Reklama

úterý 13. prosince 2016

Německo je přeborník v neplacení reparací aneb Reparační nárok republiky stále aktuální

Ogňan Tuleškov
13. 12. 2016   ČeskéNárodníListy

V mezinárodním právu platí zásada, že agresor je povinen své oběti nahradit škody, které jí agresí vznikly. Jde o materiální škody, poněvadž miliony životů žádný poražený stát nemůže odškodnit. Tyto škody jsou nevyčíslitelné. Život každého člověka je jedinečný a nenahraditelný penězi, či jakýmkoliv jiným plněním.


Z uvedené zásady vycházejí všechny smlouvy o reparacích. Německo, které vyvolalo první světovou válku, již poměrně brzy po jejím skončení, přestalo platit reparace.

Po druhé světové válce, přestože ji dříve opět vyvolalo, zaplatilo na reparacích jen zlomek toho, co podle rozhodnutí vítězných spojenců mělo zaplatit. Lidských obětí si tato válka vyžádala více než 50 milionů

Jsou státy, které však s tímto postupem Německa nesouhlasí. Řecko již dávno bojuje za to, aby Němci jim nahradili válečné škody. Dokonce si dovoluje na Německu zvlášť požadovat, aby jim zaplatilo za ukradená a zničená umělecká díla, z nichž některá mají snad až nevyčíslitelnou hodnotu. Německo to i ono odmítá. Řekové však prohlásili, že udělají vše pro to, aby reparace Němci zaplatili. Pokud nepomohou diplomatické prostředky, jsou odhodláni své požadavky na Německu vymáhat soudní cestou.Zatím jen několikrát o reparace se přihlásili Poláci. Naposled to bylo někdy v srpnu letošního roku. Též jejich reparační nároky Německo odmítá.

Existují i další státy, které se nesměle hlásí o náhradu válečných škod. Slyšíme např. z úst jednoho představitele dalšího státu, který říká, že v Evropě jsou dokonce ještě státy, které neplatí reparace. I toto prohlášení vyžaduje v současné době hodně odvahy.

Proč? V nepříliš dávné době Michael Roth, náměstek ministra zahraničních věcí SRN, řekl: „Klasický princip nevměšování se do vnitřních záležitostí jiných zemí v EU výslovně neplatí! (…) Jako největšímu členskému státu EU náleží Německu vůdčí role, i jestli si to přejeme nebo nepřejeme. Tuto úlohu musíme přijmout.“ (13http://www.klaus.cz/clanky/3942, euportal.cz)

A tak Němci dodnes nezaplatili stovky miliard korun, biliony na reparacích oprávněným státům. A nehodlají tak učinit. Jejich představitelé se vytáčejí, odmítají a neplatí a neplatí. Německo hraje v Evropě, jak uvedl M. Roth, fakticky vůdčí roli. Ta jde tak daleko, že Evropská lidová strana, nejsilnější poslanecký celek v Evropském parlamentu je zřejmě jen prodlouženou rukou Německa, v současnosti A. Merkelové. To je vidět i na germanofilní a sudetofilní politice nejen tzv. KDU, ale dokonce i sobotkovské části ČSSD. O navázání schwarzenbergské TOP 09 a ODS, pod vedením p. Fialy, který již v 90. letech minulého století pomáhal razit cestu O. Habsburgovi a B. Posseltovi, na uvedenou vůdčí roli Německa, nelze pochybovat.

Kdysi jsem četl zajímavé pojednání o vlastnostech Němců. Autor textu zdůraznil, že tou špatnou stránkou jejich povahy je, že i v těch nejdůležitějších svých postupech často neznají potřebnou míru. Přepískanou to. A do této situace se dostali i v současnosti.

Již dříve jsme odmítali vedoucí úlohu strany. Dnes je naší povinností odmítnout i vůdčí roli Německa v Evropě. Ale nejen to. Musíme se zříci i služeb ústavních činitelů, kteří nás vedou do německého chomoutu, ať již jde o protektorát nebo 17. zemi SRN.

Nové národní elity pak jistě podniknou kroky, které povedou k tomu, že Německo nám zaplatí dlužné reparace v plném rozsahu. A nejen to! Budeme také muset nově upravit smlouvy s Německem, které nás uvádí do nerovnoprávného postavení. Ve vztahu s Německem musíme v plném rozsahu uplatňovat mezinárodně právní princip reciprocity.

Uvedu jeden příklad. Německá menšina u nás má výsadní postavení. Dostává peníze nejen z našeho rozpočtu, ale také jí plynou značné finanční částky z německého velvyslanectví v Praze, z rozpočtu ministerstva zahraničí, vnitra SRN i od zvláštních německých subjektů, podporujících němectví v Evropě. Otázkou je i loajalita německé menšiny v ČR. Přesto Zemské shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku před několika lety zasedalo na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, snad dokonce v Hodovní síni. Účet jim předložený zněl na 100 tisíc korun. Takové peníze mnohé české vlastenecké organizace nemohou vynaložit ani na celý rok, poněvadž je nemají.

