Reklama

.

.

středa 30. listopadu 2016

NA CO je NATO?

Oleg Rybníkář
30.11.2016 LiterárníNoviny

Zvolený prezident USA Donald Trump vyvolal svým prohlášením o utlumení financování NATO překotné výkřiky bruselské kavárny, včetně její pražské pobočky, na téma NATO, o našich údajných závazcích vůči NATO na financování zbrojení, o údajných závazcích NATO vůči pobaltským zemím a Polsku, o údajném ohrožení naší bezpečnosti, a další kvokání na zcela virtuální témata.


Když formuluji tyto řádky, europoslanec Jiří Pospíšil v televizi, v tzv. České televizi (!), s čelem zbroceným studeným potem, se děsí toho, že by se mohly zlepšit vztahy mezi Amerikou a Ruskem. Skutečně hrůzná představa! A že snad, nedej bůh, by mohla Evropa zrušit své sankce proti Rusku.
Tak děsivé zmatení témat, obav, příčin a následků, snad nemá obdoby. Pojďme se pokusit alespoň kousek a část z nich rozplést.


Co je a co není NATO?

NATO je skupina států, které podepsaly takzvanou Washingtonskou smlouvu. V této smlouvě se především v jejím prvním článku zavázaly řešit problémy jednáním a nikoliv silou nebo hrozbou síly. Citujme: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly“. V jednom z dalších článků pak deklarovaly, že v případě napadení některého z nich zváží, zda a jakým způsobem mu mohou pomoci. (Cit.:„… každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou“) Rozhodně se tedy nejedná o žádný nepodmíněný absolutní závazek pomoci. A už vůbec ne vojenské pomoci. A pokud k nějaké pomoci dojde, bude pomáhat nějaký jiný stát nebo skupina států, případně všechny ostatní státy, nikoliv však NATO jako takové.

Je otázkou, zda má NATO vůbec právní subjektivitu. Nic tomu nenasvědčuje a ani ve smlouvě tak není uvedeno. Bylo by např. zajímavé zjistit kdo je zapsán v bruselském katastru nemovitostí jako vlastník pozemku a stavby na kterém stojí centrála NATO, asi to není právně zřejmě neexistující „NATO“, ale někdo jiný, odhaduji, že belgický stát. V této souvislosti připomeňme velmi frekventovaný nesmysl termínu „základny NATO“, většinou používaný jako eufemismus pro vojenskou základnu USA na cizím území. Pokud však budeme užívat termín základna NATO pro vojenské objekty států, které jsou signatáři Washingtonské smlouvy, pak každý z nich má na svém území základny NATO v podobě objektů své armády. Zřizovat na svém území objekty cizí armády, byť spojenecké, je faktické podřízení se režimu okupace touto armádou, a k tomu Washingtonská smlouva své signatáře, tedy tzv. „členy“ NATO, rozhodně nezavazuje. V případě amerických okupačních základen v Německu se jedná o výsledek války, a je podivuhodné, že nebyly recipročně zlikvidovány současně s likvidací sovětských okupačních základen ve východní okupační zóně.

Jaké jsou závazky vůči NATO?

Takzvaný závazek členských států vůči NATO, které jako právní subjekt, jak jsme si řekli, vlastně neexistuje, a to dávat na zbrojení 2% svého rozpočtu, je fikce. Tento údajný závazek nemá samozřejmě charakter přírodního zákonu, jako je třeba gravitace, ale nemá ani charakter normálních lidských zákonů, přijatých parlamentem, tedy zákonodárcem. Je to pouhá deklarace skupiny politiků bez skutečného mandátu. Voluntaristicky je stanovená hranice dvou procent neopírající se o žádné řádné a reálné posouzení obranných potřeb ani jednotlivých států ani skupiny členských států NATO.

Jiří Pospíšil právě s úděsem v očích sděluje redaktorce ČT jak je neférové a nespravedlivé, že USA dávají na výrobu, resp. nákup zbraní a zbrojení 3,5 procenta svého HDP, zatímco my nedokážeme splnit svůj, připomeňme, že údajný, závazek na vynaložení alespoň dvou procent. Zamysleme se spolu nad tím, jaký je účel vynakládání těchto prostředků. Takovou úvahu by měl provést každý poslanec a člen vlády při navrhování a rozhodování o rozpočtu státu.

Účel zbrojení

To, že USA dávají na zbrojení několikanásobek oproti evropským státům NATO asi není náhodné. Je zjevné, že účely vynakládání těchto prostředků v USA a v Evropě jsou rozdílné.
Účel financování zbrojení v USA je dvojí. Ani jedním z nich není ochrana jiných států. Oba skutečné účely mají zhruba stejnou váhu a jsou koneckonců dvěma stranami téže mince. Jeden z nich je snaha udržet USA v roli absolutního světového vojensky nejsilnějšího hegemona. Druhým účelem je dotovat tučné veřejné zakázky pro zbrojní průmysl USA, který, jak je všeobecně známo, je vedle obchodu s bílým masem a obchodu s drogami nejvýnosnější výrobním programem. Dodejme, že výnosným jen a právě pro svého soukromého vlastníka. Na nepřiměřeně velkém vlivu vojensko-průmyslového komplexu (na obou stranách) se již před 55 lety shodli lídři tehdejších (i dnešních) soupeřících supervelmocí, Chruščov s Eisenhowerem. Na okraj připomeňme, že drobný československý podíl, tedy především slovenský, na tomto báječném byznysu zlikvidoval poslední československý a první český prezident, legendární V. Havel. Z hlediska vyššího principu mravního to byl jistě ušlechtilý počin …a pravděpodobně se již nikdy nedozvíme, která víla byla při tom jeho inspirací, zda např. od Lockheedů nebo od Douglasů.

