Reklama

.

.

sobota 27. srpna 2016

K blábolu ministra Hermana - Pane ministře, velkoněmeckou vinu nelze svádět výhradně na nacisty!

Jiří Jaroš Nickelli
27. 8. 2016  České národní listy
 
Pan ministr Herman zodpověděl dotaz občana, jehož předkové utekli kvůli Němcům, takto (Parlamentní listy 22.8.2016):

"Vážený pisateli, to jsou tragické události" (dále ministr pokračuje příklady svých příbuzných, kteří byli vězněni v koncentrácích, dále vězněni komunisty a poté někteří jako němečtí Židé byli údajně vyhnáni ze svých domovů do Německa) a praví toto: "Vašim příbuzným ublížili němečtí nacisté, nikoli Němci jako celý národ. Nelze dávat rovnítko mezi etnickou a politickou příslušnost". Je prý to stejné, jako bychom dávali podíl za okupaci ČSSR všem národům SSSR (!).

Pan ministr má přirozeně svaté právo na svůj názor a na jeho zveřejnění. To ovšem znamená, že odpůrci mají rovněž svaté právo tento názor kritizovat a případně odhalit jeho nepravdu, či čtvrtpravdu.

Pan ministr tu tvrdí několik politických manter, které podle nás odbojářů mají hodnotu maximálně pagáčovského folklórního blábolu. Proč? Rozeberme jeho argumenty historickou a státoprávní faktografií.

Tak za první, co to bylo za události, které pan ministr nazývá "tragické"? To nebyly tragedie - to byly civilní a válečné zločiny. Byly to zločiny exterminace, vraždění, zotročování, loupení a tak dále. A tyto zločiny poprvé v dějinách lidstva soudil mezinárodní soud zvaný Norimberský soud. A Norimberský soud, jak píše jeho účastník, zástupce čs. žaloby gen. JUDr. Ečer, vzbudil toto ponaučení:

"V Norimberku v museu býval trychtýř, kterým prý se hloupým Němcům nalévala do lebek moudrost. Museum i trychtýř zmizely v troskách starého města. Do lebek německých měl teď nalít moudrost norimberský soud. Neměl jsem nikdy dojem,že by Němci o to příliš stáli, nebo že by je proces příliš zajímal. A přece šlo o jejich, ba v prvé řadě to byla jejich věc. Obžalovaný Hans Frank na adresu německého národa před soudem prohlásil: 'Uplyne tisíc let a vina Německa ještě nebude smyta a vymazána'. Naučili se Němci z procesu něčemu? Uznali svou vinu na základě dokumentů v Norimberku přednesených a konečně na základě své vlastní zkušenosti? Rozhodli se Němci stát pokojným národem a slušným členem společenství národů?

Na tyto otázky nám norimberský proces ovšem odpověď dát nemohl. Bude nám dána, nikoliv však brzy. Na ni Evropa a svět počká. A po tu dobu musí se nakládat s německým národem, jako se nakládá v občanském životě s nezletilcem, nebo s člověkem, který byl pro duševní a mravní méněcennost zbaven svéprávnosti. Prozatím procesem nebyla sláva norimberského trychtýře potvrzena". 

Tolik gen.Ečer o stavu německého národa po roce 1946.

K tomu pro historickou přesnost dodejme.

Za druhé - zatímco většina německého národa vyzrála a poučila se z vlastních i světových dějin, obrodila se a stala se platnou a významnou součástí civilizovaného světa, což většina antifašistů kvituje s povděkem, tak skupina nazývaná sudetští Němci, nejen že se nepoučila, ale setrvala ve své agresivitě vůči Čechům, Polákům a jiným slovanským národům. Toto pan ministr nemůže popřít, nemůže popřít agresivitu požadavků landsmanů a jejich od satana nacismu pošlých současných spolků. Tato agresivita se projevuje popíráním Postupimi a jeho článku XIII. o odsunu, popíráním Pařížské reparační dohody o konfiskaci německého a v tom pádu i sudetoněmeckého majetku, a zuřivým desetiletí trvajícím štvaním proti čs. dekretům a proti presidentu Budovateli dr.Benešovi. Vždyť i sám pan ministr nedávno prohlásil, že prý "pro Beneše není pardonu". Taková drzost a neúcta nemá místa ve státě, který má zákon o zásluhách presidenta Beneše o stát, a kde součástí právního řádu je i ústavní dekret 33 o Němcích, kolaborantech a zrádcích.

