Reklama

.

.

pondělí 15. srpna 2016

Soudcovské volné mravy

Zdeněk Jemelík
15. 8. 2016  JemelíkZdeněk
Soudci a státní zástupci jsou dvě kasty, které na rozdíl od běžných občanů si nemusí lámat hlavu s odpovědností za zmetky. Přímo zákon jim zaručuje, že za ně téměř nikdy nemohou být postiženi jinak než stavovským kárným řízením, zatímco jejich trestní stíhání nebo pronásledování žalobou na ochranu osobnosti za profesní selhání nebo nemravné jednání by bylo téměř vždy neprůchodné. Ale ani kárného řízení se nemusí příliš obávat, protože kární žalobci na podněty, přicházející od občanů, většinou odpovídají zaujetím postavení “obrany hradu”. Obvykle se snaží stěžovatele odkázat na jiného kárného žalobce, nejlépe na přímo nadřízeného předsedu soudu, který ovšem většinou svou úlohu spatřuje v ochraně podřízených před vetřelci a je případně ochoten v jejich prospěch i lhát. Jindy kárný žalobce “zaúkoluje” ministra spravedlnosti postoupením věci, nebo odmítne se podnětem zabývat, protože nemá prostředky na jeho prověření. Pokud se vůbec k vyhodnocení stížností sníží, téměř vždy je odmítají jako bezdůvodné: soudci nikdy nechybují a jejich jednání je vždy v souladu s etickými normami. V případě, že se podnět týká poklesku, k němuž došlo souběžně s nesprávným rozhodnutím ve věci, mají kární žalobci jasno: napravení nesprávného rozhodnutí opravným prostředkem činí stížnost na nemravné jednání bezpředmětnou. Podle stejné logiky by neměl jít do vězení zloděj, kterého dopadla policie a uloupenou věc vrátil majiteli. Jenže zloděj je obyčejný občan, tedy do vězení půjde, kdežto přistižený soudce se jen zasměje a zítra se klidně dopustí stejné nepřístojnosti znova. Je to ilustrace rovnosti občanů před zákonem v pojetí soudcokracie.

Politika “obrany hradu” vede k extrémním výstupům. Příkladem je třeba “znojemský justiční skandál”, o němž lze získat podrobné informace na mém bloggu (např. zde) Tamní soud odsoudil v r.2005 za přepadení poštovních doručovatelek dva mladíky, kteří ve skutečnosti neměli s věcí nic společného. O šest let později byl u téhož soudu jiným senátem za totéž odsouzen pravý pachatel. Nespravedlivě odsouzený Jaroslav Schindler se v r.2012 dožadoval povolení obnovy procesu, ale senát Jaromíra Kapinuse mu nevyhověl a stížnostní senát Aleše Flídra Krajského soudu v Brně (v současnosti v médiích neoprávněně označovaného za místopředsedu soudu) jeho protismyslné rozhodnutí potvrdil. Když o rok později Nejvyšší soud ČR na základě stížnosti ministryně spravedlnosti pro porušení zákona rozhodl, že došlo k porušení zákona v neprospěch nespravedlivě odsouzeného a nařídil opakování řízení o povolení obnovy procesu, dalo se očekávat, že soud bude spěchat s nápravou škod, jež porušením zákona zpúsobil. Ale Jaromír Kapinus s vyhověním nespěchal. Přidaly se pak i jiné vlivy, jež způsobily, že obnova řízení sice byla nakonec povolena, ale na ni navazující obnovené meritorní řízení jedenáct let od spáchání křivdy a téměř tři roky od zásahu Nejvyššího soudu ČR dosud nedospělo k prvostupňovému rozsudku.

Nenašel se žádný kárný žalobce, který by v protismyslném nepovolení obnovy viděl kárné provinění, ačkoli příležitost postupně dostali všichni, kteří přicházeli v úvahu. Poslední v řadě oslovených nechal vědomě marně vypršet tříletou objektivní procesní lhůtu, takže pachatelé nezákonného jednání ke škodě Jaroslava Schindlera unikli kárnému řízení jednou provždy. Žádný z žalobců se neujal kárného řízení kvůli počátečním průtahům v řízení o povolení obnovy procesu, ačkoli postup soudce Jaromíra Kapinuse prošetřila a jeho tempo uznala za nepřiměřené situaci sama předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová. Ale sama kárné řízení nezahájila. A ministerstvo spravedlnosti dalo přednost stanovisku předsedkyně okresního soudu Lenky Krčálové, která projevila názor přesně opačný. Je to dost přirozené: Jaromír Kapinus je její předchůdce ve funkci a členem loudavého senátu byl její manžel. O nepodjatém posouzení jejich postupu nemůže být řeč.

