Reklama

středa 25. ledna 2017

Spolupráce s Babišem nebezpečně zatemňuje prezidentův úsudek

Martin Kunštek
25. 1. 2017
Prezident republiky Miloš Zeman podle serveru Česká justice v debatě v Třemešné uvedl, že zvažuje podání kárné žaloby na soudce Vrchního soudu v Praze Pavla Zelenku. Za to, že zrušil prvoinstanční rozsudek v cause Rath a v souladu s předchozím nálezem Ústavního soudu, který označil odposlechy za nezákonné, je prohlásil za nepoužitelné coby důkaz. Takový krok sice prezident učinit může – stejně jako může kdokoliv podat na kohokoliv trestní oznámení. Jde však jednoznačně o útok na nezávislost soudní moci. Soudce totiž nemůže být trestán za právní názor – za to že nějak rozhodl. 

Kárné soudnictví bylo zřízeno proto, aby trestalo ty, kteří nesoudí (tedy nepracují), dělají zbytečné průtahy (pracují pomalu), nebo soudí tak, že tím ohrožují důvěru v nestrannost a nezávislost justice. Například soudí opilí, nebo se nevyloučí pro podjatost pokud by měli soudit svého příbuzného, nebo je jim prokázáno braní úplatků. Prezident tím vysílá nebezpečný signál, že ten soudce, který odporuje Bradáčové bude čelit postihu. To je zcela protiústavní krok směřující k nastolení diktatury státních zástupců.

V této cause předtím podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v neprospěch Davida Ratha stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu ČR. Vrchní státní zastupitelství v Praze vedené Lenkou Bradáčovou před tím ostře napadlo odvolací soud lživým tvrzením, že jeho rozhodnutí odporuje dosavadní judikatuře. Zcela přitom pominulo nález Ústavního soudu ze dne 17. září 201 sp. zn. I. ÚS 2632/12. Nejde o nějaký neznámý nebo zapadlý nález Ústavního soudu v nějaké pradávné cause. Jde o judikát právě v cause Rath. Ten se tehdy jako vazebně stíhaný poslanec Parlamentu domáhal propuštění z vazby z důvodu porušení ústavních pravidel pro zadržení poslance a jeho následné vazební věznění. Současně ve stížnosti namítal, že byl do vazby poslán místně nepříslušným soudem, což je porušení zásady „nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci“, která je obsažena v Listině základních práv a svobod. V případě první poloviny stížnosti mu ústavní soud za pravdu nedal a pomalý proces svolávání Sněmovny k vydání poslance k trestnímu stíhání „posvětil“. V druhém případě však porušení práva na spravedlivý proces Ústavní soud nalezl. Neodhodlal se jej však ihned sám propustit z vazby, ale upozornil jej, že ještě nevyčerpal všechny opravné prostředky, protože na místní nepříslušnost si měl stěžovat nadřízenému soudu. Kam jej svým rozhodnutím poslal. Odvolací Vrchní soud jej nakonec z vazby pustil mimo jiné i s ohledem na příslušný nález Ústavního soudu. Ten si nyní dovolím citovat:

„Podle § 12 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno touto vyhláškou jinak, je místní příslušnost státního zastupitelství určena místní příslušností soudu, jenž by byl příslušný konat ve věci po podání obžaloby řízení v prvním stupni, přičemž nemůže-li úkon vztahující se k postupu před zahájením trestního stíhání pro jeho neodkladnost provést příslušný státní zástupce, provede jej státní zástupce nepříslušný, který v takovém případě příslušného státního zástupce o provedení úkonu bez zbytečného odkladu vyrozumí a věc mu předá. Podle § 18 odst. 1 trestního řádu pak koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Podle § 21 odst. 2 trestního řádu koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu, tj. o trestném činu s nejpřísnější sazbou. Konečně § 16 odst. 1 vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství stanoví pravidlo, dle něhož je-li dána příslušnost k výkonu dozoru několika státních zástupců, vykonává dozor ten, který je příslušný k výkonu dozoru nad vyšetřováním vedeným proti pachateli trestného činu nebo ohledně nejzávažnějšího trestného činu; jinak ten, který začal vykonávat dozor nejdříve.

