Reklama

pondělí 1. srpna 2016

ICTY zprostil Miloševiće z obvinění z válečných zločinů

Andy Wilcoxson
1. 8. 2016  slobodan-milosevic.org a inSerbia
 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu rozhodl, že zesnulý bývalý srbský prezident Slobodan Milošević nebyl zodpovědný za válečné zločiny, které se uskutečnily v letech 1992-1995 během války v Bosně.

Trestní tribunál v šokujícím rozhodnutí, které odsoudilo bývalého bosensko-srbského prezidenta Radovana Karadžiće z válečných zločinů a potrestalo ho 40 lety ve vězení, jednomyslně rozhodl, že Slobodan Milošević nebyl součástí „zločinného spiknutí“ za účelem pronásledování muslimů a Chorvatů během války v Bosně.

V rozsudku nad Karadžićem z 24.března soud uvádí, že "senát není přesvědčen o existenci dostatečných důkazů (o tom), že Slobodan Miloševič souhlasil se společným plánem "trvale odstranit bosenské Muslimy a bosenské Chorvaty z bosenskosrbského území".

Soudní senát v případě Karadžiće zjistil, že "vztah mezi Miloševićem a obžalovaným se od roku 1992 zhoršil. Roku 1994 se již nedohodli na dalším postupu, který měl být přijat. Kromě toho nesoulad mezi obviněným a Miloševićem začíná již v březnu 1992, kdy byl již zřejmý nesoulad mezi obviněným a Miloševićem v jednáních s mezinárodními představiteli, během kterého Miloševič a další srbští představitelé otevřeně kritizovali bosenské Srby ze spáchání "zločinů proti lidskosti" a "etnických čistek" a z války pro své vlastní účely."

Soudci poznamenali, že oba, Slobodan Miloševič a Radovan Karadžić dávali přednost zachování Jugoslávie a že Milošević Karadžiće zpočátku podporoval, ale že se jejich názory rozešly v průběhu času. V rozsudku se uvádí, že "od roku 1990 do poloviny roku 1991 bylo politickým cílem obviněného Karadžiće a bosenskosrbského vedení zachování Jugoslávie a aby se zabránilo oddělení či nezávislosti Bosny a Hercegoviny, která by vedla k separaci bosenských Srbů od Srbska. Soudní tribunál poznamenal, že Slobodan Milošević podporoval tento cíl a vyslovil se proti nezávislosti Bosny a Hercegoviny."

Senát ICTY zjistil, že "prohlášení skupštiny (sněmovny) o svrchovanosti Republiky Bosny a Hrecegoviny dne 15. října 1991 při nepřítomnosti bosenskosrbských delegátů, eskalovalo situaci, "ale že Milošević nebyl pro zřízením Republiky Srbské jako reakci na vzniklou situaci". Rozsudek říká, že "Slobodan Milošević se pokoušel zaujmout opatrnější přístup".

V rozsudku se uvádí, že v zachycené komunikaci s Radovanem Karadžićem, "se Milošević ptal, zda je moudré používat 'nelegitimní akty v reakci na jiné nelegitimní akty' a zpochybnil zákonnost vytvoření bosenskosrbského parlamentu."

Porotci také zjistili, že "Slobodan Milošević vyjádřil své výhrady k tomu, jak by mohl bosenskosrbský parlament vyloučit muslimy, kteří byli 'Jugoslávci'".

V rozsudku je také uvedeno, že při jednáních srbských představitelů a bosenských Srbů Slobodan Milošević uvedl, že "všechny příslušníky jiných národů a etnik je třeba chránit" a že "národním zájmem Srbů nemůže být diskriminace".

V rozsudku můžeme číst, že "Milošević dále prohlašoval, že proti trestné činnosti je třeba rozhodně bojovat."

Senát Soudního tribulnálu ICTY dále poznamenává, že "při soukromých setkáních byl Milošević extrémně rozladěný z bosenskosrbského vedení pro zamítnutí Vance-Owenova plánu a proklínal obviněného (Karadžiće)." ICTY také zjistil, že "Milošević se snažil přesvědčovat bosenské Srby. Říkal, že chápe jejich obavy, ale že nejdůležitější je ukončit válku."

V rozsudku se uvádí, že "se Milošević také ptal, zda by svět akceptoval fakt, že bosenští Srbové, kteří (početně) reprezentovali pouze jednu třetinu populace Bosny a Hercegoviny by získali více než 50% území a povzbuzoval je k politické dohodě."

V rozsudku se dále uvádí: "Na zasedání Nejvyšší rady obrany Milošević řekl bosenskosrbskému vedení, že není oprávněno mít v Bosně a Hercegovině více než polovinu území s tím, že 'neexistuje žádný způsob, aby měli víc ... Vzhledem k tomu, že zastupují jen jednu třetinu populace. [...] Zjistili jsme, že nemají nárok na více než na polovinu území - nesmí být odejmuto něco, co patří někomu jinému! [...] Není možné si představit dvě třetiny populace, které jsou napěchovány do 30% území, zatímco 50% území je pro vás příliš malé?! Je to humánní, je to fér?!' "

Při dalších setkáních srbských představitelů a bosenských Srbů Milošević "prohlásil, že válka musí skončit a že největší chybou bosenských Srbů bylo, že chtějí úplnou porážku bosenských muslimů."

