Reklama

.

.

neděle 20. listopadu 2016

Třetí pokus o změnu v USA


Stanislav A. Hošek
20. 11. 2016
Patřím k oné menšině, kterou přestaly letošní prezidentské volby v USA zajímat v momentě, kdy ze hry vypadl Sanders. Věděl jsem, že ať vyhraje kterýkoliv ze dvou hlavních kandidátů, tak bude opět vládnout jedna a tatáž skupina supervlivných z třídy mocichtivých. Přeloženo do lidštiny, nejbohatších z pozadí ovládajících příslušníky viditelné politické moci. Toto přesvědčení je i motivem k napsání následujícího textu.


Technologie moci jako schopnost řídit potřebné změny.

Kadlubem zrození moderních Spojených Států Amerických byla občanská válka. Jako každá vnitrostátní válka, byla i tato tak krutá, že Otcové zakladatelé USA dali své vlasti do vínku politický systém, jenž by jednou pro vždy zamezil obdobným děsivostem. Demokratický politický systém měl totiž, podle nich, včas avizovat provádění potřebných změn, aby se tak stát vyhnul násilným metodám jejich, mnohdy až živelného prosazování. Dával šanci včas poznávat potřebnost změn, dostatečným vlivem provádět adaptaci systému a v konečném při tom všem udržet stabilitu celého společenství, čti nadvládu mocných.

Není ovšem v dějinách lidstva snad jediného dobře míněného úmyslu, který by nějaká skupina nezneužila ke svým zájmům. Stalo se to i s demokracií v USA. Projektovaná soutěž politických stran se stávala stále víc a víc monopolizovanou hrou skupin bojujících o vliv a moc, až se vyprofilovala nová vrstva vrchnosti uvnitř republikánského systému, který původně vznikl na mrtvole staré, přežilé, vrchnosti feudální panské třídy.

USA se už na konci devatenáctého století staly motorem celosvětového hospodářství. Byly zemí stále vyspělejších technologií a s tím spojeného bohatství své země. Jenže to se v tak ortodoxně liberální společnosti hromadilo jenom v rukou početně omezené skupiny, takže se začala vytvářet nejbohatší vrstva světa. Spojení vrchnostenské společenské vrstvy, s vrstvou v jejíchž rukách byl koncentrován skoro veškerý majetek země, dal vzniknout nejkonzolidovanější vládnoucí moci na planetě. Ovšem ani ta nebyla imunní proti sociálním otřesům, ba možná právě naopak. Vrstva těchto lidí však měla víc jak celé staletí obrovský prostor k manévrování, čti k oddalování potřebných změn. Když pak nejmocnější cítili, že se jejich „stupeň“ volnosti umenšuje, vystoupila země ze své izolovanosti a použila svou moc v celém světě, čímž opět oddálila nutné změny.

Bohorovností její nadvlády sice neotřásl vznik SSSR, onoho systémově nekontabilního prvku v mocenské hře světa, ale až velká hospodářská krize v první třetině minulého století. Jako mnoho problémů před tím, se i tento problém nejvyššímu patru mocných USA podařilo vyřešit, tentokrát ale teprve globálním manévrem, druhou světovou válkou. Ovšem ani vítězství v oné celoplanetární aktivitě nezamezilo růstu problémů v celém systému. USA se staly doslova těhotné potřebou změny. Sice ještě ustály celozápadní vzpouru konce šedesátých let, když ji svedly do kanálu formálního vyřešení rasového problému svého společenství. Ale to byl asi tak poslední čin zdržování potřebných změn. Od té doby už jenom narůstaly problémy s řízením celé společnosti na okraji srázu kardinální změny až příliš dlouho oddalované.

Záchranu nepřinesl ani zánik SSSR a s ním spojený rozpad moci socialistické části světa. Naopak, právě několik let po tomto jevu se v plné nahotě provalila neschopnost mocných USA řídit, nebo alespoň ovládat, nutné změny. Vláda administrativy Billa Clintona svým diletantstvím hloubku celého problému nejen odkryla před veřejností, ale doslova ji postavila před problém bezodkladného vyřešení. Vsadila totiž neprozřetelně příliš brzy jen na jednu kartu, která vyhovovala pouze té nejužší vrstvě mocných tohoto světa. Nejen americká společnost, ale dokonce celý svět dosáhl různého stupně zklamání, které jej, nestejnoměrně samozřejmě, aktivizovalo.

Dva pokusy o změnu systému v USA.
Vláda Billa Clintona svými neoliberálními přístupy potřebu změny doslova vyostřila. Nejpozději tak pět let po rozpadu SSSR se už stala nutnost změny neodkladnou, zvláště proto, že už nejen americká, ale i celosvětová veřejnost pocítila na svých bedrech neudržitelnost globální hegemonie nejmocnější vrstvy USA. Potřebu změny si v samotných USA uvědomoval stále větší a větší počet příslušníků všech sociálních vrstev, dokonce i oné nejvyšší. Bylo a je proto logické, že se problém změny stal, mimo jiné, i důležitým prvkem všech prezidentských kampaní od konce vlády Bushe st. Ovšem první veřejností vnímatelný souboj o velkou změnu bylo možno pozorovat v klání o Bílý dům mezi Bushem ml. a Al Gorem. Ať už se tehdy o výsledek postarala jakákoliv konkrétní instituce, viditelní zastánci změny byli v přímém střetu poraženi. Leč, jak se ukázalo, tak šlo jenom o zdání.

