Reklama

středa 26. října 2016

Tah koněm (Povahopis Daniela Hermana) - retro

Mojmír Grygar
25.10. 2016  Literárky

Daniel Herman je muž mnoha tváří, mnoha povolání. Pochází ze židovské rodiny, která má dlouhou tradici (sám se pyšní tím, že prapraprastrýcem jeho prababičky byl Josef Dobrovský).1. Neměl ale v úmyslu jít po stopách předků, uskočil stranou – dalo by se říct dvakrát: nejenže přestoupil ke katolické víře, ale vstoupil přímo do teologického semináře, což bylo za vlády komunistických bezvěrců již samo o sobě poněkud podezřelé, úspěšně však dostudoval a v roce 1989 byl vysvěcen za kněze. Nikdy nebyl farářem, po převratu opět odbočil z cesty, tentokrát ne stranou, ale nahoru – stal se sekretářem arcibiskupa Vlka. Tento kariérní skok sehrál v jeho životě zásadní roli, protože již v letech 1996–2005 působil jako mluvčí arcibiskupské konference. V roce 2007 požádal o laicizaci; nevíme sice, co ho přimělo k takovému životnímu zlomu, ale kněžského slibu se jistě nevzdal jen proto, že chtěl získat místo na ministerstvu vnitra. Marně se ptáme, čím ho jeho předchozí církevní funkce předurčily k tomu pracovat přímo na Policejním prezidiu. A také není zela jasné, proč v roce 2010 vyhrál konkurz na ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, i když by se tu nějaké spojení s prací na policii našlo. Potřebuje historický ústav teologa a moderátora? Po třech letech ho komise z funkce ústavu odvolala, ústav prý nefungoval dobře, dokumenty spíš utajoval, než aby se staral o jejich zpřístupnění. (Že by tu zapůsobil princip zpovědního tajemství?) Jakmile Herman ztratil prestižní místo v badatelském ústavu, nezaváhal a vstoupil do KDU-ČSL. Byl to skvělý tah, protože při nejbližších volbách byl zvolen poslancem a o rok později nominován na post ministra kultury. Opět postup přímo raketový, tentokrát do samého středu politického pole. Šachový kůň tentokrát skočil opravdu dobře.


2. O čem vypovídají fakta životopisu Daniela Hermana? O tom, že jde o člověka velmi pružného, učenlivého, pilného, schopného rychle měnit pozici, zorientovat se, najít si výhodné místo, překonat okamžité zakolísání, získat výhodu i ze stresové situace a jít dál. Ale za čím? Především: být něčím výjimečný, odlišovat se od ostatních. Židé ve většině lpí na své víře, ale on ne – je jiný. Kněží touží sloužit svému stádci, být v kontaktu s farníky, obyčejnými lidmi, milují svůj kostelík, ale on ne – hned se vyšvihl do prestižní funkce u arcibiskupa Vlka. Neměl-li šanci stát se biskupem (a to se zatím nepodařilo ani tak aktivnímu, výmluvnému a prestižnímu knězi, jako je Halík), dosáhl vysokého postu mluvčího biskupského sboru – získal cenné konexe, neocenitelnou zkušenost a především image mediálního profesionála. Mýlíme se, když soudíme, že požádal papeže o laicizaci jen proto, že nechtěl, aby mu kněžská funkce a sutana bránila dosáhnout vyšších cílů – být v popředí politického dění? Odpovídá to povaze muže rázně odbočujícího stranou, hráče, který neriskuje, nepostupuje krok za krokem jako pěšák, ani se slepě nežene kupředu jako střelec, ale s rozmyslem volí chod koněm. Sám říká, a ne bez uspokojení, že povolení od Vatikánu získal bez nejmenších potíží a prodlení – nešlo tedy o žádné sebevražedné salto. Potom už jeho světská kariéra běží ráz na ráz, z jedné funkce přechází do druhé, jednu instituci vyměňuje za jinou, a to vše lehce, podoben folklórnímu holoubku, který si lehce poskakuje po hanbálkách. Ještě než se stal ministrem, opustil ministerstvo vnitra a nové zkušenosti získal v kanceláři profesora Jana Švejnara, který kandidoval na prezidenta. (Uvažme šanci být členem štábu nejvýše postaveného politika ve státě!) Mezitím ještě stihl stáže v Americe a v Německu (nevím, jak je získal a jaký byl jejich smysl, ale v případě jazykových kurzů v Mnichově (1992), stáže v tiskové agentuře v Bonnu, v Bavorském rozhlase a v novinách v Porúří je zřejmé, že využíval ochotné ruky německých katolíků, aby získal nejen profesionální znalosti, ale také zvláštní pohled na éru nacismu a světové války. V Německu si druhou světovou válku, její příčiny a následky vykládali z pochopitelných důvodů jinak než u nás. Pochopit to znamenalo přenést se kupředu a trochu stranou, a Herman už s takovým skokem měl své zkušenosti. Všechny takto pracně získané vědomosti se skládaly podle určité logiky, která Hermana vedla od práce na faře k funkci ředitele ústavu zkoumajícího nepravosti minulosti a potom dál k solidaritě a bratrství se sudetskými Němci. Demonstroval tím, že se stal členem a funkcionářem české pobočky sudetoněmeckého spolku Ackermann–Gemeinde. (K tomu se ještě vrátíme.)