Praxi kárných žalobců hezky ilustruje případ odsouzeného J. R., který si stěžoval, že k vyhlášení rozsudku se nedostavil jeho obhájce, ač byl před soud přiveden z výkonu trestu a měl tedy nárok na povinné zastoupení advokátem. Soudkyně nepřítomnost advokáta nezjistila nebo ignorovala a vyhlásila rozsudek. Odsouzený špatně pochopil odůvodnění rozsudku, neměl se s kým poradit a ve zmatku se vzdal na místě odvolání. Když dostal písemné vyhotovení rozsudku, zjistil, že pochybil a litoval, že se neodvolal. V jeho věci jsem jako člen spolku Šalamoun podal návrh na kárné stíhání soudkyně, která v žádném případě neměla v nepřítomnosti obhájce rozsudek vyhlásit. Oslovený kárný žalobce věc velmi důkladně prověřil, návrh odmítl a poskytl mi obsáhlé poučení o tom, že procesní práva odsouzeného nebyla nijak krácena. V téže věci jsem podal podnět ke stížnosti ministra pro porušení zákona, které pan ministr Pelikán vyhověl a Nejvyšší soud ČR následně zrušil rozsudek s tím, že jeho vyhlášením v nepřítomnosti obhájce došlo k porušení zákona v neprospěch odsouzeného. Z odůvodnění rozsudku je patrné, že soud posoudil věc přesně opačně než kárný žalobce. Nemám informaci, že by kárný žalobce změnil svůj přístup k případu po zveřejnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR, ani jsem o jeho změnu neusiloval.

Hodně podnětů k úvahám o etice soudce dává chování soudce Aleše Novotného, předsedy senátu Krajského soudu v Brně, jehož jméno veřejnost zná hlavně z kauzy Vladimíra Čimpery & spol., obvykle označované jako “kauza Vitásková”, a z případu Shahrama Zadeha & spol.

“Kauza Vitásková” se nachází ve fázi ukončení prvostupňového řízení pro devět z původních deseti obžalovaných a pokračuje projednávání obžaloby proti obž. Luďkovi Pražákovi, dříve vyčleněné do samostatného řízení kvůli jeho přechodné nezpůsobilosti k účasti na soudním řízení. Devět obžalovaných čeká s napětím na posouzení jejich odvolání Vrchním soudem v Olomouci. Netuším, zda odvolací soud vyčká s rozhodnutím na dokončení procesu Luďka Pražáka, aby rozdělené řízení opět scelil.

Kauza Shahrama Zadeha & spol. je v počátcích. Hlavní líčení již sice probíhá, ale dosud se neuskutečnily všechny výslechy obžalovaných. Zejména nedošlo na výslech hlavního obžalovaného Shahrama Zadeha, jemuž je tím bráněno ve sledování výpovědí ostatních obžalovaných, v kladení jim otázek a vyjadřování k jejich výrokům. Obžalovaný mimo to přichází o možnost poznat blíže obžalované, s kterými se sice nezná, ale podle obžaloby je řídil. Soudce Aleš Novotný ale v této kauze již vstoupil do letopisů českého soudnictví tím, že v neúnosně protahovaném vazebním řízení stanovil kauci za propuštění obžalovaného z útěkové vazby v neslýchané rekordní částce 150 milionů Kč, ač by mohl vědět, že Shahram Zadeh by uprchl pouze v případě, že by zešílel. Nemůže se totiž za žádnou cenu vzdát naděje na dosažení zprošťujícího rozsudku, o kterou by se útěkem připravil. Ostatně mimo území ČR jej ohrožuje íránský zatykač a nebezpečí záhuby v íránském vězení.

Kauzu Vladimíra Čimpery & spol. popř. Aleny Vitáskové & spol. jsem průběžně komentoval v průběhu celého hlavního líčení. Stav věci na začátku odvolacího řízení jsem podchytil v článku “Zahájení odvolacího řízení Aleny Vitáskové & spol.”.Vedle meritotních námitek obhájců tuto kauzu provázejí nebývale četné a závažné výhrady k chování předsedy senátu, k nimž se již přidaly i první protesty ze strany Shahrama Zadeha a některých jeho spoluobžalovaných.

Ty nejméně závažné se týkají zastrašování obžalovaných důtklivými výzvami, aby si uvědomili, že stojí před soudem a hrozí jim vysoký trest vězení. Daleko významnější jsou stížnosti na nedbání zákonných procesních lhůt, jež vede k neúnosným průtahům. Tak např. předseda senátu má právo odročit řízení kvůli přípravě na vyhlášení rozsudku o tři dny. Ale soudce Aleš Novotný si vzal celých 73 dnů až do 22.února 2016 a z některých detailů jeho přednesu je zřejmé, že ani extrémní překročení lhůty mu na bezchybnou přípravu nestačilo). Mimo jiné prohlásil, že Alena Vitásková se stala předsedkyní ERÚ “ díky nějakému jednání paní Nečasové, dříve Nagyové”, ačkoli soud se nikdy okolnostmi jejího jmenování nezabýval. Paní odsouzenou jeho výrok hrubě urazil, neboť je nepravdivý a znevažuje její čtyřicetiletou manažerskou kariéru, znevažuje i vládu, která o jejím jmenování rozhodla jednohlasně.

