Reklama

.

.

neděle 25. prosince 2016

Občan a/nebo vlastenec? Je zde protiklad?

Oskar Krejčí 
25. 12. 2016  První zprávy a  Nové slovo

Od politiků bychom měli požadovat vyvážení občanského, národního a sociálně-třídního principu. Jinak dojde k aroganci, plochému vidění, k nacionalismu a fašismu, říká v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz politolog Oskar Krejčí.


Blíží se konec roku, začíná bilancování. Co vy pokládáte za nejzajímavější jev v politice končícího roku?


- Nástup populismu a nové pravice.

PZ: To zní téměř hrozivě. Jsou vánoční svátky, nemohl byste být optimističtější? Nevidíte nějaké světýlko naděje?

- Nechci nikoho strašit. Především je třeba zdůraznit, že ani populismus, ani nová pravice nejsou tím, co tvrdí liberální propaganda a s ní spojená mainstreamová média.

PZ: Chcete říci, že se populismu a nové pravice nemáme bát?

- Populismus je stále opakovaná vzpoura proti establishmentu. I když se většina lidí v populistických politicích brzy po jejich volebních vítězstvích zklame, znovu a znovu budou povstávat další politici s populistickými hesly. A těm schopnějším opět lidé rádi uvěří – protože establishment, tedy současné sociální a kádrové uspořádání vrcholu moci, je nespravedlivé a mnohým lidem škodí.

PZ: Proč se lidé v populistických politicích nutně zklamou?


- Populisté hledají řešení v rámci systému, konkrétně v kádrových proměnách na vrcholu politické struktury kapitalistického státu. Jenže kapitalismus je společenský řád, který z úspěšných populistů vyrobí nový sobecký a krátkozraký establishment. Chtěl bych dodat, že toto nemusí být cílem populistických politiků, mnozí z nich upřímně věří, že změna politiků znamená změnu režimu. Navíc populismus některé proměny, třeba v zahraniční politice, může přinést. Alespoň dočasně.

Oskar Krejčí: Kapitalismus jako nejlepší z možných světů…?

PZ: Ani nová pravice podle vás neznamená takové nebezpečí, jaké kreslí takzvaná velká média?

- Nová pravice je málo prostudovaný fenomén. Je to dáno především tím, že oficiální politická teorie oddaně dodržuje linii ignorovat novou pravici či ji prostě pomlouvat. Podle zásady, když to není liberalismus, tak je to špatně. A tak díky liberálnímu propagandistickému nánosu je třeba především říci, co nová pravice není. Není to fašismus. Nová pravice je, trochu zjednodušeně řečeno, „liberalismus +“. Tím „plus“ je vlastenectví, někdy nacionalismus.

PZ: To jste mne příliš neuklidnil. A hádám, že ani mnoho našich čtenářů.

- Ať si to liberálové přejí, nebo nepřejí, vlastenectví je jedním z přirozených rozměrů moderní politiky. Přirozený v tom smyslu, že popírání národního rozměru politiky pociťuje velké množství lidí jako omezování svobody. Proto jsou pro humanistu občanský a národní princip neoddělitelné. Tvrdit, že národní princip je překonaný, nebo dokonce že je v protikladu ideji občanství, je nepochopení reality sociálního a politického života.

Liberální postmoderna národní pojetí odhodila. Chorobou liberalismu je jednorozměrné pojetí člověka. Ve své klasické podobě viděl liberalismus jen člověka ekonomického – úspěšného nebo neúspěšného podnikatele. Dnes „levicový liberalismus“ vidí člověka jen jako občana. V obou případech popírá kolektivní identity, člověk je definován jako podnikatel-individualista, nebo občan-individualista. Jenže každý člověk má i svůj národní a sociálně-třídní rozměr. Velice snadno se dá dosáhnout toho, že neúspěšný podnikatel či ublížený občan si uvědomí svoji národní a sociální identitu. A někdy ji přecení. Naopak ti úspěšní z pražské kavárny nebo České televize svoji národní a sociální identitu nemusejí pociťovat jako součást svého osobního prožitku svobody či nesvobody. Zvláště když nejsou nadáni schopností vcítit se do problémů jiných lidí, a navíc ještě umějí dobře anglicky. Takto se v posledních letech vytvořil liberální slepotou prostor pro populismus a pro novu pravici. Když se soustředíte na zájmy menšin a ignorujete zájmy většiny, jak to dělá takzvaný levicový liberalismus, najde si většina jiné reprezentanty. Což je ještě urychlováno, pokud jsou zájmy menšin prezentovány politickou a mediální byrokracií s náležitou arogancí a s těžko přehlédnutelným nádechem nevkusného exhibicionismu.

PZ: Z vašich slov by se mohlo zdát, že stačí zařadit do hesláře politických stran vlastenectví, a lidé budou spokojeni.

- Jenže všechno se dá nešetrnou horlivostí pokazit a zdiskreditovat. Občanský princip v podmínkách kapitalismu snadno zdeformujete tím, že některé zájmy profinancujete více než jiné. Tak probíhá oligarchizace liberální demokracie – stačí si koupit média a nejschopnější reklamní agentury, a změníte občany na duchovní otroky. Nebo v zahraničí posílíte rozpočet vybraných nevládních organizací a think tanků. Nejen na Ukrajině. Obdobnou degenerací je například spojení národního principu s korporativismem, podřízení občanských a sociálních práv nacionalismu – a můžete vyrobit fašismus. Další krok od humanismu do propasti zvrácené iracionality a fanatismu pak směřuje k nahrazení obrazu sociálního rozměru politiky biologií – k rasismu.