Vzhledem k rozporu mezi Miloševićem a bosenskými Srby, soud vzal na vědomí, že "Federativní republika Jugoslávie snížila svou podporu Republice Srbské (v BaH) a vyzvala bosenské Srby k přijetí mírových návrhů."

Rozhodnutí ICTY, že Slobodan Milošević nebyl součástí společného zločinného podniku, a že naopak, "odsoudil etnické čistky" má nesmírný význam, protože Miloševićovi byla dosud kladena za vinu všechna krveprolití v Bosně a ve důsledku toho byly na Jugoslávii uvaleny tvrdé ekonomické sankce. Neprávem obviňování Miloševiće se řadí k invazi do Iráku, která byla provedena jen proto, aby se pak ukázalo, že zbraněmi hromadného ničení nedisponuje.

Slobodan Milošević musel strávit posledních pět let svého života ve vězení. Bránil sebe a Jugoslávii (tehdy už jen Srbsko a Černou Horu) proti falešným obviněním z válečných zločinů během války. Dnes soud ICTY přiznává, že se ji snažil zastavit. Nejvážnější obvinění, kterým Milošević čelil, vedle obvinění z organizování genocidy, byly vztahy k Bosně. Nyní, deset let po jeho smrti, ICTY v Haagu připouští, že v ničem z toho Milošević není vinen.

Soud ICTY v Haagu neudělal nic proto, aby zveřejnil skutečnost, že Miloševiće zbavil viny z účasti na společném zločinném podniku. Milošević byl tiše pohřben a toto konstatování je obsaženo na 1.303 stránkách z celkových 2.590 stránek rozsudku v procesu s Karadžićem, protože soud moc dobře věděl, že většina lidí by se pravděpodobně nikdy neobtěžovala přečíst celý text.

Předsedající soudce v procesu s Radovanem Karadžićem - O-Gon Kwon z Jižní Koreje - byl také jedním z porotců v procesu se Slobodanem Miloševićem. Miloševičovo osvobození soudním tribunálem v procesu s Karadžičem může být známkou toho, jak by soud posoudil Miloševićovu vinu a jak by nakonec rozhodl, alespoň co se týká Bosny, pokud by se Milošević dočkal uzavření svého vlastního procesu.

Je třeba připomenout, že Slobodan Miloševič zemřel za velmi podezřelých okolností. Zemřel na infarkt jen dva týdny poté, co soud zamítl jeho žádost podstoupit operaci srdce v Rusku. Byl nalezen mrtvý ve své cele méně než 72 hodin poté, co jeho právník doručil dopis ruskému ministerstvu zahraničních věcí v němž psal, že se bojí, že ho někdo otráví.

Oficiální zpráva haagského Tribunálu o vyšetřování Miloševićiovy smrti konstatuje, že "byl nalezen Rifamycin AMP (Rifampicin) ve vzorku krve odebraného panu Miloševićovi dne 12. ledna 2006." A "Mr. Miloševićovi nebylo řečeno o výsledcích nic až do 3. března 2006 z důvodu obtížného právního postavení, ve kterém ocitl MUDr. Falke (hlavní lékař Tribunálu) na základě nizozemských právních předpisů týkajících se lékařského tajemství."

Přítomnost Rifampicin (léku, který nebyl Miloševićovi naordinován!) v Miloševićově krvi, který působil proti vysokému krevnímu tlaku a spolu s léky, které bral, zvýšil riziko srdečního infarktu, který nakonec Miloševiće zabil. Přiznání Tribunálu, že věděl o Rifampicinu několik měsíců, ale nesdělil Miloševićovi výsledky jeho vlastního krevního testu, až jen několik dní před jeho smrtí z důvodu "holandských právních předpisů týkajících se lékařského tajemství" je neuvěřitelně chromou a falešnou výmluvou. Neexistuje totiž žádné ustanovení nizozemského práva, které zakazuje lékaři sdělit pacientovi výsledky jeho vlastního krevního testu. Naopak, skrývání této informace před pacientem lze považovat za nekalou praktiku.

To vše vyvolává důvodné podezření, že mocné geopolitické síly raději chtěly, aby Milošević zemřel před koncem svého procesu, než ho vidět osvobozeného a své vlastní zlé lži vyvráceny. Uniklé kabelogramy amerického ministerstva zahraničí uveřejněné na Wikileaks potvrdily, že Tribunál diskutoval o zdravotním stavu Miloševiće a jeho lékařských záznamech s pracovníky velvyslanectví USA bez jeho souhlasu. V Haagu se zjevně nestarali o důvěrnosti zdravotních zákonů, když žvanili o jeho lékařských záznamech, které mělo americké velvyslanectví k dispozici.

Výsledek, že se Miloševićovi dostává v tichosti zadostiučinění, že nespáchal nejzávažnější trestné činy, z kterých byl obviněn, a to tolik let po jeho smrti je neuspokojující. Minimálně finanční náhrada by nyní měla být věnována jeho vdově a jeho dětem a Srbsku by měly být přiznány reparace západních zemí, které se tehdy snažily potrestat Srbsko s tím, že je "Miloševič 'odpovědný' z trestných činů", když nyní jejich vlastní tribunál přiznává, že zodpovědný za ně nebyl a že ve skutečnosti se je snažil zastavit.

