Reklama

.

.

úterý 13. září 2016

Nová agenda OSN: Nastolení diktatury a genocida evropských národů!Myslíte si, že jde o výplod šíleného mozku?

Maru
13.9. 2016   Zvědavec
Naše budoucnost podle návrhu OSN:
1.Obrovské migrační vlny se budou do vyspělých států přelévat zcela legálně a budou mít k tomu zajištěnou bezpečnou přepravu. Masám migrantů, putujícím za bezpečím, za prací nebo jen za lepšími sociálními a ekonomickými podmínkami, umožní vyspělé státy sloučení rodin. Těmto rodinám pak poskytnou práci, sociální zabezpečení, ubytování, vzdělání a zdravotní péči.
2. Vyspělé státy nebudou nijak diskriminovat ani omezovat HIV pozitivní migranty a poskytnou jim neprodleně odpovídající zdravotní péči.
3. Výdělky budou migrantské masy posílat příbuzným do zemí svého původu a tak významně přispívat k jejich rozvoji.
4. Námitky původního obyvatelstva budou smeteny zastrašovací globální kampaní proti xenofobii.
5. Vyspělé země se neprodlen
ě zaváží k tomu, že přijmou a zaopatří 10 % všech běženců světa.
Zdroj: New York Times
Myslíte si, že jde o výplod šíleného mozku?

To je pravděpodobné, ale především je to podstata návrhu OSN, který měl být schválen 18. července letošního roku a bude znovu protlačován 19. září na Globálním summitu OSN v New Yorku viz výše.

Za prvé: Tento návrh, pokud bude schválen, má být následně prohlášen za závazný podklad pro„Global Compact pro bezpečnou, řízenou a pravidelnou migraci“, což má být novémezinárodní právo pro podporu všeobecné cirkulující migrace.

Mezinárodní právo, které by členské státy OSN zavazovalo k výše uvedenému, má být implementováno v roce 2018 jako Global Compact pro uprchlickou migraci a Global Compact pro ekonomickou migraci.

Za druhé: Tento návrh je prvním pokusem omezit svobodu slova v globálním rozsahu. V předstihu nám jeho realizaci předvedl jordánský princ Zaíd Husajn ve funkci vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který si dovolil kritizovat představitele států, kteří neskáčou, jak OSN píská.

Za třetí: Právo Global Compact pro migraci bude vytvořeno mezivládními jednáními za přispění globálních neziskovek. Šéfovat tomu bude Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Peter Sutherland, který bude koordinovat příspěvky Globálního fóra pro migraci a rozvoj a Globální migrační skupiny. Na procesu se mají dále s výrazným mandátem podílet neziskovky ILO, UNDC, UNHCR, UNDP, OHCHR a další.

IOM bude na summitu 19. září slavnostně podepisovat dokument, kterým jej de facto připojí k OSN a přesně definuje vztahy mezi oběma organizacemi.

IOM pracuje na zajištění řádné a humánní migrace.

Ústava IOM výslovně uznává souvislost mezi migrací a hospodářským, kulturním a sociálním rozvojem a právo na svobodu pohybu všech osob.

Jaké následky by v úvodu uvedené body 1-5 přinesly hostitelským zemím a jejich původním obyvatelům, nikoho z nadšených realizátorů migrační agendynezajímá.

Vytrvale omílají lživou spekulaci, že migrace je zdrojem udržitelného rozvoje jak pro migranty a pro země jejich původu, tak i pro přijímající země a jejich původní obyvatelstvo.

Tento nesmysl byl vyvrácen fakty poté, co Merkelová v rozporu s mezinárodním i evropským právem de facto pozvala migranty do Německa, a poté co se provalily důsledky dlouhodobého přijímání migrantů ve Švédsku, v Británii a ve Francii.

Ovšem hybatelům této agendy nezáleží ani na migrantech ani na přijímacích zemích.

Jde jim pouze o jejich vlastní zisky a o zavedení Nového světového řádu.

* * *

1 % nejbohatších, neziskové organizace, prodejní politici, byznys, finančníci a některé církve – ti všichni se spřáhli, aby pod hlavičkou OSN odstartovali genocidu evropských národů a položili základy světovlády, realizované delegováním příkazů od shora dolů. Tím odbourají poslední zbytky demokratického rozhodování, ve kterém je lid jediným suverénem moci.Korporativnímu fašismu – New World Order - pak již nebude nic stát v cestě.

Trochu si to shrňme:
Peter Sutheland je napojen na oligarchu Sorose, který aktivně podporuje mezinárodní migraci.
Peter Sutherland je vysokým komisařem OSN pro mezinárodní migraci.
Peter Sutherland řekl, že by Evropská unie měla podkopat homogenitu národních států.
Peter Sutherland hrál klíčovou roli při vytvoření Globálního fóra pro migraci a rozvoj(GFMD).
GFMD razilo teorii, že migrace je udržitelným zdrojem rozvoje.
Předsednictví Globálního fóra pro migraci a rozvoj převzalo na rozhraní roku 2014/2015 Turecko, s tím, že má velké zkušeností s migrací a jejím pozitivním dopadem.
Turecko posilovalo proces GFMD a jeho vztahy s OSN.
GFMD si určilo za klíčovou prioritu, aby OSN včlenila migraci jako zdroj udržitelného rozvoje do post-2015 Agendy udržitelného rozvoje, tj. Agendy 2030.
Turecko za svého předsednictví usilovně pracovalo na agendě migrace a její přeměně ve zdroj rozvoje společnosti.
V březnu 2015 zrušila OSN potravinovou pomoc v devíti tureckých táborech se syrskými uprchlíky. Jako důvod uvedla nedostatek fondů: Evropská uprchlická krize mohla začít.
Proud Syřanů z tureckých táborů se na migračním toku projevil až v květnu 2015. V prvních měsících roku 2015 se migrační toky do Evropy příliš nelišily od předcházejícího roku. Srdceryvné příběhy topících se migrantů obletěly svět.
V červnu prohlásil Sutherland, že Evropa musí přijímat více migrantů, že 240.000 migrantů nesmí být bráno jako přítěž, ale jako benefit pro Evropu.
V září 2015 se za lobbingu GFMD vedeného Tureckem podařilo do nově tvořené OSN Agendy 2030 trvale udržitelného rozvoje včlenit migraci jako jeden z cílů udržitelného rozvoje.
OSN disponuje mohutným nástrojem – iniciativou Global Compact. Jejími členy jsou korporace a organizace, které se zavázaly realizovat cíle udržitelného rozvoje určené OSN.
Tím, že byla migrace začleněna mezi cíle udržitelného rozvoje v Agendě 2030, je zajištěno, že přinejmenším korporace a organizace Global Compact se budou cíleně podílet na vytváření bezpečné, řízené a pravidelné migrace.

