Reklama

.

.

pondělí 13. února 2017

EET je pokračování Kalouska jinými prostředky

Jana Maříková
13. 2. 2017
Před zavedením EET stálo obědové menu v Praze 80 až 100 Kč. Na venkově 70 až 80 Kč. Rozdíl je dán částečně výší nájmů a částečně též koupěschopností. Po zavedení EET vzrostly ceny v průměru o 20 Kč na oběd. Na venkově i v Praze. Před zavedením EET se v rámci ostré konkurence, která v pohostinství panuje, řada hospod snažila přilákat a udržet zákazníka i za cenu, že krátila daně. Hospodští deklarovali, že mají roční obrat nižší než 1 milion a nepřihlásili se za plátce DPH. Strávníkům tak mohli podávat levnější obědy. Bez započtení DPH. Vydělával na tom především zákazník, který nemusel v ceně DPH platit. Současné zdražení je způsobeno právě tím, že po zavedení EET hospody do plátcovství DPH spadly, a nově musí k ceně jídla DPH připočítat. A také nemalé náklady na pořízení a provoz EET. Vždyť reklama na software a hardware k EET je na každém roku a někdo ji zaplatit musí.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) měl pravdu, když říkal, že „všeci tuna kradnú“. Ano, všichni jsme před zavedením EET nějak okrádali stát. My obyčejní a chudí lidé třeba tím, že jsme jedli v hospodách, které nebyly plátci DPH. Na každém obědě jsme tak ušetřili průměrně dvacetikorunu. On tím, že si různými účetními operacemi mohl vyplatit 1,5 miliardy, z nichž nemusel platit ani daně ani odvody na zdravotní a sociální zabezpečení. Takzvané nezdanitelné příjmy. Na nich ušetřil stovky milionů.
Principem EET je omezit možnost okrádat stát pouze na vyvolené miliardáře. My všichni obyčejní lidé nyní již prostřednictvím zdraženého jídla platíme státu více daní. Miliardářům však žádná finta, kterou si vyrábí nezdanitelné příjmy „zatržena“ nebyla.

DPH se řadí mezi tzv. nepřímé daně. I když přímo zatěžuje cenu zboží a služeb. Jejím poplatníkem jen ten, kdo si zboží nebo službu kupuje. V případě jídla je to strávník v hospodě nebo kupující v obchodě. DPH zaplatí v ceně zboží. V řadě obchodů  - většinou nepotravinářského druhu, např. elektronika – lze vidět dvojí ceny. Ta nižší je bez DPH a vyšší je s DPH. V případě elektroniky nebo aut obchodníci dvojí ceny uvádí proto, že podnikatel, který je plátcem DPH si z koupeného zboží může od finančního úřadu nechat zaplacenou DPH vrátit. Kupuje tak fakticky „bez DPH“. Nepodnikatelé tuto možnost nemají a tudíž DPH platí ve všem, co kupují. Plátcem DPH je firma, která vám zboží nebo službu prodala. Berňáku ji tedy posílá hospodský, u něhož jste jedli nebo obchodník, u něhož jste nakoupili. Buď jednou za kvartál, nebo jednou měsíčně. Podle velikosti obratu. Ti, kteří utrží ročně více než 10 milionů korun, musí platit každý měsíc. Ti, kteří mají méně, platí čtvrtletně. Systém funguje tak, že od veškeré DPH, kterou vybrali od vás jako zákazníků v ceně, si odečtou DPH ze všeho co v příslušném měsíci nebo čtvrtletí nakoupili. A zbytek pošlou na finanční úřad.
Jediná komodita, kde odpočet daně na vstupu nefunguje, jsou pokrmy. DPH z jídla snězeného v restauraci si ani podnikatel nemůže odečíst. I když bez jídla by umřel hlady, tak jídlo není považováno za výdaj nutný k zachování nebo získání příjmů. Je to nelogické. Bez Mercedesu nebo „bavoráka“ se dá žít i podnikat. Přesto si u těchto aut v ceně několika milionů podnikatel může nechat vrátit DPH. A jejich cenu si může dát ve výši odpisů do nákladů. A tím si snížit i výši daně z příjmů. Bez jídla v hodnotě desetikorun nebo stokorun by sice umřel, a tudíž by dále nemohl podnikat a vydělávat. Jídlo si však od základu daně odečíst nemůže. A v daňovém přiznání k DPH si jej také nemůže započítat. Asi proto se EET jako první zavedlo v hospodách.
Jediný, kdo si může odečíst DPH z nakoupených potravin je hospodský nebo ten podnikatel, který potraviny prodává občanům v krámě. Těm však musí DPH „narazit“ ze své vyšší prodejní ceny. Asi proto jsou potraviny v maloobchodě hned druhé na ráně při zavádění EET.

Mezinárodní srovnání zdanění jídla
V Česku je jídlo (pokrmy v restauraci i potraviny v maloobchodě) zatíženy 15% sazbou DPH.  V Německu platí z jídla 7% DPH, v Rakousku do loňska platili v rámci „opatření proti“ fiskální krizi 10% a od ledna letošního  roku vrací sazbu zpět na 7%. Poláci platí z potravin 5% a z pokrmů 8%. Slováci mají sazbu DPH na jídlo 10%. Za základní životní potřeby – jídla platíme státu dvakrát vyšší DPH než Němci, kteří mají pětkrát vyšší platy než my. Všichni naši sousedé platí z jídla menší DPH než my.
A to jsou na tom v některých zemích ještě lépe. Nejbohatší zemí v Evropě je Lucembursko. V roce 2015 činil jeho HDP v přepočtu na jednoho obyvatele 100.813,- USD. Druhé bylo ve stejném roce Švýcarsko s 80.675,- USD. Pro srovnání ČR vykazovala ve stejném roce 17.252 USD.
V nejbohatším Lucembursku platí z jídla třetí nejnižší DPH z celé Evropy. Z potravin v obchodě platí Lucemburčané 3% a z pokrmů v restauracích 8%. Nejmenší zdanění jídla má Velká Británie, kde jsou potraviny osvobozeny od DPH s možností odpočtu na vstupu. To znamená, že kupující u jídla platí v obchodě 0% DPH, a obchodník má přitom možnost si požádat o vratku daně u všeho co nakoupil na provozování obchodu. V případě pokrmů v hospodách se platí v Británii 5%.
I druhá nejbohatší země Evropy Švýcarsko má druhou nejnižší DPH z jídla. Sazba činí 2,5%  a vztahuje se nejen na potraviny, ale i na všechny základní životní potřeby jako oblečení, léky, hygienické potřeby apod. U pokrmů v restauracích se platí 3,8% stejně jako za ubytování v hotelu. Tyto státy o zavedení nákladného systému EET vůbec neuvažují. Rozdíl mezi cenou pokrmu zatíženého DPH a nezatíženého DPH u neplátce nečiní ani celý švýcarský frank nebo euro. Takže na tom se konkurenční výhoda získat nedá. A celý drahý systém je tak zbytečný.
Při prostudování daňových statistik lze obecně lze říci, že čím bohatší země, tím nižší DPH z jídla.