Čechů v Německu je více než Němců v ČR. Přesto však jim SRN nepřiznává menšinový statut. Němci si na národnostní menšiny udělali zvláštní zákon. My jedno z jeho kritérií nesplňujeme. Ovšem zákon vůbec nevzal v úvahu germanizační úsilí císařského, republikánského a nacistického Německa. Vše, co nebylo německé, tálo. Bylo těžké se v těchto podmínkách hlásit k jiné národnosti než Německé. Pokud si dobře pamatuji, tak někteří předkové kancléřsky A, Merkelové byli Poláky. Společenská atmosféra, v níž v Německu žili, je navedla k „dobrovolné“ germanizaci. A dnes paní Merkelová se zapisuje do dějin i velkými zvláštnostmi. Když byla v roce 2012 na krátké návštěvě ČR, „doporučila“ P. Nečasovi, aby jeho vláda už konečně zahájila přímá jednání s představiteli tzv. sudetských Němců. A tak se i stalo. Sobotka i Bělobrádek, nemluvím již ani o D. Hermanovi a K. Schwarzenbergovi, se mohou přetrhnout.

Za uvedené situace nám nezbývá nic jiného než vypsat referendum o setrvání či vystoupení z EU. Odejít z ní a usilovat o vytvoření společenství rovnoprávných, suverénních národních států, spolupracujících v těch oblastech a v takovém rozsahu, jež si sami z vlastní vůle stanoví. Jen tak se zbavíme vůdčí role Německa v Evropě.
Dr. O. Tuleškov
Reparační nárok republiky stále aktuální

Jiří Jaroš Nickelli
13.12.2016  ČNL

Jak to správně analyzuje ústavní expert, vynikající znalec ústavního i mezinárodního práva,emeritní profesor Karlovy univrzity, JUDr.Václav Pavlíček,CSc., nároky České republiky na válečné reparace vůči Německu stále trvají.

Tyto válečné reparace dosahují v dnešní měně několika bilionů korun. Na tyto válečné reparace nemají nárok pouze Řekové, jakýžto dojem vyvolávají média. Na tyto válečné reparace má nárok rovněž Česká republika. Okupace protektorátu III. reichem napáchala ČSR značné lidské i materiální škody. Zatímco lidské škody jsou nenahraditelné - ztracené vzácné životy těch, co položili životy za republiku,nahradit nelze - materiální škody do jisté míry nahradit lze, i když samozřejmě nikdy úplně.

Válečné reparace Německa okupovaným zemím byly řešeny již na konferenci velmocí v Postupimi a následně tzv. Pařížskou reparační dohodou, jejímž signatářem byla od roku 1945 i ČSR - a tyto nároky přešly i na jejího právního nástupce Českou republiku. (A pokud považujeme dnešní Slovensko i za právního nástupníka ČSR, bez ohledu na poražený tzv."Slovenský štát" Tisův, pak i na ni.)

Socialistický stát se choval k vlastním nárokům na válečné reparace liknavě, ovšem neustupoval od nich. Došlo k několika jednáním se západním Německem,které slibovalo zaplacení poté, co dojde ke "sjednocení obou německých států" (!). Určitou vinu na neplacení repalací měla i vstřícnost socialistické republiky k nově nastolené smířlivé "Ostpolitice" kancléře Willyho Brandta, který ovšem vykročil vstřícně k Polákům, a Čechy mlčky ponechával stále atakům sudetů. Tak jako socialistický stát projevil hrubou nedbalost ke trestání zběhlých nacistických zlosynů, řádících v protektorátu, projevil i liknavost k placení reparací.

Ovšem totální ránu nárokům republiky na reparace dala katastrofální politika popřevratové Havlovy vlády s ministrem zahraničí Dienstbierem starším. Ti totálně selhali v tzv. "jednání 4+2", a nároky české reparace vůbec nevznesli! Další ministři zahraničí, zjevně oslepeni sebezáhubnou havlopolitikou v té věci, samozřejmě otrocky přikývli na "věčné mlčení" v této kruciální otázce česko-německých vztahů. Tento lokajský postup naší "nepolitiky reparací" vyvrcholil za ministra občana knížete, předtím kancléře presidenta Havla. Občan kníže naprosto nepřipouštěl byť jen nastolování otázky válečných reparací Německa, aniž věc podrobil mezinárodně právní analýze,a přes varování našich právních kapacit, jako je například uvedený profesor Pavlíček. Současná Sobotkova vláda pokračuje v této ostudné nepolitice reparací, a tím završuje řadů svých osudných chyb vůči republice a vůči českému národu.

