Reklama

.

.

středa 12. října 2016

Tragické dokumenty své doby: Mnichovská dohoda, Zvací dopis, Lisabonská smlouva

František Matějka
12. 10. 2016   blog autora
Dokumenty, které znamenaly ztrátu samostatnosti a suverenity našeho státu a svobody občanů. Jen ty zbraně vyměnili za dotace, adresáti pozvání jsou na jiné světové straně a místo palby ostrými o nás teď hlasují.

 

V roce 1938 se dohodli zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie na tom, že „pomohou“ Evropě od války a násilí. Cizí politici obětovali Československo Němcům. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic.

V roce 1968 poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak Zvací dopis Leonidu Brežněvovi. Obsahoval výzvu k „pomoci“ všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci. Vlastní politici obětovali Československo Sovětům. Zvací dopis je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic.

V roce 2009 ratifikoval náš parlament Lisabonskou smlouvu. Stalo se tak po její proměně z předchozí Evropské ústavy, kterou odmítli v referendech občané Francie a Nizozemí. Lisabonská smlouva je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod, tentokrát povýšených v argumentaci na dokument, který nám měl přinést dokonce „pomoc“. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic. Málokdo si uvědomuje, co vše jsme tím okamžikem ztratili. Tohle je úplný přehled oblastí, kde jsme přišli o suverenitu, svobodu a schopnost samostatně rozhodovat na úrovni vlastního státu a vlastního parlamentu o vlastních věcech:

VÝLUČNÉ PRAVOMOCI EU:
- celní unie
- stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu
- měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro
- zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky
- společná obchodní politika

SDÍLENÉ PRAVOMOCI:
- vnitřní trh
- sociální politika
- hospodářská, sociální a územní soudržnost
- zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů
- životní prostředí
- ochrana spotřebitele
- doprava
- transevropské sítě
- energetika
- prostor svobody, bezpečnosti a práva
- společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví
- činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru
- společná politika v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

PODPŮRNÉ, KOORDINAČNÍ A DOPLŇKOVÉ PRAVOMOCI:
- ochrana a zlepšování lidského zdraví
- průmysl
- kultura
- cestovní ruch
- všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
- civilní ochrana
- správní spolupráce

DŘÍVE BYLA NUTNÁ JEDNOMYSLNÁ SHODA V TĚCHTO OBLASTECH, DNES UŽ NENÍ:
- doba pojištění a dávky sociálního pojištění pro migrující pracovníky
- přístup k výdělečným činnostem prostřednictvím vzájemného uznávání kvalifikací
- podmínky vstupu a pobytu a pravidla pro přidělování dlouhodobých víza povolení k pobytu
- opatření k vzájemnému uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, sbližování právních předpisů
- stanovení jeho struktury a fungování Eurojustu
- opatření za účelem zlepšení neoperativní policejní spolupráce
- struktura fungování a úkoly Europolu
- dopravní politika
- statut Evropského systému centrálních bank
- opatření v oblasti kultury
- obchodní dohody na kulturní a audiovizuální služby
- obchodní dohody na vzdělávací, sociální a zdravotnické služby
- předsednictví jednotlivých formací Rady
- specializované soudy připojené k Tribunálu (Soudu prvního stupně)
- přenesení pravomoci na Soudní dvůr EU ve věci rozhodování ve sporech týkajících se používání aktů, které vytvářejí evropská práva duševního vlastnictví
- statut Soudního dvora EU
- jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky
- pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
- stanovení podrobností a postupu, kterými se rozpočtové příjmy dávají k dispozici Komisi

