Reklama

úterý 15. listopadu 2016

Kam s penězi pro armádu

Ivo Krieshofer
15.11.2016    E-republika

Jde o to, aby obranyschopnost nebyla jen v rukou třiceti tisíc placených ozbrojenců, ale každého občana. To je však otázka výsostně politická, protože řadový občan se především ptá, proč by měl platit a nasazovat život za stát, v němž už mu skoro nic nepatří a jehož vládní politika je podřízena cizím zájmům.


Trumpovo prohlášení, že by členské státy NATO měly zvýšit své vojenské rozpočty a posílit svou vlastní obranyschopnost, je námětem k zamyšlení.

Je možné to chápat jako impuls k nákupu moderních zbraní a k získání většího odbytu pro americké výrobce, ale také jako podnět pro skutečnou analýzu schopností státu ubránit se nečekaným událostem. Rýsuje se nová etapa vývoje mezinárodní situace, a to vyžaduje změnit dosavadní stereotypní nahlížení na možnosti české armády. Neměla už by být jen expediční jednotkou pro zásahy tzv. mezinárodního společenství na různých kontinentech, ale hlavně nástrojem schopným uhájit Českou republiku před jakýmkoli ohrožením.

Především by tedy bylo zapotřebí nově definovat, kdo by ČR mohl v dohledné době vojensky napadnout a zejména se chovat důsledně podle základního dokumentu NATO, Washingtonské smlouvy. Ta totiž hned v prvním článku stanoví, že se smluvní strany zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN. Více ZDE.

Teprve v článku 5 se smluvní strany dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a že dojde-li k takovémuto ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněna v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. (Na termín "považovat za nutnou" lze reagovat různě. Rozhodně se však nejedná o závazek, na němž by měla být založena jednoznačná povinnost vstoupit do vojenské akce. Více ZDE).

O povinnosti vysílat vojska na zahraniční mise či vojenská cvičení pod vedením USA se ve smlouvě nikde nemluví. Z toho vyplývá, že mediální označování např. Ruska za potenciálního nepřítele je jen fintou umožňující zbrojit a využívající někdejšího ideologického pohledu na SSSR. Dnešní Rusko je však kapitalistický stát, který s někdejší imperiální politikou nemá téměř nic společného, nemá na výboje dostatečně početnou armádu ani finance. Více ZDE. A budeme-li posuzovat státy hraničící s ČR, nelze předpokládat, že by republiku, minimálně v desetileté perspektivě, ohrožovaly.

Od 1. ledna 2005 je Česká armáda plně profesionální. Branná povinnost má být vyžadována pouze při ohrožení státu nebo za válečného stavu. V České republice by až pětinu budoucí české armády měli tvořit tzv. aktivní záložáci neboli rezervisté. Ti by měli nahrazovat nedostatek profesionálních vojáků v případě živelních a průmyslových katastrof nebo při válečném ohrožení. Do zahraničních misí by vyjíždět mohli. Předpokládá to koncepce aktivních záloh, kterou předložil Bezpečnostní radě státu už před lety ministr obrany Alexandr Vondra. Počítá s vytvořením až pětitisícové armády rezervistů. Ti by měli vypomáhat 20 tisícům profesionálních vojáků. Podle tehdejších propočtů ministerstva by se zavedení záloh finančně vyplatilo, protože náklady na jednoho profesionálního vojáka dosahují 500 tisíc ročně, na jednoho rezervistu mají činit okolo 90 tisíc ročně. Pětitisícová rezerva by tak ročně vyšla na 450 miliónů korun.

Rezervisté by také mohli nově nosit vycházkové uniformy i mimo reprezentační akce, mohli by používat rekreační zařízení ministerstva obrany a měli by nárok i na zdravotní péči v rozsahu jako vojáci. Záložáci by mohli během své služby v aktivních zálohách dosáhnout až na hodnost kapitána. A v případě, že by sloužili u vojenské policie, i na majora.

