Reklama

neděle 29. ledna 2017

Oskar Krejčí: Promarněné šance Ruska a Západu

29. 1. 2017    První zprávy
PZ: Mluví se o tom, že by Donald Trump mohl jednostranně zrušit sankce vůči Rusku. Čerstvě zveřejněné údaje ruského statistického úřadu uvádějí, že v Rusku loni meziročně klesly reálné příjmy obyvatelstva o 5,9 % a hrubý domácí produkt se snížil o 0,7 %. Poklesly investice, zahraniční obchod. Myslíte si, že západní sankce dosáhly svého cíle?
Nemyslím. Jestliže účelem sankcí mělo být přinucení Ruska ke změně politiky, pak efekt je téměř opačný. Veřejnost povětšině vnímá sankce jako důkaz zlovolnosti Západu a sjednotila se kolem svého prezidenta. První letošní průzkumy z nevládního sociologického centra Levada uvádějí, že Vladimíru Putinovi věří 85 % dotázaných (14 % nevěří) a 54 % respondentů je přesvědčeno, že situace v zemi se vyvíjí správným směrem (15 % má opačný názor).

Pokud jde o popularitu politiků, za Putinem následují ministr obrany a ministr zahraničních věcí, což naznačuje, že veřejnost fandí zahraničněpolitickému kurzu Kremlu a že je hrdá na úspěchy ruské armády v Sýrii. Dostupné prognózy jak z Mezinárodního měnového fondu, tak i z Moskvy navíc naznačují, že letos by měl HDP v Rusku začít růst. Když to vše shrneme, pak se znovu ukazuje, že ekonomické sankce ubližují prostým lidem, nikoliv však politické elitě. A v případě Ruska dosahují u veřejnosti bumerangového efektu.

PZ: Tento týden pořádal Institut globálních studií UJAK konferenci o vztahu Ruska a Evropské unie. Vy jste charakterizoval tyto vztahy jako promarněnou šanci. Proč?

Když se podíváte na chronologii vztahů Moskvy a Bruselu po rozpadu Sovětského svazu, získáte depresi z diplomacie…

PZ: To snad ne – diplomacie je šance vyhnout se válce!

Diplomacie je umění, které ne každý zvládá. Nemluvě o tom, že diplomacie může sloužit k přípravě války – jak tomu bylo třeba v případě konference připravené Washingtonem v Rambouillet, která předcházela útoku na Jugoslávii (1999). Buďme ale konkrétní.

Od roku 1997 se uskutečnilo 32 summitů Rusko-EU; ten poslední proběhl v prosinci 2014. A výsledek? Spousta zajímavých deklarací, slavnostních recepcí, gest – a nakonec sankce, které se co půl roku obnovují, někdy dokonce rozšiřují. K čemu tedy byla ona summitová diplomacie?

PZ: Dobře, v čem ale vidíte příčinu selhání diplomacie? Přesnější řečeno přechodu od hledání spolupráce ke konfrontaci.

Chyba se pravděpodobně stala hned na začátku. Za akt, kterým byla ukončena studená válka, je někdy pokládána „Pařížská charta pro novou Evropou“, která byla podepsána v roce 1990 na summitu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Tehdy byla taky podepsána „Smlouva o konvenčních ozbrojených silách“ (S-KOS), která stanovila horní hranice počtu nejdůležitějších konvenčních zbraní NATO a Varšavské smlouvy.

PZ: To vypadá velmi sympaticky, v čem byl tedy podle vás problém?

V tom, že se na principy „Pařížské charty“ téměř okamžitě zapomnělo. Sovětský svaz se rozpadl a na Západě převládlo přesvědčení, že je možnost Rusko rozebrat. Rusko přestalo být partnerem, stalo se jen velkým prostorem a zdrojem surovin. Bezpečnostní a ekonomické otázky se přestaly řešit na panevropském půdorysu od Atlantiku po Ural.

Z počátku tato proměna probíhala v skrytu, jakoby vedlejší produkt dobrých rozhodnutí. Dva roky se ukazují jako klíčové. V roce 1994 Rusko přistoupilo k projektu NATO „Partnerství pro mír“ a s Evropskou unií podepsalo „Dohodu o partnerství a spolupráci“. V roce 1997 pak byla vytvořena „Stálá společná rada NATO-Ruská federace“ a došlo k ratifikaci „Dohody o partnerství a spolupráci“…

PZ: Což se stále jeví jako kroky správným směrem…
Jeví… Jenže „Stálá společná rada“ byla jen konzultativní orgán bez pravomocí. A „Dohoda o partnerství a spolupráci“ vyžadovala sjednocení na bázi „evropských hodnot“, což je neurčitá formulace, kterou někteří politici užívají jako klacek proti názorům, které se jim nelíbí.

PZ: Vraťme se ale k „depresi z diplomacie“. Zatím jste neodpověděl jednoznačně, v čem je problém. I po roce 1997 se přece nabízelo několik vývojových cest.

Problém je v západní představě vítězství nad Sovětským svazem. Když se situace ustálila, bylo zřejmé, že Evropská unie a postsovětský prostor přestavují dva odlišné administrativně-normativní celky. Dalo se vyjít z toho, že normy lze sbližovat a na základě jejich konvergence vytvářet podmínky pro – nazvěme to – „kooperativní konkurenci“. Spolupráci při vědomí rozdílů. Nebo bylo možné vnímat nové Rusko přes prisma geopolitické představy o věčném konfliktu. Tehdy začalo vítězit blokové pojetí bezpečnosti v Evropě, místo KBSE/OBSE se nejdůležitější bezpečnostní institucí Evropy – a snad i světa – mělo stát NATO. Západ se snažil využít situaci, kterou nabídl jelcinovský rozklad Ruska. Kromě drancování tamního národního bohatství se prosadila vize zatlačování Ruska.

PZ: Musíte být konkrétnější.

Nejvýrazněji to tehdy bylo vidět na Balkáně od chvíle, kdy Německo – v rozporu se „Závěrečným aktem KBSE“ – uznalo republiky odštěpené od Jugoslávie. Rusko sice vyměnilo ministra zahraničí a za naivního liberálního „západnika“ Andreje Kozyreva nastoupil vynikající znalec mezinárodní politiky a „státocentrik“ Jevgenij Primakov (1996), bylo však už pozdě – změně strategie NATO, prvnímu rozšíření Aliance na východ a bombardování Jugoslávie se již nedalo zabránit. Navíc se zdá, že tehdy vrcholily v Moskvě iluze o tom, že je zásadní rozdíl mezi NATO a Evropskou unií: právě v roce bombardování Jugoslávie letadly Aliance byla v EU schválena „Společná strategie vůči Rusku“ a Moskva přijala „Strategii rozvoje vztahů Ruské federace s Evropskou unií ve střednědobé perspektivě“. Mimochodem, tehdy již byl premiérem Vladimír Putin. Rusko vyhlásilo vztahy s Unií za svou strategickou prioritu.

Dá se říci, že od té doby získaly vztahy Moskvy a Západu rytmus přílivových a odlivových vln: impulzy ke spolupráci se střídaly s konflikty a naopak. Byla přijata celá řada velmi zajímavých dokumentů, římské summity Ruska s NATO a s Evropskou unií, cestovní karty směřující k hlubší spolupráci, Putin navrhl „Dohodou o strategickém partnerství“ atd. To vše na pozadí skutečnosti, že se Rusko s příchodem Putina začalo vzpamatovávat a uskupení NATO/EU dále postupovalo na východ.

PZ: Zase jste příliš deklarativní. Dá se ona vaše téze nějak konkretizovat?

Třeba v oblasti energetiky a vojenské bezpečnosti. Vztahy se vyvíjely od „Energetické charty“ a „Smlouvy o Energetické chartě“ počátkem 90. let k odložení ratifikace smlouvy Státní dumou až k ruskému odstoupení. Moskva začala požadovat, aby úmluvy nehájily jen práva odběratelů, ale i dodavatelů a tranzitních zemí. Ruským požadavkům nebylo vyhověno. Otázka ropy a plynu se měnila z ekonomického tématu na bezpečnostní, a to do značné míry díky tlaku USA. Množily se problémy s tranzitními zeměmi a Rusko hledalo zjednodušení i úspory. Byly vybudovány ropné terminály na baltickém pobřeží Ruska, které vyřadily pobaltské státy, a po ostrých sporech s Ukrajinou o placení plynu začala výstavba plynovodu Severní potok (dokončeno 2011). Pokus o výstavbu Jižního potoka selhal díky podřízení se Bulharska nátlaku Bruselu a Washingtonu. Rusko po dohodě s Ankarou začalo se stavbou Tureckého potoka (2012). Projekt byl zastaven po sestřelení ruského letadla operujícího v Sýrii a znovu obnoven loni. K pozoruhodnostem zmateného vývoje vztahů Brusel–Moskva patří, že bez ohledu na sankce začala v roce 2015 příprava Severního potoka 2 (plánované dokončení 2020). Na projektu se podílí řada velkých západních firem, a tak si tomu netroufá bránit ani největší evropská obhájkyně sankcí – německá kancléřka. Není divu, že Rusko radši jedná s jednotlivými státy a firmami než s institucemi Evropské unie.