3. Seřazení životopisných fakt vede k závěru, že Daniel Hermanon si vždy každý tah dobře propočítal, neimprovizoval, nic neponechával náhodě nebo sudbě – otáčivému kolu štěstěny nevěřil. Za devaterem řemesel a desátou slávou jeho životopisu se tají hlubší důvod. Cílevědomost i ohebnost, záměrnost i pružnost pohání nějaká pružina, která mu dovoluje být stále v kurzu, stále se udržovat jako korek na hladině. Přestože dal kněžství vale, katolické víře se nezpronevěřil. Není to žádný nešťastný Drašar, kterého zakázaná láska k ženě přivedla k tragickému konci. Není to páter vyklouz dožívající někde na okraji společnosti. Církev ho neodepisuje, on se k ní stále hlásí, do jisté míry je dokonce stále jejím mluvčím – co ho naučili biskupové, padlo na úrodnou půdu. Církevním hodnostářům není cizí myšlenka, že mediální profesionál a muž mnoha schopností může být pro církev užitečnější jako laik než jako kněz. Lidé jsou někdy alergičtí na černý hábit, tonzuru a kolárek, proč by jinak církev některé své lidi – Halíka, Holuba a další – posílala před kamery v civilu? Herman zřejmě neměl šanci stát se ministrem jako kněz, jakkoli vzdělaný, pilný, mediálně cvičený. Kdybychom ho nazvali, jak k tomu vybízí již pouhý přehled jeho povolání, kariéristou, nevystihli bychom zvláštnost jeho povahy a jednání. Zamyšlení nad jeho turbulentní kariérou vzbudí pocit a myšlenku, že ve hře je ještě jiná síla, která doplňuje „měkké“ hlásání evangelické lásky, pokory a odpuštění „tvrdým“ ideologickým, politickým, dobově podmíněným stanoviskem. Je jím – co jiného? – antikomunismus. Myslím, že již jako seminarista, později jako kněz a mluvčí českých a moravských biskupů měl schopnost odpouštět hříchy kdekomu, nejen řadovým věřícím, farníkům, občanům, ale i Němcům, kteří v dobré víře přísahali věrnost Hitlerovi a rozsévali po Evropě smrt. Nezapomeňme, že Hitler, jakmile se dostal k veslu, rychle uzavřel s Vatikánem konkordát. Himmlerovy a Bohrmannovy představy o návratu pohanské mytologie Germánů dal Hitler zatím k ledu. Fotografie německých kardinálů a biskupů, kteří se zdviženými pažemi oslavují dosaženou dohodu s nacistickou vládou, uspokojila mnohé věřící, nejen katolíky, ale i protestanty. Právě z konzervativního lidového a aristokratického protestantského prostředí se rekrutovalo mnoho Hitlerových příznivců. Je to náhoda, že právě z takového konzervativního protestantského prostředí vzešli dva prezidenti Spolkové republiky – Richard Weizsäcker a Joachim Gauck? K tomuto příběhu se ještě vrátíme, zatím jsme v polovině třicátých let minulého století. Mezi mladšími kněžími se tehdy v Německu šířila nová variace víry přizpůsobené politickým a ideologickým změnám. Jedním ze šiřitelů této völkisch (lidové) víry byl Paulus Sladek z České Lípy. Když získal prominentní místo faráře v kostele Svatého Salvátora (toto místo dnes zastává Tomáš Halík), zřídil v kostele lidový oltář. O tom, že se Sladekovy „pohanské“ rituály provozované u postranního oltáře odlišovaly od zavedené liturgie, svědčí pokárání, které horlivému novotáři udělil sám kardinál Kašpar. O Sladekovi ještě uslyšíme – jeho příběh není u konce; pro nás je zajímavý i proto, že se jeho životní pouť po letech zkřížila s klikatou cestou našeho prominentního absolventa litoměřickéhoho semináře.