Jak to tedy je s vinou Německa a Němců? Existuje kolektivní vina nebo kolektivní nevina? Pan ministr tvrdí s úporností sudetského politruka, že za zločiny II. války a okupace mohou jen a jen (němečtí) nacisté, nikoli německý národ, a že neplatí rovnice etnické a politické příslušnosti. A s jesuitskou kasuistikou dává analogii dokonce s okupací ČSSR roku 1968.

Páně ministrův argument o výhradní vině pouze nacistů za zločiny II.světové války a okupace, by pro neustálé omílání měl být napsán na tibetský modlitební mlýnek, aby ušetřil námahu jeho notorickým opakovačům. Je to totiž pseudoargument, nepravdivý nonsens, prostě politrucký blábol. Proč?

Podívejme se na historii III. reichu očima německého vynikajícího historika F.W. Forstera. Forster, sám oběť německého nacismu, vyhnanec z Německa, byl za svůj objektivní pohled na německé dějiny trestán vězením již za císařského Německa, když odmítl na universitě zpívat hymnu "Deutschland, Deutschland über alles". Po nástupu Hitlera uprchl do Francie, Švýcar a nakonec do USA. V díle "Německá otázka" popsal celý vývoj I., II. i III.německé říše a osvětlil podstatu učení o německém panském národu Herrenvolku.

Podstatou všech problémů Německa byl PANGERMANISMUS. Ten byl otcem nacismu a všichni Pangermáni alias Velkoněmci připravili hitlerismus, podporovali hitlerismus a sloužili hitlerismu. Miliony německých a statisíce rakouských a zahraničních Pangermánů, Volksgenossen, fanaticky uvítali nástup Hitlera a se zvířecí vážností jej přijali za svého, aniž kdy vstoupili do NSDAP! Kdo se aktivně postavil v Německu hitlerismu na odpor? Drtivá většina německých komunistů a malá část německých sociálních demokratů. Jak skončili? V koncentrácích hitlerovců a Pangermánů, Volksgenossen, kteří je zřizovali jako kolektivní tlupa zločinců! Takže německá vina na zločinech okupací Evropy a II.války je vina milionové pangermánské většiny služebníků hitlerovců!

Volksgenossen sloužili nadšeně Parteigenossen! Toto je historická podstata velkoněmecké, nikoli německé viny. Takže pan ministr jesuitsky utajuje historickou pravdu, když šermuje pojmem německého národa, nikoli pojmem velkoněmecké většiny Němců a Rakušanů! Nikoli německý národ jako absolutní celek, nýbrž drtivá milionová většina hitlerismu služebných Velkoněmců včetně drtivé většiny tzv. Sudetoněmců nese norimberskou vinu za zločiny III. reichu.

Z hlediska státoprávního je to ještě jasnější. Neexistoval nacistický reich, nýbrž III. reich. Neexistoval nacistický wehrmacht nýbrž wehrmacht III.reichu, jako nástupník předchozích reichů. Dokonce i smrtihlavy SS měly historické předchůdce v dekoracích prušáckých grenadýrů.