Tak v roce 2015 započala uměle vytvořenou migrační vlnou poslední fáze realizace morbidní migrační agendy, která má v roce 2018 vyústit v implementaci závazných mezinárodních pravidel viz cca body 1-5v úvodu.

Základy pro tuto agendu byly budovány dlouhá desetiletí včetně sítí, které v mimoevropských zemích rekrutují migranty, a sítí poslušných všehoschopných politiků v Bruselu i v celém spektru všech hlavních politických stran evropských národních států.

OSN prosazováním Agendy 2030 ve vládách členských zemí de facto realizuje mocenský převrat.

Demokracie, ve které si vybírají směřování své země sami voliči zvolením určitého programu strany, je nahrazována příkazy nikým nevolené neziskovky OSN, kterou si platíme ze svých daní.

V Evropě jsou cíle OSN, zahrnuté do Agendy 2030, delegovány evropským státům Bruselem, který pod různými výhrůžkami (pokuty, odebrání dotací) nutí státy k jejich plnění.

Naše vláda tyto cíle shrnula do Strategie 2030, jejíž podrobnosti potají diskutuje u kulatých stolů se soukromými organizacemi a neziskovkami, které na celé věci vydělávají, a vyhýbá se široké veřejné diskuzi jako čert kříži.

Evropská unie vznikla právě proto, aby byla okleštěna a svázána vůle jednotlivých národů. Neboť právě ony mají být exemplárním příkladem budoucího rozpuštění hranic a smíšení ras (blíže viz Kalergi).

Do evropských škol je zaváděna politická výchova v duchu globalizace, podle směrnic Světové banky, která je rovněž součástí OSN. Koordinátoři ve školách budou postupovat dle „Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání“ a kontrolovat, zdali učitelé správně vykládají témata migrace, kulturní a politická globalizace, diskriminace, xenofobie.

Je to komplot, na kterém vydělávají všichni zúčastnění s výjimkou toho, kdo je určen k financování podstatných nákladů celého spiknutí a posléze k likvidaci - střední třídy evropských národních států.

Realizace tohoto komplotu jde doslova přes mrtvoly – ať již jde o mrtvoly nešťastných migrantů, obelhaných nesplnitelnými sliby neziskovek, kteří se „náhodou“ utopili v moři, aby dostatečně dojali evropské obyvatelstvo, anebo o mrtvoly Evropanů, zavražděných zločinci a teroristy, kteří se v rámci migrační vlny vloudili do Evropy.

Původní obyvatelstvo spolu s hranicemi jednotlivých států,s jejich sociálními systémy a kulturou mají být rozpuštěny v přílivu cizinců.

Vznikne tak nový světlehnědý evropský národ - chudý, nejednotný a podstatně méně inteligentní - a také mnohem lépe manipulovatelný.

Migrační agenda, zahrnutá v plánech OSN, vede ke genocidě evropských národů přesně podle definice OSN:


Čl. II.:

V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Genocida

Smutné je, že bez účasti lídrů národních států Evropy by se tuto zločinnou vizi nepodařilo dostat až do této tragické závěrečné fáze. Ano, všichni národní lídři o návrhu této agendy vědí a jejich řeči o ochraně hranic Schengenu jsou jen pokryteckým uklidňováním právem znepokojené veřejnosti.

Ve skutečnosti lodě Frontexu a evropských a dalších států migranty do Evropy dovážejí.

Politiky omílaná tzv. „ochrana hranic Schengenu“ neznamená omezení počtu přivážených migrantů, ale jen implementaci společné azylové politiky, na základě které se migranti zkontrolují, zaregistrují a rozešlou kvótami do evropských států. Zároveň jde o další omezení suverenity a tím i obranyschopnosti jednotlivých evropských zemí.

* * *

18. července 2016 se na půdě OSN sešlo 193 národních lídrů členských států OSN. Předpokládalo se najisto, že na schůzi schválí závazný dokument, připravený 22 anonymními autory tzv. „občanské“ organizace Meda, který se měl stát základem nového mezinárodního práva pro všeobecnou cirkulující migraci – Global Compact pro migraci.

Kvůli námitkám vyspělých států, jejichž obyvatelstvo se bouří, a jejichž vlády teď mají většinou před volbami, původní návrh přijat nebyl. Místo něj byla prý přijata jen okleštěná verze, která fixuje současný stav.

Náplň jednotlivých panelů této konference najdete zde.

Spiklenci si byli natolik jisti přijetím dokumentu 18. července, že s předstihem na 22-23 června svolali zasedání, na kterém měli supi – neziskové organizace a byznys, profitující z migrace - předjednat svou účast na migrační agendě.

Nezdar byl pro ně překvapením, ale zkusí to znovu.