Argumenty typu mávání tzv. Česko-německou deklarací, která prý neumožňuje vznášet naše reparační nároky, jsou zcela liché, zavadějící a doslova bludné. Deklarace je aktem politické shody a nemá žádná právní ustanovení ani sankce. Proto nevymezuje ani nezastavuje žádné právní nároky stran.

Ovšem je tu velký rozdíl mezi německou a českou stranou - a sem spadají i tzv. "nároky sudetských Němců" na odškodnění. Zatímco alias sudetští landsmani hlučně ryčí na všech mediálních troubách a jednáních o svch nárocích. O českých nárocích panuje na obou stranách hluboké mlčení, "silencium magnum". A Sobotkova vláda i s ministrem Hermanem a vicepremiérem Bělobrádkem přispívají lvím podílem k tomuto neblahému stavu, a to nejen mlžením adminisrativy pana premiéra, ale i vyslovenými nepravdami ministra Hermana o poválečném odsunu a údajných škodách na majetku odsunutých. Pan ministr Herman buďto znění dekretů ignoruje, anebo musíme předpokládat, že o jejich znění lže. Znění dekretů je opakem tvrzení pana Hermana o nich. Opět je nutno zdůraznit,že Hermanovy nepravdy o dekretech jako výrazů jakési "etnické čistky, dokonce pod optikou Moskvy"(!) nemají absolutně žádné opodstatnění jak ve znění dekretů samých, tak i v jejich naplňování. Poukaz na některé excesy v té věci nehraje vůbec roli, neboť tyto excesy byly zákonitým následkem poválečného chaosu a německého řádění v celé Evropě - a například takové Alsasko-Lotrinsko by si o excesech mohlo povědět své. To konstatoval i W.S.Churchill a odhadl dobu excesů na několik měsíců po válce. Alias sudetští Němci nemají vůbec žádné právní ani morální nároky na odškodnění.

Nikoli absolutně všichni českoslovenští Němci, ale jejich milionová drtivá většína, spáchali zločin vlastizrady a velezrady proti ČSR a jen mizivá menšina byla k ČSR loajální a minimum slušných čs. Němců bojovalo za republiku či trpělo nacismem. A tito loajální Němci byli podle těchže Hermanem nepravdivě napadaných dekretů osvobozeni od jakýkoli sankcí, byli jim navráceno občanství se všemi právy občanů ČSR!

(Roku 1938 v "Sudetech" hlasovalo pro Hitlera 2, 464.681 čs. Němců! Jeden milion 162. 617 sudetů dostalo Hitlerův metál za zločin odtržení čs.pohraničí. Roku 1945 bylo cca 200.000 čs.Němců uznáno loajálními občany ČSR.Údaj o hlasování viz "Komu sluší omluva",Erika 1992,43.)

Dnes Sobotkova vláda pokládá všechny, zejména odsunuté čs. Němce alias landsmany, za jakési "naše spojence", a odmítá vznášet naše reparační nároky na zaplacení nesmírných válečných škod způsobených III.reichem na našem území a též zavlečením 650 tisíců mladých Ćechů na otrocké práce do Německa.

Dále dostatečně neuznává pozůstalé po obětech nacismu včetně řádění alias sudetských Němců. V republice jsou tisíce pozůstalých po obětech říšských i čs. Němců a jim se nikdy nedostalo ani uznání zásluh těchto obětí, naopak se jim dostalo i odsudku ministryně Parkanové, že prý oni "nebojovali se zbraní v ruce" což je v řadě případů nejen nesmysl,ale i nepravda.

Neustále upřednostňování utrpení odsunutých Němců koresponduje s neustálým utajováním utrpení zavražděných, vězněných a odvlečených Čechů (Moravanů, Slezanů, Židů, Romů) ČSR, a to i v závěrečném období války. Je nutno zde připomenout, že válka neskončila 8. května absolutním mírem v osvobozené ČSR, ale že stále působily jednotky wehrwolfů a zabíjely mnoho Čechů, působily sabotáže, jako v Ústí nad Labem,a proto též vznikaly různé represivní akce proti zbylým Němcům. Toto vše se neustále utajuje a v mnoha případech (Dobronín, Postoloprty atd.) selhává se strany landsmanů.

Nároky republiky na válečné reparace Německa tudíž trvají a jsou nezrušitelné. A žádná vláda, ať je německá nebo česká, je nemůže jen tak smetat se stolu.