PZ: To je skutečně poměrně nepřehledné. A oblast bezpečnostních vztahů?

Příznačné je, že se v době bombardování Jugoslávie „Stálá společná rada NATO–Ruská federace“ vůbec nesešla. Došlo ale k oteplení a roku 2002 byla vytvořena „Rada Ruská federace–NATO“, která měla rozhodovat o věcech společného zájmu. Jenže v době války v Jižní Osetii a Gruzii (2008) se vůbec nesešla – americký velvyslanec se nedostavil. A to již čtyři roky předtím došlo k takzvané oranžové revoluci v Kyjevě a druhému rozšíření NATO na východ. Rusko pozastavilo svoji účast na S-KOS (2007), protože NATO odmítalo začlenit armády nových členů Aliance do počtu svých zbraní. Brusel začal tlačit na demarkaci hranice mezi Ukrajinou a Ruskem a objevil se projekt Východního partnerství Evropské unie, který směřoval k vytváření bloku států mezi Unií a Ruskem. Příslib zlepšení vztahů, který signalizoval nová strategie NATO (2010) například v myšlence společné alianční a ruské protiraketové obrany, se nenaplnil. Vše vyvrcholilo převratem v Kyjevě a připojením Krymu k Rusku (2014).

PZ: Několikrát jste řekl, že pravděpodobnost vítězství opozice proti ukrajinskému prezidentovi byla vysoká. Proč se tedy Západ uchýlil k podpoře převratu v Kyjevě?

Můžeme jen hádat, proč byl tento na první pohled nesmyslný krok učiněn…

PZ: Nejen nesmyslný, ale i velmi krvavý, vezmeme-li v úvahu tisíce mrtvých v následné občanské válce!

To s vámi souhlasím. Je-li nějaký „racionální“ důvod, pak to asi byla snaha zastavit formování Eurasijského ekonomického svazu a připojení Ukrajiny k němu. Otázka velmi špatně připravené asociační dohody Unie s Ukrajinou byla jen záminkou, což ukazuje i její současné zablokování. Mimochodem, Victoria Nulandová, která na ministerstvu zahraničí USA měla tyto otázky na starost, tento týden odstoupila.

PZ: Myslíte si, že příčinou selhání naděje na spolupráci Bruselu a Moskvy byly špatně připravené úmluvy?

Ne. Na konferenci, kterou jste tady zmínil, zaznělo, že chybou Gorbačova bylo, že nenechal slib západních státníků nerozšiřovat NATO na východ vtělit do právně závazných smluv. Nemyslím si, že to je podstata problému – kdyby tyto smlouvy byly, v nastupující atmosféře právního nihilismu by je Západ nerespektoval. Výchozím problémem jsou geopolitické stereotypy v uvažování některých politiků, jejich sociálně-darwinistické chápaní mezinárodních vztahů. Nejde jim o partnerskou spolupráci, ale o získání výhod. A to v situaci, kdy těžiště reálné moci Západu není v Bruselu či Berlíně, ale za Atlantikem.

Když sledujeme vývoj ruské diplomacie, pak se v této situaci dopustila tří hlavních chyb. Předně to byla představa, že liberálové ze Západu budou oddáni družbě s liberály v Moskvě jen proto, že se také podíleli na vítězství nad komunisty. Jenže žádný „liberální internacionalismus“ se nekonal, nastoupila geopolitika. Druhým omylem byla vize, že existuje zásadní rozdíl mezi Evropskou unií a NATO. Ve skutečnosti jsou to, alespoň zatím, stále více vzájemně prorůstající části jedné západní integrace. A třetím omylem byla představa, že rozpory mezi Washingtonem a některými zeměmi v Evropě mohou vést k odlišným postojům vůči Rusku. Jenže, a to zvláště za prezidentství Baracka Obamy, se Washingtonu podařilo sjednotit západní a střední Evropu právě pod antiruskými prapory.

PZ: A problémy západní politiky? Vidíte nějaké?

Chybí vize partnerské spolupráce. I když je tu vědomí prolínání některých zájmů, jako je boj proti teroristům a pirátům či ekologie, za hlavní je pokládána geopolitická konfrontace ztvárněná v obrazech nutnosti Rusko zatlačovat. Dominuje uvažování v kategoriích hry s nulovým součtem – naše vítězství musí být ruská ztráta a naopak. S tím souvisí i představa neintegrovatelnosti Ruska do již hotových západních mezinárodních organizací.

PZ: To zní velmi skepticky. Jaké vidíte řešení?

Zatřást pořádně západními elitami. Něco by mohla přinést léčba Trumpem. Riskantní léčba.

Za První zprávy rozhovor vedl Jiří Kouda

87 komentářů :

 1. Myslím, že právě sankce dokázaly Rusy sjednotit. Rusové, vcelku oprávněně cítí, že je proti nim celý západ. Navíc, mají ještě velmi živou zkušenost z devadesátých let, kdy v Rusku po dlouhé době lidé umírali hlady, právě díky západní "pomoci" ruským reformátorům, vedených Gajdarem.
  Obávají se, že s návratem vlivu západu by se hlad do Ruska vrátil. A já se jim nedivím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Snad by bylo lepší napsat,že s návratem vlivu západu,by byl hlad ještě větší,než mají teď.Nejlépe to dokazuje Ukrajina a to podobně mělo být v Rusku,tak Ruský člověk je vyléčen ze západních ideálů.
   zemedelec.
   Jinak pan Krejčí to napsal výborně.

   Smazat
  2. Pane Svitko, já nedokážu posoudit, jaká je v Rusku bída a jaký hlad mají Rusové. Ale dovedu si velmi živě představit, co by dělala naše a západní média, kdyby Rusové hlad skutečně měli. V novinách palcové titulky a televize by nemlely o ničem jiném. Jenom o tom, jak zdrcující dopad mají západem uvalené sankce a jak krutý je jejich vůdce Putin, když je nechá takto trpět jenom pro naplnění svých mocenských zájmů.
   Tak že netvrdím, že se všichni Rusové mají dobře, ale hlad, podle mne nemají.

   Smazat
  3. Pro 15.15 : Hlad měli za Jelcina , nyní ho skutečně nemají !!!

   Smazat
  4. Jediná pravda,že výchozím problémem jsou geopolitické stereotypy uvažování,né některých politiků jak psáno,ale ruských politiků.Jinak
   článek demagogie a propaganda.Stači jít na ruské servery a udělat si jasno.Názory a fakta K.N.Borovoje či K.Remčukova říkají úplně něco jinèho,než pindy autora článku!

   Smazat
  5. 19:47 Tady se také najde mezi logickými, věcně podloženými argumenty taková pitomost, jako je váš příspěvek. To, že se stejní idioti najdou i na ruských serverech není nic překvapivého.

   Smazat
  6. Borovoj a Remčuk nejsou nic jiného, než demagogové 5. kolony. Neuvádějí fakta, ale jen své hloupé představy. Dejte prosím link na jejich články, z kterých čerpáte své přesvědčení.Taurus

   Smazat
  7. 6:21 zkus Yandex.ru bejku

   Smazat
  8. Jestli má někdo hlad a to je jisté, pak je to privátní kapitál. Ten je nenažraný trvale.

   Smazat
 2. Západ nikdy nemněl v úmyslu dodržet žádné dohody a smlouvy se SSSR , ani s Ruskem. Jsou to bezcharakterní loupežiníci a rozvraceči společnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Největší xindl s bandou rozvracečů a paraszitů jsou USSA.Odtud pochází veškeré zlo a násilí na této planetě!

   Smazat
  2. 17:53
   Ještě horší je Grónsko!

