Reklama

sobota 5. listopadu 2016

To je ten překrásný a záhadný Tibet...

5. 11. 2016     zdroj
Jak tak jednou přišla řeč na Tibet z doby vlády dalajlámy, kdosi se podivil vyprávění o tom, že ve 20. letech minulého století se snažili sehnat peníze na válečné hry se sousedy, a tak byla duchovním vládcem dalajlámou zavedena zvláštní daň - na uši. To znamená, že ten, kdo chtěl, aby uši zůstaly se svým majitelem, musel zaplatit daň, jinak mu je usekli. Tehdy se to ve mně vzbouřilo: "A tohle že je ten svobodný Tibet, který utlačují Číňané?"

Nu dobře, pojďme se tedy podívat na to, jakým byl Tibet do roku 1959, než "bajonety Lidové
osvobozenecké armády Číny" zde jako v poslední zemi na světě zrušily otrokářství. Dalajláma žijící
od té doby v exilu vám tyto fotografie nikdy neukáže. Prohlédněte si je sami: zde


Horní řada zleva doprava: výrobky tibetských lámů z lebek popravených otroků - amulety z
odřezaných rukou (byly nošeny na opasku) - otrok nesoucí na zádech jiného otroka, kterému
odsekali nohy za neposlušnost vůči majiteli.Otrok, kterému majitel za provinění vypíchl oči - předměty na trestání otroků.

Bydlení otroků. V dálce je vidět bílý palácový komplex.

Tak žili otroci - vlevo majetek, vpravo rodina.
Starý umírající otrok.

Vysušené lidské kůže a vysušená kůže nemluvňatA nyní něco o tom, za co mohl být otrok potrestán. Je znám případ, kdy hospodář poslal otroka do

odlehlé vesnice s úkolem. Ten se nestihl vrátit před setměním a tak přenocoval cestou na poli. Jak se

ukázalo, toto pole patřilo nějakému místnímu majiteli a ten požadoval od otroka za přenocování

peníze. Otrok peníze samozřejmě neměl, a tak mu za trest usekli ruku. Když se zesláblý vrátil

zpátky ke svému pánovi, ten, rozhněvaný skutečností, že zdravý dobrý otrok se stal invalidou,

přikázal mu useknout i druhou ruku. Nezaslouží si tato nádherná pohádková země všemožnou

podporu ze strany organizací ochraňujících lidská práva?


A zde je ještě jedno svědectví o tam vládnoucích pořádcích od lidí, kteří v Tibetu pobývali.

Francouzská cestovatelka Alexandra David Neel v knize "Starý Tibet před novou Čínou" napsala:

"V Tibetu jsou všichni rolníci doživotními nevolníky a je nepravděpodobné mezi nimi najít někoho,

komu se podařilo se z dluhů dostat."


A David MacDonald, který ve 20. letech XX. století pracoval jako obchodní zástupce Velké

Británie v Tibetu, v knize "Skutečný Tibet" napsal následující řádky:

"Nejtěžším trestem v Tibetu je trest smrti. Odsouzeného zašijí do koženého vaku a hodí do řeky.

Zpočátku takový vak plave na hladině, ale v průběhu pěti minut se začne potápět. Pokud člověk

uvnitř neumře, hodí ho do řeky znova. Když umře, vyndají ho z vaku, mrtvolu rozsekají a naházejí

do vody. Kromě trestu smrti však tu existuje i řada krutých trestů: lámání rukou i nohou,

vypichování očí, lití horkého oleje nebo vroucí vody do očí, čímž otroka oslepí atd. Pokud to

nevolník přežije, zůstane po zbytek života invalidou. Zločinci i podezřelí jsou drženi ve studených,

temných a špinavých kobkách až do konce svých dní."


Nicméně ponížení nejsou vystaveni jen otroci. Známý novinář Vsevolod Očinnikov, který v 50.

letech Tibet navštívil, vzpomíná:

"Vysvětlili mi, že sekta "Červené čepice" odedávna rozvíjí u mladých lámů schopnost telepatických

kontaktů. Aby zlepšili "roaming" takového spojení, používal se jistý krutý zvyk: pod základní kámen

každé nové klášterní stavby dávali mladičkého lámu. Mládence uvedli do stavu "samadhí", který je

podobný letargickému spánku, a bez jeho vědomí navždy spícího zakryli kamennou deskou. Říká se,

že podobně jako kůň ucítí hrob svého pána zemřelého i před několika lety, tak i mrtvoly mladých

lámů vydávaly záření usnadňující telepatům přístup k požadovanému objektu.

V roce 1990 jsem ve Lhase besedoval s profesorem bohosloví Tibetské univerzity. Jako dítě byl

poslán do kláštera Ganden a zde byl vybrán pro tento smutný osud. Byl však včas varován učitelem,

kterému se jeho žáka zželelo, a utekl."


Jenže co když to všechno jsou jen agenti čínské propagandy a drze pomlouvají bezbranné a dobré

lámy?


Podívejme se tedy na dokumenty. Melvyn Goldstein ve své knize "The Snow Lion and the Dragon:

China, Tibet, and the Dalai Lama (University of California Press, 1995) píše:

"...O několik století později armáda čínského císaře byla poslána do Tibetu, aby poskytla podporu

Nejvyššímu lámovi - ambicióznímu 25letému muži, který sám sobě udělil titul Dalai (oceán) Lama,

vládce celého Tibetu.


Dvě jeho předchozí inkarnace coby lámy byly zpětně uznány za jeho předchůdce a tak změnil

prvního Dalaj-Lamu ve třetího Dalaj-Lamu. Tento první (nebo třetí) Dalaj-Lama uchvátil kláštery,

které nepatřily k jeho sektě, a rovněž zničil budhistické spisy, které nesouhlasily s jeho nároky na

svatost. Dalaj-Lama, který ho později nahradil, byl zase požitkář, měl mnoho milenek, pořádal

velkolepé hostiny ve společnosti přátel a celkově nevedl život odpovídající jeho vysokému

postavení. Za to byl svými kněžími zabit. V průběhu 170 let tak bylo bez ohledu na jejich přiznanou

svatost zabito představiteli vyššího duchovenstva nebo svými dvořany pět Dalaj-Lamů."