Hitlerismus nevymyslel z hlediska cílů pangermanismu nic nového, byl pouhou restitucí nároků Pangermánů. Tak například Pangermáni dávno před Hitlerem chtěli vystěhovat český a polský národ k Ledovému oceánu a na Sibiř, a to již před rokem 1900! V řadách wehrmachtu byla jen menšina vojáků členů NSDAP, rovněž tak důstojnického sboru, kde bylo více členů SS, než NSDAP. Proto také Himmler od roku 1943 vyrobil sbory Waffen SS. Většina starých i novějších kriegerkameradů wehrmachtu nebyla v NSDAP, a sám Hitler rozzuřený porážkou u Stalingradu, téhož roku 1943 rozkazem zrušil "pro selhání" organizaci Kriegerkameraden (NSRKB) a nahradil ji Volksturmem! Neexistovala nacistická Kriegsmarine, navazovala dokonce podle vlajky na císařské loďstvo! Neexistovala nacistická Luftwaffe, jen Luftwaffe III. reichu. Vojáci nepřísahali NSDAP, nýbrž samotnému führerovi jako Velkoněmci a nadčlověku. Toto vše by pan ministr musel zohlednit, tak to raději utají a svede vinu jen a jen na nacisty, na NSDAP. Jakoby nacistům nesloužil celý reich, ochotně, ve všech možných složkách, které byly často pod ochranou NSDAP. Jakoby nacisté byli jen historický omyl, jen jakýsi absces na těle jinak nevinného pangermánského Herrenvolku, k němuž se drtivá většina Velkoněmců s nadšením hlásila a jehož vzývala, dokud nepočala dostávat válečné lekce od spojenců, a zejména od nenáviděných Sovětů.

Blábol pana ministra o "pouze nacistické vině" ve světle tohoto nemilosrdného historického a státoprávního rozboru neobstojí - a je tragikomické, že absolutního fleka mu dává sama pečlivá práce německého historika a filosofa dějin F.W.Forstera ("Evropa a německá otázka". U nás Universum 1946).

Téhož černého Petra panu ministru vystavuje dílo německého filosofa Karla Jasperse, "Otázka viny" (Die Schuldfrage", u nás MF Váhy 1991). Jaspers píše toto:
"Takřka celý svět vznáší proti Německu a proti Němcům žalobu. O naší vině se hovoří rozhořčeně, s hrůzou, s nenávistí a s opovržením. Po trestu a odplatě volají nejen vítězové, ale i někteří němečtí emigranti, ba i příslušníci neutrálních států. V Německu jsou lidé, kteří přiznávají vinu a sami sebe vyjímají, ale i mnoho těch, kteří se považují za nevinné a za viníky označují ty druhé".

Zde Jaspers odhalil jádro kozla. Pan ministr věc řeší naprosto stejně - svaluje vinu za zločiny výhradně na nacisty. K tomu dodejme: Jaspers nalezl čtyři druhy německé viny, a to vinu kriminální, politickou, morální a metafyzickou. Kriminální a politickou řešily některé soudy, druhé dvě pak nikdo, krom filosofů dějin. My nevíme, které z těchto vin řeší pan ministr v rámci odpovědi na dotaz postiženého občana. Možná je odmítá jako celek, možná by byl ochoten některé připustit - ale bez přímého prohlášení pana ministra v tomto směru se lze jen dohadovat, o co mu jde. Takže v tomto ohledu blábol pana ministra neřešme. Již předchozím rozborem jsme prokázali, že jde o blábol, dokonce účelově politrucký, sloužící jen obranářství potrefených.

Svalování viny na druhé bylo většinovým fenoménem obrany žalovaných na Norimberském soudu. "To ne já, to jiní, já jsem jen vykonával rozkazy, abych nezradil přísahu vlasti, to všechno nadřízení, a v konečném dosahu, to všechno zavinili dva mrtví - Hitler a Himmler." Jen Goering se hrdě hlásil ke svému podílu na zločinech a považoval se za mučedníka vlasti a nacivíry. Trestu pak unikl sebevraždou, podobně jako dr.Ley, vůdce Arbeitsfront, ten ovšem ze strachu před trestem se oběsil na klosetu.