Důvody puzení k financování zbrojení v evropských státech jsou odlišné a maličko méně přehledné. A taky v různých evropských státech různé. V případě evropských jaderných mocností jako je Francie a Británie jsou důvody podobné jako v USA, sice slabší, ale podobné, tedy jednak udržování silné prestižní vojenské pozice jaderné mocnosti, tedy motiv geopolitický, a dále rovněž samozřejmě i zakázky svému zbrojnímu průmyslu, je to však v nižší intenzitě než v případě USA. V případě menších evropských států, mezi něž můžeme zařadit i Česko, které vesměs nejsou nikým reálně ohrožovány (nebudeme-li počítat davovou, neregulovanou migrační vlnu), až na výjimky, k nimž se vrátím, absentuje důvod geopolitický a reálné důvody můžeme spatřovat především v udržování finančních toků, které se dají rozkrádat, a jednak v odvádění tří set hřiven stříbra západnímu mocnému spojenci, resp. nadnárodnímu západnímu atlantickému vojenskoprůmyslového komplexu. Toto poddanské odvádění desátků má krycí kódové označení „plnění závazku vůči NATO“.

Aby výčet důvodů byl úplný, dodejme ještě specifické případy, a to jednak Řecka, které zbrojí proti svému spojenci v rámci NATO Turecku, a dále případ pobaltských států, které v rámci svého území udržují stotisícové skupiny svého obyvatelstva (etnických Rusů) v režimu ne-občanů bez oprávnění volit a bez dodržování jejich lidských práv. Při vědomí této skutečnosti se není co divit jejich nervozitě a obavám. Samozřejmě je otázkou nakolik jsou tyto poměry odpovídající těm pověstným evropským hodnotám. A nakolik jsou ostatní státy NATO povinny, lépe řečeno oprávněny, podporovat vlády těchto států při potlačování lidských práv tak velkých skupin obyvatelstva. Posledním specifickým případem je vztah Poláků k Rusům, jenž je reziduální z uplynulých staletí, kdy byl obdobný konfrontačním vztahům Poláků k Němcům, Čechů k Němcům, Francouzů k Němcům, Francouzů ke Španělům, Řeků a Bulharů k Turkům, Srbů k Chorvatům, prostě v podstatě všech evropských vzájemně sousedících národů k sobě navzájem.

Souhrnné řečeno puzení k výdajům na zbrojení členů NATO je v různých případech různá směs již uvedených motivací. Zrekapitulujme si je. Zaprvé jde o osobní obohacení rozhodujících osob, a to ať už takzvaně legálně (nemravné vysokými platy, zlatými padáky, doživotními rentami), či výslovně nelegálně (úplatky), zadruhé upřímná, někdy velmi naivní, někdy agresivní, obava z, resp. příprava na vojenské konfrontace se sousedním národem, za třetí hegemonicky expanzivní snaha po posílení globální dominance anglosaské rasy (drobnou nápovědou může být, že v angličtině rozdíl mezi termínem pro otroka a pro Slovana je pouze v jediné hlásce v koncovce: Slav x slave), za čtvrté zajištění mohutnosti finančních zdrojů pro zakázky atlantickému, zejména pak americkému, vojenskoprůmyslového komplexu.

Kdo je černý pasažér?

Není zcela vyloučeno, že někteří i skutečně upřímně věří v ušlechtilou povinnost anglosaské rasy (samozřejmě s podporou, a to třeba i sebevražednou, domorodých expedičních oddílů) šířit ohněm a mečem misi tak zvaně euroatlantických hodnot, a to ať už si pod tím pojmem představujeme cokoliv.
Oblíbené výkřiky lobbistů vojenskoprůmyslového komplexu, ať už vědomých či nevědomých, tvrdící, že neutrácíme-li svoje celá 2 procenta HDP na zbraně (nakupované vesměs ze zahraničí), tak jsme „černí pasažéři“, je úděsně nestoudné tvrzení hodné super-Orwela. Je to stejně málo oprávněné jako označit za Černého pasažéra veslaře na galéře proto, že nemá platnou vstupenku do luxusní kabiny cestujících. Doplňme, že ta galéra odváží do zámoří zboží, zcizené ve veslařově Domovině.

