Reklama

sobota 14. ledna 2017

Zakletá dálnice D8 aneb Boj pokračuje

Miloslava Pošvářová
14. 1. 2016   E-republika

Stavba dálnice D8 začala již v roce 1984 a její o 15 let zpožděné dokončení je plánováno až na rok 2017. Z dokladů zatím nebylo možné vyčíslit celkový objem vynaložených prostředků. Aktualizacemi hodnocení ekonomické efektivnosti staveb se ministerstvo dopravy nezabývalo.
Hysterie trvající několik měsíců před koncem roku 2016 vyvrcholila konečným zprovozněním posledního úseku dálnice D8, stavby 805 v polovině prosince. Jakoby ta dálnice byla doopravdy zakletá. Od začátku její výstavby se potýkala s nepochopením občanů, geologů, hydrogeologů, geotechniků, specialistů na dopravní stavby, projektantů, "zelených teroristů". A k dovršení všeho se v závěru, těsně před cílem, vzbouřila i sama příroda. Politici však na stříhání pásky dorazili, to se rozumí samo sebou.

 

Co se stalo?


Zásadní jsou dva problémy, a to následující:
 • Sesuv z roku 2013, který způsobil posun dálnice a její zničení v délce cca 300 m;
 • pohyby opěry Prackovické estakády, popsané až v roce 2016, nicméně vzniklé v roce 2010.

Sesuv z roku 2013 se začal likvidovat až v roce 2015, do té doby zadavatel a investoři spali. Viníkem je údajně lom Dobkovičky. Na tento lom byla podána žaloba Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železniční dopravní cesty. Má to ale jeden háček. Žalobu podává generální ředitel ŘSD, který však stavbu řídil jako zástupce investora, tedy v pozici správce stavby. Má tedy eminentní zájem na tom, aby viník nebyl zjišťován. Lom se totiž brání a nechává vypracovat tři znalecké posudky. Dva v zahraničí (Německo a Rakousko) a jeden u Karlovy university. Kupodivu výsledek je shodný a všichni označují za viníka stát. Kdo vypracoval znalecké posudky pro státní správu (ŘSD a SŽDC), to tyto organizace tají.

Diskuse se v předvánočním období vedla o analýzu Akademie věd, kterou zadávalo ministerstvo dopravy, ale její obsah striktně tajilo od května do konce roku 2016. Potom analýzu zveřejnilo na webových stránkách. Ale bohužel tato verze byla významně změněna a neodpovídá v klíčových závěrech a částech své původní verzi. Zvláštní shoda okolností, že ano. A státní orgány zatím mlčí. Nezapomeňme, že Ťok je Babišův člověk jmenovaný za ANO a schválený celou vládní koalicí.

 

Prackovická estakáda motá nohama jako opilec


Prackovická estakáda, mimochodem krásné dílo na špatném místě, simulovala problémy již od roku 2010, co se postavily opěry a pilíře. Zejména pak Pražská opěra, levá i pravá a následně zejména pravá, vykazovala známky výškového poklesu. Nejprve se její pohyb zdůvodňoval běžným chováním, nicméně celkový svislý posun činil k březnu roku 2016 celkem 100 mm, levá opěra 70 mm. To je hodnota, která rozhodně není zanedbatelná. V projektu, který si objednal stát, je uvedeno, že se celkový pohyb předpokládá 20-30 mm, nicméně není řečeno za jak dlouho. Opěra tohoto mostu ale ve svém pohybu pokračovala a urazila další svislý pohyb od března do listopadu roku 2016 v délce dalších 50 mm, celkově se tedy opěra svisle posunula za 6 let o 15 cm. Levou opěru nebylo možné vyhodnotit, protože měřící body se náhodou zničily. A protože opěra pokračovala ve svém pohybu dál až do okamžiku těsně před otevřením dálnice, rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic o otevření pouze jedné poloviny dálnice, a to levé.

Záhadným tajemstvím je příčina pohybu opěry. Rozhodně se jedná o kombinaci problémů, a to špatného založení opěry na krátké piloty a současného umístění opěry do nejméně vhodného místa, projevujícího se sesuvy. Tady je třeba také zdůraznit, že ŘSD tají pohyby opěry ve vodorovném směru a podle protokolů tyto pohyby měřeny donedávna nebyly. To je velké překvapení, protože se standardně a běžně měří pohyby bodů ve všech směrech, protože se nacházíme v prostoru, nikoliv na papíře. Takže celé je to nějak tajemné.

 

NKÚ se konečně vložil do hry o naše miliardy


Zajímavá je i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu k této stavbě. Na základě skutečností zjištěných při kontrole NKÚ konstatuje:
Z dokladů a informací předložených ke kontrole vyplývá, že ŘSD při přípravě stavby podcenilo složitost území, kterým stavba prochází. Výrazný posun termínu dokončení dálnice D8, a to z roku 2002 na rok 2017, měl řadu důvodů. Některým z nich bylo možné předejít lepší přípravou stavby. Sesuv v roce 2013 zkomplikoval stavbu úseku 0805, ale nebyl jediným důvodem posunu termínu dokončení této dálnice.