Proto taková naše vláda,která odmítá naše nároky vůči Německu, je pro občany republiky, kteří mají na zřeteli právo republiky, nevolitelná a nepřijatelná. Takovou vládu a takové politické strany, které mlží, zatracují a znevažují nároky Česka na reparace, je nutno odstranit volbami a nastolit takovou vládu, která bude tyto nároky hájit a žádat.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
autor je pozůstalý po oběti gestapa a příbuzný obětí Osvětimi

40 komentářů :

 1. Tak tohle jsem už mnohokrát četl nebo slyšel: Němci jsou nejlepší, je to vyspělá rasa.Za všechny těžkosti, které je potkaly, jsou odpovědní Židé. Hlásal to jeden myslitel ve dvacátém století. Jeho myšlenky uvedené v život zaplatily milióny lidí životem. Nejstrašnější válka v dějinách. Divím se redakci Nové republiky, že jí to nevadí.
  Jan Makovička

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale oni jsou opravdu nejlepší.Jejich současná Velkoněmecká říše ovládá celou Evropu.A my jsme jejich kolonie,kde rabují a rabují!Nízké platy otroků,žrádlo pro psy dávané otrokům.....holt ten bohatě prostřený stůl Germánům musí zůstat!Proto ty rozdíly v platech ve VW a ve Škoda,v Kauflandu,Liedlu......Ostudné,ponižující"!

   zločas

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Anonymní13. prosince 2016 17:21
   To co dokázali Němci po prohrané I.SV, vytvořit z rozbitého Německa, má snad obdobu jenom v tom, co dokázal Stalin vytvořit po II.SV z rozbitého Ruska. K oběma, se okolní svět choval nepřátelsky.
   Mám dojem, že obě tyto velkolepé výstavby státu, mají jedno společné. Vlastní měnu.
   I současný rozvrat světa, má jedno společné. Centrální banky všech států, jsou v soukromých rukou. P.K.

   Smazat
  4. Autor článku a i čtenáři by si měli shlédnout dokument TGSNT. Pak by možná německé reparace a spoustu věcí viděli jinak.

   Smazat
  5. Ty jeden TGSNT - ty bys měl povinně navštívit Osvětim!

   Smazat
  6. 17:00 - to bude asi tím že je to pravda. Každý kdo studuje hudby, literatury, chemie, matematiky, vynálezů, nebo fyziky nemůže uniknout úžasu z množství německých jmen na seznamu. Němci tvrdě pracují, jsou produktivní, energičtí, stateční bojovníci a nade vše, velmi tvořiví. Němci celá staletí nepředstavovali pouze to nejlepší z celé naší rasy, ale byli v každém ohledu klíčovým elementem veškerého lidského rozvoje. Proč potom Německo, mohli byste se zeptat, mělo zpoždění za Francií, španělskem a Anglií v získávání kolonií a založení svého impéria? Odpověď leží v jeho Achillovy paty. Žádný národ nemůže přežít pokud je vnitřně rozdělen. A žádný jiný národ netrpěl tolika rozkoly a vnitřními spory jako právě Němci. Od dob Římanů, přes vládu Karla Velikého a po další staletí bylo Německo rozdělené na malé knížectví a království. Snad od dob pádu Babylonu nebyl nikdo tak napadení židovskými parazity jako malé knížectví v Německu. Na ně se Žid upevnil a skrze jejich vládců - půjčující jim peníze, zkazil jejich morálku a podnítil války.
   V 16. století se stále více projevovalo, že Německo se stává novou mocí v srdci Evropy a pokud ho nechají tak díky svým lidem, řemeslu a technologii jako byl např. knihtisk, brzy ovládne Evropu. Pokud existuje něco co Židé nechtějí a nemíní tolerovat, je to fakt, že by se bílí lidé jako Němci sjednotili a ovládali světovou politiku. Asi v této době začali Židé propagovat to co je v pozdější historii známé jako "Velká Schizma." Židé zorganizovali protestantskou reformaci a s ní i bratrovraždy neslýchaných rozměrů. Židé kteří křesťanství vytvořili, a pak ho 1500 let skrze hierarchii římskokatolické církve ovládali, církev zkazili do takové míry, až byl průměrný "Věřící" zcela znechucený výstřelky církevních prelátů a připravený povstat. Pak Židé vždy přivedli loutku, pokaždé jinou, která měla vést povstání proti církvi, která se tak měla již podruhé rozpadnout, tentokrát od Německa a Švédska přes Francii po Anglii. Po asi století tlení tyto nepokoje propukly do ohnivé bitvy Němců proti Němcům. Dnes to nazýváme třicetiletou válkou v letech 1618 až 1648. Po skončení tento tragický rozkol zanechal Německo rozpadlé a krvácející, 5/6 majetku bylo zničeného a 1/3 obyvatel zabita. Když toto vraždění nakonec ukončil vestfálský mír, jehož znění nenapsali Němci, ale okolní vnější síly, které nechtěly vidět sjednocené Německo, zůstalo rozdělené na 300 knížectví, tedy mnohem více než tomu bylo před válkou. Tato krvavá a odporná zkušenost sebedestrukce vrátila Němce možná až 300 let zpět co se týče vývoje jejich státnosti a stála je světové vůdcovství. Taková byla situace v Německu až do příchodu Bismarcka, který německé státy sjednotil ale rozpoutal válku proti Němcům v Rakousku, jejichž i v bitvě u Hradci Králové v roce 1866 porazil. Tato bitva a vítězná válka proti Francii v roce 1870 sjednotila německé státy pod vedením Pruska, a Bismarck korunoval krále Wilhelma I. za hlavu německé říše.
   Německo bylo opět na cestě ke sjednocení a světovému vedení i když bez Němců z Rakouska. Navzdory času který Německo ztratilo zatímco jiné velké evropské národy získávaly kolonie, bylo Německo najednou světovou mocí s níž bylo třeba počítat a neúprosně se stávalo nejsilnějším národem Evropy i její vládcem. Navzdory nesmírné cti připisované Bismarkovi za sjednocení Německa nikdy nepřišel na povrch s řešením židovského problému, a tak židovská moc i vliv zůstali v Německu nekontrolovanými, bez dohledu. No i tak se síla a produktivita Němců stala zřejmou, a pokud je něco co Židé nechtějí, tak je to skutečnost aby se kvalita vrozená německé krvi ujali vůdcovství nad naší rasou. Proto to byli opět Židé, kdo vyvolal v Evropě první světovou válku.

