Reklama

pátek 27. ledna 2017

Charta 17: "Současný zhoubný vývoj má předpoklady pohřbít všechny naděje z jakékoliv minulé doby."

27. 1. 2017      zdroj
Komentář k textu (redakce, I.D.): Když na jaře 1989 přišli kolegové za jedním docentem psychiatrie s textem "Několik vět", přečetl si ho, a zeptal se: "Mohu to podepsat s výhradami?". Byla to otázka stejně nesmyslná jako racionální. Text "Charty 17" bych mohl podepsat. S výhradami. Ale tato výzva nepředstírá, že přináší jasná a jednoduchá řešení. Popisuje dosti přesně (samozřejmě neúplně) současný stav a nalézá i nezřejmé souvislosti. Stojí za přečetení a zamyšlení: V jubilejním roce založení Charty 77 jsme si vědomi, že po vzoru našich předchůdců bychom měli obnovit občanskou angažovanost. To předpokládá uvědomit si problémy, které nás ohrožují. Doba se za 40 let změnila natolik, že ohrožena je dnes především demokracie a rozhodování lidu, ale i kulturní a fyzická existence národa. Celá tato situace není náhodná, je výsledkem předcházejícího vývoje v komunistickém a postkomunistickém režimu. Toto prohlášení je směřováno ke všem občanům, politickým stranám a hnutím, ke všem organizacím a veřejným orgánům.

A/ Ohrožení samostatné ekonomické a politické existence státu

Náš stát se dostal do situace vykořisťované kolonie. Chybí nám velké, ve světě známé, podniky prodávající své zboží přímo zákazníkům. Stali jsme se montovnou a dodavatelem laciných dílů pro západní průmysl. Neexistuje žádná větší česká banka, neexistuje žádný významný obchodní řetězec v rukou našich majitelů. Platy jsou v průměru třetina rakouských. Investoři, obzvláště z asijských zemí, skupují podniky a vyvážejí jejich know-how někdy zároveň s celým zařízením. Většina původního průmyslu zanikla.

Velké peníze jsou běžně ve světě získané především z obchodu se surovinami a s produkty zaostalých států, kde je levná pracovní síla. Tyto peníze jsou obrovské a za ně se snadno cokoliv koupí v ekonomice a zkorumpuje v politice, protože prostředky takto získané jsou větší než prostředky celých států. Tento fenomén je rozhodující a stále více se internacionalizuje. Domácí oligarchové se také snaží o ovládnutí politiky, je lhostejné, zda sami přímo nebo pomocí nastrčených lidí. Ale, jak vidíme v USA, je to mnohdy jediné řešení proti transnacionálnímu ovládnutí státu. Ale ani síla těchto domácích oligarchů obvykle nedostačuje na boj proti transnacionálnímu kapitálu. Nějaké zákony o střetu zájmů jsou relikty minulosti a naivní představy. Nastrčit napohled nezávislého politika oddaného nějaké finanční skupině nebo oligarchovi je přece snadné a je to vlastně totéž, jako když oligarcha je ve vládě sám.

Zájem zahraničních podniků není vždy kompatibilní se zájmem státu a českého národa. Protože jsou vlastníci v jiných státech, nepotřebují se ohlížet na zdejší životní prostředí a potřeby obyvatel. Státní orgány ve snaze udržet zaměstnanost dovolují zahraničním podnikům odvádět nezdaněné zisky do zahraničí. Zahraniční prodejní řetězce kupují zboží od svých dodavatelů v zahraničí, mnohdy podřadné kvality, prodávané zde za vyšší cenu než jinde. Naši dodavatelé do těchto obchodů jsou ždímáni nízkými cenami na úrovni prostého přežití. Kvalitní zemědělské produkty vyvážíme, ale potravinářské výrobky pochybné kvality dovážíme. Pokud se nejedná o okolí měst nebo rekreační oblasti, vesnice se vylidňují od mladých lidí.

Slábne a zaniká střední třída, jednak se stává závislou na velkých podnicích, jednak prodává rodinný majetek do rukou větších podniků, případně ukončuje činnost. Nově vzniklé malé podniky jsou velice závislé na libovůli velkých koncernů.

O úspěšnosti (sledovanosti) díla (informace) rozhodují vlastníci médií nutící, obvykle pomocí autocenzury a politické korektnosti, redakci k následování jejich názorové orientace, mnohdy i k vyložené selekci informací. Nezávislé dílo obvykle podporu nedostane a informace lze podávat pouze na internetu. Tam ovšem jsou zároveň i dezinformace a vyhledání pravdy stojí obvykle námahu a čas. Přesto je tato situace díky internetu podstatně lepší, než měli naši předchůdci v r. 1977. Nicméně občané stejně jako tenkrát převážně věří hlavním médiím a orientují se selektovaně a politicky zabarveně alespoň v té části spektra, která přesahuje osobní zkušenost občana.

B/ Ohrožení národní kultury, demokracie a svobody

Neziskovým spolkům se podařilo za pomoci velkých zahraničních peněz vytvořit komplex, v němž v úzké alianci s médii, univerzitami a některými stranickými sekretariáty vytvořily vlivné sítě, jimž podléhají politici, úředníci a pod jejichž tlak se dostávají i soudy. Přitom se dokázali účinně presentovat jako šiřitelé dobra a ztělesnění občanské společnosti. Šíří většinou neomarxistické myšlenky a prosazují agendu multikulturalismu, genderového feminismu, homosexualismu, humanrightismu apod. Tyto myšlenky mají zhoubný vliv na obyvatelstvo, v dlouhodobém procesu mají za následek odloučení od bytostných zájmů společnosti, rozvrat rodin a nízkou porodnost. Trapná je například diskuse o básničce v čítankách pro děti, kde se kritizuje text: „z holek mají být maminky“. Vládnoucí kosmopolitní garnitura nedovolí, aby holky byly maminkami, to by byl genderový stereotyp, holky musí být singl ženy bez dětí, aby byla dodržena ideologie vedoucí ke genderové smrti společnosti.

Individuální altruismus bez rozdílu je obvykle zástěrkou činnosti těchto neziskových spolků. Multikulturalismus ve své praxi vede k islamizaci Evropy. To samozřejmě není bez následků na politickou scénu, kde se výrazně liší politici zvolení (zvláště v přímé volbě) demokraticky bez zahraničních vlivů, a skupina zahraniční ideály a zájmy hlásající. Tzv. rozdělení národa je právě způsobeno závislostí na finančních zdrojích a od nich odvozených aktivit. Přitom shora uvedené ideologie většinou nelze nazvat jinak, než zákeřná akce k rozvratu a vymření společnosti. Všimněme si, kdo platí aktivisty těchto ideologií a odkud jsou řízeny.

Orgány EU nejsou demokraticky zvolené a přitom mají stále větší vliv na vnitrostátní poměry omezováním vlivu zvolených orgánů. Demokracie je vždy zcela závislá na odděleném kolektivu, který o sobě rozhoduje. Demokracie tedy může fungovat jen v relativně uzavřeném státě bez vnějšího zasahování. Ve sjednocené EU demokracie být nemůže, vládly by velké národy nad malými. Otevřenost bez hranic států vede k diktatuře zcela přirozeně a automaticky, protože není jiné řešení. Otevřenost dovolí vnějším silám silně zasahovat dovnitř států, státy ztratí schopnost o sobě rozhodovat a zaniknou. To je viditelné už dnes, lidé mohou volit libovolnou vládu, ale vidíme, že už omezeně vládne. Záminkou k zasahování dovnitř států je mimo jiné obhajoba lidských práv. Aby byla dostatečně zdůvodněná, musí být vytvořeny menšiny, jejichž „práva“ bude vnější síla chránit. Zmizí-li identita s národem, je možno vytvořit uměle jakoukoliv menšinu z homosexuálů, invalidů, žen, rasově odlišných lidí apod. a přesvědčit ji, že je utlačovaná. Dále je možno vytvořit menšiny migrací. K tomu všemu situace směřuje a reakce vedoucí k osamostatnění dosud ještě demokratických národů, Poláků, Maďarů a Britů to dokazuje. Dnes je metodou k vytvoření multikulturní společnosti především přijímání uprchlíků z Blízkého východu nebo z Afriky.