 - - -

Poznámka V.D.:

Výsledek soudního jednání v procesu s Karadžićem před Tribunálem ICTY v Haagu je velmi sporný. Stejný autor upozorňuje na stránkách slobodan-milosevic.org na fakt, že žalobci sbírali materiály a fakta proti Karadžićovi celých 20 let (!), neboť válka v Bosně a Hercegovině skončila na podzim 1995. Karadžić sám byl zatčen v roce 2008 (před 8 lety!) a následující soudní řízení se táhlo bezprecedentně dlouho. Po tuto dobu měla obžaloba vyšetřovat a mobilizovat všechny své důkazy a závěry soudního senátu měly vycházet z důkazů nejvyšší kvality. Andy Wilcoxson rozebírá rozsudek a upozorňuje na velmi chabé výsledky a nepodloženou argumentaci rozsudku.

Co se týká výše uvedeného textu: je v něm zdůrazňováno, že bosenso-srbské vedení se dopouštělo genocidy a zločinů. V jiném rozsudku však soudní dvůr ICTY genocidu páchanou Srby v Bosně a Hercegovině popřel. Stejně tak uváděná Miloševićova úvaha o tom, že bosenští Srbové nemají nárok na polovinu rozlohy Bosny a Hercegoviny (BaH), protože tvoří jen jednu tetinu obyvatelstva není podložena fakty ani historickým vývojem. Srbové mají v držení téměř polovinu území Bosny a Hrecegoviny podle katastrálních záznamů. Je to výsledek pozemkové reformy, provedené králem Alexandrem hned po 1. světové válce, při které byly velké statky muslimské (často turecké) pozemkové šlechty rozparcelovány mezi drobné, převážně křesťanské zemědělce. Muslimské obyvatelstvo BaH je převážně obyvatelstvo městské a to ještě od dob Osmanské říše. Před vypuknutím občansko-nábožensko-etnického konfliktu v Bosně a Hercegovině navrhovali bosenští Srbové, že si ponechají pod svou správou 47% území. Muslimské vedení země toto odmítlo a raději vsadilo na válečnou kartu a na pomoc zemí NATO, které chtělo do konfliktu vtáhnout. Po čtyřech letech válčení a téměř 100.000 mrtvých byly uzavřeny Daytonské dohody, které přiznaly bosenským Srbům 49% území, tedy o 2 % víc, než v mírovém návrhu před započetím války! Všechny citace Miloševiće uvedené v textu a v rozsudku soudu je třeba vnímat v kontextu stálých snah muslimského vedení BaH, zlikvidovat samostatnou srbskou entitu v Bosně a to pod různými záminkami (údajná genocida, manipulace s počty zavražděných muslimů ve Srebrenici a netečnost k vyvražďování srbských vesnic okolo Srebrenice, údajná neexistence nároku na tak rozlehlé srbské území v Bosně, atd. atd.) ICTY v Haagu jako jeden z propagandistických nástrojů Nového světového řádu v tomto vychází vstříc muslimům, zatímco pachatele vraždění Srbů z řad Chorvatů a muslimů přechází buď mlčením či osvobozujícími rozsudky (např. Orić, Haradinaj, Thaçi, pachatelé vyvražďování Srbů v Sarajevu, chorvatští generálové Gotovina, Čermak a další velitelé etnické čistky v Krajině a východní Slavonii atd.atd.)


57 komentářů :

 1. Pavel Lepenka1. srpna 2016 17:04

  Spravedlnost bývá někdy slepá. Tento tribunál, když už někoho uzná nevinným, tak to musí být na 1000%. Jejich "páníčkové" z toho mít radost nebudou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Došly peníze (platby se zpožďují, USA na huntě nebo se Neocon Killary bojí posílat úplatky před blížícími se volbami), tribunál pracuje nezávisle (na světovém četníkovi) anebo teď si vás koupím všechny začal říkat v OSN někdo jiný?

   Smazat
  2. Zato ICTY a ti, co za ním stojí jsou odpovědni za smrt Miloševiče a dalších Srbů. Kdo bude soudit je!!!!
   BV

   Smazat
  3. Celý tzv.mezinárodní tribunál je banda vedená režimem USA k odstanění všech vlastenců ,kteří se nechtěli podvolit fašistickému paktu a vždy stáli po boku svých spoluobčanů.Proto byl zločinci také prezident Miloševič ve vězení zavražděný.Nedávno byl zavražděný další -Karadžič.A to bohužel čeká ještě hodně dalších vlastenců.