Z čeho ten stát financují?
A nyní si zkusme srovnat sazby daní z příjmů. U nás je daň z příjmů firem 19%. Daň je stejná pro všechny firmy bez ohledu na velikost obratu. Má pouze jednu celostátní složku. To znamená, že sazbu daně stanoví výhradně národní Parlament a celou daň vybírá stát. O výnos daně se dělí s obecni a kraji podle zákona o rozpočtovém určení daní. Obce ani kraje nemohou do výše daní „vůbec mluvit“.  Stejný systém mají na Slovensku, kde mají také 19% sazbu daně. Jde o pozůstatek tzv. „rovné daně“, která byla na Slovensku zavedena Dzurindovou vládou dříve než v Čechách Topolánkovou.
Systém jedné sazby daně pro všechny podniky mají i Poláci. V Polsku se rovněž platí 19%.
Jedna státní daň však není rozhodně převažujícím modelem na Evropském kontinentě. V Holandsku dělí firmy na velké a malé podle obratu.  Malé firmy s ročním obratem  do 200.000,- EUR mají sazbu daně z příjmů 20%. Firmy s vyšším obratem mají sazbu 25,5%. Ve Francii mají firmy s obratem do 7,63 milionu EUR sazbu daně ze zisku pouze 15%. Firmy s větším obratem odevzdají státu třetinu zisku – 33,33%. Ve Velké Británii mají také dvě sazby korporátních daní. Firmy však dělí nikoli podle velikosti obratu, ale podle výše zisku. Společnosti s hrubým ziskem (před zdaněním) do 300.000 liber platí 21%. Firmy s větším hrubým ziskem pak 28%.
Pro země s federálním uspořádáním je typické, že hospodářkou politiku mohou kromě centrální vlády provádět i regionální vlády nebo i obecní samosprávy. Ty pak nejsou jen rozdělovačem či „utrácečem“ peněz přidělených vládou, ale mohou vlastním rozhodnutím stanovit část daňových sazeb. V zemích jako Německo nebo Švýcarsko se používá tzv. kombinovaná daň. V Německu federální složku daně z příjmů stanoví spolkový parlament. Její sazba je 15%. Její výnos jde kompletně do spolkového rozpočtu. K tomu si však každá spolková země stanoví vlastní přirážku nazývanou živnostenská daň. Platí ji ovšem i podniky - právnické osoby, a její výnos je příjmem zemského rozpočtu. V každé spolkové zemi je sazba jiná. V Bavorsku je 19%. V Badensku-Würtembersku 15% v Berlíně 10%. Firma platí obě složky daně společně prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, který pak vybrané peníze rozešle spolkovému a zemskému ministerstvu financí. Průměrné daňové zatížení zisku německých firem je na úrovni 30.18%. Ve Švýcarsku je dokonce sazba daně trojsložková. Základní sazbu firemní daně ve Švýcarsku nestanoví federace, ale jednotlivé kantony. Stanoví se vždy s platností na 2 roky. Nyní se sazby pohybují od 8 do 19%. Každý kanton má jinou sazbu daně, která je stanovena vždy tak, aby pokryla výdaje kantonálního rozpočtu. K této základní sazbě si stanoví celostátní přirážku Federální shromáždění, která plní úlohu federálního parlamentu. Výše přirážky je stanovena na 2 roky a je příjmem federálního rozpočtu. Každý rok si svoji přirážku k základní sazbě stanoví i obecní zastupitelstvo. Její výše je stanovena tak, aby rozpočet obce byl vyrovnaný. Výše přirážky se mění každoročně podle výdajů nutných na investice a provoz obce a obcí zřizovaných organizací. Kromě zisku se zdaňuje i majetek firmy – včetně rezerv. Sazby jsou od 0,1 do 0,3% majetku firmy. Dělí se o ně rovným dílem federace, kanton a obec. O dani z majetku si u nás nikdo netroufne ani nahlas hovořit. Nejbohatší vlastníci velkých firem jako Andrej Babiš (Agrofert), Petr Kellner (PPF),  Radovan Vítek (CPI),  Karel Komárek (KKCG), Pavel Tykač (Czech Coal), Daniel Křetínský (EPH), Zdeněk Bakala (OKD), Marek Dospiva (Penta) nebo Tomáš Chrenek (AGEL), by z nápadu na její zavedení asi dostali „psotník“a rychle by se postarali o to, aby dotyčný již nikdy a nikde veřejně nevystupoval. Ve Švýcarsku si však touto metodou zajišťují plynulost rozpočtových příjmů a jejich menší náchylnost k výkyvům podle vývoje ekonomického cyklu (konjunktura, recese).
Přestože je švýcarský daňový systém považován za jeden z nejsložitějších na světě, tak místní správa patří k nejefektivnějším. Švýcarsko je považováno za zemi s nejmenší korupcí u veřejných zakázek. Často to bývá dáno do souvislosti s tím, že každá investice je provázena změnou daní, která je veřejně projednávána. Průměrné daňové zatížení firem ve Švýcarsku bylo v roce 2015 na úrovni 21,17%. Což je o trochu více než v ČR, ale méně než ve většině západoevropských zemí.
            Celkově platí, že v zemích bohatších než ČR je vyšší sazba daní z příjmů právnických osob. U chudších zemí je daň ze zisku nižší. Těžko říci co bylo dříve – jestli vejce nebo slepice. Podobně se můžeme dohadovat, jestli jsou bohaté státy bohaté proto, že v nich firmy platí větší daně, nebo je to obráceně a pouze bohaté státy si mohou dovolit vybírat z firem více. Jisté však je, že ve Švýcarku, v Německu nebo v Rakousku jsou mnohem lépe placení učitelé, lékaři nebo policisté než u nás. A to jak při přepočtu platu směnným kurzem měny, tak i v poměru učitelského, lékařského nebo policejního platu v poměru k tamní průměrné mzdě.

Rozdíly v daňové progresi
Největší rozdíly mezi Českou republikou (a obecně chudším „východem“) a bohatými západními zeměmi jsou v oblasti míry daňové progrese u daně z příjmů fyzických osob. U nás máme pouze 2 sazby. Všichni s ročním příjmem do 108.024,- Kč měsíčně platíme 15%. Ti co mají více platí ještě 7% přirážku zvanou solidární. Nejvyšší sazba je tedy u nás 22%. Od výše ročního výdělku 1.296.288,- se již sazba nezvyšuje. Bez ohledu na to, jestli vyděláváte 2 miliony nebo 2 miliardy.
S výjimkou miliardářů, kteří mají v daňových zákonech spoustu způsobů, jak některé příjmy označit za nezdanitelné, máme my smrtelníci jen velmi malý prostor pro snižování daňového základu. Na rozdíl od miliardářů, jimž jejich účetní kouzelníci dokáží vyrobit nezdanitelné příjmy za 1,5 miliardy jako u Andreje Babiše, my obyčejní smrtelníci zaměstnanci máme nezdanitelných pouze 24.840 Kč ročně, stejnou částku si můžete uplatnit i nezaměstnaného manžela či manželky na mateřské a pak už vám stát odpustí daně pouze na děti. Ovšem velmi skromně Na první dítě je to 13 404 Kč ročně, za druhé dítě je možno uplatnit slevu 17 004 Kč ročně a za třetí a další děti 20 604 Kč ročně. Každý, kdo má děti jistě uzná, že jejich výchova stojí mnohem více. Základ daně si obyčejný člověk může snížit pouze o úroky z hypotéky maximálně však do 45.000 korun ročně, a po 12.000 korun ročně můžete uplatnit platby na penzijní a životní pojištění. Pokud jste odborář, tak si můžete nechat odčíst členský poplatek. A to je vše. Žádné výdaje na dojíždění do práce, nebo ubytování – jestliže pracujete jinde než máte bydliště. Na zvyšování kvalifikace nebo odbornou literaturu nic.
           
Rovnou daň – jednu sazbu daně pro všechny příjmy mají v Evropě pouze Slovensko (19%) , Lotyšsko (25%) , Estonsko (20%) , Rumunsko (16%) a Rusko (13%). Tedy ne zrovna nejvyspělejší země. Krátce byla zavedena za Topolánkovy vlády ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09) i v ČR ve výši 15%. Za Nečasovy vlády však byla doplněna o druhou sazbu nazvanou „solidární přirážka“. Pro srovnání uvádím, že naše minimální mzda činí v přepočtu  335 EUR – tedy ročně 4.020 EUR. Roční průměrná mzda je u nás v přepočtu 11.333 EUR.