V roce 1660, v době pátého Dalaj-Lamy, vypuklo povstání v provincii Tsang - citadele soupeřící

sekty Kaga, v jejímž čele stál vrchní láma jménem Karmapa. Pátý Dalaj-Lama přistoupil k

rozhodným krokům proti povstalcům a vypravil mongolskou armádu, aby zničila muže, ženy i děti

"jako vejce rozbíjená o kámen... Stručně řečeno, nechť jsou z tváře země setřeny všechny jejich

stopy, dokonce i jména".


V roce 1792 byly mnohé kláštery Kagy konfiskovány a jejich mniši byli násilně obráceni k sektě

Gelug (sekta Dalaj-Lamy). Škola Gelug známá také pod jménem "Žluté klobouky" totiž nehodlala

jiné budhistické sekty tolerovat. Tradiční modlitby této sekty obsahovaly slova:

"Blahoslavený Ty, ó krutý bože učení Žlutého klobouku, který obracíš v prach veliké bytosti, vysoké

hodnostáře i obyčejné lidi, kteří znečišťují a kazí učení Gelug,...".


Vzpomínky tibetského generála žijícího v XVIII. století obsahují popisy boje mezi budhistickými

sektami - stejně krvavé a nelítostné jako ostatní náboženské konflikty. Tato ponurá historie však

zůstává dnešními stoupenci tibetského budhismu na Západě bez povšimnutí.


Michael Parenti píše ve své práci "Přátelský feudalismus - mýtus o Tibetu" (úryvek je delší ale

dávám ho sem celý z důvodu jeho názornosti): Jedna 22letá žena, uprchlá nevolnice, vyprávěla:

"Hezké nevolnické dívky si obvykle brali hospodáři jako domácí služebné a používali je pro své

rozmary. Byly prostě otrokyněmi bez jakéhokoli práva." Pokud chtěl nevolník kamkoli jít,

potřeboval povolení. Majitelé měli zákonné právo chytit ty, kdo se snažili utéci.


Jeden 25letý uprchlík vítal čínskou invazi jako "osvobození". Později svědčil, že v průběhu svého

nevolnictví byl obětí nepřetržitého trápení, mrznul a hladověl. Po třetím nezdařeném pokusu o útěk

byl nemilosrdně bit lidmi statkáře, a to tak dlouho, dokud z něj všude netekla krev. Potom mu na

rány nalili alkohol a sodu, aby znásobili jeho bolest.


Nevolníci byli zdaňováni za manželství, narození každého dítěte i za smrt každého člena rodiny.

Platili daň za výsadbu stromu na svém dvoře i za držení zvířat. Daně byly za náboženské svátky,

veřejné tance a hru na bubny, daň byla vybírána za uvěznění i za propuštění z něj.

Ti, kdo nemohli najít práci, platili daň za to, že byli nezaměstnaní, a pokud se vydali do jiné vsi

práci hledat, platil daň za cestování. Když lidé platit nemohli, kláštery jim peníze půjčovaly na úrok

20 - 50 %. Někdy dluhy přecházely z otce na syna, z děda na vnuka. Dlužníci, kteří nebyli schopní

své dluhy splatit, riskovali, že budou prodáni do otroctví.


Teokratické náboženské učení se opíralo o třídní uspořádání. Chudé a utlačované učili, že si své

neštěstí způsobili sami svými hříchy z předchozích životů. A tak byli nuceni se se svým těžkým

osudem v současném životě smířit, přijmout ho jako karmický trest a žít s nadějí na lepší život v

budoucích inkarnacích. Bohatí a mocní chápali svůj šťastný osud jako náhradu za zásluhy v

minulém i současném životě.


Tibetští nevolníci se však nechtěli vždycky smířit s rolí obětí karmy, s rolí viníků svého vlastního

ponížení. Jak jsme viděli, někteří utíkali, jiní vzdorovali otevřeně, za což byli často podrobeni

krutým trestům. Ve feudálním Tibetu bylo mučení a mrzačení - včetně vypichování očí, vytrhávání

jazyka, odtrhávání končetin - oblíbenými druhy trestů používaných vůči zlodějům a uprchlíkům

anebo vzpurným nevolníkům.


Když putovali v 60. letech po Tibetu Stuart a Roma Herder, hovořili s bývalým nevolníkem Zerethem

Tueya Wangem, který ukradl dvě ovce patřící klášteru. Za tento čin ho zbavili obou očí a zmrzačili

mu ruku, takže ji už nikdy nemohl používat. Vysvětlil jim, že přestal být budhistou: "Když jim svatý

Láma přikázal aby mě oslepili, pomyslel jsem si, že na náboženství není nic dobrého." Přestože

zbavení života je v rozporu s budhistickým učením, některé provinilce trestali velmi silným

bičováním a pak ho "ponechali Bohu" v mrazivé noci zemřít.


Umírající dítě-otrok


Historical files depict cruelty of old Tibet's feudal serfdom

Otrok, kterému jeho pán nechal odříznout ruku

Tibetský otrok drží svoji mumifikovanou  ruku, která mu byla uťata

Tibetští otroci  osvobození v roce 1959
Tibetský otrok

Dalajlama 1957


V roce 1959 Anna Louise Strong navštívila výstavku mučicích nástrojů používaných tibetskými
majiteli.

"Byla tam pouta všech velikostí, včetně maličkých pro děti, nástroje na řezání nosů a uší, na lámání
rukou, na podřezávání šlach na nohách. Byly tam nástroje na lití horkého klihu, biče a speciální
nástroje na kuchání. Na výstavce byly i fotografie a svědectví obětí, které byly oslepeny, zmrzačeny
nebo zbaveny končetin za krádež.

Jednomu pastýřovi měl hospodář zaplatit náhradu v jüanech a pšenici, ale zaplatit odmítl. Pastýř si
tedy vzal jeho krávu. Za to mu uřezali ruce. Jinému pasákovi, který se bránil, když mu chtěli vzít
ženu a dát ji statkáři, zlámali ruce. Byly tam vystaveny i fotografie komunistických aktivistů s
uřezanými nosy a roztrženými ústy a také ženy, kterou nejprve znásilňovali a pak jí uřízli nos.
Přestože se nám tomu nechce věřit, feudálně-teokratický Tibet byl nekonečně vzdálený od
zromantizované Šangri-La, které se tak nadšeně obdivují západní propagátoři budhismu".
Působivá svědectví o mírném a dobrotivém náboženství a jeho představitelích, není-liž pravda?
A zde je ještě jeden mýtus (ostatně vymyšlený samotným Dalaj-Lámou) - že totiž Dalaj-Láma je
hlavou všech budhistů. Ve skutečnosti je pouze hlavou všech lamaistů - náboženství tibetských
lámů, kteří nasáli do svých praktik strašné krutosti tradičního tibetského náboženství Bon a dalších
podobných.