   Smazat
 2. Základem bylo rozdrobit celek.Původce německo uznalo jednu ze zemí , jako samostatnou.Tímto nastal ten pravý čas rozpadu.Němci nikdy za 2 sv.války nepokořili Jugoslavii.Nyní se to povedlo.
  A ničení Srbska 78 dní bombardování závodů , přehrad, školek.To byla další akce NATA.Zlo a jen zlo přichází od pár lidí , kteří jsou majitelé zeměkoule.Ale Troomp udělá konec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A Germánie v ničení Evropy prostřednictvím loutky USIsraele-báby Merkel pokračuje,ničí národy,vraždí občany a buduje muslimský Chalifát!

   zločas

   Smazat
  2. Dalsi "Hitler" se nepoved. Soud v Haagu je placen a zalozen USA. A vysledky se ale presto ,zase nehrnou. Mezinarodni Zlocin zniceni a zmasakrovani Jugoslavie je je primou obzalobou US "presidenta " Clintona, ktery mel byt predvolan do Haagu jako prvni a potrestan , nebot se stal spolu dalsimi presidenty USA valecnym zlocincem...Jako Hitler a spol....Dalsi valecny zlocinec nemecky kancler take. Stoji za povsimnuti velke pratelstvi a spoluprace jisteho Blaira /taky zlocince mezinarodnich proporci a pritele od MLADI uspesneho a mocneho Saville / hruzny pedofil z BBC/, ktery ani po sve smrti stale nedopusti plnou pravdu o sobe...Cozpak neni nic vubec nic a ani nemuze byt normalni ve svete na zapad od nas??

   Smazat
 3. Svině a ne nezávislý soud ....ussacký lejnosrci!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, ano...
   Pravda vítězí, ale někdy musí počkat.
   Stejně, jako čeká ta pravda o sestřelení civilního letadla nad Ukrajinou...

   Kdy se s tou pravdou vyrukuje na veřejnost ?!
   Přitom je pouze logické, že Američané - díky svým špionážním satelitům, od prvého dne věděli, KDO má tento zločin na svědomí.
   Ale nehodilo se jim to a do dnes nehodí k tomu protiruskému tažení, pakáž jedna.

   Smazat
 4. Chudák Slobodan! Tak ho otravovali a uráželi, podsouvali mu válečný zločiny - co je mu teď platné že ho prohlásili za nevinného, když umřel? Umřel v ponížení, a za to by ty kurvy měly hodně zaplatit - jeho příbuzným? Rozhodně bych to tak nenechal, protože tohle se nedělá! Stejně jako rozmlátit nějaký stát, pozabíjet tam statisíce lidí, zbytek zbídačit, zavraždit prezidenta ( viz Irák) a pak prohlásit, že k tomu nebyl legální důvod? A co to prase Busch - proč ještě nevisí na háku hlavou dolů? A mrcha Hilary a Olbrightová nebo jak se ty čubky jmenujou - jsou vůbec ty zrůdy z USA také nějak postižitelné? Nebo stačí když zažvejkaj sorry a dobrý? A hajzlové z Haagu - taky sorry Slobodane, my jsme pochybili? No to je dobrý tohleto. A co takhle taky nějaký ty sankce proti zemím, kde žijou a působí ti chcípáci? Má vůbec tam někdo za své činy zodpovědnost? Nebo ta je a trvale už bude předhazována jen Rusům, KLDR, Číně...? Hnus tenhle svět - a co lidi - zas nic?

  OdpovědětSmazat
 5. ........a blbečkové vyřvávali:"Ať žije Havel"....."Havel na Hrad"!!!! A stále nám otravují společenské ovzduší zločinní HAVLODI!A co zločinci(Clinton,Solana,Havel....) zodpovědní za zavraždění Slobodana Miloševiče?Zločinné spiknutí USA proti Evropě dnes pokračuje přívalem slimáckých teroristů.....a ničením národů v Evropě!

  zločas

  OdpovědětSmazat
 6. Teď ho uznali nevinným, předtím ho zavraždili, zřejmě kvůli tomu, že požadoval za svého svědka Clintona.

  OdpovědětSmazat
 7. Každému z nás, kdo si ještě dovolujeme používat mozek, to bylo od počátku jasné.
  Jinými slovy: slovutný soud uznal, že se na Slobodanu Miloševičovi dopustil zločinu. Vraždy. Justiční ...
  Totéž se zanedlouho provalí i v případě Radovana Karadžiče.
  Zatímco ti skuteční zmetci a viníci jugoslávské tragédie, Thaci, Izetbekovič, Tudjman, Orić aj., zůstali a zůstávají pod ochranou US hunů i tohoto pimprlového divadla, které se má za soudní dvůr.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pozor, nenech se unýst! Přečti si ten článek ještě jednou a pozornějc! Miloševič byl vyvinět jen v jedné části obžaloby týkající se zločinů v Bosně, nikoliv zločinů v Kosovu! Jak se tam praví: " Miloševičovo osvobození soudním tribunálem v procesu s Karadžičem může být známkou toho, jak by soud posoudil Miloševićovu vinu a jak by nakonec rozhodl, alespoň co se týká Bosny". Alespoň co se týká Bosny - nic víc! To je stejné s Husajnem - ten visel za popravu obyvatel jedné vesnice, kde na těch spřádali atentát, ale visel by i za válečné zločiny proti Kurdům, jenže na ten soud už nedošlo kvůli nařízené popravě odsouzeného, takže se ani neprojednávalo kdo mu plyn dodával a to se někomu secsakramentsky hodilo:)

   Smazat
  2. A jakých že se to Miloševič dopustil zločinů v Kosovu? Poučte mne, prosím. Eva

   Smazat
  3. 20:02 - to bude vědět ten tribunál co ho obžaloval. Bosna byla jen vedlejší obvinění. Měl toho na triku víc - hlavně ale Kosovo! Dyk vo tom byl ten útok na SFRJ! Ne vo nosatý Madle a její touze si přilepšit na privatizaci nebo o Pentáči a jeho potřebě mít na Balkáně velkou základnu! To stálo až v pozadí, tzv. v druhým plánu! Ale co nám obyčejňasům řekli, kvůli čemu tam zasahujou?!? Kvůli ňáký Bosně? Hovno! To bylo o pár roků dřív - ty Dajtonský dohody atd. Neplést! Proti Jugošce šli kvůli "genocidě" Kosovců! No a to bude nák souviset s tou obžalobou ...

