Reklama

.

.

neděle 20. listopadu 2016

Jak to udělat, aby běžné domácnosti ušetřily stovky korun ročně, domácnosti, které elektřinou topí, ušetřily tisíce korun ročně a v podnikatelském sektoru by mohlo jít o úspory až miliony korun ročně?

 Břetislav Olšer
20.11. 2016   Rukojmí
Opět drzá holka, jako chodící doklad o české justiční mafii; když byla odsouzena na 8,5 roku do vězení, podala okamžitě na svého soudce trestní oznámení pro zneužití pravomoci úředního činitele...
Alena Vitásková vystudovala fakultu pozemních staveb VUT v Brně. Od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské, a.s., Ostrava, naposledy ve funkci generální ředitelky a místopředsedkyně představenstva. V letech 2001–2003 působila ve společnosti Transgas, a.s. a RWE Transgas, a.s., ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky.

V období 2004–2007 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Byla prezidentkou Klubu plynárenských podnikatelů. Obdržela titul Manažerka roku 2002; 20. července 2011 byla jmenována předsedkyní Energetického regulačního úřadu, a to s platností od 1. srpna 2011 na funkční období šesti let.

Alena Vitásková poskytla další rozhovor internetovým novinám Rukojmi.cz. V tom prvním jsme mj. řešili její lapálie se soudcem Mgr. Alešem Novotným, který ji odsoudil nepravomocně na 8,5 roku do vězení, na což jako silná a sebevědomá žena zareagovala podáním trestního oznámení právě na onoho soudce. K tomu se Alena Vitásková vyjádřila takto:
Alena Vitásková... Snímky Břetislav Olšer

Celý proces je vykonstruovaný, přesně jak nedávno sdělil Andrej Babiš, tady se zavírá na objednávku, a já jsem jeden z úkazů těchto praktik. Trestní oznámení na zmíněného soudce jsem podala až po té, když nedbal mé výzvy, aby ze svého postu odstoupil a vyhnul se tak další dehonestaci. Jsem přesvědčena a z průběhu hlavního líčení to dokonce vyplývalo, že již při zahájení věděl že mě odsoudí a kolik let mi dá. To je za prvé. Žalobce Radek Mezlík se s tím chlubil svým přátelům ještě v době, kdy nebylo zahájeno ani dokazování před soudem. Domovní prohlídky byly prováděny v rozporu s Ústavou ČR a v rozporu s Listinou práv a svobod.

Senát, který mě soudil, byl vybrán rovněž v rozporu s Ústavou a Listinou práv a svobod. A nyní, proč jsem podala trestní oznámení na soudce? Přece on, jako představitel justice by neměl zneužívat pravomoc úřední osoby a to ještě v postavení soudce. Ale pan Novotný si vybral svůj senát s tím vědomím, že tyto základní právní dokumenty – jakým je Ústava vědomě porušil a přesto si přísedící takto nezákonně vybral. To je přece neomluvitelné. Nemohu opomenout, že členové senátu hlasují rovným hlasem o vině či nevině ale i o výši trestu. Obě dámy se však po celou dobu hlavního líčení chovaly zcela nezúčastněně. Jedna celé hodiny, dny a týdny četla bez skrupulí Blesk, druhá zjevně trpí závažnou nemocí. Třetí přísedící – jako náhradník celou dobu spal.

No a pak jsem byla shledána vinnou, bez důkazů, bez zjištění prospěchu z této „údajně trestné činnosti“. Vzhledem k tomu, že mě silně unavuje vysvětlovat, že jsem licence nevydala, ten kdo je vydal je u soudu jako ctihodný svědek, že jsem na úřadě nebyla, kdy boom nastal atd. tak jsem vydala jednoduchou brožurku „Na prahu vězení“. Podotýkám, že je k dostání ZDARMA, asi nejsem ještě politik, abych žbluňky vydávala za literární dílo a chtěla zpeněžit... http://www.rukojmi.cz/clanky/2902-kauza-vitaskova-deni-pod-klidnou-hladinou

Přestože jste v posledním období odběratelkou jen špatných zpráv, v dnešním rozhovoru naopak pro ostatní přinášíte zvěsti jen pozitivní; třeba sdělení, že spotřebitelé elektřiny se mohou těšit na to, že ušetří až tisíce... Můžete nám vysvětlit, v čem to vše spočívá?