A je tu ještě jeden problém spojený s právem národa na stát. OSN má 192 členských států, vedle nichž ještě existuje přibližně deset politických útvarů, které sice vykazují částečnou suverenitu, ale mezinárodní společenství je neuznává jako státy – například Kosovo, Tchaj-wan, Jižní Osetie. Nemáme dnes prostor zdržovat se definicí národa, ale můžeme říci, že jedním z všeobecně uznávaných znaků národa je jazyk. A etnografové tvrdí, že ve světě existuje téměř sedm tisíc jazyků. K číslu 200 se – velmi obtížně – přiblížíte jen tehdy, když za státotvorné národy uznáte pouze ty, jejichž jazyk užívá jako mateřský víc než milion lidí. To by nás mohlo trochu uklidnit. Jenže na mapě světa naleznete jen několik států, v nichž nejsou významné národnostní menšiny. Málo hranic mezi státy by zůstalo na svém místě, kdyby se důsledně uplatňovala zásada práva národů na sebeurčení. A nestalo se často v dějinách, že by se hranice států měnily bez války. Proto je třeba i národní ideu brát jako jeden z několika významných principů – je-li člověk definován především, nebo dokonce pouze jako příslušník národa, snadno se vlastenectví přetaví v nacionalismus či šovinismus, nadřazovaní vlastního národa nad ostatní národy. Zdá se, že jediné humanistické naplnění ideje práva národů na sebeurčení je v představě národně-kulturní autonomie v rámci světového státu.

PZ: Jestli jsem vás správně pochopil, pak jednou z nejzávažnějších chyb liberalismu je to, že nevidí význam národa.
 
- Ano. Ale někdy se mi zdá, že je to ještě komplikovanější. Mnozí liberálové vidí tento problém, ale buď jeho význam nechápou, nebo pokrytecky zavírají oči. Jsou Vánoce, je třeba pamatovat na ty, kterým se nedaří, a na ty, kterým je ubližováno. Uvedu příklad – není z dálky, je z Evropské unie. Začátkem prosince jsme si připomněli čtvrt století od podpisu Bělověžských dohod mezi Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem, které vedly k rozpuštění Sovětského svazu. Nově vzniklé státy byly vytvořeny na etnickém principu, ale v původních vnitrostátních sovětských administrativních hranicích. Ty však mnohdy etnický princip nerespektovaly. Specifickým problémem se stalo Pobaltí, přesněji řečeno dvě tamní republiky – Estonsko a Lotyšsko. Ty využily získané svobody k tomu, aby omezily občanská práva těm, koho vyhlásily za okupanty či jejich potomky. Za ty byli prohlášeni lidé, kteří se na území Estonska a Lotyšska přistěhovali po připojení těchto zemí k Sovětskému svazu v roce 1940.

Byla stanovena pravidla, jak občanství nových států obdržet, přičemž pro některé, zvláště starší lidi, se tato pravidla ukázala za hranicí jejich možností. Z přibližně milionu takto vytvořených neobčanů – lidí, kteří v minulosti měli občanství zaniklého Sovětského svazu a nové nikde nezískali – jich podle oficiálních údajů v současnosti v Lotyšku žije přes 252 tisíc (11,8 % obyvatel) a v Estonsku více než 81 tisíc (9,7 % obyvatel). Většina neobčanů jsou Rusové, ale nejen ti. V případě Lotyšska tvoří Rusové 65,5 % neobčanů, 13,7 % jsou Bělorusové, 9,7 % Ukrajinci, 3,5 % Poláci a 2,5 % Litevci.

PZ: Litevci? Ve své charakteristice jste ze seznamu pobaltských zemí Litvu vynechal. Proč? 


- Tam institut neobčanů po rozpadu SSSR nezavedli. A proč? Důvod je prostý: tamní stranické a státní orgány si po připojení k Sovětovému svazu nepřály migranty, a tak je počet Rusů v této zemi menší. Počátkem tohoto desetiletí tvořili etničtí Rusové v Litvě 5,8 % obyvatelstva, zatímco v Lotyšsku 26,9 % tamního obyvatelstva.

Podstatné však je něco jiného. Neobčan nesmí volit a být volen, nesmí být zaměstnán u policie nebo jako učitel a podobně. Podléhá také jinému vízovému režimu, a to i pokud se jedná o vstup do našich zemí, tedy do Česka a na Slovensko. To vše se děje nejen 25 let po rozpadu Sovětského svazu, ale hlavně víc než deset let po vstupu Lotyšska a Estonska do Evropské unie a do NATO. Někdo by mohl říci, že západním liberálům nevadí porušování lidských práv, když se omezování svobody týká Rusů. Dovedete si představit, jak by Brusel křičel, kdyby například v Makedonii zavedli statut neobčana pro tamní Albánce? Komu vadilo vyhnání Srbů z Kosova?

PZ: Chcete naznačit, že porušování lidských práv nevadí, když se jedná o Slovany?

- Vskutku to tak vypadá. Ale nic se nesmí přehánět, nikdo není bez viny: když se podíváte na seznam státníků, kteří před 25 lety podepsali Bělověžské dohody, zjistíte, že Sovětský svaz rozebrali Slované. Jestliže se v tomto světě z vlastní viny neumíte bránit, neměl byste fňukat, že je vám ubližováno. Na druhé straně by se neměl nikdo divit, že se Rusové necítí komfortně ve světě, kde Západ pokrytecky a bez uzardění praktikuje politiku dvojího metru.

PZ: To mě přivádí k obecné otázce hodné blížícímu se konci roku. Co bychom měli chtít od politiky, nebo přesněji, od státníků?