Dejme ještě jednou slovo M. Parentimu:
"Pro bohaté lámy a statkáře byla komunistická intervence velikým neštěstím. Velká část jich
emigrovala do zahraničí, včetně samotného Dalaj-Lámy, kterému v útěku pomohla CIA. Někteří pak
projevili veliký úžas nad skutečností, že si budou muset na svůj život vydělat sami. Mnohým se však
podařilo tomuto smutnému osudu vyhnout. V průběhu 60. let totiž dostávala tibetská emigrantská
komunita od CIA 1,7 milionů dolarů ročně, jak bylo v roce 1998 publikováno v dokumentu
ministerstvem zahraničí. Po tomto zveřejnění organizace Dalaj-Lámy sama přiznala, že v 60. letech
dostala od CIA miliony dolarů na vypravení ozbrojených skupin do Tibetu, které měly podkopávat
maoistickou revoluci. Dalaj-Láma sám dostával každoročně 186.000 dolarů. Jeho i další tibetské
vyhnance podporovala i indická rozvědka. Na otázku, zda on a jeho bratři patří k CIA, Dalaj-Láma
odmítl odpovědět. Samotná CIA tato fakta rovněž nekomentuje."

Takový je zcela nestranný obraz tibetských lámů, pokud si neděláme představu o lamaistické
teokracii podle reportáží západních televizních kanálů, holywoodských filmů nebo spisů madame
Blavatské, Roericha a dalších teosofů.

Mohou nám namítnout, že pozitivně tajemný a záhadný obraz Tibetu byl vytvořen dlouho před
připojením Tibetu k Číně a lidé, kteří tam byli, už nic takového nepamatují. Stačí však zjistit, co
věděli Evropané o Tibetu v 19. století, kdy tyto mýty začaly vznikat. Nic takového fakticky neznali.
Existovala jakási tajemná země, vysoko v horách, v níž, jak se říkalo, žili mudrci... V podstatě jen
tato matrice stačí, aby se podle ní vytvořila řada pseudovědeckých spekulací (jak známo, čím je
informace tajemnější a méně dostupná, tím je přitažlivější).
Většina těch, kdo formovali mýty o Tibetu, tam buď nikdy nebyli, nebo tam byli až po té, co si o
něm vytvořili své zcela vyhraněné mínění, a takové lidi nepřesvědčíš, dokonce ani v tom případě, že
by lámové před jejich očima vařili jídlo z nemluvňat. I v tom by jistě byl nalezen nějaký sakrální
význam.

Je politováníhodné, že téma Tibetu bylo po dlouhé roky ponecháno různým podvodníkům z
náboženských sekt, čímž bylo zahaleno rouškou jakéhosi tajemna a nedostupnosti.

Když budu objektivní, pak tibetský budhismus není v ničem lepší ani "sakrálnější" než indický nebo
čínský a tibetská civilizace 50. let XX. století rozhodně není "svébytným a unikátním útvarem", ale
reliktem středověku v současném světě, proto všechny nároky lámů a jejich podporovatelů na
nějakou exkluzivitu v případě údajně barbary zničené unikátní civilizace mají stejné právo na
existenci jako například tvrzení neonacistů, že hordy bolševiků zničily unikátní civilizaci Třetí říše.
Mezi nimi je mimochodem mnoho společného a není divu, že se nacističtí šéfové k Tibetu chovali s
takovým respektem. Cítili spřízněné duše.

Charakteristickým momentem je, že Dalaj-Lámovo okolí dosud požaduje po Číně návrat "toho, co
bylo", ale to, co bylo, my všichni už velmi dobře známe. Nemyslím si, že potomci těch 4 tisíc
otroků patřících do osobního vlastnictví Dalaj-Lámy, by se nějak zvlášť zaradovalo z návratu do
postavení svých předků. Sami o tom mluví. Ano, Dalaj-Láma je tam dosud chápán jako duchovní
vůdce, o tom není pochyb, ale nic víc. Je pozoruhodné, že čínská vláda opakovaně Dalaj-Lámovi
nabídla, aby se do Tibetu jako duchovní vůdce vrátil - samozřejmě za souběžné existence stávající
administrace, což on ale zcela odmítá. Potřebuje, aby "vše bylo tak, jako dřív", a to je samozřejmě
nemožné.

Takže to pojďme shrnout. Tibet v roce 1959 vůbec nebyl nebeskou Šangri-La, ale zaostalou
feudální teokracií, jejíž náboženství nebylo o nic "sakrálnější" než jiné proudy budhismu, naopak
mnohá svědectví o účasti tibetských lámů na mučení a popravách lidí jdou jasně proti
budhistickému kánonu. Celá tato velkolepá země byla řízena jen hrstkou bezuzdných lámů a
majitelů pozemků, kteří si byli velmi dobře vědomi své beztrestnosti.

K sobě připoutaní otroci, z nichž jeden je bezruký

Otroci žebrající o jídlo

Chlapec-otrok a psi: jedna miska jídla pro všechny

Historical files depict cruelty of old Tibet's feudal serfdom

Pán potrestal otroka za provinění odseknutím nohy

53 komentářů :

 1. uz jsem to cetl jinde je to hnus jak jeho cesky pomahaci

  OdpovědětSmazat
 2. Pro ilustraci se můžete podívat, jak Číňané budovali nejvýše položenou železnici světa pro spojení s Tibetem. Doporučuji všem přátelům přírody a obdivovatelům světových dopravních staveb. Český dabing.
  https://www.youtube.com/watch?v=H5g4zl0sqVs

  OdpovědětSmazat
 3. Článek znám, ale tenářům nevysvětluje, proč naši "pravdoláskové z pražské kavárny" tak brojí za tzv. samostatnost Tibetu. USA projevily eminentní zájem na vybudování své základny v Tibetu. Tibetské plató je totiž strategicky nepředstavitelně významná oblast pro celou střední Asii – stéká z něj voda pro polovinu světové populace. Jmenovitě toky Modrá nebo Dlouhá řeka (Jang-c’-ťiang), Tsangpo – Syn Boha Brahmy (Brahmaputra), Matka Gangy (Mekong), Otec řek (Indus), Rozhněvaná řeka (Salwin) a Žlutá řeka (Chuang-che), dále Gogra, Manas, Satludž, Sun Kosi, a další. Mírumilovné utopické místo Šambala tak stojí v přímém kontrastu s realitou. Kontrola Tibetské náhorní plošiny znamená kontrolu nad osudem téměř poloviny obyvatel planety. Pokud má někdo zájem, více podrobností na http://desitka.org/?p=6225 .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:11 Tibet je pro "pravdoláskaře z pražské kavárny" jen záminkou k provokacím. Ve skutečnosti jim vadí jen to, že v Číně vládnou komunisté. Kdyby Čína byla kapitalistická, tak je nějaká samostatnost Tibetu ani v nejmenším nezajímá. Stejně, jako je nezajímají jiná území, skutečně okupovaná. Ale ta okupují "naši hajzlové".