   Smazat
  3. 18:00 mlc havlovce gazdikovce

   Smazat
  4. Prave !! Otazkou je jaky sance zapad dnes ma a co ustoji v postupnem hrouceni pomoci velmi skodlivych ideologii a snazivych posluhu. Co rozhod Clinton /pres./, to v Rambouilet sluhovove ochotne jenom potvrdili.
   Kam se jeden podiva vsude neco , co odporuje zdravemu rozumu a s tim se tezko neco muze vybudovat.
   Treba normalni vztahy mezi staty, narody a lidmi...
   Akorat nejaky invaze Us vojaku a kdyz se nedostavaji ,tak afroarabu.
   V niceni jsou mistri sveta. Srbsko , Belehrad.
   /Mam ten nejasny dojem ,ze na ne doslo v 9/11 /. Taky Za to Srbsko..V takovy Ukrajine treba nevybudovali vubec nic. jenom tam kradou , co zbylo...
   Takhle se muze pokracovat do nekonecna , protoze se toho nahromadilo az moc...
   V Cine zase panuje povera , ze kdyz je nekdo /mozna i zvire/ je sprovozen ze sveta zlocinem a vrazdou , jeho duse nejde pryc za ostatnima dusema , ale otali tady na svete kolem sveho vraha ,vnikne casem az do jeho mozku a mysli a tam vytvari chaos a nakonec prinuti zlocince, aby delal chyby, az sam sebe znici...
   Jinej kraj , ale nekdy se to vyplnuje ...

   Smazat
  5. V rozhovoru s Merkel Trump ustoupil ohledne NATO.
   Udela co si Merkel preje..

   Smazat
 3. Na Čt24 dávali včera pořad jak težce dolehli sankce na Rusko a obyvatelé se přibližuji hospodářstvim k Severní Korei a Rusko stagnuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S tema hrubkama bud jsi blbej nebo si trapne opakovane hrajes na blbce
   Ovsem opakovany vtip neni vtip, a ty se moc opakujes takze jsi blbej

   Smazat
  2. Pisateľ nie je blbý ani trapný. Jednoducho je Slovák, pretože napísal slovo "dolehli" s "i".

   Smazat
 4. Hádat moc nemusíme. Majdan a sestčřelní letadla na Urkajinou byly kroky k zahájení války. Ukři měli jít na RF a sestřel měl přesvědčit veřejné mínění, že je jim třeba pomoci - a to buď v útoku (pokud by byla naděje na úspěch a v Rusku došlo k nějakému převratu), nebo v rozmístění NATO přímo u hranic RF - na Ukrajině. Někdy je zbytečné hledání složitostí na překážku. Šílený plán šíleného Nobelisty míru a jeho kumpačky. Tu cenu dostal pro futuro - proto. aby historici mohli tvrdit, že on, Nobelista, se snažil vyhnout válce, ale "zlej Putin ji rozpoutal šíleným sestřelem a válkou proti Ukrajině, která se na Majdanu pokusila jít cestou míru, humanity a demokracie".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:15 výborně shrnuto.
   Ale bohužel ještě není všem dnům konec. Nastává období těžkých klinčů. Naštěstí, všichni tři rozhodující vůdci, Trump, Putin i Si, jsou hlavy otevřené a střízlivé, zdá se. Tak snad ze všeho vybruslí nakonec zdárně, pro nás všechny.

   Smazat
  2. 14:26
   U prvního z jmenovaných si dovoluji vyjádřit mírnou pochybnost.
   Kokotko

   Smazat
  3. Anonymní 14:15
   Podepisuji.
   Pošpinění Ruska se děje delší dobu.Jen připomenu Litviněnka,pád Polského letadla u Smolenska,novináři v Rusku,Němcov,sestřel Boeingu nad Ukrajinou.Neustále poukazování na špinavosti Putina,jen potvrzuje snahu USA,odsoudit Rusko,jako říši zla.Bohužel nedaří se,každý už prohlédl špinavou propagandu USA.

   Smazat
  4. Kokotko, asi bychom měli 'vyjádřovat mírnou pochybnost' ke všem třem, já bych použil slov jako obezřetný, ostražitý, jedině to je zdravý přístup.

   Samozřejmě u Obamy, Clintonové, Merkelové, Junckera, Schulze, Schwarzenberga, je všechno mnohem jasnější.

   Smazat
  5. 14:38

   Aniž bych tím chtěl vyjádřit jakékoli sympatie, Obamu ani Merkelovou bych si netroufal mezi ostatní jmenované tak paušálně řadit.
   Přinejmenším v tom smyslu, že narozdíl od nich to nejsou stoprocentní slouhové.
   Kokotko

   Smazat
  6. Kokotko, jsou to stoprocentně jejich slouhové, jenom každý hraje jinou roli.

   Po ovocích jejich poznáte je.

   Smazat
  7. 15:07
   Vidím, a vždycky budu vidět problém ve slově "jejich". Ten subjekt (česky: větný podmět) je a zůstane neuchopitelný.
   Kokotko

   Smazat
  8. Kokotko, tento způsob myšlení, kterému se říká abstrakce, používáte neustále, aniž si to uvědomujete. 'Člověk rozumný' musí ve svém prostředí neustále zpracovávat konkrétní znaky, vlastnosti a vztahy, zpracovávat dané předměty a okolnosti, od některých odhlížet a jiné naopak vyčleňovat jako podstatné.

   Doufám, že teď už v tom až takový 'problém vidět' nebudete.

   Smazat
  9. PRACKY PRYC OD TRUMPA, KOKOTE

   Smazat
  10. Kokotko je kokot, hlupak, inu havlovec

   Smazat
 5. Co to do vas komunisticti vlastizradci jenom vjelo?
  Jeste vcera jste prisahali, ze sankce ruskemu agresorovi pomahaji. :)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kterou vlast myslíš, chazarskej soudruhu?

   Smazat
  2. 14:55
   Koukám,že tě tady Onana zapoměl ty pětihvězdičkový plasťáku????
   Už tě má u prdele i Janda s Putnou,zbývá jen sebevražda nebo práce....ale u práce se musí myslet a z toho tě ty havlo-banderovskej odpade nepodezřívám!!!!:-)))))

   Smazat
  3. 14:55
   14:59
   15:22

   Vy tři si můžete podat ruce. Kráčíte ve šlépějích Honolulu a HorniDolni.

   Smazat
  4. 15:58 - Když já jsem byl na tom jako Švejk když mu řekli, že zradil Císaře pána.:). Tak jsem chtěl vědět kdy:)

   Smazat
  5. 14:55 drz hubu, havlisto, vlastizradce
   Tebe i havla meli obesit a bylo by lip

   Smazat
  6. 15:38 my vsichni co jsi zminil kracime ve stejnych slepjejich
   To ty jdes vlastizradnou cestou, havlovske prase
   Jsi deviant a parazit spolecnosti
   Parazity deratizovat

   Smazat
  7. 19:06
   19:08
   Co tady povykuješ, zhovadilá sračko?!

   Smazat
 6. Reaganův poradce Brzezinski varoval po rozpadu SSSR západ před tím, aby s Rusy jednali, jako s poraženými. Nabádal je také k tomu, aby Rusko neizolovali, ale začlenili ho do stávajících struktur. Ke své i naší škodě ho nikdo neposlechl. V otázkách oblastí zájmů SSSR začal západ "úřadovat" jen podle svých představ a zájmů, bez ohledu na nástupnický stát SSSR, Rusko.
  Nic proti ničemu, kdyby tato politika nesla mír a prosperitu. Nenapadá mne jediná zem, která by se po "léčebné západní" kůře nezačala topit v rozvratu, teroru a bídě.
  Dostali jsme se, díky tomu, do bodu, ze kterého bude velmi obtížné se dostat se zdravou kůží. Miliony muslimských migrantů z rozvrácených zemí jsou již na pochodu a další miliony, stále hladovějších Ukrajinců na nás čekají. A jejich nakrmení nemusí být tou jedinou cenou za mizernou práci politiků, které jsme si volili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vladimíre Hricáku, píšete: "nenapadá mne jediná zem, která by se po "léčebné západní" kůře nezačala topit v rozvratu, teroru a bídě".
   Je to důležitá věta. Západní kultura je totiž po tisíciletí založena na otrokářství a drancování cizího bohatství a na manipulaci s ostatními národy.