            Naopak ekonomicky vyspělé země mají výraznou daňovou progresi. Ze států s jednotnou celostátní daňovou soustavou nejvíce sazeb používá nejbohatší Lucembursko. Používá se 10 sazeb. Kdo má roční základ daně po odpočítání odečitatelných položek do 9.750 EUR – tedy minimální mzdu -  neplatí žádné daně (0%). Příjmy do 11.400 EUR se daní 8%, příjmy do 13.500 EUR 10%, do 14.700 EUR 12%, do 16.350 EUR 14%, do 18.000 EUR 16%,  do 19.650 EUR  18%, do 21.300 EUR 20%, do 34.500 EUR 22%. Z příjmů nad 34.500 EUR se odvádí státu 38%.  Průměrná lucemburská hrubá mzda je 40.500 EUR. Je však třeba brát do úvahy, že Lucembursko poskytuje mnohem více odečitatelných položek než ČR. Odečíst si lze kde co o čem se nám ani nesní - od nákladů na dopravu, na pořízení knih, část a někdy i celé náklady na bydlení apod. Základ daně se u průměrného poplatníka s průměrnou mzdou pohybuje na polovině hrubých příjmů. Platí tedy kolem 20%.
Největší daňová progrese – rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší daní podle kategorie příjmů – je v Rakousku. Mají 4 sazby – 0 až 50%. Z příjmů se základem daně do 10.000 EUR neplatí nic. Ze základu daně do 25.000 EUR se platí 23%., do 51.000 EUR je sazba 33,5%.  Z vyšších příjmů pak platí 50%. Průměrná roční hrubá mzda v Rakousku je 42.387 EUR.Opět je však třeba brát v úvahu, že Rakušané si však mohou mnohem více než my odečíst na manželku, děti, sebevzdělávání nebo na dopravu do práce. Průměrný daňový základ je tak 18.360 EUR. Což je v sazbě 23%. Rakousko nemá minimální mzdu garantovanou zákonem. Mzdové tabulky pro jednotlivé profese se sjednávají v kolektivním jednání mezi komorami. Každý zaměstnance, který není členem zvláštní komory  (lékařská, lékárnická a pod), je ze zákona členem Všeobecné komory práce. Každý podnik je ze zákona členem buď Hospodářské nebo Agrární komory. Tyto organizace spolu každoročně vyjednávají tarifní pásma. Mzda v nejnižším tarifu loni ročně činila 12.200 EUR. Průměrná roční mzda loni byla 42.396 EUR.
            Některé země – zejména Skandinávské - mají vícesložkovou i daň z příjmů fyzických osob. Nejvyšší daňové zatížení největších příjmů má Švédsko. V loni v několika krajích činila 75%. Průměr celkového daňového zatížení nejvyšších příjmů byl loni ve Švédsku 50%. Zde je však třeba brát v úvahu, že Švédové platí pouze daně a na rozdíl od nás již neplatí zdravotní a sociální pojištění. Zdravotnictví a sociální zabezpečení (důchody a podpory v nezaměstnanosti se financují z daňových výnosů). Švédský stát uplatňuje od roku 2011 tři sazby daně.  Z příjmů do základu daně  328.600 SEK (34.634 EUR) se státu neodvádí nic (0%). Do 488.600 SEK (51.498 EUR) je státní sazba 20%. Na tuto hodnotu daňového základu je státní sazba daně, která se odvádí do státního rozpočtu 25%.  Ve Švédsku není zákonem zavedena minimální mzda. Systém je postaven na závazných tarifech vzešlých z kolektivního vyjednávání mezi odborovými svazy a zaměstnavatelskými organizacemi. Tarify jsou závazné i pro odborově nebo zaměstnavatelsky neorganizované. Minimální tarif činil loni v přepočtu 26.860 EUR ročně. Průměrná hrubá roční mzda byla loni 43.975 EUR. Velmi složitý systém umožňuje poplatníkovi uplatnit slevy a odečitatelné položky až do 1/3 hrubé mzdy.
Tyto základní státní sazby jsou však doplňovány ještě sazbami stanovenými kraji a obcemi. Každý kraj má svoji sazbu. Stejně jako obec. Krajské a obecní sazby někdy dosahují až výše státních sazeb.
            V Německu mají daňovou progresi nejelastičtější. A pro výpočet také nejsložitější. Daňových  pásem mají 5. Ti co mají základ daně do 8.004 EUR neplatí nic. Při  základu daně 8.005 EUR platí 14% sazba daně. Při každém zvýšení daňového základu o 1.000 EUR se zvyšuje sazba daně o 1,88 % až do příjmu 13.469 EUR, kdy platí sazba daně ve výši 24 %. Při každém zvýšení daňového základu nad 13.469 EUR se zvyšuje sazba daně o 0,46 % až do příjmu 52.882 EUR z něhož se platí 42% Ti, kteří mají příjmy vyšší než 250.000 EUR pak platí 45% daň. Systém však není u zaměstnanců tak tvrdý jako v ČR. Němci mají možnost si odečítat náklady na své další vzdělávání, dopravu do práce a pokud si pořídí vlastní bydlení tak jej odpisují z daní podobně jako firmy majetek. Ročně 1/30 hodnoty bytu. Nikoli jen úroky z hypotéky jako u nás. V praxi je tedy třeba počítat s tzv. efektivním zdaněním, které je podstatně nižší. U příjmů do 12.000 EUR je efektivní zdanění na úrovni 5,9%, do 18.000 EUR je to 12,1%, do 24.000 EUR to činí 15,9%, do 40.000 EUR jde o 22,5% a u příjmů do 60.000 EUR 28,4%.. U vyšších příjmů již odečitatelné položky nehrají takovou roli a progresivní zdanění nastupuje v „plné palbě“. Pro srovnání minimální mzda činí při plném úvazku 17.676 EUR. Průměrná hrubá mzda byla loni na úrovni 52.326 EUR. Podstatný rozdíl proti ČR spočívá v tom, že Němci, kteří mají menší než průměrnou mzdu platí menší procento daně než u nás a ti co mají více než činí průměr dávají státu podstatně větší podíl než naši bohatí.
Němci ale mají také nejvyšší odvody v Evropě. Na důchodové pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel 9,95 %. Na zdravotní pojištění zaměstnanec i zaměstnavatel platí po 6,65 %.
Na pojištění proti nezaměstnanosti odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel 3,3 %. Na nemocenské pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel 0,85 %. Jenže jejich zdravotnictví patří k nejlepším na světě. Stejně jako důchody, nebo sociální zabezpečení. První tři dny nemoci mají plně placené, zatím co u nás dostane pojištěnec od státu 0 Kč.

Závěr: EET je opravdu nástroj pokračování balkanizace ČR
Z výše popsaného je vidět, že daně jsou složitá věc. Co země to jiný daňový systém. Jak lze tedy státy mezi sebou srovnávat z hlediska daňové spravedlnosti? Těžko. Nejlépe to jde asi přes srovnání podílu přímých a nepřímých daní na celkových daňových příjmech.  Záměrně uvádím kritérium daňových příjmů a nikoliv příjmů celého „eráru“. Některé evropské země mají zdravotnictví financované prostřednictvím zdravotního pojištění, které je spravováno samostatnými zdravotními pojišťovnami. Podobně jako ČR to má i Rakousko nebo Německo. Naopak skandinávské země a Velká Británie má veřejné zdravotnictví placené z národní zdravotní služby, jejíž náklady jsou součástí státního rozpočtu a rozpočtů krajů a obcí. Podobný problém při srovnávání je i u důchodového zabezpečení. U nás se na důchody vybírá důchodové pojištění, které však jde přímo do státního rozpočtu odkud jsou pak vypláceny důchody. V Německu a v Rakousku a Švýcarsku jsou důchodové pojišťovny odděleny do samostatných institucí, který vybírají pojistné a platí důchody. V Británii důchodové pojistné neexistuje a stát vyplácí důchody přímo ze státního rozpočtu. Státní důchody jsou však na úrovni životního minima. O skutečné důchodové zabezpečení  se starají penzijní fondy a podniky, které svým bývalým zaměstnanců vyplácí renty. Ve Švédsku také neexistuje extra důchodové pojištění, ale důchody jsou vypláceny přímo z rozpočtu.
            U daňových příjmů lze srovnávat. Při nahlédnutí do tabulek hned vidíme, kudy vedla bývalá „železná opona“. Ve starých členských státech EU (Francie, Německo, Belgie, Holandsko apod.) tvoří daně z příjmů (fyzických i právnických osob) 2/3 daňových příjmů. Nepřímé daně (DPH a spotřební daně) tvoří 1/3 daňových příjmů. U nás je tomu přesně naopak. Stejně jako na Slovensku, Polsku a Maďarsku. Největší podíl DPH na daňových příjmech je v Rumunsku 72%. Balkán se pohybuje v průměru kolem ¾.
A jak se dá měřit daňová spravedlnost? Tím jak se kdo podílí na plnění veřejné kasy. DPH dopadá nejtvrději na chudé. Důchodci, matky na mateřské dovolené a nezaměstnaní sice neplatí žádné daně z příjmů. Prakticky celý svůj příjem utratí za živobytí. A Ze všeho co kupují však  platí DPH. Z jídla 15%. Z léků a dětských plen 10%. Ze všeho ostatního 20%. Zaměstnanci odevzdávají státu daň z příjmů (15 nebo 22% daňového základu) a k tomu ještě pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Z takto přímo zdaněných příjmů pak ještě platí DPH ze všeho co si kupují. Lidé s průměrnou mzdou odevzdají u nás státu kolem 50% svých příjmů. Lidé s nižší než průměrnou mzdou často i kolem 60%. A jak je to s miliardáři? Přesně obráceně. Jejich účetní jim umí vyrábět nezdanitelné příjmy formou různých pochybných investic, vyplácením půjček místo dividendy apod. Zboží si často létají kupovat do Dubaje, kde král zrušil DPH aby přilákal turisty. Oficiálně se zdůvodněním, že DPH odporuje islámu. Podle časopisu Guardian miliardáři odvádí do eráru průměrně méně než 5% svých příjmů.
EET je soustředěna na přitvrzení výběru DPH. Kterou platí hlavně chudí. Proti daňovým kouzlům miliardářů a nadnárodních korporací je zcela k ničemu. Jejím efektem je, aby chudí ještě více financovali stát. Asi proto, aby bohatí nemuseli platit. To je cesta, kterou vytyčil Miroslav Kalousek, když zaváděl rovnou daň. Bohatým snížil daňovou progresi a chudým zdražil jídlo cestou zvýšení DPH z 5 na  15%. Babiš v tom jen pokračuje a vede nás ještě tvrději balkánským směrem.