V TĚCHTO NOVÝCH OBLASTECH BYLO VĚTŠINOVÉ HLASOVÁNÍ NOVĚ ZAVEDENO:
- postup a podmínky požadované pro občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet
- služby obecného hospodářského zájmu
- volba předsedy Evropské rady
- diplomatická a konzulární ochrana
- Evropská zahraniční služba
- společná zahraniční a bezpečnostní politika (návrhy vycházející z podnětu Evropské rady)
- celní spolupráce
- Evropská obranná agentura
- společná bezpečnostní a obranná politika (stálá strukturovaná)
- spolupráce a příjímání dalších členských států, které se do ní chtějí zapojit)
- vystoupení členského státu z EU
- hodnocení politik v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (včetně vzájemného uznávání)
- opatření k zajištění správní spolupráce ve veškerých oblastech svobody bezpečnosti a práva
- vymezení rámce správních opatření týkajících se pohybu kapitálu a plateb, zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo hospodářských výhod
- kontroly na hranicích
- dohody o navracení přistěhovalců
- integrace přistěhovalců
- soudní spolupráce v občanských věcech
- vymezení trestních činů a sankcí
- opatření za účelem podpory předcházení trestné činnosti
- nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Eurojustu
- nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Europolu
- odvolání výjimek východního Německa voblasti dopravy
- odvolání výjimek východního Německa vstátní podpory
- opatření k vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, k zajištění jednotné ochrany práv duševního vlastnictví a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinace a kontrolu na úrovni EU
- opatření v případě závažných obtíží v zásobování určitými výrobky především v oblasti energetiky
- směry hospodářské politiky pro země směnou euro
- jednotné zastoupení v mezinárodních organizacích pro země směnou euro
- akty stanovící podpůrná opatření pro podporu sportů
- pobídková opatření k ochraně a zlepšení lidského zdraví a k boji proti vážným přeshraničním zdravotním pohromám
- opatření k ochraně veřejného zdraví s ohledem na tabák a zneužívání alkoholu
- evropský výzkumný prostor
- politika pro oblast vesmíru
- boj proti změnám klimatu
- zajištění trhu s energiemi, dodávek energie, podpora energetické účinnosti, úspora energie a rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie
- podpora konkurenceschopnosti podniků voblasti cestovního ruchu
- opatření podporující spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro předcházení a ochranu proti přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám
- podpora úsilí členských států o zlepšení schopnosti jejich správních orgánů provádět právo EU
- společná obchodní politika
- naléhavá finanční pomoc třetím zemím
- pravidla a postupy humanitární pomoci
- pravidla a postupy pro činnost Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci
- ekonomické sankce vůči osobám nebo nestátním subjektům
- přistoupení k úmluvě o ochraně základních práv a svobod
- rozhodování o provádění doložky solidarity
- pravidla pro fungování výboru, který jmenuje soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu
- nařízení upravující ustanovení pro otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu
- pravidla týkající se složení Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů
- prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů EU
- opatření v oblasti předcházení a boje proti podvodům


Tak jako si dnes připomínáme Zvací dopis a srpen 1968, a jindy Mnichovskou dohodu, budou si jiní jednou připomínat Lisabonskou smlouvu a hlasování o ní bez referenda v našem parlamentu (zvedli pro ni ruku všichni poslanci ČSSD, KDU-ČSL a Zelených, a k tomu 33 poslanců ODS). Rozdíl mezi těmi dokumenty je v počtu mrtvých. Pokud jde o svobodu, pak princip připuštění vnějšího zasahování do suverénních záležitostí našeho státu je obdobný a metody ovládnutí jsou propracovanější, sofistikovanejší a v posledním případě schované za demokratické rozhodování. A pravdou je, že stejně jako v minulosti i dnes někteří kolaborují s představiteli cizích mocností dobrovolně z důvodu osobního prospěchu z takového stavu, případně sehrávají roli užitečných idiotů ve slepé víře, že pomáhají k lepším zítřkům všech. Evropská unie je nereformovatelná tak, aby vrátila svobodu a suverenitu svým členským státům. Proto prosazuji #czexit a totéž zde nabízím i vám.
 