Nikoho nemůže napadnout, že by Daniel Herman netrpěl vzpomínkou na své příbuzné, na šest miliónů židů a další desítky miliónů vojáků i civilistů mnoha národů, kteří zahynuli za války. Pozorujeme-li však jeho jednání a projevy posledních let, nemůžeme popřít, že pro něho již nacismus není žádným aktuálním zlem. Když se ucházel o místo ředitele ÚSTR, uvedl jako osobní motivaci utrpení a smrt svých strýců za revoluce v Rusku, ne vyvraždění členů své rodiny v německých koncentrácích. Jeho soucit s odsunutými Němci, jeho sympatie k sudetským spolkům v Bavorsku jsou utužovány společným katolicismem. Ten zřejmě sehrál rozhodující roli, když se rozhodl stát členem a funkcionářem české pobočky Ackermann–Gemeinde založené v roce 1947 augustiniánem Paulusem Sladekem. Zatím nejdůležitějším a mediálně promyšleným a načasovaným důkazem jeho oddanosti katolickým sudetským Němcům se stala jeho zdravice na Sudetoněmeckém dnu 15. května v Norimberku. I k tomu se ještě vrátíme.


4. Některá životní rozhodnutí Daniel Hermana vyvolávají otázky. Především odvrat od židovské víry. Není jasné, jaké důvody vedly sotva dospělého chlapce zříct se víry svých blízkých, svých dědů, strýců, praotců? Tragický osud židů za války mladé lidi spíš vedl k oživení zájmu o judaismus. (Připomeňme zvláštní konverzi Karola Sidona, jehož matka byla křesťanka.) Konvertuje-li žid ke křesťanství, je to vždy zvláštní rozhodnutí, uvážíme-li, že právě církev židy po tisíciletí trestala, kacéřovala, obviňovala z Kristovy smrti. Zvláštní pozornost vzbudil osud Arona Lustigera, francouzského židovského chlapce, který ve 14 letech konvertoval ke katolicismu, v roce 1954 se stal knězem, dostal jméno Jean-Marie a v církvi dosáhl nejvyšších hodností a poct; sám papež Jan Pavel II. mu byl nakloněn a dokonce se o něm šuškalo jako o kandidátovi na papežský stolec. Lustiger se jako kardinál zasazoval o sblížení židů s křesťany, dokonce jejich spolupráci motivoval narůstajícím nebezpečím militantního islámu. Výjimečný osud francouzského židovského konvertity vzbuzuje řadu otázek, ale s naším Danielem Hermanem má málo společného – snad jen to, že církev je vůči konvertitům laskavá, a spíš je podporuje, než aby byla vůči nim ostražitá. Dnešní představitelé židovských obcí nepronášejí nad odpadlíky, jak se stalo Spinozovi, strašnou starověkou kletbu, ale jejich činy sledují spíš s porozuměním. Prohlášení rabína Sidona, který předsedu senátu Milana Štěcha kritizoval za jeho „nacionalistická a antiněmecká“ slova pronesená na slavnosti v Terezíně, si vysvětluji jako nepřímou pochvalu určenou Hermanovi za jeho „nenacionalistická“ a „proněmecká“ slova, která zazněla v jeho kontroverzním vystoupení na Sudetoněmeckém dnu. V Štěchově projevu při nejhorší vůli nelze nalézt vůbec nic nacionalistického ani protiněmeckého. Na co vlastně Sidon, sám do jisté míry odpadlík a výjimka (u rabínů se vyžaduje židovský původ po meči i po přeslici), reagoval?