Spotřebitelé v platbách za elektřinu hradí také příspěvek na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Vzhledem k tomu, že se doposud vybíralo na celý „balík“ podporovaných zdroj, byla částka na základě snažení ERÚ zastropována na 495,- Kč/MWh. Jinak bychom za podporované zdroje všichni připláceli více než 800,- Kč/MWh. Zbytek z celkové částí podpory, který se od zákazníků nevybere, se doplácí ze státního rozpočtu, tedy z daní nás všech.

Zmiňovaný balík podporovaných zdrojů však nemá z velké části platné notifikace Evropské komise, což v důsledku znamená, že tyto zdroje nemají na podporu zákonný nárok. Takže z logiky věci vyplývá, a na základě legislativy je zřejmé, že není třeba na tyto zdroje peníze od spotřebitelů schraňovat.

V budoucnu snad můžeme notifikace očekávat. Zda Evropská komise notifikacemi schválí celou podporu, nebo zda bude tato podpora nějak notifikacemi krácena, je otázkou. Pokud by došlo ke „korekci“ výpočtů podpor, tedy byla-li by Evropskou komisí popsána překompenzace, peníze vybrané od spotřebitelů by byly vybírány nad legislativní rámec.

Na rok 2017 se očekává výplata pro majitelé obnovitelných zdrojů v rozsahu cca 46 mld. Kč. Z toho 26 mld. Kč má být hrazeno ze státního rozpočtu. Cca 20 mld. bude vybráno od konečných spotřebitelů energií. K tomu je nutno dodat, že notifikaci doposud nemají zdroje, které pobírají podporu v rozsahu cca 42 mld. Kč.

Ve hře je termín "notifikace", můžete ho vysvětlit i laikům, resp. je to tak, že pojem „notifikace“ je odvozen z anglického „to notify“, což znamená oznámit. Právo EU je založeno na principu povinné notifikace veřejné podpory před jejím poskytnutím..?

Jedná se o posouzení, zda je daná podpora v souladu s evropskou legislativou. Konkrétně, zda nenarušuje soutěžní prostředí vnitřního trhu Evropské unie. V případě, že by Brusel notifikaci nevydal, nárok na veřejnou podporu není a dokonce dle unijních pravidel by museli příjemci podpory tuto vracet i s úroky. Dá se očekávat, že se budou právně bránit, že stát jim dal nabídku k této lukrativní investici a nyní ji bere zpět? Ano, a právě stát bude muset rozhodnout, zda bude vyplácet dál a jakým způsobem, přestože to bude v rozporu s Bruselem a nebo se budou s investory soudit. Je to složité dilema a nemůže ho rozhodnout „úředník“, byť by to byla předsedkyně nezávislého úřadu jako je ERÚ. To nám opravdu nepřísluší.

Kolik by tedy zaplatil běžný občan, kolik firmy...?

Může to být dost individuální, ale vezměme tři rámcové skupiny: u běžné domácnosti se jedná o stovky korun ročně. Domácnosti, které elektřinou topí, ušetří tisíce korun ročně. A v podnikatelském sektoru může jít i o miliony korun ročně.

Je fakt, že by ERÚ pod Vašim vedením ušetřil odběratelům až 17 miliard Kč ročně?

Ano, je tomu tak. Pokud by kladné notifikace Evropská komise neudělila, nebylo by na co vybírat.

Hrozí to však dalšími soudy; proč, co by komu v tomto ohledu vadilo?

Jsem si vědoma toho, že spory, které by se mohly týkat investic přislíbených státem a také neúplně definovanou legislativou, by se mohly dotknout České republiky jako účastníka soudních pří. V tomto ohledu je to otázka na zákonodárce.

Zákonodárci jsou povinni připravit legislativu tak, aby vytvořila právní rámec pro všechny účastníky trhu a to také pro ERÚ. V této chvíli si musíme přiznat, že tomu tak není. Pokud mám správně informace, tak na nezákonnou výplatu podpory pro nenotifikované zdroje (výplatu provádí OTE, a.s. - Organizace pověřená výkonem státní správy v energetických odvětvích) bylo poslanci Parlamentu ČR podáno trestní oznámení. Týká se to výplaty v letošním roce v rozsahu cca 40 mld. Kč.