Současný vývoj ve světě však přináší další nová a odlišná nebezpečí, jimž budeme muset čelit.
Sem patří nejen možnost teroristického útoku, ale i jiných událostí, které se mohou dotknout značné části obyvatel republiky. Mám na mysli např. delší ochromení dodávky pitné vody ve velkých městech, dlouhý výpadek elektrického proudu, nečekaný a zničující pád nějakého satelitu či většího vesmírného tělesa, dlouhodobá sucha či devastující záplavy, jaké jsme zažili v roce 2002, klimatické změny, které mohou přivodit další nečekaný pohyb velkého počtu uprchlíků z Afriky či arabských zemí, tornáda, výbuchy chemických provozů apod. Takových neuvažovaných možností je jistě více a odborníci i veřejnost by o nich, a o možných řešeních, měli nejen preventivně přemýšlet, ale dostávat i konkrétní rady, jak si při nich počínat. Odborníci by měli zvážit také eventuální účinky nejmodernějších utajovaných zbraní v držení cizích zemí a možnosti reakce na jejich použití.

Upevnit obranyschopnost by mohlo též povolání části určitých ročníků do vojenské služby. To by znamenalo naučit podstatný počet nevycvičených občanů kázni, základním vojenským dovednostem, strážní službě apod. Státu by se však především dostalo možnosti doučit je také těm civilizačním návykům, které mnohým chybí. A hlavně pak, poskytnout jim dovednosti, které ve škole nezískali - např. finanční gramotnost, odolnost vůči klamavé reklamě, mediální manipulaci, gamblerství, schopnost řešit konflikty jinak než silou, spolupráci při dosahování společného cíle, vyšší počítačovou gramotnost. Zapomenout by se nemělo rovněž na tu část nedávné historie, která se ve školách většinou opomíjí, ale i na významné okamžiky české historie vůbec. Tím by se zpevnila národní soudržnost a uvědomění, které jsou v (plánovaném?) úpadku, ač je to jedna ze základních součástí státnosti.

Do služby by mohli nastoupit i čeští Vietnamci, Ukrajinci, či jiní trvale usídlení cizinci, kteří by lépe zvládli jazyk a cílevědomou prací velitelů by se dala otupila xenofobie a rasismus, podhoubí fašismu. Dá se předpokládat, že svou roli by sehráli i absolventi vysokých škol, zejména společenskovědních oborů, kteří nenašli práci a mohli své znalosti uplatnit jako rezervisté v různých oborech armády a při vzdělávání ostatních povolanců. Mezi těmi se zcela určitě najdou jedinci schopní získat neformální autoritu, velet a řídit ostatní při plnění zadaných úkolů. Po skončení tohoto druhu vojenské služby o různé délce by mohli získat doporučení např. do řad městské policie, soukromých bezpečnostních služeb apod. Ti nejschopnější by mohli pokračovat ve vzdělávání jako profesionální organizátoři a velitelé při přesunech obyvatelstva v případě rozsáhlých živelních katastrof, zajišťování humanitární pomoci doma i v zahraničí apod. Armáda by mezi nimi mohla vybírat své profesionály nebo zálohy. Samozřejmě by zde byla možnost pomocných prací v neziskových organizacích, v nemocnicích či v domovech důchodců s vedlejšími odměnami za provedenou práci. Také obce by uvítaly pomoc v mnoha oblastech veřejných služeb, na něž se jim nedostává peněz, nebo je nedokáží zorganizovat.

Počítat je třeba též s dopady hospodářských turbulencí na nižší sociální vrstvy obyvatel a na osudovou bezvýchodnost jejich situace. Tomu všemu, i kriminalitě, by mohlo cílevědomé povolávání do vojenské služby předcházet. V neposlední řadě zejména výchovou k hygieně, k disciplíně, k právnímu vědomí a hlavně poskytnutím možnosti se něčemu novému se naučit, ať už jde např. o řízení dopravních prostředků, ovládání stavebních strojů, zachraňování a poskytování první pomoci, jednoduché práce na zahradě umožňující rodině přežití, chov drobných domácích zvířat, postupy při likvidaci trosek a využívání a třídění použitelných materiálů apod. Tady se meze fantazii nekladou, protože něco užitečného dělat je každému člověku vlastní a stát by měl takovou racionální činnost organizovat a podpořit.