   Smazat
  2. 0:11Plný souhlas.Je to zvláštní,ale my jsme se o Tibetu učili,dokonce jako o zemi,kde vládne otroctví.Uřezávání nosů ženám,uřezávání uší a dávání lidí do klád ..to si pamatuji,jelikož jsem byla otřesena krutostí života těchto otroků.Ale také si pamatuji,měli jsme výborného dějepisáře pana učitele Černého,který,ráčkoval,že nám vyprávěl o posvátné půdě náhorní plošiny,která byla nedotknutelná,hlídali ji otroci mnichů a nikdy tento kus země nesměli otroci znesvětit.Ale to je tak dávno a dnes naše Havloidní kavárna nemá ani ánunk,kde Tibet leží,naskočí na vše,jelikož je to vzrušující a oportunistické proti většině společnosti.Aby se zavrtali do historie Tibetu,to je pro ně ztráta času a není to sranda.Natož si něco zjistit o Lámech!Je mi jich líto.Jsou zneužívaná masa lidské nevědomosti.

   Smazat
  3. Havlistům nevadí jen to, že je Čína komunistická země, jim vadí i to, že se tam nepodařilo zaháčkovat US Army.

   Smazat
  4. Dokonce to vše co je zde uvedeno v článku jsem četla , že jde o Čínskou propagandu a nezakládá se na pravdě.

   Smazat
 4. To je skutečně velmi špatné,ignorovat platné mezinárodní právo. 1912-1951 byl Tibet nezávislým státem,Čína se ho zmocnila násilím a okupuje ho. Od té doby Čína usmrtila už přes jeden milion Tibeťanů a likviduje tento národ i kulturně. V roce 1961 schválilo Valné shromáždění OSN rezoluci o Tibetu a uznalo v ní právo národa Tibeťanů na sebeurčení. Tak, asi proto.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To bylo pro 00:11'.

   Smazat
  2. Pro Nobody,sakra,to je zase dneska den a to teprve začíná.

   Smazat
  3. Já osobně jsem vlastně dost rád,že Čína (vůči Tibeťanům) a třeba i Turecko (vůči Kurdům),neuznávají právo národa na sebeurčení a na sebeobranu zaručené platným mezinárodním právem a třeba i Chartou OSN. Dost velmi to zjednodušuje věc,protože když ne tyto dva státy,například, tak proč by měl jejich nepřítel. Já osobně nebudu tedy mít problém s anexí jejich státních území. Nemohu mít,protože oba tato státy to samy činí.

   Smazat
  4. .... No, a o Rusku a o jeho anexích,už se mluvilo dost. To je skutečně ale skvělá situace, pro jejich nepřítele. Vesmírného nepřítele.

   Smazat
  5. 0:35 V odkazu 1:21, který se snaží zpochybnit tento článek, se praví doslova: "Po založení Čínskej republiky v roku 1912 bol Centrálny Tibet de facto – NO NIE DE JURE – nezávislý až do prelomu rokov 1950–1951." Takže to co tvrdíte, není pravda. V tomto období byl "de fakto nezávislý" jen proto, že Čína měla důležitější starosti, než Tibet.

   0:43 Existuje také Charta OSN o nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných států. Na té staví mezivládní dohoda s Čínou, kterou Herman porušil. A porušuje jí také každá státní instituce, vyvěšující vlajku Tibetu. Představte si, že by nějaký podnik odmítl dodržovat protiruské sankce, protože to "odporuje jeho svědomí". Jak by se zachovala vláda a všichni pravdoláskaři? To by bylo řevu o nutnosti dodržovat závazky státu, které nám dokonce byly vnuceny EU a USA.

   Smazat
  6. Mezinárodní konference právníků z roku 1993 se k této věci staví zcela jednoznačně: "Podle tibetské vlády v exilu čínská lidová osvobozenecká armáda představuje okupační armádu. Vstoupila do Tibetu,který byl podle mezinárodního práva nezávislým státem,čímž se dopustila aktu agrese. Od té doby okupuje Tibet v rozporu s přáním tibetského lidu. Tím tedy porušila mezinárodní právo a jako jeden z následků odpírá lidu nezávislého tibetského státu právo na sebeurčení,které Tibet požíval před tímto aktem agrese. Účastníkům konference byla předložena celá řada materiálů a důkazů potvrzujících tento názor." . Nikoho nezajímají nějaké "důležitější" starosti Číny,to je vnitřní záležitostí státu a není to vůbec argumentem v této věci. Tibet existoval jako nezávislý a samostatný stát a to podle platného mezinárodního práva v letech 1912-51 a to nelze ignorovat. Je to skutečnost,která je plně určující. / Co se týče toho práva národa na sebeurčení,jde o objektivní právo nezávislé na vůli jakéhokoliv jiného národa,respektive státu,protože je mu právně rovno,respektive právní silou. OSN je Organizací spojených NÁRODŮ,tedy národ je základní jednotkou a i jeho existence je oním základem. Žádný národ tedy nemá jakékoliv právo rozhodovat o existenci jakéhokoliv jiného národa-státu,protože ty jsou základem mezinárodního práva i Charty OSN,jejich základním mezinárodněprávním subjektem. Naopak vnitřními záležitostmi státu jsou skutečnosti,o kterých má právo rozhodovat jen ten konkrétní stát,který je řeší,protože na jejich vlastní a nezávislé řešení má subjektivní právo. Proto ostatní státy to právo nemají,protože jsou jinými subjekty mezinárodního práva a nemají tedy právo se do nich tomu konkrétnímu státu vměšovat,respektive nejsou jejich vlastní věcí. Čína porušuje tedy flagrantně platné mezinárodní právo ,stejně tak v této věci i Česko a desítky dalších států. To je nesporný fakt a lze se domnívat,že vědomě z především ekonomických důvodů,respektive pro výhody z toho od Číny plynoucí. Kdokoliv podporuje zmíněné právo národa na sebeurčení,podporuje platnost mezinárodního práva a Charty OSN.