Vycházeje z uvedených právních ustanovení, Ústavní soud přisvědčuje stanovisku stěžovatele, dle něhož v dostatečném předstihu před datem 14. května 2012, tedy před jeho zadržením Policií v obci R., okres P., mělo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem povinnost postoupit věc místně příslušnému dozorujícímu státnímu zástupci, resp. vyloučit vlastní místní příslušnost k výkonu dozoru. Zejména nasazení operativně pátrací techniky, provedení odposlechů telefonních hovorů, povolení sledování, které se týkalo nemovitostí výhradně na území Středočeského kraje a Prahy, čili provedení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, bylo v předmětné věci soustředěno nikoli na území Ústeckého, nýbrž Středočeského kraje, příp. hlavního města Prahy. Pro uvedené jeví se postup státního zastupitelství ohledně místní příslušnosti účelový, porušující předmětná právní ustanovení. Zrcadlí-li postup státního zastupitelství v dané věci obecněji zaužívanou praxi, jedná se o závažný signál porušování principů právního státu, a to zejména maxim plynoucích z čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny.“.

Citát jsem považoval za nezbytný mimo jiné i proto, že v podstatě již tímto nálezem ÚS bylo rozhodnuto i o tom, jak dopadne soud s Davidem Rathem. Prvoinstanční soud jej sice ve spektakulárním procesu odsoudil k trestu odnětí svobody na 8,5 roku. Za hlavní a v podstatě jediný důkaz přitom použil právě odposlechy. Jenže ty byly nařízeny místně nepříslušným soudem. A jako takové jsou nezákonné. A tudíž je nelze použít jako důkaz. Což potvrdil právě odvolací Krajský soud v Praze rozsudkem soudce Zelenky, který prvoinstanční rozsudek zrušil. Nemohl totiž jinak. Obecné soudy jsou podle Trestního řádu nálezy Ústavního soudu vázány. Soudce Zelenka tedy postupoval v souladu se zákonem a Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Za zákonné rozhodnutí nemůže být soudce postihován. A už vůbec nemůže být postihován za to že nesoudí tak jak chce paní Bradáčová. To bychom soudy mohli rovnou zrušit. A vyhlásit jakousi variantu stanného práva, podle něhož by státní zástupce mohl podle svého uvážení kohokoliv za cokoliv rovnou zastřelit.

Soudce dokonce nemůže být postihován ani za nesprávné rozhodnutí. K opravě jeho pochybení máme podle Ústavy zřízeny vyšší soudní instance. Odvolací soudy nebo Nejvyšší soud, který může sjednocovat judikaturu. Tento princip je jediný možný. Pokud by se soudce musel bát, že bude souzen za to, že soudil a nějak při rozsoudil, tak by nikdy žádný soudce nevynesl žádný verdikt. To by šlo zcela proti smyslu funkční justice.

Naše právo – stejně jako právo všech ostatních civilizovaných zemí – nepovažuje soudce za zcela nedotknutelné. Připouští jejich postih za „špatnou práci“. A to právě cestou kárné žaloby. Kárným proviněním soudce je podle zákona o soudech a soudcích „zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů“. Laicky řečeno soudce nemůže být postihován za to, že soudí. Každý, i soudce, má právo na svůj právní názor. O tom, jestli je správný nebo nesprávný pak má rozhodovat soud vyšší instance v rámci opravných prostředků. Soudce může být postihován za to, že nesoudí. Tedy neplní své povinnosti. Stejně tak může být kárně postihován za to, že soudí opilý, nebo zdrogovaný, čímž by narušil důvěru v justici. Ze stejného důvodu pak může být postihován i za to, že se nevyloučil pro podjatost když tak učinit měl. Například pokud by soudil při v níž je jednou ze stran jeho příbuzný či kamarád. Tím by samozřejmě narušil důvěru s nestrannost justice. Soudce může být kárně postižen i za „lajdáckou“ práci. Třeba za to, že nenařídil vypracování a provedení znaleckých posudků, které by mu pomohli spor rozhodnout. A výsledek „střelil od pasu“. Čímž by narušil důvěru v odborné rozhodování soudů. Za takové skutky může být soudce kárným senátem zbaven funkce. Neboli „svlečen z taláru“.