Podle mediálních zpráv má ČR ve státním rozpočtu relativně nízkou částku na vojenské výdaje, přičemž ani tu není schopna vyčerpat. Zřejmě kvůli korupci při objednávkách vybavení v nedávné minulosti jsou odpovědní činitelé velmi opatrní, aby se do něčeho nenamočili. Výdaje na obranyschopnost státu se budou postupně zvyšovat a teď půjde o to, zda je utratit za nákup zbraní typu Gripenů, Pandurů, španělských CASA, nebo zda dostanou vojáci kvalitní výstroj a dostatek moderních pěchotních zbraní. A také o to, aby obranyschopnost nebyla jen v rukou třiceti tisíc placených ozbrojenců, ale každého občana.

To už je však otázka výsostně politická, protože řadový občan se především ptá, proč by měl platit a nasazovat život za stát, v němž už mu skoro nic nepatří a jehož vládní politika je podřízena cizím zájmům.


Související články:

32 komentářů :

 1. "To už je však otázka výsostně politická, protože řadový občan se především ptá, proč by měl platit a nasazovat život za stát, v němž už mu skoro nic nepatří a jehož vládní politika je podřízena cizím zájmům."
  =================================
  No tak to je tedy síla. To jako vážně si nějaký svéprávný člověk vůbec pokládá takovou stupidní otázku? Ono vám musí něco materiálního patřit aby jste to byli ochotni bránit? Vy jste vážně ochotní bránit jenom jakési majetky které vám stejně nikdy nepatřily, jen vám kdosi kdysi nakukal opak? A co kurva vaše rodiny, ženy, děti, rodiče, přátelé, vlast, kultura...? Nic? No tak to je teda jen otázka času kdy nás ti islamisti vyhubí.
  Nenávidíte sice kapitalisty, ale sami jste horší než oni. Máte místo mozku jen touhu po majetcích a vlastnění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V čem jsme horší než kapitalisté, oni by si chtěli chránit svoje majetky našimi těly. A já zažil socialismus a mohl jsem v něm žít tak svobodně jako v dnešní době žijí jen kapitalisté. Běžte mezi pracující chudobu se zeptat kdo z nich je ochotný bránit nemovitosti, rodiny a majetek těch, co z jejich mozolů žijí. Myslím si,že se jich moc nenajde, ani mezi těmi co socialismus nezažili. A jako starší vám otevřeně říkám tomuto státu jsem přísahu neskládal, byl to jiný stát, takový který by mě nikdy pod most neposlal.

   Smazat
  2. Žoldnéř = voják z povolání, slouží za ŽOLD, tedy za peníze, tomu kdo ho vyplácí. Útrapy a rizika vojenského života,až po ztrátu života vlastního, jsou součástí podmínek v uzavřeném kontraktu. Dříve patrioti bránili VATERLAND - OTČINU = zemi ve které žili jejich předci PATRIA latinsky. Kapitalismus zavedl pojem VLAST odvozený od slova VLASTNIT ... a je zajímavé, že většinou ti největší vlastníci a jejich potomci se službě v první linii úspěšně vyhýbali - na rozdíl od svých předchůdců, šlechty, která byla šlechtou pro vojenskou službu feudálnímu pánu... za vlastnictví v podobě léna, nevolníků a privilegií. Zadarmo vás nevzali a nevezmou ani do kláštera...

   Smazat
  3. 20:06 Komu není zhůry dáno v apatice nekoupí. Ne že bych s článkem souhlasil, v závěru je velice naivní, ale s uvedenou větou souhlasím. Vlast i kultura už nám byli stejně ukradeny a přátelé či rodina budou živořit pod panstvím "Petra" stejně jako "Pavla". Tak za co bych měl bojovat? Možná jen za větší bohatství nejvyššího 0,1 procenta.

   Smazat
  4. Pardon. "Vlast i kultura už nám byly...

   Smazat
  5. Právě kvůli sviním,jako je hrdinný anonym
   20:06,nikdo nebude bránit tuto zem,protože
   by opět bránili ty svině.Hrdina anonymně na-
   dává druhým a sám se bojí,aby mu sousedé
   nerozbili držku,kdyby věděli,kdo to píše
   ty hovadiny.
   Petr Majevský

   Smazat
  6. 20:55 až 0:08

   Podle těch "(ne)vlasteneckých" blábolů nechápu, proč tedy tak zuřivě prskáte když se sem hrnou muslimští imigranti. Nic vám tu prej nepatří, nemáte tady k ničemu vztah, za nic bojovat nebudete, je vám tu všechno u prdele...