Důsledky případného Trumpova rozhodnutí

Takže jaký důsledek bude mít, pokud za Trumpa USA skutečně omezí výdaje na NATO, resp. na zbrojení? Především to sníží zisky amerického vojenskoprůmyslového komplexu, což je skutečně silný protivník, a to i pro „nejmocnějšího“ muže světa. Jistě si to sám uvědomuje a nepodfinancuje svoji ochranku. Asi není úplně náhodou, že komoditou Trumpova podnikání nejsou zbraně, ale reality, což je v této souvislosti docela sympatické. Současně se oslabí úsilí udržet USA v roli absolutního světového vojensky nejsilnějšího hegemona. Zkušený obchodník Trump si zřejmě spočítal, že na to už USA nemají dost financí. Dalším – a pro nás důležitým- důsledkem bude, že se zvýší tlak na to, aby tento výpadek příjmů vojenskoprůmyslového komplexu byl nahrazen odjinud, tedy především od evropských členů NATO, a to tím spíše, že i v dalších teritoriích, především v asijsko-tichooceánském, se utlumuje poptávka po americkém zboží tohoto druhu, a to především s rostoucí konkurenceschopností ruského konkurenta, který aktuálně úspěšně předvádí kvality svého zboží na syrském tankodromu. Analytické týmy amerických, ale i britských, německých a francouzských zbrojovek tento vývoj nepochybně sledují. Kvalita těch francouzských se v kauze Mistralů příliš nepředvedla, ale můžeme předpokládat, že se poučili. Takže můžeme očekávat masívní tlak na země tzv. Nové Evropy, tj. bývalé členy Varšavské smlouvy. Pro mladší dodejme, že to byl kdysi vojenský pakt, který chtěl ten legendární V. Havel rozpustit současně s NATO ….ale povedlo se mu to jenom z poloviny. A skutečně již jeden populární herec, dnes ministr obrany a třetí nejpopulárnější český politik (!!!), alespoň podle průzkumů slovutných průzkumných agentur, vyhlašuje potřebu zbrojit. Po Pandurech (v celkem čerstvé paměti máme dosud snad ani soudně neuzavřené kauzy té amatérské zpěvačky – na ukradenou melodii- v roli ministryně obrany, i jejího náměstka Bartáka), Gripenech (kdo si dnes vzpomene, že původně byly nabízené na pronájem za nulu (!!!), aby to pak bylo 20 mld ročně (a kolik je to dnes se veřejně neví, o slibovaných offsetech se nehovoří), se zjevně chystají další sqělé obchody.

Na co použít 50 mld. Kč ročně?

Voliči by se možná měli zamyslet, jestli těch 50 miliard Kč ročně do resortu „obrany“ nejsou vyhozené peníze. A jestli těch několik expedičních oddílů žoldáků v uniformách české armády, působících tisíce km od své vlasti, často v sestavě se soukromými žoldáckými oddíly, je skutečně to, co naše vlast pro svoji obranu potřebuje. Ale možná je 50 miliard ročně pod rozlišovací úrovní běžného voliče. Zcela určitě je to ale mimo záběr mainstreamového novináře.

Takže: důsledkem Trumpova omezení výdajů na zbraně bude snaha vytáhnout náhradu za ty prachy z našich daní. Šiřme tuto osvětu mezi svými známými před dalšími volbami. Až budou poslouchat válečné štvaní „neotvírajícího se padáku“ Kalouska, „radaru“ Klvani, rozumbrady Sobotky, fešáka Stropnického a dalších. Labutí píseň ještě přijatelné verze Stropnického, tehdy ještě zjevně nepoučeného, byla úvaha, že tady základny cizích vojsk nechceme. Rychle byl ale poučen. Tak rychle, že si toho možná voliči nestačili ani všimnout.
Kdyby vláda a poslanci nevěděli co s těmi (prozatím „jen“) 50 mld. Kč, tak napovím: učitelé, systém zdravotního pojištění a potažmo zdravotní sestry a řadoví lékaři v pracovním poměru, hasiči, důchodci, mládež školou povinná, opravy kulturních památek

A odpověď na otázku v titulku si každý soudný čtenář dokáže dát sám.

P.S
V nedělním OVM ministr „obrany“ ČR s ustaranou tváří avizoval zvyšování nákladů na zbrojení, aniž by si jen položil otázku, před čím konkrétně se chce bránit (ne že by se nic nenašlo) nebo alespoň jak zajistit teritoriální obranu státu. A naproti němu sedící šéf českých komunistů, ve zjevné snaze nevystoupit z hlavního proudu, přijal „závazek“ 2% HDP na zbrojení za oprávněný. Sancta simplicitas!!

51 komentářů :

 1. už naš prvni česky dosazeny komunisty prasdident veškrna předestřel že v prvni řadě na humanitarni bombardovani a až v druhe na podojeni našich beztak poloprazdnych kasiček

  OdpovědětVymazat
 2. Jo kde jsou ty časy kdy komunističtí poslanci a to byli skutečně inteligenti celý svůj poslanecký palt odváděli straně. Dnes jsou stejní lumpové jako ostatní chodí se do parlamentu nažrat a asertivně se promluvit s kolegy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpověď je velice jednoduchá. K prosazování zájmu USA za naše vlastní peníze.Jinak a pregnatněji - na hovno !

   Vymazat
  2. Parlamentní povaleči za KSČM se zřejmě ze všech sil snaží nadobro pohřbít komunistické hnutí v naší zemi. A daří se jim to. T

   Vymazat
 3. President Trump nekolikrat rekl - uz ve volebni kampani, ze se diva na Rusko, jako na budouciho obdchodniho partera a spojence proti expanzivnimu terroristickemu Islamu...

