byl ale první požadavek, pro který se lidé sdružili do tlup a pro který se zvířata houfují do stád a hejn. Dosavadní evropské státy nabízejí více bezpečí a ochrany pachatelům než jejich obětem, nově příchozím než starousedlíkům. Tím chybí další nezbytný tmel soudržnosti státu, rovnost příležitostí.

Rovnost příležitostí pro většinu osob ve smyslu, jak si kdo ustele, tak si kdo lehne. Někteří se toho snaží dosáhnout omezením role státu, jiní jejím posílením, aby příliš velká ekonomická moc malé skupiny osob neznamenala nerovnost pro zbytek populace. Nedaří se ani náhodou, nejsme si rovni a žijeme ve věku vskutku zlatém. Za zlato je moc, přátelství i láska (jen jsem si vypůjčil výrok Ovidiův). Navíc korunováno politickou korektností a pozitivní diskriminací, která zase diskriminuje jinou skupinu lidí. Ovšem nikdy žádný stát nedokázal zajistit úplnou rovnost příležitostí. Ta je možná jen na úrovni malé skupiny lidí, kteří se některých svých práv dobrovolně zřeknou ve prospěch jiných lidí, kteří však takovou oběť vyvažují v citové rovině nebo jiným způsobem, vždy ale recipročně. V případě státu jde o zřeknutí se práv vynucené a z hlediska protěžované menšiny nijak doceněné. Proto by mělo úplně přestat a nastat opravdová rovnost příležitostí tím, že dojde ke zrušení jakékoliv diskriminace, a co nejdříve té pozitivní.

Lidé se dokáží smířit, že některé nerovnosti ovlivňuje náhoda, místo a rodina, kde se dotyčný narodí. Nedovedou ale pochopit, pokud někdo dosáhne akumulace majetku porušením pravidel chování, což je nejčastější způsob zbohatnutí. Na lokální úrovni je situace řešitelná, na státní nikoliv, protože současný právní systém více chrání některé pachatele více než jejich oběti.

Spravedlnost ve smyslu rovnosti obyvatel před zákonem, v posuzování činů a myšlení a v možnosti svobodně hlásat své názory. Ani to dnešní stát nezajišťuje. Znásilnění spáchané imigrantem je omluveno pod záminkou frustrace, soudce je možné si koupit (V ČR je 3066 soudců a vzhledem k množství soudců usvědčených ze spáchání morálně zavrženíhodných činů jako protěžování stran sporu, korupce, podvodné konkurzy, úplatky za vynesení mírnějších rozsudků, alkoholismus, nedodržování pracovní doby je jejich poměr oproti poměru takových činů v ostatní populaci relativně vysoký. Tím spíše, že má jít o osoby prověřené, s vysokým morálním kreditem a zcela zásadové).

Spravedlnost byla a je více nakloněna tomu, kdo má peníze, než tomu, kdo má pravdu. Soudy a policie nehledají pravdu, ale chtějí co nejdříve zahladit nepohodlné kauzy a usvědčit jakéhokoliv pachatele a mít uzavřený případ. Spravedlnost pak dostává na frak a lepších výsledků by možná dosáhl středověký ordál, kdy měl nevinný teoretickou šanci svou nevinu prokázat navzdory všem. Dnes je spravedlnost zaplevelena urychlením řízení, kdy soudy vůbec nezkoumají, zda vyšetřující policista nebo státní zástupce neupravil výpověď obžalovaného, aby tím lépe dokázali uskutečnění trestného činu. Nebudu jmenovat konkrétní případy, ale je jich dostatek, a soudy první instance až příliš často nekonají svou povinnost nestranně prozkoumat důkazy proti obviněnému. Nezkoumají vůbec nic a je jim dost jedno, zda odsoudí nevinného. Zdaleka ne všem soudcům, ale těch lhostejných lemplů je mezi soudci prvních instancí na můj vkus opravdu hodně.

Navíc český soudní systém je zatížen značnou libovůlí soudců, kdy nelze předjímat výsledek rozhodnutí soudu. Stejný případ u dvou soudců může mít diametrálně odlišný rozsudek.