Na průtahy s přípravou vyhlášení rozsudku navázalo zpožděné vydání písemného vyhotovení rozsudku, na jehož předání do kanceláře soudu má předseda senátu ze zákona 20 dní. V tomto případě obhájce Aleny Vitáskové obdržel listiny až 15.června 2016. Ale 71 dnů na vydání písemné verze rozsudku není osobním rekordem pana soudce: v jiné kauze, týkající se rovněž nepravostí při vydávání licencí fotovoltaické elektrárně, se jistá obžalovaná dočkala písemného vyhotovení rozsudku až po devíti měsících od jeho ústního vyhlášení. Myslím, že i toto pohrdání zákonnou procesní lhůtou zasluhuje označení “rekordní”.

Nepochybuji o tom, že soudce Aleš Novotný měl k překračování zákonných časových limitů souhlas předsedy soudu nebo jím pověřeného zástupce místopředsedy soudu, kteří se tím stali jeho spoluviníky. Nemění to nic na tom, že nepřiměřené protahování soudcovských úkonů je psychickým týráním obžalovaných svého druhu, proti němuž jsou oběti soudcovské svévole bezbranné.

Z okruhu spoluobžalovaných Shahrama Zadeha přišla stížnost, že soudce Aleš Novotný nijak nereagoval na doručené oznámení obžalovaného, že jej policie nutila vydíráním ke křivé výpovědi proti Shahramu Zadehovi, za kterou nabízela vyjednání postavení spolupracujícího obžalovaného. Pan soudce konstatoval, že tato věc sice má znaky trestného činu, ale předmětného řízení se netýká. Stížnost založil do spisu bez přijetí dalších opatření.

Všechny výše popsané nepatřičnosti v jednání pana soudce obsahují prvky skutkové podstaty kárného provinění. Z toho průtahy v soudním řízení jsou údajně nejčastější příčinou potrestání soudce kárným soudem při Nejvyšším správním soudu. Není proto překvapením, že postižení podali různé návrhy na kárné řízení se soudcem Alešem Novotným. Nenašel se ale kárný žalobce, který by se jimi vážně zabýval.

Všechny výše popsané případy usvědčují některé kárné žalobce v soudnictví z neochoty stíhat křivdy, spáchané soudci na účastnících soudních pří. Vyplývá z nich, že účastníci soudního řízení trestního jsou díky politice “obrany hradu” kárných žalobců v podstatě bezmocní proti poškozování jejich práv jak soudcovskou libovůlí, ta netečností kárných žalobců.

Má to i další důsledky, přesahující hranice prostoru působení kárných žalobců. Mezi selhávajícími kárnými žalobci jsou i veřejnosti známí bojovníci za ustavení Nejvyšší rady soudnictví. Jejich chování v kárném řízení potvrzuje důvodnost obav ministra Roberta Pelikána, že ustavení Nejvyšší rady soudnictví by prohoubilo “zapouzdřenost” justice. Jako laik považuji zřízení částečné soudcovské samosprávy za prospěšné. Aby se nedostavila obávaná “zapouzdřenost”, bylo by nezbytné ustavit vyšetřovací a kárné orgány, nezávislé na Nejvyšší soudcovské radě i na ministrovi spravedlnosti. Spolek Šalamoun specifikoval jejich podobu legislativními návrhy, které se sice dostaly do Poslanecké sněmovny do archivu věcí k projednání, ale Sněmovna o nich nikdy nehlasovala, protože je předložila neoblíbená malá strana, s kterou ty ostatní nemluví.

Netoliko obhájci kritizují rozsudek v kauze “Vladimír Čimpera & spol.”. Za zmínku stojí např. veřejné televizní vystoupení senátorky Elišky Wagnerové, bývalé místopředsedkyně Ústavního soudu a předsedkyně Nejvyššího soudu ČR. V této souvislosti se nabízí otázka, zda je příčinná souvislost mezi bona fide napadenými etickými poklesky soudce a vadami rozsudku. Otázku kladu v souvislosti s konkrétní kauzou a konkrétním soudcem, ale má také obecný rozměr.

34 komentářů :

 1. Tyto příklady jen dokazují stav zkorumpovaného hnojiště zvaného justice. Aby se něco změnilo, je třeba volit strany, které mají ve svém programu celonárodní referendum a odvolatelnost politiků. Proto je nezbytné volit SPD Tomia Okamury, který má toto v programu. www.spd.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co chcete? Když je stat ve statě bez jiné než vlastní kontroly a postihů, tak může vše. A to je nejen justiíce. Dalším balvanem je bankovnictví a finance. Prostě opět máme co jsme chtěli. A když národ a občané nic nedělaj, tak proč ne, žejo. Vlastně ono platí jako vždy, kdo mlčí souhlasí.

   Vymazat
  2. Myslíte si, že podřezat deset soudců měsíčně, je větší zlo než nechat zavraždit PADESÁT TISÍC ČECHŮ ROČNĚ justiční vobřezanou mafií??????????? !!!!!!!!!!!!!!

   Vymazat
  3. to není korupce!
   to je organizovaný zločin řízený Jirsou, Baxou, Rychetským, Vávrou, ......