Člověk dnes vychovávaný v hodnotách evropského neomarxismu a individualismu neuznává přesahující hodnoty a jeho cílem je jen on sám. Takto odloučený člověk přirozeně směřuje ke kosmopolitismu a nevadí mu zrazovat zájmy kolektivu, který jej zplodil a vychoval, a pracovat pro transnacionální moc. Protože dětí je ve světě dost, kosmopolita nebude považovat za nutné zachovat svůj rod. Buď propadá hédonismu a stará se jen o sebe, nebo se z něj stává fanatický zastánce ideologie schopný pro ni obětovat život, protože nemá přirozený cíl (rodinu, domov). Tak vzniká post-pravdivý svět lidí žijících ideologiemi, k čemuž napomáhá práce ve virtuálním a lživém světě reklam, her a vizualizací bez styku s reálnými problémy života, protože žijí bez rodin a přirozené tvořivé práce v realitě. Takovými lidmi se stává stále více hlavně mladých spoluobčanů.

Odloučený individuální člověk je přesně ten, který je materiálně snadno ovladatelný (kromě materiálních, nemá žádné jiné cíle) a proto vládci nového otevřeného světa s ním mohou snadno manipulovat penězi, ale i ideologií, kterou mu předtím naočkovali. Přitom nebudou mít žádnou opozici, protože ta by vyžadovala emotivně vázané kolektivy a materiálně nezávislé lidi, kteří mají za sebou ohrožené domovy se svými blízkými, ale hlavně pravdivý obraz světa v sobě.

Kolektivy národní (státní), třídní a náboženské vždy musely mít pravidla. Otevřený svět je zcela principiálně nemá. Ústupem od kolektivů nastává ústup výchovy v pravidlech, vzniká morální chaos, nikoliv vždy jen vinou špatných lidí, kteří by snad nechtěli pravidla dodržovat, ale prostě proto, že základní pravidla života se vytratila, a lidé nevědí, jak se mají chovat, co je správné a co nikoliv. Zákony se stanovují podle momentálních zájmů a potřeb, nejsou morální autority a v posledku vládnou soudci, kteří často odsoudí někoho, kdo vůbec neví o tom, že by se provinil, protože se v tom zmatku nevyzná. Tato skutečnost tedy napovídá, že „otevřený svět“ mít pravidla nemůže a vládnou velké peníze. Je omyl myslet si, že za to mohou dnešní státy a politici, ti se totiž proti transnacionálním a oligarchickým zájmům mohou postavit jen omezeně.
Demokracie je závislá na nezávislé střední třídě. Jen její příslušníci jsou schopni sdružit prostředky, zakládat spolky a strany, uchovávat demokracii v rámci občanské společnosti a vytvářet materiálně nezištnou angažovanost, která je oceňována občany úctou. Se slábnutím střední třídy a se zvyšujícím se počtem lidí „odloučených“ od národa a obce, ztrácí demokracie svoji základnu. Tím více se dostává k moci oligarchie, která korumpuje politické strany a občanské organizace a vnáší do nich své zájmy.

C/ Zanedbání bezpečnosti

Nemáme zásadních námitek proti práci ozbrojených složek našeho státu a záchranných systémů. Nicméně doba se mění a zaměření armády, která se zúčastňuje vojenských akcí ve světě v rámci NATO, je občany chápáno jako zbytečná angažovanost v zájmu někoho jiného. Musíme zajistit především naše území a nejlépe je se poučit u sousedů v Rakousku nebo Švýcarsku. Historické zkušenosti nás učí, že vzdálení spojenci nás stejně nechránili a pochybujeme, že se nyní bude někdo skutečně angažovat ve skutečné válce za stát, o kterém nic neví, pokud to nebude součástí širšího politického zájmu.

Situace ve světě se mění slábnutím moci USA a jeho spojenců a nástupem nových velmocí Ruska, Číny a islámu. Každá z těchto nových sil má svoji strategii. Rusko a Čína se snaží kolonizovat svět stejnými způsoby, jak to už dávno dělají vyspělé země Západu, tedy investicemi do zaostalých a závislých zemí (tedy i do ČR) a využíváním její levné pracovní síly. Trvalost této kolonizace musí být zajištěna vnitřním systémem těchto zemí, tedy demokratickým a svobodným režimem otevřeným světu, režimem, který umožňuje vládu peněz a tím i zahraničních oligarchů. Kolonizace novými velmocemi je nežádoucí z politických a mocenských důvodů, nové velmoci by mohly pomocí známých metod získat celé státy na svoji stranu. Proto se nyní v Evropě vyvíjí politika blokády a obchodní války spojené s válkou informační zejména proti Rusku, které je jaksi nejslabší. Nástup nových velmocí bude spojen se střety, doufejme, že jen na ekonomickém poli. Stojíme na prahu multipolárního světa a přechod k němu se musíme snažit zvládnout bez nějaké zbytečné angažovanosti na některé straně, naopak v posílení nezávislosti. Zatím nás vládnoucí mezinárodní oligarchie vede k nepřátelství proti Rusku, což není v našem zájmu směřování k neutralitě. NATO bylo zřízeno jako obranný pakt a mělo by tak zůstat.

Zhroucení mezinárodního měnového systému je nebezpečím, které přichází na základě nestability politické a hospodářské. Pokud se znehodnocují dolary jako řešení problémů USA a tím se dolary stávají nevhodnými jako rezervní měna, začínají nastupující velmoci uvažovat o vlastní rezervní měně. To je nepříjemné pro USA a ostatní západní banky, protože ztratí přísun peněz z těchto zemí. Je otázka, jaká protiopatření udělají. Zároveň existuje stále se zvětšující nebezpečí finančního blackoutu (nějakého hackerského útoku velkého rozsahu), protože peníze už dnes nejsou ani papírky, ale pouze záznamy v bankách, které lze snadno vymazat a nelze je dokázat. V nestabilním světě je takový stav velkým nebezpečím.

Čistě konzumní uvažování roztočilo nekonečnou spirálu, protože poptávka po levných produktech vedla k laciné výrobě. Ta je možná jen v zemích s nízkými platy. To vedlo k tomu, že dnes téměř vše, co nakupujeme z elektroniky, oblečení, hraček a mnohý další sortiment, pochází z Asie. Tím jsme přišli o pracovní místa, tradici, vědomosti a celá průmyslová odvětví. Zde jsou příčiny nezaměstnanosti a lidé dostávají jakousi náhradní práci ve službách. To nemůže zůstat trvale, stačí přerušení dodávek, válka apod. Zpět se to už nikdy nedostane, nebudou totiž ani lidé, ani investice. Co bude potom, nevíme.