Nejsme si všichni rovni před zákonem, existují výjimky, které vyvoleným jedincům umožňují kašlat na zákony platné pro ostatní populaci. Dokud by takových výjimek bylo málo, nejedná se ještě o ohrožení státu. Ale pokud jich je hodně především kvůli korupci, eroze státu dosahuje velmi vysoké pravděpodobnosti.

Státy se staly již natolik složitými, a zákony a normy společenského uspořádání natolik komplikovanými, že obyčejní lidé mají daleko větší šanci dosáhnout všech 3 práv (bezpečí, rovnost příležitosti a spravedlnost) na lokální úrovni než v prostředí státní byrokracie. Protože se státy příliš vzdálily idejím, pro které by je jejich občané podporovali, nezbývá státům, než aby se obrodily nebo zanikly.

V případě EU je konání nevolených bruselských elit v příkrém rozporu s uvedenými 3 právy občanů. Protože EU není schopna vnitřní obrody, směřuje k zániku, kdy bude nahrazena právem šaría. To se dokázalo prosadit kvůli své jednoznačnosti a celkové nekomplikovanosti. Zloděj prostě přijde o ruku, podruhé o jinou část těla a potřetí je sťat a vyřazen ze života ostatních občanů. Tedy obyčejný zloděj, protože úplatnost muslimských soudů je smutně proslulá a bohatý zloděj skoro jistě vyvázne, pokud obětuje část získané kořisti.

A evropské myšlenky a hodnoty jako humanismus, tolerance, milosrdenství a odpuštění? Díky konání bruselské elity jsou z nich již dávno jen vyčpělé floskule nebo v lepším případě jen nepotřebný balast, který nás jen oslabuje v soupeření dvou civilizací. Ta naše v souboji prohrává právě pro svůj humanismus, toleranci, milosrdenství a odpuštění, protože druhá strana není schopna téhož, a v takových hodnotách spatřuje slabost, skrze níž může dosáhnout vítězství.

Snad jsem definoval všechna rozumová témata (bezpečí, rovnost příležitosti a spravedlnost), která v mnoha obměnách nacházíme na předvolebních plakátech. Citová témata jako náboženství a národ nejsou uchopitelná logikou a musí být chápána v rovině pocitů.

Nejsilnějším motivačním argumentem na voliče je strach a prostřednictvím osobního „bezpečí“ (boj proti kriminalitě a terorismu) nebo hrozby majetkové likvidace existence díky chybějící „rovnosti příležitostí a spravedlnosti“ (zneužívání pravomocí a korupce ve státní správě, nepředvídatelnost soudních rozhodnutí) je dost často používán v předvolebním boji a vždy účinně. Tím účinněji, čím větší je riziko ztráty existence (fyzické nebo majetkové).

Optimální volební program politické strany tedy musí postihnout celkem 5 témat:

– náboženství a postoj k němu (odluka církve od státu, zákaz netolerantních církví a sekt)

– koncept národa (byť mírně ve smyslu srocení příznivců kolem jednoho společného symbolu nebo důrazněji kolem jedné ideologie)

– bezpečí

– rovnost příležitosti

– spravedlnost (poslední 3 rozebrány výše).

Pokud politická strana nebo kandidát dokáže na uvedených tématech oslovit dostatečnou část populace, získá více hlasů. Potíž je, že citová témata (náboženství/ideologie a národ) jsou diametrálně odlišná pro každou skupinu voličů jinak, a voliči takovou odlišnost dokonce vyžadují a dávají najevo i vnějšími znaky (třeba plackami s nápisem Volte …).

Rozumová témata (bezpečí, rovnost příležitosti a spravedlnost) jsou si zase ve svých programech natolik podobná, že mezi stranami není prakticky žádný rozdíl. Celá situace se pak jeví, jakoby politické strany hlásaly vždy jen jeden program s drobnými obměnami, který však politici po zvolení odmítají plnit do doby, kdy jsou nahrazeni někým jiným.

Přitom by stačilo, kdyby politik splnil aspoň část slibů a zbytek nesplněných slibů zařadil do další kampaně s tím, že mu opozice, straničtí kolegové, nadnárodní instituce nebo samozvané elity národa nedovolili splnit zbytek slibů. Jednou by taková omluva politikovi prošla.

Důležité je, aby dostatečně přesvědčivě zargumentoval voličům, že se opravdu pokusí splnit maximum z daných slibů.