   Smazat
  4. Tak přeci jenom si toho někdo všiml, halasného zavádějícího titulku alá Hovinky a IDěs.

   Smazat
  5. Ale "genocida Kosovců" je další nesmysl, který se nestal. Tak co proti němu soud konkrétně měl? Eva

   Smazat
  6. Kdo tedy dával rozkazy speciálním policejním silám a rozvědce k převážení mrtvol chlaďáky do Srbska a střílení mladistvých ze Srebrenice?

   Smazat
  7. Pokud jste neslyšeli, poslechněte si níže uvedenou relaci. Mluví v ní člověk, který působil v mírové misi OBSE. Závěr ať si udělá každý sám: https://www.youtube.com/watch?v=VickVKP-Zv4

   Smazat
  8. 20:46 - tak! Přesně takhle pracuje bulvár! Dám konkrétní příklad! Jednou kouknu na Blesk a čtu: "Kramný přeci jen nebude pykat - stíhání zrušeno!" - a polilo mě horko, že se ta vraždící smějící se bestie dostane ven! Tak jsem honem honem klikal abych rozklik článek co se děje za hrůzy a ono to bylo o zrušení stíhání za falešné obvinění policistů! Tfuj! To jsem se lek. Prostě a zkrátka titulek o něčem jiným než skutečný obsah ....

   Smazat
  9. To jste si dovolil dost, zapochybovat o nadpisu článku a zpochybnit vedoucí úlohu Nové republiky. Srovnatelné se zneuctěním komunistické svatyně Rudého práva, připravte se na nenávistné útoky všudypřítomných nasazovačů roubíků a zavíračů úst frustrovaných z toho, že vás nemohou vyloučit ze strany.

   Smazat
  10. Název by měl znít pravdivě! Tedy např. takto: "ICTY zprostil Miloševiće všech obvinění, které se týkají válečných zločinů spáchaných v Bosně."

   Smazat
  11. Jsem moc zvědavý, jak se pán/ové 20:30, 20:46, 21:19, 5:40, 7:33 bude/ou za pár let (možná jen měsíců) tvářit, až Miloševiče uznají nevinným i co se Kosova týče. Ještě že se opraváři titulků mohou schovat za anonymitu. Pavel P.

   Smazat
  12. 9:20 - ty si blbe nic nepochopil! Jako ta slečýnka Eva! Tady nejde o to, kdo je v právu a kdo není! To je zcela irelevantní! Tady jde o matoucí titulek článku!!! Já taky neřeším jestli Kramnej je vinnej! U mě to je dobytek a hotovo, ale! Když někdo vyjde článek "Kramný pykat nebude - žaloba byla stažena!" - tak jde o navozování falešného dojmu s cílem přilákat čtenáře!! To co shledá nějaký soud za 20 let je úúplně u prdele a nesouvisí s dobytčárnou těch, co takový titul nad článkem pověsí! Páč je to lež!! Kramný byl sproštěn pouze obžaloby z falešného nařčení a to i tak dočasně - jak se za pár týdnů ukázalo ....

   Smazat
  13. Vím že tvý IQ houpací tříkoky ti neumožňuje pokapit vo čom je vůbec řeč, takže zkusím ještě doplnit: tak jako u onoho článku o Kramném jeho stoupenci začali jásat a radovat se jak už brzo si počtou jakou babu zas oblbuje, aby mu vykouřila čuráka, tak i stoupenci Miloševiče se podobně zaradovali, aniž dočetli či pochopili text článku!! To není vůbec o vině a nevině Miloševiče - já se dokonce domnívám že jednal správně, protože jako prezident dbal na zachování svrchovanosti státu v jehož čele stál! To ovšem nesnímá nijak vinu z autorů článku!! Ty já obviňuju, blbe!! A až jak říkáš bude Slobodan oproštěn od viny za Kosovo, a vyjde tento článek pod stejným titulkem znovu, bude to poprvé pravda a já proti tomu NIC nenamítám - naopak uvítám, že se tak konečně stalo, ale v této chvíli je to mystifikace a nějaká vina či nevina kohokoliv na tom nic nemění! Tak už ti v tý makovici svítá?

   Smazat
  14. Selský rozum se zde postavil zaslepeným členům sekty V.D. a svedl vítěznou bitvu se snadno ovladatelným stádem, které stačí seminářem, školením, přednáškou a jinou nalejvárnou budící v nich nadšení natáhnout k papouškování a postrčit ke štěkání a napadání jinakých (svobodomyslných, přemýšlivých a samostně myslících) stojících mimo ohradu vytyčenou jim páníčkem. Geniální příspěvek anonymní z 1. srpna 2016 20:30 a také výborné z 2. srpna 2016 10:02 a 10:11 definitivně stojí za přečtení.