Před postihem za zákonné rozhodnutí – i když se soudcův právní názor někomu nelíbí – je však soudce chráněn ústavní imunitou. Podobnou jako mají poslanci a senátoři. Stejně jako ve všech civilizovaných zemích, které se považují za právní stát. Snažit se o postih soudce za právní názor – tedy nikoliv za „nepráci“ nebo jiné zákonem přípustné důvody, je pak jednoznačně pokusem o porušení nezávislého rozhodování soudů. Což je jinak trestný čin. Stejně jako křivé obvinění. Prezidenta od postihu samozřejmě podle Ústavy chrání imunita.

Jenže jeho výrok je stejně nesmyslný, jako když se Jiří Dienstbier snažil na prezidenta podat žalobu pro velezradu. Které se tedy opravdu nedopustil. A bylo to jen trapné divadlo, které pak Ústavní soud „smáznul“.

Uvedený výrok prezidenta republiky však přesto považuji za nebezpečný. Ve zkratce totiž říká, že „ten kdo bude odporovat Bradáčové a Pelikánovi“ bude čelit postihu. A to je už jednoznačně protiústavní. Navíc to zavání snahou posunout náš stát směrem k diktatuře státních zástupců. Což už není demokratický právní stát.

Některé pracovníky právního odboru Kanceláře prezidenta republiky znám a pro jejich odbornost si jich velmi vážím. Doufám, že se jim podaří problém panu prezidentovi patřičně vysvětlit. A že to tedy skončí jako slovní úlet.

Velmi bych se obával, pokud by tomu tak nebylo. Pak by to nasvědčovalo o tom, že prezident republiky je již zcela ve vleku ministra financí a šéfa Agrofertu Andreje Babiše (ANO). Ten totiž Ratha až patologicky nenávidí. Rath byl totiž první, kdo veřejně upozornil na Babišovo Čapí hnízdo a nezákonné dotace z fondů EU, které nyní prošetřuje Evropský úřad pro vyšetřování pdovodů (OLAF). A hlavně další dotace ze Středočeského ROP směrem k Babišovým firmám zatrhl.

Babiš také patřil k velkým podporovatelům „neziskovek“ jako Rekonstrukce státu, které se oficiálně zabývají bojem proti korupci. A podporují „partu“ v USA školených státních zástupců. Kteří stejně jako ty neziskovky „tvrdě bojují proti korupci“ - ovšem jen ve vybraných „žádoucích“ případech. Babišův ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) tuto „partu“ nepokrytě protěžuje. V její prospěch se snaží Sněmovnou protlačit nový zákon o státním zastupitelství, kterým má být zřízen tzv. „protikorupční speciál“. Ten má být něco jako stát ve státě. Něco jako v sovětském Rusku Čeka, nebo v nacistickém Německu Gestapo. A v jeho čele má být - jak je všeobecně známo - právě Lenka Bradáčová, která causu Rath řídila jako vedoucí krajská státní zástupkyně v Ústí nad Labem. Tedy ten, kdo se dopustil porušení Listinou chráněných práv, jak konstatoval Ústavní soud.

V tomto případě nejde pouze o Davida Ratha. Nebo nějakou krabici od vína, v níž bylo několik milionů – ovšem bez Rathových otisků prstů. Bývalý poslanec, který mnoha lidem překážel, a kterého mnoho lidí nesnášelo kvůli nekompromisnímu stylu vystupování, je zde v podobné úloze jako Larry Flint. O „jeho záda se láme hůl nad demokratickým právním státem“. Tím že byl ve vazbě, se předchozí vládě podařilo schválit o jediný hlas zákon o církevních restitucích. Parta státních zástupců si na jeho případě chtěla vyzkoušet „co všechno jí projde“. Tehdy jí prošlo hodně. Respektive - protože náprava nezákonností v cause Rath trvá dlouho, tak jim prošel i „policejně prokurátorský puč“, který vedl k pádu vlády Petra Nečase (ODS). Byly v něm použity stejné metody jako krátce předtím u Ratha a spol. A také to nemělo žádnou pořádnou soudní dohru ve smyslu jednoznačného odsouzení na základě jednoznačných důkazů. Jenže o to možná nešlo. Možná že šlo o to dostat z „křesel“ napřed nepohodlného poslance Ratha, a poté nepopulární vládu - která nechtěla schválit zákon o státním zastupitelství. A která rozhodovala o dostavbě Temelína k nelibosti ambasády USA.