Daniel Herman zřejmě již od malička tíhnul k duchovnímu poslání (jak je krásné hlásat z kazatelny slovo boží, jak jsou povznášející plameny svící ozařující monstranci, jaká je to pocta patřit mezi vyvolence Hospodinovy!), ale přece jen dráha židovského duchovního se nestala jeho životním snem. Nevím nic o teologických důvodech, které ho přesvědčily o prioritě Nového zákona nad Starým, ale jisto je, že jako rabín by měl cestu k veřejným a politickým funkcím zatarasenu. Netroufnu si odhadnout, nakolik mladého seminaristu odrazovala od judaismu skutečnost, že komunistickému pokušení propadlo mnoho židů. Byl to pouhý propagační bluf, že nacisté, a nejen oni, razili termín „židobolševik“? Této nadávky dokonce neušel ani Stalin – on si ostatně vysloužil i pověst antisemity.


5. Buď jak buď, Daniel Herman dnes považuje za nejnebezpečnější zlo – komunismus. Není sám. Po listopadovém převratu, jak se říká po vojensku, hlavně děl se obrátily z východu na západ. Vyhledávání nacistických zločinců se založilo ad akta, na pořad dne se dostaly nápravy zločinů komunismu. Zaslechli jsme a slýcháme výroky o tom, že komunismus napáchal víc zla než fašismus. Jako důkaz se uvádí magické číslo 100 miliónů obětí komunismu; této cifry prý fašismus zdaleka nedosáhl. Co může podat větší důkaz než mluva cifer? Slyšíme, že komunismus je nákaza, psychický defekt, hlíza, tedy jev, kterému se žádný historický přístup nedostane na kobylku. Je to ryzí Zlo, jak s oblibou hlásal prezident Reagan, potomek irských katolíků.

Nebezpečí komunismu dnes výrazně podpořilo a zauktualizovalo Putinovo Rusko. Přirovná-li německý prezident Joachim Gauck Putina k Hitlerovi, vidí-li v připojení Krymu k Rusku stejné ohrožení míru, jaké představoval Hitler se svým záměrem získat pro Němce Lebensraum, životní prostor na východě, pak nejde o nic jiného než o to, že aktuální ideologická poptávka boří objektivní výklad událostí a faktů. Od chvíle, kdy Putin začal konsolidovat poměry ve státě, který import šokové terapie západního kapitalismu přivedl k bankrotu, vysloužil si cejch nebezpečného protivníka. Co bylo pro ideology obránců a šiřitelů západní civilizace snazší než udělat z něho repasovaného sovětského a komunistického strašáka? Obracejí-li se hlavně děl k východu, Hitler se tím dostává do lepšího světla. Pamatuje si ještě protestantský pastor, že jeho rodiče byli přesvědčenými členy NSDAP? V pobaltských zemích, v Rize, Vilniusu, Tallinnu, bývalí bojovníci cizineckých jednotek SS každoročně pořádají slavnostní pochody na počest bojů proti Sovětskému svazu. Myslím, že mnoho členů sudetské organizace Vitiko-Bund jim to z duše závidí. Válečnému zločinci Banderovi postavili ve Lvově pomník a jeho přívrženci dokazují své vlastenectví touhou zničit Rusko – podle Ťahnyboka, Tymošenkové, Farionové nejraději atomovou pumou. V Polsku nacionalisté kryjící se symbolem svaté Matky boží Czentochowské zapomínají na to, že jejich území nejen Hitler, ale již dřív Bismarck a ještě dřív Řád německých rytířů násilně germanizoval, a své území nabízejí Američanům jako vhodný nástupní terén pro útok na Rusko.