   Tak se ale podle těch vašich blábolů řiďte. Zase si serete do vašich hub jako obvykle. Přenechte to teda tady v klidu těm muslimům a vychcípejte. Nebo odtáhněte někam jinam když se tu necítíte doma.

   Smazat
  7. Ve sluzbe jsem kurva a ve sluzbe jsem furt
   Honolulu kuku retarded vr

   Smazat
  8. 0:22 Kdo tady sere jsi ty. Islám mění způsob života, ten si chce chránit i ten ,co je pod mostem a chlastá, protože by pak nemohl. Ale proč by měl bránit výměnu těch, kdo ho pod ten most dostali? Tak se nad tím zamysli , kašpare.

   Smazat
 2. Střední a starší generace můžu a žen svou vlast a rodiny bránit půjde.
  Někteří mladí, Ti kteří dokaží používat vlastní rozum také.

  Pistole do každé kabelky a ledvinky, kalašnikov do každé ulice ;)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To si ovšem musíme politicky vybojovat! Žádná vláda, preventivně, zbraně nerozdává, natož ve vlastním ohrožení.

   Smazat
  2. DRAHY VOLIČI SPD

   proč neporadiš OKAMUROVI,aby v rámci svých návrhů požadoval v Parlamentu,aby každý ČR muž si mohl koupit do své domácí almary pořádné dělo,či aspon kulomet jako ve Švýcarsku,kde žádná válka snad právě proto nebyla.Ještě lepšinávrh je,aby byla konečně zřizena EU ARMY pod komandem našeho oblíbenéo GENERALISSIMA PUTINA,KTERÝ PAK NA BETON ZAJISTÍ MÍR.

   TO BY OVŠEM MUSELA MÍT TA OKAMURA PÁRU A NE SE V PARLAMENTU VYHÝBAT HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH JEHO VOLIČŮ,které by těm dutým vládním palicim měl dvahu přednést..

   Smazat
 3. Války vyvolávají jen nenažraní bankéři, zbrojaří a korporace. Jak řekla stará Rothschildová - "Kdyby mí synové nechtěli, tak by války nebyly. Za zájmy pracháčů lidi chcípat nepůjdou, je třeba, aby si většina lidí uvědomila, kdo války způsobuje a proč a přestali poslouchat tu hrstku mocných "za oponou", kteří ovládají celý svět a posílají lidi umírat do nesmyslných válek, z kterých mají prospěch jen ti, kteří je vyvolávají a pro obyčejné lidé znamená válka jen smrt a utrpení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. USSA pro zachování stylu života pax americana, nutně potřebují získávat stále nové a nové zdroje.Rádi by drancovaly neomezené množství nerostného bohatství v Rusku.Čína je pro USSA také zajímavý cíl možného napadení.USSA jako totálně předlužený moloch potřebuje drancovat a plenit.

   Smazat
  2. Předválečný ministr Beran jednou vytáhl šrajtofli a řekl: Když přijde Hitler tak mi tu šrajtofli nechá, když přijde Stalin tak mi ji sebere... Dnes těm, co si nakradli státní majetek, Stalin ani Rusko nic nesebere. My tady musíme mít Američany, protože na naši malinkatou armádu není spolehnutí. A oni musí mít jistotu, ochranu před těmi našimi lidmi, kteří by na nich chtěli,jeho navrácení. Proto musí mít ochranu ne proti bolševikovi ale proti vlastním lidem, kteří se možná jednou naserou a mohlo by být zle. Já vůbec nebudu bojovat proti těm, kteří by požadovali opětovné navrácení(znárodnění) lukrativních bývalých státních podniků(Prazdroj, Becherovka, Aero...) a našich bank. On si ty mnohé národní podniky totiž národ vybudoval sám.