  President Trump take rekl, ze NATO je
  - OBSOLETE NO LONGER USEFUL - ! Receno spisovnou cestinou ze Smichova, je na kakanec ! Je to Brontosaurus, ktery je drahy zivit a udrzovat, kdyz bude s Ruskem MIR, MIR,
  MIR !

  V pripade, ze chcete NATO, tak si ho zivte z vasich dani.

  My jsme CHUDOBNI ! Obama nam vyluxoval penezenky, a to lejno co tam bylo, dal tem, co sexualne obtezuji kozy v Africe.
  U nas nejsou penize na veterany, hasice, duchodce predrazene jedy, kterym doktori rikaji "leky" na silnice a padaji nam mosty..
  Vy mate penez dost ! Davate je destruktivni babe Merkerova a ta podplaci Hillary, aby zase vymyslela nejakou lumparnu, proti nasemu oblibenemu presidentu Trumpovi.
  AT ZIJE PRESIDENT TRUMP, ktery je archandel Michael poslany na zachranu sveta.
  Chcete-li valku s Ruskem ? Bezte do ni sami ! Kozaci vam nakopou zadele vsem.
  Ja budu popijet Colu s Rumem a pokurovat cigaro z Kuby,
  to zase bude kopec srandy.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:51 světlonoši jak vidno rozumu jste moc nepobral.Budoucí president Trump několikrát říkal.bla,bla,bla.A vy budete popíjet Colu pokuřovat Havana až začne ten kopec"srandy"..
   Kde a kdy jste ztratil soudnost a rozum ? Mezi vámi a autorem článku p.Rybníčkem neni rozdílu.Svatá prostoto,nic neni zadarmo,jo užívat si rozdávat,dobře,ale na to potřebujeme být naživu,že? Putina a Trump,žádná záchrana světa.

   Vymazat
  2. (12:07)
   Není to lakomec, rozdělí se o první a poslední: O co méně rozumu pobral, o to víc ho má na rozdávání. A nezapomeňte, že zůstat blbem může být i zárukou šťastného stáří. Jak už tu koneckonců radostně oznámil, ke štěstí mu stačí i jen pouhá domněnka, že někoho nasral.
   A navíc se vždycky najde nějaká slepice, která ho na dálku podrbe za uchem.

   Vymazat
 4. Budoucnost NATO - Jaroslav Bašta, Miroslav Polreich, Roman Bidlo - 20.10.2016:
  https://www.youtube.com/watch?v=VgJZA38DyqU&t=4807s

  OdpovědětVymazat
 5. Na co je NATO ? Inu je na to ! Tedy na dvě věci.
  A co řekl svatý Venda Havlůj po zrušení Varšavské smlouvy? Už nikdy nevstoupíme do žádného vojenského seskupení.
  A skutek utek. On totiž Venda kudy chodil, tudy lhal.

  OdpovědětVymazat
 6. Ten vymaštěný pičus rybníkář ale neřekne B. Tzn když nebudeme v NATO tak budeme muset vydávat na obranu ne 1% HDP jako teď ani ty 2%, ale okolo 5%. A nebo se vézt jako černí pasažéři obklopení a potažmo i nepřímo chráněni okolními státy které v NATO jsou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je jen mýthus! Např. neutrální Švýcarsko vydává jen 1%! - http://www.celysvet.cz/poradi-statu-vydaje-na-obranu

   A Irsko ještě míň ....

   Vymazat
  2. 9:53

   Obrana je nejzákladnější důvod proč vznikly státy, ty vymaštěný idiote a jejich nejzákladnější funkce. Ne vyplácení důchodů.

   10:29

   No Švýcarsko je právě ten černý pasažér chráněný zeměmi NATO které ho obklopují.

   Vymazat
  3. Už si ten orwelovský blábol o černém pasažérovi strč ...za klobouk. Teritoriální obrana znamená stáhnout expediční sbory žoldáků, placených z našich daní, ale bojujících za zájmy a zisky nadnárodních korporací tisíce km od vlasti, zavést nazpátek všeobecnou brannou povinnost a výcvik bojeschopného obyvatelstva, klidně stačí 12 měsíců, infrastruktura se ještě dá obnovit, nezbytné zbraně vyrábět a nakupovat doma, a to způsobem omezujícím rozkrádání. A na to dosavadní výdaje stačí a ještě zbude ...např. na zvýšení důchodů. Když chceš říct B, tak tady ho máš.

   Vymazat
  4. Jací černí pasažéři? Švýcarsko i Čechy byly vždy v historii napadány opakovaně pouze nynějšími členy NATO - Francií, Německem, Tureckem, ano, i Rakouskem, Dánskem, Bavorskem, Pruskem, Itálií, Katolickou církví - Vatikánem (rabuje nás i dnes tzv restitucemi a placením flanďáckých slibotechen a rabínů...

   Vymazat
  5. Prosím 9:25 onoho nevychovaného anonyma, aby neurážel autory, kterým nesahá po kotníky. Papouškovat nesmysly o nízkých výdajích a jiných "přednostech" našeho členství v NATO může dnes jen osoba duševně velmi omezená.

   Vymazat
  6. Vymaštěnec je ten,kdo tvrdí, že stát vznikl kvůli tomu.Na obraně-neobraně ČSR je vidět, že v tom případě by již dlouho neexistoval.A přece ČR tady je !A stát Vatikán ? Kdy a proti komu se brání nebo bránil ?Melu (i blbosti) a proto jsem ?