V r. 2015 jsme zažili a stále v menší míře zažíváme uprchlickou vlnu z rozvrácených zemí Blízkého Východu. Tato vlna byla dána vstřícností některých evropských zemí a dokonce pozváním. Jakmile se objevil nepropustný plot na makedonské hranici a nemožnost se dostat do Německa, proud uprchlíků se zastavil. Tento proud byl ovšem specifický a řízený, ve skutečnosti jsou ve světě desítky milionů lidí, kteří plánují vystěhovat se do Evropy z důvodů bídy, přelidněnosti a klimatických změn. Je nutno se připravit na tento atak. Technická opatření jsou známá a nakonec, jak výše zmíněno, vyzkoušená. Nebezpečí je v jednání evropských orgánů a celého ideologického aktivismu globalistické vládnoucí garnitury, která nemá připravena morální a legislativní opatření k nepřijímání těchto uprchlíků a také v jednání organizací a jednotlivců „odloučených“ od zájmů národů a států, kteří v ideologickém nadšení mohou prokazovat nebezpečné jednání vedoucí k otevření hranic přívalu.

Islamizace Evropy vznikla dávno v západní Evropě přijetím muslimských přistěhovalců, kteří se neasimilovali v novém prostředí, ale vytvořili oddělené domovy se svojí vlastní kulturou. Tato skupina neúměrně roste vysokou natalitou a přistěhovalectvím příbuzných, případně dalších běženců, v prostředí vymírajících evropských národů. Dnes je zdrojem a podporovatelem terorismu. Naštěstí u nás takové menšiny nejsou a vytvořit je by bylo nebezpečné chování. Bohužel je zde mezinárodní tlak na vytvoření takové menšiny podporovaný našimi beznárodně orientovanými lidmi a zřejmě i celou globalistickou klikou. Terorismus je jen viditelným a proto medializovaným vrcholem ledovce islamizace.

Ohrožení fyzické existence

1/ Nízká porodnost. Od roku 1983 jsou roční počty narozených dětí nižší než potřebné počty pro udržení desetimiliónové populace. Např. potřebný počet živě narozených v roce 2015 by měl být 126 tisíc dětí, ale v loňském roce se narodilo jen 109 tisíc. Deficit se postupně kumuluje a v současné době „chybí“ více než 650 tisíc osob do 32 let. Počet žen v reprodukčním věku bude klesat a bez změny trendu se bude situace zhoršovat. Počet obyvatel by klesl pod 8 milionů většinou starých lidí, vznikl by nedostatek pracovníků, který by podniky řešily přistěhovalectvím. Při tak velkém počtu cizinců by vznikly problémy s jejich požadavky na zachování kulturní identity na náš úkor. Pokud by se tak nemělo stát, ženy z nejslabších generací narozených kolem roku 2000 by měly mít v průměru 2,3 dítěte. To se může stát jenom tehdy, když budou rodiny zakládány v mladém věku a dětí bude více.
Bez základní změny vyznávaných hodnot a výrazné pomoci společnosti není možné nepříznivý vývoj změnit. Nebezpečí pro stávající střední generaci vychází ze skutečnosti, že nepřítomnost potomků při zhroucení finančního systému a zdravotnictví, nebo i při poklesu hospodářské aktivity, povede k tomu, že nebude možnost se o staré lidi postarat.

2/ Snižování zdravotního stavu, kvality a vitality obyvatelstva
Průměrný věk prvorodiček se zvýšil z 22 let v r. 1990 na 28 let v současnosti. Velká část žen rodí první dítě po svém třicátém roce, kdy se již rychle snižuje plodnost a zdraví dítěte. Roste množství poruch u dětí.
Kvalita populace klesá fyzicky nenamáhavým životem většiny mladých lidí, orientace na trávení volného času s informační technikou bez pohybu.
Kvalita populace klesá sociálními podporami početných rodin vyloučených skupin, které v přídavcích na děti a dalších sociálních platbách vidí příležitost ke své obživě, kterou potom nehledají v pracovním procesu. Z dětí jsou vychováváni zase jen příživníci.

3/ Odchod mladých, vzdělaných a schopných lidí do ciziny
Vzhledem k vysokým platům ve vyspělých zemích a nízkých u nás, při skutečnosti, že kvalifikované práce jsou u nás vzhledem ke struktuře průmyslu vzácnější, odchází mladí lidé, především vysokoškolsky vzdělaní, do zahraničí a obvykle se nevrací, protože u nás se situace nezlepšuje a jejich přizpůsobivost jiným prostředím je velká už samotnou výchovou ke kosmopolitismu, učení cizích jazyků od dětství a výchovou ve světové kultuře. Nesledování cílů v domově k tomu velmi přispívá.

Závěrem o naději
Signatáři Charty 77 žili nadějí. K této naději měli všechny důvody. Komunistický režim slábl a postupně odcházel. Zásah armád Varšavské smlouvy v r. 1968 byl posledním kopnutím umírající kobyly. Od té doby už museli všichni informovaní lidé vědět, že vývoj jde jinudy, než hlásá komunistická ideologie, která se pomalu uklízí na smetiště dějin. Lidská práva se stávala vítězným dokumentem. Signatáři Charty 77 se stávali součástí sociální evoluce hlavního proudu, součástí avantgardy vítězného pochodu k další etapě historie lidstva.

Současný zhoubný vývoj má předpoklady pohřbít všechny naděje z jakékoliv minulé doby. Vývoj k degradaci lidského rodu, vymírání a dekonstrukci demokracie nemůže být nadějným procesem pro žádnou dobu. Čekat, až umírající kobyla zdechne, nelze. Zanikli bychom zároveň s ní. Je potřeba se tomu postavit včas.

Tak jako v r. 1977 byli lidé a možná i převážná část obyvatelstva, kteří si mysleli, že Charta je zbytečná, režim pro ně neměl záporné důsledky na jejich život a vidět budoucnost nechtěli, i dnes je jistě hodně lidí, kteří ohrožení vyslovená v tomto prohlášení nevidí nebo vidět nechtějí. V obou případech je to jen nedostatek angažovanosti pro druhé, pro společnost a její budoucnost. Nenechme se jimi ovlivňovat.

Je zapotřebí zásadní změny ve výchově a smýšlení lidí k emotivnímu vztahu k domovu, k nezištné angažovanosti pro druhé. Je zapotřebí, aby lidé měli svoje cíle v domově, je zapotřebí návratu k domovu, což znamená návratu k rodině, k občanské společnosti, k národu a ke státu. Svobodní lidé jednotní ve své vůli zachovat a rozvíjet domov jistě najdou řešení problémů, které v této Chartě uvádíme.
v Praze dne 20. ledna 2017

70 komentářů :

 1. Chartisti podvodnici
  A bude hur

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "A bude hur"

   Opakuj si tuto svoji mantru nejméně 100x denně (což tady ostatně neustále činíš) a uvidíš že se ti vrchovatě vyplní, blbečku. A to i kdyby všem ostatním okolo tebe bylo líp.

   Smazat
  2. A bude hůř,lépe už bylo...

   Smazat
  3. 13:42 rekni nam o uzasnych vecech co prinesl a jeste prinese havlismus
   Roztleskavej, ty moralne narusenej prolhanej havlisto

   Smazat
  4. 14:08

   Nevím co je "havlismus" a "havloid". Definuj tyto pojmy ať víme o čem se bavíme.

   Smazat
  5. Vyliž nám už konečně prdel, ty hnusnej všiváku! Horní Dolní - co to je? Mizernej zmrd, kterej tady denně uráží a nadává. Už kvůli tobě budou muset asi diskuze skončit, protože jinak se tě nezbavíme. Jsi sem přilepenej jako hovno na košili emigrante!