20 komentářů :

 1. Autor svým článkem horuje pro CzExit, a má pro to své důvody.
  Ovšem pokud bychom museli spoléhat jen na schopnost a argumentační sílu našich politiků či představitelů v řídicí struktuře EU, tak nemáme naději na žádnou její reformu. Ať již se tam jedná o naše zástupce volené či nevolené.
  V pocitu, že EU je nutno reformovat však jistě nejsme ojedinělí. Tak proč (mezi "nespokojenými" zeměmi EU) nevyvinout diplomatické úsilí o sjednocení racionálních návrhů na to, jak unii reformovat, a získat tak vyšší vyjednávací potenciál.
  Jenže, to bychom museli my sami (tedy naši politici) mít jasnou představu o tom, co a proč chceme, a jak toho taky chceme dosáhnout.
  Politická debata o tom však vedena vůbec není, jen občas nějaké ty výzvy k úprku ...
  ----
  Jen dost dobře nechápu, proč autor musí do své argumentace o možném CzExitu zatahovat naprosto odlišné historické události, aby naše přistoupení k Lisabonské smlouvě mohl označit za ztrátu samostatnosti a suverenity. Každá mezinárodní smlouva, kterou se k něčemu zavazujeme, znamená jistá omezení(!) a také i jisté výhody. Jde jen o proporce mezi nimi.
  Mnichovská přece byla "o nás bez nás", a pod pohrůžkou síly nám vnutila odstoupení našeho pohraničí (s celou voj. obrannou infrastrukturou), poté vedla i k rozbití a okupaci republiky. Zvací dopis oné pětky "skalních" komunistů žádnou smlouvou nebyl. Neměl žádnou mezinárodně-právní legitimitu.
  Lisabonskou smlouvu však v ústavním pořádku schválila PS a ratifikoval prezident ... (cožpak to je něco podobného jako byl Mnichov??).
  Z dopadů Mnichova absolutně nešlo vybruslit (vyExitovat), jen vést válku, ten byl nereformovatelný.
  Z EU odejít lze, chce to jen střízlivou analýzu dalšího postupu a politickou odvahu. Který z našich politiků je toho schopen??
  I tak si myslím, že EU je (teoreticky) reformovatelná. Ovšem jen tehdy, pokud se většina zemí EU shodne na důvodech a obsahu reformy (i kdyby se jen měla "vrátit" do integrační fáze, ve které ještě přinášela víc prospěchu než problémů). To se ale nedá očekávat od poddajných přitakávačů v čele naší republiky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechci se zabývat nějakými historickými paralelami, které nemusí být ani přesné. Chci se držet tématu. Tedy proč nelze EU reformovat? Protože:
   a/ ona (resp. její předchůdkyně v podobě Montánní unie) byla zakládána s určitými cíli, které se dramaticky liší od představ, které měl kdysi král Jiří z Poděbrad či od těch, které se nám snažili vsugerovat vyprávěním pohádky o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři. (V obou případech již víme, jak ta pohádka špatně skončila).
   b/ Nikdo z nás neví, jaká má být konečná podoba EU (teritoriálně), víme ale již, že má na území EU má být dovezeno 50 milionů obyvatel ze zemí 3. světa a následně zde vybudován evropský islámský chálifát;
   c/ aby členské země EU mohly tuto instituci reformovat, musí v ní mít vliv. Ten mají ale formálně nikým nevolané špičky EU a fakticky pak jejich loutkovodiči stojící za oponou. Takže představa o tom, jak budeme EU reformovat, mi připadá jako záměr reformovat mistrovství Evropy ve fotbale tím, že jednak se v něm bude moci hrát i rukama, jednak mezi jeho účastníky přibereme i Eskymáky a Číňany, když už je to ME.
   Krom toho chci připomenout, že čas běží a s ním roste nebezpečí, že na žádné opravné pokusy nedostaneme již čas. Stačí se podívat na situaci v dalších evropských zemích na západ, jih a sever od nás a uvědomit si, že za chvíli nebudeme moci rozhodovat u nás ani o těch zbytcích kompetencí, o nichž se zmiňuje autor článku. Nesouhlasím ani s názorem p. Opluštila, že nemáme politiky s jasnou představou o tom, co chceme a jak toho dosáhnout. Takové politiky máme, jen je nevolíme či jim dáváme opakovaně málo hlasů. A místo toho opakovaně volíme politiky, jejichž hlavní kvalifikací je zvýšená míra servilnosti. A těm tento stav vyhovuje. Oni přece nic neřídí (a ani nechtějí řídit). Jen vykonávají "doma" pokyny "zvenku". A když k něčemu dojde, mají se na co vymluvit. Souhlasím ale s p. Opluštilem v tom, že "to chce jen střízlivou analýzu dalšího postupu a politickou odvahu". A jsme rázem u jádra pudla s otázkou, "který z našich politiků je toho schopen"? No, z těch, co si volíme žádný a ty další jsme ještě nezvolili. A pokud jim budeme dávat 5-6 %, tak nelze rozumně očekávat nějakou větší změnu. A většina zemí se může shodnout na čem chce. Platit bude to, co řekne Merkelová (a loutkovodiči za ní stojící). Mimochodem není vám všem divné, že Merkelová mluví za celou EU? Vždyť k tomu nemá přece žádné oprávnění! Jinak pro úplnost připomínám, že EU a NATO nám měly zajistit větší prosperitu a bezpečnost. A ať si každý zhodnotí, do jaké míry jsou tato tvrzení v praxi naplňována.