U nás si Henlein podřezal ve vazbě žíly. Jestlipak pan ministr četl práci neutrála Švéda Karlgrena "Hitler, Henlein a československá tragedie"? Tam by se dozvěděl mnoho o kolektivní vině většiny Sudetoněmců na zločinech proti Čechům. Ostatně pan ministr musí přece znát veřejné přiznání kolektivní viny Sudetoněmců ze spáchané vlastizrady ČSR, z úst samého Henleina, zveřejněné ve Vídni roku 1941, a čtené na Norimberském soudu. Nebo mu to ušlo? Ušlo mu rovněž, že jeden milion stodvaašedesát tisíc šestset sedmnáct Sudetoněmců vyznamenal Hitler medailí za uloupení českého pohraničí? Ani toto mu není důkaz kolektivního zločinu vlastizrady??

Co závěrem? Blábol pana ministra připomíná jednu starou anekdotu z doby socialismu. Ta líčí situaci po smrti J.V. Stalina, kdy nástupník N.S. Chruščov dostane dva dopisy. Rada zesnulého generalissima zní: "Až bude nejhůře, otevři první dopis". Přichází období kritiky kultu osobnosti. Chruščov otvírá první dopis a čte: "Sveď to všechno na mne". Stane se, a na čas je klid. Pak přichází druhá, karibská krize. Chruščov otvírá druhý dopis a čte radu: "Napiš dva dopisy".

My odbojáři, a též pozůstalí po obětech zločinů „sudetoněmců“, se ptáme - kdy napíše pan ministr dva dopisy??


Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
autor je etnograf a muzejník

35 komentářů :

 1. poupravme si pojmy - tzv. Sudetskí Nemci nikdy nepatrili k Nemecku - boli to vždy Ostereich - tahalo ich to k Wien, a bolo chybou všetkých poslať do Nemecka, nepatria tam a aj preto tá rétorika v ich postojoch, sú cudzím elementom v Nemecku tak, ako Magyari pri Tábore, prípadne Slováci v Ostrave, preto logicky chcú "domov" a čo je na tom čudné ? - až štvrté pokolenie sa udomácni,

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Velmi bych se divil, kdyby všichni "vyhnanci" byli směřováni do Německa. Například ti brněnští nemašírovali na západ, ale na jih - do Rakouska.
   Také není pravda, že Sudetští Němci směřovali pouze do Německa či do Rakouska. Část jich byla orientována už od vzniku ČSR v r. 1918 na Rakousko a část na Německo.
   Pro zajímavost uvádím, že zaostalé rolnické Bavorsko vděčí za svůj poválečný rozkvět ve velké míře právě přísunu odborně zdatných pracovních sil z východu.
   Z hlediska materiálního tzv. vyhnanci odcházeli sice s kufrem, ale naprostá většina z nich toho tady moc nenechala a ti, co by tady případně zůstali, by měli dalších nejméně 40 let nejspíš dál málo. Zvláště v porovnání s tím, jak si od 60. let žili v Německu či Rakousku - ještě i dnes je reálná hodnota jejich mezd nejméně dvojnásobná. On ten trest (vyhoštění) tedy nebyl zas tak krutý, jak se zpočátku zdálo.

   Vymazat
  2. Ano, byli čs. občany. Jenže byli to oni, kdo se přihlásil k německému národu a ústy svých polit. představitelů z SdP chtěl být připojen k Říši. Což se jim po válce i docela podařilo. Většina z nich (zejména ze severního a západního pohraničí bývalé ČSR) byla orientována na hitlerovské Německo, nikoliv na Rakousko. To je z těch částí republiky, které tehdy přiléhaly k Německu.
   Správně to napsal Anonym (8:07).

   Vymazat
 2. Herman bude trochu přihlouplý a schopný vlézt do řitního otvoru komukoliv.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to Katolík, páter vyklouz... kvalifikací disident... tak co od něho očekáváte?