   Smazat
  6. 14:14 nehloupni tady, kdyz nevis tak nepis a odsmrd

   Smazat
  7. 14:53
   Co to? Vy by si chtel vylizat prdel, ty nam tu budes vypisovat tve homosexualni fantazie? Nechces nekam zakest, ty Putno.
   Diskuzi ukoci, ty zmrde uchylnej co tu predvadi tve uchylne fantazie.
   K nametu Trump nemas co rict, protoze jsi hloupej. A moc se venujes tve uchylne sexualite.
   Trumpovi si vyhrozoval, za to zaplatis.
   Tak se jeste chvili vtirej, hovne, v Quantanamu neni internet, jen cloumani kleci
   Pis dal, zamerujeme

   Smazat
  8. Ty jsi ještě blbější hovado, než se může zdát Horní trubče! Zas už vyhrožuješ ty prasáku sprostej? Perverzní břečko! Co takhle kdybys sem napsal, co máme udělat, abychom se tě zbavili? Abys na diskuze nelezl, protože nemáš co kecat a žvanit do našich věcí - tobě je do nich hovno emigrante! Jsi sem přicucnutej jak veš. Máme šanci, že tě někdo odbouchne?

   Smazat
  9. Ad 14:08
   Havloid je duševní mrzák, vesměs živen z veřejných peněz a s odporem k demokratickým a svobodným principům uspořádání společnosti. Každý havloid, žije v představě, že pouze jeho pravda je ta pravá, že může ovlivňovat veřejné mínění a společenské i politické dění, to vše bez demokraticky získaného mandátu ve volbách. Jinak také dobroser. Ke svým cílům se nestydí použít jakoukoliv lež, nenávist a intriku. Neuznává opačný názor oponenta, ať je jakýkoliv, proto je havloid velmi nebezpečným tvorem. Působení havloidů ve společnosti lze přirovnat k morové ráně.

   Smazat
 2. Nejpodstatnější z uvedeného, je zřejmě :
  " Čekat, až umírající kobyla zdechne, nelze. Zanikli bychom zároveň s ní. Je potřeba se tomu postavit včas."
  Bohužel, jak se k tomu "postavit včas" se občan z textu nedozví. Stručný návod ke změně, uvedený v posledním odstavci článku, je velmi obecný a nadčasový.
  L.S.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. LS jaky navod cekas? Pro havlocesko navod neni. Cesko je obetovane.
   Vytrhne to samuraj okamuuuuuura? Tezko
   Sympaticky je Konvicka ale ten nekandiduje
   Tudis havloprotektorat cesko nema nadeji

   Smazat
  2. Zase ta Chátra. Prvně připraví a zrealizuje naprostou devastaci a potom ji popíše. Zajímavé.

   Smazat
  3. Komu nadáváš havločesko ty smrade americkej? Zas už vyhrožuješ? Koho bys chtěl obětovat kojote prašivej? Starej se o váš protektorát a na nás se konečně vyser ty úchylnej emigrante!

   Smazat
  4. Co se čílíte, vždyť Horni Dolni má pravdu

   Smazat
 3. Máme poslední možnost změnit situaci v nadcházejících volbách. Je potřeba oslovovat všechny svoje známé aby přišly k volbám a daly hlas těm co mají v programu volební povinnost a řízení státu na všech úrovních pomocí referend.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nadcházející volby podstatu režimu určitě nezmění, možná ty další. Stát referendy rozhodně řídit nelze.

   Smazat
  2. 14:35 15:22
   Tady jako by se tříbilo přesvědčení, že referendem se dá řídit i autobus.

   Smazat
  3. 13:58
   Diváci Kinoautomatu, který v Laterně Magice uváděl Miroslav Horníček, se také domnívali, že hlasováním rozhodují o osudech hrdinů na plátně.
   Jiný pěkný příklad hlasování popisuje Bradbury ve Fahrenheit 451.

   Smazat
  4. Však jsem říkal,že Švýcarsko není stát.

   Smazat
  5. 15:22 to je hodne arogantni vyrok, a toto porazenectvi a neduvera k referendu a lidu je ostudna
   No ale mozna to potvrzuje ze v cesku to proste nejde
   Ze cesko je politicka konecna

   Smazat
  6. 15:28 typicky slaby komentar

   Smazat
  7. 15:28 ja vim, ty by si chtel ridit stat Havlem a Hitlerem

   Smazat
  8. Naivo, tzv. zastupitelská demokracie je vysoce sofistikovaný podvod. Zase si zvolíte jenom stranickou nomenklaturu, která bude předvádět demokratické divadlo v bitvě o ohlodanou kost a "lid" se bude tetelit blahem, jakou to má skvělou demokracii.

   Smazat
  9. Ty máš ale výdrž všisko hnusný - Horní, ty si takhle píšeš pořád pro sebe? Tam u vás se to takhle dělá? Psát několik svých sraček pod sebe? Je vidět, že jsi pologramot. Ubohej emigrantskej šašek. A drží se tady jak hovno košile a drží - fuj - typická americká filcka!

   Smazat
  10. Ivan David27. ledna 2017 15:22
   Anonymní27. ledna 2017 15:28
   Řídit stát referendy, snad žádná politická síla nepožaduje. Nejvíce požaduje SPD, aby byla možnost vyhlásit referenda na odvolání politiků, nebo zákonů. Zákony by stále tvořila vláda, ale občané by měli zákonnou možnost, posledního slova. Nebo by mohli referendem požadovat, aby vláda některý problém, v konkrétním termínu, legislativně vyřešila.
   „Nadcházející volby podstatu režimu určitě nezmění, možná ty další.“
   Podstata režimu se jistě nezmění, ale ono by pro začátek byl úspěch, kdyby se zastavil, nebo zvrátil ten úpadek demokratičnosti. Např. kdyby se vrátili některé pravomoci z EU k národním vládám, nebo kdybychom odmítnuli prodloužení protiruských sankcí, nebo požadovali přítomnost naší armády na našem území atd., atd. Ale hlavně je nutno, aby si lidé konečně uvědomili, kterým směrem napřít síly. A to už v letošních volbách. P.K.

   Smazat
 4. To není žádná charta, ale bohužel jen smutné pojednání a konstatování. Autora se mi nepodařilo nalézt, ale zřejmě vzorný student českého jazyka, jelikož při čtení jsem se musel několikrát vracet k jedné větě, abych neztratil její význam. Co zbývá ? Jen si přát, aby to ta kobyla měla za sebou rychle a bezbolestně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ta chátra má výdrž.

   Smazat
  2. Máte naprostou pravdu. Jazyková úroveň dosti ubohá. To ledacos nasvědčuje i o autorovi panfletu, ačkoliv jsem se jeho jméno také nedozvěděl. A obsah - nic, co bychom už dávno nevěděli. Zajímavé ovšem je, že jsou v textu použity obvyklé bláboly o neomarxistech. Vypovídá to cosi o autorech samotných. Pod něco takového bych se rozhodně nepodepsal.
   Jirka

   Smazat
 5. Nenapsal to Okamura?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní27. ledna 2017 15:13
   „Nenapsal to Okamura?“
   Okamura svoje projevy podepisuje, nebo je rovnou autenticky natočí na video. Pokud Vás zajímá jeho program: http://spd.cz/program/
   P.K.

   Smazat
 6. Podepsal bych bez zásadnějších výhrad.Stále odhodlaněji jsem také připraven pomáhat zachovat a rozvíjet náš společný domov.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty vole, z Tebe to odhodlání přímo čiší !
   Bezdomovec

   Smazat
  2. P.S.: Pan Opluštil se zaměřil na celek "Charty" a nelze, než s ním zcela souhlasit.
   Pavel p

   Smazat
 7. Pane David a jak teda vnímat volbu presidenta a řízení Švýcarska jak jsem měl možnost se osobně přesvědčit ať se pohnem z místa. Vím že to je složitý problém ale co navrhujete. Musíme s tím nějak pohnout, máme již málo možností na času. MŠ.