K výše uvedenému musím konstatovat, že legislativa kolem podpory obnovitelných zdrojů není stále dokončena. Notifikace je jedním z důležitých dokumentů. Zákonodárci, gestor zákonů (v daném případě je to MPO) jsou povinni připravit takové legislativní prostředí pro všechny účastníky trhu, stejně tak pro orgány státní správy tak, abychom mohli v mantinelech zákona konat. ERÚ nutně potřebuje jasné právní mantinely pro svoji činnost, a ty doposud nemá.

Zákonodárci jsou jediní, kdo mohou vzít tento problém na sebe a upravit zákony tak, aby ERÚ, OTE, mohli pracovat v mezích zákonů. Já pro ERÚ požaduji zákonné zmocnění, abychom mohli vypsat podporu stejně jako ji vybírat v souladu s legislativou i pro nenotifikované zdroje. Tento požadavek jsem předala gestoru zákona MPO.

Pak bude zcela na vládě, jak se vypořádá s případnou situací, že notifikace nebude, či bude značně omezovat veřejnou podporu pro obnovitelné zdroje. Bude zcela na politicích a jejich vyhodnocení, jak budou postupovat v dané situaci, aby byly škody pro všechny účastníky minimalizovány, ráda bych řekla nulové, tj. jak pro investory tak stát.

Došlo k situaci, že stát svou legislativou nalákal investory do obnovitelných zdrojů a tato legislativa není dotažena do konce. Podpora z veřejných financí musí být notifikována Bruselem, navíc když jsme o tuto notifikaci (MPO) požádali. Přece není možné, aby legislativní nedostatky řešil úředník. To prostě nelze!!!! Není možné, aby úředník dotvářel zákon.
Jste anděl splněných přání, napřed jste chtěla nechat propadnout ve prospěch státu a horníků Bakalův majetek, dnes zase myslíte na odběratele elektrického proudu... Co z toho máte Vy a dopadne záměr ERÚ lépe než kauza Bakala?

Od nástupu do funkce předsedkyně ERÚ jsem jednoznačně prosazovala nastavení rovných – nediskriminačních podmínek pro všechny účastníky energetického trhu. Ochrana spotřebitele byla jedna z priorit. Spotřebitel je přirozeně ve slabší pozici, protože proti němu stojí odborníci – energetičtí, marketingoví, právní a tak dále. Občané České republiky jsou často v podobné pozici nejen v energetice. I proti mně stojí například odborníci z řad soudců a státních zástupců a jsem proti jejich svévoli, zlovůli bezbranná. Možná i proto mi nedělá problém zastat se slabších, kteří jsou zahnáni do kouta. Ať již jde o spotřebitele energií, nebo občany obecně... http://www.rukojmi.cz/clanky/2887-ostravsti-zalobci-ziji-na-marsu

Jak se Vám rýsuje Vaše nejbližší budoucnost v tomto značně zmateném státu?


Do konce července 2017 jsem ve funkci předsedkyně ERÚ. Do konce svého funkčního období chci připravit pravidla pro 5tou periodu, což je nastavení cen pro regulované subjekty (elektřina, plyn) na další období (5 až 7 let). Chci připravit koncepci pro podporu rozvoje teplárenství. Je to oblast, která je zanedbaná a přitom na centrálním vytápění je v České republice závislá téměř polovina obyvatelstva. Jsme zcela odlišní od ostatních zemí EU, je opravdu velmi nutné zahájit rozsáhlé změny v této oblasti. Dále se chci znovu angažovat ve vodárenství, tak jak jsem tuto debatu zahájila při nástupu do funkce, ale bohužel nenašla jsem politickou podporu. Nyní mám pocit, že by se mohlo něco změnit. Další ze zásadních věcí vidím přehodnocení podpory obnovitelných zdrojů, kdy chci připravit návrhy, které by mohli zákonodárci zvážit. Pokročit chci v nastavení tarifů pro decentrální zdroje, či lokální distribuční soustavy.