PS. Loni mi jako učitelce stát zvýšil výplatu o 400 Kč čistého. Náklady jen na obědy v hospodě naproti škole mi rovněž vzrostly o 400 Kč měsíčně. Reálný růst je tedy nula. Letos mi nepřidali nic.  Zato hlavní rána do rodinných výdajů teprve příjde, až EET nastoupí do maloobchodu. A pak i do služeb. Rodinný rozpočet půjde reálně do mínusu. Stejně jako za Kalouska.

85 komentářů :

 1. Hezký nadpis...jen trošku mylný*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. JanPetře, nadpis? Mylný? Ne! Mírný. Autorce dík za rozsáhlou a vystihující práci. Ptejme se naší “levice” v parlamentu. Ptejme se odborářů (třeba pana Středuly), které např. živnostníci tolik trápili. Ptejme se i Asociace daňových poradců, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků (pana K. Havlíčka), pánů tuším že “sociologa” Jelínka i “filosofa” Bělohradského a jim podobných, kteří EET podpořili aniž by ukázali na sociální dopady realizace ...

   Vymazat
  2. Je vidět,že článek psala opravdu pitomá nenažraná učitelka.Je ůplně vedle.No co bychom mohli od učitelů čekat,než jenom brečet....nasraný důchodce.

   Vymazat
  3. Tak nám to vysvětli ty,koblihovej důchodče.

   Vymazat
  4. Babiš - rudé špíny a skvrn se zbavíš!

   Vymazat
  5. Chudáčkové hospodští - jak moc je lituju. Asi proto, že je to taková beznadějná dřina a musí promítat pořád nějaké světové nezdary do cen jídel a nápojů ( prťavý kafe jako náprstek 4O Kč), je v každej ulici nejmíň pět hospod - ulice jsou po obou stranách, tedy deset hospod. Vzhledem k mizerné kupní síle našich občanů, dřepí v každé té hospodě tak pět lidí - přesto však prosperují, platí nájem a good.Klesla nezaměstnanost- tak proč ti chudinkové po zavedení EET hospody nepoloží a nejdou makat do fáby - nikdo je na daních snad okrádat nebude? Nebudou jakožto pracující ubožáci ještě z těch zdaněných platů platit z každýho kusu chleba DPH vládním nenažrancům? Aby to mohli "přerozdělovávat" - přičemž sobě si každej přerozděluje kolem sta tisíc měsíčně - s výjimkou Babiše, ten se platu zřekl. Asi by se za to styděl.

   Vymazat
  6. A myslíš 7.59 . že je naděje se někdy zbavit sprosté špíny a skvrn, které denně dřepí u počítačů ( ubožáčkové odíraní důchodci s nízkým důchodem)?

   Vymazat
  7. 10:04 - To všecko je daný tím, že teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, žlučovitých, i zemanovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se rozdávalo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.

   Vymazat
  8. Tohle přesně už jsem na jedný diskuzi čet - nic jinýho bys tam neměl?

   Vymazat
  9. Socialismus: nikde nic nebylo a všichni všechno měli. Kapitalismu: všude je všechno a nikdo nic nemá! Upřesnění: Za socialismu všichni pracovali, odváděli daně a pak bylo na bezplatné zdravotnictví, školství, bydlení, rekreaci. Kapitalismus: Ti nejbohatší nic neodvádí a pokud ano tak všechno jde do zahraničí na západ, který my živíme. Jak? Vy nevíte, že když otočíte kohoutkem vodovodu okamžitě plynou peníze do Francie, když v montovně smontujete výrobek v Německu na to dají jenom nálepku MADE IN GEMENY a inkasují 100 násobnou cenu, paradoxem je že kolikrát ještě od nás. Jsme vzorná kolonie. Ale co, všichni

   Vymazat
  10. Zásadní je, že za socialismu šel veškerý zisk do státního rozpočtu. Proto bylo na všechno. Za kapitalismu si buržoazie cpe zisky do vlastních kapes, proto se sbírají víčka na nemocné děti.

   Vymazat
  11. Paní asi neví o čem píše. DPH není daní, která by byla spojena s EET. Její platba je do určité výše nepovinná a myslím, že většina podniků DPH platit NEMUSÍ!!!

   Vymazat
 2. Paní autorka zapoměla zmínit několik věcí.
  Zapoměla připomenout, kdo zvýšil DPH u potravin z původních 5%.
  Zapoměla, že se plíživě zvýšily ceny surovin a tím i pokrmů v restauracích.
  Zapoměla, že pokud podnikatel není plátcem DPH, tak se ho EET dotkne jen zdaněním zisku.
  Zapoměla, že pokud restaurace byla plátcem DPH, tak ho zahrnovaly i původní ceny jídel, jen ho hostinští strčili do kapsy. Pokud si zvedli ceny s výmluvou na EET tak jen přiznávají, že před tím kradli.
  Zapoměla, že EET pro hospody ustřihne také neplatiče - dodavatele. To jest řezníky a jejich dodavatele masa "na černo", pekaře "na černo", nejspíš i malé pivovary. Všichni mohli dodávat bez placení daní. Pokud budou hostinští nuceni vykazovat příjmy, budou pro snížení daněného zisku nuceni vykazovat i nákupy a to se projeví v celém řetězci. Pro názornost, když farmář prodá "na černo" prase řezníkovi, ten z něj nadělá buřty a prodá "na černo" hospodskému a ten je bez zdanění prodá hostům, tak nikdo z těch podnikavců neplatil ani korunu daní. To s EET na hospodě už nebude možné. Takže EET nepostihne jen nepoctivé prodejce, ale také všechny jejich nepoctivé dodavatele. Proto takový odpor k EET ze všech stran, kterým se bohužel nechala ovlivnit i ctěné autorka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Navíc paní autorka vzbuzuje dojem, že jako tím, že zákazníci platí více za obědy,pokryjí pouze to DPH, které dříve pan majitel neplatil a tak na pana majitele nic nezbyde. Ale jsem si jist, že tu jeho ztrátu pokryje zákazník více než bohatě. Určitě si teď pan majitel vytváří sádlo na budoucnost, protože ví, že ještě přituhne a bude muset zase zlevnit.

   Vymazat
  2. A navíc se na jídlo v restauracích snížila DPH na 15%.

   Vymazat
  3. A paní učitelka také zapomněla, že DPH se nepočítá jenom z ceny zboží/služeb, ale i ze spotřební daně na dané zboží/služby naložené. Tedy poprvé vám zdaní peníze při výplatě, z nich platíte podruhé spotřební daň a jako nehoráznost nehorázností potřetí platíte DPH i ze spotřební daně...

   Vymazat
  4. A nejen hospodští - i chudáčkové ubožáčkové OSVČ všeho druhu, kteří do toho teď spadli, aby si zoufali chudinkové.Platit ty vošklivý daně -kdo to jakživ slyšel! To je jen pro lůzu co maká přeci. Věřili byste, že v našem městě je dokonce "Úřad pro výzkum moderní společnosti" - dotace z EU samozřejmě. Co v tom baráku ty vši ( protekční sajrajt místních politiků) vlastně zkoumají? A tak je to se vším. Tady jsou miliony podobných chudinečků ubohých a ještě aby měli platit daně - no toto!

   Vymazat
  5. Máte pravdu a spravedlnost musí být a daně by se platit měly. Pokud ale začne v diskuzích zaměstnanec žehrat na živnostníka a se zlomyslným úšklebkem kývne na jakékoliv represivní opatření, není to projev sebevědomého a samostatně myslícího jedince. Co se zamyslet a žádat snížení daňové zátěže zaměstnanců na úroveň živnostníků?

   Vymazat
 3. Na Slovensku vedlo zavedení EET k vyššímu výběru daní za současného poklesu objemu prodaného zboží. Jak to vypadalo zblízka, v praktickém životě , to vědí jen Slováci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. somarina chlape - nikto pred zavedením EET na Slovensku netušil, ako sa a koľko predáva - ryžovali hlavne šikmookí - teraz je to fér- mám doklad o zaplatení a ten nahrádza záručný list, viem čo som zjedol, a koľko to stálo, nikto mi nepredá pančovaný alkohol, raz dva by ho dobehli, že ? - vybralo sa viac daní, a tí čo nepoctivo platili skrachovali, a to preto, aby sa zdvihli platy a do dôchodku nešli žobráci ...