   Smazat
 4. Každá branná moc je propočítávána pro obranu svého státu a obhajobu jeho zájmů a jeho politiky "jinými" prostředky. Našimi odvěkými nepřáteli byli Němci z Rakouska i z Německých zemí, občas Francouzi, Maďaři, ... Kolik je potenciálních protivníků? Jaká je lidnatost? Jaká je kapacita jejich zbrojního průmyslu, jaká je jeho zranitelnost? Kolik je vlastních rezerv živé síly pro fronty a pro týl?... Jestli doopravdy chcete válčit s tím co nám zbylo z armády proti našim sousedům, budete na tom stejně jako velkovévodství Fenwick ve filmu Myš, která řvala - Kapitulace, nebo smrt. Mimochodem, k čemu bylo členství v NATO Turecku či Řecku v jejich konfliktu o Kypr? Na dvě věci, dámy a pánové...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15. listopadu 2016 21:10
   Sohlasím!!!!
   NATO je na ovládání států vněm združených.
   Nám je na h ...o!!

   Smazat
 5. Náš stát a naše česká společnost jsou v rozkladu. Naše armáda nemá žádnou koncepci, žádnou strategii obrany, jen papouškuje po idiotech z NATO a USA. Naši vojáci jsou dobrodruzi, kteří si udělali z AČR adrenalinovou cestovní kancelář. Vlastenectví se dnes zneužívá, aby si zločinci namastili kapsy! Chce to systémovou změnu, ale bez zájmu občanů to nejde provést. Sami jsme se odsoudili k pomalému odumírání, bezbrannosti a zmatenosti myslí. A všechno to začal pitomec s modrou knížkou, který neměl náš národ v lásce. Vša vy víte, kterého Havla mám na mysli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byly doby, kdy občané tohoto státu (Československa) byli odhodláni bránit svoji vlast. V dnešní době pro nás slovo vlast znamená německé, rakouské a italské banky, německou Škodovku, francouzskou Veolii, indické hutě a pod. Za zisky těchto nadnárodních koncernů téměř nikdo pokládat svůj život nepůjde. V případě válečného konfliktu nám armáda vydrží tak dva týdny, nahradit padlé není čím, žáložáci pomalu vymřeli, mladí umí hry na počítačích a fetovat, ne však bojovat (kromě počítačových her). Peníze, které chcete dát navíc do armády rozkradou lobisté politiků (Dalíkovci), vedoucí pracovníci ministerstva obrany a Generálního štábu a na své si přijdou i Kalouskovi kamarádi. Navíc, úkoly, které plníme v NATO, plníme v 95% ve prospěch USA, Francie a Velké Británie. Pokud chtějí zvyšovat výdaje na zbrojení v NATO, je potřeba, aby se o to navýšení postaraly především tyto státy. Bojeschopnost armády však není jen o penězích, musí mít kdo bojovat a musí vědět zač bojuje. Příkladů z historie je dost. Stačí vzpomenout Vietnamce, kteří s bambusovou tyčí a kalašnikovem v ruce dokázali ze své země s ostudou vyhnat nejlépe vyzbrojenou armádu světa.

   Smazat
 6. Autorovi článku:

  A co kdybyste vaší analýzu zaslal tomu klaunovi na MO,
  mám na mysli předvolebního maskota firmy ANOfert.

  Nebo ještě lépe jednomu horlivému "Pavlíkovi" ve štábu NATO, který nevidí žádné nebezpečí v hordách muslimských přivandrovalců, ale jen a jen v současném Rusku a Putinovi ?!

  Ale k tomu vám chybí koule, že ano...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaké "nebezpečí" v přivandrovalcích?
   Žádné nebezpečí přece nehrozí!
   Nic vám tu prej nepetří, nemáte tu k ničemu vztah, vše je vám tu u prdele. Nemáte o co přijít a ani bojovat proti žádnému "nebezpečí" nebudete. Tak co vlastně chcete?
   Běžte do prdele vy "vlastenci".

   Smazat
  2. 0:26 Nepoběží kam je zvete, protože nestojí o vaši společnost...

   Smazat
 7. Když jsem viděl pandury, jak se sami zničily, dospěl jsem k závěru, že vojáci potřebují jen šavle, ty snad je tento stát schopen zajistit i doma.