   Smazat
  15. Jen se pochval - 20:53 - ty ilamisticej blbečku. Jestliže jednou ten zkurvenej soud v Haagu uznal, že jednal zhovadile, protiprávně a dopustil se zabití člověka, jak mu máme věřit i v tom dalším? Jak máme věřit soudu, který pouští genocidní zločince - kosovské Albánce z UČK, chorvatské velitele operace Oluja či bosenské muslimy - týpky jako Orič a jemu podobní, tak co je to za soud? Eva

   Smazat
  16. Ta je ztracená, dál kálí mimo mísu, špindíra. Tohle vlákno je o tom, z jakých obvinění zprostil ICTY Slobodana Miloševiče. Docela dost Čechům nedělá problém trávit dovolenou u svých jihoslovanských bratrů, aniž by jim nadávali do fašistů a islamistických blbečků jako nenávistí zaslepená Eva K. Poslouchej Evičko, co to máš za tričko s urmlčí lebkou a zkříženými hnáty, nejsi ty náhodou členka sekty Přátelé Srbů na Kosovu?

   Smazat
 8. Aha, Srbi sa pätia pri vstupe do EUSANATO a nechcú prerušiť vzťahy s Rusmi, tak ich treba trochu pochlácholiť? Priezračné!

  OdpovědětSmazat
 9. Prepustili bez viny aj Šešelja, po dvanástich rokoch! Obaja sa hájili sami, ako právnici, tak sa to nedalo nijako zašmodrchať! Fuj, smrdí, do čoho sme vstúpili!

  OdpovědětSmazat
 10. Důvody rozbití Jugoslávie: 1. Silné národní a pravoslavné cítění, neochota vydal za babku přírodní zdroje, neochota spolupracovat se západními korporacemi na nerovném základě, překážka v šíření odbytišť pro podřadnější západní produkci, globální ambice národních elit USA, pád SSSR jako možného obránce nezávislé Jugoslávie. Nic více, nic méně. Údajné etnické třenice jsou jen záminka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano,Vaše slova potvrzuje i slovenský vojenský přidělenec v bývalé Jugoslávii v rozhovorech na slobodnomm vysielači a slovenský zástupce OBSE v jiném rozhovoru v tomtéž rozhlase:
   Rozhovor se zástupcem OBSE:
   https://www.youtube.com/watch?v=VickVKP-Zv4
   Rozhovor s vojenskym pridelencem Pavlem Markem:
   https://soundcloud.com/slobodnyvysielac/v-prvej-linii-2016-06-28-bolestna-pravda-o-vojne-v-byvalej-juhoslavii?in=slobodnyvysielac/sets/v-prvej-linii   Smazat
 11. Záznam Miloševičovy obhajoby mám archivovaný. Jednou to bude vzácnost.

  OdpovědětSmazat
 12. Hagsky tribunal pevne režírovany USA i NATO. Selektívne a cielavedome sa týmto tribunalom osudzovali iba Srbi. Kosovský teroristi, Izetbegovič,Chorvati z vojnovycz zločinov boli prevažne oslobodení. Pri humanitarnom bombardovaní Srbska a rozbití Jugoslávie sa aktívne činil slávny vojnový štváč a bobmardák Havel. Kto kričal Havel na hrad nech sa zamyslí či ten človek mal moralne dôvody byt prezidentom. Ešte že sme tu mrchu Havla zo Slovenska na začiatku vykopli. Ta mrcha Havel spoznal že na Slovensku je persona non grata, nikdy sa Slovakov nezastal,zničil im priemysel a objímal sa s vrahmi a vojnovými zločincami. Havel uboha maškaráda propagandisticky zneužita zapadnými štváčmi z USA i NATO na vraždenie a zbíjanie vo svete v mene USA i NATO!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bratře Slováku, pravdu díš! Stálo nás to společný stát, společný trh a mnoho nasraných lidí na obou stranách dnešní hranice, nakonec i oba státy rozkradené, přeměněné v montovny. Tvůj Bratr Čech

   Smazat
  2. Po jistou dobu, když se jednalo o novinku a nebyl takový přetlak nezaměstnaných nebo po lepším bydle toužících slovenských herců, byl slovenský akcent sympatický, ale nyní bych uvítal, aby slovenští herci najímaní do seriálů mluvili svým vlastním jazykem a režiséři je nenutili se pitvořit. Vždyť když to takhle půjde dál, tak mladí lidé nebudou vůbec rozumět slovenštině.