   Vymazat
 4. EET v plné nahotě odhalila nespravedlivé a nelogické zdanění zboží a služeb. Kdysi byly služby daněny 5% DPH.
  A nyní si dáme jeden modelový příklad. Kdyby bylo maso v maloobchodě daněno 21%, ale hospodští jej mohli nakupovat bez DPH např za 100 Kč za kg, udělali by z něj pět řízků. K nim započítali svou marži a vše by poctivě zdanili 5%, mohl by řízek stát pro zákazníka nějakých 80 Kč, včetně DPH. Pro lidi by se obědy v restauracích staly dostupnější a hospodští by měly kšefty. Přitom by stát vybral prakticky stejně. To samé by se dalo udělat i u nápojů. Pokud by pivovar dodával jedno pivo za deset korun bez DPH, po započtení obchodní marže, jak obchodníků v maloobchodě , tak hospodských, a připočítání DPH v maloobchodě cca 20% a v hospodách 5% , byly ceny za pivo stejné, nebo hodně podobné. Lidi by chodili víc do hospod a hospody by měly kšefty. Potom ať nastoupí EET a dohlédne, aby daně řádně vybíraly.
  Dnes máme neúměrně vysoké daně na služby, které v řadě případech neúměrně tyto služby prodražují a odrazují zákazníky. Je to v podstatě cílená likvidace malého podnikání a okrádání zákazníků. A lidi, místo, aby nadávali na Babiše, vylévají si zlost na hospodských.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč na Babiše, pane Hričák? Tzv. nepřímé daně snad zavedl on?

   Vymazat
  2. Každej kdo dnes vystřelí po Babišovi má bodík k dobru - to jste nevěděl?Mediální luzři přece už nějakou dobu rozdávají za tím účelem zbraně.

   Vymazat
  3. 10:11 a jemu podobní – měli by si zkusit živnostničit tak říkajíc od nuly, z nezbytí. Pak by do jednoho pytle neházeli všechny ty OSVČ a s neuvěřitelnou neznalostí by neplivali na zobecňující, podloženou analýzu, kterou představuje diskutovaný článek. Vypadá to, že jedním z mála, kdo se nad připitomělými emocemi v problematice orientuje je pan Hricák. A pan místopředseda vlády a ministr financí, občan Babiš? Jeho výroky sleduju a výsledek – řetězec ohýbaných tvrzení tak, aby se líbilo ať je to co je to. Dnes tak, zítra trochu jinak, ale doopravdy? Samozřejmě, není sám. ANO volit rozhodně nebudu, problém ale je, koho? Jo, kafe za 40 Kč. Jestli umí autor toho postesku vypočítat, kolik takové to kafe, při dané úrovni (kvalitě, vybavenosti, obsluze ...) čistého vynese? I když pravda, většinou, donedávna, by mělo stačit do 30. Kč. Jistěže ne na hlavní třídě. A když už do toho někdo plete rudé – ti vidšli živnostníky jako kolísající maloburžoasní živel a pokud je rovnou neznárodnili, tak je nahnali do komunálu. A tak to vypadá, že KSČM je pro začátek spokojená.

   Vymazat
  4. Ha ha he he ho ho. Taky jsem osvčil - odpočet na reprezentaci, odpočet na vybavení kanceláře, odpočet na reklamu, výdaje na dosažení a udržení -ble ble - na všechno možný. Kde mám nějakej odpočet jako makáč? Kdo se mně před vejplatou zeptá, jestli těch sedm tisíc, které mi uškubnou z těch dvaceti tisíc hrubýho, bych třeba náhodou neupotřebil na prasklej záchod doma? Nebo na pařbu s přáteli jakožto reprezentaci makáče? Nebo že bych si vykrmil nějakou reklamu, jak šikovný mám ručičky? Zato reprezentace firem je vidět každej rok na závěrečných firemních večírcích a firemních mejdanech. A na reklamách, které si zadávají do všech možných novin a časopisů - to vše se odepisuje ze zisku a teprve p o t o m se daní. Proč mně se nejdřív neodepisuje z hrubý mzdy všechno co potřebuju ke svýmu udržení, a teprve potom by se mi mohla srazit daň? Ha ha he he. A o tom to je. Ale holt lůza je lůza. Málokterej podnikatel už by znovu chtěl bejt pracující lůza - toho se každej bojí, jako čert kříže. Proč asi? Já si kafe doma vařim za tři kačky. A to je čerstvě nasypaný - ne desetkrát přetlačený vodou v přístroji, a používám k vaření dokonce stokrát zdraženou francouzskou vodu. Asi tak.

   Vymazat
  5. 9,04
   Babiš nezavedl, ale nechal v účinnosti. Za ty tři roky mohl s daněmi pohnout. Tak že i on má svůj díl viny na současném bordelu.

   Vymazat
  6. Vidíš to střízlivě 12:29. Ale zákony buržoazního státu musí podporovat maloburžoazní živel, kdo by je potom jinak volil? Jednou zde jakýsi radil nabádal, aby jsme se stali také živnostníci, pořídili si vercajk a dodávku a podnikali. Vůbec si neuvědomil, že bez těch otroků ve fabrice by ti živnostníci neměli co opravovat, všechno co je vyráběno průmyslovou velkovýrobou, na kterou se nikdy nevzmohou a všechno je to vyrobeno těmi podceňovanými a opovrhovanými otroky, kteří nevyrábí zhola nic pro sebe, ale všechno pro buržousta. Nepatří jim nejen hotový výrobek, ale dokonce ani samotná jejich práce. Vše bylo předem odcizeno. T

   Vymazat
 5. a dovetok - ak by sa potraviny kupovali a predávali v zemi výrobcu a nie dovoz - určite by to pomohlo - lenže je to ako u nás s chlebom, znížilo sa DPH - zdraželo chleba, a napr. znížili sa úvery na byty - zdvihli sa ceny bytov - liberalizmus - takže príklad je to zlý a aj s tým pivom - život v kapitalizme tak nefunguje, len viacej reštík a bude - alebo ste neštudoval Marxa ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U těch bytů je to, myslím, mimo mísu. Ceny, krom míry zdanění, tvoří zákon nabídky a poptávky. Tak že snížením úroků hypotéky je uděláte dostupnější pro širší vrstvu obyvatel a tím zvýšíte poptávku. Přitom počet prodávaných bytů zůstane stejný. Což logicky zvedne jejich ceny. U hospod by to nemělo takto fungovat, protože hospod máme stále dost a ceny v nich by měla regulovat konkurence.
   Víte, já se nechci slepě zastávat jedné skupiny, ale sami jsme kratší dobu malou hospodu provozovali. Zrovna tuto kategorii podnikání drtí bezpočet, často nesmyslných předpisů a nařízení. Hygienu např. zajímá, kolik máte hajzlíků k počtu míst k sezení, ale už se pramálo stará, zda je na nich uklizeno. V kuchyni musíte mít všechno v nerezu, ale už se málokdo stará, zda to, co z té kuchyně vyleze, je vůbec k jídlu. V obchodech samá náhražka, ale ČOIku nejvíc trápí datum spotřeby. A dalo by se dlouze pokračovat.

   Vymazat
  2. Ale Hrnciri, vzdyt v cesku nejsou v pulce vesnic Covky, a tak cele vesnice serou do rek a potoku

   Vymazat
  3. A kam sereš ty dobytku jeden hnusnej - co si to dovoluješ tady nadávat? Posranej prevíte.

   Vymazat
  4. Jsi blb, Horní dolní. Když už jsi nakousnul Čovky. Víš vůbec, že od roku 2010 musí každý občan na vyžádání úředníka doložit, jak nakládá s odpadními vodami? Pokud doložíš, že platíš vodné + stočné, přesouváš odpovědnost na majitele kanalizace. Pokud máš vlastní studnu, nebo prostě platíš pouze vodné, musíš ukázat na vlastní ČOV s příslušnými revizemi a zkouškami. Nebo septik, který nesmí mít ovšem přepad, nebo trativod a k němu doložit, kam a jak často ho vyvážíš.
   Máš pravdu, že v ČR nemá vyřešené odpadní vody 1,5 milionu domácností, což je cca polovina populace. Asi proto jsou úředníci zatím, více, méně, v klidu. Ale pomyslný pendrek existuje a flastr ve výši 25 tis. také. Tam, kde podlehli kouzlu dotací dnes stojí kubík vody kolem 100Kč, protože jednou z podmínek přidělení dotace je i ekonomická návratnost.
   To jenom tak mimochodem, když už jsi toto téma nakousl.

   Vymazat
 6. Paní autorka by se měla naučit spoustu věcí, aby nepsala takové koniny jaké vyplodila.Ale asi to dá moc práce něco vědět a snažší je kecat nesmysly!!! Vašek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 6:38 Máte naprostou pravdu. Je jednoduché vygůglovat si nějaké údaje a nasypat je na hromádku, ale zapojit rozum a dát si věci do souvislostí, to už je jiná.