   Vymazat
  4. Příkladů selhání justice začíná být příliš a to jsou jen medializované případy,kolik je těch, kterých si nikdo nevšimne, kromě postižených. V postavení soudců se to všestranně přehnalo - platy mají dvakrát větší než třeba chirurg náročných operací zachraňujících život nebo vysokoškolský profesor, a ještě remcají, za vadná i fatální rozhodnutí je nikdo nevolá k odpovědnosti, k tomu mají jako tzv.ústavní činitelé i imunitu. Jako ve všech jiných profesích jsou někteří pracovitější a někteří línější, někteří odpovědnější a někteří neodpovědní, ale v justici ta horší kategorie má horší důsledky.Je s odivem, že ani Soudcovskou unii nezneklidňuje prudký úpadek prestiže soudců.

   Vymazat
 2. Ale kulový, soudci jsou jen tací, jaké jsou zákony a jaká je společnost a to s výhradou k "té společnosti" - jsou lepší, než je její "průměr". Spolek Šalamoun - to snad ani není třeba komentovat. Vymyslete "stroj času" a soudce se podívá do minulosti a pokud mu zákon dovolí, rozhodne správně. V právu selského rozumu hledejte jen okrajově. Právo má vlastní pricipy, zásady a postupy. Justice je jediná oblast, kde stát funguje alespoň trochu a to jen proto, že se do její činnosti nemůže stát moc vměšovat. Ten článek, to jsou jen plky. Podotýkám, že v justici nepracuji, ani "na" spravedlnosti nebo vnitru.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi proto tak blbě žvaníte o věci, o níž víte velké H....

   Vymazat
  2. VÍŠ, TY JUSTIČNÍ PROSTITUTE, zákony píší s vině které pak Zeman a Klaus dosadili do ústavního soudu!!!
   Justiční mafie a tzv. lobisté rekrutují zkurve né a zkorumpované soudce, notáře a právníky už na právnické fakultě!!!
   Benda, který chce místo ústavního soudce nebo alespoň předsedy ústavněprávní komise parlamentu vystudoval práva v Plzni za víkend!!!
   Stejně tak min vnitra Chovanec!!!
   jděte do p rdele nebo alespoň domů, do Izraele

   Vymazat
  3. 17:00, 18:58 - No, Vaše argumenty jdou opravdu na dřeň - klobouk dolů před takovou před tak hlubokými znalostmi. Blbě žvaníte ... víte velké H .... Justiční prositute ... jděte do ...Izraele - tak to opravdu svědčí o ... Vás. A není to nijak pěkné svědectví. Nedivím se, že máte ze soudců obavu ale uklidním Vás, trochu - blbost není trestná, tak se nebojte. Zatím. Autor příspěvku z 15:20

   Vymazat
 3. Soudci jsou všemocní, nikdo na ně nemůže, takové zákony si vydobyli a co na to ten nejvyšší? Je mu to šumafuk http://www.federmann.cz/justicie/84-fakta/526-ustavni-soud-r-hrobaem-lidskych-prav-podruhe

  OdpovědětVymazat
 4. NEDĚLTE JE!


  VOBŘEZANÁ JUSTICE!!!
  ZLOČINY JUSTIČNÍ MAFIE dosahují miliard korun a poškozují de facto celý národ Čechů.
  Je třeba zavést trest za rozsudek, vynesený v rozporu se zákonem.
  Věšet je nebudem. Prozatím.
  Každý soudce, který v rozporu se zákonem spáchá podvod a vynese rozsudek, který v odůvodnění nebude přezkoumatelný, jak ukládá zákon nebo ve kterém strana, která vyhrála spor neunese důkazní břemeno- listinný důkaz, apod., dostane sto ran holí, propadnutí majetku ve výši nabytého majetku nejméně za posledních deset let a doživotní zákaz činnosti!!!
  Sto ran holí bude vykonáno, jako exekuce na schodech právnické fakulty UK v PRAZE.
  A to, každý den deset ran holí, provedených osobami z řad obětí justičního teroru od roku 1990, po té bude odsouzený posazen do klády na 23 hodin, po stravě chléb a voda, dostane sprchu ledovou vodou, nejlépe vodní dělo a pak další exekuci, deset ran holí, z rukou obětí justiční mafie!!!
  Ke zdravotnímu stavu a jiným aspektům nebude přihlíženo!!!
  AŽ DO VYHLAZENÍ JUSTIČNÍ MAFIE

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vobřezaná justice .... do vyhlazení .... že Vy ste takovej malinkatej fašounek? Nebo spíš blbeček, co rozumu nepobral.