   Smazat
  7. Dobře to napsal pan Werich: Vůl zůstane volem a pařez pařezem. Pan Nikolaj Levašov také řekl: Nedostatek znalostí je přirozený stav, dá se změnit. Horší je ignorace, ignorant nechce vědět i když má příležitost se poučit, což já považuji za zločin.

   Smazat
  8. Představiteli tibetského otrokářského režimu Davajlámovi byla prokázána spolupráce se CIA, která cvičila tibetské guerilly stejně jako Taliban a dnes Islámský stát umírněných uřezávačů hlav. Dosud neodsunutý troll tohle moc dobře ví a zařadil se tak mezi podporovatele ukro-amerického nacismu a islámského klerofašismu, se všemi následky z toho vyplývajícími. http://www.novarepublika.cz/2016/10/dalajlama-sponzorovany-cia-letaji-tam.html

   Smazat
  9. Je nepochybné, že tibetský lid toužil žít v otroctví. Určitě tuto svoji vůli podpořil v plebiscitu a demokratických volbách. Panovník má právo na svobodné tyranizování vlatních obyvatel. To je z hlediska práva nesporné. Jenom nevím, jak je to s "Trvalou svobodou", kterou přinášejí Spojené státy za účasti svých satelitu do zemí, kde vládnou podle jejich mínění diktátoři a proč některé diktátory podporuje. Jestli to nebude tím, jak řekl J.W.Bush "OSN je irelevantní."

   Smazat
  10. Já si vážím,Doktore,toho,jak Vy tady pracujete,protože články,které nám poskytujete informačně a k naší diskusi,jsou více než dobré. A je to i více něž dobré,že zrovna tak pracujete. Nicméně,ať kdokoli chce nebo ne,platí nějaké mezinárodní právo a nikomu se nemusí líbit jak,prostě, ale je to právo a postavené na přirozené logice,která je funkční,což prokazuje fakt všeobecného míru už po velmi dlouhou-nezvykle dlouhou dobu. Pokud se například Vám nelíbí,jak to v Tibetu fungovalo a asi se to nelíbilo nikomu na světě kromě otrokářů,kteří ještě vládnou například v Mauritánii,kde žije trvale v otroctví více než polovina jejích obyvatel a zase je to mezinárodním společenstvím jen ignorováno, tak jste se mohl pokusit to změnit osobně a nebo se o totéž mohl pokusit jakýkoliv stát světa a nejlépe třeba celé světové společenství ALE NEMÁ TO NIC SPOLEČNÉHO S PRÁVEM NÁRODA NA SEBEURČENÍ A SEBEOBRANU. Mohli jste svrhnout tibetskou vládu,mohli jste pomoct Tibeťanům jako například CIA,kterou o to požádali sami Tibeťané a která je vyzbrojovala a vycvičovala k marnému boji s okupanty,protože Tibeťané vyžadovali bránit svůj národ před čínskou agresí a svou svobodnou vlast,svůj podle mezinárodního práva plně suverénní stát ,ačkoliv Čína ho nikdy neuznala. Nerozhoduje ale Čína ,platí mezinárodní právo! Z vesmírného pohledu ale a zkušeností mají vesmírné civilizace mnohem více,protože tím,čím nyní prochází lidstvo,tím ony už prošly ve své historii a úspěšně, tak tedy z jejich pohledu je nezbytné umožnit každému národu vlastní vývoj,aby nenastala mezera v něm,která by poté měla za důsledek jeho zhroucení s nesrovnatelně větším utrpením. Proto se nesmí vměšovat do vývoje civilizace sféricky nižší,což jim přikazuje Čtvrtý Vesmírný zákon. Uvědomte si,že jsem jedním z mála,který absolvoval i jejich vesmírnou školu,Univerzitu a tak,jak já vám všem nyní vysvětluji nejen mezinárodní právo,tak tyto vesmírné civilizace to pojímají. Budou jednat tak,jak já vám nyní sděluji mými informacemi. Politika je špinavá věc,zvláště když jde o peníze a především když jde o peníze těch mocných,v tom s Vámi doktore souhlasím plně. Je to svinstvo a možná,že většinou. Znovu: Vážím si Vašich článků a jsem jen rád. Díky.

   Smazat
  11. To 0:35
   Charakteristickým rysem podobných přispivatelů je, že mají svoji mantru v podobě milionu až stamilionu různých obětí zvůle komunistických režimů zatímco stovky tisíc až miliony či desítky milionů obětí druhé strany jsou neustále bagatelizovány, přičemž ta druhá strana se opravdu zaměřovala na civilní obyvatelstvo, Dráždany, Hirošima, Nagasagi, Tokyo, Vietnam, Laos, Irák, Jugoslávie...... a přitom se stačí začíst trochu do historie či vzpomenout si na to nedávné....

   Smazat
  12. A co katolická církev? Ta nic? Za ní jsou prokazatelně desítky milionů mrtvých (náboženská pronásledování a války, křížové výpravy, dobytí Jižní Ameriky a např. Filipín tatd.atd.) a navíc první pokus o komunismus (jezuitský stát v Parguayi),o kterém taktně mlčí! A co Franco ve Španělsku nebo Salazar v Portugalsku a jeho koloniích? Takže s těmi komunisty bych to moc nepřeháněl. Ona druhá strana má také máslo na hlavě.