Zasadíme-li Hermanovu politickou a ideologickou orientaci do těchto souvislostí, je jeho volba pochopitelná. Pro nejbližší dobu se nemusí bát – žádný nový úskok stranou mu nehrozí. Dojde-li však k tomu, jistě si všechno dobře rozmyslí a najdou se přátelé, kteří mu pomohou. Ví, kde je má hledat.


(napsáno a otištěno v květnu 2016)

41 komentářů :

 1. kam vítr tam plášť a velmi velký všehoschopný lhář

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Holt vřelý katolík/kryptojewrej,jak už je zvykem a ten článek se spíš,než "Tah koněm",měl nazývat "Tah volem"....

   Smazat
  2. Ježíš byl také Žid.
   Měli jsme i arcibiskupa Khona /možná že jeho vzdáleným potomkem je Kerry-Khon/.
   Ten měl natolik rád dámskou společnost, že si nad postel v Kroměříži nechal udělat zrcadlo.
   Jdyž jej měl František Josef potvrdit ve funkci, tak se prý zeptal, jestli je ten Žid pokřtěný. Prý byl.

   Smazat
  3. Ježiš nebol žid - provincia Judea nepoznala židov, on sám bol aramejec, hovoril aramejsky, pojem žid sa prvýkrát použil v r. 1753 v jednej hre - a hovorilo sa o judaizme - ľudí veriacich v Talmud - teda chazarov -

   Smazat
  4. Proste lzid ,co dodat??

   Smazat
  5. 14.56 takze lzidi vlastne byly vyrobeni tesne pred onim sjezdem mudrcu ,ze? Co tohle je zase za vola?

   Smazat
 2. tady je konecne pravda jak to je s bradym:
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Stepan-Kotrba-Tak-tohle-je-jasna-tecka-za-kauzou-Jiri-Brady-Bando-idiotu-nechali-jste-se-vydirat-hajzlem-Je-jednoduche-zmanipulovat-poslance-460030

  OdpovědětSmazat
 3. PRAVDU NELZE ZAMLČET!!!!
  KANIBALSKÁ HOSTINA NA ZÁMKU V LÁNECH!!!!
  V pátek přiletěl do Prahy inkognito prezident RF Vladimír Putin, Lavrov a 10 členů jeho ochranky. Kolona žigulíků se z letiště VH na zámek v Lánech, kde byli tito lidé okamžitě přijati Milošem Zemanem. Pronikl jsem tajně do lánského zámku a viděl hrůzostrašné věci. Na rautu, na počest Rusů se podávalo LIDSKÉ MASO z dětí. Rautu se také zúčastnilo celé vedení KSČM a Okamura. Tak je bezpečně prokázáno, že Zeman, tak jako Putin žerou malé děti. Svědčí o tom stovky okousaných dětských ručiček a nožiček poházených okolo Kremlu.
  V neděli byly objeveny v Jelením příkopu ostatky 250ti dětí, které M. Zeman sežral. Zakopával je tam Ovčáček. Proti této zrůdnosti bojuje právě náš Veliký a Svatý Božský Herman. Je sice pravda, že i on si někdy nějaké pachole upeče a spolu s pozvanými preláty ho v rámci svatého vytržení sežerou. Ovšem oni mohou, oni jsou svatí.
  Nejstrašnější na celé věci je, že ruská delegace v klidu odjela ne letiště VH a odletěla.
  KDE BYLO BIS???
  KDEBYLA NAŠE POLICIE???
  KDE BYL ZASTAVOVAČ LETADEL PADÁKOVÝ MISTR KALOUSEK???
  KDE BYL PODŘEDITEL EVROPSKÝCH HODNOT JANDA??? ( Byl prý na velvyslanectví USA a souložil se Shapirem.)
  KDE BYL ŠTĚTINA
  S USA NA VĚČNÉ ČASY A NIKDY JINAK!!!!!!!
  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Joe Prkno

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nehul to svinstvo, debile !