   Smazat
  7. K 17:00. Poněkud nekritické okouzlení. Němci mají nízkou tvořivost a nedokáži moc kriticky myslet. Jejich zdánlivou výhodou je poslušnost (která je vykreslována jako disciplína), kterou opěvují jejich páni, kteří je pasou a mohou z nich snadno udělat nemyslící armádu. Teď to taky zvládnou a poslušně zavádějí na pokyn mocných (spíše nemocných) Evropský chalífát. Zatím působí po celou dobu své historie v Evropě katastrofu za katastrofou.
   Pokud chcete opravdu porozumět německé mentalitě, tak si přečtěte Pikovou dámu od Puškina, kde je hlavní postava Herman, který dokonale vykresluje jak Němci myslí a jak to vede do katastrofy. Puškin byl geniální a zakódoval v vyšších smyslových rovinách do tvorby různá poselství, která dokáží rozklíčovat až někteří současníci. Snad Němci neskončí jako hrdina Herman, ale zatím k tomu vše spěje.

   Smazat
 2. Á,vlastizrádci tady mají rojení!A MUDr.Davidovi se to velmi líbí!Hlavně neříkat fakta a pravdu o cikánech(nebo Romech p.Davida).napsat,kdy sem do Čech přitáhli,nebo co nás již bilionů stáli,to se nesmí,to je nekorektní!Ach Davide,Davide,ztratil jsi zcela důvěryhodnost!A můžeš mazat.

  zločas(Dubče znalý)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tvůj rasistický povzdech je Dr. Davidovi jen bzučením mouchy v uchu.

   Smazat
  2. 5:40 - Vy Putinovi agenti (včetně filipa, zemana, klause, olezlého davida, vyvadila, bašty, kotrby, petránka, krejčíka a imigranta pitomia) a čecháčkovští sockovští a trolovští hňupi se poznáte podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Agentky ještě navíc podle inkontinetní širokorozchodné p-dele. Kdy už konečně začnete prchat do ráje SSSR, co ?

   Smazat
 3. Pro: Anonymní 13. prosince 2016 15:42
  Pro: Anonymní 13. prosince 2016 16:12
  K těmto výblitkům se nemá vůbec žádnou cenu vyjádřovat. Naprostá neznalost, nebo překrucování historie. Již jenom věta o tom, jak Rusové si vytvořili sféru vlivu ve východní Evropě, hovoří o tom, že pisatel vědomě lže. O sférách vlivu bylo rozhodnuto v Jaltě za účasti Roosvelta, Churchila a Stalina. Podobně věta jak nás osvobodil Patton. No to NÁS se týkalo asi 80 km od hranic po Plzeň. Prostě a jednoduše výblitek, stejný jak v další tapetě, jak válku vyvolali Židé. Ne nacisté, ale Židé mohli za vše. Kristepane, co to je vola co zde tapetuje podobné články.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:22-jste naivní prosťáček,kterého dobře tahají za nos....

   Smazat
  2. Ne, 17:22 má pravdu a vy jste rasistický ubožák!