   Smazat
  13. (Mezinárodního) práva se lze důvěryhodně dovolávat pouze tehdy, dodržujete-li ho sám. Právní paragrafy si naformulujete, jak se vám zlíbí, morálku nikoli. Právníky koupíte, prodáte, vyměníte, odhodíte. Vše můžete prodat, ale ne vše můžete koupit.
   Kdyby všicni dodržovali zákony, tak tu máme ještě starověkou Asýrii. Zákony lze měnit a nedodržovat ve jménu některých všelidských či více než jen všelidských hodnot - zachování života na Zemi, zachování míru a života lidí, ve jménu humanity, spravedlnosti, důstojnosti. Dokonce to není právo, ale mravní povinnost. Ruku v ruku s tím ovšem kráčí, jaké formy k těmto změnám použijete, protože účel nesvětí prostředky, nýbrž naopak prostředky znesvěcují účel.
   Takže každá demokratická společnost měla nejen právo, ale přímo povinnost v Tibetu proti otrokářství, násilí a zlovůli zasáhnout. Slovutní demokraté z Británie to měli několik století jen přes kopec, nebo mohli ze svých přímořských koncesí spáchat trochu delší pochod, kratší než Mao s bosými rolníky. Mohli to udělat, když už byli v Indočíně, Holanďané a po nich Frantíci. Že by jim to rvalo srdce? To nikdo neviděl. Místo nich se tam o pár let později sebeurčovalo půl milionů Amíků. Desetina z nich se tam sebeurčila na věky, přičemž stáhla sebou asi 50-krát víc drzých domorodců namýšlejících si, že to je jejich země. Do Tibetu tudíž napochodovali Číňané, nepochybně nejen s lidumilnými ale i velmocenskými úmysly. Leccos tam rozdupali, něco se snaží napravit. Určitě je možné Tibeťanům a Číňamům v tomto procesu prozření a cesty vpřed k demokratické společnosti svobodných humanistů pomoci. Nejlepší je vlastní příklad, fungující společenství rovnoprávných, svobodných, spravedlivých, pravdivě a objektivně informovaných kvalifikovaně myslících a morálně, mírumilosvně a zodpovědně jednajících občanů. Obávám se, že my to nejsme.
   Světové dějiny nabízejí řádově více případů špatné národnostní politiky než dobré. Daří se to Švýcarům díky rozsáhlé a hluboké demokracii, která vytvořila a kultivuje společenské prostředí umožňující nevnímat národnostní problémy tak závažně, jako spoustu dalších sociálních, ekonomických a politických problémů. A že je přes veškerou svoji demokratičnost ještě mají. Takže klidně se v Tibetu a Číně angažujme, ale důvěryhodně.
   KR

   Smazat
  14. Re 0:35 a 3:55:
   Za prvé: zajímavá by mohla být odpověď na otázku, jak by konference oněch právníků hodnotila okupaci Tibetu Brity, pokud by Británie ještě i dnes okupovala ten Tibet? ...
   Za druhé (3:55): Pokud považujete právo národů na sebeurčení, pak ke svému odsudku ČLR jistě připojíte i odsudek dnešní kyjevské sebranky, která již po dvakráte odmítla právo Krymských na sebeurčení. Ti totiž hlasovali v souladu s uznávanými standardy pro své sebeurčení a odloučení od Ukrajiny, leč výsledky obou referend zůstaly kyjevskými zcela ignorovány.
   Anebo i vy uplatňujete ten dobře známý dvojí náhled, to podle toho, Cui bono?

   Smazat
  15. No tak to jsme vyčerpali Tibet a jeho "práva" a samostatnost a dalajlámu apod. Takže - když tedy zacházení s obyčejnými lidmi Tibetu a jejich ponižování a mučení bylo a je vlastně správné, a dalajláma je světec, kterého zvou provokatéři na návštěvy a máchají vlajkou, proč tedy naopak Saddám Husajn - prezident svobodné země byl označen za tyrana a uzurpátora, a hrdinní američané vtrhli kvůli tomu do Iráku, aby ho popravili a spolu s ním pozabíjeli statisíce civilistů? A totéž i v Lybii, kdy Muammara Kaddafího nechali dokonce bestiálně umučit? Proč otravovali i Egyptského prezidenta - taky diktátor a zločinec -a tyranii podsouvají i Assadovi - takže tito pozabíjení a umučení prezidenti to mají za to, že taky mučili své otroky a vypíchávali jim oči? Zatímco o svatém dalajlámovi se to říkat nesmí, vynáší se do nebe, a zve se na návštěvy -proč ho taky americká vojska nepopraví za jeho hnusné zločiny? Proč ho nepopravili sami Číňané - takového hnusného lotra? Zajímal by mně příměr mezi tím, a aby mi to vysvětlilo to hovado, které tady vynáší dalajlámu do nebes. Jestli ono to nebude zase takové to klasické pokrytectví.Ano,zvrhlí hnusové z Jú es ej potřebují Tibet zneužít k nějakému druhu vydírání celého světa - celý svět aby musel poslouchat ty prašivé vrahy, jinak bu bu bu - jako to dělají pořád? A vadí jim, že Čína Tibet chrání a sviňákovi dalajlámovi vadí, že ty americké miliardy dollars, kdyby jim Tibet prodal, hned tak nedostane? Proto jsou všechny ty špumprnágle od uesřitníků a mediálních kurev? A až by dalajláma Tibet prodal, pak by teprve jako "odhalili" jeho zvěrstva, a vypíchli by mu taky oči? Je to stejný hnus, jako proč musel vzniknout IS, terorizmus, apod. - k vydírání světa! Hordy utečenců - k vydírání Evropy. Americký fujtajksl v plné parádě.

   Smazat
  16. 11:36 Je opravdu typické, že obhájci práva Tibeťanů na sebeurčení jsou přesně stejní lidé, kteří odmítají právo na sebeurčení Rusů na Krymu, v LLR a DLR. Zkuste se kteréhokoliv "vyvěšovače" zeptat, shoda je naprostá. To věrohodnost jejich "ušlechtilého" snažení naprosto deklasuje.

   Smazat
  17. 3:55 - žvaníš idiote! Platné "mezinárodní právo" v roce 1913 uznávalo Tibet jako nedílnou součást Číny a to od roku 1906! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Younghusbandova_expedice

   Žádnej stát nikdy neuznal Tibet! Jeho legálně uznávaná vláda sídlila vždy pouze v Číně - https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbor_pro_mongolsk%C3%A9_a_tibetsk%C3%A9_z%C3%A1le%C5%BEitosti

   Smazat
  18. Kdybysis ty debile z 3:55 přečet dějiny Tibetu tak by ses tam dočet, že ti "nezávislí" právnici na který se tobě podobný debilové dovolávaj jasně ale konstatovali toto: "Koncem 20. let kuomintangská vláda zřídila Výbor pro záležitosti Mongolska a Tibetu a v tehdejším dočasném čínském hlavním městě Nankingu byla ustavena reprezentační Tibetská kancelář. Občanská válka a protijaponská válka neumožnily Kuomintangu mít vliv na Tibet jinak, než zcela formálně.