 
- Spravedlnost, stabilitu a sociálně-ekonomický rozvoj. Sociální zahrnuje i přátelský k životnímu prostředí. To vše vyžaduje vyvážení občanského, národního a sociálně-třídního principu. Žádný z nich nesmí být zapomenut a zároveň je třeba vidět, že se tyto principy mohou velice snadno dostat do rozporu. Každé místo na světě i každý čas vyžaduje osobitou a stále se měnící rovnováhu těchto principů.

PZ: Existuje nějaké pojmenování takovéto rovnováhy? Bezejmenné cíle nejsou reálné, nejen v politice.

- Podle mne je to spojení socialismu, demokracie a vlastenectví. Ale mohu se mýlit, nebylo by to poprvé. A nejen o Vánocích.


 
- - -

49 komentářů :

 1. V našem státě se nejedná o demokracii,ale o božská
  práva (j)elit!Slova o demokracii jsou k smíchu.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak se smějte.

   Vymazat
  2. 21:34 to neni smich, to je uskleb
   Inu zotrocene Ceskozlodejsko

   Vymazat
  3. Tlachal Krejčí se snaží utíkat tak, aby udal jezuitský směr a jaksi se mu to bortí...:)

   Vymazat
  4. Slovo populismus neda mu spat.
   Zpopulizovani nam hrozi. Prava Pravice.
   Neda se to docist do konce.
   Zongluje se slovicky a prujmy s pojmy a rad dela dojmy.
   Co Populisti chteji konkretne vysvetli velmi nekonkretne.
   V ramci systemu, kadrove promeny neboli METAMORFOZY ,ALE MUSI TO VSECHNO BEJT NA VRCHOLU politicke struktury.
   A ovsem populisti zklamou. Tak proc se namahat s anaLYZAMA co udelaji nebo co ne.
   Hlavne jsou to notoricky opakovaci , neco jako automaty proti stabilizaci establismentu. Proc nevysvetli , co je Establishment . Slovo z jazyka anglickeho.
   Proc vedec nemluvi cesky ? A proc je populismus tak kratkozraky a sobecky.
   Zase vi dopredu co populisti udelaji a co ne.
   Zrejme se taky plizil kolem Hegela a jeho dialektiky.
   Nebo taky v konkretenostech.
   Z katedry netusi , ze lide , kteri zapricini a zacnou pohyb smerem ke zmenam, po predchazejicim usili a casto obetech pak strhnou svym prikladem vetsinu naroda.
   Tohle se ale vedecky pochybuje , protoze to byva spontanni , bezprostredni reakce na stale se zhorsujici tlak notoricky zradnych vlad , ktere si tak pripravuji situaci k prevratum a svemu svrzeni i s nasledky..
   Politickym vedcum nemozne je pracovat bez detailu podrobnych popisu vsech jevu, neboli ucene Phenomenu.
   Proto nova pravice se musi prostourat skrz naskrz.
   Pritom jde , treba v USA /Trump/ o nespokojence , kteri i kdyz uz jednou nohou v hrobe, najdou dostatek sil reagovat na udesny a trapny ciny vlad a tim velmi provokujici. Protoze to nema konce .Proste hovadiny se mnozi a neni nikde videt nikdo nekdo by nabidl cestu z toho ven...
   A trpelivost pak dojde a manipulace a intriky vrchnosti se zhrouti, jako naschval ve stejny cas , jako pastouska po vichrici.

   Vymazat
 2. Jsmeje debilokracie,nic víc!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To píšete v množném čísle za koho?

   Vymazat
  2. 20:25 predrecnik to pise spravne, a i za tebe

   Vymazat
 3. Nesouhlasim s timto panem !
  Populismus je povinnost Tribuna lidu prosazovat zajmy toho lidu, ktereho representuje !

  Nacionalismus je dulezity pro zachovani naroda
  a prave v dnesni dobe, ho evropske narody potrebuji urgentne.

  Tento pan (Krejci) je v mojich ocich HRDINA, protoze se pokousel prejit hranice illegalne v 70-tych letech, za panovani Husaka.

  Potom byl ale indoktrinavan nejakymi certy, ze zapomel na svoje uslechtile poslani a pro certy pracoval.

  To zavinilo, ze je self-doubting, ale protoze je ochranovan konstelaci , ktera znamena zmenu, tak ma pred sebou dalsi karieru.

  Dnes je den, kdy je zjevovana budoucnost - SOL INVICTUS a ja zasnu sam nad sebou.
  Je skoda pane Krejci, ze se Vam nepodaril utek pres hranice. V dnesni dobe by jste byl na vrcholu slavy a uspechu.
  nick honolulu - uspesny narusitel hranic. Uspesny kopeckar.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tolik nafoukané samolibosti!

   Vymazat
  2. Honolulu, tak zase souhlas
   Uz jsem tu napsal, drivjeji nez jsem tvuj prizpevek cetl, ze POPULISMUS JE SPRAVNY
   ZE TRUMP JE POPULISTA
   RUCE PRYC OD TRUMPA
   RUCE PRYC OD POPULISTU
   CESKO JE VYLOUPENA ZOTROCENA ZEMICKA
   ANI CESKOZLODEJI NEVI CO JE TO POPULISMUS
   Trychtyrem v cesku lejou media do ceskych chrtanu lez ze populismus je spany a cesi hloupi to zerou a opakujou

   AT ZIJE POPULISMUS
   AT ZIJE POPULUS
   AT ZIJE LID
   VESKERA MOC PATRI LIDU

   Vymazat
  3. 21:32 no a muzes si tvoji zavist kterou mas k Honolulovi, pecivalska zizalko, lecit zase tim ze mu ukradnes nick a snazis se ho, sice trapne ale casto, napodobovat

   Vymazat
  4. Honolulu, co jsi zjistil? V sol invictus?