Prokázalo se to totiž bezprostředně po inauguraci Bushe ml. Z tohoto úhlu pohledu je nepodstatné, kým byl teroristický útok 11/9 motivován, jak byl iniciován, či kteří konkrétní jedinci jej provedli. Důležité je, že zmíněná událost byla impulsem pro vyhlášení změny. Bohužel opět zásadně jiné, než byly představy většiny. Přesto lze vyhlášení války proti terorismu považovat za první velký pokus tohoto století o provedení změny celého systému v USA a dokonce i na planetě. Charakteristickým bylo, že spuštění procesu přišlo shora a ve prospěch ovládajících. Tento prezidentský akt rovněž ukázal, že svět patří vždycky líp připraveným.

Každý, kdo jen trochu umí politicky myslet, si už tehdy mnohem zřetelněji uvědomoval, že nutnost změny už přijalo i nejvyšší patro americké, skryté, anonymní moci. Tedy globalizační moci. Problém byl, že právě toto uskupení nejmocnějších dosud nenašlo velkého ducha, či spíše skupinu, která by po co nejširší analýze našla soubor metod realizujících potřebné změny, s nimiž by souhlasila rozhodující většina supermocných. Takže věrni své liberální ideologii i praxi, nechávali možnou realizaci změna na živelné soutěži. Pro veřejnost, čili diváka bitky o nejvyšší celoplanetární moc, zbývala a dodneška pořád ještě zbývá už jenom otázka, jak velké oběti bude muset přinést na oltář tak opožděné realizace změny systému.

Demokracie v USA selhala. Zmocnila se jí uzounká vrstva nejmocnějších a ta oddalovala a neustále oddaluje potřebné změny příliš dlouho, takže si vytvořila nepříznivou situaci pro stabilitu státu, světa a samozřejmě své nadvlády.

Dnes už je zřejmé skoro každému, že první pokus o řízení potřebných změn shora byl neúspěšný. Proto také prohrála nejen agenda Bushe ml., ale začala se otřásat i hegemonie, čti unitární moc USA na Zeměkouli. Nejmocnější vrstva USA a světa se proto rozhodla pro druhý pokus. Samozřejmě že byl veden opět shora a přísně v dlouhodobé perspektivě řízen. Snad i proto k němu došlo až po uběhnutí dvou kadencí Bushe ml.

„Ředitelé“ světa tentokrát vsadili na zhnusení veřejnosti z nekonečných válek a na fatální sociální problémy, jakými je mizení střední třídy, děsivé rozšíření sociálně nezajištěných a zvyšující se počty vyloučených. Kandidát demokratů pak celou svou kampaň vedl pod stěžejním heslem: „Změna je nutná“. Nejenže uspěl ve volbách, ale byl mu vytvořen komfort nebývalé popularity, kterého bylo lehce dosaženo mimo jiné i proto, že šlo o prvního Afroameričana na nejvyšším postu státu. Jeho mezinárodní prestiž v úřadě byla ještě posílena udělením Nobelovy ceny míru hned v prvních měsících jeho bydlení v Bílém domě. Ač Barac Obama dostal možnost pobýt ve funkci prezidenta celá dlouhá dvě období, aby realizoval své představy o inzerovaných změnách, výsledek této mise byl snad ještě tristnější, než počínání slona v porcelánu – Bushe ml.

Dovoluji si tvrdit, že první pokus o změnu systému, řízený shora, vyvolaný zdánlivě vnějším popudem, se příliš nepovedl. Ještě hůře ale dopadl druhý pokus, i když byl údajně dlouhodobě připravovaný. Zatímco první změna byla nepokrytě směrována jen ve prospěch vládnoucí moci, druhá byla, alespoň naoko, vedena vlivovými silami jejich opozice směrem přívětivějším k širší veřejnosti.

Vrstva nejmocnějších však stále ještě nemá nosnou ideologii přijatelnou pro velkou většinu veřejnosti. Nemúže mít proto ani „cestovní mapu“ změn. Především ale stále ještě nenašla silnou osobnost s týmem, který by realizoval nutnou soustavu změn. Příslušníci nejvyššího patra moci „nemají rádi denní světlo“, čti, zásadně řídí procesy ze svých kabinetů. Neohrožují svou osobu světly médií a nehodlají vykonávat mravenčí práci politiků, proto musí vždycky najít co nejschopnější lokaje svých zájmů.

Dominantní jevy poslední předvolební kampaně.

Komentáře hodnotící letošní předvolební kampaň o ní hovořily jako o, slušně řečeno, nejagresivnější za celou historii USA, v níž i o podpásovky nebyla nouze. Všímaly si toho, že politický program, hlavně ve třech finálních debatách dvou kandidátů, nebyl prakticky jejich obsahem. Levicověji smýšlející komentátoři dokonce psali o naprosté absenci sociálního programu v projevech obou kandidátů. Nebyla to však úplná pravda. Na mítincích jednotlivých kandidátů se o programu, dokonce i sociálním, často hovořilo, především o zdravotnictví a o zvýšené zaměstnanosti. Z toho rezultuje, že šlo dominantně o souboj osobností, reprezentujících v prvé řadě nesourodost představ o potřebných změnách.Díky Trumpovi se dominantním jevem celé kampaně ale opět stala potřeba změn. Jako při první volební kampani Baraca Obamy. Jenže tentokrát celé klíma bylo naprosto odlišné.

Oproti všem kampaním v poválečných letech byl Trump solitérem. Kandidoval proti vůli své strany, proti vůli jejích pohlavárů vyhrál nominaci za jejich stranu a nakonec i proti vůli celého establishmentu a jeho lokajů, zvítězil.