   Vymazat
  2. No sice -anonyme 19.30 - příspěvek "Nedělte je" - je napsán hodně naštvaně,( nekorektně) ale jestli jeho pisatel má konkretní zkušenosti s tím, jak česká justice ve zdivočelých letech ( zhruba po roce 1994) legalizovala rozsudkama podvody, a umožňovala podvodníkům profitovat na zlodějnách a podvodech, vůbec se nedivte - a netvrďte, že o tom nevíte.- Třeba žádný proces s lichvářem nedopadl nepříznivě na lichváře, ale vždy jen na jeho oběť. Byly společnosti, které půjčovaly peníze za podpis vedle smlouvy i na bianco směnku, která dle smlouvy měla být vrácena, ale darebáci ( spol. Profireal Pardubice) počkali až dotyčný půjčku zaplatí, a pak do směnky napsali částky vyšší než byla půjčka, ( tzv. směnka "na viděnou" i když ji pak oběť podvodu nikdy neviděla) a s tím se obrátili drze na soudy - a soudy? Namísto aby tyto podvody ihned odhalily a ohlásily, poškodily tisíce podvedených lidí - až v roce 2005 se připustilo, že jde o podvody - v TV byli vyzýváni poškození aby se přihlásili, ale to už bylo vyneseno ve věci spousta rozsudků. Společnosti byla zakázána činnost jako trest - no a co? Přejmenovala se ( Proficredit Praha) a na všechny vynesené rozsudky podala exekuční žaloby, a i když oběť předložila důkaz o směnečném podvodu, i skutečnost, že půjčka byla zaplacena, málo platné - justiční šmejd exekuce potvrdil - namastili si na pachatelé podvodu ( procenta z prodlení) exekuční chamraď, i další chamraď - všechno na v podstatě chudých lidech, kteří tak odporné poměry nemohli předvídat, neboť předchozích 40 let v tomto státě bylo něco podobného zcela vyloučeno. Podvádět a okrádat občany? Vyloučeno! Rudé bláboly ano, ale okrádat, podvádět a zdecimovat lidi? NIKDY! Kdo se k něčemu takovému propůjčí ( a byly další případy, vyfabulované rozsudky o neexistujících pohledávkách, a další lumpárny) je šmejd nejtvrdšího kalibru, tím větší, když k tomu zneužívá svou pozici a úplně největší, když šmejdem je soudce - orgán SPRAVEDLNOSTI! Takže - proč se jich zastáváte? Všichni tito zaslouží umučit a utopit v kleci.

   Vymazat
  3. 20:22 Víte, asi si nerozumíme - justice vykonává důležitou funkci státu. To, že se někteří soudci zachovali jako dobytek, ještě nedělá z justice chlév. Každému, co mu patří - spravedlivý proces .... i takovým soudcům. Rozhodně je mezi nimi méně darebáků, než mezi mnoha jinými profesemi. Zákony jsou složité a hájit je jedna z nejtěžších lidských profesí. Prostě nemohu jen tak házet všechny do jednoho pytle. To, že byly a jsou zákony dělány tak, aby vyhovovaly zejména darebákům je dle mého fakt, s nímž nehodlám polemizovat. Proto jsem i psal, že soudci jsou takoví, jaké jsou zákony a jaká je společnost. Někdo někde napsal, že spravedlnost nelze hledat u soudů, ale v kostele. Docela rozumný názor.Jen vymezit pojem spravedlnost je složité a lidstvo se o to snaží snad po celou svou existenci. Soudce rozhoduje na základě toho, co se při soudním jednání dozví - nebyl u pře, sporu, zločinu přítomen - to by potom ani nemohl soudit. Rozsudek není pravdou, ale přesvědčením soudce o pravdě - to v lepším případě, v tom horším soudce ani své přesvědčení kvůli procesním předpisům nemůže vyslovit a v tom nejhorším (dle mého těžce přetěžce menšinovém, marginálním) případě mu v tom brání jeho špatná povaha. Nicméně - justice si vážím. Je to navýsost lidská činnost a i proto se v ní chybuje. Spravedlnost není matematická rovnice. Téměř vždy je jedna strana nespokojena. Koneckonců- "nejvíce nevinných sedí v kriminálech". Co po nich chceme? Všichni přece vědí, ze Pepa krade a voni ho nevodsoudí, gauneři!!! Hanba!!! On je ale rozdíl něco vědět a moci to dokázat. Volné hodnocení důkazů? Co to je? Dyť Lojzova stará říkala, že Lojza je nevinej a ti gauneři ho odsoudili!!!! Hanba!!! Gejza mi nezaplatil dluh a voni to nechali bejt!!! Dyť mi dal slovo a teď to popřel a voni mu snad věří, gauneři!!! Podepsal sem ručení a teď mi sebrali byt, gauneři!!! Prostě to nejni prča, být soudcem. To jen chci říct. A ti, co tady pokřikují, že by měli platit za škodu? Ti ať jdou do pr..zadele. Kdo by potom soudil. Vždyť to nedělají úmyslně. Takoví křiklouni jen degradují právo. Proto je právo dáno, by silnější nemohl vše!!! Aá budou tihle pitomci konfrontováni se silnějším a dostanou po hubě, to se budou dovolávat práva, soudů. Prostě - je mi odporné, aby kvůli "dílu" nemohých byly celé skupiny ostrakizovány a zpochybňováno právo a justice. Vždyť právě právo a justice nás staví do pozice civilizované společnosti. Některé příspěvky tady svědčí o pitomosti jejich pisatelů. Odvolací soudy mají prostě jen jiný názor a tihle pitomci by za to trestali soudce? Nezlobte se - debilita!!!!