Shrňme si tedy, čím je D8 začarovaná. K tomu viz články, které jsem zde již publikovala v tematickém čísle Jak prostavět státní kasu (2015-7). Takže tak velké tajemství to zase není, když jde o miliardy.
 • Stavba dálnice D8 začala již v roce 1984 a její o 15 let zpožděné dokončení je plánováno až na rok 2017.
 • Z dokladů zatím nebylo možné vyčíslit celkový objem vynaložených prostředků.
 • Aktualizacemi hodnocení ekonomické efektivnosti staveb se ministerstvo dopravy nezabývalo. To potvrdil i NKÚ, který nedostal vyžadované podklady k hodnocení vložených daňových prostředků.
 • ŘSD při zadávání veřejných zakázek na stavební práce nepostupovalo důsledně v souladu s právními předpisy. Pochybení byla zjištěna i u zakázek na dodatečné stavební práce a několika zakázek na služby. V případě sesuvu hrozí nebezpečí prodlení při uplatnění práva na případnou náhradu škody.

Jak vidíte, nejde o kouzla, ale o normální tunel na naše daně spojený s celou řadou problematických rozhodnutí během stavby, které hraničí s diletantstvím a balancují na hranici trestného činu. Ale tyto věci je třeba dokázat a musí o nich rozhodnout soud, což je v případě selhání stavbařů obecně vzato sysifovská práce.

 

Na tahu je Sněmovna ČR


Miliardy prostavěné nejen zbytečně, ale i nebezpečně, konečně vzbudily pozornost zdejší lidovlády. Poslanci Parlamentu České republiky začátkem roku 2017 vyrazili za zjištěním pravdy a předložili dne 11. ledna 2017 ve Sněmovně návrh, který se skládal z těchto bodů.

I. Sněmovna žádá ministra dopravy o zveřejnění zpracovaných analýz příčin sesuvu, ke kterému došlo na úseku 0805 dálnice D8 v červnu 2013. K analýze Akademie věd chce verzi původní a verzi opravenou (výslednou) po údajných připomínkách České geologické služby.

II. Žádá vládu o zajištění nezávislého forenzního auditu stavby 0805 dálnice D8, který bude zahrnovat zejména prověrku přípravy stavby, kvalitu projektu, výkon činnosti technického dozoru stavby a správce stavby, průběhu stavby a dějů, týkajících se reálného zjištění na stavbě, právní audit uzavřených smluv včetně dodatků, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, plnění usnesení vlády ČR investorem, analýzu víceprací (nákladů), které byly vynaloženy na sanace sesuvů, opěrných zdí a všech nestabilit celého díla (včetně Prackovické estakády) a odhad rizik díla a vyčíslení nákladů na sanaci díla v oblasti potenciálních sesuvů a monitoring celého území po dobu desítek let. Vícepráce musí být doloženy včetně veškerých dokladů, podkladů (průzkum, geodetické měření, analýzy, projektová dokumentace) a písemných protokolů o schválení víceprací ŘSD ČR, projektanta a TDI (technického dozoru).

III. Žádá vládu o předložení přehledu všech fyzických i právnických osob (včetně zaměstnanců), které se na přípravě, výstavbě a vlastním výkonu dozoru stavby podíleli, včetně geodetického zaměření a geologického, hydrogeologického a geotechnického průzkumu, včetně veškerých právních služeb, monitoringu a projektových služeb od roku 1993 do současnosti (aktuálního data leden 2017), včetně jednotlivých vynaložených nákladů na tyto činnosti a služby. Jmenovitě uvést odpovědné osoby z řad zaměstnanců ŘSD ČR a jejich funkce a pozice od roku 1993 a jakou konkrétní činnost vykonávali.

IV. Žádá vládu, o informaci o výsledcích auditu. Termín je červen 2017.

V. Žádá vládu o předložení všech nákladů, které byly vynaloženy na podání žaloby na společnost Kámen Zbraslav, a.s., vlastníka lomu Dobkovičky, včetně nákladů na právní služby, složení jistiny, nákladů na vypracování znaleckých posudků, včetně seznamu veškerých znaleckých posudků, které byly doloženy k žalobě ŘSD a SŽDC u soudu.

Hlasování poslanců bylo zajímavé, zejména pak zřejmá motivace. Ale byly schváleny pouze tři body návrhu, a to zveřejnění všech Analýz AV, zajištění nezávislého forenzního auditu a podání informace o jeho výsledcích s termínem červen 2017. Návrh bodu, který uvádí předložení nákladů na žaloby, neprošel o jeden hlas.