   Smazat
  2. Je zrejme,ze cele to gangsterske fasisticke sourucenstvi STEKA NA SPATNEJ STROM ! Komunismus uz NEEENI.
   Z Vatikanu je vyslapana stezka pro hyeny do ceske vlady.
   Stale se opakuje ,ze KAM VITR TAM SKOK a daleko rychlejsi plaste...Osvedcene prostredky pro prizivniky,parasity a uskocne zmije vseho druhu.
   Ukazuje take co chazari jsou a jsou schopni a ze chteji byt na strane fasismu kdyz je treba...Cirkevniho fasismu.
   Kdyz byl v USA , tak je vybranej a schvalenej a podporovanej odtud , jako treba Merkel.
   A nevic jeste Hermanacista. Kriste pane, kde se vsechny ty existence berou , to nema konce...

   Smazat
 4. Takového hyjeny se líbí Sobotkovi!Herman by měl urychleně odstoupit,je to lidská zrůda,všeho schopná.

  OdpovědětSmazat
 5. Herman se projevil jako superlhář a podvodník.
  Trep.

  OdpovědětSmazat
 6. 11:51, 11:52...
  No tak neplivejte tady a zeptejte se ho přímo.
  http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Daniel-Herman-32312

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.26. října 2016 12:22

   Pravdoláskaři jako maska Herman vládnoucí slovem Vás podvedou a ještě si budete myslet, že je to Vaše vina. Nikdy si nemyslete, že můžete přelstít hada, nemohu Vám však bránit, abyste se o tom přesvědčil na vlastní kůži.

   Smazat
 7. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.26. října 2016 12:09

  Součástí přípravy na povolání kněze je schopnost ovládat ovečky a manipulovat lidmi. Nejvíce je však církevní sketou, soráč sektou ceněna vlastnost nabývat majetku a lhát bez uzardění, proto si to spolu s Židy nedali ani do desatera smrtelných hříchů. Toto je učí na bohosloveckých fakultách, že podvodným slibem nezarmoutíš a to je také důvod, proč mají černoprdelníci reprezentující církevní zlodějinu, ukro-americký a islámský klerofašismus tak blízko k havloidní falši a přetvářce.

  OdpovědětSmazat
 8. To,co obsahuje ten několik měsíců starý článek,bysi měli zapsat za ty svý špinavý uši všichni ti voli,co volí lidovce....

  OdpovědětSmazat
 9. Ale proč něco takového, jako je moučný červ Herman,ředitel vykopnutý z úřadu, je ministrem, a slizouni z KDU- ČSL se podílí na vládě? Proč je Sobotka přizval do koalice? Jednoduše proto, že toto "demokratické" těleso politických panáků, kteří vylezli v tesilových kvádrech z panelákových králíkáren rovnou do vlády a politiky,za žádnou cenu, až hystericky, nechce přizvat do vlády KSČM, ani přes podporu voličů, mnohem vyšší než měla KDU ČSL. Plivání na "komunisty" je pro současný režim už jakési zaklínadlo. Tato trapná hysterie jde až za hranice rozumu, a z voleb činí hloupou frašku. Tak to je ten důvod, proč se vládne se slizouny, ať už to bude ODS, KDU ČSL, TOP 09 - prostě jenom ne KSČM. A teď to máme. Kdyby v koalici bylo KSČM namísto těch odpornejch flanďáků, nikdy by k podobným šaškárnám nedošlo, nikdo by si nedovolil nadávat prezidentovi, ani jiné podobné excesy. V zemi by byl pořádek a řád, namísto podvodů, neřádu a zločinů. Kdyby ale občané toto blbství nepodporovali od samého začátku, nikdy by k tomu nedošlo. Proč si každý myslel, že flusancem doleva a na minulost, si vylepší vzestup a kariéru? Doplácíme jen na typické pokrytectví, šplhavost, kariérizmus, zkrátka na typické češství - böhmische hundes! Dobře na nás, máme, co jsme chtěli.