O přijetí původního dokumentu se bude znovu jednat 19. září 2016 na GlobalAssembly UN v New Yorku.

Zasedání má řídit Obama, který chce donutit dosud vzdorující země, aby přijímaly více migrantů a ulehčily tak zemím, jejichž vlády byly vůči příkazům Nového světového řádu poslušnější a jejichž původní obyvatelstvo, trpící záplavou migrantů, se již začíná bouřit. K témuž vyzve země i generální tajemník OSN Bar Kimún.

A neziskovky a byznys jsou opět srdečně zvány.

Ti všichni, kteří již teď profitují z dotací na propagaci migrace a z umělé migrační vlny do Evropy, to jen tak nevzdají. Jedni si brousí zuby na trvalé a mnohem vyšší zisky, druzí nedopustí, aby tak dlouho připravovaný nástup Nového světového řádu selhal těsně před svým završením.

Mají k dispozici moc a ohromné prostředky, ale stejně jim to můžeme podstatně ztížit.

Ptejme se, kdo z našich politiků zahrnul migrační část Agendy 2030 do vládních plánů bez posvěcení voličů, kdo z nich se podílí se na její realizaci, kdo je zodpovědný za výběr neziskových organizací, se kterými vláda migrační agendu diskutuje a proč se dlouhodobý strategický plán pro Českou republiku nekonzultuje v široké veřejné diskuzi?

Nemyslím si, že ve volbách nejde nic změnit. Už jen to, jak jsou některé strany ignorovány médii ukazuje, že se jich současný establishment bojí.

Máme jedinou šanci – pokusit se dostat k moci politické strany, které nebudou výše uvedené procesy podporovat. Nevíme sice, zda je zas někdo nezkorumpuje, ale u těch současných je evidentní, že již zkorumpované jsou.

Volme jen strany, které
prosadí přímou demokracii tak, aby občané mohli sami o sobě rozhodovat ve všech důležitých otázkách,
zavedou obdobu zákona FARA do české legislativy, aby se neziskovky placené ze zahraničních zdrojů musely označovat jako zahraniční agenti,
ve svém programu zakotví odvolatelnost a zodpovědnost politiků,
nebudou považovat migraci za zdroj trvale udržitelného rozvoje,
které odmítají smlouvy o volném obchodu, nadřazující zájmy nadnárodních korporací nad zájmy občanů (jako CETA a TTIP),
které nebudou realizovat body Agendy 2030, aniž by je diskutovala široká veřejnost a schválili voliči ve volbách.

Tím výrazně omezíme cizí vliv na rozhodování v naší zemi.

Pravicovou či levicovou orientaci ponechme pro jednou stranou, protože nyní jde o naše bytí a nebytí.

Příští volby možná budou těmi posledními, kdy můžeme ještě něco ovlivnit.

Pokud znovu dáme moc zrádcům – realizátorům Nového světového řádu a oligarchům, kterým má tento řád sloužit - navezou si do naší země nové voliče a nebudou nás již více potřebovat.

Ostatně naše současná vláda na tom již pracuje:

Ministr zahraničí Zaorálek se účastnil fóra o udržitelném rozvoji v New Yorku a 19. 7. 2016 se setkal s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-Munem.

Zaorálek vystoupil s projevem na Politickém fóru k udržitelnému rozvoji (HLPF) v rámci Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC). V projevu představil stav implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. Připomněl zároveň, že Česká republika má zájem místopředsedat Hospodářské a sociální radě, tedy třetímu nejvýznamnějšímu orgánu OSN, od konce července 2016 po dobu jednoho roku.

Tento prestižní post hodlá Česká republika v maximální možné míře využít k podpoře úspěšného naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které Agenda 2030 přinesla, stejně jako k posilování dobrého jména ČR v zahraničí.

„Česká republika, pokud bude zvolena do byra ECOSOC, udělá maximum pro úspěch Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, v který všichni doufáme,“ uvedl šéf české diplomacie.

Nutno dodat, že jsme ten „prestižní“ post opravdu získali:

Vláda

I. schvaluje v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odůvodnění tzv. významné veřejné zakázky a odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky s názvem Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017-2019, obsažené v části III materiálu čj. 1099/16; …

Jde o veřejnou zakázku v hodnotě 520 500 000,- Kč.

Vláda

I. souhlasí s mimořádným opatřením ve věci podpory nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, uvedeným v části III materiálu čj. 1117/16;

II. ukládá

1. ministru zahraničních věcí požádat 1. místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí o přesun finančních prostředků do rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v rámci závazného průřezového ukazatele Zahraniční rozvojová spolupráce, a to ve výši 1,7 mil. Kč pro rok 2017, ve výši do 1,7 mil. Kč pro rok 2018 a ve výši do 1 mil. Kč pro rok 2019, podle aktuálního počtu studentů zapsaných k danému akademickému roku,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout Univerzitě Karlově účelově určené prostředky na stipendia nigerijským studentům studujícím na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve výši 0,33 mil. Kč na jednoho studenta do celkové maximální výše 3,3 mil. Kč na každý z akademických roků 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019, z prostředků vyčleněných v ukazateli Zahraniční rozvojová spolupráce do celkové výše 825 tis. Kč v roce 2016, 3,3 mil. Kč v roce 2017, ve výši do 3,3 mil. Kč v roce 2018 a ve výši do 2,475 mil. Kč v roce 2019, podle aktuálního počtu studentů zapsaných k danému akademickému roku, ...