   Vymazat
 7. ČLÁNEK 1

  Smluvní strany se ZAVAZUJÍ, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a ZDRŽET SE VE SVÝCH MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH HROZBY SILOU NEBO POUŽITÍ SÍLY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NESLUČITELNÝM S CÍLI OSN.

  ----

  Pro současníky asi není třeba dokumentovat, že tento závazek smluvní strany NEDODRŽUJÍ.

  A o tom je, mimo jiné, povídání Miroslava Polreicha na nahoře /9:03/ zmíněném videu. Ne tedy věčně omílaný článek 5, ale tento úvodní článek je základem NATO. Na papíře.

  OdpovědětVymazat
 8. Ano a to samozřejmě ví i Jiří Pospíšil,objektivní právník, absolvent plzeňské právní fakulty,excelentní gymnasta na hrazdě...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:43
   na jaké hrazdě je to rektální akrobat

   Vymazat
 9. NATO je polofašisticá organizace, která slouží neokolonialistickým zájmům USA, Francie a Velké Británie. Bezprostředně se podílí na podpoře terorismu po celém světě, v současné době především v islámských státech. Prostřednictvím NATO provádí USA genocidu nejen slovanských národů, ale i národů Blízkého východu. Slované, probuďte se!

  OdpovědětVymazat
 10. Nato je když (kdysi dle Svobodné Evropy):
  NATO = Severoatlantické obranné souručenství
  Varšavská smlouva = (byla) Varšavský pakt

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Varšavská smlouva byla založena až ve chvíli, kdy do NATO bylo přijato Západní Německo a tak se posunulo až na přímý dotyk s NDR, Československem a přes Balkán i s Bulharskem. Tedy hodně let po založení NATO. Varšavská smlouva byla obrannou reakcí na agresivní činnost NATO. Teď, po konci komunistického východního bloku je jasné, že NATO vždy byl agresivní kolonialistický projekt a Varšavská smlouva byla projekt obranný. Ale povídejte to "našim" novinářským trogloditům.

   Vymazat
 11. Kdyby občané Česka byly k něčemu, tak budou bojovat za neutralitu našeho státu. NATO není schopné a ani ochotné nás bránit proti bezúzdné organizované a bohatě dotované kolonizace Evropy. Proč my bychom měli pořád někde přispívat na ochranu nacistů a nacismu - ať již na Ukrajině, nebo v Polsku či tzv. pobaltských republikách. Ostatně kdo je ohrožuje - mimo výmyslů NATO/EU poskoků, kteří potřebují stále lépe a radostněji být vyživováni z našich daní a "vojenskozbrojařský komplex magnátů", kteří pro své zisky A POTĚŠENÍ potřebují Svět stále rozeštvávat, dělat revoluce a vést války proti jiným národům, MASAKROVAT NEVINNÉ A VYMÝŠLET NEPŘÁTELE. Může někdo vysvětlit, k čemu by Rusku byly pobaltské země? Země s takovou rozlohou, s takovým bohatstvím by si uvázala na krk takové prdistáty a navíc ideologicky zakotvené v pozůstalosti Adolfa Hitlera? Vždyť je to vše směšné, stejně jako byla tzv. Karibská krize - tedy Turecko-Italská, když USA vytvořily raketovézáklady s atomovými hlavicemi v uvedených zemích,namířené proti SSSR - a ten odpověděl hrozbou zřízením podobné základny - bez atomových hlavic na Kubě. Kéž by se NATO šlo vycpat, ušetřilibychom ročně 50 miliard a peníze by se mohly věnovat na to, aby český národ nevymíral, aby nebylibezdomovci, podvyživené děti, nezaměstnanost, žebrota stovek "nadací" a dalších žebravých řádů i neřádů. Apropo, 1 voják nás ročně STOJÍ 2 MILIONY. 1 DÍTĚ ASI 150 TISÍC. Já jsem tedy pro to, přidat na děti a ne na kononenfutr.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:44 vy žijete ve vzduchoprázdnu,že? Udělejte si čas,když dřepíte u PC jistě nebude pro vás problém,vygooglujte si jak se žije ve světě,když mainsteamová média lžou,a to nejen u nás na Západě,ale i na Východě !!Zkuste i přes Operu,tam vám,když neumite jazyk vše přeloží.Tam dohledáte i to,jak třeba ,M.Zeman ke Hradu přišel,potažmo i k jeho 10 mil.Kč.úsporám/URA.ru-28.11.2016 20:33/a taky jak jej budeme opět volit v r.2018!Snad vám poté dojde,že dík té Americe a NATO si tu nejen dnes žijeme jak prasata v žitě a zatím bez válek!

   Vymazat
  2. Pro 11.15 ! Ovšem žijeme s dluhem několika bilionů korun a nic nám tu už nepatří !!

   Vymazat
  3. 11.15 vaše starosti bych chtěl mít.Dluh a nic nám tu nepatří,co by jste chtěl,žijete čeče?Ono když přijde na hotové tak zjistíte,
   že jediné co vám,jako každému jinému na světě opravdu patřilo a patří jsou jen vzpomínky.Starosti hoďte za hlavu,užívejte si života dokud to jde.