   Smazat
 13. Článek na základě rozsudku ICTY vykresluje Miloševiče dle činů jako zrádce Srbského domu (na tom něco bude, když zavčasu nepřipojil Krajinu k Srbsku a logickým důsledkem byla, po přeskupení chorvatských sil s podporou NATO, operace Oluja a stejná fáze probíhá nyní na Ukrajině), dle politických prohlášení pak jako dobráka. K tomu co splácal V.D. popírající fakta o složení obyvatelstva (31 % Srbů v Bosně) se snad nemá cenu ani vyjadřovat, je při své manipulaci schopen se náznakem vrátit i do feudalismu a požadovat volební právo pouze pro majitele latifundií a jejich zastoupení v parlamentu jakožto stavu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co splácal V.D.nemohu posoudit, protože jsem v Jugoslávii nikdy nebyl,ale Vaše plácání vnímám jako blábol, bez špetky logiky. V.J.Horák

   Smazat
  2. 23:13 Ale můžete, stačí si sundat NR® růžové brýle a přečíst na konci článku Poznámka V.D, dosud argumentačně impotentní V.J.Horáku, ale nic si z toho nedělejte, pro své bezdůvodné obtěžování jinak smýšlící oběti jste ideálním kandidátem Islámského státu - vymývání mozku u Vás již netřeba, když přemýšlení bolí a samostatné myšlení je problém, stačí obléci vestu a jednoúčelově napadat či Vatikánu - vatikánské sekty pederastů (papeženců buzerujících Švýcarskou gardu) a cizáků, kteří by se dle středověké logiky vašeho guru V.D. u nás mohli dožadovat samostatnosti, svrchovanosti a nedotknutelnosti území s odkazem na katastrem zaregistrované pozemky. Nakonec takto vznikl Izrael, nákupem půdy v Palestině, prohlášením se Chazarů (Árijců) za Židy (Semity) a odebráním volebního práva povětšinou vyhnáním většinových Palestinců, příště se převzetím pohanského Boha Svantovíta budou vydávat za Baltské a Polabské Slovany a vystěhují Němce (včetně původních asimilovaných Slovanů).

   Smazat
  3. V tomhle má V.D. pravdu, obyvatelé města v Bosně (i u nás) si mírnyx týrnyx přehlasují vesnické majitele pozemků zapsané v katastru od pozemkové reformy a mělo by se s tím konečně něco dělat, je to nespravedlivé, aby maloměšťáci, velkoměšťáci a exponenciálně množící se Romové rozhodovali vše.

   Smazat
  4. Toto se týká hloupých výpadů "argumentačně impotentního" 21:05 a 4:12. Nejen že píše zmateně a zdá se i bez logických spojení, ale nenapíše ani jeden protiargument proti "Dvořákovým splácaninám". Takže: jak je to prosím s tím etnickým složením obyvatelstva Bosny? Kolik je tam koho a kdo je podle katastru vlastníkem půdy? Kolik navrhovali Srbové před válkou a kolik dostali Daytonskými dohodami po skončení války? Wilcoxon i Dvořák uvádějí relevantní čísla, dohledatelná i na on-line encyklopédiích. Máte-li jiný údaj, jiný zdroj, sem s ním. To patří do diskuse. Ostouzení, urážení, nepodložené podstrkování, to sem nepatří. Eva K.

   Smazat
  5. 9:31 Paní (slečně) Evě K. charakteristické dvojím metrem pražské kavárny, reagoval jsem na argumentačně impotentního V.J.Horáka, který do diskuze přinesl pouze citují plácání a blábol, na to jste měla reagovat, ale zachovala jste se jako typická soudružka (svazačka) honící vnitřního nepřítele a potírající jakýkoliv náznak svobodného /kritického/ myšlení. Pokud Vám Evo K. spolu s V.J.Horákem ani po polopatě replice 6:33 pro nechápavé a natvrdlé nedošlo, že volební právo v jednotlivých státech Evropy mají od konce feudalismu občané a nikoliv majitelé pozemků a Poznámka V.D. je tudíž s ohledem na současný právní stav manipulativní a zavádějící, neboť v občanské společnosti v důležitých otázkách rozhoduje většina, oproti jím navrhované diktatuře 31% nadlidí a zlomku majitelů latifundií či jiných elit, tak je mi vás upřímně líto a pokud tak jednáte záměrně - strkáte hlavu do písku a nahradili jste rozum za víru a sektářství s bezmeznou poslušností a fanatickým obdivem ke svému vůdci/guru. Argument Slobodana Miloševiče je správný, Václava Dvořáka lichý (bez změny ústavy) nebo snad chcete, aby na principu V.D. u nás v otázkách státoprávního uspořádání a území České R E P U B L I K Y rozhodovali černoprdelníci, flanďáci obdarovaní poslední církevní zlodějinou?

   Smazat
  6. To 19:25 - Dopouštíte se zjevné a dost nenávistné demagogie. Inu, asi vám není pomoci. Srbové nikdy nechtěli být pod muslimskou a chorvatskou nadvládou. Měli s ní velmi nepěkné historické zkušenosti (téměř 1 milion mrtvých jen ve 2. svět. válce - koncentrák-vyhlazovací tábor Jasenovac apod.) Nedivte se potom, když opět muslimští fundamentalisté chtěli opanovat Bosnu a podřídit si Srby, že se nedali. Sprostá demagogie a podsouvání ve věci Bosny jsou pro vás příznačné od počátku této diskuse. Bosenští Srbové si proti celému celému světu, včetně NATO, i proti Miloševičovi vybojovali nezávislost a samostatnost. U nich funguje zbytek vámi opěvované multi-kulti společnosti, na rozdíl od etnicky vyčištěného Sarajeva, Slavonzje, Krajiny, Kosova a pod. Výsledek války je pravým obrazem toho, kdo za co bojoval. A v tom výsledku vycházejí Srbové jako lidi, na rozdíl od chorvatských, muslimských a kosovsko-albánských fašistů!!! Eva K.