Zdroj

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY


ze dne 27. července 2016 č. 703

k realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty

Vláda


I. schvaluje realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (dále jen „realizace Koncepce“), obsaženou v části III materiálu čj. 1036/16; …

Zdroj

Návrh poslanců na vydání zákona o ochraně před ilegální migrací (sněmovní tisk č. 808) čj. 650/16

Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko:

Vláda zásadně nesouhlasí s návrhem na kriminalizaci jednání spočívajícího v neoprávněném překročení státních hranic občany třetích států během dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle § 11 a 12 vládního návrhu zákona o ochraně státních hranic (sněmovní tisk č. 627).

Vláda nesouhlasí ani s obligatorním ukládáním trestu vyhoštění všem cizincům, kteří se dopustí trestného činu podle § 339 odst. 1, 2 nebo 3 trestního zákoníku, ...

Vláda nesouhlasí ani s navrhovanou změnou zákona o azylu, podle níž by cizinec, který se dopustil nedovoleného překročení státní hranice a spáchal tak podle jiné části návrhu zákona trestný čin, nemohl na území České republiky získat ani jednu z forem mezinárodní ochrany ...

75 komentářů :

 1. Maďarsko je jedna z nejkritizovanějších zemí za to že chrání své hranice a z tohoto důvodu je návrh na jeho vyloučení Z EU. Měli by jsme požádat, aby ČR také vyloučili z EU aby nemusela přijímat hordy Arabů, kteří nikdy nepracovali a nikdy pracovat nebudou. Od samého začátku je zcela jasné, že příliv Arabů do Evropy je plánovaná akce na rozvrácení Evropy na rozvrácení toho co naší dědové, otcové v Evropě vybudovali i za cenu, že nemohli mít tolik dětí kolik by si přáli, aby těm co mají zajistili odpovídající vzdělání a zajištění do života. Tím taky začala populace v Evropě klesat a proto nám Americké neziskovky se snaží namluvit, že příliv Arabů je vlastně záchrana Evropy a Arabové nahradí nenarozené děti Evropanů. Jenže Evropané mají výchovu a celý život pracují, jenže Arabové nikdy pracovat nebudou a ani nechtějí protože jsou vychování Islámem, že nevěřící jsou psi, kteří jim musí sloužit. Nenamlouvejme si, že oni se budou přizpůsobovat nám. Ne!!! My se budeme přizpůsobovat jim a naše civilizace zanikne. Můžeme si jenom klást otázku proč našim dětem my v Evropě připravujeme takové peklo na zemi, protože během několika desetiletí navážení sem milionů Arabů naše děti nebudou mít žádná práva a budou sloužit Arabům jako otroci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonyme, tak to je naprosto přesný popis všeho toho svinského politického zvěrstva předem připravovaného a cíleného na nás a náš svět. Chybí jen konkrétní popis toho, jak a čím s tím stále narůstajícím nelidsko-muslimsko-arabským marasem zatočit a navždy ho zlikvidovat a vymýtit ze světa.
   Váš příznivec hombreq na seznamu.cz

   Vymazat
  2. Takto dopadne EU pokud to neskončí.
   http://cozivotdal.eu/2016/08/28/povinne-promitat-ve-skolach-a-na-namestich/

   Vymazat
  3. Z OSN - V E N !!!!!!

   Vymazat
 2. Příští parlamentní volby mohou být opravdu naše poslední. Pak už zde budou poroučet islámisté.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady je něco přímo od někoho,kdo zná své Papenheimské naprosto nepochybně:

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zbavte-se-te-zradne-svoloce-co-vam-vladne-a-postavte-ji-pred-soud-Muslimy-poslete-zpatky-nebo-zahynete-ci-budete-otroky-Islam-vse-spali-Svetoznamy-znalec-islamu-promlouva-453457

   Vymazat
  2. Mně připadá, že spousta lidem to nic neříká.

   Vymazat
  3. A proto ta spousta ignorantů,co jim to nic neříká,půjde co nevidět na jatka.

   Vymazat
 3. Tak mám dojem, že Hitlerovi potomci stále žijí a dávají o sobě náležitě vědět !!! ....v osmatřicátém jsme opustili hranice bez boje, dnes snad ani nevíme kde nějaké hranice jsou.

  OdpovědětVymazat
 4. Na Zemi existuje šest vlastních lidských civilizací: Evroamerická, Latinskoamerická, Islámská, Africká, Asijská, Indická. Například Japonsko ale,nelze jako vlastní lidskou civilizace uznat,ačkoliv se tak dostatečně liší, protože pro civilizace jsou stanovena logická kritéria,která Japonsko nikdy nemůže splnit. Takže, nikdy definice lidstva nebude dokonalá a s tím je vždy třeba počítat. Tyto vlastní lidské civilizace jsou rozdílné, liší se nejen svou kulturou a tím i způsobem myšlení,například, ale především jinou vývojovou úrovní,která je hlavní a nejzásadnější překážkou k jejich vzájemné kompatibilitě. Z toho tedy i prostou logikou vyplývá,že jejich potřeby i cíle se liší a i jejich (vývojová) kvalita. Není tedy možné aby byl mezi nimi systém demokracie,protože tím by byly ty vývojově vyšší civilizace,pokud jsou v menšině, zničeny a myslím tím jejich nejen vývojovou stagnaci ale především jejich úpadek a postupný zánik! Evroamerická lidská civilizace je jediná,která plní podmínky pro "vstup" do vesmíru a nestane se,že by byl navázán jakýkoliv kontakt ,respektive jakákoliv spolupráce jakékoliv vývojově vyšší vesmírné civilizace s jakoukoliv jinou pozemskou. Pokud někomu něco není jasné,rád dovysvětlím,protože tyto informace nejsou úplné,.. věda Vesmír je nejobsáhlejší z věd,mimochodem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Civilizace je dána podle místa kde civilizační centra historicky vznikly a odkud se rozšířili. K novému začátku došlo pravděpodobně po velké potopě (katastrofě, kdy nějakým skupinám se podařilo uchovat vědění, které používají na naše zotročení). A lze je rozdělit na dvě hlavní skupiny:

   Ruská:
   Ruská je výjimečná od ostatních tím, že nezotročuje a neprovádí genocidu národů. Má jinou koncepci, založenou na vytvoření skutečného člověka, kde o postavení člověka nerozhoduje zastávaná funkce, ale jeho lidská hodnota. Civilizace je napadána a otrávena a částečně přijala chybný otrokářský model ostatních civilizací, ale nějak se ji daří vždy z nejhoršího očistit a nyní již na vědomé úrovni směřuje k vytvoření civilizace skutečného člověka.