   Částečně k témuž tématu je i dnešní článek tady:
   Donald Trump – vymítač liberálně parazitických vrstev
   http://www.eurasia24.cz/blogy-a-komentare/item/2275-donald-trump-vymitac-liberalne-parazitickych-vrstev
   (Andrej Fursov, zdroj: zavtra.ru, překlad: ralh)

   Mimochodem, díky tomuto západnímu chování byly i katolická a z ní odvozené protestantské církve na západě i po světě tak úspěšné a díky tomuto stanskému souručenství stejně naladěné duchovní i světské moci už se např. Slované nejspíš nikdy neshledají s obrovským množstvím pramenů ke Slovanské historii o kterých jsou přitom důkazy, že ještě i před několika málo staletími existovaly.

   Už nikdy kecy kecy kecy. Ty jim totiž jdou výborně.

   Smazat
  2. Vláďo z Brna,
   možná vidím věci moc černě, ale domnívám se, že scénář teroru, rozvratu a bídy čeká i na nás. A nyní nemám na mysli ten teror fundamentálně islamistický.
   Podívejte se, jak začíná být naše, západní společnost rozpolcená. Začíná selhávat základní myšlenka demokracie, která říká, že se demokratická menšina dobrovolně podřídí demokratické většině. V Čechách se zmanipulované davy bouří proti Zemanovi, v USA mnohem početnější davy proti Trumpovi a nepochybuji, že podobné akce budou následovat i jinde, pokud nezvítězí ve volbách dobroseři.
   Přitom agresivita obou skupin roste. Stačí si pročíst místní diskusi. Kam až to asi může dojít?

   Smazat
  3. Vladimíre Hricáku, souhlasím,
   proto si myslím, že situace už teď je akutní, že už v těch nejbližších říjnových volbách půjde o všechno a že bitevní čára je nyní vedena na základě těch úplně nejzákladnějších společenských vztahů a idejí.
   Bitevní čára leží mezi demokracií a pseudodemokracií, mezi zločinnými stávajícími stranami prosáklými a vedenými zkorumpovanými kolaboranty globalistů a na druhé straně těch, kteří nemají máslo na hlavě a vyslovují se naprosto jasně, zřetelně, neuhýbavě, takže těžkou budou moci od svých slibů uhnout.

   Tato bitevní čára se kryje i s hranicí mezi elitářskými lokaji mafiánských elit přisátých na veřejné rozpočty a ostatními, kteří se živí poctivě a které nynější vývoj nejvíc ohrožuje.

   Když například Dr. Ivan David, kterého si jinak naprosto vážím, napíše, že v roce 2017 ještě volby nebudou rozhodující, tak mě tím úplně nadzvedává ze židle a cítím jak brunátním.
   Ten člověk vůbec nechápe(!), že situace bude jenom horší a procesy k omezení demokracie jsou spuštěny a nezastaví se jinak, než jedině úspěchem opravdové opozice ve volbách.

   Teď je ten čas rychlé mobilizace za zachování demokracie!

   Smazat
  4. Jak rika Honolulu, jak rikam ja
   Ozbrojte se
   Pripravte se
   Opustte mesta, jsou to smrtici pasti
   Formujte domobranu

   Jinak zase cesko pochoduje po ceste jako po Mnichovu
   A bude hur

   Smazat
  5. Dobre cechum bylo za komunistu
   I kdyz to nebylo idealni
   Havlismus je horsi
   Cesi jdete na popravu, zase tise, jako za Benese

   Smazat
  6. Milý Vláďo,
   já si ale myslím něco hodně podobného, co pan David. Důvod je prostě jednoduchý. Lidi se mají ještě pořád relativně dobře. Na změnu názoru je potřeba poznání. A toho se vám dostane buď studiem, nebo vlastní zkušeností. Většina vůbec nevnímá skutečnost, že nám salámovou metodou ořezávají svobodu. Pod různými záminkami, ale vždycky s dodatkem, že jde o naše dobro, nám nařizují, přikazují, kontrolují,...a bohužel i pokutují. Spousta lidí si vůbec nepřipouští, že už dneska má státní moloch spoustu pomyslných pendreků, kterými nás může, obrazně řečeno, držet pod krkem.
   Evropa prochází obdobím konjunktury, které zlepšuje ekonomické ukazatele, zaměstnanost i výdělky. Až toto období skončí, dorazí krize s ní i bída. Potom lidi začnou reagovat u volebních uren. Je otázkou, zda už nebude pozdě.

   Smazat
  7. 19:12
   19:13
   Další moudré rady z Albánie?

   Smazat
  8. Jak do dubu kdybych mluvil.
   To co se teď odehrává, a sám to potvrzujete, je válka proti demokracii, už docela nápadná, a vy mluvíte o konzumu.

   Za pár let už nebudeme mít k boji prostředky, protože technologie umožní zachovat zdání demokracie a podporu lidu, i když nás budou držet u huby zkrátka čím dál víc.
   Budeme rozdrobeni a demotivováni, na krátkých vodítcích, většina o tom ani nabude vědět a ostatní o tom raději nebudou přemýšlet. Bydlet budeme v kójích procpaných elektronikou a žrát budeme GMO amarouny.

   Jste blázni!

   Smazat
  9. Já si dovoluji oponovat slovům o úřadování
   západu,vedoucímu k rozvratu.U nás jsme to
   dokázali sami,bez cizího přičinění.Výsledek
   nelze svalovat na západ,ale na ty naše,
   co se učili být bohatí(Slova Klause).
   Petr Majevský

   Smazat
  10. p. Majevský, částečně souhlasím v té míře, že my jsme byli ti, kteří to západu dovolili, a stále dovolujeme, a my jsme ti, kterým nevadí zkorumpované kolaborantské vlády, které jdou na ruku západním korporacím a na nás, své voliče, zvysoka...

   Smazat
  11. A co s tím chcete dělat? Nevím, jak vy, ale já, když s lidmi probírám současnost a velmi reálnou budoucnost, jsem, v lepším případě, označován za fantasmagora a tvůrce konspiračních teorií. Jenom málo lidí je ochotná o tom všem alespoň přemýšlet. Tak že nám stejně nezbývá nic jiného, než čekat a útrpně sledovat náš sešup mezi hýždě.

   Smazat
  12. A jste si tím, pane Majevský jistý? Už uběhla nějaká doba, ale já si ještě pamatuji na vstup zahraničních "investorů", který koupil podnik, aby ho vzápětí nechal kleknout a sortiment nahradil vlastní produkcí. Zkraje vyráběnou třeba v Německu, dnes třeba v Turecku. O privatizaci bank by jsme mohli mluvit asi hodiny.
   Vůbec nechci zlehčovat podíl našich zlodějů, ale s odstupem času stále častěji pozoruji i zahraniční stopu.

   Smazat
  13. I kdybyste si Vy a Dr. David a spousta dalších tisíckrát mysleli, že teď ještě není ten správný čas, tak uznejte, že možná není (podle Vás), ale přesto se musíme teď pokusit udělat co se jen udělat dá, mobilizovat se, mluvit, psát v tomto duchu, že je málo času a tyto volby budou zatraceně důležité.

   Ani ti defétisté nemají co ztratit, když pro tentokrát výjimečně k volbám půjdou.
   Ne každý sleduje alternativu jako my, ale právě proto je důležité to rozjíždět už teď, aby se ta sněhová koule začala pomalu kutálet a nabalovat.
   Každý máme jiné známé, jiná místa kam chodíme, jiné typy lidí, jiná atmosféra, jiné zkušenosti ... Já mám známého, těžkého rusofoba, který už taky začíná vidět věci jinak.
   Každý má jiné motivy, ale tohle je nový motiv, pro který se musí rouhodnout co nejvíc lidí.

   Příklad: jestli se Vám podaří motivovat jediného apolitického člověka, tak jeho slovo bude mít u jeho známých větší váhu, než Vaše u těch Vašich, protože jeho změna bude nápadná.

   Demokracie je opravdu ohrožená a to musíme přestat přehlížet ať jsme zleva nebo zprava.

   Jedoduchá 2 pravidla:
   1) jít k volbám, zejména ti z nás, kteří už dlouho nebyli;
   2) nevolit zprofanované strany: Ano, ČSSD, Lidovci, ODS, TOP09, Zelení.

   Smazat
  14. Vlada mluvi velmi rozume
   Ale volby nic nevyresi

   Smazat
  15. ad Horní Dolni: 'Ale volby nic nevyresi'

   Chápu, že nevěříte v nynější pseudodemokracii.