Protože je pro nás poměrně obtížné sledovat témata na české politické scéně, můžeme je sledovat v prezidentských volbách USA. Zde je příčina úspěchu D. Trumpa, který přes četné přehmaty dokázal nějakým způsobem všechna témata uchopit (vymezil se vůči islámu, chce učinit Američany velkými, chce přestat intervenovat všude v zahraničí a urovnat vztahy s protivníky diplomaticky, je pro odbourání přílišné politické korektnosti dusící daňové poplatníky USA) vyjma spravedlnosti. Dokázal tak učinit docela přesvědčivě a tak získal poměrně významnou část voličů, přestože si znepřátelil elity US A. Ale jak ukázal příklad prezidentských voleb v ČR, sázka na elity volby opravdu nevyhrává. Pokud D. Trump dokáže pokrotit svůj temperament, může dostat tolik hlasů, aby usedl v Bílém domě. Jeho největší potíž je, že předem vybraný kandidát H. Clintonová se těší nebývalé přízni elit a díky své překorektní mluvě nebudí kontroverze. H. Clintonová ale také nebudí žádné emoce, které by její příznivce stmelily. Jde o příliš hyperkorektní produkt americké politické scény, který se sice všem zavděčí, ale nikomu neimponuje. Má jedinou výhodu, podporu těch, kdo ovládají sčítací stroje.

Sledujme další průběh vystupování prezidentských kandidátů. Pokud se ve svých úsudcích nemýlím, D. Trump ubere v urážkách (vyjma urážek H. Clintonová), zatímco se H. Clintonová bude snažit ukazovat charisma, které nemá. Pochopitelně výše uvedená témata můžeme aplikovat i na jakékoliv jiné politiky a volební kampaně.


Otázka do diskuze (na Kose zostra):

Které další ideje drží stát pohromadě natolik, aby při jejich fatálním nedostatku došlo k rozpadu státu?

A opravdu se těším na odpovědi, protože se zdejší čtenáři a ostatní autoři vyznačují značně vysokou úrovní myšlení a životní moudrostí na rozdíl od salonních blábolistů z pražské kavárny.

58 komentářů :

 1. Někteří nic neočekávají a hned jednají. Kradou, kde mohou, v rámci platných zákonů.
  A stát řízený židozednáři jim to svými zákony umožňuje.
  Je to tunel, jak má být.
  Kdo si umí vydělat, je prostě borec.
  Kdo neumí, ať chcípne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Česká stopa „inkontinentního“ George Sorose: Jan Schneider sledoval cestičky peněz. A narazil na staré známé
   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ceska-stopa-inkontinentniho-George-Sorose-Jan-Schneider-sledoval-cesticky-penez-A-narazil-na-stare-zname-450717

   Vymazat
 2. Při volbách pozor na známé strany.
  KDU-ČSL
  A Krym je stále ukrajinský, ať se Putin s Lavrovem nediví. Promlouvá lidovecký poslanec Benešík....

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Merkelova-je-symbolem-Evropy-musela-volit-mezi-spatnym-a-jeste-horsim-resenim-A-Krym-je-stale-ukrajinsky-at-se-Putin-s-Lavrovem-nedivi-Promlouva-lidovecky-poslanec-Benesik-450458

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Černoprdelníci byli vždycky proti státu.
   Klaněli se Německu vždy a všude.

   Vymazat
  2. Ukrajinský zástupce v humanitární podskupině kontaktní skupiny Viktor Medvedčuk prohlásil, že Krym je součástí Ruska a nevrátí se pod kontrolu kyjevské vlády. Řekl to v interview pro Radio Liberty. „De facto, bohužel, patří (Krym) Rusku. Nečekejte, že poloostrov bude navrácen Ukrajině," prohlásil Medvedčuk. Dodal, že kyjevská vláda sama odradila krymské obyvatele. „Kdyby si kyjevská vláda chtěla vrátit poloostrov, nezastavila by přísun elektřiny, vody, nezavedla by ekonomickou blokádu a nebránila dopravě nákladů," zdůraznil ukrajinský zástupce. 24. srpna přiznal první ukrajinský prezident Leonid Kravčuk, že Krym patří Rusku. „Je již součástí ruského federálního systému. Je to fakticky Rusko," zdůraznil bývalý prezident.

   http://cz.sputniknews.com/svet/20160826/3755261/ukrajinsky-zastupce-minske-jednani-Krym-soucast-RF.html

   Postihne ho přísný trest. Nedostane kobližek od Nulandové.