   Vymazat
 4. 21:32...tak, presne tak ! Tomu se rika, healthy self confidence, (zdrave sebevedomi) !
  BEZ POCHYBNOSTI, (self-doupting.)
  To proto , ze jsem uspesne UTEKL. A uz to bude brzy 50 let...
  A ted , kdyz prijedu na vylet do Evropy, tak se mohu UCHECHTAT SMICHEM, hlavne v Praze.
  A to nejhorsi, vas tam vsechny teprve ceka.
  nick honolulu - proziravy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spis se divim kde Cesi, obyvatele naroda a zeme kterou se nechali vyloupit, i to udajne cesky pivo co lemcaj neni Cesky ale uz je Japonsky.
   Vyloupit a zotrocit.
   A presto maji drzost psat, zavistivci

   Vymazat
 5. Je všeobecně známo, že liberalismus je obezličkou pro zakývání a obhajobu zlodějin a podvodů, páchaných specifickou skupinou neobčanů, nemajících ani vlast, ani národ, tudíž ani národnost a kulturu. Tedy kulturu jistou pěstují. Spočívá v nekonečné manipulaci se všemi kolem sebe, bez ohledu nato, kolik milionů lidí podvedou, okradou nebo zavraždí.
  Historie loupení a vraždění ve jménu zlatého telete se táhne dějinami lidstva jako krvavá řeka. Nelze popsat veškeré utrpení, kterého se dopouštějí na lidstvu.
  Ano, metody, strategie a taktika se mění s měnící se a vyvíjející se civilizací, od kmenových zřízení, přes feudální říše s otrokářským řádem až po sofistikovanou technologii čtvrté průmyslové revoluce a individuálními útoky na všechny. Od zavedení neplacené otrocké práce, přes vyhrožováním a zastrašováním hladem ztrátou střechy nad hlavou vyvražděním celých národů, organizováním revolucí, manipulací – přepisováním dějin, vytvářením chimér o demokracii a právním řádu, …
  Samozřejmě, že ten kdo určuje pravidla hry, tedy co je pravda, právo, demokracie, spravedlnost, …, je vždy skupina „neobčanů“, kteří se vyznačují specifickými „orientálními“ praktikami. Alespoň tak je to zatím připouštěno definovat i před soudy ovládanými neobčany v naší zemi, (upozorňuji, že mám na mysli jinou etnickou skupinu, než autor článku).
  V posledních sto letech došlo postupně k ovládnutí téměř všech přírodních zdrojů, stejně jako otrocky využívaných pracovních sil. Vývoj civilizace je tak překotný, že už ne v průběhu jednoho života, ale v průběhu jedné generace lze s úspěchem sledovat zločinnost a zvěrskou jednání a chování vládnoucí smečky.
  Nejdříve otrocká práce, po manufakturách, kde pracující otrok potřeboval vzdělání umožňující mu provádět složité pracovní operace a technologické postupy, přes průmyslovou revoluci na jejíž počátku zrušili nevolnictví a zavedli volnost pohybu, aby mohli stěhovat tisíce lidí za prací do továren, až po vzdělávání a výcvik lidí, nahrazujících jako cvičená zvěř, to co ještě výrobní linky nezvládaly. pak následovala automatizace a robotizace, se snahou vytlačit drtivou většinu lidí z výroby, aby tak vzrostli zisky. Náhražkou jim měly být služby. Ještě v osmdesátých letech minulého století se grupy neobčanů na východě i západě předháněli v prognózách, kolik lidí má zajišťovat blahobyt ve službách.
  Nedomyšlené však zůstalo, že miliardy lidí vlastně parazitovalo na těch, co byli ve výrobě, a tak vlastně nevytvářelo žádnou přidanou hodnotu, kterou by mohli zpeněžit neobčané.
  Ti pak přišli se starým trikem, který praktikují od nepaměti. Pořád si však nechtějí zapamatovat, jak dopadli předci neobčanů. On jim to totiž neměl kdo vyprávět z vlastní zkušenosti. Nikdo to nepřežil. Proto se od poslední dekády minulého století rozjelo postupné vydrancování „východního bloku“, ke kterému neměli půl století přístup a bez kterého by se liberalismus a jeho ideoví vůdci patrně zhroutili do roku 2000.
  Protože nebylo a není na kom vydělávat a koho okrást neobčané rozjeli projekt „civilizace na dluh“.
  Pod neoliberálními pravidly, které si určují a mění dle libosti, nutí celému světu, co nikdo nechce a nepotřebuje. Vymýšlí jak co nejrychleji zadlužit jednotlivé státy, firmy, i jedince, občany. Nezastaví se před ničím. Včetně lokální jaderné války. Jak ukazuje chování poslední vlády USA. Budou lhát, vraždit, vyhladí devadesát procent lidstva, jen aby se oni cítili dobře.
  Současná apokalypsa na Blízkém východě je toho důkazem.
  Co se týče naší uplakané kotliny, neobčané, smečka chovanců z Lihového domu, poslední parta zbylá po převratu 1989, co ještě neskončila na dně Orlické přehrady nebo jako Mrázek či Houska, budou lhát, krást a podvádět dokud se lid nena se re a nezačne stavět šibenice na náměstích každého okresního města. Prozatím.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyti, vyti sice pravdive ale furt vyti
   Kde je cesky Trump?
   Kde je cesky lev?
   Havel ho zradil
   A cesi vyji misto aby se letiste jmenovalo po Kasparovi

   Vymazat
  2. Tihle lidé nikdy nepochopí, že je NAPROSTO LHOSTEJNÉ, kdo je zvolen americkým presidentem. Jediný rozdíl je v pohádce, kterou si kolem toho dementní publikum vypráví.