   Ostatní:
   Ty jedou na modelu, kdy zločinné povýšené elity pasou dav. Je to otrokářská společnost, kde člověk zotročuje člověka.

   Egyptská (nyní Evropa a Amerika, je řízena židy, kteří byli vytvořeni sinajským pochodem a infiltrovali a ničí ostatní civilizace - Evropa jeden čas v historii velmi prosperovala podle kosterních nálezů - výživa se blížila dnešní, ale pak se židům podařilo pomocí zlatého prasete situaci obrátit)

   Čínská
   Indická
   JihoAmerická
   (SeveroAmerická - zničena)

   Vymazat
  2. Já vám všem tady přednáším vědu Vesmír,která je nejobsáhlejší z věd a vznikla studiem vesmíru,protože vesmír je tím Bohem,kterého i vy lidé stále hledáte,respektive snažíte se poznat a Vy mi tu nějak předkládáte neúplné teorie o nějakém lidském poznání něčeho nekonkrétního a nezpracovaného ani logicky,.. jak rádi říkají politici: Něčeho,co nemá žádnou koncepci. Sorry, ale vy jste prostě lidé a nemáte ještě poznání ani tolik,abyste navštívili alespoň ten Mars,přičemž existuje více než dostatek důkazů,že ani na Měsíci jste nestáli,protože to byl Hollywoodský podvod pro porážku úspěšného Sovětského svazu,za kterým tehdy šel už téměř celý svět. Mluvím přitom o současnosti! O tom,jaké vlastní lidské civilizace nyní na Zemi existují.

   Vymazat
  3. A to jsem ještě neřekl nic o vesmírných civilizacích a na Zemi,třeba. To je totiž jiná kategorie a logicky jiná.

   Vymazat
 5. tento program to je přece standardní socialistický internacionalismus v praxi a jeho cílem je celosvětové vyrovnávání životní úrovně a tu západní je nezbytné podstatně omezit, protože "zdroje nejsou"

  OdpovědětVymazat
 6. FURT JEN KECÁTE A HOVNO DĚLÁTE ...pomlouváte jeden druhého a nedovedete se dát dokupy za dobrou věc,jste obyčejní posranci a ponížení,či smrt si zcela zasloužíte...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je pravda, žvanit, naříkat, nadávat, bědovat, ale když je demonstrace proti islámu, tak raději nezvednout prdel, ať to za nás udělají jiní.

   Vymazat
  2. Tak to je svatá pravda, každý běduje, ale prdel nezvedne!!!

   Vymazat
  3. Neztrácejte naději, "fsjo búdět",jak píše klasik:ist "Cajt zum kvačn,Cajt zum šííssn..(odr šajssn...)"

   Vymazat
  4. Už jsme si zvykli, že nás frustráti (18:19) zleva i zprava pomlouvají. Ale mají to marné, nás neotráví a naše čtenáře jak vidět také ne.

   Vymazat
  5. Davejte taky pozor na Zvedavce , ktery se zmenil a zdegeneroval na ZVEDAWANKERS presne dle schopnosti jeho redaktoru hlavne jisteho stwory, kterej se chtel ctizadostive /Hitlery/ nacpat do senatu pres Zvedavce za kazdou cenu.. Potlaci a znici jakoukoliv diskusi , dale ukradne prispevky ktere jsou nad jeho schopnosti /nekdo je lepsi a ta zavist /, ktere se stale snizuji pocterm a kvalitou ,zakazuje vse , zcasti nerozumi , co je diskuse a tak degenerace stale pokracuje a zbyle prispevky pak opakuji stale omlete fraze a tim neohrozuji vysoke mineni , ktere o sobe chce mit a hystericky brani a nesnese aby byly ohrozovany...Sem tam sebere nekde clanek, po prelozeni uverejni a to je cela jeho schopnost. Censura bezohledna vladne na Stvorovci se podoba komunisticke a nelitostne pokracuje az do konce...Tim ovsem nahrava , jak si mysli nepozorovane druhe strane, nebo vsude kam by se chtel dovysplhat .....nebo kam vysplhat , doplazit by ho nechali...

   Vymazat
 7. Nechci za souseda černocha, araba ani jiného čmouda. Nechci platit jejich existenci ze svých daní. Asi jsem umírněný rasista a xenofob a je mně to úplně jedno ! Budu volit KOHOKOLIV, kdo nás těchto parazitů zbaví, respektive kdo je odtud vypakuje a nevpustí je sem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Modrá,zelená a červená barva Vám nevadí? Krišna byl belděmodrý.

   Vymazat
  2. Hezký omentář odjinud:

   Anketa - oblibenost cmoudu, xpetr, 8. 9. 2016 14:35:08

   Dnes jsme si v praci udelali s kolegy takovou anketu - jak byste nechali vyuzit pozemek, sousedici s Vasim domem? Nabizene moznosti - 1) Ubytovna pro uprchliky, 2) Ubytovna pro cikany, 3) Obrovska hromada pachnouciho hnoje .... za nejlepsiho souseda byl z techto moznosti jednoznacne vybran hnuj a to vsemi spolupracovniky. Tak asi tak, tohle si o uprchlicich mysli lide. Schvalne to zkuste u vas doma nebo v praci, popularita hnoje je z techto moznosti prekvapive vysoka... cim to asi bude.