  OdpovědětSmazat
 10. Martin Hekrdla pod článkem napsal:
  "Já nevím, Mojmíre. Mně to připadá trochu moc jako kádrový posudek. I když s řadou (s většinou) pasáží Tvého článku souhlasím, tohle se mi nelíbí. "Daniel Herman je muž mnoha tváří, mnoha povolání... Neměl ale v úmyslu jít po stopách předků, uskočil stranou... O čem vypovídají fakta životopisu Daniela Hermana?... Seřazení životopisných fakt vede k závěru, že Daniel Hermanon si vždy každý tah dobře propočítal... Některá životní rozhodnutí Daniela Hermana vyvolávají otázky... Zasadíme-li Hermanovu politickou a ideologickou orientaci do těchto souvislostí, je jeho volba pochopitelná." Atakdále.
  Vždyť je jen pilný a inteligentní služebník, vždycky byl, už když dělal ve Vatikánu průvodce. Psal bych o všem, co je v textu KOLEM Hermana, ne o Hermanovi. Ani bych ho nezmínil, to je zbytečné."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No - všechno si moc dobře nepropočítal, když se nechal vyrazit z místa ředitele ÚSTR ( když už do takového zbytečného úřadu pro parazity lezl) a už tehdy byl probíranej v mediích. A jak to, že tohleto vzali do vlády? Otázek by bylo víc - jak to, že si minulá vláda přizvala k odsouhlasení důvěry i odsouzeného korupčníka? Jak to,že mohl být ministrem vnitra taxikář Kubice a dnes je jím zelinář Chovanec? A tak dále - protože vlády disidentů nedisponují kvalitními a čestnými lidmi - ve vládě od roku 1990 vždycky byli lidi navzájem vydíratelní, tedy jen špinaví, a profláknutí, kteří společně vládnou, a jsou stmeleni svinstvem, které jeden na druhého vědí. Co by asi tak mezi nimi dělal čestný člověk? Dovedli se zbavit Pospíšila, Vítka Bárty, Radka Johna, Vondry, Kocourka, ale nedovedou se zbavit tohoto moučného červa? Asi je za ním nějaká větší síla -ne? Třeba z Washingtonu - ne? Proto on si vůbec nepřipouští, že by mohl být odvolán -žádný si to nepřipouští, protože jsou slepeni pohromadě nějakou slizkou špínou. Jedině snad vypráskat to úplně celé sakum prdum, a najít úplně nové vládní těleso, a nikdo by nesměl být členem žádné zasran partaje. Žádná profláknutá minulost.

   Smazat
  2. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.26. října 2016 13:26

   Přitom jsou si Daniel s Milošem v něčem podobní, rozhodně totiž nejsou nepřizpůsobiví - ani jeden z nich neodmítl erárem dobře placenou funkci. Vždyť je to až absurdní, jak si představitelé zločineckého polistopadového režimu jdou v době státních vyznamenání každoročně jako na povel po krku, tehle veřejnoprávní bizarr nemůže mít zákulisního hybatele nikde jinde než na americké ambasádě.

   Smazat
 11. Že si brousí zuby na pozici Himmlera o tom není na vteřinu pochyb. Obávám se, že ví, že se jí brzy dočká. Pojistil se tím, že je se všemi
  vyjma prezidenta a lidu.
  Odporná krysa už od pohledu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej Babiš.26. října 2016 13:39

   Souhlasím, že se jedná o útok na českou státnost a snahu utnou pokus o samostatnou hospodářskou politiku České republiky. V zahraniční politice lze prezidentu Zemanovi jen stěží co vytknout, tam se narozdíl od podepisování zákonů, jež neslouží pro blaho občanů této země, žádné chyby nedopustil a počíná si výtečně.

   Smazat
 12. Tohoto zmetka by měl premiér ihned odvolat.Jenomže,to po pane Sobotkovi nemůžeme chtít.Vždyť on sám má k charakternímu člověku hodně daleko .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To není příliš dobrý nápad, chtít po panu premiérovi, aby odvolal zmrda Hermana. Pan premiér má totiž pořádnému chlapovi hodně daleko. Mám dojem, že má co dělat sám se sebou. Aby si to někde náhodou nepodělal, neví kdo bude v budoucnu u vesla, tak se tlemí jako idiot, napravo, nalevo. Je to náš dsňák premiér.

   Smazat
  2. Drive se rikalo : ZACHRANENY POTRATI .