I přes to všechno, čemu v poslední době čelím, nemohu, neumím a nechci složit ruce do klína. Nemám to v povaze. V této souvislosti jsem vydala brožurku „Na prahu vězení“, která je neprodejná a mám ji jako dárek pro občany, kteří mají zájem nahlédnout do zákulisí boje proti „nezávislému regulátorovi“. Dále připravuji dvě knihy, které zvažuji vydat. V této chvíli nemám dohodu s nakladatelstvím. První se má jmenovat „Solární baroni“ a druhá „Příprava mé vraždy“.

31 komentářů :

 1. Jen potvrzuje, že demokracie v českém podání je hnůj nad hnůj.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nesouhlasím již sama demokracie ze své podstaty je hnůj a to jakákoliv (na to přišel již Sokrates před pěti tisíci lety). Je to systém, který umožňuje zločincům se dostat beztrestně k moci, stačí mít dost peněz a je vystaráno, pak na ně nikdo nemůže. Nepotřebujeme demokracii, marxismus, kapitalismus, různá náboženství a jiné ideologie. Potřebujeme spravedlivou společnost! A toho se dosáhne tak, že si to bude hodně lidí přát a usilovat o to. Prvním krokem je vzdání se posedlosti penězi - zničení doktríny zlatého prasete.

   Vymazat
  2. Zde Kleberstein prosim volte sva slova umirneneji jinak vas nahlasim a dostanete take 8,5 roku za rasisticke utoky tj antisemitismus,vazeny pane provokatere . O to tele jsme bojovali tisice let a vzit si ho nedame radsi ho zbourame

   Vymazat
  3. Tuš anonymovi z 19:35! Jen škoda, že tak anonymně. Ohledně demokracie jen tolik, že velmi záleží na tom, kdo je zařazen mezi lid, jenž má vládnout a jak je ona lidovláda zpřevodována, samotná lidovláda je zjevně úctyhodná forma uplatnění suverénní moci... Proto potřebujeme přímou lidovládu a jako její základní nástroj obecné referendum. Pak již je jen krok k nové lidové Ústavě.

   Vymazat
  4. Chce to tvrdou petici na vládu, aby byli nuceni tohle řešit. A lidi by se rádi podepsali......

   Vymazat
  5. Už jste někdy zažil aby nějaká petice vyhnala prasata od koryta?

   Vymazat


  6. Anonymní21. listopadu 2016 16:30

   Už jste někdy zažil aby nějaká petice vyhnala prasata od koryta?
   xxxxx
   V žádném případě petice internetové !!!
   Trep.

   Vymazat
 2. Je katastrofou a ostudou, že naši soudci jsou absolutně NEZÁVISLÍ, ale hlavně na ZÁKONECH!!! 27 roků po lžirevoluci jsme typickou BANÁNOVOU republikou ve středu Evropy!!! Neskutečný bordel, který za sebou zanechaly všechny vlády téměř bez rozdílu, by už nedal do pořádku snad ani bůh!!! Fandím paní Vitáskové a doufám, že takových statečných bojovníků bude přibývat!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:46 než se Gottwald pràvě vrátil z Hrad a než president vše podepsal,měl mu prý řici,že jestli se vám ta myšlenka povede,národ vám bude vděčný.
   ale když né,bude to katastrofa a do pořádku se to nedá ani za tři generace!To bylo prý řečeno v r.1948!Tož neobviňujte z bordelu vlády posledních
   27 let.Pravda,mohlo se někdy udělat víc,kdyby byl lepší lidský materiál,ale nebylo a není kde brát,když tak jsme byli vychováni.No,zatim máme od r.89 jednu generaci za sebou,tak zaplať pán Bůh a jen aby to vydrželo!

   Vymazat
  2. Je to na každém z nás. Kořeny Zla, jež prorůstají nejen naší společností jsou prastaré a spočívají v koncepci davově elitářské společnosti, kde vše řídí elity, jež ale k tomu nemají žádné přirozené předpoklady a selhávají, kde mohou. Kult zlatého telete je též prastarý stejně jako z něj plynoucí korupce, bezohlednost a parazitnictví. Náš moderní stát vznikl pouze díky blahovůli globálních elit, které v rozdělení R-U monarchie na samostatné republiky viděla snadnější možnost je následně ovládat. To se ale u nás stalo pouze částečně formou vlády založené na předchozích R-U principech a částečně zrozením marxistického trockismu v KSČ, jež se po válce projevil bez příkras jako mocenský nástroj marxistické elity nad vším lidem. Po roce 1989 se pouze převlékly dresy, základní formy i způsoby zůstaly, jen fasáda je jiná. Davově elitářské koncepce založené na kulty zlatého telete se lze zbavit pouze svorností všech zdravých národních sil za podmínky kvalifikovaného strategického řízení nikoli elitami, ale těmi z nás, kteří vědí a umí. Prostředkem k tomu budiž AlianceNS a naše vůle sledovat a naplňovat společný cíl, nikoli se nechat vláčet osobními animozitami. Přijměme 3+3- AlianceNS jako společný cíl, který umožní vymanit se z područí falešných elitářů, učinit nezbytné reformy a zahájit skutečné a udržitelné budování naší krásné vlasti. Bez její účinné obrany se to ale neobejde...