   Vymazat
  3. Asi tím,že hnůj neuřezává hlavy a nekrade. Snadné. A co to dokazuje. Hnůj prostě není a ani nemůže být soused. Fakt hloupá anketa,protože nedává smysl.

   Vymazat
  4. 18:42 - Zřejmě patříte do možnosti nabízených odpovědí 1) nebo 2). Mnohým z uvedených kategorií lidí nepřijde hromada hnoje jako soused, a potom je jasné, že vám anketa nedává smysl.

   Vymazat
  5. Tak proč tu hromadu hnoje uvádíte jako třetí možnost.

   Vymazat
  6. Hm, zdá se, že jste nepochopil.
   Pak je diskuse zbytečná...

   Vymazat
  7. Nebo jste Vy nepochopil,co jste vlastně myslel,hlupáčku.

   Vymazat
  8. Nikomu neupírám páchání dobra. Pokud chce někdo pomáhat, ať pomáhá. Migranty ubytuje u sebe doma a živí si je za své. Strašně se mi líbí, když někdo pozve migranty, ale pověsí je na krk společnosti. Sám bydlí ve vilové čtvrti, barák má obehnaný vysokou zdí a nejbližšího problémového souseda má kilometry daleko. A strašně se pohoršuje nad tím, že se někomu nelíbí, když mu někdo dělá před domem bordel, krade a obtěžuje. Kolik cikánů má v těsném sousedství Šimon Pánek, Zaorálek, nebo Dientsbier? Kolik cikánů navštěvuje soukromé školy jejich spratků? Až půjdou příkladem, možná, že je přestanu odsuzovat. Ale nikdy neslevím ze svého odmítavého postoje vůči migrantům a odporu proti jejich násilnému vnucování do této země.

   Vymazat
  9. Řekněte tedy rovnou,že chcete aby Česko patřilo Čechům, že chcete aby Češi rozhodovali o svém území,které získali už jejich předci a drží ho bez přestávky více než tisíc let, snad byste si i dovolil požadovat aby o sobě Češi rozhodovali sami a ne aby o nich rozhodovala EU a přikazovala jim přijmout do jejich státu někoho,kdo se nikdy nepřizpůsobí a už z podstaty své svaté víry ani nesmí. Řekněte to a možná,že Vás i zavřou. Připadá mi to tak.

   Vymazat
  10. Kdybyste mluvil o Palestině - této "Svaté zemi", tak asi ANO!

   Vymazat
  11. Když budeš jenom psát do do diskusí, tak je to na hov.no. Musíš psát přímo Sralbotovi a dalším jaká já. Oni tohle nečtou, tak to piš jim. Šmejdům. Proto Sralbota furt trvá na chránění vnějších hranic. Aby si je sem dováželi přímo z moře. Hajzl jeden.

   Vymazat
  12. Socialistické, lidové a křesťanské vlády v Evropě zavádí socialistický internacionalismus.Viz Římský klub, kde byl i Gorbačov. Jeho cílem je celosvětové vyrovnávání životní úrovně a tu západní je nutno snížit.

   Vymazat
 8. Úspěšný projekt globální mafie:
  http://www.nwoo.org/2016/09/13/uprchlicka-krize-jako-uspesny-projekt-globalni-mafie/

  OdpovědětVymazat
 9. Když se západu nedaří vytáhnout rozvojové země z bídy, uvrhneme do bídy západ. A bude životní úroveň vyrovnaná. Když si uvědomím, že existuje EUROMED, žádná další teorie už mi nepřipadá, jako konspirační.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vladimíre!, a ten Západ vůbec měl kdy nějaký skutečný záměr, že vytáhne rozvojové země z bídy?
   Vždyť od dob prvních mořeplavců nedělal a nedělá nic jiného, než že kolonizuje, podmaňuje a rabuje ..
   Asi jsem příliš mladý (nebo starý?), ale ať dělám, co dělám, nemohu vzpomenout byť na jediný den, kdy se to "daření" Západu událo ...

   Vymazat
  2. Humanitární pomoc například při hladomorech, lékařská pomoc, v případě především Afghánistánu a Iráku pomoc s budováním infrastruktury ale i s ozbrojenými silami a to nejen jejich výcvikem ale i výzbrojí, vzdělávací pomoc v místě ale i na univerzitách Západních států, finanční pomoc a kdo ví co ještě,například.

   Vymazat
  3. Opluštile, ty trubko, jak vysvětlíš 5 násobný nárust počtu obyvatel rozvojových zemí od 2. sv. války?
   Dostalo se jim potravin, léků a takto to dopadlo. Tak nemel blbosti.
   A taky jsi jaksi pozapomněl na 1.2 miliardovou Čínu, která se vzmohla díky západnímu know how, investicím a otevření se západních trhů jejímu zboží.

   Vymazat
  4. Unadávaný onanonyme 20:12 - Opluštil pro vás není žádná trubka. Násobky přírůstku obyvatelstva nehovoří o vyšší životní úrovni, ale naopka, o neexistenci sociálního programu. Chudí lidé si pořizují víc dětí proto, aby se měl o ně kdo postarat ve stáří. A Čína, na rozdíl od demokratické Indie, se zmohla proto, že už před mnoha desetiletími naučila všechny Číňany číst, psát a počítat. To je základní předpoklad, proč je Čína úspěšnější, než investicím, západním trhům a západním how-nou otevřená Indie. Už prosím nás neobtěžujte těmi blbinami, co vás učí na VŠE Praha.