Tak jako kandidoval proti všem, tak rovněž vedl svou kampaň o změně proti všem. Navíc ji dokázal prezentovat jazykem veřejnosti srozumitelným a ne tím dialektem odporné „politické korektnosti“, zamlžujícím realitu.

Ještě jednou zdůrazňuji, že Trump za hlavní obsah svého programu a tedy celé kampaně neustále zdůrazňoval změnu. Doslova radikální změny zasahující všechny oblasti společnosti. V prvé řadě sliboval provést změny v politické vrstvě. Dokonce ve svém programu na prvních sto dnů svého funkčního období už konkretizoval šest opatření podstatně regulujících příživnické chování jak volených zástupců, tak administrativy.

Jako druhou nejdůležitější změnu vidí ve zvýšení vlivu produkčního kapitálu, čehož chce dosáhnout návratem vysídlených výrob zpět do USA a tím i zlepšit výhledy střední třídy do budoucna.

Jako každý liberál, chce provést zásadní změny v daňové politice.

Velké změny avizoval v zahraniční politice. I když prozíravě jejich prosazování nemá v úmyslu uspěchat. Ovšem i v mezinárodních vztazích chce používat metody vzorného hospodáře. Což znamená nemíchat se do problémů zemí, ze kterých nemohou mít USA užitek. Se silnými spolupracovat a do vnitřních problémů jiných se nezaplétat. Ale hlavně prosazovat aby si každý svou obranu a bezpečnost zaplatit sám.

Nejradikálnější Trumpovu změnu vidím v přístupu k vnitřní bezpečnosti země. Chce ji zajistit odsunem všech migrantů, s kriminálním životním stylem.

Nehodlám vyjmenovávat další Trumpovy předvolební sliby. Celkově je všechny hodnotím tak, že pokusí-li se je splnit jen z desetiny případů, určitě narazí a nedá-li ani potom pokoj, bude zlikvidován. Prvním dominantním jevem jeho kampaně byla, alespoň v mých očích, široká škála slibovaných změn celého společenského a ne jenom politického systému. Druhým pak souboj s velkou skupinou elit, zdůrazňuji, že opět nejen politické moci.

Realita podmínek pro možné změny.

Jestliže jsem napsal, že bylo od rezignace Sanderse jedno, zda bude zvolen Trump, nebo Clintonová, může se zdát, že všechno, co jsem až dosud napsal o Trumpovi, mé úvodní tvrzení spolehlivě vyvrací.

Jenže.

Jsem stejně tak přesvědčen, že vrstva supermocných dovede vždycky zmanipulovat volby podle svých potřeb a zájmů. Proto se mimo jiné usmívám, když čtu komentáře, jež letošní volby prezidenta USA hodnotí jako jakousi porážku elit. To ani v nejmenším. Nejvlivnější elity naopak umožnily, aby Ttrump nejen kandidoval, ale udělaly mnoho proto, aby vyhrál. Jejich základní vlivové prostředky, tedy média, byla všechna proti Trumpovi, protože opravdová mocenská elita země dobře ví, že veřejnost sympatizuje se slabším a otloukaným. Proto také dovolila Trumpovi slibovat doslova hory doly, což mu rovněž pomáhalo zajistili vítězství. Leč povolební realita bude naprosto jiná.

Neměli bychom zapomenout, že Trump patří do vrstvy superbohatých a jeho chuť kandidovat naznačila, že chce být i příslušníkem její úzké vrstvičky mocichtivých. Jinými slovy Trump je příslušníkem nejužší mocenské skupiny USA a planety. A přesto k ní formálně nepatří. Dokonce mu bylo dovoleno, aby i tuto supertřídu kritizoval.

Proč?
Protože už konečně i nejvyšší patro globální moci, především v USA je přesvědčeno, že změna systému je bezpodmínečná. Ovšem je příliš moudrá na to, aby se v provedení jmenovitých změn sama angažovala, leč na druhé straně ví, že musí mít na ně bezprostřední vliv. Mocenská skupina nejvlivnějších vygenerovala Trumpa, aby provedl třetí pokus o reformu shora. Kdyby vyhrála Clintonová, příslušnice dosavadní moci, tak by rovněž prováděla reformy shora, ale ty by neměly takovou podporu veřejnosti, jakou teď může získat Trump. Jinými slovy oba mohou uskutečňovat jen takové změny, které dovolí nejvlivnější patro moci. Ovšem Trump by mohl navíc získat pro reformy podporu veřejnosti, takže by nemusely na ni působit jako politický diktát.

Trump nasliboval přemnoho. Jak jsem již napsal, bude mu umožněno realizovat pouze nemnoho. On je ale silnou osobností a bude se snad proto pokoušet i o méně možné, až nemožné. Bude tím s vysokou pravděpodobností katalyzátorem, který může konečně vygenerovat pouze jeden smě,r v němž se svět bude ubírat po delší budoucnost, než je jedno funkční období. Pokud se mu to zdaří, může se stát i osobností století.