V neposlední řadě pak prokurátorsko-policejní puč otevřel dveře k moci Andreji Babišovi. A Agrofertu ke znásobení tržeb a zisků z dotací a veřejných zakázek v době, kdy je Babiš ministrem financí.

Není bez zajímavosti, že Babiš „za odměnu“ pomohl šéfce jedné z „protikorupčních neziskovek“ ke křeslu primátorky hlavního města Prahy. A že jeho ministr spravedlnosti protlačuje zákon „šitý na míru“ Lence Bradáčové.

Rath i Nečasova vláda byli pro mnoho lidí kontroverzní a nepopulární. Stejně jako před druhou světovou válkou Židé. V Francii mají jedno pořekadlo: „Když Gestapo zatýkalo Židy a ti volali o pomoc, tak jsem mlčel a koukal jinam. Nejsem totiž Žid. Když zatýkali komunisty, tak jsem také mlčel a nic nedělal. Nejsem totiž komunista. Stejně tak jsem mlčel když zatýkali sociální demokraty. A když přišli zatknout mě, tak jsem se divil, že už nebyl nikdo kdo by se mě zastal“. Takhle nechci dopadnout a proto mlčet nemohu. Ani v případě prezidenta, kterého jsem volil.

46 komentářů :

 1. No, jo, jen se vypovídejte. Jakou máte alternativu?
  Sobotku - narcise, nebo lidovce, takzvané křesťany? Babiš je alternativa za všechny pravdoláskaře, kteří nás dostali tam, kde jsme, dobře nám tak. Všechno má svůj čas i éra Babiše musí teprve uzrát. Vyskakovat za jízdy nemá smysl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Patříte mezi zaslepené fandy oligarchy Babiše ? Haníte jeho kumpány Sobotku a Bělobrádka a na něj zapomínáte !! Znáte politický program ANOfertu, mimo ten s kterým šel do voleb: ANO Babišovi bude líp ?
   Babiš dosud nezrušil ani jeden zákon , kterým Kalousek protěžoval vysoce příjmové občany ať je to o zastropování sociální a zdravotní daně, o zrušení DPH na osobní auta podnikatelů, o církevních zlodějských "restitucích" a pod.

   Smazat
  2. 9:05 v tom máš jistě pravdu, ale nelze mu upřít dost dobré úspěchy. Rozpočet je stále přebytkový a EET funguje a zdá se, že dobře. Ono přece platí, že kapr si nikdy nevypustí vlastní rybník, tak ani Babiš neruší Kalouskovy zlodějské zákony. Byl by za hlupáka a to Babiš rozhodně není. Ani nemusí tolik krást, protože má již dost.

   Smazat
  3. Dobrý den,
   nevím, kde se bere ta pověra, že když má zloděj miliardy, tak už má dost ! Pravdou je, že největší starost po volbách měl Babiš o to, aby jej nepovažovali jako bývalého člena KSČ za levicového, to je za toho, který šel do politiky v zájmu deseti milionů !!

   Smazat
 2. no podobne ako v prípade atomových elektrárni v Bulharsku, Maďarsku a u nás - Kaliňák a ide sa po vláde - Westighouse a spol. - nehovoriac o cirkvi - nie a nie prestať byť plateným od štátu - ako za c.k monarchie -

  OdpovědětSmazat
 3. Začínám mít dojem, že tu krabici podstrčil Rathovi Babiš:)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejlepší je Babišův zákon "O přiznání majetku" , který je ukázkou co tím mínil, když před volbami řval "Všeci kradnů" a tak zákon smí zkoumat pouze zvýšení majetku od roku 2014 a tím se Babišové nemusí bát zkoumání období rozkrádání státního majetku po převratu !

   Smazat
  2. Tu Krabici tam dal Jan Kubice.

   Smazat
 4. Pane Kunštek.
  Sobotka odepsal ČSSD,takže spolupráce Zemana s vrtkavým Sobotkou nepřipadá v úvahu.Také musím dodat Sobotka agent Schapira a to už vyprchalo,když musel končit.Nejen Zemanovi je jasné,ČSSD ani nemusí být v příští vládě,ale ANO určitě,takže si Zeman nepopudí Babiše proti sobě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zeman není žádný trouba, velmi dobře ví, klterá bije. ČSSD po volbách nejspíš skončí, protože pokud razantně nezmění svoji politiku, tak se z ní stane nevolitelná strana. Navíc Zeman nemá rád Sobotku, proto tak lehce spolupracuje s Babišem. Ten se stane premierem, pokud ANO volby vyhraje.