   Smazat
  3. 5:41 - nevím kdo je jaký ubožk, ale jedno je jistý - že chlastoslovanské barbarské Rusácko, s jeho pátými kolonami užgryndaných, podlézavých, vlastizrádných a neproduktivních azbuckých čechomužiků, frankomužiků a balkánomužiků, musí být i s pomocí Číny zlikvidováno (demontováno) v zájmu světové civilizace ...

   Smazat
  4. oprava: ubožák

   Smazat
  5. Opět tu v 7:10 vyhřezl v plné své nahotě imbecilní lumpenkavárenský rasismus, nenávist, nepochopení světa a homosexuální exhibice a la Janda, Halík, Herman a Zadolárek.

   Smazat
  6. 11:42 - ono je pro nás normální občany opravdu těžké zkusit pochopi "svět" v němž dominuje užgrundaná chlastoslovanská lůza:)

   Smazat
 4. Pošlete ten článek Hermanovi, sudeťáckému exponentovi.

  OdpovědětSmazat
 5. Nečetl jsem ten dlouhý článek celý a podrobně. Vím jedno. Komunistický režim ČSSR se s NSR poválečně vypořádal mezistátní dohodou s tím, že už nebude mít žádné finanční(reparační) požadavky a tím byla i vyřešena otázka vypořádání se se sudetskými Němci(stalo li se tak nebo ne je problém Němců samých), kteří měli byli odškodněni německou vládou!!! S touto dohodou souhlasil i tehdejší představitel Bavorska pan Straus, se kterým se setkal v Německu i prezident Husák, který jednal o této smlouvě se všemi německými špičkami. My na základě této mezistátní dohody již nemáme právo cokoli od Němců vyžadovat a Sudeťáci, které odškodnila na základě této dohody Německá vláda by už konečně měli držet ústa. M.Radikowski

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či doubravovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské KSČ metastázoval do postkomunistických falešných a bezduchých oposmluvních Klauzemanových prognosťáckých a estébáckých partají a partajiček (ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, VV, ANO, SPOZ, ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOSRÁCIE, Kastrovaný LEV 21 atd.), které vůči totalitou postiženým, mozku zbaveným voličům nadále uplatňují tradiční "vedoucí úlohu strany" - jen ve zdánlivě pestřejší podobě – podle estébáckého hesla: „Rozděl a panuj !“ Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.

   Smazat
  2. No to je nový neotřelý pohled na historii, se kterým jsem se dosud nesetkal. Prosím, jaké národnosti a přesvědčení jste? V jakém prostředí se pohybujete? Ne, že bych o vaši odpověď až tak stál, ale váš pohled je opravdu unikátní i když k mému příspěvku asi až tak nepatří. M.Radikowski

   Smazat
  3. 18:44 - co psal náš Otec Vlasti v roce 1848 do Frankfurtu mimo jiné? Cituju:

   "Víte, pánové, která mocnost drží veškeren veliký východ našeho dílu světa; víte, že tato mocnost, již nyní vzrostší u velikost ohromnou, sama ze sebe a v sobě každého desítiletí větší měrou se sílí a vzmáhá, nežli to díti se může v zemích západních; že jsouc ve středu svém nepřístupna skoro každému outoku, stala se již dávno nebezpečnou svým sousedům; i ačkoli majíc také na půlnoci bránu otevřenou, že vždy přece, přirozeným vedena pudem, zvláště na jih rozšiřovati se hledí a hleděti bude; že každý krok, kterýž by na této cestě dále ještě učinila kupředu, hrozí během čím dále tím rychlejším zploditi a založiti universální monarchii, tj. nepřehledné i nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já, Slovan tělem i duší, pro dobré lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie prohlašovala se za slovanskou. S touž křivdou, jako v Němcích za nepřítele Němcův, jmenují a pokládají mne mnozí v Rusích za nepřítele Rusův. Nikoliv, opravím to hlasitě i zjevně, nejsem nepřítel Rusův; naopak, pozoruji s radostným oučastenstvím každý krok, jehož tento veliký národ ve svých přirozených mezích kupředu činí po dráze vzdělanosti: však ale při vší vřelé lásce k národu svému vždy ještě výše cením dobré lidské i vědecké, nežli dobré národní, z té příčiny již pouhá možnost universální monarchie ruské nemá žádného odhodlanějšího protivníka i odpůrce nežli mne; ne proto, že by byla ruská, ale že by byla universální.
   Víte, že na jihovýchodní straně Evropy, podél hranic říše Ruské, přebývají národové mnozí, původem, jazykem, dějinami a mravem znamenitě rozdílní – Slované, Rumuni, Maďaři a Němci, o Řecích, Turcích a Škipetařích ani nemluvíc, - z jichžto žádný sám o sob+ě není dosti mocen, aby přemocnému sousedu svému na východě odporovati mohl s prospěchem pro vše budoucí časy; totoť mohou jen tehdáž, když je svazek ouzký a pevný bude spojovati všecky v jedno…"

   Smazat
  4. 17:47 se chodí jen otravovat vodu. Je to katolická buzna, římský internacionalista, který nenávidí český stát i bývalé Československo, republiku a vše ostatní, co stálo u hrobu monarchie. Blouzní a kalí. To samé ten hlupák 19:12, co tu cituje imperialistické vyznání rakouského pangermána. Co to sem leze za stvoření?!