V cestě mu ale stojí velice silná překážka. Je jí establishment USA. Prezident mimo jiné sídlí v metropoli země, tedy ve Washingtonu DC. Tam ale pro Trampa odevzdalo hlas méně jak pět procent občanů. Naopak Clintonová dostala víc jak devadesát. Trump v městě státních úředníků bude jako lev v kleci. Je nejen politickým amatérem, ale bez loajality jakékoliv politické strany. Z prvého plyne, že bude velice těžko hledat opravdu schopných dva tisíce nejbližších spolupracovníků, které si nový prezident obvykle k vládnutí do Washingtonu přivádí. Z druhého pak plyne jistota, že pro své záměry bude muset Trump hledat podporu v celé škále politiků, ústavních činitelů a možná i veřejnosti za pomoci jemu nakloněných médií. Když neuspěje, bude to pak jen a jenom jeho osobní chyba a v žádném případě nespadne ani stín viny prokazatelně způsobené neschopností vrstvy supervládců. To jim takto zajistí, že dostanou i další příležitosti k provádění změn, kterou podle mého soudu už měly dávno ztratit.

Četl jsem názory, že je dobré, když v USA s Trumpem přichází doba vnitřních rozporů. To prý mu, nedovolí, alespoň v začátcích, provádět avizované změny v zahraniční politice. Což může být ku prospěchu odpůrcům hegemonie USA ve světě, jež za Obamy nebezpečně upadla. I kdyby skutečně pokračoval, či se dokonce stupňoval odpor proti Trumpovi, tak připravená mocenská superelita i tady dovede situaci řešit pro svůj prospěch. Vždyť přece tvůrcem mezinárodní politiky mocných v USA, je v reálu CIA, hrající podle not nejvyšší moci a jistotou výkonu mezinárodní mocí pak zase Pentagon. V obou institucích má superelita dostatek svých vlivů. Všeobecně se rovněž ví, že pokud Bílý dům vůbec do mezinárodní politiky mluví, tak mnohdy jako moderátor dvou jmenovaných.

Závěrem tvrdím, že Trump má realizovat třetí pokus o změny až reformu v tomto století. Má jít o reformu opět řízenou a realizovanou shora, tedy nejvyšším patrem moci a samozřejmě v jejím zájmu. Podle toho budou vypadat i její konkrétní detaily. Tvrdím zároveň, že Trumpovi nebude umožněno nic, co by nejvyšší mocenské elity už před tím neměly plně ve svém ovládání. Nečekejme proto žádnou revoluci, ba ani široké veřejnosti prospěšné změny. Podle mého přesvědčení bude Trumpovým nejvyšším úspěchem, když světová veřejnost konečně pochopí, že z nejvyšších pater moci USA se nikdy potřebné reformy lidského společenství nedočká a už jí právo na další pokus neumožní. Tedy – třikrát a dost. Asi se sice ani potom svět ještě nedočká reforem řízených zdola, ale dá alespoň příležitost novým, tedy mladším a tím přizpůsobivějším, vrstvám supermocných.

59 komentářů :

 1. Každému je asi jasné,že Trump je totální kapitalista,tělem i duší a proto se žádný obyčejný Američan nemůže mít dobře. Kapitalismus je hromaděním kapitálu do rukou těch nejmocnějších a tedy z rukou těch nejslabších, to je jeho podstatou,účelem a cílem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ... Pokud se mu tedy lid USA postaví,směji se, bude se mít o to lépe. Proč ho tedy ten lid USA volil? Já si nemyslím,že lid USA má větší úroveň než lid Evropy,naopak,myslím si ,že mezi blbcem a Američanem je minimální rozdíl. A to je jejich problém,tzv. vnitřní záležitost. Tak ,ať si tedy trpí.

   Vymazat
  2. Včera jsem sledoval něco na You Tube, UFOatSection51, viděl jsem tak mnoho videí z bojů v Sýrii,Iráku a Afghánistánu ale i z jiných států celého světa,na kterých se spojenečtí vojáci setkávají s různými vesmírnými vzdušnými objekty,které samy ničí nepřítele,bombardují ho a střílejí na něho. UFO přímo válčí na Zemi. Myslím,že tady bude nějaká změna, a že na lidech a třeba na Trumpovi nezáleží. Lidé se budou rozhodovat,kdo je lepší,ke komu se přidají. Myslím,že ke kapitalistům typu Trump stěží.

   Vymazat
  3. USAmani a jejich ubohý loutky dostávaj v Mosulu pořádně na frak! Toto nám mainstrým tají! - http://rusvesna.su/news/1479492986

   Vymazat
  4. Proto jim ta UFO pomáhají. Boj ve městě je bezesporu nejtěžší. A řekněme si to jasně: Velím jim.

   Vymazat
  5. Já jsem přesvědčen, že pokud by měl být Trump zásadní změnou americké politiky, tak by určitě volby nevyhrál. Bez likvidace zlořádu jakým je kapitalismus, kdy bohatství jednoho je založeno na okradení mnohých se osud lidí práce nezlepší !! O to více vyniká zločin Gorbačova a jeho kliky z politbyra ÚV KSSS, která likvidaci socialismu v Evropě vrátila kolo dějin o sto let zpět !!

   Vymazat
  6. 16:54-kapitalismus je věcně správné odsoudit jako celek, jen kapitalisty je třeba hodnotit individuálně! Soroš není Hlávka. Nabytý majetek má být "čistý a k čistému" užíván, byť si ani o Hlávkovi nedělám iluze. Do doby, než se ujme trvale spravedlnější společnost, musíme si vystačit s kritickým myšlením, potlačující emoce(ne srdce).

   Vymazat
  7. (18:02)
   K tomu "čistému" majetku mají Rusové trefné úsloví - "обеление черного бизнеса".

   Vymazat
  8. Křišťálově nejkřišťálovější původ.

   Vymazat
  9. 18:35-proto nemám o Hlávkovi ty iluze.