   Smazat
  2. Volil jsem pana Zemana a pravděpodobně ho budu volit opět i když s jeho některými názory hrubě nesouhlasím. Některé jeho výlevy jsou podobné trůcovitému děcku.
   Václav

   Smazat
 5. Absolutní souhlas s to,že je Babiš nebezpečný,jsem pochopila dávno.Nejenom,že vehementně podporuje neziskové organizace a strká jim naše peníze,ale podporuje ministry v jejich nekalých vztazích k neziskovkám a jejich činnosti.Křiklavým příkladem je ministryně školství Valachová.Té se podařilo to,co rozhodně ne jejím předchůdcům!Marksová,která protlačuje cpaní peněz uprchlíkům.Nesmíme zapomínat na velké nebezpečí ze strany europoslanců!Jourová já velkým nebezpečím!A sám Babiš je řízen zvenčí.Ať nám ukáže,jak umí zatočit s neziskovými organizacemi,se svými ministry.Katastrofa učiněná je generál vojska bez výložek.Ráth byl vždy výborný lékař a zásadový!Vepřím,že to byla bouda na velikého psa,co na něj nastrčili.I když vím,že každý je svým způsobem hajzl!Babišovi a spolku,který si říká vláda,rozhodně nedám svůj hlas.Volím Okamuru,přijatelní jsou SPD,SPO,ev.KSČM.Škoda,že p.Kočí je v Bruselu,potřebovali by mladou krev,tady,doma.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejvetsim nebezpecim pro Vas je Vase vlastni blbost, !!!! Kdyby jste k necemu byla, icila se a pracovala na sobe, pak by stese taky k necemu dopracovala!! Jenz proVas je vyhodnejsi se nechat zivit , zavidet a pomlouvat lidi ktery neco dokazali. !!!VBe Vasim pripade je nejprijatelnejsi Mudr Chocholousek z Bohnicky lecebny

   Smazat
  2. Určitě jste myslel Kateřinu Konečnou....9:00

   Smazat
  3. Anonymní25. ledna 2017 9:00 souhlas též volím SPD kdo volí babiše voli eu imigraci globalizaci stačí jourová pelikán stropnický....

   Smazat
  4. 10:46 Hmmm, v SPD vedle Okamury žádné Jourové, Pelikánové a Stropničtí nebudou? Jak si tím můžete být tak jistý? Budou tam bud spřátelení podnikatelé, nebo politici 3. a 4. ligy, bez jakýchkoliv znalostí a zkušeností. Horší, než u Babiše, protože ten si alespoň mohl ty "lepší" koupit.

   Smazat
 6. Můj názor je že kauza Kajínek je značně nafouknutá. Zaručeně nebyl důvod dávat doživotí. Kauza Dr. Rath je bezprecedentní útok na občana který se umněl postavit Kraďouskovi, straně knihovnice Němcové a byl i nebezpečný slabochovi Sralbotkovi. Prostě všem mafiánům Topolánkovi vlády.Důkazy které byly předložené by neuspěli u žádného kvalitního soudu.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:18 to žr dostal Kájinek doživotí je naprosto v pořádku. Není to žádný svatoušek a proto si to zasloužil. Jedno je alem jisté, že v kauze za kterou byl odsouzen neměl tu roli, která je mu přisuzována.
   -----------------------------------------
   Co se týká Ratha, tak máš naprostou pravdu.- Byl to politik (i když tak trochu i mafián), který se nebál postavit hloupým a škodlivým názorům. Nejhorší ovšem bylo to, že to říkal moc nahlas a veřejně. I já si myslím, že na něho ušili pěkný podraz, aby se ho zbavili a zavřeli mu "hubu".

   Smazat
  2. 9:18 Václave, jste právník, že si troufnete tohle napsat?

   Smazat
  3. "Důkazy ... neuspěli"? To by žádný právník nenapsal, takto pitomě!

   Smazat
  4. 14:51 On tam má Václav těch hrubek víc.