   Vymazat
  3. Na Ukrajině je mírou štěstí Jeden Bandera.
   Podjednotka je Kobližek Nuland.
   A za desetinnou čárkou Podpindosova pochvala.

   Vymazat
  4. Hlavně aby se občané žijící na Krymu nedozvěděli, že Krym je stále ukrajinský. To by se mohlo Putinovi vymstít.

   Vymazat
  5. To máš pravdu. Mohli by se dobrovolně nechat od banderovců třeba prostě spálit.
   To by Putinovi udělali čáru přes rozpočet.

   Vymazat
  6. Proč tady diskutující žvatláte o Ukrajině? V článku o ní není zmínka, článek je úplně o něčem jiném. Je o našich poměrech, ale pro diskutující ( z novinek( je toto typické. Články jsou pro ně jen prostředkem k tomu, aby mohli žvatlat úplně něco jiného, zatáhnout ostatní na platformu, která je v diskuzích zajímá nejvíc, a už se obecně žvatlá úplně od věci. Snad napíšete něco, co souvisí s obsahem článku - ne?

   Vymazat
  7. Krym je především Tavrický! Severní část stále okupujou banderčici! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Tavrick%C3%A1_gubernie

   Vymazat
  8. Strč si Krym do zadku ty hňupe! Piš příspěvky k článku ty banderčíku! Vy krvežízniví pitomci nedáte pokoj! Najděte si nějaký válečnický server a neotravujte tady soustavně -psát příspěvky k jinému námětu nejste vůbec schopni!

   Vymazat
  9. Nejlepci jsou bukvice vzrustu 1 m metr . Nemusi se krcit ,pak boli v zadech . At zije Zikrt je ze stejne synagogy jako ja

   Vymazat
  10. 0:23 - radši mrkni na mapu v odkazu, ať nezůstaneš blbem do smrti!

   Vymazat
 3. paragrafy by měli platit pro všechny ale to je scifi stejně tak rovne přiležitosti viz dotace pro bohate a nakonec silnični pravidla jak pro chodce tak pro ciklisty tak pro řidiče a nejduležitějši zrušit imunitu nadlidi a zrušit statem placene cirkevni iluzionysty a to bez nahrady s vracenim nakradeneho za tisice let

  OdpovědětVymazat
 4. K rozpadu státu dochází pomocí vnějších vlivů, které jsou následně podporovány i zevnitř.
  Špatně položená otázka.
  Mělo být spíše "Jaké idee mohou stát rozbít".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nenávist, závist, moc, území, jazyk, nerostné bohatství, peníze, neukojené touhy minulé i současné .....
   vše podporováno neziskovkami.
   V jednoduchosti je síla.

   Vymazat
  2. To je hloupost, otázka je s ohledem na obsah článku položena správně. Lidé se houfovali, aby přežili. Vytvářeli si pravidla pro přežití, nejdžíve zvykové právo, které později přešlo do práva psaného. Co sjednocuje národ - jazyk, historie, územíspolečně sdílené hodnoty, pravidla -"proto jsou zákony dány, by silnější nemohl vše". Klasika si najděte sami. Ještě k tomu, proč je otázka položena správně (otázka je obecně důležitější než odpověď) - protože na tyto základní státotvorné hodnoty je veden útok a musí být hájeny extrémně! Po ovoci poznáte je (Matouš) - ten, kdo útočí na tyto definované státotvorné hodnoty, útočí na stát. je vcelku jedno, jestli to dělá z blbosti, nebo vychcanosti, za sóročovo třicet stříbrných. To je podstata toho, proč je otázka položena správně a proč je na ní odpověď důležitá. Dobytek rozvračecký poznáte napřííklad podle toho, že tvrdí, že za to a to v naší historii se musíme stydět, za to a to omluvit, ty aa ty jsme nepravedlivě vyhnali, když voni nás chtěli jenom vyvraždit ..... - kryjí se do hávu krásných slov a pojmů, ale je to jenm hnůj. Proto není lehké oddělit zrno od plev. Co je extrémně sere, je "VLASTENECTVÍ" - to kolem sebe potom nekontrolovatelně vystřikují ty svoje mozkové ejakuláty a pokouší se o ně infarkt. Tož buďme vlastenci a oni vychcípají. Buďme hrdí Češi, Slezané, MOravané, Slováci. Buďme hrdi na svou historii a obhajujme ji. Stát nejsou čláfenberci, kraďousci, Bohušové, zloději a lumpové - STÁT JSME MY!!!! Slušní lidé, VLASTENCI, naše rodiny, naši blízcé, naši spoluobčané.