   Smazat
  5. Proto taky neříkám to zprofanované čecháčkovskou lůzou pojmenování "Otec Národa"! Nýbrž "Otec Vlasti" -tedy naší civilizované monarchie rakouské jež dokázala spojit trůn s oltářem a chránila nás před rusofilním čechomužictvím!

   Smazat
 6. No jo,ČUKR v akci:-D
  Tebe je tady škoda Blbsteine,ty patříš do Fuckingtownu ,tam tě určitě ocení bustou opilce,zrádce,donašeče Havla!!!!

  OdpovědětSmazat
 7. Raději budu kolonií Ruska, než Německa, nebo Ameriky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O takovýho blba nestojí tam ani tam.

   Smazat
  2. 18:04 souhlas, bylo by to pro Cechy lepsi

   Smazat
 8. "Tak vzdělaný člověk snad u nás ani nemohl vyrůst."

  OdpovědětSmazat
 9. Jste mimo. K Rusku: Po prostudování jeho dějin lze dojít k poznání, že Rusko vždy dobývalo jen ta území, ze kterých původně vůči němu byla vedena agrese. Jedinou výjimku tvoří období roku 1939 - zabrání východního Polska (de facto západní Ukrajina a Bělorusko!!!) a napadení Finska. Finsko však za dob cara Petra I. bylo součástí Švédska a Švédsko vedlo vůči Rusku agresivní válku, kterou prohrálo. Fini pak sami požádali o nadvládu Ruska a Car se zároveň tituloval Velkokníže Finský. Jistě, např. takové Estonsko samo Rus nemůže ohrozit. Potíž je, že se na jeho území kupí vojska NATO - kousek od Petrohradu (!) - a Rusové mají dojem, že je to ohrožuje. Faktem je, že mezi roky 1992-1998, kdy Estonsko bylo včleněno do NATO, Estonsko Ruskem nebylo nijak ohrožováno, natož napadeno! Takže lžete. A tak by se dalo pokračovat a pokračovat. Taková zajímavost - Otto von Bismarck nakonec prohlásil, že "nepřítel není na východě". Před tím se roky zabýval Ruskem a tím, jak jej zlomit. Jeho závěry byly takové, že varoval Němce před tím, aby se s Ruskem zapletli do války - a oni to 2x udělali! Takže Němci se od velkého Bismarcka nějak nepoučili... Co se týče reparací, civilizovaný stát, za který je Německo mylně pokládáno, by je již dávno splatil. V našem případě oněch prvorepublikových 350 miliard Kč, které nám Německo dosud dluží je totiž tolik v Eurech. Nu a pro Německo o 80 mil. obyvatelích by to byla sranda - to je na jednoho Němce cca 4 500 Euro! Takže Němcům chybí vůle dát své vztahy se sousedy do pořádku. Co se týče politiky Landsmanšaftu apod. Sorry, ale ti pánové (a asi i dámy) jsou mentálně totálně uvízlí kdesi v 19. století a nevidí, co se v jejich současné vlasti děje nyní. Pokud se Němci neproberou, ta na konci tohoto století žádní Němci již ani nebudou. A my nebudeme viníci! Naznačím: Imigrace 500 000 - 1 mil. cizinců ročně + porodnost domácích muslimů (5x vyšší než u Němců na ženu) + nízká porodnost Němek (1,1 dítět na ženu) + emigrace Němců (loni prý 970 000 mladých lidí!) z Německa = během 2-3 desítek let Německo přestane být zemí Němců s naprostou jistotou. Závěr? Němci zblbli a zdegenerovali - zvláště ti Sudetští...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podotýkám, že zabrání východního území beckovského Polska v roce 1939 nebylo nic jiného, než vrácení tohoto území k Rusku, které o něj přišlo uzavřením Brest-litevského míru. Jednalo se o Curzonovu linii, která vytyčovala území s převážně ruským obyvatelstvem. Z Polska se vedlo proti Rusku několik imperiálních výbojů, takže i v tomto případě šlo o území, z kterého se vedla agrese proti Rusům.