   Vymazat
  5. Anonymnímu (20:12):
   Pokud byste uměl porozumět psanému textu, pak byste mi odpovídal na položenou otázku, "inteligente"! Ptal jsem se, kdy Západ i na den vytáhl rozvojové země z bídy. Násobný růst obyvatel tu bídu spíše jen umocňuje, než aby co vypovídal o úspěších. Almužna či milodar není to, co by rozvojové země potřebovaly. Hrubá bilance toho, co tam Západ (jakože ve formě pomoci) vloží, a toho, co odtud vyvádí, je výmluvným parametrem. A ukažte mi jedinou rozvojovou zemi, kde to neplatí ...
   A ta Čína? Západní kapitál jen využil čínské (nebo kterékoliv jiné) prostředí pro dosahování mnohem vyšších zisků, než jaké by inkasoval ve svých zemích. Neřídí se žádnými morálními ohledy, které by se daly spojit s cílenou snahou o zmenšení bídy. Jen (a pouze jen) využívá komparativních výhod, které mu tamní prostředí s levnou, pracovitou a ukázněnou pracovní silou dovoluje. Platí to o všech ekonomikách rozvojových zemí, a pokud jsou v překonávání bídy úspěšné, je to především důsledek jejich prozíravější a promyšlenější ekonomické politiky, nikoliv důsledek politiky Západu.

   Vymazat
  6. Opluštile, odpověděl jsem vám zcela jasně. Závada je na vašem přijímači.
   Za vlády vašeho komoušského gurua Maa byly v Číně normálem hladomory! A bez prozápadních reforem v 70. letech, obřích západních investicích a poskytnutí know how by tam byly hladomory ještě dnes.
   Stejné podmínky poskytuje vámi nenáviděný západ všude. Jak jich kdo využije už závisí jen na něm. Někdo k bouřlivému rozvoji jako Čína, jiný k pouhému mnohonásobnému namnožení obyvatel.

   Samozřejmě že západ, tzn MY!!! ze své pomoci chceme také něco mít. Bereme to jako budoucí investici.
   Jakou máte o pomoci představu vy? Proč VY sám nepomáháte a jen hloupě žvaníte?

   Vymazat
  7. Ten pablb 21:08 nedá a nedá pokoj. V Číně za Maa hladomory nebyly. To bylo před ním, za války s Japonci a ještě před tím. Čína nikdy žádnou významnou pomoc od Západu nevzala. Vaše lži a demagogie jsou do nebe volající. A vaše vývod trapné. Raději mlčte a pilně studujte. Budete to ještě potřebovat.

   Vymazat
  8. Pro 21:08 - tobě a ne rozvojovým zemím je třeba pomoc. K lepším informacím, myšlení i chování. U mne propadáš ve všech těchto předmětech na celé čáře. Píši ti za 5!

   Vymazat
  9. 20:55

   Vy jste fakt debil! Chudí lidé v rozvojových zemích si dětí pořizují stále stejně! Prostě šukají jako králíci! Jenom s tím rozdílem, že dřív většina těch jejich dětí vychcípala na nedostatek vody, potravin, na nemoce.

   Proto taky měla např Afrika v roce 1900 pouhých 100 milonů obyvatel. Dnes je jich 1.2 miliardy a do 20 let jich mají být miliardy už 2!
   A díky čemu? Co je příčinou toho obrovského nárustu? Co je příčinou že už dále nechcípají a mají co jíst, léky, mnozí vzdělání? Oni tam něco vynalezli, nebo co?

   No netrapte se nad odpovědí. Je to díky západní pomoci ve všech směrech. Jen kdyby to množení přetransformovali do zlepšení životních podmínek.

   Vymazat
  10. 21:13

   Ty jeden komoušský prolhaný zmrde, přestaň lhát a doplň si vzdělání!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Chinese_Famine

   https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Leap_Forward

   Evidentně nemáš ani kapacitu pochopit o jaké formě pomoci jsem psal.

   Vymazat
  11. O vzdělání nám pindá havloidní expert na všechno....zrovna ten,kterej má jednu třídu pomocný školy!!!!!

   Vymazat
  12. A jak se roztomile rozčiluje a kňučí, že mu berou kyslík. Fajn debata .-D)

   Vymazat
  13. 21:22- myslíte tu formu "pomoci západu Číně", kdy v honbě za ziskem převáděl tam západ výrobu a know how čehokoliv? Pokud vím, už toho v USA litují a Trump chce vrátit výrobu svým méně vzdělaným. Něco vám v NWO "hapruje"! Bude hůř, vraťte se na Zem nebo do hrobu neoconi.

   Vymazat
  14. Vážení, nenechte se tím hulvátem 20:12, 21:08, 21:18 až 21:22 vytáčet. Vzpomeňte si, jak takové týpky charakterizoval Werich:

   "Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše."

   Tenhle hoch je přesvědčen, žádný argument nahradí nadávka. Čím je hrubější, tím větší má váhu. Používá postupy jako mezi svými, stejnými vidláky. Tam mu to zřejmě funguje tak to zkouší i tady, na rozumné lidi. A schválně se podívejte, jak to svou reakcí potvrdí:::

   Vymazat
  15. Povolný, zase úplně mimo jako obvykle.

   V USA ničeho nelitují, maj plný krámy levnýho zboží za polovic. Až se to z Číny díky rostoucím mzdám nevyplatí dovážet tak prostě dovážet přestanou a výroba se vrátí. Prosté ekonomické zákony, Povolný.

   Trump chce? Fakt, jo?
   Já si vážně moc přeju aby ten Trump ty volby opravdu vyhrál. Chci vidět ty vaše protažené ksichty a nechápavě vykulené oči až začne opravdu konat. Ale vy zase obrátíte o 180 stupňů jako s Erdoganem a mnohými dalšími jak máte ve zvyku. Vaše názorová konzistence je už pověstná.