   Ale máme dva důvody, proč za ni bojovat:
   - pořád ještě se nedá vyloučit, že bychom mohli ve volbách vytlačit zprofanované strany od moci;
   - demokacie nás chrání, pseudo-demokracie ne, ale demokracie ano.

   Chce to jenom ubránit opravdovou demokracii, a potom čas, mnoho let, aby se demokratické procesy a především společenská kultura, usadily.

   Smazat
  16. Vláďa z Brna29. ledna 2017 20:09
   Smekám, před Vaší argumentací. Také se domnívám, že letošní volby budou důležité. Nechápu, jak někdo může říci opak. Ale ten výrok pana Davida lze chápat i ve smyslu, že i kdyby třeba Okamura dostal 25%, tak nesežene partnera k vytvoření vlády. Takže Změna s velkým „Z“ nebude.
   S tím mohu souhlasit, je to pravděpodobné. Ale může být změna s malým „z“. SPD získá významný počet křesel v parlamentu a bude mít vyjednávací sílu, prosadit alespoň některé své programové priority. Do dalších voleb můžou vzniknout další politické subjekty (třeba i NR kolem toho stále chodí jako kolem horké kaše) a budou-li volebně úspěšné, potom již můžou společně o vládě uvažovat. P.K.

   Smazat
  17. Vláďo z Brna,
   Jste panikář a nerozumíte současnému společenskému procesu a vývoji společenského vědomí. Ivan David neříká, že není správný čas, ale že rozhodující volby letos ještě nebudou. Správný čas na změnu už je desítky let, avšak stav společenského vědomí, konkrétně vědomí rozhodující části naší zatím stále ještě dost demokratické společnosti doposavad nedospěl k tomu, aby se tato většina ve volbách rozhodla pro změnu. To Vám pan Vladimír Hricák i napsal, ale, zdá se, je to marné, je to marné, je to marné.
   Demokratická práva občanů ČR se oždibují a okrajují již léta. Ti schopní racionálníhoo poznání, teoretického myšlení to již roky pozorují a brojí proti tomu, leč většina společnosti musí rýt držkou v zemi, aby si toho všimla a pozvedla se k odporu. Takže nezbývá než těmto "empiristům" pomáhat v rychlejším uvědomění si vážnosti situace, v mobilizaci vůle s tím něco dělat, ale také ve vysvětlování, že situace není tak jednoduchá a nastavená pro primitivní řešení. Třeba jim dokola opakovat, že jev ještě není příčinou, že odstranění důsledku není nápravou příčiny. "Empirici" nejprve stejně asi naskočí na populistická hesla a primitivní řešení, která ale neřeší podstatu. Až pak, když opět budou rýt držkou v zemi díky novým vůdcům, dojde snad v jejich hlavách k rozbřesku a přijde doba na řešení promyšlená, mířící k podstatě, a také současně řešení etická, protože účel nesvětí prostředky, ale naopak prostředky znesvěcují účel.
   Takže informujete okolí, vysvětlujte, přesvědčujte, ale nehysterčete, nepanikařte. Ono ještě bude trochu hůř, ale to, o kolik, záleží i na nás, co establishmentu dovolíme a jak zmobilizujeme občanskou společnost k odporu. Panikáři s plnými kalhotami jsou při tom spíš ke škodě, než k užitku.
   KR

   Smazat
  18. Proč panikář? Panika je nepřiměřená reakce.
   Moje reakce je přiměřená a vyzývá k přimeřené akci:
   1) všichni k volbám;
   2) nevolit zprofanované strany

   Na tom není panického, hysterického vůbec nic.
   Vaše argumentace je ve všech ohledech idiotská.

   Nejsem si úplně jist, čeho vlastně chcete dosáhnout, možná jenom dál teoretizovat a nic neděla anebo, spíš, čekat až bude čím hůře, tím lépe? Je mi z vás na na blití, vážený teoretiku.

   Jestli ale počítáte s další sametovou revolucí, tak se snadno můžete přepočítat, protože sametová revoluce byla sametová především ze tří důvodů, protože komunisti sami byli u nás poměrně sametoví, lidi díky fungujícímu školství byli vzdělaní a rodiny si žily šťastně.
   Tohle za nějakou dobu už platit nebude. Samet už nebude.

   Pindáte o 'prostředcích znesvěcujících účel' a přitom sázíte na to, že čím horší lemplové nám povládnou, tím lépe do budoucna.
   Vy jste ale hajzl!

   Smazat
  19. Vláďo,
   jen Jste svým příspěvkem potvrdil výše napsané.
   Skutečné politické společenské vědomí lidí se vyvíjí jinak, než jaká jsou naše přání a něčí představy a iluze. Takže politický vývoj kráčí jinudy a jiným tempem, než si nedočkavci malují. Ta žádaná změna může přijít zakrátko i zadlouho, záleží na událostech, které lidé prožijí, a na účinku ideologických působení různých skupin.
   Zatím to nevypadá, že by se politická, ekonomická a sociální situace nějak hrotila, naopak mezinárodněpolitická situace díky vývoji v Sýrii a nástupem DJT polevila v nebezpečném gradování, ekonomika běží, platy rostou, konzumenti mohou spokojeně chrochtat. Změně naopak nahrává vítězství DJT a také předtím brexit, které běžným lidem vrátily víru, že změna je možná a to dokonce i zbylými demokratickými mechanismy.
   Vůbec jsem nenapsal, že čím hůře tím lépe, jen konstatuji příčiny vývoje společenského vědomí a naopak jsem napsal, že je to na nás, jak hluboko dovolíme propad. Takže navíc ve svém hysterčení nechápete psaný text, dezinterpretujete jej, vytváříte si vadné představy, pln arogance se vrháte na okolí a podléháte panice, jako by se blížil soudný den. Nic takového se neděje a my máme kus budoucnosti ve svých rukách - v to m, jak lidem situaci vysvětlíme, jaké argumenty jim předložíme, jaká řešení nabídneme, jak je povzbudíme, přitáhneme k občanským aktivitám, k zájmu o společné, o politiku, o volby. Smiřte se s tím, že všichni teď na podzim k volbám nepůjdou, že budou volit i tradiční strany. Ale čím více jich příjde, tím lépe, a tradičním voličům tradičních stran třeba alespoň nasadit brouka do hlavy, aby ve svých partajích žádali věci tendující k žádané změně. Hysterií a arogancí je nepřesvědčíme, to naopak.
   Ad moje teoretizování - naštěstí mám i poměrně bohatou, zhruba 40-letou praxi v občanských aktivitách. A různí poděsové vždy jedině odrazovali, místo aby přitahovali veřejnost, potenciální přívržence, hledající a tápající občany, vlivné politiky a osobnosti.
   Takže pokud chcete změnu, tak působte na okolí, jak Jste správně napsal, ale hoďte se přitom do klidu, vystupujte bez hysterie a arogance, racionálně a i s trochou emocí, ale zkrocených.
   Hodně zdaru a ne zmaru
   KR

   Smazat
  20. Řekl bych, že na Vláďovi z Brna se podepsala minulost. Jestli se nepletu, tak se zmiňoval, že se v minulosti věnoval aktivně politice. Ta s lidmi dokáže pěkně zatočit.
   Včera jsem na PL četl článek o nepodpoře krajské organizace ČSSD nominace Sobotky na post předsedy. Pan Slepička, který byl jedním z přednášejících a současně i jeden ze Sobotkovo kritiků, v rozhovoru mimo jiné uvedl, že nebude objíždět vesnice a města s agitací.
   Jenomže lidé už televizi a novinám nevěří. Považují je za koupené stejně, jako jsou koupení politici. Spousta lidí je ze současné podoby demokracie znechuceno, protože z kapitalismu a socialismu nám zůstalo to nejhorší, co oba systémy nabízejí. Z kapitalismu nezaměstnanost a žebrota. Ze socialismu dotacemi pokřivená ekonomika a dnes i udavačství a cenzura.
   Tak že musíme trpělivě čekat, až k většině lidí dorazí kyselé plody současného hybridu. Přičemž mohou být pro každého trochu jiné. Jednomu dají pokutu za kotel, dalšímu seberou pistoli, třetího oflastrují za nedořešené odpadní vody atd. Možností k buzeraci už má tenhle stát dost a rychle přibývají další. Samozřejmě jen pro naše dobro. To je ono mnou výše zmiňované nabírání zkušeností. Někomu postačí, když se o možnosti buzerace dočte, většina si jí musí prožít. Proto nevěřím, že letošní volby ještě něco podstatného změní.
   Lidi mají ještě málo špatných zkušeností.