   Vymazat
  4. Poznámky anonyma 11:15 a 12:39 jsou čistými projevy sociopata. Takhle zdůvodňovali svoji kolaboraci s nacisty na začátku protektorátu kolaboranti. Mnozí z nich pak na konci války skončili na šibenici. Ani si ten člověk neuvědomuje, že jsme v obdobné situaci, jako byl Protektorát. Taurus

   Vymazat
  5. Amerika,potažmo USA nikdy nikomu nic nedala zadarmo! Ani mír pro prasata v žitě nebo kukuřici. Tvrdit to může jen naprostý blb, nebo velvyslanec USA.

   Vymazat
  6. Ale , jo prestehovali do Nemecka Atomovy bomby , neutronovy hlavice do raket a spoustu vojaku a zbrani...
   Vseho dost , az nedavno Iracka vlada prohlasila, ze musi pozadat Rusko o pomoc.
   Vono totiz to "üklidneni"teroristu Putinem , nese sve OVOCE...
   Na co se teda plati , kdyz se plati na NATO.
   Zadny vulgarity, vrchni redaktor to nema rad...

   Vymazat
 12. Raději budu souhlasit s výdejem 5% HDP na zbrojení pro skutečnou Českou národní armádu, chránící vlastní území a státní hranici a ne pro expediční sbor podržtašků a zlatokopů v zahraničních misích na zločinné likvidaci cizích národů, které nám nikdy neublížily. Nakonec se ukázalo, že v reálné hrozbě migračních vln a islamizaci je nám nejen naše, ale celého NATO armády na hov...
  Kde jsou loďstva Španělska, Francie, Británie, Itálie, Turecka, Řecka, Chorvatska a USA a dalších aby chytali nelegály ve Středozemním moři a vraceli je do zemí původu? Místo toho je loví v mezinárodních vodách a vozí si je do Evropy a pak brečí nad přílivem negru a muslimáčů a žvaní o nutnosti se o ně solidárně dělit. Proč? Pár vrácených lodí a bylo by po přílivu tzv doktorů, právníků, inženýrů, IT specialistů, kterým uplavaly diplomy, ale prachy a mobily ne. Takže k čemu jako občan mám platit to co je k ničemu a neskýtá žádnou skutečnou ochranu. Ještě jednou říkám, že prioritou naší armády by měla být ochrana našich hranic a naší země a ne nějaké zasrané mise v koloniích USA a Francie. Dnes jsou to vyhozené peníze. Ročně 2,5 miliardy jen Afghánistán a už 12 let. A co Irák a další misičky? Za ty peníze se dala vcelku přezbrojit celá naše pidiarmáda a důležité jsou reálné palebné prostředky místo pomocných, ale drahých klumpů. To se jasně ukazuje v Sýrii. Kde jsou kecy našich generálů o zbytečnosti stíhacích letadel, tanků, raketových systémů, dělostřeleckých systémů, bitevních vrtulníků atd.? Speciální jednotky nikdy žádnou válku sami nevyhrály. Elitní 6. Paulusova armáda, a to byla nějaká armáda, také dostala na prdel když selhala logistika a letectvo s tankovou podporou. Naši tzv. generálové jsou ve skutečnosti jen bezpáteřní karieristé a kašpaři v cizích službách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zcela správně, je to tak.

   Vymazat
 13. NATO , je na to, aby chránilo cerne muslimy , barbary , kriminalniky z Afriky a aby rozlozilo EVROPU migranty a ilegaly ! Az se začne střílet na obranu bílých Evropanů , tak uz se bude střílet hlava , nehlava , protoze jsou černoši rozmisteni mezi bílými. Nevím jak jinak, se bude dělat selekce ! Debilka z Německa zničila Evropu , aby nezůstal kámen na kameni , nebude Česko , jen německý chalifat ...... HNUS

  OdpovědětVymazat
 14. NATO je prodloužená paže prokleté katolické církve*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen aby to nebylo obráceně!

   Vymazat
 15. Mnoho diskusí pro nic NATO JE nato (na hovno)
  Václav

  OdpovědětVymazat
 16. 12:07 & 14:09, ale panove snad si nemyslite, ze vase "pravdy" jsou pro nas dulezitejsi nez to, co si myslime my.

  Presidenti Trump a Putin budou spojenci.
  Nas nepritel je Islam..
  Vy jste odepsani ! Nikdo vas nebude poslouchat. Svet prisel na to, ze jste destruktivni bridilove a svet vas bude izolovat.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 17. Dnešné NATO je iba spolok zabijackych psychopatov ako Chavier Solana, Rasmussen, Clinton,Bush,Krvava Madla,Killery,Tony Blair,Sarkozy,Cameron ktorí rozputali krvavé peklo na Blízkom východe, Severnej Afrike, Jugoslavii, UA. Dalej i naši domáci podporovatelia krvavych jatiek Mikulas Dzurinda, Havel a krvaví presstituti ktore vojnové šialenstvo s milionmi zabitych a uprchlikov propagandisticky v mene širenia euroatlantickych hodnôt podporovali. Na všetkych týchto propagatorov a vykonavateloch zabijania a vraždenia vo vojnách je krv týchto obetí. Raz budu súdení a budu sa zodpovedat za sučastné vojny vedené v mene NATO,bud ako vykonavatelia alebo ako propagatori tohto vojnoveho zabíjania a vraždenia. Dobre vieme o koho ide,videli a počuli sme ako títo propagatori vojen ako krvaví novinári a presstituti propagovali tieto vojny. Napr. ČT TV, NOVA, MARKÍZA, Mlada Fronta Dnes, Reflex ,vojnychtiví politologovia,premývači mozgov. Keby v Europe nebolo NATO tak môžeme slobodnejšie a volnejšie dýchat bez vojen a vojnového štvania a nevraživosti medzi národmi. Preč s krvavým vojnychtivým a zabijackym NATO !!! Zrušme ho !!! Vystupme z NATO - NORD ATLANTIC TERRORIST ORGANIZATION !!!