   Vymazat
  3. Pozor Poucka c 1.
   Nova pravice je Liberalismus + ! +=Vlastenctvi a Nacionalismus. A tak je to zase tam , kde to bylo. V pr...
   A taky vsechny tri pojmy nejdou dohromady , pokulhavaji kdyz nacpany na jednu hromadu.
   Vytahovani nepredvidanych kraliku mystifikace z cylindru je jednim ze zamestnani manipulatoru...
   Tuseni , ze moderni politicke vedy jeste neprobadaly zahadu co vlastne je narod , proc existuje a na cem je vlastne zalozen se vyplnuje.
   Snazi se aspon ctenare nejak zhypnotizovat.
   Take pojem Liberal, ma profesor velmi zkresleny a zdeformovany , ac s nim velmi rad operuje.
   Liberalismus byl jeden cas v mode a slouzil k odstraneni , zastaralych a zmechanizovanych cinnosti , odbourani ztrnulych a zajetych zvyklosti atd...Tedy mirneho pokroku, vsechno spokojene v mezich zakona a hlavne bez hroznych a nepredvitelnych , prevratu a revoluciii !!.../Hasek/. Dnes jde o prazdny , prezity a bezvyznamny termin.
   Take oligarchie se jiz vyvinula trochu jinam. Jde spise o cinnost bilionarskych/Soros/ gansteru propojenych svymi zajmy s vladami do monopolni OLIMAFIE...
   Bezpeci proti , ve svete dnes zabezpecenemu teroru je pouze zase o pokus o zabezpeceni vladnouci tridy proti vsem zmenam /hlavne pozadovanych zdola/a pro zvyseni svych zisku a absolutni moci.
   Jde take o usili se vyzbrojit se proti nebezpeci vyvoje v budoucnu. Tedy zoufala predposranost vrchnosti. Strach z reakci a potlaceni odporu lidi z ulice.
   A ztrnulost , ktera se jeste nikdy nevyplatila.
   Pozdrzenim vyvoje pak hrozi nakupeni problemu a daleko zhorsujici se v prubehu vybuchy protestu spojenych s nasilim..Jako proti reakce na nedostatek pokroku s kterym my vsichni automaticky pocitame a ocekavame od zvolenych politiku..
   Imperialismus jim fungoval , kdyz byl omezovan socialismem v SSSR. Z toho pak vytezili vsichni nejake vyhody , protoze vlady museli po valce zavest neco prijatelnejsiho , nez bylo predtim, /svetova krize napr./ a omezit silhani na vychod. /Neni to tam u tech komunistu lepsi ?/.
   Je to zkratka porad dialekticky dokola...

   Vymazat
 6. Sebevědomí, útěk, domýšlivost, sláva, úspěch? Odpovězte prosím mr.Honolulu co nejmenším počtem slov na otázku: "Co je smyslem života?"
  Děkuji. Přeji hezký den.
  Jirka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co ty jirko, sirka marmelada
   Krot svou zavist, liny obyvateli kotliny, zapecniku

   Vymazat
 7. 22:39 Smyslem zivota je sebeuplatneni ! Obohaceni mentalni a hmotne. Seberealizovani. Svobodne mysleni (i treba chybne) !
  A prinos pro druhe hodnotne , ale pouze v ramci vlastni kultury a rasy.

  22:20... Kdyz se Muslimove nebudou fackovat vzajemne, tak budou fackovat nas.
  Jihad proti Evrope existuje 1400 let. Osvobozeni Spanelska - RECONQUISTA trvalo 400 let, a za tu dobu bylo svedeno 200 bitev.
  Obranne Krizove vypravy, (bylo jich pouze 8) trvaly jen 174 let (1096-1270) ! Tak proc zde stale nekteri placete nad kozomrdama ? Stejne vas vymlati.

  22:39 A Vy ! Prestante moralizovat, vy dedku dezorientovany, zbloudily a lhostejny svemu okoli.
  Preji Vam take hezky den, ale trocha prujmu by neskodila.
  Procisti to mysleni a zlepsi zivotni navigaci...
  Amen , nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sebeuplatnění není možné v podmínkách odcizení člověka. A toto odcizení dosáhlo svého vrcholu ve zdegenerovaném kapitalistickém systému. T

   Vymazat
  2. (13:26)

   1. Dem Arbeiter tritt sein Arbeitsprodukt als fremdes Wesen und unabhängige Macht gegenüber. Sein Arbeitsprodukt gehört nicht ihm, sondern einem Anderen.

   2. Die eigene Tätigkeit ist eine fremde, dem Arbeiter nicht angehörige Tätigkeit. Die Arbeitstätigkeit befriedigt keine Bedürfnisse des Arbeiters, sie dient nur als Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen, so dass die Arbeit als eine Pest geflohen wird, sofern kein materieller Zwang herrscht. Die Äußerlichkeit der Arbeit zeige sich darin, dass die Arbeitsverausgabung dem Arbeiter nicht eigen ist, sondern einem anderen gehört.

   3. Sowohl der Gattungscharakter des Menschen, die freie und bewusste Tätigkeit, wie sein Gattungsleben, die Bearbeitung der Umwelt und der Gesellschaft, sind dem Arbeiter nicht möglich, sein Gattungswesen ist ihm entfremdet.

   4. Eine unmittelbare Konsequenz aus der Entfremdung von Arbeitsprodukt, Tätigkeit und dem menschlichen Wesen ist die Entfremdung des Menschen von dem Menschen.

   Vymazat
  3. Zajímavý že text německy nevadí, ale jek sem nahodím nějaký ruský text (azbuku), tak to kurvy komoušský co tu dělaj cenzory mažou!

   Vymazat
  4. Rád jsem četl Vaše příspěvky. Z Vaší reakce na otázku 22:39 jsem zklamán.