   Vymazat
  2. Do jisté míry bych dal Hermanovi zapravdu. Skutečně nebyli VŠICHNI Němci vinni. Problém je, že například sudetští Němci u nás se ztotožňovali s nacisty z více jak 90%, soudíc podle českých voleb těsně před Mnichovem (10% nebyli nacisté). V Německu to bylo dost podobné, bylo to možná trochu méně - někde mezi 70-80%, ale stále to znamená, že těch "spravedlivých" byla výrazná menšina. Takže hovořit o vině německého národa je velmi blízko pravdě. Ale když už jsme u těch kolektivních odsudků - zdvihl spravedlivý pan Herman svůj ministerský hlas na obranu kolektivně odsouzených ruských atletů, kteří byli potrestáni bez důkazů o vině? TnT

   Vymazat
  3. Herman je zástupcem katolického kléru přímo v české vládě a tento klér byl vždy prosudetský, např. kardinál Vlk, biskup Malý tam sloužil mši na jejich srazu v Německu. Herman je z nich ale největším exponentem, vypravil se jako člen české vlády na sraz sudeťáků a tam je nazval milými krajany.Již v minulosti byl aktivní v sudetoněmeckých složkách, ale teď už nemá žádné zábrany. Je to krajně nebezpečný člověk. Kdyby to bylo po válce, byl by souzen jako kolaborant.

   Vymazat
  4. Nezapomeňme i na dalšího prosudetského výtečníka - kardinála Graubnera. To je taky jidášský parchant!!!

   Vymazat
 3. Dokonce Aňa musí kvůli politické korektnosti lhát!! - http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-karlovy-vary-festival-karlovy-vary-2016/405344/hvezda-filmu-anthropoid-geislerova-jako-deti-jsme-strileli-nacky-nataceni-jsem-si-uzila.html

  To už je přeci co říct, když i ona už má v podvědomí že nesmí použít termín "Němci", který jako jediný jsme coby děti znali, protože ve Vlastivědě se hovořilo o "německých fašistech"!!

  OdpovědětVymazat
 4. Anonymní 6:46
  Popletl jste to dokonale.
  Sám Herman se předvedl spíš jako Němec,než Čech a takoví zrádci nám vládnou.Kdo volí tyto osoby,je také zrádce.

  OdpovědětVymazat
 5. no tak herman za to nemuže do vlady si ho vybral sam velki socan bohoušek co jako vedlejšak chodi do kostela až si toho všimli ve vatikanu a pozvali si ho na konzultaci no a svaty otec dal bohouškovi inštrukce ktere černoprdelniky ano a ktere ne no a kdyby bohoušek neposlechl tak od toho je přeci jeho nadřizena kudlanka nabožna ažela mrkef a proto přijechala včera na tu tolik obavanou -tedy pro bohouše - jeneralni vizitu no a bouhošek ministroval až se za nim prašilo jako by byl v kostele

  OdpovědětVymazat
 6. Herman napsal )ZARUČENĚ NEVĚDOMKY) pravdu v tom, že za "vstup" vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968 nelze vinit všechny národy bývalého SSSR. Je pravda, že ani dnes většina kupř. Sacha nevědí nic o ČSSR či ČR - SR, A O INVAZI ROZHODLI UKRAJINCI S POBALŤANY A dvěma snad Kavkazany či co. Ve dvanáctičlenném predsednictvu Nejvyššího sovětu SSSR byl JEDEN JEDINÝ ETNICKÝ RUS - A TEN JAKO JEDINÝ HLASOVAL PROTI INVAZI DO ČSSR.UKRAJINCŮ TAM VČETNĚ Brežněva BYLO SEDM => takže měli většinu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle hostorický pramenů byl Brežněv při hlasování proti invazi. A nebyl náhodou Brežněv ukrajinský Rus, stejně jako Chruščov?