   Smazat
  5. 25. ledna 2017 14:51
   Jako praktikující právník Vás mohu ujistit, že chyby v příčestí typu "Důkazy ... neuspěli" vidím přinejmenším několikrát do měsíce, a to i od diplomovaných právníků s dalšími tituly resp. po profesních zkouškách.
   VR

   Smazat
 7. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne u ústavního soudu. Že Zeman občas střílí od boku jsme si již všimli, my, jeho voliči, bychom velice uvítali, kdyby tak dokázel přiznat chybu. Moc by se všem ulevilo a jemu taky. Mohl by začít s tím Gentlemanem a pak pokračovat s tímto lapsem. Zvedla by se mu voličská základna. Jsou tací staromilci, co si zakládají na noblese a úrovni slušného chování.

  OdpovědětSmazat
 8. V zoufalé době, ve které se nacházíme, byl Zeman špatnou, ale aspoň nějakou brzdou, proti ještě horšímu zlu. Je jaký je a dělat si o něm iluze je stejně hloupé, jako si dělat iluze o pankáčském knížeti, že má k lidu blíže. Buďme rádi, že tam Zeman je, ale bez iluzí.

  Babiš je horší případ. Není totiž lepší než ostatní kolem něj, spíš ještě horší (když pominu TOP09) a to nejenom proto, že mu lidi pořád hloupě věří a zavírají oči před zcela zřejmými příznaky, že hraje nejenom do kapsy sobě, ale i Bruselské mafii a západním korporacím.

  Zeman je špatný, ale teď asi jediný možný.
  Babiš je jenom a jenom špatný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Napsal jste to výstižně!, a v podstatě s vámi souhlasím.
   Sám si ale myslím, že i v konání toho Babiše lze nalézt příznivé rysy. Je to jen otázkou poměru těch plusů a mínusů.
   Zdá se, že mu skutečně jde o stav státní kasy, a stal se snad prvním ministrem financí, který usiluje o vyšší státní finanční odpovědnost a kázeň, a fiskální rok uzavřel s přebytkem. To zejména(!) na rozdíl od kalousků aj. darebáků, jejich "péče" vedla k podlamování ekonomiky a svižnému růstu státního dluhu (za což byli po zásluze i oceňování mezinár. finančními kruhy).
   Krom (jinak sympatické) snahy o zavedení EET pro početné drobné podnikatele, by ovšem Babiš mohl také vnímat, že jsou zde i ti, kteří sídlí v daňových rájích. A udělat s nimi obdobný pořádek.
   Mě spíš znepokojují jeho partajníci, jako např. brněnští magistrátní (Vokřál a spol.), kteří se tak lísají k SdL. Čímž se stávají nerozeznatelnými od místních Hermanů a podobných quislingů. Či korytářů typu Jourové, která ze své EU židličky přestává vnímat zájmy lidí tady doma.

   Smazat
  2. EET je jen líbivé gesto pro ove. Jen další kamínek ve šmírovací mozaice. Z hlediska příjmů do státní kasy neřeší nic. Velcí megazloději (včetně Babiše) dál hřejou své miliardy a ze živnostníčků sdíraj halíře. A jak už bylo psáno, není dobrým hospodářem ten, kdo rozhazuje miliony na tzv. neziskové a tzv nevládní organizace, které ničí náš stát a naši etnickou slovanskou a národní českou identitu. Správný hospodář by asi taky nnenaléval ztrátové miliony do svých mediálních firem (proč asi?) Jak bylo správně výše napsáno, Zeman je jen menší zlo z té žumpy, která nám tu řádí.

   Smazat
  3. p. Františku Opluštile,
   ano, Babiš stav státní kasy aspoň hlídá , to je jeho plus a proti Kalouskovským darebákům změna k lepšímu, je to jeho skrovný podíl na tom přebytku. Větší podíl na tomto 'úspěchu' totiž mají příznivé hospodářské podmínky v posledních pár letech.