   Vymazat
 8. Perfektní 22,20 jinak bohužel smysl života je podmíněn přirozenou moudrostí, pozor ne každý vzdělaný člověk je moudrý a vztahem ke společnosti ve které člověk žije. Pokud člověk nemá rodinu tak má omezený smysl pro normální život, je sobečtější. Moudrý člověk hledí omezovat své potřeby, hlupák se snaží jen ukájet své choutky a pokud to nezvádne až do perverzity.

  OdpovědětVymazat
 9. Zde je to jako na schuzi velebnych panu.
  T.j. na posrani. Ktery z vas je Halik ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 0:39
   To já ne, to Honolulík!

   Vymazat
  2. 0:43 odvrzenec krade nicky
   Je to smutne

   Vymazat
 10. Populismus je spravny

  To jen dementni cesi pokrouceny havlistikou nechapou ze populismus je spravny. Inu hlupaci.

  TRUMP JE POPULISTA
  RUCE PRYC OD TRUMPA
  RUCE PRYC OD POPULISTU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Horni Dolni26. prosince 2016 5:38
   Vás mají asi i v té Americe za pěkného exota. Pokud ne, tak Ameriku čekají horší konce, než Evropu.
   Populismus je výměna osob, bez změny systému. Tedy nic neřešící aktivita. P.K.

   Vymazat
  2. Horni Dolni26. prosince 2016 5:38
   Kdyby Vás potkal Trump na ulici, tak by Vás asi pěkně nakopal do prdele. P.K.

   Vymazat
  3. Pan POOO-litolog by mel nejdrive vysvetlit termin liberalismus a prelozit do cestiny.
   Taktez neoliberalismus a jejich rozdily.
   Pise pro lidi v Cesku nebo...
   Dale, kdyz tak casto pouziva ty cizi "termity", mel by nejdrive prelozit do cestiny a vysvetlit slovo Populismus.
   Tedy za co on je povazuje, poklada.
   Potom by bylo mozne pripustit , ze neco vi, necemu rozumi a umi mluvit k veci...
   Misto rozbredlych mlhavych byrokratickych akrobatickych pseudointelekualnich obezlicek...
   Velmi pracnych ,udrenych a neelegantnich.
   Pan Anonym 11.13 se rad schovava a pak vyhrozuje , jako nejakej ulicnik za plotem. Pri jeho veku ....
   Tak vyrabi ze sveho oblibence neco jako strasaka v zeli...
   Preji hodne stesti v usili umoznit se znemoznit ...
   Drive tam chodila jista Nanynka.
   Diky za upozorneni , ze nastalo vystridani .....

   Vymazat
  4. Stala se s panem Trumpem , necekana zmena? Zacal byti "fotbalistou" s lidskymi prdelemi ?
   Mel by davat pozor, aby nenakop taky sam sebe??

   Vymazat
 11. Horní Dolní + Honolulu,
  s tím vaším smýšlením jste přijeli už z Česka potažmo z Československa do Států, anebo je to copyright made in USA. Pokud platí to druhé, tak tam musí být ještě větší blbci než jsem si myslel. Morave

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 9:37
   Blbem se člověk zpravidla rodí. Příznivé prostředí pak blbost prohlubuje a upevňuje.

   Vymazat
 12. Noční havěť opět nezklamala.

  OdpovědětVymazat
 13. Zvěrstva, která předvádí "Brusel" mohou dnes Evropanovi dát jakoustakous představu, co pro průměrného amerického poloanalfabeta znamená "Washington".

  OdpovědětVymazat
 14. 22:20: jak již poznamenanl jeden komentator - Váš příspěvek je perfektní. Jinak souhlas s 15:59 - s jeho názorem na prezidentskou americkou pohádku, což Nick Honolulu chválopěvce kapitalistických pořádků /nechce se mi zde psát zase nějaký filosofický esej, ale krátce bych poznamenal, že prostě člověk, který patří mezi 500 nejbohatších lidí na světě, poměry žádoucím způsobem nezmění - nezmění tyto poměry v zájmu řádového člověka/ ne a ne pochopit. Nick Honolulu by měl si přečíst Marxův Kapitál a některé dílo Ericha Fromma - např. Útěk od svobody, což si myslím dosavad neudělal.
  Jinak jsem se chtěl zeptat pisatele, které umístil ten německý text - to je Marx?
  Dále s povděkem jsem přijal skutečnost, že tu není ani jeden příspěvek zatracující židy - že to jsou zloduši nesoucí vínu za špatné uspořádání světa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:28
   Text je z Marxových ekonomicko-filosofických rukopisů (poprvé vyšlo 1932). Téma rozpracoval ve 20.letech Georg Lukács, ovšem na základě pozdějších Marxových koncepcí.

   Vymazat
  2. (23:28)
   Překlad textu do češtiny je tady:
   http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/efr44/efr44_05.htm

   Vymazat
  3. Nesou vinu pouze za ničení a deptání naší ethnicity, proto selektivně v dějinách odporovaly nacionalitu! Být příslušníkem národa nic zásadního neznamená! Krejčí zapomíná že mnohem důležitější pro zachování existence civilizace je tento zápas! - https://www.youtube.com/watch?v=3DqPtV2KNas

   Vymazat
  4. Anonymní26. prosince 2016 23:28
   „22:20: … Váš příspěvek je perfektní“
   „Dále s povděkem jsem přijal skutečnost, že tu není ani jeden příspěvek zatracující židy“
   Nevím, jestli jste dobře pochopil příspěvek 22:20. Já jsem ho pochopil tak tak, že zmínka o „neobčanech“, je zmínkou o židech:
   „Protože nebylo a není na kom vydělávat a koho okrást neobčané rozjeli projekt „civilizace na dluh“.“
   Také si nemyslím, že lze označovat jako pozitivum, že v příspěvku není zmínka o židech. Je známo, že většina světových bank je v židovských rukou, podobně jako média (tisk, TV, film), takže při analýze současné politiky, se nelze židům vyhnout. Pokud to někdo činí, je to politická korektnost, která je dobrá jen na zamlžování reality. Židé jsou významným etnikem, které samo sebe takto vnímá a hlídá si svou etnickou čistotu (u ostatních etnik ji naopak zatracuje a zesměšňuje). P.K.