  OdpovědětSmazat
 8. Já bych řekl, že u moci jsou debilové a je jedno, jstli vedou IKEM nebo Francii. Uniká jim podstata problému, jehož jsou příčinou.

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 10. Tato Charta '17 má podle mého názoru hodně daleko k programovému dokumentu.
  A to i přesto, že dobře pojednává některé existují problémy a jejich budoucí negativní dopady.
  Cesty a metody, jak dosáhnout nápravu, naznačuje jen v útržkovitě nedostatečném a místy jen obecném náznaku.
  Vyvolává tak víc otázek než odpovědí, jak k řešení přistupovat.
  Schází jasná představa o případné změně fungování politického systému (v čem a jak by mohl být zdokonalen, kdo bude nositelem změn) i představa o změně ekonomického systému, vč. potřebných státních zásahů, stejně jako potřebných změnách finančního systému a bankovnictví. Není jasné, o co a jak se fragmentované zbytky nár. ekonomiky či stát opřou, aby byl posílen význam českých podniků (exportních producentů finálních výrobků či služeb).
  Mezinárodní rámec (pro změny v ekonomice a mezinár. spolupráci v podmínkách výrazné hegemonie nadnár. korporací a fin. oligarchií, jakož i obraně státu a země) se mi zdá také hodně povrchní. A pokud se týče aliance NATO, pak je pokrytecky zamlčován trend v povaze aktivit té organizace. Jmenovitě ke zločinnému porušování mezinárodního práva a cílené (nechtěné?) destabilizaci celých regionů ve světě, vytváření chaosu a masového utečenectví. Není zmínka o tom, jak a s kým bychom měli(?) napomoci v ekonomické (politické a kulturní) stabilizaci krizových regionů, které se stávají rezervoárem migrantů.
  O ostatních národních politikách (infrastrukturní, vzdělávací a výzkumné, sociální a zdravotní ...) ani nehovořit.
  Vřele souhlasím s I. Davidem. Ch'17 sice lze podpořit i podepsat, avšak s (přátelskými) výhradami.
  Není jasné, kdo tvoří onu střední třídu (její sociální a ideologické kořeny a zájmy), kdo ji ve dnešním spektru polit stran a hnutí reprezentuje, jaký má politický program ..., a jak vůbec budou v demokratické společnosti na transformaci participovat i další třídy, tj. "horní" a "dolní", pokud takové existují. Zda-li budou spojenci či odpůrci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Gojové", kteří podepsali tu židovskou Chartu pak skučeli v opravdových, nikoliv fešáckých kriminálech - a asi si to zasloužili...

   Smazat
 11. A z 14:35h to popsal neobratně, naivně.
  Tím, že jste ho na to upozornil ("..Stát referendy rozhodně řídit nelze.") pane Davide, tím jste nahnal vítr do plachet všem, kteří vědí, že proti referendu MUSÍ BOJOVAT ZA KAŽDOU CENU!
  Protože kvalitně instalované referendum do zákonů, v kombinaci s přímou demokracií, je smrtelné nebezpečí pro jakoukoliv totalitu, popř. účinnou manipulaci s občany, pro jejich přeměnu na "ovčany".
  Jen stručně několik (ne všechny) základních podmínek pro úspěšné uplatnění referenda při řízení společnosti :
  1. Uzákoněná odvolatelnost politiků za podmínky, že je odvolá x- násobek voličů než těch, kteří je zvolili (odhaduji na dvoj, či trojnásobek) poté, co mají možnost veřejně obhájit svou činnost ve své funkci. S tím spojená trestní odpovědnost za prokazatelné, úmyslné (popř. z nedbalosti) poškození veřejných zájmů.
  2. Všude, kde je to vhodné vytvořit kombinaci přímé demokracie s referendem, pouze ve funkcích, kde je to nesmysl, či příliš technicky náročné, ponechat nepřímou demokracii.
  3. Referenda budou odlišená dle významu na lokální až celospolečenská a dle toho také budou určeny počty hlasů potřebných pro jejich vyvolání. A to tak, aby společnost od místní až po celorepublikovou mohla reagovat na vzniklý problém.
  4. Povinnost státního aparátu v dostatečném předstihu před hlasováním objektivně a vyčerpávajícím způsobem informovat veřejnost o dané problematice.
  5. Výsledky již vyhlášeného referenda budou platné bez ohledu na účast voličů.
  (Dle principu, který se již dlouho uplatňuje v parlamentech "většina když mlčí = zdržuje se hlasování, tak souhlasí!")
  6. O témže problému může být opakovaně novým referendem znovu rozhodnuto.
  (Přestože sociologové dokázali, že při rozhodování většina aktivní populace výrazně častěji dosahuje správných rozhodnutí, než menšina aktivní populace. Přesto to není 100% jistota a nastávají i situace, kdy správné řešení není známé, či co se jevilo jako správné, se později jeví jako špatné.)
  7. Dokud budou referenda technicky a finančně náročná, tak tam, kde to jde, je vázat na volby.

  Myslím, že můžeme hodně prováděcích procedur opsat hlavně ze Švýcarska.
  Pokud toto se nám (i za pomoci zmíněné "Nové charty") podaří prosadit, tak máme naději.
  Proto volme ty, kteří k tomu mají nejblíž nakročeno!
  Obráceně, budeme "list ve větru..."
  Pavel p

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní27. ledna 2017 19:09
   Naprostý souhlas s příspěvkem. Chápu, že by referendum, podobně jako volby, nemělo mít nějaké procento povinné účasti. Koho problém zajímá, tak se účastní a z hlasů zúčastněných, se vypočítá většina. Ale nějak nechápu uvedený princip:
   „(Dle principu, který se již dlouho uplatňuje v parlamentech "většina když mlčí = zdržuje se hlasování, tak souhlasí!")“
   Dle toho principu, „kdo nehlasuje, tak souhlasí“, kdyby se referenda účastnilo 40% oprávněných voličů a všichni by byli „proti“, tak by výsledek byl „pro“, hlasy 60% nehlasujících?
   P.K.

   Smazat
  2. Ne, je to jednoduché a radši se o tom moc nemluví: Kdo zůstává v místnosti, kde se volí (např. v parlamentu při té konkrétní volbě) a takzvaně se zdrží hlasování,tak jeho hlas se automaticky počítá jako "souhlasící". Pokud odejde "mimo místnost", tak jeho hlas není započítáván!
   (Proto mnohdy ty "demonstrativní odchody"!) A platí, že aby zákon prošel, tak je potřeba POUZE nadpoloviční většina Z PŘÍTOMNÝCH!!
   Tak například těsně před Kongresovými prázdninami v USA v roce 1913, Kongres "většinou přítomných" ( z celkového počtu 435 členů Kongresu bylo přítomno buď 96 nebo 69 kongresmanů) a oni "většinou 43 hlasů" pro, "25 proti" rozhodli o zřízení FEDu (jejich tzv. centrální banky, řízené soukromými, převážně židovskými bankami).
   V různých parlamentech mohou být různé modifikace těchto pravidel. Lépe by informoval právník z daného oboru.
   Takže se počítají pouze hlasy těch, kteří jsou "přítomní" = kdo se zúčastní voleb!
   Pavel p

   Smazat
 12. Problém s porodností není zdaleka takový jak je prezentován. Cílem vytvoření tohoto fiktivního problému je záminka na navožení migrantů. Méně lidí není žádný problém planeta si oddechne a technologie jsou na dostatečné úrovni, že to neohrozí zajištění starších občanů a dokonce se zlepšuje zdraví ve vyšším věku a tak mohou být starší lidé společnosti velice prospěšní svoji moudrostí i dlouho po důchodovém věku. Věk se zvyšuje, takže se může i porodnost zpomalit. Mnohem větší problém je naopak nadměrná porodnost v rozvojových zemích, kdy se zvyšuje sociální napětí a to vede ke konfliktům. Není nic snadnějšího něž se namnožit (to dokáže kdejaká kobylka).