   Vymazat
  10. 18:32- neumím rusky, je to ve smyslu "vyprání" majetku nebo až "užívání" druhou generací zloděje?

   Vymazat
  11. je to o hodném klausovi mladším ještě hodnějším nejmladším .................

   Vymazat
  12. "obelenie černogo biznesa" obělení černého byznysu.

   Vymazat
  13. 20:31-dík, přečíst si to umím i v azbuce.

   Vymazat
  14. Tak čemu nerozumíš?

   Vymazat
  15. Proč odsuzovat kapitalismus? Je to výsledek zákonitého vývoje lidské společnosti. Má svůj počátek, rozvoj i konec. My se musíme snažit, aby jeho konec nebyl současně i koncem této planety. A cestu k tomuto cíli nám ukázal ten buržousty a jejich lokaji proklínaný Marx. T

   Vymazat
 2. Jako občan a jako ateista oceňuji, že Trump svůj první projev nezakončil obvyklým zaklínadlem všech amerických presidentů" "God bless America".
  Nevím, jak to vidí druzí, ale pro mne se tím stal o maličko lidštějším.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravdomluvnějším.

   Vymazat
  2. 18:09-bible a ona věta jej nemine při inauguraci!

   Vymazat
  3. Jedna věc je říkat to povinně.

   Vymazat
  4. 18:30-i když nechci? Nějak si nevzpomínám, zda Havel přísahal poprvé na ČSSR?

   Vymazat
  5. (19:52)
   "Pokud jde o návrh na změnu prezidentského slibu, jedná se v podstatě o dvě změny.

   Z první části prezidentského slibu proti dosavadnímu stavu se vypouští pasáž vyjádřená v původním textu "věc socialismu" s tím, že vycházíme z toho, že v ústavě by tyto ideologické instituty neměly být v takové formě zakotveny.

   Skutečnost Československé socialistické republiky zůstává i nadále ve slibu prezidenta republiky zachována."

   http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/019schuz/s019001.htm

   Vymazat
  6. Prezident ČSSR Václav Havel:

   "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat Ústavu a ostatní zákony".

   http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/021schuz/s021001.htm

   Vymazat
  7. 20:04- díky, vida jak snadné je přísahat.

   Vymazat
 3. 17:39 - UFO budou asi wahábisti! Pomáhaj těm svým celkem dobře! Pan Baghdádí má mezi nmi asi příbuzný. Je to totiž taky takový ufoun:) Jeho ufounský bráchanci takto mažou z povrchu Země amícký supertanky - http://rusvesna.su/news/1479580709

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte snad dojem,že já podporuji islám?

   Vymazat
  2. Radši nikoho nepodporuj, nebo blbě dopadne - jako ti na videjku:)))

   Vymazat
 4. Náprava zdola je možná, jedině důsledným vyžadováním zásad demokracie, ve správě země. A to ve všech zemích. Kontrola občanů, nad toky státních peněz. Uplné zveřejnění vlastníků firem, které žijí zcela, nebo částečně ze státních peněz. Veřejné přístupné daňové přiznání lidí, kteří pracují ve státní správě. Jak politici, tak úředníci, soudci, policisté. Tvrdé postihy za podvody. Imunita se může vztahovat, pouze na proslovy ve sněmovně. I když ani tím si nejsem jistý, protože by to znamenalo, že se tam může lhát. To si snad ani poslanci nemůžou přát. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (18:40)
   ve správě země - ve všech zemích - v Evropské unii -
   https://diem25.org/home-cz/

   Vymazat
  2. DiEM25 vypracuje společné návrhy řešení (bílé knihy) k těmto šesti pilířům:

   1. Transparentnost: zavedení transparentního systému vládnutí v celé Evropě

   2. Uprchlíci a migrace

   3. Evropský Nový úděl: racionalizace evropské ekonomiky

   4. Práce: práce, technologie, zaměstnanost a rozdělení příjmů nad rámec smlouvy mezi kapitálem a prací, základní příjem

   5. Zelené investice: zaměření rozsáhlého investičního financování na zelenou energii a udržitelné postupy, které Evropě zajistí technologickou suverenitu

   6. Evropská ústava: vypracování celoevropské demokratické ústavy a proces vedoucího k jejímu přijetí

   Každá bílá kniha bude vytvářena za účasti všech členů DiEM25 a řady odborníků z dané oblasti.

   Vymazat
  3. Anonymní20. listopadu 2016 19:00
   Podle mého názoru, nemůže celá Evropa fungovat, jako jeden stát. Rozdílná úroveň byla i v Československu a řešila se penězovodem na Slovensko. Čechům se to nelíbilo, Slovákům to bylo stále málo. Podobně to vypadá v EU. Prosperující Německo a chřadnoucí zbytek Evropy. Šlo by to opět řešit penězovodem, ale výsledek bude stejný. Němcům se to nebude líbit a slabým státům to bude málo, neboť stále budou za Německem po všech stránkách zaostávat.
   Proto mi přijde jako dobrý kompromis V4. Středoevropské země jsou na podobné úrovni, takže nějaké diskrepance, by snad byly systémově zvladatelné. P.K.

   Vymazat
  4. (19:18)
   Iniciativa DiEM25 se sama označuje za pokus (což není nutné interpretovat defétisticky).