   Po zániku Čchingského impéria nebylo v Číně silné ústřední vlády schopné udržovat někdejší čínskou suzerenitu (vazalství) nad Tibetem, a ten tak byl fakticky samostatným státem, na čemž se shoduje většina nezávislých historiků i právníků." - čili jde o zumání "de facto", blbe! Nikolvi "de iure"!!! - https://cs.wikipedia.org/wiki/Tibet#Nez.C3.A1visl.C3.BD_Tibet_.281912.E2.80.9351.29

   A de facto existuje i DLR a LLR! Ovšem "de iure" je cosi jinačího ...

   Smazat
  19. A co je zajímavé, že čínská vláda nad Tibetem se přestěhovala na Tchajwan, který usiluje, aby po svržení komunistů byl Tibet připojen k Číně ovládané Kuomintangem! A jak se v tom odkaze na Výbor pro mongolské a tibetské záležitosti výše píše, "vztahy mezi Tchajwanem a dalajlamou nejsou vřelé"! Jenže ten Tchajwan aspoň znává 14 států, Tibet nikdo! Ten má podporu asi jako hnutí za odtržení Moravskýho Slovácka a jeho připojení k SR.:) Tato fakta ovšem nebární rzůných kalouskovsko-štětinovským debilům nosti na protičínské demonstrace vlajky obou navzájem nepřátelských stran současně! Jeden kreten nese Japonci vymyšlenou tibetskou vlajku a druhej vedle něj pochoduje s vlajkou Čínské republiky na Tchawanu!

   Smazat
  20. A to by bylo aby se nenašel ještě třetí kreten, pochodující za těma dvouma s vlajkou Ujgurů! Těch kteří podporují IS ... ale hlavně že jsou "proti čínským komunistům", že?

   Smazat
 5. http://www.tibetania.sk/novinky/O-tradicnom-Tibete-propaganda-verzus-fakty

  OdpovědětSmazat
 6. Tak proto si dalajláma rozuměl s Hermanem. Když jsem se prokousával ukrutnostmi, které se v Tibetu děly před čínskou okupací, jako bych se ocitl v dobách inkvizičních procesů, kdy páter Koniáš posílal tu na hranici, tu na šibenici. Ale nikdy to nezapomněl vzít zkratkou přes mučírnu.
  Už pro společnou minulost nesnáším všechna náboženství.

  OdpovědětSmazat
 7. každy naboženstvi je nehorazny podvod a svinstvo na vovčanech jak je vidět nejen na obrazech utrpeni je pravda že u nas černoprdelnici když jako samozvanci vladli jen upalovali a lamali na kolech zatimmco lamove řezali jak dochtor mengele i talisman maji stejny jak esesmani a podobnost neni určitě nahodna nikdo by si neměl myslet že s černoprdelniky dnešnimy by to bylo jinak a že ti dnešni jsou už lepši a spravedlivi a či dokonce že za nas obětuji i svuj život bohužel i v ve stoleti 21stale existuje že cirkev muže existovat a dokonce ji plati i ti kteři ji nechtěji přes u nas oblibene restituce ale i statni rozpočet jako zaměstnance statu což mi přijde jako totalni debilita všech vladnich i nevladnich sebranek protože ani jedna se nepostavi tomuto nehoraznemu vidirani každeho z nas

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Náboženství zotročuje mysl každého člověka, který mu podlehl. Podlamuje víru v sebe samotného. Jak řekl jeden z předních a zatracovaných revolucionářů, je to "opium lidu".

   Smazat
 8. Poslyš ty zastydlý antikomunisto Hollane slézající se premiérovo poradcem administrujícím čínské akvizice v ČR, agente Bartoško sponzorovaný Číňany a Dicku v trenýrkách Made in China, proč naši zemi táhnete na východ do Číny.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Mateji-ty-ses-posral-v-kine-Namestek-brnenskeho-primatora-Hollan-to-schytal-na-internetu-Pry-sel-kam-nemel-461521

  OdpovědětSmazat
 9. do pice at jde daj salama i s Stbakem hermafroditem pod jmenem krycim "zdenek"

  OdpovědětSmazat
 10. Papouškujete tu čínskou propagandu, hlupáčci? Proč to děláte? Co si od toho slibujete?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prosím fakta co z uvedeného není pravda a co je tedy ta čínská propaganda? Úsudek si uděláme sami.

   Smazat
  2. 9:25

   http://manipulatori.cz/o-tradicnim-tibetu-propaganda-versus-fakta/

   Smazat
  3. 8:46Kdo tu co papouškuje ?Snad jen ty to,co máš na papíře napsáno. Co jsi nepostřehl ,je Sobotka v Litvě.Máte smůlu bořiči demokracie a míru.Ale trolle,tebe nic nezachrání!Jsi na základně pyramidy ,nebo chceš-li letadla.Tak raději jdi do kavárny,dostaneš zadara kávu.

   Smazat
  4. 11,01
   Tak jsem si to zběžně přečetl. Ve statutech poddaných jsem se sice začal ztrácet, ale jedno vím zcela jistě. Nechtěl bych být ani tím nejvýš postaveným poddaným. Zato vím, komu by se takový tibetský režim zamlouval v Čechách. Kavárně. Oni by byli ti privilegovaní a my ti nevolníci. Tak že na rovinu kavárně vzkazuji : Zapomeňte !!!

   Smazat
  5. Odkaz diskutujícího (11:01) stojí za to přečíst. K velkému popření však nedochází, protože sám autor kritického rozboru původního textu uznává, že Tibet 1. poloviny 20. století nebyl dobrým místem pro život. Správně odhaluje, že původní text je z dílny čínských propagandistů, ale ti se moc dezinterpretací nedopustili. Přihřáli si polívčičku ohledně ne/samostatnosti Tibetu, upravili nějaké cifry, které stejně byly vždy jen odhady, a posunuli či možná vymyslili své interpretace některých faktů - např. že se končetiny useknuté za trest, což uznávají obě strany, dle Číňanů nosili jako talismany za opaskem (dle oponenta není doloženo). Oponent rozebírá opodstatněnost používání termínu otrok, otroctví a hovoří o více kategoricích bližších asi nevolnictví či poddanství. V té pasáží je asi nejčastějším slovem "poměrně", že např. skupina X se měla poměrně lépe než skupina Y apod. Nijak v té souvislosti nevyvrací těžké tresty za dluhy apod.