   Vymazat
  3. Bravo! S tebou souhlasím!

   Vymazat
  4. Vlastenectví se neučí ve školách a bohužel ani v rodinách a to je velmi špatné.

   Vymazat
  5. To nám usilovně chtějí vzít.
   Způsobem je přechod do EU a nechránění si hranic s následnou islamizací.
   Merkela vede. Na projektu se podílí i francouzští židozednáři spolu s britskými kolegy placenými ze SA.

   Vymazat
 5. Když už byli zmíněni ti soudci, stále mi ještě nikdo nedokázal vysvětlit rozdíl skutkové podstaty vyvěšení trenýrek na pražském hradě, resp. výměna (a ztráta) prezidentské standardy za zmíněné trenýrky a namalováním tykadel (tím pádem znehodnocením předvolebního bilbordu) vylepeným politikům. V obou případech vidím politickou recesi se vzniklou škodou v řádech několika desítek tisíc Kč. Přesto byli vyvěšovači překvalifikováni do přestupkového řízení a malíř tykadel dostal rovnou podmínku s náhradou škody. Z principu nesouhlasím s žádným typem vandalismu, tak že nemám problém s náhradou škody. Když už ale soudkyně Langerová posoudila míru nebezpečnosti politické recese do trestní roviny, měla by se tato držet principem, padni komu padni. Podobným verdiktem měli dopadnout vrhači vajec i vyvěšovači trenýrek. Protože tímto "výkladem" práva (nikoliv spravedlnosti) nám naše justice dala jasně najevo, že právo bude stát vždy na straně peněz a majetku. A tak tomu bylo v minulosti a bude tomu i v budoucnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Soudci byli vždy křiví zrovna tak, jako jejich paragrafy.
   Jsou ostudou lidského plemene.

   Vymazat
  2. Rozdíl? Rozdíl je nebetyčný. Tykadla jsou namířena proti politické straně a soudila to manželka místopředsedy (nebo nščeho takového) ODS. Pošpinění prezidentské vlajky je útok na státní symbol, tedy na stát, v tomto případě zakrývaný útokem na osobu prezidenta. V první případě jde hovořit o vyjádření politického názoru poškozováním cizí věci (pro uvedené sotva přestupek), ve druhém jde o útok na stát, poškozování cizí věci a výtržnictví - trestné činy.

   Vymazat
  3. Pane Hricáku, to se mýlíte. A bohužel účelově. Zjistěte si, jak zněl výrok soudu v případu namalovaných tykadel a za co pan Smetana dostal následný trest. Petr

   Vymazat
  4. 21,23

   Tak jsem si to oživil. Smetana dostal náhradu škody a 100 hodin veřejně prospěšných prací. Ale vy jste mne asi nepochopil. Zatímco Smetana odešel od soudu s trestem (tudíž spáchal trestný čin) ,Ztohoven byli odkázáni na přestupkové řízení(tak že trestný čin nespáchali). Přitom oba případy jsou, alespoň podle mne srovnatelné jak projevem, tak vzniklou materiální škodou.

   Vymazat
  5. Pan Hricák má pravdu. Kdo tvrdí, že u nás jsou soudy nestranné a spravedlivé, tak ten je padlý na hlavu.

   Vymazat
  6. Přijde doba, kdy bude znít věta "Zastřel si svého soudce."
   Soudci jsou jako vykladači Bible, kněžouři. Jen samý klam a zlý jazyk. Touha po moci a penězích je spojuje u jednoho koryta.