  Problém je jinde, může nás být trochu méně, ale je potřeba, aby bylo maximálně zajištěno co nejlepší vzdělání pro všechny členy společnosti, namnožit se půjde snadno, pokud tomu nebude cíleně bráněno, například tím, že staří neplní svoji funkci a nepodporují mladé.

  Lidé si musí být vědomí snah zákulisního vedení na naše zotročení a pak se nenechají zmást takovými manipulacemi.

  OdpovědětSmazat
 13. Nekonecny boj o potlaceni nejen kultury , tradic a dejin a vubec dnes o existenci naseho naroda ma ale opacny vysledek. Zajem o "koreny" a skutecny /nevylhany/ vyvoj k dnesku je daleko vetsi , jako vzdy v dobach utlaku . A poroste. I treba tajne.
  Oficialni ideologie narizena a prosazovana nasilim odpuzuje /voni se nikdy nepouci/ , provadena uz Rakouskymi germany, bolseviky i treba daleko mirneji prvni republikou atd.
  Nuda v Cechach laka k necemu zajimavejsimu...
  Rozdily tvori stale vetsi vzdalenosti ,od vrchnosti k podanym a je zadelano...Truny se pak tresou , vic a vic az do zakladu..

  OdpovědětSmazat
 14. Příliš dlouhé, popis důsledků, nikoliv příčin. Plno mylných módních klišé. Z toho plyne nabíhání na nastavené vidle.

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 16. Děkuji pane Pavel p v 19,09. Nejsem tak zdatný v psaní abych rozvedl celou myšlenku referend alespoň tak jako Vy. Politikou jsem se nikdy nezabýval ale celý dlouhý život jsem řídil montážní skupiny a to mě utvrzuje v tom že většina je demokracie a pokrok.Určitě je to problém který musí zpracovat tým lidí který má k tomu zkušenosti. Troch mě mrzí odpověď pana Davida že referendy se nedá stát řídit, rozhodně je nutná volební povinnost. MŠ.

  OdpovědětSmazat
 17. Charta 17 je moc hezky sepsaný seznam současných nešvarů. Na všechno musím říct, ano, ano, ano a bude nás takových asi hodně.
  Veškerá negativa jsou nějak řešitelná. Viz USA, kde byla většina výroby přesunuta do Asie, ale přijde Trump a rozhodne, že se výroba vrátí. Jistě, není to příliš srovnatelné s námi, neboť ty firmy mají sídlo v USA, takže na ně může, např. daněmi nějak působit. Ale ukazuje se (pokud tedy ten Trump v tom uspěje), že nic není fatální, nezměnitelné. Ovšem vyžaduje to vysokou dávku odhodlání.
  Jenom bych měl malou poznámku, zda je odpovídající, evokovat Chartu 77. Dneska už vidíme, že určitá skupina disidentů, byla západem vybrána a podporována, aby zde bylo možno nastartovat změny, vedoucí k dnešnímu neutěšenému stavu. Oni měli ze začátku odvahu stát se komunistům nepohodlnými, ale potom byli zapojeni to proudu, který už vedl k něčemu negativnímu. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý P.K., vysvětlete, jak bylo možné se komunistům postavit? Nadávat jste mohl do sytosti. Do televize a rozhlasu vás tehdy s nadávkami nepustili ostatně jako dnes. Komunisté jakož i současná vláda nerada vidí spolupráci s cizí rozvědkou, která poškozuje hospodářství a zrazuje pro případ vojenského útoku, aby bylo zabito co nejvíce našich lidí. Znáte nějakého chartistu, ze kterého by měli ostatní lidi prospěch?

   Smazat
  2. Anonymní28. ledna 2017 13:55
   Nevím, jestli si rozumíme. Napsal jsem, že dnes se ukazuje, že aktivisté Charty 77, byli zpočátku živelní odbojáři proti komunistickému režimu (z mého pohledu pozitivum).
   Poté si je vyhlédly západní rozvědky, dostaly je do západního tisku a tím je, na rozdíl od ostatních odbojníků režimu, chránily a glorifikovaly. Slyšeli jsme o nich na Hlasu Ameriky a Svobodné Evropě a po 89. jsme je přijímali jako hrdiny a vůdce (podle mého neutrální).
   Po uvedení do funkcí, byli silami Západu využíváni pro rozebrání a paralyzování naší země (to je to negativum, proč bych je radši nepřipomínal).
   Ještě k Vaší otázce: „… jak bylo možné se komunistům postavit?“
   Na to stačilo nechodit na 1.máj, nechodit na brigády a akce Z, vést řeči, které se lišily od standardu udávaném Rudým Právem, číst věci, které nebyly oficiálně vydané, nemluvě o tom, psát takové věci. Věřte, že toto bylo sledováno a zanášeno do Vašeho posudku. Pokud jste neměl větší, než dělnické ambice, ani jste to nemusel vědět, že to tam máte. Pokud jste chtěl studovat, už jste na to narazil a získat nějakou řídící funkci nepřicházelo vůbec v úvahu.
   Chartisti zašli ještě dál a otevřeně vládu vyzývali k plnění svých povinností. Tím byli v očích (nekomunistické) populace, hrdiny. P.K.

   Smazat
  3. Nějak si nerozumíme. K tištěným věcem jsem se nedostal. V širokém okolí prostě nebyly. Teď už jsou volně přístupné., Po čtvrtstoletí by mne dnes ani nenapadlo ty sračky číst. Tehdy se běžně poslouchala Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Povídalo se o tom na pracovišti docela veřejně. Jen OV se s tím nešlo. Na druhé straně jsem byl velmi zaměstnán docela tvůrčí práci v laboratoři a zkušebnách, ke které se mladí lidé dnes už nedostanou. Skoro nic se tady nevyvíjí, to po nás nechtějí až na nízko placenou práci. Moje nespokojenost spočívala v tom, že dostáváme málo techniky z dovozu. Převratem se to vyřešilo tak, že dnes už tady není nic potřeba a žádné přístroje nejsou potřeba. Kdo by tady investoval do výzkumu a vývoje plošně jak se to dělo za komunistů. Tehdy jsem si neuvědomoval, co bylo hlavním výdobytkem socíku. Všichni měli práci a sociální jistoty. Ti, co se proti komunistům postavili, lidi žijící tady o tyto jistoty sprostě připravili. Kdyby v nich zůstala nějaký zbytek morálky, vůbec by se na veřejnosti neukazovali. Jste opravdu hrdina, když jste nechodil na brigády a rozhodl se parazitovat na práci jiných. Možná, že jste už tehdy věděl, že ten vytvořený majetek lidu ukradnete. Parazitů, kteří na brigády nechodili, bylo tady dost, aby na náměstích v listopadu roku o duši zvonili. Byly i případy, kdy se takoví pracanti posmívali brigádníkům z okna a radovali se, že se něco nepodařilo. Ve výčtu odporu komunistům byste měl vzpomenout i sabotáže, například požár v jedné pražské Tesle. Dodnes se hrdina třetího odboje k tomuto činu nepřihlásil. Nemáte v tom také prsty?

   S odstupem času jsem docela rád, že mne ta sebranka nesvedla. Možná, že bych se měl lépe než jsem se měl. Lidi by mne však nenáviděli.