   Smazat
  21. Ad KR
   Jsem cholerik, to neznamená panikář. A Vy, i když si asi myslíte, že jste na té správné straně barikády, tak ke katastroféě přispíváte svojí úhybností a přetaktizováváním. Dnes je ještě situace řešitelná demokratickým způsobem.

   Ad Vladimír Hricák
   kromě nejnižší úrovně jsem v politice nebyl nikdy, myšleno v té, která lidi poznamenává. Já hádám, že je poznamenává přesně opačně než si podle Vaší zmínky možná myslíte Vy, postupně si totiž navyknou neustále řešit prostředky a žabomyší války a zapomínat zaměření na hlavní cíle.

   Pro všechny, jsem technik a všechno se snažím rozčlenit tak, abych se dostal na co nejjednodušší a jednoznačnou úroveň, na které už začína platit víceméně elementární logika. A jenom o tom jsou mnou nabízené prostředky.
   1) všichni k volbám;
   2) nevolit zprofanované strany

   Netvrdím přece, že bude jednoduché takhle mobilizovat co nejvíc lidí, ale výhodou je, že je to tahle jednoduché a jasné a přitom nezpochybnitelné.

   Většina problémů se dá snadněji vyřešit bez filosofie. Filosofie je zapotřebí jen pro problémy, pro které není řešení -Gabriel Laub.

   Smazat
  22. Pro Vláďu:
   Vidíte, já jsem jak technik, tak filosof. Ono to totiž k sobě patří. Jakmile to rozdělíte, tak pácháte hovadiny, zacházíte do extrémů, ztrácíte smysl a kontext ve prospěch fachidiotismu.
   Neuhýbám a nejsem přetaktizovaný, jen už mám dost zkušeností z reálného života a snažím se problém a jeho řešení promyslet a domyslet dříve, než dojde na realizaci, abych byl připraven, nebyl zaskočen a nedělal chyby, které se daly předvídat.
   K Vašim principům.
   Co získáte tím, že přijdou všichni k volbám? Ano, bylo by to krásné, kdyby se všichni zajímali o veci veřejné, ale když přijdou volit, tak to vůbec neznamená, že budou volit kvalifikovaně, se znalostí věci.
   Zprofanované strany - krásná definice, leč kolik lidí si myslí, že jsou zprofanované? Toho 4,5 mil. voličů, kteří volili parlamentní strany, nebo ten půlmilión, který volil strany neparlamentní, či ty tři milióny těch, co zůstali doma? Koho chcete oslovit, přesvědčit pro změnu názoru a chování? Kde berete jistotu, že ti, kteří dosud chodí do parláče jen jako hosté, by tam jako místní byli lepší? Myslíte si, že je opojení mocí nesemele podobně jako ty minulé a současné politiky (čest výjimkám)? Ano, většina problémů má jednoduché, primitivní řešení: Blbé řešení.
   Nevím, čeho Jste technik, ale vemte rozum do hrsti a rozmýšlejte, kolik faktorů musíte vzít do úvahy pri konstrukci nového zařízení, v jakých různých podmínkách má fungovat, kolik různých stavů může nastat, kdo všechno se k němu nachomýtne, kolik toho má vydržet, jak se bude opravovat, jaké dosavadní zařízení má nahradit, jakou službu a účel vlastně to zařízení má, nedá se nějak nahradit, jakou má budoucnost, kolik to bude stát a kolik provoz, je to ergonomické, je to ekologické atd. Pokud vyrábíte zahradní nářadí, tak chápu, že tam moc změn a inovací nebude a perspektivy zahradničení jsou jasné. Ovšem v moderním životě s lopatou a hráběmi nevystačíte, takže zvažte, co vše musíte promýšlet v práci a co vše byste měl a mohl promyslet u drobet složitější věci jako je krumpáč - u lidské mysli a společenského vědomí.
   KR

   Smazat
  23. 20:33
   Rád bych jen vyjádřil potěšení nad tím, jak se Váš příspěvek vymyká zde obvyklým manýrám.

   Smazat
  24. Překonal jste moje očekávání už jenom tím, jak doslovně jste rozebral Laubův bonmot, abyste si vytvořil vlastní vesmír a omlátil mi ho o hlavu.
   Nevím sice, čím rozděluji techniku a filosofii, v každém případě jsem ale hlavně nějak vyjádřil, co je podle mého teď nutné dělat. Vy se o to ani nepokoušíte.

   Přidám ještě jeden bonmot, ale s varováním, prosím už se nepokoušejte ho chápat doslovně, ať vám nerupne cévka:
   „Prvním předpokladem řešení problému je právě uvědomění si jeho existence“ – Pavel Pafko

   Jistěže si vůbec neuvědomujete, jak nápadně se vyhýbáte přijmout, že existuje problém, který je zapotřebí řešit dřív, než nezvladatelně naroste.
   To je totiž to jedině podstatné, ze všeho v čem se neshodneme. Že ten problém existuje a že je zapotřebí včas něco dělat.

   Takže mi poctivě, jestli jste to už v politice nezapomněl, bez dalších vytáček, odpovězte na dvě poměrně jednoduché otázky:
   ● domnívate se, že ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP09 a ODS obstály ve zkoušce časem a jsou schopny vést zemi ve prospěch jejích obyvatel(?);
   ● když byste měl možnost promluvit ke mnoha lidem, co byste jim doporučil pro následující předvolební měsíce a pro volby?

   K dalším vašim "námětům".
   Co získám já tím, že přijdou všichni k volbám? Určitě něco jiného, než vy. Já získám to, že demokracie "konečně" začne trochu víc fungovat. Zatímco vy získáte to, že demokracie "bohužel" začne trochu víc fungovat. Jenom další odlišnost mezi námi dvěma. Vy jste elitář, já anti-elitář, protože jsem demokrat. (Doufám že jste schopen rozlišit aspoň to, že existuje i elita neelitářská, stejně jako i elitáři, kteří nejsou elitou, jakkoliv se tak vystavují).
   Co to je volit kvalifikovaně, se znalostí věci? Každý člověk schopný volit je schopný volit kvalifikovaně a se znalostí věci! Vám vadí, že jeho kvalifikace a znalost věci je jiná, než ta vaše? Chápu.
   K těm vašim počtům, proč mám rozlišovat, koho oslovím? Já nejsem reklamní poutač. Je nutné oslovovat všechny, možná každého trochu jinak, ale všechny. Protože všichni se za ty více než 3 roky nějak posunuli. Ale nejdůležitější budou ti, kteří váhají k volbám vůbec jít, důvody jsou doufám jasné. (I když pro vás možná naopak spíš aby nešli?)
   Kde že beru nějakou jistotu, se ptáte? Jakou jistotu po mě pořád chcete? To myslíte vážně, tak blbou otázku? Jistotu mám, ale úplně jinou. Že lidé, jako jste vy, tuhle zemi brzy zlikvidují, pokud se rychle něco neudělá.
   Píšete o jednoduchých, primitivních řešeních, blbých řešeních. TAK PROČ PO NICH TAK TOUŽÍTE?!!
   Píšete, že mám popřemýšlet a potom něco o lopatě, snad i krumpáči, o lidské mysli a společenském vědomí. Hezké.

   Já ale raději zopakuji ty dvě otázky, abyste na ně nezapomněl:
   ● domnívate se, že ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP09 a ODS obstály ve zkoušce časem a jsou schopny vést zemi ve prospěch jejích obyvatel(?);
   ● když byste měl možnost promluvit ke mnoha lidem, co byste jim doporučil pro následující předvolební měsíce a pro volby?

   A vážený zhrzený pane Kopecký, vy na tyto dotazy můžete zkusit odpovědět taky, když už jste se tady zúčastnil hlasování.

   Smazat
  25. 23:18
   Zdá se, že to trochu moc prožíváte. Pokud to nepřejde samo, obraťte se na svého lékaře.

   Smazat
  26. Děkuji za vyčerpávající odpověď na moje otázky.

   Ted ještě váš kamarád KR.