  OdpovědětVymazat
 18. Je docela úsměvné, jak tento portál drží palce agresivnímu Rusku. Například i propagandou, kterou opisuje obvykle z ruské propagandy a neboi z nějakého proruského a nebo konspiračního webu.
  Tento článek je toho skvělým příkladem: co nejvíce dehonestovat naši obrannou strukturu, která jako jediná na světě 70 let udržela své členy v míru.
  Asi jste tady nakažení nějakým bolševickým virem - a to už jsme 27 let po revoluci !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (19:12)
   Trochu mne udivuje, že se pod svůj názor nepodepíšete. Stydíte se za své jméno - nebo si myslíte, že jako anonymní má Váš příspěvek větší váhu?

   Jak se díváte na obsazení části Kypru Tureckem?
   Slyšel jste už někdy o organisaci Gladio?
   Pamatujete si, jak to bylo s mírovou akcí NATO v Jugoslávii na jaře roku 1999?

   Jelikož Vás to téma evidentně zajímá, doporučuji Vám video z diskuse o NATO:
   http://www.novarepublika.cz/2016/11/budoucnost-nato-jaroslav-basta-miroslav.html

   Chartu NATO nepochybně znáte, takže na tu neodkazuji.

   Vymazat
  2. pro 1925
   1/ krátká ozbrojená šarvátka na Kypru skončila velmi rychle právě kvůli existenci NATO. Asi do 14-ti dní. Kdyby obě strany tehdy nebyly smluvně vázáné v NATO, tak by se tam mydlily možná ještě do dneška. Spor je zamražený a od té doby se tam nestřílí.
   Podstatu sporu ale neznám, nemůžu sloužit. A nechce se mi to hledat.
   2/ Akce NATO v Jugoslávii sice se jeví jako sporná, možná i byla nesprávná - ale co když zabránila mnohem většímu průseru tehdy ? Všimněte si, že po zásahu NATO jako kouzelným proutkem problémy skončily. Takže velmi pravděpopdobně i když navenek to vypadalo jako vměšování se, tak ve skutečnosti zásah byl správný a zabránil rozšíření konfliktu.
   Mimochodem něco podobného se stalo i vstupem SR a Maďarska do NATO - od té doby jako zázrakem skončily všechny přeshranoiční provokace, které tehdy byly v té hraniční oblasti na denníém pořádku - různé provokace s dvojjazyčnými nápisy, Slováci nepustili jednou dokonce ma´darského prezidenta přes most v Komárně atd. Žil jsem tam a vím , jak to bylo.
   3/ videa a diskuze z tohoto proruského webu určitě sledovat nebudu. To , že má někdo protiamerické a proruské názory neznamená, že jsou správné.
   NATO pro takové malé státečky jako my je jediná schopná možnost, jak si bránit své území levně a velmi spolehlivě.

   Vymazat
  3. (19:52)
   Děkuji za odpověď.

   Pokud znáte Miroslava Polreicha (k bodu 3), měl byste vědět, že jeho názory nikdy nebyly protiamerické. Bašta sice není zdaleka takový profesionál jako Polreich, ale označit ho za proruského, to podle mne nesedí.
   (To s tím "kouzelným proutkem" - ca. 90-denním bombardování - je celkem "vtipné".)

   Vymazat
  4. 19.12 a Ty straníš akej propgande ? Pro USA i NATO propagande ? Ja nepotrebujem niekoho propagovat. Fakty su pravdive. USA i NATO vojensky napadli a rozvratili Irak, Lýbiu, Afghanistan, nasilim odtrhli Kosovo od Srbska, podporuju islamské džihád skupiny v Syrii, spôsobili rozvrat na UA. To su pravdivé fakty. Máš namietky ?