   Od Trumpa, kapitalisty nejdrsnějšího kalibru a jednoho z nejbohatších obyvatel planety je to opravdu majstrštyk, že si dokázal namotat i komunistické trouby. Svědčí to jen o vaší hlouposti a naivitě.

   Co je vlastně konkrétně to NWO a co v něm má haprovat?

   Vymazat
  16. 22:42
   Chudáčku, nemáš argumenty tak to zkoušíš už po sté s Werichovým citátem v domnění, že budeš vypadat jako vzdělanec.

   Tak co? Byly v Číně za Maa ty hladomory s desítkami milionů obětí nebo ne? Odpověz a neschovávej se za Wericha.

   Vymazat
  17. 22:55-byly, protože Mao poslal inteligenci na převýchovu na venkov. Byli sice "leví" na práci, proto ten hladomor ale leccos venkovany naučili, což se projevilo posléze, v současnosti. Navrhuji stejný postup u nás(komunistům se to nepovedlo). Sepětí pražské inteligence včetně politiků s lidem je nanejvýš aktuální!

   Vymazat
  18. PS. zlé jazyky tvrdí, že se na venkově inteligence prací neuživila, stala se obětí hladomoru a od té doby Čína vzkvétá, byť někdo z trollů zde tvrdil, že vzkvétají díky USA, nikoliv svojí prací bez příživnické "taky inteligence".

   Vymazat
  19. Opět Povolný melete úplný nesmysly jako opravdový hňup. Se sebevzděláváním je možné začít i v pokročilém věku, zkuste to třeba pro začátek zde

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_skok_vp%C5%99ed

   Vymazat
  20. 1:04-ještě to není se mnou tak špatné, abych se musel spoléhat na wikipedii, byť po ní též občas sáhnu. Dobrou noc.

   Vymazat
  21. Nekrmte toho trolla!

   Vymazat
  22. Jediný co nosatý britský zednáři v Číně "dokázali" bylo 60 milionů mrtvých! - http://www.penize.cz/18974-ekonomicke-dejiny-britskeho-piti-caje-sedesat-milionu-mrtvych

   Vymazat
  23. 22:55 Ano, v Číně byly hladomory. Dokonce je pravda i to, že v Číně došlo k bouřlivému rozvoji s využitím západních investic. K takovému rozvoji, že za 50 let se Čína od hladomorů stala přední ekonomikou světa. Zapoměl jste jen na nejdůležitější věc. Že se tak stalo díky komunistickému vedení (nezaměňovat s pseudokomunistickým Maoismem).

   Vymazat
 10. Je na čase začít pojmenovávat konkrétní lidi, kteří se snaží realizovat tyto zvrácenosti. Soros není určitě jediný, kdo tlačí západní civilizaci do kopru.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. VŠICHNI, KTEŘÍ NECHTĚJÍ LHÁT, VRAŽDIT A KRÁST POJMENUJÍ ZLOČINY, JEJICH PACHATELE - ČLENY VLÁD A PARLAMENTŮ PÁCHAJÍCÍCH GENOCIDU ČESKÉHO NÁRODA, JEJICH RODIČŮ, SOUROZENCŮ, DĚTÍ, VNUKŮ A PRAVNUKŮ!
   všichni budou vykastrováni a odsouzeni k doživotním nuceným pracím!

   Vymazat
  2. Tedy ti, co pojmenují viz 20:25) a jejich rodiny, že...

   Vymazat
 11. Sereš je len telesná schránka jednej vlády... Práve tak ako neziskovky boli vytvorené namiesto sí ajáj.

  OdpovědětVymazat
 12. Především pryč ze žaláře národů EU ! A co nejrychleji. Zítra už může být pozdě.

  OdpovědětVymazat
 13. Zatímco tady žvastáte, do republiky tichým duchem přichází stále více migrantů, jsou rozptylování zatím po velkých městech,kde se tváří jako turisté....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co děláš ty???Kopnul di alespoň Sralbotku a spol.do držky?!!!!

   Vymazat
 14. Je potřeba se vykašlat na pravici a levici a volit jen ty, kdo jsou proti imigraci a pro referendum.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takže volba je jasná: SPD Tomia Okamury. Ten to má v programu.

   Vymazat
  2. Co dělají posranci Okamury v parlamentu dnes? První co bylo, tak Okamuru vyhodili a tohle mám volit? Žertujete.

   Vymazat
  3. 22:18-nejspíš mluvíš nikoli a Okamurově partě,ale o těch vychcánkách z "Úsvitu",ti tam opravdu,až na několik málo světlých okamžiků,"dobře zapadli" a s těmi korupčníky z ostatních zavedených stran si spokojeně leští krtky a opravdové problémy serou.....

   Vymazat
 15. tendle clanek jsou moje slova ja volic kscm dam hlas spd tydle volby budou opravdu kdyz to nevyde posledni jestli se nedostanem z eu a nata koncime a furt tu nejaky oslove obhajujou zaprodanej fasistickej zapad oni jim to pak migranti ukazou

  OdpovědětVymazat
 16. Naprostý souhlas. T.O. to má v programu a v hlavě srovnané.

  OdpovědětVymazat
 17. --- KDO JE MARU?! ---
  --- Ví to vůbec redaktor(ka)/ editor(ka), když už článek převzal(a)?!

  I grafoman Olšer své texty podepisuje vlastním jménem.

  Začnou se teď na NR množit texty anonymních autorů? Hodlá se Nová republika nechtěně podílet na dnes tak oblíbené propagandě typu "copy and paste"? Zvažte to, prosím, vážená redakce!
  Děkuji a zdravím
  JK

  OdpovědětVymazat