   Smazat
  4. Anonymní28. ledna 2017 17:04
   „S odstupem času jsem docela rád, že mne ta sebranka nesvedla. Možná, že bych se měl lépe než jsem se měl. Lidi by mne však nenáviděli.“
   To má být vtip, kdyby Vás ta „sebranka“ svedla, tak už byste si k těm Vašim přístrojům ani nečuchnul, ne že byste se měl lépe. Ale to musíte vědět.
   Vidím, že Vás trápí účast na brigádách, tak Vás musím seznámit s jedním příkladem ze života. V naší vesnici, se strana a vláda rozhodnuly brigádnicky vybudovat koupaliště. Měli jsme tam dva rybníky na koupání, ale doba pokročila, proč ne. Všichni, včetně nás dětí, to vítali. Takže se to pár let brigádnicky budovalo, za vesnicí v polích, kde byl vodní pramen. Měli jsme kola, žádný problém, pár let jsme si ho užívali. Potom strana a vláda zřejmě rozhodnula, že se musí zvyšovat výnosy, takže se bude meliorovat. Tak to pár let meliorovali, až se ztratil pramen a vzniklo nám koupaliště duchů.
   To je taková malá ukázka efektivnosti strany a vlády. Nechci chválit současný režim, protože EU je už horší, než byli soudruzi, ale horovat pro jejich návrat, tedy nebudu. A to nikoliv, pouze kvůli uvedenému příkladu. To je jen taková brigádnická perlička P.K.

   Smazat
  5. Milý 18:53, jsem rád, že jste se neurazil. To vaše koupaliště je smutný příklad, pro mne však by nebyl důvod změnit režim a nechat vykrást republiku, zhuntovat obyvatelstvo a dát jim drogy, nevěstince a gamblerství. Máte divný systém hodnot. Nechal byste užívat výdobytků svoje děti a nechat rodiče žebrat. Kdyby za bolševika vycestoval, měl bych za sebou českou světovou firmu. Teď se omlouvám, že jsem na všechno sám.

   Smazat
  6. Anonymní28. ledna 2017 19:42
   „Máte divný systém hodnot.“
   Já jsem totiž dost velký parchant. P.K.

   Smazat
  7. Milý 22:02, promýšlejte více svoje argumenty, abyste se nestával snadný terč. Více studujte, možná nás překvapíte. Potěšte nás a popište jak vaše vesnice vzkvétá.

   Smazat
  8. Anonymní28. ledna 2017 23:17
   Musím přiznat, že mě vzal za srdce Váš zájem o moji vesnici. Poté jsem na Vaši radu trochu zastudoval a došlo mi, že to je ironie.
   Jestli máte chvilku, podívejte se znovu na moje příspěvky a zjistíte, že nehájím současnou situaci. Takže Vás ani neohromím nějakými úspěchy. Z toho mi vychází, že ani Vaše příspěvky, nejsou příliš promyšlené. Proto si asi tak rozumíme. P.K.

   Smazat
  9. 15:15, na vás se dá zkoumat anatomie antikomunisty. Tím nemyslím tělesné detaily, spíše duševní schopnosti a úsudek. Nějak se vám nechce do popisu zlepšené dopravní dostupnosti, množství obchodů na vesnici, kde stačí odskočit a máte cokoliv včetně hajzlpapíru a dámských vložek. Za těch hnusných komunistů jsem nastartoval pionýra a za pět minut jsem mohl koupit hřebíky, které teď nakupuji v krajském městě. Každý u vás bude mít pod nosem dobře placenou práci a soukromí zemědělci prosperují tak, že jejich bohatství přetéká ostatním.

   Pořád mne fascinuje pronásledování odpůrců režimu. Komunisté byli tak měkcí, že se jim to nevyplatilo. Čekám, že doktor David sebere pár aktivistů a půjdou posnídat na ruské velvyslanectví. Vím, že jej to ani nenapadne. Jistě mi to omluví, že jsem si ho vybral za příklad nemožné události. Asi byl moc slušný, že ho ostatní spolustraníci ze své společnosti vypudili.

   Jiným příkladem je Havel, kterého komunisté nechtěli připustit k prezidentskému křeslu. Nakonec jejich srdce obměkčil a byl zvolen. Ještě teď mne rozhořčuje, jak on musel za totáče trpět. Havel byl vlastně k postavení prezidenta předurčen dříve, než se narodil. To hnusní komunisti mu bránili. Když začínal, tvrdil, že naše vlast nevzkvétá. Po jeho vládě už jsme vykvetli v příkladnou kolonii a žijeme v blahobytu. Jen nás musejí udržet v hranicích Česka, aby nám po prohlídce Rakouska nerozsvítilo. Parta těch nejlepších, kteří s Havlem chlastali a blili do křoví na Karláku při cestě z jedné hospody do druhé. Tato elita národa urvala významná koryta. Jirka Vaněk (emigrant) ze Sydney na internetu doporučoval, aby v tom křoví odhalili pomník. O tom, koho budeme vybírat v prezidentských volbách, raději pomlčím. Díky minulému kandidátovi spořím do rakouské banky. Bylo by fér, kdyby u nás dovolili volit prezidenta Rakušanům korespondenčně.

   Smazat
  10. Anonymní29. ledna 2017 18:03
   Z té Vaši změti (i když v (19:42) to bylo ještě zmatenější) lze zase vysledovat anatomii komunisty. Nejspíš jste přesvědčen, že kdyby se ujali vedení KSČM, že bychom měli ráj na zemi. Jsem také pro sociálně spravedlivější systém, ale v rámci demokracie. KSČM je pokračovatelkou totalitní bafuňářské KSČ a domnívám se, že je reálnější změnit demokratický systém do vyhovující formy, než systém totalitní. Navíc představitelé KSČM se již také sžili se současným režimem a snaží se z něho vytlouct, pro vlastní prospěch, co se dá. Viz případ Jiřího Dolejše, jak byl ochoten za miliónový úplatek hlasovat na přání úplatkáře. Byl to sice jenom novinář, ale Dolejšovo korupční jednání bylo nefalšované. P.K.

   Smazat
  11. Milý P.K., vy asi věříte na demokracii, že ano. Já to vidím tak, že ve své naivitě věříte určitě také na čápa nebo Ježíška. Vy jste asi ještě nepochopil, že těm, co vládnou, je úplně jedno, v co nebo čemu věříte. Vždycky si prosadí své, k tomu mají lidi jako jste vy. Mne se nikdo po převratu nikdy na nic zásadního neptal. Vládnoucí politici najeli hned na tvrdou diktaturu a rozhodli se dříve prosperující stát změnit v kolonii a místo, kde si vyvolení mohou nakrást. Ve filmu Pelíšky je vyřčená otázka Kde udělali soudruzi z NDR chybu? Naši soudruzi museli podle vás udělat chybu ve vaší vesnici s koupalištěm. Je na čase, abyste sám začal přemýšlet, kde jste vy udělal chybu? Dřív než se nadějete, se mohou lidé na to zeptat. Budete se muset hájit, což evidentně nedokážete. Vy místo relevantní obhajoby spíše rozesmějete. Doporučuji vám, abyste svou neobratnost v argumentaci skrýval, protože až vás přečte konkurence, zatočí s vámi.

   Smazat
  12. Ještě dodatek, P.K.. Argumentovat Dolejšem je opravdu ubohé. To je jako kdyby se kasař do novin nebo televize chlubil, jak otevřít pokladnu. Proč se vám Dolejš nelíbí? Máte prsty v jeho přepadení a málem umlácení?