   Smazat
  27. Pro Vláďu
   Troufám si říci, že pro demokracii jsem udělal a dělám více než Vy. Byl jsem ve skupině lidí, která koncem 80. let prosazovala tajné volby a volby z více kandidátů. Volí se tajně a z více kandidátů? Léta prosazuji referenda a participativní rozpočty a ne jen žvaněním po hospodách či vypisováním na internetu, ale osvětou mezi politiky a občany a přímou pomocí při jejich přípravě a organizaci, resp. při legislativní přípravě.
   Těch politických stran, které neobstály a neobstojí, je daleko více. Neselhaly skrz naskrz, asi ve všech najdete lidi, kteří jsou s to udělat něco pozitivního pro občany, někdy z přesvědčení, někdy za nějaký drobný profit pro sebe. Nahoře jsou však většinou lidé, kteří žádají velký profit pro sebe (bohatství, moc, status) a je jim vcelku jedno, co bude tou kobylou, která jim to přiveze. Takže klidně komunikuji s aňáky, občanskými a sociálními demokraty, zelenými, piráty, členy KSČM a různých místních stran, když jde spoluúčasti občanů na řízení obce, městské části, města, .... Je jedno, zda je kočka černá, nebo bílá, hlavně, že chytá myši. Každý, z jehož síly se dá užít kousek vektoru k demokracii, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji našich občanů, stojí za námahu a za popřemýšlení, jak jeho vektor využít. U některých je to kvůli jejich dalším vektorům (třeba populismu, demagogii, egoistickému pragmatismu, pravičáctví, levičáctví, extrémismu) obtížné a problematické, ale vždy stojí za to říci: v tomto jsme na jedné lodi, v tomto nikoli.
   To, že máte volební právo, ještě vůbec neznamená, že jste schopen kvalifikované volby. Zkuste se zeptat, kolik lidí ví, kdo je premiérem, kdo je ministrem, kdo je v koalici, kdo v opozici, kdo je ze které strany, co má která strana v programu. Kolik lidí zná svého hejtmana, složení krajské, městské koalice a opozice?
   Promiňte, Jste naivka. Naivka naštvaný na současné poměry, v tom jsme zajedno, ale Vaše představy o možnostech změny jsou na úrovni přelomu 19. a 20. století.
   Dotáhnete-li k volbám dosavadní nevoliče a nedočkají-li se oni výsledku, který si představují, tak je tam příště nedotáhnete vůbec. Jestli chcete mít z lidí občany, tak s nimi musíte popracovat, musíte jim vytvořit pro občanství podmínky, musíte jim občanství dostat do hlav, do srdce, do života. Pokud zde nebude síla, která seriózně chce budovat občanskou, demokratickou, humanistickou, spravedlivou, solidární společnost, pro níž tyto hodnoty jsou cílem i cestou, tak všechny ostatní skončí rozladěním, zkompromitováním působivých idejí, či skokem do prázdna. Jestliže už lidi nastartujete k volbám, tak je třeba té energie využít k jízdě dál a ne po volbách zastavit a čučet, co by se dalo dělat. Proto musíte mít připravený program, hodnoty, cíle, konkréttní opatření atd. Nejsme v situaci, kdy by lidé šli k volbám bez tohoto taháku, jen proto, že už odmítají snášet existující stav, takže Vaše úsilí o "všichni k volbám" se nyní nenaplní. Lidem je ukradené chcení řady naštvaných lidí, huráaktivistů a hurápolitiků, mají své problémy a zájmy, své ne/spokojenosti.
   Vhodně Jste citoval prof. Pafka, ale Vy vůbec netušíte v čem je problém, resp. že ten problém je nesmírně členitý, rozmanitý, takže Vy jej nemůžete vyřešit, protože s krumpáčem se neoperuje, možná tak pitvá. A stav naší nemocné společnosti a zmatených lidí žádá skalpely a také obvazy, léky, vitamíny, diety a stejně tak pochopení a dobré slovo.
   (Pokr.)

   Smazat
  28. (dok.)
   K Vaší žádosti po rychlém činu - nestačí dělat věci rychle, ale především dobře. Nejsme v situaci, že by letošní volby byly poslední. Nic tomu nenasvědčuje, pokud se nenajde nějaká banda šílenců, která rozpoutá 3. světovou - a v tom jim naše volby nezabrání. Takže nehysterčete, ale třeba ze zapojte v Brně do rozběhu participativního rozpočtu, už ho tam odkývali. Pokud se bude zase referendovat o nádraží, pomozte při organizaci (a je mi jedno na které straně, byť jedné fandím). Učte sebe a spoluobčany demokracii - že mohou vzít věci veřejné, to jest zčásti i jejich - do vlastních rukou. A musejí, pokud nechtějí být za dojné krávy hrstce vykutálených politiků a loutkovodičům v pozadí. Když zjistí, že prošel jejich návrh třeba na hřiště pro děti, nebo pro seniory, nebo výsadba aleje atd., že to stojí a roste, že mají zásluhu, že nesou zodpovědnost za kus svého blízkého světa, tak budou příště žádat víc. Kus svého světa v kraji, ve své vlasti - a budouto umět, nenechají se omámit demogogy, podvodníky a žvanily, vystrašit hysteriky a grázly.
   Vláďo,
   za oknem Vás čeká obrovské množství práce. Brno za to stojí, je to krásné město, a Brňáci jsou správní lidé, tak buďte s nimi a budujte svoje město. A než příjdou ty příští volby za 4,5 roku, tak můžete mít ve městě partu lidí, která bude mít za sebou několik projektů participativního rozpočtu, třeba nějaké referendum (nejen o nádraží) a budete schopni zamotat místním vykutáleným politikům hlavu a naopak s těmi seriózními vytáhnout do voleb silné karty.
   KR

   P.S.
   pro pana Kopeckého?
   Děkuji za ocenění. Sebekriticky ale přiznávám, že někdy místní manýře trochu propadám, když ohledně svých oponentů sklouzávám k výrazům poněkud nevázaným, za což se omlouvám, ale nad některými názory se mi rozvolňují emoce.
   Omlouvám se tímto i Vláďovi, který je běžným, oprávněně naštvaným obyvatelem naší země. Jen potřebuje pronikavější zrak, aby prohlédl skrz jevy do podstaty, neformulovat iluze, ale vize, a nakopnout správným směrem.
   Přeji pěkný večer

   Smazat
  29. Na moje otázky jste mi samozřejmě neodpověděl. Ani jsem v to nedoufal, ale žádná odpověď taky odpověď. Hodně lidí se dnes camrá nějakými rádoby zásluhami a vůbec si nepřipouštějí, že lidi už jsou na tyhle lži alergičtí. Tento stát je rozkradený, cizí korporace nás vysávají, svobody jsou omezovány a vy máte zásluhy. Jo máte, na těchto sviňárnách.
   A s tím krumpáčem, pro vás je slovo krumpáč prostředek k dehonestaci?
   Vždycky jste se jen vezl na vlně.
   Je vlna zavádění demokracie? Zavedeme. Vlna potlačování? Potlačíme. Ubožácký lokaj jste.
   Vláďa z Brna.

   Smazat
  30. Vláďo,
   dal jsem Vám návod. Pokud si myslíte, že dělat velkou politiku může každý, Jste na omylu. Abyste se dostal nahoru, musíte buď být fakt dobrý - a to si přiznejte, na to nemáte, a nebo to musíte odřít odspoda. K tomu jsem Vám dal návod.
   Když se prosazovaly v ČSSR tajné volby, tak to rozhodně nebylo na vlně. Ani participativní rozpočet nejde na dračku, protože řada politiků cítí ohrožení svého hájemství. A celostátní referendum je v nejvyšších kruzích neoblíbeným tématem už 20 let. Takže, Vláďo, žádné "na vlně".
   Zatím Jste se ale svým myšlením nedostal za okraj hospodského stolu. Odpovídá tomu jak nepochopení psaného textu, tak ukřivděnost a arogance. Tím si spojence nezískáte.
   Pokud Jste tak pronikavého ducha, koho jsem tedy lokajem?
   KR

   Smazat
  31. Lokajem větru, stávajího establishmentu, vždy a všude. Rozhodně ne obyvatel této země. Máte pravdu, tohle nezvládne každý. Taková je dnešní politika. Ideje a sliby jsou jen nátěrem pro promiskuitní politikaření. Nepochybuji, že za ty desítky let máte ten nátěr zvládnutý dokonale. Vím že podobné typy jako jste vy, nejbližší volby z politiky ještě nevymetou, ale snad se to aspoň pohne správným směrem.
   Vláďa z Brna