   Smazat
  7. Jestliže bosenští Srbové nechtěli žít pod chorvatskými fašouny (Tehdejší chorvatská vláda se k nim hrdě hlásila, stejně jako ta dnešní) a pod muslimskými fundamentalisty, tak ignorovali referendum o odtržení od Jugoslávie. Když viděli, že se muslimové v Bosně ozbrojují a chystají se na válku, udělali to samé. Když člověk hájí své území, nejde o žádné volby a hlasy, ale o katastry, o území. A bosenští Srbové vyhráli válku nejen proti zfašizovaným Chorvatům a muslimům, proti mezinárodnímu džihádu i proti NATO a SS!!!

   Smazat
  8. O mě ani tak nejde, ale zpochybňujete kompetentnost a urážíte již zesnulého srbského prezidenta Slobodana Miloševiče, který znal ústavu lépe než vy. Styďte se Evo K. a V.D., takto sbližovat postoje občanského sdružení Přátelé Srbů na Kosovu s ICTY /vykreslujícího jej jako zrádce bosenských Srbů/ a četnickým klerofašistickým hnutím Momčilo Đujiće nazývajícího Slobodana Miloševiče největším hrobníkem Srbského domu. S tím označováním příslušníků jednoho národa (nad)lidmi a druhého pohrdavě fašisty, jenom kvůli tomu, že si v referendu odhlasovali nezávislost, bych být vámi brzdil, žádné jiné sousedy nedostanete a budete se muset naučit žít se svými bratříčky. Sprostá demagogie je pohádka o "hodných" Srbech, zatloukání válečných zločinů a vysmívání se obětem koncentračních táborů v Bosně Vaším guru. Zmiňovat fungování Vámi opěvované multikulturní společnosti po masakru ve Srebrenici a banjaluckém holokaustu chce skutečně kachní žaludek. Už si vzpomínám, tohle je velkosrbská fanatička, která nejprve označila většinově chorvatské a bosňácké okresy za srbské území, inspirována Šešeljovým čmáráním na mapě a posvětila etnickou čistku převážně městských bezzemků, ale i vraždění českých a muslimských sedláků na základě Dvořákova subjektivního vyhodnocení výpisu z katastru nemovitostí reprezentujícího feudální postoj vykořisťovatele, žijícího z pronájmu bytů, na občanské a volební právo a já se znovu ptám nebo snad chcete, aby na principu V.D. u nás v otázkách státoprávního uspořádání a území České R E P U B L I K Y rozhodovali černoprdelníci, flanďáci a papeženci obdarovaní poslední církevní zlodějinou?

   Smazat
 14. Někteří badatelé se domnívají, že Palestinci jsou asimilovaní původní Židé asi jako Muslimové poturčení Srbové a dochází k vyhánění původního obyvatelstva.

  OdpovědětSmazat
 15. To, že soud si dovolil zprostit Miloševiče viny, vyvolá u lidí, kteří dosud věřili SS lžím pochybnosti o tom , zda vůbec Srbsko bylo agresor. Když se pak ještě dozví, že v ukradeném Kosovu je obrovská SS základna Bondsteel a kolem ještě výcvikové tábory islamistů, dojde pravda i těm pomalejším. Že si tohle soud dovolil ukazuje na to, jak slábne moc američanů. A až zeslábne ještě víc, vrátí se Kosovo zpět k Srbsku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako Sudety Čechám a každý Albánec, který neprokáže, že pomáhal Srbům, že byl aktivně proti etnickým čistkám, si vezme ranec s 15 kg osobních věcí a půjde do svého hajmátu - Albánie. Zabavený majetek Srbům vrátí a ten jejich původní bude součástí evropských a NATO reparací Srbsku. Pavel P.

   Smazat
  2. Každý národ má svaté právo rozhodnout, jestli na svém území chce cizince a potomky nelegálních migrantů. Zde je obrovské nebezpečí v Merkelové pozvání a usazování Syřanů Sobotkou, neboť právě tímto budou nechtěnci argumentovat, až jim budete chtít ukončit návštěvu. Proto je tak důležité, co říká prezident Zeman a nebýt vlastizrádné vlády činit na hranicích, nikdo vás sem nezval.

   Smazat
  3. 9:35 Něměli jste popřemýšlet o právní stránce zabavení majetku a odejmutí státního občanství ještě před spácháním válečných zločinů a divokého odsunu, abyste se nyní nemuseli tahat po soudech?

   Smazat
 16. Zatim jsem to nikde jinde necetl.
  Kdyz jsem to cetl podival jsem se do kalendare jestli neni prvniho dubna...Bylo 1.8.
  Jevi se mi to zda jako hoax.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hoax jsi především sám. Přečti si ještě jednou začátek! Asi's ho překočil. Pavel P.

   Smazat
  2. Jsi také pro to, aby domkáři a zahrádkáři zapsaní v katastru nemovitostí vyšachovali na principu V.D. z rozhodování pražskou kavárnu a Žít fašistické Brno?

   Smazat
 17. Pokud je to pravda, dejte sem odkaz na web ICTY, kde se o tom píše! Teď jsem se tam díval a nikde nic takového není! Když to řeknu slušně, je to hoax ...

  OdpovědětSmazat
 18. Mate nedo link na oficialni rozsudek?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.