   Vymazat
 5. Právě jsem si vyslechl, že muž, který vystrkoval obnažené pozadí na americkou kolonu, dostal podmínku. Deset měsíců na dva roky. To jde. Nevíte někdo, jak byli potrestáni vrhači vajec? Opravdu mi jde hlava kolem. Připadá mi, že u nás není důležitý skutek samotný, jako osoba, na které byl spáchán.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. obraťte se na náboženskou obec!
   náboženství není volitelné!!
   MUSÍTE VOLIT NÁBOŽENSTVÍ SVÁČKA, BAXI, JIRSI, RYCHETSKÉHO, ŠÁMALA, VÁVRY, ......

   Vymazat
 6. " ...zákon jim zaručuje, že za ně téměř nikdy nemohou být postiženi..."
  To si soudci v Turecku také "mysleli" a kde jsou ?!

  OdpovědětVymazat
 7. Myslím, že každý rozsudek by měl především uspokojovat většinu společnosti. Jinak justice postrádá smysl. Na divokém západě prý občas oběsili samotného soudce, když nesoudil tak, jak si rozvášněný dav představoval. Občas si říkám, že by nám nějaký ten oběšený soudce neuškodil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady v ČR? Děláte si švandu? Tady by jich muselo viset! Justičních darebáků v taláru, okamžitě servilní s demokratickými okupanty po devadesátém, poškodili vědomě statisíce lidí. A úplně nejhorší je bezmoc! Když předkládáte důkazy, ale "právnímu názoru" nevyhovují, když víte stoprocentně, že máte pravdu, ale šupák soudce překroutí skutečnosti, a vyfabuluje rozsudek tak, že nestačíte zírat, a zcela vyloučeno je pustit se do sporu s městskými zastupiteli, úředníky města a městskými podnikateli a VIP šmejdy. Tam jste ztraceni. To je odporná, spřátelená smečka,a úplně nejhorší je v tom Plzeň. Ta je svojí korupcí pověstná už od dob husitského obléhání. Tady spáchal pár let po devadesátém sebevraždu známý starší advokát Jiří Tišer, v dopise na rozloučenou uvedl, že taková korupce a takový mravní hnůj, jaký předvádí justice v Plzni, je neporazitelná. Jednoho soudního hajzla potrestal sám bůh - a byl ještě docela mladá svině ( kolem 40) - shodil ho i s jeho ultralightem z nebe dolů a byl na místě mrtev - škoda! Nikdy už nebude muset vysvětlovat svoje svinstva v rozsudcích, které nemají obdoby ( až přijde čas) a potom druhý soudce, který fungoval v případu Kajínek ( taky klasa - typické - zas Plzeň) ten byl nalezen mrtev na silnici, kde zemřel v noci -údajně sražen autem ( rozbitá hlava) ale toto auto se nikdy nenašlo a případ byl odložen. Tak tyhle dva hajzly si vzal čert, ale stovky dalších dřepí na svých zadcích a berou prachy za svinstvo, kterému se zde v ČR přezdívá spravedlnost. Slušný občan je bez nároku. Opakuji - tato černá smečka v talárech ( až na pár výjimek) zaslouží umučit a utopit v kleci.

   Vymazat
  2. Jo jo, tak zrušte soudy a dělejte spravedlnost na násích a náměstích. Spravedlnost není demokracie, to by bylo možná dobré si uvědomit. Lucerny už tu byly vícekrát a nic dobrého to nepřineslo. Zjevně nechápete význam práva pro civilizovanou společnost.

   Vymazat
  3. Tato černá smečka v talárech ( až na pár výjimek) zaslouží umučit a utopit v kleci.
   A pro výstrahu nechat viset až z nich zůstanou jen kosti a ostatní zhnije nebo pomohou havrani.

   Vymazat
 8. soudy soudí pouze podle přání mafie
  Pitr Nečasová Parkanová Vondra Rittig,
  snad nemusím pokračovat
  jen podle žido vské mafie

  OdpovědětVymazat
 9. no - u nás aspoň jedného zastrelili - pre výstrahu - takže sme o krok vpredu, čochvíľa sa pustia do seba a začnú sa zatvárať, no k veci - popravde na začiatku je polícia - a až potom začína prokurátor a spol. - takže správne poskladané "dôkazy" a ste uznaný vinným ... a hotovo -

  OdpovědětVymazat
 10. Ahoj giganti práva a spravedlnosti. Jedna otázečka: Máte dvě děti a jednu čokoládu. Jak ji mezi ně spravedlivě rozdělíte? A včíl mudrujte mudrlanti. Je to klasická otázka k pochopení spravedlnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:54-jako vždy máte tři možnosti. 1) čokoládu rozpůlíte. 2) jedno dítě pošlete za dveře. 3) za dveře pošlete obě děti a čokoládu sníte sám. Kterou možnost si vyberete?