   Vymazat
 3. Držím palce paní Vitáskové .....žijeme v neskutečném bordelu 27 let po převratu.....štítím se všech parazitických politiků

  OdpovědětVymazat
 4. Zde prohlasuji, ze jsem srdcem a mozkem na strane pani Vitaskove !
  Pani Vitaskova od te doby co jste zacala politicky pracovat a bojovat MLADNETE pred ocima.
  Svedci Vam to. Vzuru na ne.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 5. Největší podvod je v tom, že stát nám vnucuje zboží, které nechceme. (zelená energie, položka na složence)
  Musíte si koupit ač o to nestojíte a to formou zákona.

  OdpovědětVymazat
 6. Paní Vitásková se chce angažovat ve vodárenství a říká, že má pocit že by se mohlo něco změnit. Takovýchto angažovaných a schopných lidí potřebujeme co nejvíce. Zatím tady máme mocipány kteří jsou sice schopní, ale bohužel jenom schopní všeho aby si natunelovali viz. Bakala, Bém, Kalousek a jiní šmejdové. To že se díky výhře Trumpa ve volbách (i když bych to ani náhodou nepřeceňoval)omezí politická korektnost, což znamená budou se věci nazývat pravými jmény a nebudeme jen přihlížet k tomu, že ten kdo nechce být tolerantní, má být tolerován. To se týká nejenom pražské kavárny, sluníčkářů, ale i muslimáků čili mloků. Jedna moudrost praví "Nestarej se o politiku a politika se postará o tebe" Když se nebudeme angažovat, tak s náma vždycky ty psychopati vydupou, kdy už to konečně pochopíme?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nic proti Vitáskové, ale:Čeho v té oblasti chce dosáhnout? Nápravy křivdy (tunelu), která byla na občany této země připravena a tehdejší garniturou schválena?

   A teď, kde je ta křivda:
   Nejlépe to řekl F, Ringo Čech . Vono prodají vodu do zahraničí a ty rezavý trubky, které leží 40 roků v zemi si nechají!!! Pochopíte to???? Taková špinavost! A to není jenom voda!

   Není to sice doslovně, ale toto F.R. Čech přibližně tak nějak řekl, dá se to dohledat.

   Tak proto jsem trochu skeoptik v tom, že ve vodárenství může p. Vitásková něco změnit! Na zázraky nevěřím, ale ve skrytu duše - co kdyby? Uvidíme, co to přinese.

   Vymazat
 7. dnes zajimavy statement, me temer sousedky z FL:
  Dnes povídala paní Olga Blechová - Matušková, vdova po Waldemarovi:
  Když jsme utekli do USA, přijeli jsme do skutečně svobodného světa. První desku jsme ...natočili a vyprodukovali za měsíc, úplně svobodně.
  V tehdejší ČSSR by to trvalo nejméně rok a déle, a navíc všude samá kontrola, jestli tam není něco nepatřičného.
  To, co provedl Obama s Amerikou, to je neskutečné. Byrokracie, nemožnost podnikat, prakticky socialismus, komunismus.
  Hillary by Ameriku dorazila.

  Byla tady v USA před volbami dokonalá cenzura příznivců Trumpa. Jsem šťastna, že zvítězil Trump, a USA se vrátí opět ke svobodě.

  po letech prozitych c zemi zaslibene mam podobny nahled!!!
  chef

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obama snad vydal "Patriot Acts"? Co to tady blabolite?