   Zavedení EET je pro rozpočet poměrně málo významné a ještě dál ztěžuje malé podnikání a nešťastně posiluje orwellovskou podobu státu.
   Babiš přitom vůbec neřeší omezení vyvádění zisků ať už zdaněním nebo omezením účetních (kalkulačních) kouzlení při levném vývozu pro drahý přeprodej.
   Daňové ráje jsou další problém, to potvrzuji.
   Babiš není o nic lepší než ti nejhorší jeho partajníci.
   Babiš se už zahnízdil a už pozvolna začíná naznačovat, že půjde na ruku (pro)bruselské mocenské mafii, a jenom velcí (a hloupí) naivové nevidí, že po dalších volbách se ihned přestane ostýchat.
   Takže znovu => Babiš je katastrofa minimálně stejně, jako jeho kumpáni.

   Smazat
  4. 10:03 Aniž bych se chtěl Babiše zastávat, tak na omezení daňových rájů a odlivu zisků ze země je Babiš moc malý pán. Nemůže porušit základní kámen EU "o volném pohybu osob, zboží a kapitálu". Jeho partajníci je stejný problém, jakému se nevyhnou ani nadšení příznivci Okamury. Nutně to musejí být buď přeběhlíci z jiných stran, nebo "odpad", který se dosud nedokázal politicky uplatnit. Žádná zázračná líheň schopných a poctivých politiků u nás neexistuje, není z čeho vybírat. Stejně tak se musím trochu zastat voličů ANO, i když mezi ně nepatřím. Řekl bych, že valná většina z nich volí Babiše ze zoufalství, protože raději volí nejistotu (kterou si zaměňují s nadějí), než jistotu u těch stran, které už "dokázaly, co dokáží". Hodně podobné to je i u voličů nových stran.

   Smazat
  5. Souhlas s Vláďou a k diskusi pod jeho příspěvkem: Ono jde přece taky o dynamiku, trend, potenciál.

   My si teď v tomto okamžiku s omezenými informacemi Babiše zkoušíme odhadnout. V historii se víckrát stalo, že určitá osobnost byla katalyzátorem dějů, které přesahovaly její záměry, zájmy, možná i chápání. Tím neříkám, že z Babiše bude nějaký mašinfýrer na lokomotivě českých dějin, ale vždyť je to v malém totéž, co nejspíš s tím Trumpem: podstatný se nakonec může ukázat už jen ten impuls síly, který systém inkasuje. Babiš vypadá jako figura, která z více důvodů potenciál má a systém je v méně stabilním stavu než ještě nedávno. Kam to ovšem povede, toť otázka.

   VR

   Smazat
 9. Zadni soudce neni nepostihnutelni, kazdy soudce musi nest odpovednost za svy rozhodnuti!!!!! Vubec neni pravdou ze jinde jsou soudci chranni imunitou ktera brani jejich potrestani !! Pane Kunstek prestanete oblbovat lidi, nezmyslama !!!!, Ratha zadrzela policie s krabici od vina kde byli milioni zdefraudovanych korun a Vy se tady pokousite falesne a pokrytecky spochybnovat fakt, ze Rath nevedel co ma v tasce. To si muzete jit vypravet leda do Bohnic . !!!!!!! To jakym primitivnim zpusobem jste do toho vaseho pamfletu zakomponoval Babise je dukaz Vasi ubohosti !!!!!

  OdpovědětSmazat
 10. Pane Opluštil.
  To je právě to,po velkých daňových únicích nejde,proč ale jde po malých.Jestli malý podnikal ošidí stát o tisíc kč,ty peníze se neztratí,buď je investuje do podnikání,nebo si dopřeje lepší stravování,oblékání apd.Jinak ten přebytek státního rozpočtu,je jen hra čísel.Proč znova,rozpočet na příští rok,připravil z deficitem?

  OdpovědětSmazat
 11. Slabší stránka Miloše Zemana se projevila. Přesto soudím, že jako prezident mohl říci něco směrem k možnému postihu soudce, ale rozhodně to nemohl být signál pro kárné řízení, jehož se prezident nemůže jakkoli účastnit, i kdyby tisíckrát chtěl. Svědomí Davida Ratha není zcela čisté a obdobně to je s jeho osobnostním profilem (kdo jej zná dlouhodobě, ví své). Nicméně Bradáčová je na vlně svých ambicí využitá jednou z mocenských skupin pro boj s těmi ostatními, spravedlnost nemá v jejím konání žádnou významnější preferenci. Říkám to se znalostí lidí i věcí.