   Vymazat
  2. Jiz davno p.O. dostal odpoved vysledky a dusledky zminenych smluv. Smlouva, ktera omezuje nebo rusi suverenitu statu je neplatna a vetsinou byla podepsana natlakem. Ze 7milionu nepratelskych afroarabu jenom ve Francii, kolik postavite divizi ?
   Dale pod velkym a neustalym a bezohlednym natlakem ze vsech zapadnich statu , ktere se neustale vmesuji do nasich vnitrnich zalezitosti , dale banditi vseho druhu maji povoleno vyloupit vse a zavest daleko nizsi mzdy pro pracujici napr. za stejnou praci, nacisti z byvalych Sudet, vnitrni zradci a spol. jenom pouha obrana spotrebuje veskerou energii a koncentraci. Kde najit cas a prostor na svobodne diskuse a rozhodnuti , prehlusovana hlucnymi skreky "spratelenych" EU,NATO,USA "spojencu".
   Dale se neda prehlednout , proc britove UPRCHLI ,kdyz dostali prvni prilezitost ? Vysvetleni a analyzy nejsou poskytnuty ,jenom hlasite vyhruzky ze stran EU.
   Dale pocinani a vyroky a ciny EU ukazuji, ze jsme stale nejak nevyhovujici , aniz by treba ukazali snahu a schopnost staty mocne zrovnopravnit se staty mensimi ,kterym se automaticky prisoudila podradna uloha. Proc neni mozne z EU vystoupit uz neco, lecos napovida ./je to snad dokonce koncentrak narodu ?/. Nebo od smlouvy z Lisabonu odstoupit. Zde uz se naznacuje neco nasili na souhlas a nebo pripadny nesouhlas!
   EU se dostala zahranici reformovatelnosti. System, ktery povoluje vladnout Merkel nad nikym nezvolenymi a opetovne dosazovanymi Rumpuji,Junckery,Baronkami ,Barossy a jinymi neschopnymi nicemy bez osobnosti a schopnosti ....Diktat svyhruzkami jeEU dnes cokoliv a dosazenci neumi ani zaridit zakladni potreby nejen statu ,ale cele unie ,kterapak nema budoucnost a nemela od sameho zacatku. Sebe vrazednym soucitem pak rasisticky zvyhodnuji ilegalni osoby v EU napr. Zase na ukor populace . Navic mimo EU nema ani potrebny mechanismus napravy chyb a jejich neopakovani a zahranicni politika je v troskach , rizena z USA ,hospodarstvi krachuje a nutne potrebuje reformy a orientaci na spolupraci mezi vsemi narody a okamzite skonceni rasistickych sankci proti ruskemu lidu a tech problemu je prilis moc...

   Vymazat
 2. 21 srpen nám umožnil udržet jakoustakous nezávislost ještě 20 let , teprve dnes jsme naprosto podřízený stát bez hranic , armády , funkčního českého průmyslu a obrovskýým dluhem !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jsi vystihl ! (11:05)

   Já vnímám jako státní zločin to, že byla postupně rozpuštěna obranyschopná ČSLA, a to pod zástěrkou profesionalizace, včetně zrušení povinné základní služby.
   Současná armáda je pouhým lokajem, sloužící záměrům a cílům zločinné zahraniční politiky USA.
   (Ale někdo to dělat musí, že ano...)