Zdá se, že Sněmovna vykročila dobrým směrem. Třeba ty nosníky na D8 přestanou mít závratě z proinvestovaných miliard a dálnice bude méně motat nohama. Ale to není jisté, protože v přírodě platí racionální fyzikální zákony a ne iracionální lobbistické tlaky, kvůli nimž je dostavba dálnice D8 dosud opředena tajemstvím v rozsahu mnoha miliard. Snad státní kontrola a orgány činné v trestném řízení jednou poodhalí některé její taje. Doufejme v to.

Přeji všem krásné dny.

- - -Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!Související články:

11 komentářů :

 1. Již jsem viděl několik pořadů k tomuto případu. Je zde zjevná arogance moci, ministrů, ředitelů ŘSD a dalších vládních úředníků. Jedná se o ušetření každé koruny, aby mohli být rozkradeny miliardy. Něco podobného bude i tunel Blanka a nejspíš všechny tak potřebné a prosazované „investice“.
  Jediná alternativa k tomuto zločinnému spolčení, je absolutní neschopnost a nezodpovědnost zainteresovaných. Řekl bych, že provinění, tedy trestní odpovědnost, by měla být v obou případech srovnatelná. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Arogance moci je např.: KDYŽ ministr financí reje do oborů, které nemá "v kešeni" (školství, zdravotnictví atd....), kupodivu "svého" ministra shledává dokonalým. Navzdory tomu, co se doopravdy na silnicích děje. A pokud mají kontroly nějaké nejapné připomínky, s těmi hlavouni, co běžně řídili fabriky, zametou, aniž se zpotí. Na to mají (poskoků/fuj!) poraděnků něurekom, však Andrejko!

   Smazat
 2. Tohle může napsat jen blb. Tady nejde o aroganci moci ale o obyčejný bordel, kde blbci investora přenášejí odpovědnost na chytráky dodavatele.
  Říká se, že bez peněz do hospody nelez a hlavně se nepokoušej zjistit, z čeho je uvařeno.
  Je jasné, že geologický průzkum byl nejednoznačný, taky proč, kdo by si bral odpovědnost za něco, co není zcela vidět. Pak je tu chudák projektant, který vaří ze zadaných ingrediencí, nicméně vždy si nechává práci odsouhlasit u investora. Dodavatelská dokumentace je už jen rutina jak investora ošulit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ruda14. ledna 2017 15:28.“ … Tady nejde o aroganci moci ale o obyčejný bordel …“
   Takže několik ukázek:
   „Žalobu podává generální ředitel ŘSD, který však stavbu řídil jako zástupce investora, tedy v pozici správce stavby. Má tedy eminentní zájem na tom, aby viník nebyl zjišťován.“

   „Kdo vypracoval znalecké posudky pro státní správu (ŘSD a SŽDC), to tyto organizace tají.“

   „ŘSD tají pohyby opěry ve vodorovném směru a podle protokolů tyto pohyby měřeny donedávna nebyly.“

   Jestli toto není projev arogance moci, tak už nevím, co by to mohlo být. P.K.

   Smazat
 3. Vím a přesně to říkám. Považuji celé trasování po východním svahu Kubačky za výsměch projeveným oponentským vědomostem v oborech horninová geologie a petrografie, stavební geologie, betonové konstrukce, veřejné finance a dalších napříč obory. Proto chci pracovat v NKÚ na pozici kontrolora veřejných financí.

  OdpovědětSmazat
 4. Jo západní demokracie to je moje gusto HURÁ!!!

  nasraný občan

  OdpovědětSmazat
 5. Nikdo si to nechce připustit,ale je to odpověď
  na akce ekoteroristů.Takže se jedná o zvůli.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 6. Je to festival neschopnosti , korupce, nátlaku a velkých domů. Jenomže tohle není fabrika, co se vykrade a nechá zešrotovat. Tady to fakt běžně zavedeným způsobem nepůjde. Kriminální služba by si už na stavbě měla umísťovat obytné buňky a to v míře větší.

  OdpovědětSmazat
 7. Klobouk dolů před paní Pošvářovou.
  Víme kdo měl na ministerstvu dopravy na starosti
  výběrové řízení na nový mýtný systém a úkol nesplnil?
  Jaké za to dostal prémie v roce 2016?
  Pavel Fousek

  OdpovědětSmazat
 8. České dálnice? :-D Nevím jak to ti ,,komouši" dělali. D-1 se opravuje po čtyřiceti letech. Nový úsek u Ostravy vybudovaný za tržního kapitalismu se musel opravovat po čtyřech měsících. V podloží dřevo, pneumatiky etc. Ale jinak tahle vláda je frajerská. Rychlostní komunikace převedeme na dálnice a hned jich máme šmahem pera vybudováno víc než za bolševika.

  OdpovědětSmazat
 9. Milá paní, arogance moci to není, to je arogance bezmoci, kdy investor s pytlíkem peněz si dělá co chce jak s projektantem, tak s dodavatelem. Oba totiž jsou na penězích závislí. Na nich je sytém postaven. Tedy o jaké aroganci moci tu mluvíte, když vládnou peníze a ne znalosti a zkušenost.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.