   Smazat
 13. Vynikající článek!
  Perfektně popsána i vystižena podstata věci.
  Cílem lidí, které zastupuje Daniel Herman je vyvolat k Rusku takovou nenávist, aby byla zdůvodnitelná pro případné rozpoutání války s Ruskem. Cílem politiky USA je dostat Evropu do války s Ruskem, aby je obojí oslabila a USA by mohli vládnout oběma.
  Proto je nutno dehonestovat prezidenta Zemana, k čemuž slouží média v čele s naší ČT. Taková hysteria jako je v současné ČT, u nás byla snad za komunistů v padesátých letech.
  Jen mám obavu, aby tito demagogové totálně nevymyli hlavy naší mladé generaci, protože se jim podařilo ovládnout vedení našich universit.
  Vedení našich universit, to je též samý lidovec a příznivec TOP09.

  Jaromír Petřík

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dokud budou v produktivním věku lidé, kteří se učili nám Slovanům blízký světový jazyk - ruštinu, než byla z ideologických důvodů nahražena angličtinou a učitelé propuštěni a ostatní se mohou seznámit s pohledem z obou stran na Parlamentních listech, tak se jim nenávist k Rusku vyvolat nepodaří, protože lež má krátké nohy.

   Smazat
 14. Typický černoprdelník.

  OdpovědětSmazat
 15. Cílem lidí, které zastupuje Daniel Herman je vyvolat k Rusku takovou nenávist,pamatujte,kterou sebranku zastupuje ve vládě,Lidovce a to byli vždy kurvy na druhou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Akorat ale , protoze jsou to neschopny parasiti ,vyvolavaji spolehlive velkou nechut a nevrazivost sami k sobe !

   Smazat
 16. a na dovetok - náš - nie je náš, čo už - präsident Kiska má poradcu - jebeŠ - čítaj odzadu - a ten je podobný ako Herman, a rád sa radí ... nemenovať!!! - a tiež akosi náhodne sa motá isté individuum po Hrade aj u nás - je to náhoda????

  OdpovědětSmazat
 17. Pan Herman je od pohledu neskutečný dobrák. Stejně dobrácký typ je i skromný pan Halík. Chtěl bych je někdy vidět naboso, zdali nemají náhodou kopýtka. Myslím, že by to ani nikoho nepřekvapilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dovolte mi rict ,ze i v pekle by tihle chudaci zaujali jenom mista horlivych a ochotnych slouzicich...a ke vsemu ochotnych .

   Smazat
 18. Ještě jednu v článku nevyřčenou informaci: je to buzna, to málokdo ví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Však to je dnes předpoklad úspěchu a rostoucí kariéry. Být normálí je skoro trestné.

   Smazat
  2. Stejne jako chrochtavec Kissinger Hans ,nyni Henry ,Nejradeji mel kluciky z Cambodia, lestil az dolestil ted mu ho lestej stetkou na hajzl po ranu ,kdyz jede na schuzi guru ,kde pochrochtavaji jak napalit gojima

   Smazat
 19. deda karl mordechei levy Marxe take konvertoval na krestanstvi ale zidkove jsou na nej presto hrdi ze nam vymyslel ten bolsevismus!!! hhh

  OdpovědětSmazat
 20. Článek je perfektní a korektní. Nekorektně se dá řící, že žido-křesťan Hermann je ZMRD a patří na šibenici, kde jednou zcela jistě skončí !

  OdpovědětSmazat
 21. Řekl bych, že Herman i Halík plní stejné zadání a jsou nám vnucováni stejným klanem prostřednictvím korporátních médií. A protože mistr Halík je pořád jednou nohou za velkou louží dá se z toho snad usuzovat odkud fouká.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dnes byl obvinen medii Alex Jones ze bojuje proti zidovske mafii ktera pry neexistuje .Pro lzida neni kam ani plivnout jsou proste vsude .Ja osobne znal pres zanameho uplneho blba jez slintal a byl zjevne dementni (je to jejich problem maji 10 nemoci v genech)Kdyz jsem s ptal po case kde je ten uslintany ,tak jsem byl informovan ze se presunul do financniho businessu jako brouker na burse . A to nehovorim o sousedech to je neco .Pan Buh nam pomahej jsou jako kobylky a zajimave nikdo z nich nemaka valeji se cele dni doma

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.