   Vymazat
 7. Dva stejné články, asi v duchu stokrát opakované se stává pravdou. Paní učitelka Maříková je placená z našich daní a naříká nad tou bídou své výplaty,přitom obhajuje kdysi nastavený pokřivený systém daní, kdy někteří platí, jiní ne.Takto se asi nikdy nedočká své spravedlivé mzdy, protože se na ni právě díky pokřivenému systému z minulosti nikdy nevybere. Nelze současně křičet, žádné daně a vysoké příjmy. Nula od nuly pojde, tak to platí odjakživa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:38 nevděk vládne světem,místo zaplaťpánbůh za 4stovky věnuje čas na srovnávání nesrovnatelného, ale aspoň si paní učitelka všimla kudy vedla "železnà opona" a za tu určitě p.Kalousek nemůže.

   Vymazat
 8. Jak nám ty potrefené zlodějské husy krásně kejhají, co? Autorka článku je asi jednou z nich. EET jim ustřihlo báječné nezdaněné příjmy z černého obchodu dle pravidla, "Já na bráchu, brácha na mě", a to je sere ze všeho nejvíc. Dokonce přiznává, že daně krátí aby mohli, asi z lásky k bližnímu svému, poskytovat lidem levnější obědy. Lépe to přiznat ani nemohla. Jinak ty uvedené důkazy nejsou ani zdaleka pravdivé. Jednorázové pořízení pokladny do deseti tisíc, připojení k internetu (to má dnes skoro každý), roční poplatek 1000 Kč za prováděcí program. Cca 1300 Kč na měsíc. Vše probíhá automaticky po zadání účtenky. Asi jako nákup v kterémkoliv obchodě u pokladny. Nevěřím, že by byl někdo z těch strak tak chudý, že by na to neměl. Kde je důvod zdražení obědů? eventuálně kolik obědů nahradí tyto závratné náklady na EET? Při udávaném zdražení 20 Kč to dělá 65 obědů. Kam jdou potom ty další obědy za jeden měsíc? Zloděj je zkrátka zloděj. Zdražení má jediný důvod. Poštvat strávníky proti Babišovi. Ale lidi vědí oč jde. Výsledek bude jen odliv zákazníků. Zajímavé je, že ti, kteří měli registrační pokladny už dříve, nemají s EET žádné problémy a zdražovat nemusí.
  Jen pro zajímavost. Na dovolené v Itálii mi prodavač zmrzliny na pláži automaticky dal registrovanou účtenku. Neměl s tím žádný problém.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Navíc, jak k tomu přijdou lidi, kteří do hospody nechodí, aby přispívali na levné obědy několika procentům, kteří do hospody chodí. Ať si ti, co chodí, vydupají na zaměstnavatelích větší příspěvek na oběd a bude pokoj.

   Vymazat
 9. Dobrý den, paní Maříková, jistě byla dost velká práce sestavit přehled daní napříč Evropou. Nicméně článek dopředu shazuje úvod, kde tvrdíte, že ceny stouply o 20 Kč. To prostě není pravda. Možná v restauraci, kam chodíte vy, protože váš hospodský je dlouholetý zloděj a navíc chce využít situace a trochu vás podojit. Ale já obědvám po hospodách v různých městech každý den, a věřte, není to pravda.
  Někde nezdražili vůbec, někde třeba o 5 Kč. Udělejte si dovolenou a projeďte si 30, 40 hospod, sama to poznáte....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lze konstatovat, že převážně zdražily restaurace, do kterých chodí lidé, kterým na nějaké koruně, z různých důvodů, moc nezáleží a restaurace navštěvované turisty.
   Restaurace v menších městech a obcích si zdražit "nemohou dovolit". Už by tam, vzhledem k nízké koupěschopnosti místních, nikdo nechodil.
   Je otázkou, zda zavedení EET problém s krácením daní vyřešilo. Již několikrát, na různých místech, jsem si všiml, že účtenku dostávali pouze ti, kteří byli účtujícímu neznámí, u "domácích" byl hostinský "v pohodě".
   V podstatě si počíná jako "sázkař". Proč to nezkusit, když systém mi to zatím (?) umožňuje...

   Vymazat
 10. Anonymní 7:47
  Asi jste nezaznamenal zvýšení cen vstupů základních potravin,energii,vody,ale i další náklady,do celého řetězu nákladů,než dostanete oběd na stůl.Zopakuji to z blogů,napsal to jeden pán,co to obsahuje práce než dostanete oběd na stůl za 70kč,přitom banka za několik kliknutí na počítač má ty peníze taky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Srovnávat lichvářské počínání mnohých bank u nás s cenou obědů v restauracích je, dle mne, scestné.
   Systém, který u nás zavedly stávající politické strany, bankám a jiným institucím umožňuje postupnou a cílenou likvidaci středního a malého podnikání a jeho nahrazení obchodními řetězci, velkovýrobci a jinými "šmejdy".

   Vymazat
 11. výborný článek, není jednoduché nastudovat si problematiku zdaňování v celé Evropě.
  Včera- OVM a pan Babiš se velmi taktně vyhnul ČNB a jejich intervencím.
  Už se vzpamatujte, odpůrci a příznivci Babiše.
  Babiš je produkt systému, a proti systému nepůjde.
  ČNB není naše, a úkolem Babiše není snaha o osamostatnění se. Úkolem Babiše taky není snaha o zdaňování bank, nápravu a ukončení daňových rájů.
  Co akorát dělá- narovnává poměry u těch živnostníčků dole. To je vše.
  Kdyby mu stálo o lidi, snažil by se o nápravu mocných supermarketů. Proč je pivo v hospodě dražší než v supermarketech? Protože výrobci piva se mocným koncernům podřídí.
  Lidi, uvědomte si, že žebráci na jedné straně nadávají žebrákům- živnostníkům na straně druhé.
  Doku se nesjednotíme a budeme věřit těmto personám alias Babiš, dotud s námi budou orat a vláčet

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mýlíte se, Babiš "poměry u těch živnostníčků dole" nenarovnává, on je přímo cíleně a systematicky "likviduje".
   Není to ale "nic nového pod sluncem". I předchozí vlády, napříč politickým spektrem, to skrytě, možná "inteligentněji, prováděly.

   Vymazat
  2. 9:57 Jestli Babiš někoho likviduje, tak jenom zoděje, kteří se bez zlodějen tak dobře neuživí. Takových mi opravdu není líto, protože okrádají mně i vás. Kvůli nim je tak vysoké DPH a dań ze mzdy, jak potvrzuje i autorka článku. Proto je u nás opačný poměr přímých a nepřímých daní než na Západě, kde si nikdo nedovolí daně neplatit. To jen u nás pravice v zájmu svých kmotrů zblbla lidi tak, že věří, že podnikatel je ubožák a okrádat ostatní včetně státu je jeho svaté právo.

   Vymazat
 12. pokračování
  to, jak nyní vidíme hon na Babiše, je hra o rozdělení sfér vlivu a přerozdělování zakázek a dotací českým a zahraničním žralokům.
  Bylo by na času, kdybyste vzali rozum do hrsti, a přestali bojovat za či proti Babišovi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Řada věcí, o kterých píšete má logiku, ale zapomínáte, že "vše souvisí se vším".
   Změna může nastat pouze s celkovou změnou systému, který to vše umožňuje.
   A to se řadě lidí vůbec nebude líbit !

   Vymazat
  2. Jenže když on ten hon na Babiše je teď v módě 9.50 - to jste si nevšim? Proto se mediím teď říká "mediální průmysl" - jestli je politika smradlavá špína, tak media, což je dnes stát ve státě, je špína ještě smradlavější. Jenže lidem se až tak smradlaví nezdají být. Potřebují svoji bibli, která jim ukazuje, kterým směrem se dát, komu fandit a na koho nadávat, a pod kým zapálit hranici.Svoji bibli budou ovce poslouchat - jak jinak? Proč by měli samostatně myslet a dělat si svůj úsudek na základě poznatků? Proč by měli usuzovat? Bible jim nahradí všechno. Jen si vzpomeňte, jak odstřelovali Paroubka. A na toho se nedalo naroubovat ani Stb, ani hnízdo čápů, ani Agročert -přesto se střílelo i do jeho ženy a dokonce i do miminka. Media jsou placené kurvy a nájemní vrazi a lid tvoří převážně jen zmanipulovaní blbci, kteří potřebují odborné vedení - a to jim zločinci v mediích poskytují. Přece - na rohu ulice vrah o morálce káže - ne?

   Vymazat
 13. Ceskozlodejsko

  NR nemazte me nebo vas necham smazat

  Nehrajte si

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty si nehraj opičáku hnusnej a vyliž nám prdel! Odprejskni z diskuzí, které kurvíš ty kurvo odporná spsrostá.

   Vymazat
  2. Ty sprostej micku hovnolulu, Horní Dolni, ii007, nepodbízej se, nežebrej, běž jinam!!!