   Vymazat
 11. Jen 3 možnosti? Možností je celá řada, ale Vám se nějak vytratila z řešení spravedlnost. Zkuste to ještě jednou a tentokrát se podělte o spravedlivé řešení. Bez posílání za dveře. Prostě jen spravedlivě rozdělte jednu pitomou tabulku čokolády mezi dvě děti. Je spravedlivé jim nic nedat? Nebo ji rozdělit na polovic? Co když jedno přineslo jedničku z diktátu a druhé poznámku za to, že sprostě nadávalo učitelce? Co když jedno je jedničkář a přineslo dvojku a druhé je postižené a přineslo čtyřku? Zaslouží si to s dvojkou za odfláknutí celou a to za vydřenou štyřku nic? .... A to je jen jedno spravedlivé rozdělení jedné blbé tabulky čokolády mezi dvě děti. Spravedlnost není sranda, je to makačka. Jak chcete porozumět práci soudce, když nedo,ážete spravedlivě rozdělit jednu tabulku čokolády. Proč se tady kdekdo o soudce otírá?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:04-až to bude můj problém, jistě jej vyřeším spravedlivě! Nenapínejte mne a sdělte, jak jste jej vyřešil Vy! PS.doufám, že nesoudíte, i když současnému stavu justice by to odpovídalo.

   Vymazat
 12. Ne ne, nejsem soudce, nedělal bych to ani za zlaté prase. Venmte třeba Vás - kdybych Vás měl soudit za Vaší hloupou osobní poznámku, byl bych podjatý a musel bych se vyloučit. Kdybych Vás měl soudit za to, že jste nepochopil podstatu příspěvku o "dělbě čokolády ve vztahu k posuzování spravedlnosti", osvobodil bych Vás, není každému dáno. Mrkněte na net a něco si o spravedlnosti přečtěte. Ten případ totiž nemá univerzální řešení, stejně jako spravedlnost. Co je jednou spravedlivé, nemusí být spravedlivé podruhé a to i u stejného jednání. No nic, nechme diskuse a dejme si knedlo zelo vepřo, budou dávat Ulici a Růžovku, tak aby Vám něco neuteklo :-)). Je to drámo. PS: Za tu hloupou osobní poznámku na konci Vašeho příspěvku bych Vás i jako podjatý osvobodil - protože jste se alespoň zamyslel a možná, možná bylo zaseto ... :-)).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. proč nepíšete o překrucování faktů, zamlčování faktů, vědomém lhaní soudců během jednání. Vydáváním soudních rozhodnutí, která nelze přezkoumat, protože odůvodnění je snůškou nesmyslů a blbostí. Postup PČR se rovná v devadesáti procentech případů odložením věci, v polovině přemlouvá příslušník PČR oběť, aby upustila od trestního oznámení, aby policajt nemusel psát protokol, teror ze strany ČSSZ, úřadů práce, atd.
   Občan musí vřdy platit, podat vysvětlení, oznámit, doložit, ...
   Mafie státní správy nemusí nic. Termíny nedodržuje, náhradu způsobené škody musí ožebračený občan vymáhat u zkorumpovaného soudu, policie za nekřesťanské peníze, které mu nikdo nevrátí.
   Nelze se divit, když mafie dožene dav ke Křišťálové noci nebo únoru 1948.
   Etnická stránka cel= věci je zajímavá ještě více. Zvláště na straně zločinců.
   Je stejná ve všech státech a říších světa. Nejméně už po tři tisíciletí.

   Vymazat
  2. 19:25- naštěstí nejste soudce,jen tlachal. Dáte-li hádanku bez řešení a navíc se ozvete na jiném vlákně bez anonce na koho reagujete, co jiného si mohu myslet? Až mi dopovíte Váš příběh s dělením čokolády, můžeme pokračovat ve věci "práva a spravedlnosti".

   Vymazat
  3. Tak jsem se mýlil pane Povolný - zaseto není :-(. To není příběh, ale podnět k zamyšlení nad aplikováním spravedlnosti. Není spravedlnost není o černé a bílé, je barevná. Něco je dnes spravedlivé a zítra není, v jednom případě je, v druhém, téměř totožném není. Proto se bez znalosti věci nelze ke konkrétním případům vyjadřovat a pokud ano, tak se potom jeden nesmí divit, že je, či může být, za v... . Znovu tvrdím, že oudci jsou jednou z nejkvalifikovanějších a nejdůvěryhodnějších "institucí" v ČR. Nelze na základě darebáctví jedinců hanobit celou skupinu. A těch darebáků je mezi nimi minimum. Díkybohu za jejich nezávislost a je třeba ji chránit. Prostě si soudců jako stavu vážím. Domnívám se, že útoky na ně jako na celek jsou cíleně útoky na občanskou společnost, na dělbu moci ve státě. Prostě a jednoduše - občane, drž hubu a krok, ani nedutej, protože nikde, ani u soudů se ti nedostane zastání. To´t celé. Stejně jako jedna vlaštovička jaro nedělá, ani těch pár darebáků nedělá ze soudců nedůvěryhodnou bandu. Soudy se u mne těší největší důvěře mezi všemi institucemi, druhý je prezident - ten současný. dovolil jsem si jen napsat svůj názor a podnět k zamyšlení. Vnímat "kauzu čokoláda" jako něčí příběh je .... nepochopení?, nebo hloupý pokus svést diskusi (to v případě pochopení a úmyslně nesprávné interpretace) jinam. Tak trochu trolíčkovštiny. Prostě to zkuste ještě jednou - nevnímat to ajko příběh člověka, ale jako výchozí podnět k zamšlení se nad výkladem pojmu "spravedlnost" - nad jejím vnímáním, nad jejím výkonem, nad prací soudce. Soudce rozhoduje jen na základě toho, co má za prokázané, na základě důkazů, které byla provedeny v souladu se zákony, ne na základě pocitů, nálad, dojmů davů z náměstí. Najděte si filmy "Ex offo" a "Půl penny" - pak možná pochopíte, že spraveldnost není pr.el, ale těžká a nevděčná dřina, kterou není každému dáno pochopit. Pokud znáte pojmy jako je volné hodnocení důkazů, procesní aktivita stran, zákonnost postupu a zákony, které jsou v ČR účinné etc. a požadujete absolutní spravedlnost, pak jste snílek, nebo na diagnózu. Znovu k té čokoládě - zamyslete se na tím, kolik, neskutečné množství, variant řešení je a to, co je ve skutečnosti spravedlivé a odůvodněné, se může zbytku světa jevit jako totální nespravedlnost. enní to o příběhu, je to o pochopení pojmu. A ... spravedlnot není hádanka, není to jedna a jedna jsou dvě. To je podstata z "příběhu čokoláda".