   Smazat
  2. 22:30 - Podle ruského liberálně nacionalistického historika Alexeje Širopajeva Rus od počátku čelila něčemu, co nazývá "Projekt". Projekt je plán různých skupin (etnických, kulturních, náboženských, politických, atd.) na změnu původně homogenní nordické, seversky orientované a evropské kultury, založené na myšlenkách svobody, cti a etnické identity na mnohonárodní despotickou říši, založenou na tyranii, otroctví a teroru, ve které bude původní obyvatelstvo uvrženy do otroctví různých etnických a kulturních menšin. Putinův režim považuje za "pravoslavný neostalinizmus": směs těch nejhorších prvků byzantské a bolševické fáze Projektu. Je to vláda komisařů požehnaných pravoslavným duchovenstvem, kteří rozšiřují impérium na úkor bílé populace Ruska, přičemž podporují občanské vlastenectví, míchání ras, alkoholismus a mystiku, protože opilci a kvazi vlastenci, co se bojí Boha (nebo spíše: boje kněze) se nebudou nikdy bouřit proti svým pánům.

   Smazat
  3. 5:52 - Rzech pospolita byla jediná a poslední naděje pro záchranu slovanské Rusi před mongolizovaným Ruskem! - https://www.protiprudu.org/vazenie-naroda-moskovsky-ulus-cast-3/

   Smazat
 10. Zadny nemecko neni, je to vazal USA. Volby a vladu si musi nechat potvrdit od Americanu. A reparace Americe plati, i za to ze otravili Anericky vzduch Volkswagenovskym podvodem atd,
  To ze hloupi cesi vlezli havlovym podvodem do germanskeho podruci ukazuje ze Cesi jsou hloupejsi nez nemci
  Jak to lecit, no zmenou havlistickeho rezimu
  GERMANSKA BESTIE SE UZ TISIC LET ZIVI SLOVANSKOU KRVI

  KAZDY CESKY VLASTENEC BY MEL TED HNED ZFACKOVAT JEDNOHO SVYHO HAVLISTU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen aby to nebylo naopak a každej příslušnk hrdého lidu si nezfackoval jednoho člena čecháčovsko-komoušské doubravovsko-klauzemanovské lůzy!:)))))))))

   Smazat
 11. Reparace by zaplatit meli v plne mire , take za nase platby britske vlade , kdyz jim cesi pomahali porazit Hitlera.
  Dale jsou na rade take slovaci s jejich fasistickym rezimem, poskozeni celistvosti a rozvrat statu , ve kterem slibili zit a zachovat a spolupracovat s cechy, moravaka a rusiny...
  Na misto zrady.
  Germany a jejich jednotlive skupiny pak dal dohromady Napoleon v dusledku. A nestesti bylo hotovo a jeste neni skonceno.
  Kazdej ,kdo jim slibi napravit "krivdy"ktere si zpusobili si s nimi udela co chce, hlavne kdyz jim slibi prepadat a kolonizovat , ozebracovat a masakrovat jine narody....
  To je jejich tradice uz pres tisice let...
  A k tomu pouzivaji vsechny prostredky.
  Jejich velmi vyspela kultura nam pomohla zastrit spravny pohled na ne. Jejich arogance pak je nebetycna.
  "Cesi a psi, nemaji pristup ! Omlouvame se psum." byly cedule na ruznych restauracich a kavarnach v Praze a jinde..do r. 1918.
  A tohle jsme si kdysi zvolili, kdyz nas panovnicky rod vymrel a chystame opet ?
  Dokud nevymreme taky...?

  OdpovědětSmazat
 12. 22.30

  tak ten popis je perfektní a protoze Němci opet ničí evropske národy , opravdu si zasluhují to , že , BUDOU VYMAZANI JAKO NAROD A Z NĚMECKA se stane multikulturní muslimský stát ! Jak se rika " každému co jeho jest " ........

  Jen doufám , že MY SE UBRANIME A VLAST SI ZACHOVAME ...

  OdpovědětSmazat
 13. Chtel bych podotknout , ze komunisti delali lecos spatne a je to nazor celeho zapadu.
  Opakovany denne.
  Jiste tedy dr. Husak a rusky posluha podepsal dohody na natlak SSSR, asi byl take vydiran pro svoji uzkou spolupraci se slovenskym fasistickym statem a s nemeckym , kdy odejel jako novinar ,kolaborant potvrdit co fasisti vykrikovali o Katyni,...
  Novinar je ve fasistickych rezimech neco jako fanaticky zastance systemu.../Je mozne prestat a zivit se poctive, ale takovy "novinar", to nikdy neudela/.
  A kdyz popijel casto se svymi pratelskymi pohlavary/ slovenskeho statu Mach a spol/ v hotelech Carlton a Devin...
  Vzdy rikaval : "Co politika rozdvojuje to slivovicka spojuje'...!
  Holt ,byl zvyklej slouzit....a narodil se tak ...

  OdpovědětSmazat
 14. Takovym to ani nepripadne divny...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.