   Při úvahách o "revolucích SHORA či ZDOLA" je zajímavé všímat si i takovýchto veřejně presentovaných názorů:
   Šéf firmy Siemens Joe Kaeser říká, že "nějaký druh" základního příjmu bude "naprosto nevyhnutelný".
   -- Co by mu asi odpověděli Kalousek nebo Babiš?!

   http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sz-wirtschaftsgipfel-siemens-chef-plaediert-fuer-ein-grundeinkommen-1.3257958

   Vymazat
  5. (19:18 P.K.)
   No nevím, zda si ty "diskrepance" vůbec v úplnosti dokážeme představit?
   - Co třeba postavení katolické církve v Polsku?
   - Nejvýznamnějšími sousedy V4 zůstanou v každém případě Německo a Rusko. Jaké jsou šance levice v obou těchto klíčových zemích?
   - Vystoupí Slovensko z eurozóny?
   - Shodnou se země V4 na progresivním zdanění a na zdanění zisků ze spekulací?
   - Jak tyto země zabrání stávajícímu gigantickému odlivu zisků?
   atd. ...

   Vymazat
  6. Anonymní20. listopadu 2016 19:28
   Varoufakis je liberál, takže i řešení jeho iniciativy DiEM25, je snaha udržet liberální směr vývoje, který nás dovedl až k dnešnímu neúnosnému stavu. Nevím, jestli to je dobrá medicína. Malá ukázka těch jejich plánů, např. ohledně přívalu migrantů:
   „… dochází k migraci z mimoevropských zemí do Evropy, a různé instituce stanovují dopady na Evropu. DiEM navrhne politiku pro řízení tohoto nevyhnutelného zvratu s cílem …“.
   Prostě migraci nechce zabránit, ale „řídit ji“. To se snaží Merkelová také. Tak by to šlo procházet, bod po bodu.
   Co se týká základního příjmu, podle mého názoru, to není myšlenka zavrženíhodná, může hodně zjednodušit státní správu. Ale jako u všeho, čert je v detailu. Takže nějaké konečné ano, nebo ne, lze říci až k nějakému konkrétnímu návrhu. P.K.

   Vymazat
  7. (20:05 P.K.)
   Medicina to určitě není, protitlak ano.
   Varoufakis je liberál - ale "trochu" jiný než Cameron, Sarkozy nebo Clintonová.

   Migraci nelze zabránit, lze ji ale výrazně omezit a kontrolovat. VŠECHNY evropské vlády o to budou usilovat a de facto už usilují, jen to některé do světa vytrubují více, jiné méně.

   Podstatné je uvědomit si, nakolik ten humbuk kolem migrace slouží odvedení pozornosti (a hněvu!) od důležitějších věcí.

   (Mimochodem: pro leckterou zemi představují Rumuni nebo Bulhaři závažnější a trvalejší problém než migrace z Asie nebo Afriky. To je dáno evropskou legislativou.)

   Vymazat
  8. Jan Kopecký20. listopadu 2016 19:42
   „No nevím, zda si ty "diskrepance" vůbec v úplnosti dokážeme představit?“
   Pane Kopecký, netrapte se tím. Myslíte, že tvůrci EU, si uměli představit dnešní stav? Ale abych neutekl z odpovědi. Domnívám se, že pro stabilitu nějakého útvaru, je třeba politická shoda všech účastníků o směřování. Budou-li „diskrepance“ malé, že bude ve schopnostech politických představitelů jejich dopad nějak kompenzovat a občanům to přijatelně vysvětlovat, bude útvar stabilní.
   „- Co třeba postavení katolické církve v Polsku?“
   Nevím přesně, co tím myslíte. Pokud tím myslíte nějaké privilegování katolické církve, tak se obávám, že to brzy začne být oříšek u nás. A to na rozdíl od Poláků, je u nás katolíků málo.
   „- Nejvýznamnějšími sousedy V4 zůstanou v každém případě Německo a Rusko. Jaké jsou šance levice v obou těchto klíčových zemích?“
   Já ve svých příspěvcích horuji pro společenství středoevropských států, které by v mezích možností, byly rovnocennými partnery jak Německu, tak Rusku. K Vaší otázce nevidím důvod. Vždyť příkladně s Francií, máme také neměnné vztahy, ať tam úřaduje Hollande, nebo Sarkozy.
   atd. … P.K.

   Vymazat
  9. Souhlasím - s tím dodatkem, že otázka vztahu k Německu a Rusku bude alfou a omegou jakéhokoli případného pokusu o podobnou integraci (koalici). Nežijeme v Utahu...

   Katolickou církev zmiňuji z toho prostého důvodu, že ji považuji za úhlavního nepřítele občanských (republikánských) principů. Její antikomunismus (Solidarność) byl a je jenom fragmentem jejího zásadního traumatu, kterým zůstává Francouzská revoluce.

   Vymazat
  10. Anonymní20. listopadu 2016 20:23
   „Medicina to určitě není, protitlak ano.“
   Právě, že mi to nepřijde jako protitlak, ale „více stejného“. Jelikož ta iniciativa je v přípravě, nemá význam se přít o nějaké detaily.

   „Migraci nelze zabránit, lze ji ale výrazně omezit a kontrolovat. VŠECHNY evropské vlády o to budou usilovat a de facto už usilují, jen to některé do světa vytrubují více, jiné méně.“
   Nevím, jestli se k Vám doneslo, že tato tzv. migrace, je uskutečňovaný plán rozvratu evropských států. Migrace neprobíhá samovolně, ale jsou využívání nespokojení lidé všude ve světě, kterým je v Evropě slibován bezplatný příjem a bydlení na úrovni. Pokud po zaplacení cesty mafiánům (netrestatelní, čili pro koho asi pracují?) skončí v moři, evropská záchranná služba Frontex je vyloví a bezpečně převeze do Evropy. To je asi to, co evropské vlády (samozřejmě jsou do plánu zapojeny) do světa moc nevytrubují.