   Smazat
  32. Vládíku,
   zase chyba. Mne volby z politiky nevymetou. A mohl bys nám přenést svoji představu, co je to establishment?
   Myslíš, že někdejší establishment toužil po tajných volbách z více kandidátů? Fakt si myslíš, že současný establishment horuje pro referendum, proč tedyy už smetl asi patnáct návrhů ve sněmovně? Ukaž mi establishment, který propaguje participativní rozpočet. (Víš, co to je, vůbec?) Establishment se bránil radaru? Establishment odmítal cirkevní restituce? Establishment bránil zdravotně postižené před Drábkovým ořezáním jejich dávek? Establishment odhaloval skutečný obraz a cíl důchodové reformy?
   Vládíku, chápu, že jsi naštvaný, že nehoruji pro Tvůj nápad, jak na podzimní volby, že jej nepovažuji za "úžasný" a Tebe za génia. Ale přes to, co si o mně myslíš, Ti dám ještě jeden tip. Najdi si v Brně lidi, kteří spolupracovali s Milanem Valachem a působí v Hnutí za přímou demokracii. Je to zavedené hnutí s příznivci po celé ČR, které už léta formuluje a tříbí představy, jak zdejší marasmus napravovat. Třeba si padnete do oka, když ne, tak hledej další hnutí a iniciativy, nebo založ "Všichni k volbám". (Establishment - ten skutečný - bude potěšen, pokud vykukům, jako Pavol Rusko (šéf TV Markíza, který založil Alianciu nového občana), Vítek Bárta (VV), Miroslav Kalousek (TOP 09) apod. naženeš oblbnuté voliče. Pokud bys byl blondýna, tak by Tvé šance na poslanecké křeslo byly vysoké. Třeba to ale dopadne jinak.)
   Buď aktivní nejen na klávesnici, ale i na ulici, v petičních a informačních stáncích, v přednáškových sálech. Práce je habaděj.
   KR

   Smazat
  33. KR
   1. neříkejte mi zdrobněle a netykejte mi, nepotykali jsme si a ani do budoucna to nevidím nadějně;
   2. vy nejste způsobilý k tomu, abyste hodnotil moje chyby a jsem rád, že aspoň vás už vymetat nemusí;
   3. v okamžiku kdy někdo soudí, že ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP09 a ODS obstály ve zkoušce časem a jsou schopny vést zemi ve prospěch jejích obyvatel atp., obzvlášť, když jinak ten člověk chytrý je, není už nic moc dalšího podstatného, na čem bychom se mohli shodnout;
   4. establishment si vyhledejte ve slovníku, mimochodem, nejsou to jenom orgány moci;
   5. pokud se budete kdy bavit o někdejší politické situaci, berte především v úvahu trendy tehdy a nyní;
   6. establishment nikdy nebyl tak semknutý jako je dnes (opět, establishment to nejsou jenom orgány moci) proti zájmům obyvatel;
   7. to samozřejmě neznamená, že stejně jako jsou dnes vychcaně a zbaběle semknutí, tak že se nejvychcanější a nejzbabělejší jednotlivci brzy nezačnou odtrhávat, ale moc bych v to nedoufal, mají příliš mnoho másla na hlavě a penězovody pořád fungují;
   8. nepopírám, že v minulosti se občas dalo doufat, že vládnoucí mašina se nějak snaží se rozumně vypořádat se všemi "hrozbami" a možná většinou i podle zájmů našich obyvatel (příklad ta důchodová reforma, ale třeba i brdský radar);
   9. dnes tomu tak ale už není; největší hrozbou je Babiš, který nejspíš už teď je připraven začít dělat po volbách politické kšefty v zájmu evropských korporací;
   10. jít na ruku nedemokratické EU je pro ČR dnes sebevražedné; snahy o kontrolu myšlení se stupňují, strach establishmentu se zvyšuje;
   11. Díky za typ na Milana Valacha a Hnutí za přímou demokracii.
   Vláďa z Brna

   Smazat
  34. Milan Valach, mluvčí HzPD, 18. května 2013 náhle zemřel, ve věku 57 let.
   Jeho stranky jsou nadále přístupny: http://www.valach.info/

   Smazat
  35. Vláďa z Brna 1.února 2017 13:38

   No vidíte, ještě to nejsou ani 4 roky, a už jste to zjistil.

   Smazat
 7. Všechna ta střetnutí patří ke hledání cesty do budoucnosti lidstva jako celku:
  Kapitalismus je plně podřízen prvotnímu PUDU SEBEZÁCHOVY, který dovoluje požírat i vlastní děti.
  Socialismus zapomněl, že musí počítat s existencí sobeckého pudu sebezáchovy.
  PRÁVO LIDÍ ŽÍT důstojně musí být částí společenského práva. Do té doby se budeme vzájemně ničit. Doufejme, že ne do úplného vyničení.

  OdpovědětSmazat
 8. Pane Jiří to je krásné PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT. Jsou ještě jiná nezcizitelná lidská práva jako na čistou vodu, vzduch a vše v přírodě. Žebrákům říkám víte že jste spolumajitelé tohoto státu a všeho co se v něm nachází?

  OdpovědětSmazat
 9. Ta fotka, jako by nam prednasel

  OdpovědětSmazat
 10. Kde je o Trumpovi, tam jsem ja

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Horni Dolni 29.ledna 2017 20:14

   No, už dlouho chčiješ na stejné patníky jako on. To vypadá na začátek velkého přátelství.

   Smazat
  2. 20:19 aspon se neplazim pred havlem jako ty

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 11. Hele, Horni Dolni, Tebe snad recyklujou, když jsi všude i s těmi tvýma bláboly!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:59

   Kdepak, to je taková odolná rasa. Zrovna o něm psali v Lidovkách. Dokonce jsou tam i jeho fotky:

   http://www.lidovky.cz/pachatel-zmrzacil-psa-a-zahrabal-ho-do-hromady-snehu-zvire-se-samo-zachranilo-1sh-/zpravy-domov.aspx?c=A170129_155210_ln_domov_ele

   Smazat
 12. Jako vždy jsem pesimista k současné politice. Agitky na prostoru před výstupem z metra nefungují, na větší akce bez známých osobností nejsou peníze.
  Včera jsem zachytil část vystoupení Ivana Davida v pražské televizi, z něhož vyplynulo, že nemá odvahu vést stranu. Ani se mu nedivím, společnost je tak rozložená, že ani neví, co za indivdua se do strany dostanou. Líbilo se mi, říkal, že ve společnosti chybí diskuse. Ano, ale kdo by diskutoval? Každou diskusi je třeba řídit, jinak by se jeden překřikoval přes druhého.
  Hlavni diskutér ČT a ČRo vedou diskusi jen o tom, co se líbí novinářům, ti se dobrovolně svých míst nevzdají. Asi je třeba vymetat právě tam.
  Diskuse je potřeba, ale určitě ne stylem, jak probíhá na NR. Rozumný člověk ví, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Skutečných osobností je málo, stejně tak je mnoho spokojených a ti, dokud systém nějak funguje budou vždy překřikovat ty, co spokojeni nejsou. Navíc, obvykle si pletou i pojmy s dojmy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dr. David by v politice patřil k tomu málu nejlepšímu, ale tak nějak tuším, že by na to neměl žaludek. A on sám to dobře ví.

   Smazat
 13. Aco jsme se dozvěděli nového? Studená válka skončila, pak začala, teď s odchodem Obamy znovu skončila. Imperiální Sovětský svaz ohrožoval zachování americké demokracie do budoucna, teď zachování americké demokracie do budoucna ohrožuje imperiální Rusko. Jak papetické. Zaujmu postoj nulové tolerance k místním malým a velkým kývacím psům, to je jediné co mohu udělat a udělám. Až půjdou od válu, budou mít čas si rozmyslet, kde soudruzi udělali chybu, a pokud se z ní dokážou poučit, mohou se vrátit, jinak ať je třeba klidně vezme čert nebo Putin, plakat nebudu.

  OdpovědětSmazat
 14. Zajímavá otázka diskutujícího - hlad v Rusku dříve a nyní? Jak by to vypadalo s hladem u nás, kdyby byly uvaleny sankce na nás? Zemědělství, které před r. 1990 masivně potraviny vyváželo, nyní stejně masivně je dováží (např. odporné cosi, co je podobné bramborám, ale i hnůj by se tím zkazil) - tedy co by znamenal stop dovozu potravin do Česka. Hlad a bídu navíc k nezaměstnanosti a bezdomovcům, prostituci a gamblerství.... a kapitalistickému ráji!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.