  OdpovědětSmazat
 8. od doby jana žižky z trocnova kdy se naposledy u nas střilelo a to ještě jen z praku česko plnilo jen povinne dodavky přezdivane tež kanonenfuter a tak historicky vzato byla naše armada jen na dvě věci na nic a na ho --- zato ve vyrobě hrdninu a s tim spojeny prumysl vyroby metalu tak to bych si dovolil tvrdit jsme na počet obyvatel prvni na světě

  OdpovědětSmazat
 9. Armáda by měla vychovávat mládež, např. děti z dětských domovů nebo sociálně slabé by měly v armádě dostat zázemí - vzdělání, jako byly dříve vojenské školy. Kluci si na vojně dělali řidičáky, které využili v civilu. Taky by se měli učit střílet, ale zbraně by měl stát-armáda pod kontrolou v chráněných skladech.
  Takové jednotky by měly být schopné chránit hranice v případě invaze imigračních hord.
  Díky francouzské měkkosrdcatosti jim zabili na 70 000 000 obyvatel 700 policistů od začátku roku. V přepočtu by to u nás bylo 100 policistů.
  Já si Volnost - Rovnost - Bratrství představuji jinak.
  Fungovalo to od dob Rakouska Uherska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepleteš si armádu s nějakým sociálním programem? Proč by měla armáda vychovávat děti z děcáků? A proč by měla komukoliv dávat řidičák zadarmo?
   Jo a co se týče těch zbraní, na co narážíš? Myslíš, že armáda skladuje zbraně a munici kde?

   Smazat
  2. Anonymní16. listopadu 2016 14:49
   Naši obranyschopnost musíme zvýšit z vlastních zdrojů. Jinak se toho ujmou muslimské hordy, či německá policie. Ale čeští junáci to nechápou a do služby se nehrnou. Proto je třeba jim tu službu buď přikázat (povinná základní služba), anebo nějak zatraktivnit, aby se účastnili dobrovolně.
   Anonymní16. listopadu 2016 14:19, uvedl několik celkem dobrých námětů, jak pro některé, učinit tu službu atraktivní a navíc tím vyřešit i další problémy. Podle mého názoru, to je celkem dobrý nápad, protože má logiku a snahu řešit problém. Až s něčím přijde vláda, tak to bude opět nelogická debilita, neboť za tím nebude snaha řešit problém, ale ještě více nás učinit nesvéprávnými a závislými na svévoli EU. Rád bych se mýlil. P.K.

   Smazat
  3. Anonym 21.57
   Armáda se tak chovala od dob Rakouska-Uherska, přes 1. republiku až do plyšáku.
   Nikomu nic nikdo zadarmo nedal - vždy na to šly prostředky ze státního rozpočtu.
   Dnešní vojáci si výcvik taky neplatí sami.
   Dřív, za R-U vysloužilý voják dostal koncesi na trafiku-prodej tabáku a tabákových výrobků /otec Jana Nerudy/, nebo "místo pod penzí" u četnictva, dráhy, pošty.
   Dneska má pro nic za nic "výsluhy".
   O děti chudých vojáků se armáda starala přednostně, byli-li jejich otcové vyznamenáni, měli jejich děti rychlejší kariérní postup - na tom František Josef trval a, mimochodem, měl takovou paměť na jména, že si "mimořádné vojáky" pamatoval. S kým byl problém, měl syn postup ztížený.
   "Co se týče těch zbraní" Švýcarská armáda si je skladuje u vojáků doma. To by u nás šlo těžko, chybí tradice.

   Smazat
 10. Naším potenciálním nepřítelem je Polsko , s tím máme územní spory ! A Polsko má min . 1000 tanků a několik set letadel !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní16. listopadu 2016 16:41
   Polsko by se rádo podílelo na dělení kořisti, až západ rozloží Ukrajinu, či dokonce Rusko. Současně také musí být ve střehu, aby se náhodou zase nedělilo Polsko.
   Ale že to může být pro nás potenciální nebezpečí, nejspíš máte pravdu. Ovšem my se nenervujeme. Přijali jsme za dané, že se stejně nikomu neubráníme, takže proč se věnovat bezpečnosti. Je to mírumilovnost?
   Podle mého názoru to je rozklad morálky národa, který se musí skončit. Volme SPD – Okamura. P.K.

   Smazat
  2. Něco důvěryhodnějšího než Okamura by nebylo?
   Bohužel praktiky toho pána v cestovním ruchu jsou všeobecně známy a důvěru v žádném případě nebudí. Připomínají diktaturu v rámci žárlivě střeženého monopolu.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.