   Vymazat
  2. 13.16 Co je to tzv. ukrajinský Rus? Bandera se narodil 1909 ve Staryj Uhriniv v Haliči (Galicien) v Rakousko Uhersku jako syn řeckokatolického kněze.. Je snad proto ŘECKOKATOLICKÝ RAKUŠÁK? Tehdy totiž něco jako Ukrajina, natož Ukrajinský národ neexistovalo... Navíc podle jiných historických pramenů byl Brežněv jedním z iniciátorů invaze. Jenom byl proti jejímu uspěchání - tedy ne proti invazi v srpnu.

   Vymazat
  3. Brežněv hlasoval proti invazi. Toď vše. Nejvíc pro ni byl tajemník z Ukrajiny Šelest. Ukrajinský Rus je člověk mluvící rusky, hlásící se k ruskému národu rodem z území dnešní Ukrajiny.

   Vymazat
 7. Vlastenka  A to je Herman žid a tvrdí, že jeho předci zahynuli v lágrech.
  Ti z něho tedy asi mají fakt radost. Sudetský vlezprdelka to je.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlastenko,správně,co katolik to žid,jen naznačuje,že je víc Německý žid,než Český.

   Vymazat
  2. 9:25 Disraeli se také nechal pokřtít, ale pracoval pro ty své... Marxův otec si dokonce změnil i příjmení na Marx, aby mohl působit v advokacii... Matka Karla Marxe (autora Kapitálu a Komunistického manifestu) se nechala pokřtít až mnoho let poté. Ostatně šlo o rabínský rod...

   Vymazat
  3. Ale ze to lzid zmak? Jsou vsude kam se podivas pracuji systemem Mafie se vsim vsudy a z Ameriky ktera s nimi nechtela mit nic spolecneho si udelali svoje ochrance financiery a uzivaji jeji armadu. Znicili americke lidi udelali z nich uplne idioty kteri si jako debilove pujcuji penize na svuj zivot -vse na dluh- dokonaly zido system. Pouzivaji cernochy mexikany k intrikam vseho druhu .Podivejte na Clintonku v trychtyrovitych sateckach za $ 13 000 denne jinych myslici si ze skryje svou otylou stareckou prdel. s otevrenou hubou a vypoulenyma bazedovyma ocima a Vykourenym Billem pobihaji po jevistich jako dva saskove a blbci sili radosti. A lzou a lzou to co jim lzid naridil a peji pisne o Israhelu na Aipacu . Kdo to nevidel ani by neveril . Takova je dnesni realita

   Vymazat
 8. To je ono. Není kolektivní vina a kolektivní vina. Hitlera(nacisty) prokazatelně podporovalo 80% obyvatel. I dnes při nějakém ,,tajném" průzkumu považuje Hitlera 80% Němců za největší postavu německých dějin(vyhrál tam legálně Marx). Je to pak jiná kolektivní vina, když za několik dopujících sportovců trpí např. všichni invalidní olympionici t.j. 99,5 % neviných....

  OdpovědětVymazat
 9. V roce 1989 se otevřely hranice s velkým halasem, že nyní nastává doba demokracie a vztahy s Německém budou ideální, což naše vláda do dnešních dnů neustále opakuje. Skutečnost je taková, že jsme v Německu jenom levná pracovní síla, jako Ukrajinci u nás. Žádnou jinou hodnotu nemáme. Setkal jsem se s Češkou vdanou v Německu již patnáct let. Na otázku jak se jí daří mi řekla: "Kdyby to šlo, okamžitě bych se vrátila ještě dnes do Čech". Proč, ptal jsem se? Protože Němci jsou jiní, nerozumí našemu humoru, jinak myslí a cizince i když mluví perfektně německy, stejně nepřijmou mezi sebe. A co se týče ministra Hermana. Slyšel jsem jak se sám přiznal jak pálil státní vlajky a chlubil se tím. Jeho obhajoba a schvalování činnosti Sudeťáků, kteří nenávidí Čechy hovoří samo za sebe. Panu ministrovi vůbec nevadí a schvaluje zločin NATO bombardováním a zabíjením nevinných lidí v Jugoslávii. Určitě ale neschvaluje referendum obyvatel Krymu a připojení Krymu k ruské federaci, což považuje za zločin i když tam nepadl ani jeden člověk. Panu ministrovi chybí mrtvoly, pokud možno hodně mrtvol v zájmu západní Americké civilizace. Pan Herman nenávidí všechny, kdo říkají pravdu a vynáší do nebes ti kteří vraždí v rámci humanitárního bombardování, jak nám kázal náš Vašek.