   „(Mimochodem: pro leckterou zemi představují Rumuni nebo Bulhaři závažnější a trvalejší problém než migrace z Asie nebo Afriky. To je dáno evropskou legislativou.)“
   Možná ten problém není „závažnější a trvalejší“, ale pouze více mediálně probíraný. A jak říkáte, podstatné je uvědomit si, nakolik ten humbuk slouží odvedení pozornosti od důležitějších věcí, např. od plánovaného rozvratu evropských států. P.K..

   Vymazat
  11. Jan Kopecký20. listopadu 2016 20:42
   Souhlasím s Vaším chápáním Ruska a Německa. Ta otázka vztahu k Německu a Rusku, byla zásadní vždy, je v současnosti a samozřejmě by byla i v případě jiného řešení středoevropského prostoru. Jenom si myslím, že bychom neměli uvažovat v intencích, pod čí křídla se složíme, ale pracovat na tom, abychom se jim stali partnerem k jednání. Nejsme zanedbatelní, máme podobné zájmy ve vztahu k uvedeným mocnostem, ale velkým handicapem, nám je jazyková roztříštěnost.:-(

   Také si uvědomuji, že katolická církev není pronárodní, ale vatikánská. P.K

   Vymazat
  12. (20:57 P.K.)
   Migrace neprobíhá samovolně.
   Teorie "uskutečňovaného plánu" se mi "donesla".
   - Jakožto "Kalergiho plán" je to záležitost, která dokáže zaujmout paranoidní idioty nebo ustrašené jedince. - Jakožto "business plan" funguje obchod s "uprchlíky" stejně úspěšně jako obchod se zbraněmi, drogami nebo lidskými orgány - či s bankovními "deriváty".

   Vymazat
  13. (20:57)
   Je mi líto, na plány v té podobě, jak se šíří internetem, nevěřím. Rozumím sice tomu, že lidé prahnou po "vysvětlení". Logika kapitalismu ale není logikou živé lidské bytosti. To, co si dnes lidé tak vzrušeně po internetu sdělují je - bohužel - na úrovni článků v někdejším čtrnáctideníku "Völkischer Beobachter". Doba se zrychlila.

   Vymazat
  14. (21:14 P.K.)
   Obávám se, že to bylo ještě něco víc než jazyková roztříštěnost, co stálo za převažující lhostejností středoevropských zemí k osudu Jugoslávie. Pravda, to ještě dozníval "listopadový" optimismus.....

   Vymazat
  15. Jan Kopecký20. listopadu 2016 21:16
   Pane Kopecký, souhlasím, že obchod s „uprchlíky“ funguje úspěšně. Nevím, jak si „neustrašení jedinci“ vysvětlují, že tento obchod probíhá již rok, či více, bez jakéhokoliv utajení, přímo na očích všech tajných služeb, Frontexu, či jiných ochránců hranic, že vlády evropských států vítají příchozí a potlačují jakékoliv protesty evropanů, proti jejich usídlování. Že tyto vlády také potlačují jakékoliv zmínky o problémech s nimi, či dokonce o jejich zločinnosti.
   Já souhlasím s vysvětlením, že tato dlouhodobá beztrestnost a tolerance tohoto zjevného porušování evropských zákonů a zvyklostí, je dána a koordinována vyšším řízením. Máte-li mě kvůli tomu za paranoidního idiota, nebo ustrašeného jedince, já Vás naopak považuji za jim, užitečného idiota.
   Anonymní20. listopadu 2016 21:28
   Souhlasím s Vámi pouze v tom, že, doba se zrychlila. Takže jsem přesvědčen, že se Vám brzy konspirace změní na informaci. P.K.

   Vymazat
  16. Jan Kopecký20. listopadu 2016 21:35
   Jistě, každá událost má širší souvislosti geografické, či historické, než abychom to všechno znali, nebo na několika řádcích vyjádřili.
   Domnívám se, že na rozbití Jugoslávie jsme spolupracovali proto, že jsme se dostali „pod křídla“ západu a po letech komunismu, jsme na to byli hrdí a poslušně prováděli jejich politiku. Proto se mi jeví, že bychom neměli být pod křídly nikoho, ale emancipovat se a vytvořit svébytnou střední Evropu. Třeba, při nejhorším, pro začátek, alespoň v rámci EU. P.K.

   Vymazat
  17. (23:08 P.K.)
   Já Vás osobně nehodnotím ani nikam neřadím.
   A na "my" a "oni" nehraju. To přenechám těm, kdo jsou o své pravdě skálopevně přesvědčeni.
   (23:23)
   Mluvte laskavě sám za sebe! Nevím jak Vy, já se pod křídla Západu nedostal. A pokud Vám to náhodou uniklo, chci Vám připomenout, že tento web spoluprovozuje člověk, který - podobně jako já - Vaše emancipační rady nemá zapotřebí.
   -- http://www.novarepublika.cz/2014/04/jak-ceska-vlada-jednala-o-bombardovani.html