   Vymazat
  7. Já tam vidím zásadní rozdíl. Smetana domaloval tykadla několika bezvýznamným politickým nulám a byl odsouzen za údajné spáchání trestného činu soudkyní, která byla v evidentním střetu zájmů. Ti primitivové "Zto hoven" zhanobili resp. zničili symbol státu (nikoli konkrétní osoby) a údajně žádný trestný čin nespáchali!? (O jejich primitivizmu svědčí i jedno z jejich dřívějších "vystoupení", které se bohužel nepřipomíná, kdy se veřejně defekovali ve výstavnbích prostorách Národní galerie, aby tak "protestovali" proti jejímu vedení).

   Vymazat
 6. Na to je jednoduchá odpověď.
  Jak se do lesa volá,tak se z lesa ozývá.
  Nejde to jinak,pokud politik,zastupitel jedná špatně,občan nebude jednat jinak.Podobně zmiňovaná soudní moc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak mi pověděl jeden policista.
   "Na chudý musí být přísnost."

   Vymazat
  2. To že na chudý lidi musí být přísnost, to už říkal Jaroslav Hašek. Taky měl hesla "více korupce, kdo nečúrá s náma čúrá proti nám", taky kandidoval ve volbách za Stranu mírného pokroku v mezích zákona. Takovej satirik by se dneska hodil. Poslední slušnej člověk, kterej uměl nazvat věci pravým jménem a nebál se, Karel Kryl umřel bohužel moc brzo!

   Vymazat
 7. Atributy státu :
  území, jazyk, armáda, měna, zvyky, vláda,


  kolik jsme už stratili ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ztratili jsme:
   - vládu
   - armádu
   Pracuje se na ztrátě zvyků, potom přijde jazyk, následně území, měna se přidá sama.

   Vymazat
 8. HOOORIII ! (Na Barandove hori Potemkinova vesnice a v Cesku hori demokracie. Pssst ! zapalil to cenzor.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. hořííí - hasiči hovno hasí hledají hydrant hoří holínky hospodáře hanáka - humus - hoří hanákova honda - hasiči haste hovada !! atd.

   Vymazat
  2. Ty musíš být příkladný blb! V článku není o požáru na Barrandově ani slovo - a ten druhej blbec 22.23 - co znamená to, co napsal? Nějakej odchovanec zvláštní školy? Vychodil alespoň čtyři obecné? Jděte už chrápat pitomci - co sem píše za bagouny, to je děs.

   Vymazat
  3. vichoďil sem jen dvjě

   Vymazat
 9. Bude aneb nebude válka?delat zásoby na 10 dnú abrát si volno?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pořádně se nažer a vydržíš i dýl.

   Vymazat
 10. Určitě vybrat dovolenou, ať o ni nepřijdete:-)

  OdpovědětVymazat
 11. Neodsuzuje chudáka Jandu. Má svůj malý lidský problém. Jako pornoherec si ho potřebuje dát prodloužit a rozsirit. A to stojí peníze. A když teď US partneři vydávajį peníze na boj s putinskou propagandou, tak kdo by toho nevyužil?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je všechno z toho, že ho nevzal do zaměstnání Klaus.
   Kdyby ano, tak právě teď mohl obhajovat obchody s Čínou a byl by zaměřen protimigrantsky.
   Vaška by si honil stejně. Asi s hradní stráží.

   Vymazat
 12. 21:20 ! VALKA BUDE na 100 % - vyhraje-li volby Hillary !
  VALKA BUDE v malem meritku (rasova) vyhraje-li volby Donald Trump ! 90 % vseho co se deje v ulicich americkych mest NEVITE, a ja vas nemohu informovat ! Mam zalepenou hubu cenzurou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máš dobrý přehled a informace ... naprostý souhlas a to z mnohých úrovní řízení ....

   Vymazat
  2. 23:08 Tak nám to podávej nějak skrytě v neurčitých náznacích.
   My si to přebereme. Jsme na to totiž z předchozích dob zvyklí.

   Vymazat
 13. Hořící Barandov je odpověď USA-BRUSEL-VATIKÁN-TEL AVIV, na české gesto Merkelové ...