   Vymazat
  5. PRO 13:42
   nepleťte si pojmy s dojmy!
   vůbec tu nejde o jakousi bezvýznamnou etnickou skupinu!
   Jde přece o Kádry ČESKÉ DEMOKRACIE a "PRÁVNÍ STÁT"
   vysněnou a vámi a vám podobným vymodlenou republiku kde všichni můžete krást lhát a zotročovat nás Čechy! Ve jménu demokracie a právního státu, jehož symbolem není hrdý ČESKÝ LEV, jeho, tedy vaším symbolem je ZLATÉ TELE!!!
   za svou reputaci vděčíte zástupům největších zlodějů, štváčů a vrahů v dějinách lidstva!
   Neoddiskutovatelná úloha hrobařů ČESKÉHO NÁRODA začíná u jmen, jako je Klaus, Dlouhý, Tříska, Krejčíř, Mrázek, Baxa, Rychetský, Chovanec, Strýský, Ruml, Dbalý, Sobotka, Kroupa, Svoboda, Marvanová, Babiš, Parkanová, Havel, Vlk, Štětina Moučková Šiklová Uhde, Pehe, Mejstřík, Ondračka, Vávra, Bakala, Rittig, Tošovský, Fischer, Sokol, ... Mohl bych jmenovat živly z jakékoliv branže za posledních dvacet let. Mohl bych uvádět jen jména z protektorátu, pražského jara, po převratu 1989, vždy mezi zločinci ničící ČESKÝ NÁROD figurují osoby, jako jste vy. Hodné bez slitování, bez soudu a bez jakéhokoliv nároku zavřít na doživotí, zbavit majetku a občanských práv a při dalším kladení odporu rovnou pověsit.
   Výjimku mají ti, kdož na na zločiny vlastního etnika upozornili veřejně.
   jinak ani kapku vody ani krajíc chleba

   Vymazat
 15. Poslední dva komentáře, jelikož nejsem obzvláště bystrý jsem nepochopil. V předchozím komentáři - 13:42 - se jedná o Židy? Co mi vadí, to je to, že se třeba i při pravdivém údaji o tom, že vedoucími elitaři jsou Židé - jako je třeba Rotschild - hází celý národ Židů do jednoho pytle a říká se, stejně jako před druhou i první světovou válkou, že za všechno zlo můžou Židé jako národ - tedy všichni Židé. Dle mého názoru to tak dělat nelze. Z komentářů lidí, kteří píšou o tzv. židobolševicích to tak vyznívá - stejné nařčení jako přesvědčení Adolfa Hitlera o untermenschiích - člověk tak nějak má po přečtení těcho komentářů tento dojem. Co říkáte na Židy, kteří se stali nositeli Nobelovy ceny - třeba v medicíně - je jich spousta. Stejně tak je pravdivá věta z knihy E. Fromma, že z řad Židů, přes persekuce kterým byli Židé podrobení po stáletí života v diaspoře, přesto z jejich řad se rekrutují spousta bojovníků za sociální pokrok - počínaje třeba od Pařížské Komuny. Jinak si myslím - toto je moje originální myšlenka - jsme v kapitalismu. Je to vidět i podle te nenávisti na národním poli. Poláci nenávidí Rusy, snad také Ukrajince. Jak jsem usoudil někteří lidi pišíci zde komentáře z řad Čechů i Slováků nemají rády Poláky /připomíná se události z roku 1938/ a jak se zdá všichni nemají rádi Židy. Kupodivu nějaké nevraživosti vůči Němcům, kteří se podle mně dopouštěli pro mně nepochopitelných zvěrstev jako mimořádně kulturní národ /německá hudba, literatura, filososofie, malířství, věda - všude v těch oborech Němci byli na čelních místech/. Ty národní rozmíšky a rovněž rasistické názory /Nick Honolulu píše, že Černoši v Africe jsou na nižší úrovni než běloši a na youtube je film Bílá síla, který to hlásá rovněž. Vysvětlení je jednoduché - nepříznivé podnebí v Evropě, kterému se Homo sapiens musel přizpůsobit, kdežto černoši měli podnebí příznivé. Chtěl bych vidět toho vědce, který dokazal, že genetická výbava bělochů je lepší než černochů a že to je způsobeno mutacemi. Pracoval jsem jako dělník několik let v Anglii v povolání, kde pracovali i Černoši z Afriky - kteří byli lepšími pracovníky než běloši. Občas jsou velice schopnými lidmi Cikáni/. Omlouvám se za tu eugenickou odbočku. Nemám rád lidi, kteří nic nevědí, nic si nepřečtou a přitom si myslí, že vlastním rozumem docílí nějakých pravd. Chtěl jsem ještě podotknout, že jsem běloch, nejsem Žid, nemám sympatie vůči většině cikánského etnika /bohužel/ a nesouhlasím s přijimáním migrantů /v jejich drtvé většině/ toho druhu kteří proudí do Evropy a ponechávají třeba Paříž takovou jaká je nyní. Bude to asi tak, jak to kdysi vystihl ten blbec Marx - kapitál rodí války a těm svědčí obzvlášť dobře národnostní a rasistické třenice. Za neutěšený stav dnešního světa nemůže nějaký určitý národ - jako třeba Židé a nemůže ani nějaká vadná rasa. Za tento neutěšený stav může nevyhovující systém, který je třeba změnit. Nějak se zde málo zdůrazňuje to, kolik zla pachají takoví lidé jako je Soros, Rotschild /děda nynějšího Rotschilda podporoval A. Hitlera ještě během druhé světové války/ a jim podobní.