   Smazat
  13. Anonymní29. ledna 2017 22:20
   Myslím, že nejste zas tak chytrý, jak se snažíte svými zmínkami o studiu anatomie naznačovat. Abych Vám dodal studijní materiál, tak Vám svěřím, že na čápa už nevěřím.
   Ale jste mi sympatický, že se rád smějete, tak Vám ještě sdělím, že se před Vámi neobhajuji, ale pouze Vám sděluji svůj pohled na věc. Samozřejmě, že je diametrálně odlišný od Vašeho.
   P.S. Na tom Dolejšovi, je zřejmé, do jaké kategorie lidí, funkcionáři KSČM spadají. Nechají se kapitálem zkorumpovat, ideje, neideje. Ale speciálně Dolejše bych neobviňoval, že trpí nějakými idejemi sociální spravedlnosti. P.K.

   Smazat
  14. P.K. opravdu mne těší, že na čápa nevěříte. Jen tak dále pokračujte.

   Smazat
  15. Anonymní29. ledna 2017 23:59
   Nechte city stranou, ale hlavně si to zaneste do své učebnice anatomie, ať se stále nedopouštíte chybných závěrů. P.K.

   Smazat
  16. Milý P.K., máte rád mít poslední slovo. Kdybyste něco připsal, už vám neodpovím, aby vám udělal radost.

   Smazat
  17. Vážení,
   pane P.K. a pane A ..., vaše vzájemná "delší výměna názorů", (promiňte, že se k ní vyjadřuji, ale je veřejná, takže určena nám všem) ukazuje několik základních problémů dnešní doby. Proto mé psaní.

   1.Všeobecnou neochotu vést diskuzi.
   V diskuzi totiž napřed musíme naslouchat tomu, co nám ten druhý říká, dále oddělit fakta od "osobního zaujetí". Dále zkoumat jejich pravdivost a jsou-li pravdivá, opravovat dle nových skutečností své postoje a z nich plynoucí tvrzení.
   Jsou-li nepravdivá, srozumitelně dokazovat jejich nepravdu partnerovi v diskuzi.
   V diskuzi je vždy podmínkou potlačit své vlastní ego, tzn. své "sympatie a antipatie".
   S tím již měli problém staré národy a v jejich významných školách se učilo, jak na to. (Např. Pythagorejci, Aristoteles, atd.,..)
   Tento problém je stále více způsobený úmyslnou, celosvětovou změnou, prosazující "upřednostňování osobního ega" před obecnou prosperitou. Změna byla nastartovaná dle různých odhadů před dobou od 80 do 50 let před současností, s cílem vytvořit celosvětovou diktaturu, tzv. NWO / = Nový světový řád/.
   Zvlášť výrazně se projevuje v "postkomunistických" zemích, díky disharmonickému střetu dvou radikálně odlišných a již zanikajících světů, z nich "socialistický" v zániku předběhl "kapitalistický, díky zajímavé shodě okolností, o cca 28 let.

   2. Kdysi jeden moudrý člověk definoval, že "společenské bytí zaostává za společenským vědomím".
   Obecně se to dá definovat tak, že zákon setrvačnosti, je univerzální přírodní zákon.
   Hodně se rozeběhni a pak na místě zastav. Čim kluzčí budeš mít povrch pod sebou (skluzavka, brusle, auto na silnici,atd.), tím delší budeš mít plochu, po které ze setrvačnosti pojedeš!
   To je naše neschopnost přizpůsobit své myšlení "novým skutečnostem"!
   Vy oba totiž prosazujete již "přežilé", sociální modely, které svojí NEPLATNOSTÍ (-toto je ověřené praxí!) nemohou vyřešit současné problémy!
   Jeden by si přál "správnou demokracii" ( = vláda lidu), druhý by si přál "správný socialismus" ( = v prvopočátku - vláda lidu, skrz diktaturu její nejvíc utlačované společenské třídy, později zánik všech tříd). Ani jedno nefunguje.
   My všichni musíme vzít v potaz reálná fakta:
   -Tak jako "křesťanství, či socialismus", nebyl schopen vytvořit Nového člověka, tak stejně tak "demokracie" ve své současné neoliberální podobě (směřující k vytvoření NWO) toho není schopna!
   Globalizace ničící národy a rozdíly mezi rasami, nivelizuje (=zarovnává) jedince do jednotné nahnědlé masy, tím je proti přírodě, jejíž podstatou je MNOHOTVÁRNOST a je tedy cestou do pekla!
   Ekonomie ( a tím i "demokracie" z ní odvozená), založená na kapitalistickém letadle (na prvém místě zisk!) je ta samá cesta do pekla!
   Automatizace, robotizace, IT technologie (včetně nano-technologií) uvolní VĚTŠINU populace z výrobního procesu a dále je uměle zaměstnat ve službách (jako se to zatím děje), už nepůjde bez změny podstaty společnosti - CO TEDY S TÍM?!!
   To jsou podstatné otázky dneška, které je třeba řešit. Ale aby se daly řešit, musíme napřed zachránit svůj stát (jako to udělali Islanďané) a svou identitu!
   Aby jsme mohli zachránit svojí identitu, svou budoucnost, musíme vytvořit takový systém řízení společnosti, který bude likvidovat parazity. - O tomto systému viz. můj příspěvek výše.

   3. Musíme být schopní hledat to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje.
   A musíme si přesně definovat co nechceme, to znamená, co ve vztazích k sobě NESMÍME!
   V rodině, mezi přáteli, ve společenském životě, hnutí atd., ...
   Napadá mne, že slovo "Populismus" by se mohlo použít jako prapor pro nás všechny, kteří chceme, aby to fungovalo!
   Pavel p

   Smazat
 18. Nechápu, kolik hlupáků roztesknily sračky Charty 17? Jestli někdo neoznačí Chartu 77 za zločinný podnik, ve kterém parta alkoholiků, podvodníků a lhářů bojovala o koryta pro sebe, nelze mu v žádném případě věřit.

  OdpovědětSmazat
 19. "CHARTA 77 NENÍ ZÁKLADNOU K OPOZIČNÍ POLITICKÉ ČINNOSTI." (- z textu prohlášení Charty 77)

  Každý poctivý signatář Charty 77 vždycky odmítal pojmy "disident" a "třetí odboj" (namátkou třeba Jiří Dienstbier nebo Petr Uhl). To jsou výmysly bezcharakterních popřevratových kariéristů typu Daniela Hermana nebo Jaromíra Štětiny.
  Ti ze signatářů Charty, kteří tato hesla hlásali nebo neodmítli (a nebylo jich málo), nemají právo mluvit za ostatní.
  Nepíšu to sem vůbec kvůli nějaké neexistující "čistotě ideálů", ale jednoduše z respektu k faktům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když respektujete fakta, napište, zda nějaký chartista byl prospěšný lidem v občanském povolání? Třeba lékař, konstruktér, vynálezce a pod. Vzpomněl jste Dienstbiera. Pro svou naivitu leccos v jednání s Německem lidově posral. Uhlem a jeho povedenou rodinkou lomcuje pořád antikomunismus. Zastali se ti lidé vůbec někdy někoho, kdo nepatřil k mafii? Po převratu začaly foristické čistky a likvidace karier lidí, na které sebranka deroucí se k moci lidsky a odborně nestačila. Tehdy jsem pochopil, že oni nestojí za nic.

   Smazat
  2. Slovo dyzydent vzniklo v Rusku, je to označení jevreje-rozvratníka.

   Smazat
 20. Místo toho článku by stačil odkaz na Sionské Protokoly
  tam je to všechno napsáno s předstihem 120 let.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.