  OdpovědětVymazat
 10. Herman a Halík, dva nejodpornější slizouni široko daleko !!! Člověku je špatně jen když je vidí, natož když otevřou svoji nevymáchanou a prolhanou hubu!!!

  OdpovědětVymazat
 11. Jak je možné, že KDU-ČLS ještě pana Hermanna nevyhodila ze svých řad?
  Jak je možné , že přes jeho vlastizrádné řeči se stále tato strana díky Jihomoravanům a jejich zbožnosti stále dostává do parlamentu, když má mezi sebou takovéto ministry?
  Jak je možné, že v době , kdy se realizují projekty příhraničních regionů dále existuje "landsmanschaft" ?
  To co předvádí pan Hermann je snad de jure vlastizrada, a jestli není de jure, tak morální určitě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 9:53
   Vždyť se podívejte do řad vrcholných politiků KDU-ČSL,jeden žid vedle druhého,Bělobrádkem počínaje,snad Hovorka nebyl žid,tak ho odstavili.

   Vymazat
  2. Proboha všechno neházejte jen na Židy, i když mohou za mnohé. Merkel, Obama u nás třeba Schwarzenberg nejsou přeci Židé a jak škodí...

   Vymazat
  3. Obama je kakaový Žíd narozený v Africe...

   Vymazat
  4. 12.11 ... paní Obamová je NETEŘÍ RABÍNA...

   Vymazat
  5. Fakt už běžte s těma židama do zádele!!!

   Vymazat
  6. 13:19 - stačí když tam půjdou sami, ne? Jenže dobrovolně to asi není reálný ...

   Vymazat
 12. Když si odmyslíme nacionalistický folklór, kterým sudeťáci systematicky mlží, zjistíme, že ono to bylo jednoduché. Osoby s německým státním příslušenstvím byly repatriovány - odsunuty na území německých států. Na území Československa se tito lidé objevili tak, že se téměř všichni, kdo před válkou mluvili německy přestali považovat za německojazyčné občany ČSR,ale za Němce. Odpověď na otázku "proč" vyplyne ve většině případů z toho, že jako Němci byli "herrenfolk", tedy něco víc než obyčejní Češi. Většina - tak 999 z tisíce - z této pitomosti po válce vystřízlivěla, pochopila, komu naletěla a kdo je příčinou jejich utrpení. Z těch "tisících" se stali dnešní sudeťáci.
  To, co jsem napsal nám také pomůže pochopit, kdo jsou dnešní spolupracovníci sudeťáků u nás. Jsou totiž v jistém smyslu jako oni - taky se považují za něco víc. Ne z rasových důvodů, ale proto, že se prohlásili za samozvanou elitu. Myslím, že to nemusím rozvádět.
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
 13. Ne nemusíte jmenovat, jsou to všichni vládnoucí pacholci po roce 1989 držíce se plných koryt do chvíle příchodu řezníka,který jim dá ránu mezi oči.