   Vymazat
  4. 8:43-sít můžete pane na připravené půdě. Nemám potřebu nic měnit na svém nočním vyjádření, naopak Vaše mnohomluvnost se potvrdila, proto jen krátce. Pokud by se naši soudci řídili Vámi uvedenými filmy, neměli by označení "justiční mafie". I ze svého okolí potvrzující případy znám, nejen ty medializované. I jeden soudní mafián je přece přetrhnutý řetěz důvěry. A kde je český "Katány"? I za "komančů" jsem se setkal s lepším spojením práva a spravedlnosti odůvodněním "bylo by to proti dobrým mravům". Dnešní "šmejdi"se smějí. Je dobře, že nesoudíte, těch nerozhodných, předposraných nebo kolaborujících s mocnými je tam dost. A dejte vědět až vyřešíte "čokoládu".

   Vymazat
 13. pravdou je, že soudci soustavně porušují zákony. Více jak polovina rozhodnutí okresních a obvodních soudců a především soudkyň je v oblasti procesního a zejména hmotného práva negramotná.
  Dozorující soudci buď z lenosti, či záměrně zjednají nápravu jen, když je nakopne soud vyšší instance. Rozhodování banálních případů, jež blokují oběti TRČ veškerý majetek v délce tří roků je u těchto zločinně jednajících justičních mafií běžné a má za následek tragédii celých rodin, jejich ožebračení a de facto zánik a zmaření celého života. Oběť se nemůže po desetiletí vrátit ke spořádanému a lidskému bytí.
  Za čtvrt století ani jednou nerozhodl soud proti zločincům v talárech, tak aby napravil ujmu. Ty tanečky s kárnými senáty jsou jen proti soudcům, kteří poruší omertu nebo veřejně poškozují mafii svým zločinným jednáním.
  Naopak, za služby oligarchii, monopolům a kriminálním gangům, dělají kariéru hlavouni justiční mafie. Typickým příkladem, je Jirsa, Rychetský, Šámal, Vávra, ...
  Dalo by se pokračovat v desítkách jmen, která jsou spojena s rozvratem toho, čemu se říká právní stát.
  Pozadu nezůstávají ani notáři, advokáti, PČR, ...
  Je směšné, když Šlachtu vyšetřuje gau ner, jako je Blažek. Propojení zločineckých struktur je téměř dokonalé.
  ÚOOÚ s PČR, ČNB, O OMBUDSMANCE MLUVIT NETŘEBA, STZ s ADVOKÁTNÍ KOMOROU, FIN.ÚŘADY S MINISTERSTVY, atd.
  Když přidáte amnestii prezidenta, vězeňskou službu, parlament a senát, zbudou vám jen oběti trestné činnosti této mafie.
  Nikdy se nestane, že by soud trestal úředníky státní správy, ministry ve funkci, či členy bankovní rady ČNB. Vždy trestají bezbranné občany, chudáky oloupené a zotročené touhle kriminální bandou.
  Tihle Sobotkové, Klausové a Havlové patří na šibenici.

  OdpovědětVymazat
 14. Jedna věc je právo, druhá spravedlnost a třetí etika. Ty věci by měly spolu souviset, bohužel nesouvisí. Tady je s největší pravděpodobností podstata problému. Rok 89 znamenal počátek likvidace zbytků práva, spravedlnosti i etiky, které nám z minulosti ještě zůstaly.Započalo vytváření účelových ,schválně nedokonalých a chybných zákonů, aplikace pseudospravedlnosti a likvidace etiky a to vše pod záminkou jakési účelové demokracie. To nebylo z hlouposti našich zákonadárců, šlo o naprosto promyšlený postup likvidace všeho co doposud fungovalo, o atomizaci společnosti aby již nikdy nebyla schopna formulovat jednotně svoji vůli.

  OdpovědětVymazat