   Původní a oponentní text tak čtenářům poskytnou informaci o údajích, které uznávají obě strany - a to není lichotivé pro tehdejší realitu Tibetu. Dále dává informaci o údajích, tvrzeních a interpretacích nejistých až jednostranných a možná i lživých, tj. odhalujících pozice, úhly pohledu a citlivé, slabé stránky obou stran, což pomáhá při pochopení jiných textů těchto stran a jejich úmyslů. A z porovnávání obou textů a názorů autorů také vyplývá, že by to chtělo ještě informace o dalších událostech a etapách - např. jak se situace Tibetu vyvíjela mezi vstupem čínských vojsk a státní správy poč. 50. let do povstání a útěku dalajlámy koncem 50. let, jak dnes hodnotí přeměnu Tibetu dalajláma atd.
   A jinak samozřejmě stojí za to se na tom webu porozhlédnout více, aby čtenář věděl co vše píše (spektrum je pestré) a kdo na něm píše. Může mu to posloužit k tomu, aby porovnal a pochopil, jak se dělá ne/působivá propaganda.
   KR

   Smazat
  6. A vůbec je to všecko nesmysl s tou "nezávislostí" - vždyť to jsou čuráci tihle havloidi! Ať ti buzíci jmenují jedinej stát, kterej ten "nezávislej Tibet" kdy uznal!! He? Pročpak je asi neuznal ten "maják svobody" USA?, He? Páč by si nasrali do bot, když totiž podporujou čankajškovce a Tchajwanu! Ti by jim za to totiž první vyhlásili nepřátelsví za podvracení Číny! A že po pádu císařství Tibet byl nezávislý "de facto" neznamená ůbec nic páč v té době byl "nezávislý" každý čínský generál! Takových "nezávislých území" vzniklo v Číně přehršel! Máme je snad kvůli tomu taky považovat za Čankajškem potlačené a okupované?!? - https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADnsk%C3%A1_republika

   Smazat
 11. Zapomněl jsem, že objektivy jsou neobjektivní. Omlouvám se.

  OdpovědětSmazat
 12. Anonymní6. listopadu 2016 3:55 To by bylo celkem v pořádku, kdyby bylo mezinárodní právo respektováno také tzv. Západem. Lybie byla také suverénní stát, Sýrie rovněž a další a další. Bylo by to na dlouhou polemiku...

  OdpovědětSmazat
 13. 6. listopadu 2016 3:55

  Oni ti právníci je taková parta poťouchlíků. Čína okupuje Tibet v rozporu s přáním tibetského lidu, Rusko okupuje Krym v souladu s přáním krymského lidu a Srbsko bylo humanitárně bombardováno za to, že usilovalo o územní celistvost.
  Mohl by mi to někdo fundovaný vysvětlit? Ale všechno pěkně pohromadě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pochybuji , že tibetský lid by se chtěl vrátit do otroctví ,jinak souhlas !!

   Smazat
 14. Vyvěsit tibetskou vlajku je jako vyvěsit hakenkrajc -
  hanba blbečkům na radnicích.

  OdpovědětSmazat
 15. Jen si zalovte ve své paměti jaké tresty byly ve středověku i u nás! Lámání v kole, natahování na skřipec, usekávání končetin... To, že Tibet žil pořád ve středověku, ještě neopravňuje Čínu, aby tam přinesla nové zákony. Některé státy (zejména islámské) idodnes mají středověké tresty a když tam USA "exportuje" svou demokracii, tak na ně každý je naštvaný. Proč omlouváte ukupaci Tibetu Čínou a pomlouváte USA, když neokupuje, ale chce přinést sice svou) demokracii bez středověkých trestů? Vysvětlí mi to někdo?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. USA tam nepřinášejí demokracii už jen proto, že samy žádnou demokracii nemají. To jen jenkýští psychopati tak nazývají své loupeže cizích území a vraždění civilistů kvůli nerostným zdrojům.

   Smazat
  2. Číňani nepřišli do Tibetu vraždit ani krást tibetskou půdu. Naopak - osvobodili tibeťany z otroctví a dali jim půdu, kterou si do té doby uzurpovali otrokáři.
   USA dělají pravý opak, a to i u nás! Jen se podívej, kolik půdy (jež patřila všemu lidu) rozkradli církev, Trautenberci a další jim podobná verbež pod ochrannými křídly zločinecké organizace NATO. Které fabriky dnes patří českému lidu?
   TOHLE je rozdíl mezi Čínou a psychopaty z USA.

   Smazat
  3. Kdyby se to hovado v oranžovým ručníku nezamotalo do rejdů CIA, mohlo to tak i zůstat! Ještě když Tibet navštívili Hanzelka se Zikmundem, tak tam dalajlamu líčí jako "živého boha"! A to bylo v ČLR! Jenže k tomu nestačilo! Spřáh se s nosáči z Longley a vyvolal protičínský povstání - tak šel! A jeho feudální zákony s ním ...

   Smazat
 16. TENTO ČLÁNEK VČETNĚ FOTO BY MĚLI UKÁZAT V NOVĚ A ČT, ALE ONI BY TOMU TI HAVLOIDY KAVÁRENŠTNÍ STEJNĚ NEUVĚŘILI A VLAJKA TIBETU BYLY STVOŘENA ZA DOBY ORTOKÁŘSVÍ TAKŽE KALOUSKOVÉ A DALŠÍ HLUPÁCI SE OHÁNENÍ OTROKÁŘSKOU VLAJKOU AŤ UŽ JDOU DO PR..LE ,NECHÁPU PROČ SE POŘÁD MONTUJEME DO TIBETU A NESTARÁME SE O NAŠI REPUBLIČKU ABY PROSPEROVALA OBCHODOVAT SE MUSÍ S VÝCHODEM I ZÁPADEM JINAK NĚMCI AMERIČANÉ A DALŠÍ NÁS PŘEDBĚHNOU A BUDOU VESELE OBCHODOVAT I S TOU ČÍNOU..

  OdpovědětSmazat
 17. Přečtěte si knihy Lobsanga Rampy, to je přímo z vnitřku Tibetu.

  OdpovědětSmazat
 18. Původně jsem se chtěl k tématu vyjádřit, ale po přečtení mnohých chcanců, které jsem tu našel mě to přešlo...Přesto mi ale není dost dobře jasné, proč bych se jako občan nemohl sejít s kým chci (třeba i s Dalajlamou), proč je to zapovězeno když prý žijeme v demokracii, za komančů to bylo normální a dost mi to lezlo krkem, po roce 1989 už to prý neplatí nebo už jsme zase tam kde jsme byli ???

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.