   Vymazat
  18. Jan Kopecký20. listopadu 2016 23:40
   „Mluvte laskavě sám za sebe! Nevím jak Vy, já se pod křídla Západu nedostal.“
   Pane Kopecký, přijímám, že jste se nedostal pod křídla západu, dokonce jsem ochoten i věřit, že jste ani poslušně neprováděl jejich politiku. Doufal jsem, že je zřejmé, že je řeč o našem establišmentu.
   Za sebe musím říct, že jakožto nekomunista, jsem byl rád, že jsme se dostali do sféry západu a byl jsem hrdý na Václava Havla, kterého jsem znal z vysílání Svobodné Evropy, nebo Hlasu Ameriky. Chvíli trvalo, než jsem prozřel, že jsme se dostali z bláta do louže.
   Samozřejmě nechci poučovat provozovatele tohoto portálu o situaci v Jugoslávii. S tím tématem jste vyrukoval Vy, já jsem jen odpovídal. Když už jsme u toho portálu, tak musí říci, že si pana Davida vážím a své reakce na články sem nedávám proto, abych ho přivzdělal. Když se objeví v diskusi nějaká nesoudnost (podle mého názoru), tak na to reaguji, aby nějaký čtenář tu nesoudnost nepovažoval za pravdu. P.K.

   Vymazat
 5. PANE HOSEK porad nevim kdo jsou ti mocni elitari prosim muzete vyjmenovat a ne jenom o nich mluvit
  ZARATHUSTRA

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ti kdo vlastní základní zdroje života
   a je to velice správná otázka
   ptáte se kdo vlastní Vás
   dostupná spotřeba za naučené peníze
   dostupná zábava od soukromé autoopravny
   po návštěvu koncertu
   tuto otázku do mozku člověka nevpouští
   sem tam o tom lidé začnou uvažovat
   když dostanou povolávák v totálním nasazení
   ale to je už pozdě

   Vymazat
  2. Nechodi ti mocni Elitari jako modelky na vystavach, navic se neustale meni , ubyvaji a pribyvaji s potrebou...

   Vymazat
 6. Zvolením Trumpa prezidentem Spojených států zřejmě začal jejich postupný rozpad, který má být podobný rozpadu SSSR. Část vládní elity, úřadů a armády zachvacuje nejistota a panika, rozšiřující se do finančních a hospodářských kruhů, a mezi občany . Objevily se požadavky na odtržení a osamostatnění některých států unie, nepokoje v ulicích, apod.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. https://cz.sputniknews.com/svet/201611204162011-zastanci-odtrzeni-Kalifornie-USA-otevreni-velvyslanectvi-Rusko/

   Vymazat
  2. (19:42)
   1) To je hodně předčasná úvaha.
   2) Není-li předčasná, dává to nějaký důvod k optimismu? Představujete si snad "rozpad USA" podobně jako rozdělení Československa?

   Vymazat
  3. tyhle informace doporučuji brát jako
   OHLAŠOVÁNÍ
   tak jako Vám natočili Matrix,tak jako
   Vám sdělili že Svěrák dostal Oscara,
   tak jako Vám v kanalizaci řeknou,že jeden
   jediný Turek není Terorista,ale
   Protiislámský bojovník
   prostě informačního matrice:
   oznamování
   pouze se raději,při vší úctě,nedomnívejte,
   že ta informace - počin - je vytvořený
   kvůli Vám a pro Vás.Všichni Elitové a Elitky si nemohou pořád dokola všichni mezi sebou
   meilovat a telefonovat co a jak :)
   a ten sedmimiliardový zbytek má k dispozici buď volby,nebo práci,například na plantážích :)nebo nepřekáží a Elitkové i pastevec sobů
   mají od sebe navzájem pokoj.Dočasně.

   Vymazat
 7. ...slovni prujem vo nicem, typicky dnesni oficialni media , co vedi vse a nejlip az 100 let dopredu..Ale az ted...
  Dnes je treba mit ucho na zemi , poslouchat ty neslysitelny Tam-Tamy, a kdyz elity Ohluchliy Nadutosti a Bilion-dolarovovou Aroganci ,tak je seknul Trump rovnou do vazu...
  To cumeli a ze soku se jen tak Neproberou...
  Ale spise se sekli Sami , kdyz nevideli zacatek jejich konce.
  Pisu jinde o tom, ze Trump bude mit Obrovske potize najit schopne lidi do sve vlady , ponevadz system uz dlouho nedovoluje schopnym Vubec PROMLUVIT , natoz je vzit do spoluvlady...
  A nebo cokoliv jineho !!!
  A ted , kde je vzit a nekrast...
  Srovnej s tim kolik jich ma Putin na caste vymeny, na vyzkouseni ,aby je potom umistoval tam , kde budou nejvice efektivni...

  OdpovědětVymazat
 8. 18:29: Mil. Povolný: Němečtí vojáci měli na páscích napsáno: Got mit uns - Bůh s námi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tím ovšem nepřísahali ale modlili se aby přežili. Přísahali vůdci, který se málo modlil. Jinak je lépe komenty "připnout do vlákna". Náhodně jsem ten Váš našel "brouzdáním" diskuzí. Dělá se to tak, že kliknete napřed pod článkem na který chcete reagovat na "odpovědět" a psát do nově vznilého rámečku. Někdy je těch reakcí hodně a proto ono "odpovědět" je pod čarou poslední reakce.

   Vymazat
  2. Nam se spise hodi jine jejich heslo. Es konder Tag.
   NAS DEN PRIJDE.

   Vymazat
 9. Oprava: mělo být napsáno 18:26 Mil. Povolný.

  OdpovědětVymazat
 10. Kdež jest Nick Honolulu?: Nějak vždy chybí, když se říká, že jeho orel nebude tak vysoko létat jak to hlásá on.

  OdpovědětVymazat