  OdpovědětSmazat
 12. Pokud dobře rozumím autorovi, soudce nemůže být trestán třeba za to, že někoho pošle na doživotí do vězení a přitom jde o nevinného člověka? Proč tedy tolik křiku kolem soudců z doby socialismu, vždyť vyslovovali jen právní názor, který korespondoval s činem a platnými zákony! Také jsem si už několikrát říkal, že Kurválci nevymřeli , jen snad se jim žije dnes veseleji a radostněji za skvostné platy. Kam se hrabete páni doktoři v nemocnicích a obzvláště páni učitelé! No ty platy jsou prý proto, aby byli nezávislí (jako třeba ČT a noviny) na občanech, ale jen na moci, která je platí z daní - občanů. Není mi ve věci Zemana jasné: má nebo nemá právo podat návrh na kárné řízení? Jednou je Zeman nucen podepisovat něco, v čem nemá právo vstoupit do rozhodování (univ. prof.) a jindy se mu zase právo odepírá. Pokud jde o Ratha, jde o mřenku, kterou se naše "nezávislé soudy" snaží nafouknout na velrybu, aby se mohly dát k spánku soudy nad extrazločinci, kteří nás - občany ČR - připravili o 7,5 bilionu Kč. Budu se těšit, až "investigavec" předloží národu zprávu, kolik z těch ukradených peněz české soudy vrátily do státní pokladny!

  OdpovědětSmazat
 13. Já tomu nerozumím, proč odposlouchávají, když se to nedá použít? Nebo se to nedá použít podle potřeby?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Policejní vyšetřovatel sám nejlépe ví, jak to zařídit, aby se výsledky odposlechu nemohly u soudu použít !!

   Smazat
  2. Jde o to, aby odposlechy nemohl provozovat kdejaký spiklenecký hejhula, který se zrovna nějak propracoval k moci. Bradáčová je přímo učebnicová ukázka takové nezákonnosti.

   Smazat
  3. Justice tím, že požaduje nadstandartní platy, v podstatě vydírá stát pod hrozbou, že pokud je nezkorumpuje on, nechají se zkorumpovat jinými.

   Smazat
 14. Z článku M. Kunšteka vyplývá, že soudy mají minimálně dva systémové problémy.
  1. Nezákonnost důkazů, kdy se nehledí na obsah důkazu, ale zda byl pořízen legálně. Motivaci chápu, ale s vaničkou bylo vylito i dítě. Soud by měl důkaz příjmout, ale současně rozhodnout, co učiní s nezákonností jeho pořízení. Jestli dá nelegálnímu pořizovateli pokutu, trest atd.
  2. Nesprávná rozhodnutí soudce sice může a měla by napravit vyšší instance, ale soudce by měl být postižitelný přinejmenším v případě, kdy nerespektuje rozhodnutí vyšší instance (při řízení po návratu od odvolací instance) či judikát. Vědomou chybou totiž oddaluje dobu vynesení právoplatného rozsudku a tím nahrává pachateli.
  Soudcovský stav či soudci by také měli nést přímou ekonomickou zodpovědnost za rozhodnutí ve věcech vazby. Pokud by obviněného nechali na svobodě, on se pak nedostavil k soudu a policie by vynaložila na jeho opětovné stíhání prostředky převyšující jím složenou kauci, měly by být zvýšené náklady policie až k okamžiku dopadení hrazeny z rozpočtové kapitoly soudnictví.
  KR
  KR

  OdpovědětSmazat
 15. Babiš musí být zřejmě špatný, když dokázal vydělat tolik miliard. Blbý švorcák bude volit zase švorcáka, který se nutně pokusí o to samé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V pozadí každého velkého majetku je zločin.
   Honoré De Balzac

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Vysvětlete prosím slovo "vydělal". t

   Smazat
 16. Spíš bych řekl, že maminka udělala zločin, že tě přivedla na svět ...

  OdpovědětSmazat
 17. Pochybuji, že někdo "nebezpečně zatemňuje prezidentův úsudek". Pan prezident opakovaně prokázal, že je ve svých názorech nadčasový a provokativní. Málokdo to ale pochopí a tak mu "skočí na špek".

  OdpovědětSmazat
 18. A zdá se že na ty špeky skočí čím dál tím víc těch kteří jsou jeho příznivci.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.