  OdpovědětVymazat
 14. Nahoře v diskusi je uvedeno, že Daniel Herman je přihlouplý. Může to být pravda, což dokládá i "Motivační dopis" k přihlášce do VŘ na post ředitele ÚSTR, který koluje po internetu (ke stažení např. na této adrese: http://danielsolis.cz/vlastni-zivotopis-daniela-hermana/ ). Zvláště pasáže o jeho "protikomunistickému odboji" nemohl napsat úplně normální člověk. Takovýchto hlupáků však bude v politice určitě více. Co je však s podivem, je jeho raketový start do politiky, od neúspěšného ředitele Ústr, přes vstup na kandidátku lidovců, až k postu ministra současné vlády. Toto vše svědčí o velmi vlivném „loutkáři“ v pozadí, jeho činy pak ukazují směrem k německým či americkým tajným službám (především jeho bezpochyby vlastizrádná spolupráce se Sudetoněmeckým landsmanšaftem) , popř. k Vatikánu (nasazen k pohlídání restituční „zlodějny“). Názory a styky, které Daniel Herman jako člen vlády! veřejně prezentuje (především přepis dějin a výsledku II. sv. války) a pěstuje (soukromé vztahy s Němci), jsou pro naši republiku velmi nebezpečné. Např. prohlášení směrem k „Benešovým dekretům“ mohou být velmi cíleně a programově vystřelované zkušební balónky směrem k reakcím veřejnosti.

  OdpovědětVymazat
 15. Pane Jiří Jaroši Nicjelli, ten vtip máte špatně.
  Když umřel Stalin, našli Chruščov s Bulganinem v jeho sejfu 3 dopisy označené pořadovým číslem. Otevřeli první dopisem a v něm bylo: "Sveďte to na mne." I odsoudili kult osobnosti a chvíli to fungovalo, ale pak se to už Chruščovovi nějak nezdálo, a otevřel sám druhý dopis, a v něm stálo: "Dělej to jako já." A tak se zbavil Bulganina.
  Zas to chvíli fungovalo, ale pak se Chruščov přece jen dostal do úzkých, a tak otevřel třetí dopis.
  A v tom bylo: "Napiš tři dopisy."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se za překlepy.

   Vymazat
 16. Hitler miloval agresivní islám a teď ho následuje Merkelová, aby s muslimy ovládla Evropu. Dnešní imigrační vlnou se může naplňovat starý plán Němců a Hitlera na spolupráci germánské rasy s Turky a muslimy na ovládnutí Evropy. Hitler islám obdivoval pro jeho výbojnost a muslimové s nacisty spolupracovali. Obdiv mezi nacisty a muslimy byl vzájemný.

  Víme, že nejpočetnější muslimské obyvatelstvo Německa tvoří Turci. Německý a turecký národ se dobře doplňují. Oba se v historii dlouho projevovaly jako agresivní a dobyvačné. Byly spojenci za první světové války. Osmanský chalífát spáchal tehdy první genocidu dvacátého století, genocidu Arménů – shodou okolností prvního národa, který jako celek kdysi přijal křesťanství. Osmanská říše byla tenkrát zcela závislá na Německu. To se ale nikterak nesnažilo genocidě zabránit.

  Víme, že Adolf Hitler v rozhovorech se svým ministrem Speerem litoval porážky muslimů u Poitiers ve Francii v roce 732. Řekl: „Kdyby byli bývali tuto válku vyhráli, byl by dnes svět muslimský. Neboť Arabové by germánským kmenům vnutili svou víru. Šíří ji mečem a všechny národy obrací na svou víru – to je Germánům šité jak na tělo. V důsledku vlastní rasové podřízenosti by se ale arabští dobyvatelé nemohli trvale prosadit proti silnějším domácím obyvatelům vyrostlým v drsném kraji. Takže v čele islámské světové říše by nestáli nakonec Arabové, nýbrž islamizovaní Germáni.

  Víme také, že na konci svého života Vůdce trpce litoval, že nerozvinul radikálnější spolupráci s muslimským světem. Bránily mu v tom ohledy na jeho spojence: na Mussoliniho Itálii, Pétainovu Francii, Francovo Španělsko. Před svou smrtí prý Hitler říkal, že tito spojenci mu stejně moc nepomohli a že kdyby se plně spojil s muslimy, byl by válku vyhrál.

  http://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/11027-hitler-miloval-agresivni-islam-a-ted-ho-nasleduje-merkelova-aby-s-muslimy-ovladla-evropu-varuje-zidovsky-intelektual-zijici-ve-francii.htm

  OdpovědětVymazat