  OdpovědětVymazat
 16. polemika začíná být mantrou, jednostrannou obhajobou neobhajitelného. geniality, tedy vyvolenosti národa.
  Vámi zmiňovaný důkaz, založený na četnosti obdržených Nobelovských cen, jen dokládá kam až zrůdná snaha prokázat svoji nadřazenost došla. Komise pro udělování cen je ze všeho nejpodobnější lidovým komisariátům vládnoucím v SSSR po roce 1920. Tam bylo v přibližně 87% židů. Je jen jedna srovnatelná situace v současné ČR. A to skutečnost uvedená odborářem Duškem o obsazení vedení Českých drah, kterou popsal jako situaci, kdy by se bál ohnout pro upadlé mu pero na podlahu. Mnou uvedené argumenty výše, jen dokládají, mafiánské struktury vytvořené v celé společnosti. Přečtěte si knihu I. Ivanov Sionismus. Odtud jeden příklad z mnoha. V GB neměli ani domovské právo, ani právo volit. Po té, co zadlužili krále a šlechtu, donutili je schválit volební zákon o pasivním volebním právu pro židy. Po dvou desetiletích byl lordem-správcem pečeti žid. Ve Francii vyvraždili rodovou šlechtu, ve jménu buržoazní revoluce a když se dostali k dědičným majetkům francouzské šlechty, začali si v demokratické republice kupovat šlechtické tituly. Jsou stovky jiných příkladů.
  Slánský-KSČ strana žebráků. Po válce převzala moc. V ilegalitě, do které ji nevehnal až Hitler, ale už u nás vládnoucí židovská buržoazie před válkou, zavedli komunisté system, kdy do vrcholných pozic jmenovali pouze osoby, které znali dlouhá léta. Aby se židé dostali do rozhodujících pozic, začali pomocí židů uvnitř strany obsazovat alespoň aparát strany. Proto také z 11 odsouzených 9 židů! Vezměte si OSN, Mezinárodní červený kříž, WHO, MMF, FED, ...
  A když už jste vytáhl tu slavnou a pořád omílanou pseudopravdu o vyvolenosti, v tomto případě na základě dědičných dispozic, sami vyvolení si udělali srovnávací studii s obyvateli Palestiny, prokazatelně zde žijícími po staletí. Výsledek, více jak 99% genetická shoda s pastevci koz. Nejsem přítel elitářských teorií. Pokud není jedinec mimo, lze jej vychovat k dovednostem navenek se projevující genialitou.
  pocit méněcennosti vyvolává potřebu nadřazovat se nadevše.
  Jak jsem uvedl v 22:20, stačí jen sledovat a sbírat fakta v dostatečně dlouhém časovém úseku.
  Znovu uvedu knihu Labyrintem revoluce. Jedná se o obsáhlý popis, jak připravená grupa převzala moc pomocí vyhrůžek, zastrašování manipulací, vedená, financovaná a řízená ze zámoří. Vyděsilo je jen jedno. Že v určitý moment zůstaly na scéně úplně sami. Tak rozdělili strukturu OF na několik straniček zhasli a začali loupit.

  OdpovědětVymazat
 17. 4:16: Děkuji za Váš příspěvek. Jmenované knihy si přečtu, pokud budu mít čas - čtení politické literatury není má priorita. Myslím, že tu nebudu zveřejňovat tak dlouhé příspěvky a snažit se napravovat stav věci veřejných, který záleží od stavu hlav - myšlenka, že člověk něco změní těmito příspěvky je nejspíše bláhová, zvláště z toho důvodu, že vyjadřovat se k něčemu bez patřičných znalostí je vyslovená hloupost. Na druhé straně prý nejsou hloupé otázky ale můžou být pouze hloupé odpovědi. A ještě za další obvykle mě popudí, když uvidím ještě většího blba než jsem sám, deroucího se ke slovu. Takový blb dle mého názoru je Nick Honolulu se svou utkvělou a podle mně mylnou představou o Trumpovi. Trump bude fiaskem nadějí nejen jeho ale všech lidí toužících po změně k lepšímu. Nedokážu říci proč /snad z důvodu svého elitařského původu - ten člověk celý život věřil v peníze, věřil v kapitalismus/, ale to tak cítím. Za blby považují všechny lidi pravicově smyšlející - souhrnně bych je charakterizoval "penize řeší vše". Snad si ještě přečtete mou odpověď na Váš příspěvek. Cením si čas, který jste v tuto odpověď vložil.

  OdpovědětVymazat
 18. Povazuji cteni " moudrych knih"jako doplnek k postrehum dnesnich udalosti a nejakou orientaci v nich. Dulezitejsi je videt spravne ,spravnym smerem, vybrat a dat dohromady udaje , ktere se doplnuji a predevsim maji vyznam....Odhodit co se nehodi a neutopit se v detajlech...
  Tak nezustavat neustale pozadu za vyvojem.
  Co napriklad asi nikdo nevidi a neuvedomuje si ,ze v sousednim Nemecku JIZ CHALIPAHT BYL VYBUDOVAN a ustanoven jako soucast statu a dalsi udalosti jsou jen doprovodne jevy.
  /Zacalo se s tim nekdy kolem 1985/.
  Ted jde o jeho rozsireni vsude ....
  Nekdy o tom pozdeji snad...

  OdpovědětVymazat