  Jeden může odhadovat, že ta NAZI máma - tady byla požadovat na Česku nějakou provokaci vůči Rusku co by vedla k válce .... nebo dávala nůž na krk a byla se ujistit zda Česko bude bojovat proti Rusku a Zeman ji dál pravého háka ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jděte do prdele váleční krvežíznivci - článek je úplně o něčem jiném! K čemu vlastně tady diskutujete? Pročvachtáváte pořád to samé trapáci. Příspěvky, které nejsou k článku, by měly být smazány, můžete si jít žvanit o válce, Ukrajině a Trumpovi někam do hospody.

   Vymazat
  2. 0:26 - čím bys byl bez války a prolité krve? Jen to čím opice jest člověku ... posměchem či bolestným studem! A tím má být i jednou člověk budoucímu Nadčlověku, jenž vzejde pouze z krve a válečného ryku! A pak se teprv naplní dějiny, neb jen Nadčlověk je smyslem Země ...- https://www.youtube.com/watch?v=a53s4jyCqqU

   Vymazat
  3. Pozn.: U videa vosol zvuk!!

   Vymazat
 14. Pornojanda je tím pravým zástupcem těch euroislamistických hodnot.Pryč se socany, EU a stále vměšujících se USA, kteří přivedli Evropu do existenční destrukce národů!

  OdpovědětVymazat
 15. 0:26 = NEDOMRDEK, nam bude diktovat o cem zde mluvit, ci nemluvit !
  Clanek je o Trumpovi ! Umis cist ? Az prijde honolulu, tak to vysvetli.

  OdpovědětVymazat
 16. Myslím, že táto diskusia autora článku sklame - okrem Anonymní26. srpna 2016 19:57.
  Spomenutých päť hodnôt je základ. A vlastenectvo - nás, starších, ešte v škole k nemu viedli.
  Ja jednu tému doplním: možnosť obživy. Áno, aj priaznivým a spravodlivým (zasa tá spravodlivosť) podnikateľským prostredím, ale nie každý má podnikateľského ducha. Veľa ľudí chce proste pracovať a byť za svoju prácu adekvátne ohodnotení, nebyť zotročovaní. Aj Nulandová mala uľahčené poslanie, keď väčšina dospelej populácie chcela mať otvorenú cestu na Západ a tam pracovať. Ale čo je to za štát, ak tam ostanú iba starci a deti? Pardon, že som zabrúsila aj ja na Ukrajinu, ale je to vypuklý príklad. Deje sa to aj u nás. Mladí ľudia vyštudujú a hodnoty vytvárajú v inom štáte.
  Pivonka

  OdpovědětVymazat
 17. Zem pro tebe ale ty pro zem. To je veliký rozdíl od státu. Kulturně jsme dospěli k tomu, že většina lidí je egoistická a pro méně úspěšné nemá porozumění. Parazitizmus se stal moderním hrdinstvím. Vzdělávání občanů je zaměřeno pouze tímto směrem a humanismus je nadávka. Šíření perverze je Inn. MOTROK 21 STOLETÍ.

  OdpovědětVymazat
 18. Jedinou cestou pro udržení EU , která bude fungovat ku prospěchu národů v současné době cesta národně-socialistická, oproštěná od dobyvačných choutek a respektující hranice států jak jsou vytyčeny

  OdpovědětVymazat
 19. Hodnoty EU, hodnoty našeho státu, každý si pod tím představuje něco jiného. Já jsem si přála, aby naše republika byla hrdá a přitom přátelská, aby dobré zákony platily pro všechny a nepoužívalo se dvojího metru. Bohužel, nic takového nenacházím v naší vlasti a ani v EU. Souhlasím z 19.57, jsem VLASTENKA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bruselský alkoholik preohlásil, že hranice států je to nejhorší, co člověk mohl vymyslet.Samozřejmě, plán na likvidací národů a jejich vyspělé kultury, nsvého jazyka, pokračuje.Myslím, že nejhorší, co člověk mohl vymyslet, krom destruktivních zbraní je EU a EK, kde k uplatňování nacistických praktik jim není nic cizí.Pryč s EU, hodně daleko od zvrácených kreatur, krví nasáklých USA a západních hodnot-islamizace národů infikovaných opět středověkým morem.

   Vymazat
 20. Souhlasím s 19.57, z škrtám. VLASTENKA

  OdpovědětVymazat