   Vymazat
  5. Pro (19:52)
   Vůbec nikdo na světě netušil, že dojde kvůli Kypru ke střetu mezi Řeckem a Tureckem? To bylo překvapení pro všechny rozvědky a poradce! Určitě je to jen zlá fáma, že od té doby je Kypr rozdělen na tureckou a řeckou část. Vždyť je to jenom 42 let. To by přeci mírumilovné a vždy právo dodržující NATO nedopuslilo!
   A Řecko určitě tolik zbrojilo a zbrojí jen kvůli Albánii a Makedonii (a donedávna Bulharsku). S Tureckem ho pojí ty nejvřelejší přátelské vztahy. Těch každoročních více než tisíc porušení vzdušného prostoru Řecka tureckými vojenskými letadly ja další z ošklivých lží a pomluv. A Turecko a jeho armáda jakbysmet nejsou vedeny ke zbrojním výdajů a mohutnosti Řeckem, nýbrž bojovnou Sýrii, pevným Irákem, Íránem, kavkazkými giganty - a pozor na Kypr!
   Na území států NATO se sice skoro nebojuje, ale kolik agresí spáchaly členské státy NATO za svými hranicemi? Jen kolik válek vedly za udržení svých kolonií. To byly zvláště v prvních dvou desítkách let po 2. světové válce desítky válek v desítkách států Afriky s desítkami milionů obětí. Portugalci africké válečné pole vyklidili až v polovině 70. let, i kvůli neskutečným skandálům se šířením evropských hodnot. Dále Vietnam, kde se vystřídali Frantíci a Amíci, ti si přitom odskočili i do Kambodže a Laosu. V posledních desítkách let to byl opakovaně Irák, pak Libye, Sýrie, Mali, Západní Afrika a jako trvalka Afghánistán. Amíci měli prsty snad v každém převratu ve střední a Jižní Americe, ze Nikaraguu se jim dostalo i mezinárodního ofiko odsouzení za válečné zločiny.

   Že se Vám chce být za pitomce, to teda Vaše životní hodnoty jsou hodně pokleslé.

   KR

   Vymazat
  6. Pro zapomnětlivé:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Solomos_Solomou
   https://en.wikipedia.org/wiki/Manolis_Glezos
   Mezi oběma událostmi leží 55 let.

   Vymazat
  7. Je faktem treba ,ze napriklad CIA byla a je vzdycky a vsim Prekvapena..
   A my vsichni taky.
   Predstirane a i doopravdy.
   Triliony Prekvapenosti. Ty nejmodernejsi techniky..
   Nase prekvapeni jsou zadarmo.
   Ale v tom je ta nerovnost.
   Neni prekvapeni jako prekvapeni. Ale prekvapeni, Prekvapeni je Prekvapeni...
   Vyvoj nezastavis...
   Naposled Chalifatem.

   Vymazat
 19. Velká část zisků vytvořených u nás putuje do zahraničí ( banky, supermarkety, internet, montovny, energie atd.) je proto v jejich zájmu hájit naši bezpečnost a svoje zisky. Proto by se podle podílu na hospodářských výsledcích měli podělit státy jako USA, Německo ( RWE apod., Francie ( Veolia a.j) a další o finance pro naši armádu. Ostatní peníze jdou stejně převážně na doplňkovou infrastrukturu a na zprostředkovatele. Co nám může být ještě odebráno? Dálnice mezi Hranicí a Ostravou? My se přece nemáme čeho bát. Stačí kontrola na hranicích.

  OdpovědětVymazat
 20. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 21. pro mudrlanta 1912 a 1952: Mohl byste prosím označit části článku, které považujete za proruské, příp. protiamerické??? Vyhněte se prosím alespoň výjimečně vágním blábolům...

  OdpovědětVymazat
 22. Autor článku občas píše nesmysly. Vlasta Parkanová a Jan Vyčítal získali souhlas od brněnského autora hudby "Pozdravu astronautovi" Jaromíra Hniličky k otextování oslavou na radar. To, že autor původního textu Pavel Pácl s novým textem nesouhlasil, je nevýznamné, oni si půjčili hudbu, nikoli text.
  Na gripeny se nevydává 20 mld. ročně, to je suma za desetiletý pronájem.
  KR

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zjevně jste se dotkl zásadní, přímo niterné podstaty kritizovaného článku... Pokud ale na tom článku nic jiného kritizovatelné není, pak je tato výpověď o NATO až drasticky dramatická:-(

   Vymazat
 23. Barbarskym teroristickym napadenim suverenni Jugoslavie , dale teroristickym utokem Lybii, NATO zrusilo samo sebe...
  Z obranne organizace se stalo soucast Teroristu ISIL pachajicich zverstva vsude na svete. Tem POMAHA.
  Zbesile verbalni Utoky a agresivni stehovani ZApadniho Wehrmachtu na ruske hranice pak nepotrebuje komentare.
  Pryc s nimi.
  Dulezity dopad ,se odehral na Strednim Vychode a kolem, kdy Vudci techto statu v cele s Egyptem , zaznamenali ,ze USA je hodi bez okolku pres Palubu kdykoliv a Rusko ne.
  Nasledovaly cesty do Ruska vsech statu a Sarabove dokonce zacali investovat do Ruska 10 bilionu na sankce nehlede !!
  Tez Egypt silne inklinuje a Izrael navstevuje mimo jine styky.
  Jsou to staty , ktere kdyz se topite ,slapnou vam na hlavu.
  Ale jejich strach,/z USA/, je prilis Vymluvny a loyalita Ruska k presidentu Assadovi primo upozornuje denne na stav veci....
  Diky GolfBamovi se udalosti vyvijeji ....
  Terorismus ani Oficialni, ani fasisticky , obzvlaste ten , nikdo nechce.
  Takze si nevykopali ani hrob ,nybrz cernou diru , kam pada odpad /Mc Rubbish/ sveta...

  OdpovědětVymazat