   Vymazat
 14. Tak to je pro občany velké překvapení a nakonec i vysvětlení, proč máme u nás asi pětinásobek podniků činných v pohostinství oproti socíku a proč se všichni královsky uživí a navíc si staví i obyčejní, původně stánkaři se sudovým vínem, docela luxusní vily, penziony. A také proč snížení DPH na jídlo v hospodách vedlo nakonec ke zdražení menu. Zkusme udělat něco takového pro zaměstnance, že by třeba neplatili daně. Také pumpaři, proč už si to dávno nezavedli poslanci. A k čemu vůbec DPH - jakápak přidaná hodnota - hodnota byla jednou vyrobena a kšefty s ní nic na hodnotě nemění. A proč vůbec jaké daně? Hr všichni do daňových rájů! Tedy článek ukazuje, kdo je v ČR pánem a kdo je kmánem, elitou a plebsem... Taková jsou tedy rovná a navíc prý lidská práva v ČR? Jistě nás Čína kvůli notorickému a hrubému porušování lidských práv soustavně peskuje - pro slepé právo a spravedlnost pro kapitalisty a prozřené právo a nespravedlnost pro jejich nádeníky? Jak to, že v ČR není zajištěno právo na práci a domov? Toto základní právo přiznáváme všem zvířatům a v ČR upíráme lidem!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Autorka má nejspíš syna majitelem restaurace - hospody má dnes kdekdo, kdejaká celebrita. Když nešaškují v nějakým seriálu na zakázku, živí je hospoda, penzion, nebo hotel. Zajištění modelek a celebrit pro chmurnou budoucnost v důchodu. Jinak by se nevřeštělo, protože daně se zkrátka platí a o tom se nedebatí. I stará babička s mizerným důchodem musí platit DPH za skývu chleba - není to ještě trestuhodnější než když platí daně a DPH vyžraný hostinský? Proč asi v pohádce "Obušku z pytle ven" byl hospodský tak tlustý a odporný? A stejně tak hospodští i v jiných pohádkách?

   Vymazat
  2. A co dyby ta učitelka měla 10 synu, každej hospodu, pět bylo tlustejch a pět hubenejch, jenže ty hubený by měli každej nový Ferrari. To by teda už vůbe nemohla mít pravdu. Kór dyš je učitelka, jo? Já se hospodskýho co není tlustej a místo Ferrari má starou dodávku z AAAauto co platí. Vybrblal todle: Podnikatelskou daň z nemovitosti, podnikatelskej plyn a eletriku, podnikatelskej vodvoz vodpadků, každej rok kontrolu plynovýho kotle a komínů, každý dva roky revizi eletriky, plynu a hasících přístrojů. Živnosťák musel doložit kvalifikací a praxí, hospodu musel nechat zkolaudovat a tam mu sdala zabrat hygiena – hajzly podle počtu židlí, rozměr, umyvadlo teplá voda, štětka, gloseťák. Kuchyň extra maso, zelenina, černé nádobí, vařidla digestoře,mrazák, chladničky, pívostroj, extra příslušenství pro perzonál teda tady pro hospodskýho a jeho starou. Kolik stojí stůl, židle, ubrus, kolik výčep, půllitr, nádobí, příbory a tak, co tunení psáno, si snad každej i blbec najde. K tomu kontroly hygiena, Čojka, živnosťák, se mi zdá i ňáká potravinářská, pro finančák co taky může přijít dyš je do melounu daňová evidence, skladový karty, ceník, jídelňák s alergeny, teplota jídel a žádný hotovky. Sám se starou by chtěl mít aspoň průměrnej vejdělek, ne na hodinu, na měsíc dyš tam sou, chvílema střídmo vod 10 do 23 i dýl. Pak tam příde votrapa 10:28 a dá si kafe za 15 a je mu to drahý. Uměl by ten blbec spočítat vobyčejnou nákladovou cenu při ňákým vobratu? Už ho vola slyšim, ať nechá hospodskej hospodu a de někam vobyčejně dělat, že. A bude mu jasný, že to neni problem, ani pro babu, že. A že hospoda ve vesnici nebude no a co, že. Takovejdlech machru v diskuzích, těch je. Hlavně, že by chtěli, aby je kdejakej živnostníček sponzoroval, že leckerej reje držkou, to je nezajímá. Závist primitivů s prázdnou palicí. Fuj.

   Vymazat
 15. V gastronomii se vydělat nedá a je to těžký obor, sledujte Pohlreicha. Kuchyň je místo, kde pádlovat musí každý a je to velmi náročné na soustředění, protože zákazník snadno pozná nekvalitu, protože mu jednoduše nebude chutnat. Je nemístné si myslet, že hospoda, kde se vaří, kdo ví jak vydělává. Je to obor, který se dělá kvůli srdci a ne výdělku. Vozte se po nich a pak si jezte obědy ve stylu komedie "křidýlko nebo stehýnko".

  Je to pouhé odvedení pozornosti, protože stát nevydělá ani korunu. Ryba smrdí od hlavy a společnost potřebuje vyřešit důležitější věci než pár hostinských (to si vyřeší lidi sami, prostě tam nebudou chodit, když to bude nekvalitní a drahé). Jsou mnohem důležitější věci kam napřít energii statní zprávy a to na ty největší úniky (třeba Bakala).

  OdpovědětVymazat
 16. Melo by vzdy platit, ze kdyz uz nejaky danovy system, tak pro vsechny. Asi kazdy drobny podnikatel by pro sveho zakaznika dokazal udelat vic a levneji pokud by nemusel platit dane (vcetne mne samotneho) tak proc by si meli uzivat jenom hospody a vietnamci ve vecerkach?

  O celkovem nastaveni danoveho systemu muzeme samozrejme diskutovat, ale asi se shodneme na tom, ze v chudsich zemich je prevazujici tradici vic na danich obirat chudaky no.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Blbost, obírat chudé je převažující všude. Doktrína na skoupení světa. Několik osob vlastní více peněz než všechny ostatní.

   Mělo by se vždy platit je také nesmysl. Klidně by všechny restaurace mohli být bez daní ať se lidé dobře nají. Na hospodářství to žádný vliv nebude mít, spíš kladný lidé budou spokojenější. Cíl je jiný dostat lidi pod kontrolu, aby si nemohli nic zařídit sami. Což je cesta do katastrofy, protože hloupost je elit je taková, že nedokáží a neumí uřídit společnost a přesto chtějí vše řídit sami (proto jsou všude neustále války). Záměrně je vše nastaveno tak, aby se do čela dostávali ty nejhorší (například: na co potřebujeme cpát řepku olejnou do paliva a devastovat si krajinu, na co potřebujeme ničit si životní prostředí slunečními elektrárnami). Elity jsou výjimečné pouze tím, že jsou morálně pokleslí a to umožňuje skrytému zákulisnímu vedení nás skrze ně zotročovat, ale je to vždy na hraně katastrofy, proto se chvílemi povolí a dostanou čas od času na chvíli dopředu trošku morálnější elity, aby zabránili katastrofě a nahodili systém, ale ty jsou později likvidovány, protože časem začnou vidět zákulisnímu vedení do karet.

   Vymazat
  2. když daňový systém , tak pro všechny. Takže dotace do zemědělství z EU jsou přerozdělené daně. Dostanou je zemědělsci, kteří půdu obhospodařují, nemusí jí vlastnit. Vlastníci si berou nájem ve výši dotací. Takže v případě církevních restitucí budeme platit ze svých daní nájem, kterou budou církve dostávat, místo toho aby dotace vyrovnávaly a snižovaly ceny zemědělských produktů.
   Chtělo by to vidět dál, než pouze na špičku vlastního nosu

   Vymazat
  3. A ten ten popsany dotacni problem souvisi s EET presne jak? Nebo to mam chapat tak, ze podle Vas diky trose neucelne rozdanych dotaci je potreba zcela prestat platit dane?

   Vymazat
  4. A úplně nejlepším jsou tady „diskutující“ co kritizují osobu atorky (např. učitelka!), namísto aby věcně argumentovali proti faktům, která uvádí a závěrům, které vyvozuje. A hned za nimi kecálisti do věcí, o kterých nic nevědí a potom hr, k volbám a sežrat to největším podrazákům. Trapas. Takhle líp nebude.

   Vymazat
 17. a co tak nebýt líný a navařit si doma. Ty malé "přepravky" na jídlo jsou k máni v rúzných variacích.
  A nebo hupky do socíku, kde se dal pořídit oběd v kantíně za 3,60,-Kčs
  Altman

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaasně - a opět se překvalifikovat na "Ferda mravenec - práce všeho druhu" - to bylo všechno doma pěkně na klíč a zadáčo. Vymalování, elektroinstalace, plynoinstalace, stěhování, i vlastní výstavba RD pěkně vlastnoručně, "maká celá rodina". To všechno jsme ovládali, a jak jsme žili šťastně a v pohodě, namísto bušení do kláves jsme chodili kecat do hospody, a probírat politiku už tradičně se sousedy po fotbalu a po ženských. A pak nastoupila fňukna nebo kytara.Kdo kouřil, dobře, kdo nekouřil, taky dobře, nikdo se necítil bejt ohrožovanej tím druhým. Jo, dobře bylo na českým světě, ještě když všechno stálo jenom za hovno.