   Vymazat
  2. Rok 1968 byl přípravou na rok 1989. Díky spojenecké smlouvě jsme mohli ještě 20 let žít a pracovat v míru a bez obav v budoucnost. Všichni hraboši, nenažranci a nemakančekové řičí vzteky, že je spojenecká vojska připravila o 20 let beztrestného rabování a zlodějny.

   Vymazat
  3. Vše nasvědčuje tomu, že ČSLA velmi nedůvěřovali, proto ji museli opatrně rozprášit. Jejím příslušníkům mohlo docvaknout, co je vládnoucí parta zač, a mohli by jednat.

   Vymazat
 3. kdo to udela volme vsichni SPD jedina sance se tohohle hnoje zbavit

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. souhlasím volme SPD volme právní odpovědnost všech bez vyjímek za rozvracení státu a kolaboraci s EU a NATO

   Vymazat
  2. Volit SPD sice můžeme.ale není to nic platné.
   Ostatní v parlamentu se spojí a budou proti
   jakýmkoliv pokusům SPD o změnu.Všem vyhovuje
   situace po vstupu do EU.Tak proč by měli ně-
   co měnit?A nadpoloviční většinu SPD nikdy
   nebude mít.
   Petr Majevský

   Vymazat
  3. pane Majevský tak spd se muze spojit napr s kscm oni maj to same v programu a dalsima stranama podle vysledku voleb

   Vymazat
 4. rok 1968 nebol o pozývacom liste, ale o tom, že Izrael prehlásil že má atomové bomby a aj ich mieni použiť - NATO prisunulo rakety k pohraničiu a Novotný tvrdohlavo odmietal prísun rakiet CCCP k Šumave - a tak prebehla inscenácia s pozvaním, že boli odstránení hlupáci ako Krieger a Dubček - čo už, deje sa to aj dnes, napr. v Iraku a okolí ....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sionisti - ne "hlupáci". Těmi oni rozhodně nejsou ...

   Vymazat
  2. Vůdcem siopuče 68 nebyl ani jeden jmenovaný, tím byl jistý Goldstücker ...

   Vymazat
  3. 18:08 je úplně hloupý pablb. Nic si z roku 1968 nepamatuje, nebo tehdy ani nežil. Prostě blbeček. Ale psát hlouposti pořád musí, to je nezvládnuté nutkání.

   Vymazat
  4. I ten první "diskutující" je případ. Místo Kriegl píše Kriegr, Dubček je pro něj žid ... fakt skuteční pokladi oba dva.

   Vymazat
 5. tyto pokusy o osvobozeni od kolonizatoru nikdy nikam nevedly a nikdy nepovedou zaprve obyvatele jsou servilni a loialni ke každemu novemu gubernatorovi a už od narozeni vědi že byli jsou a budou gubernii a nejlepši je si počkat a pak nařikat jak nas zase ždimaji a dusi a za druhe by nas vlastně mohl dobrovolně osvobodit jedině gubernator na pokyn kolonizatoru což je zas nepřekonatelne scifi

  OdpovědětVymazat
 6. Po čtvrtstoletí může jít autor se zvacím dopisem do řiti. Pochybuji, že by Rusové tady poslali armádu na základě pozvání jakéhosi Bilaka a dalších loutek. Oni věděli velmi dobře, kam to všechno vede. Asi věděli od svých tajných služeb v Evropě a Americe, co se chystá. Seznam ztracených kompetencí je nicotný. Hlavní je, že 80 procent průmyslu je v cizích rukách. Rozhoduje se v cizině, místní člověk je lokaj. Málo z nich je dobře placených, většina bere mzdu nebo plat pod psa. S firmami u nás se velmi blbě vyjednává. Musejí žádat o souhlas ve Francii, Německu a další cizině. To za Rusáků nebylo. Rozhodovali Češi a Slováci. Bloger Matějka je slepý a hluchý. Udělal by nejlépe, kdyby po internetu přestal šířit svoje dojmy a slovní průjmy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...jenže těmi urážkami jste se odrovnal.

   Vymazat
  2. Anonym 18:42 žádnou nadávku nepoužil, tak o co jde?

   Vymazat