   Vymazat
  2. Blbe on vydal pact na ochramu negru kteri vrazdi policajty sedici v autech a jinde . Nejhorsi zmetek v historii USA . Ty jine pacty vydali jini prisluhovaci tzv presidenti to bys mel vedet kubo nezli se verejne vyblejvas . Asi patris do Phy na funkci predkurovace Onany kamose ,ne??

   Vymazat
  3. Trump jako mandant globální elity má úkol přeformátovat SSA. To přeformátování má dva cíle: První je zásadní redukce drancování zdrojů jejich nadměrnou spotřebou, což zasáhne i spotřební standard zejména těch, kdo si žijí nad poměry. Druhým cílem je odstranění všech globálních aktivit dosavadní vnější politiky domácí elity SSA, jež svět destabilizují. Výsledkem bude maximálně regionální mocnost, pokud nové vlády zvládnou nahromaděné vnitřní problémy korupce, narkomanie, manažerské psychopatie, korporátních lobby a pochybené vzdělanostní politiky a nízké znalostní úrovně populace. Méně mít a více být - to je i cesta naplánovaná pro SSA. Pokud to ale budou řídit nýmandi, nic se nezmění a kolaps bude nevyhnutelný.

   Vymazat
 8. Viníky solárního podvodu najdete na adrese:
  http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=38530
  Tyto je třeba postavit ke zdi a pustit několik dávek z LK pro výstrahu ostatním.Pak by zrušení vyplácení nehorázných částek od občanů a státu bylo rychle ukončeno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. stale vic se ukazuje že tomio začina parchantět viz nejprve techtle mechtle s komunistou velebou a nyni se svazačkou vitaskovou viz kam čert nemuže nasadi kapouna nebo slepici a pozor aby vitasek nebyla pro tomia horši než rana od vysokeho napěti

   Vymazat
 9. Energetika je pole orané energetickou mafií ČSSD, vedenou exministrem Urbanem. Vitásková jim šlápla na kuří oko. V případě jejího odsouzení justičními mafiány, spoléhám na pravomoci prezidenta republiky. V případě Vitáskové se jednoznačně jedná o mafiánsko-politický proces.

  OdpovědětVymazat
 10. Alenko, Alenko, proč jste se spojovala se zrádci z Úsvitu :(
  Měla jste vsadit na SPD a mohla jste se soudci jako senátorka vysmát.
  My v Ostravě bychom Vás velmi rádi a velmi silně podpořili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I SPD musí pochopit, že koketování s výlučností je cestou do hrobu. I pro SPD platí, že pouze pevný svazek prutů je silou, s níž musí každý počíta a která, je-li řízena na základě nejlepších vědomostí, může v relativně krátké době změnit vládu Zla ve vládu Dobra a lidské důstojnosti. Proto vyzývám i SPD k účasti na platformě AlianceNS.

   Vymazat
  2. Nelze se bohužel spojovat s úplně každým.
   To ve finále vede k dalšímu štěpení.
   Také vzhledem k placeným agentům, stranám a hnutím, které vznikly jako "trojské koně" tajných služeb a nomenklatury a jejichž jediným cílem je opoziční hnutí naopak rozbít a drobit :(

   Jsme otevřeni všem poctivým občanům, osobně jsem proto velmi přivítal toto vyjádření paní Samkové.

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Klara-Samkova-Kdyz-i-ja-jsem-potlacila-ego-Zabalte-to-rozpustte-se-458162

   Vymazat
 11. V podstatě to funguje tak, že státní mafie bojuje prostřednictvím mafiánských soudů proti slušným a poctivým občanům, které se snaží vymýtit. Snahou je, vypěstovat stádo zblblých a poslušných ovcí.

  OdpovědětVymazat
 12. Mafie proti občanům postupuje proto,že nemá zatím strach.Na každé prase se vaří voda a jednou na porážku prasete dojde.

  OdpovědětVymazat
 13. No už aby došlo na všechny prasata,hlavně politiky....

  OdpovědětVymazat
 14. muj nos mi hlasi že paninka neni takova jak se děla kolik let byla na jedne lodi s mafiany z čezu u kormidla a když ma vystoupit tak zrazu procitla a ukazuje na to co dřive nechtěla vidět a proč asi hraje nacity že je to ona jedina spravedliva a tudiž neodvolatelna a nesmrtelna jak ta teta jiřka však vite kera

  OdpovědětVymazat