   Vymazat
  2. Socialismus: nikde nic nebylo a všichni všechno měli. Kapitalismu: všude je všechno a nikdo nic nemá! Upřesnění: Za socialismu všichni pracovali, odváděli daně a pak bylo na bezplatné zdravotnictví, školství, bydlení, rekreaci. Kapitalismus: Ti nejbohatší nic neodvádí a pokud ano tak všechno jde do zahraničí na západ, který my živíme. Jak? Vy nevíte, že když otočíte kohoutkem vodovodu okamžitě plynou peníze do Francie, když v montovně smontujete výrobek v Německu na to dají jenom nálepku MADE IN GEMENY a inkasují 100 násobnou cenu, paradoxem je že kolikrát ještě od nás. Jsme vzorná kolonie. Ale co, všichni jsme na západ chtěli, do toho ráje, tak ho nyní máme!!!

   Vymazat
  3. Jo, milej Altmane, tu možnost každý nemá, mnohde je to dokonce trapné a na tu kantinu, přesněji závodní jídelnu, tam tuším práci hradilo ROH, provoz zaměstnavatel, takže strávník platil materiál, oněch 3,60. Nebo naopak. Tak nějak to bylo, tvrdí pamětníci.

   Vymazat
 18. odpověď na dotaz:
  A ten ten popsany dotacni problem souvisi s EET presne jak? Nebo to mam chapat tak, ze podle Vas diky trose neucelne rozdanych dotaci je potreba zcela prestat platit dane?
  ten popsaný dotační problém souvisí s komentářem 10.48
  Melo by vzdy platit, ze kdyz uz nejaky danovy system, tak pro všechny
  Pouze jsem chtěla upozornit na to, že dotace jsou přerozdělené daně. Vlastníci půdy se chechtaj, protože dotace dostanou ve formě nájmu, a my se tady handrkujeme , kdo je větší či menší zloděj.
  Největší zlodějna byly církevní restituce a fotovoltaika, kdy přesně daně chudých jdou na dotace pro bohaté. Systém EET akorát provede čistku mezi chudýma, bohatí kradnou zcela legálně
  A to nemluvím o daňových rájích, nač se opakovat

  OdpovědětVymazat
 19. Tak buďto bude článek o EET nebo o různých daňových sazbách. EET za zdražení nemůže. Nejvíce zdražily super a hyper prodejny a těm EET čáru přes rozpočet neudělalo. Největší problém s tím mají hospody a menší živnostníci. Je to krok správným směrem, proti vychcánkům. A daně? Ty bude řešit vládá až se pochlapí!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 15:01
   Proč zdražily super a hyper prodejny,když mají úplně jiné podmínky nakupovat zboží a snad i daňové prázdniny.Takže musely zdražit i malé prodejny,obchůdky,hospody,stánky a pořízení EET pokladen navíc plus poplatek za přenosové služby.

   Vymazat
 20. Správně, daně bude řešit vláda, to jest buď domácí oligarchové nebo údajně nezávislí politici placení nadnárodními korporacemi ve prospěch svých firem či svých páníčků. Samozřejmě na úkor domácích otroků.
  A tato situace bude trvat tak, dlouho, pokud ovčánci nepochopí

  OdpovědětVymazat
 21. Problém životní úrovně běžných občanů se neodvíjí jen od výše daní, ale svou roli hrají i jiné faktory. Dostupnost bydlení, kvalitní zdravotnictví a školství, kvalitní potraviny, levná voda, dobré životní prostředí.
  To vše jsme svěřili do cizích rukou, a to pan Babiš, který má jiné zájmy, totožné s prosperitou jeho firem, nevyřeší. Je zapotřebí najít neúplatné národohospodáře , navíc neúplatné

  OdpovědětVymazat
 22. pokud cena práce je tak nízká, že občan nedosáhne na běžné prostředky, které potřebuje k důstojnému životu, pak je šedá ekonomika nezbytností, která pomůže občanům přežít a pomůže tak předcházet sociálním nepokojům. Pokud by Babiš svým myšlením dokázal obsáhnout celou sociální problematiku, začal by podnikat kroky např. v oblastech supermarkety versus zemědělci, banky a jejich zdanění, atd.
  Je naivní si ho zjednodušovat jako bojovníka proti zlodějům, když je jeho zájmem prosperita jeho firem

  OdpovědětVymazat
 23. Živnostníci jsou solí země. Nevyžadují od státu žádné podpory, žádné dotace, žádné daňové a investiční pobídky. Naopak vytvářejí pracovní příležitosti a platí daně do státní pokladny. Vzhledem k jejich obratům a ziskům, v porovnání s nějakými korporacemi, je to jejich placení daní ten poslední přínos. Ale pořádek musí být, s tím souhlasím. Ale také je třeba správně nastavit daňové zatížení. Tak, aby bylo motivující stát se OSVČ (solí země). přičemž daň ze zisku, by měla být progresivní.
  Podle mého názoru je správné, že OSVČ má, při dodržování zákonů, vyšší životní standard, než běžný zaměstnanec. Ten kdo se o sebe sám stará, bere do vlastních rukou jistotu/nejistotu svého zaměstnání, zvelebuje své okolí, si to podle mého názoru, zaslouží.
  Zaměstnanci, nenechte se zaslepovat, že živnostník má lepší auto a jezdí na dovolenou, do vzdálenějších krajin. Tímto, skuteční pracháči rozeštvávají ty poslední s těmi předposledními. Sami provádí takové účetní operace, že státu při svých miliardových příjmech dávají ještě méně, než mnozí živnostníci, nebo dokonce dostávají dotace. Bohužel, nelze říci, že kradou, oni prostě jenom využívají zákony, které si navrhnuli. Pokud by se Babiš zaměřil tímto směrem, potom by zasloužil slova uznání. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já bych OSVČ zase tolik neglorifikoval. Myslím si, že drobní podnikatelé jsou potřební, ale jako doplnění škály. Neberu to, co vytvořil náš hybrid kapitalismu, kdy např. zaměstnavatel vyhnal uklízečky do soukromého sektoru, jako OSVČ. Zaměstnavatel se zbavil povinných 28% odvodů za zaměstnance a zaměstnaneckých benefitů, jakými jsou třeba placená dovolená. Mimochodem, dost často se zbavuje i odpovědnosti za bezpečnost práce. To není sůl země, ale ryzí vychcanost zaměstnavatelů, kterým ji umožnil náš slavný politický systém.
   Ale skutečné živnostníky společnost potřebuje. Ve fungující společnosti dokážou doplnit škálu služeb, které velcí podnikatelé nedokážou uspokojit v přijatelné cenové dostupnosti a v neposlední řadě se dokáží postarat sami o sebe.
   Naši politici kladou velký důraz na výběr daní, ale malý důraz na výběr zdravotního a sociálního pojištění, protože rádi přerozdělují. Při přerozdělování se totiž snáze ukrádá. Tak že Babiš ždíme živnostníky na daních, ale nestará se o to, že třeba ona zmíněná uklízečka platí pouze povinné minimum na zdravotní a sociální pojištění. Když ale onemocní, dostává stejnou péči, jako každý jiný.
   Nelíbí se mi náš systém a jsem bytostně přesvědčený, že jde o úmysl, nikoliv omyl. Čím složitější, tím méně přehledný a tím více umožňující okrádání.

   Vymazat
  2. vladimír hricák13. února 2017 20:34
   To co popisujete s těmi uklízečkami, se proslavilo u stavebních dělníků jako Šwarc systém (podle jména jeho vynálezce). Ale tento systém, byl postaven mimo zákon. Snad se dalo pochopit, že takovéto případy, zde nebyly míněny.
   Ještě k Vašemu: „Když ale onemocní, dostává stejnou péči, jako každý jiný.“
   To je snad princip sociální solidarity, na kterém stojí sociální stát, který snad nechcete pokládat za zlo? I tak jí nemusíte závidět, neboť ji čeká důchod, který byste asi nechtěl. P.K.

   Vymazat
  3. Pane Hricáku, pokud se nepletu, tak výše zdravotního pojistného se odvíjí od příjmu, uvedeného v daňovém přiznání. Takže pokud ta vaše uklízečka zaplatí minimum na ZP, jak říkáte, pak z ní pravděpodobně Babiš na daních moc peněz nevyždíme.
   Ale přesný mechanismus by vám řekla každá účetní.

   Vymazat
 24. Problem je v tom ze jste si doma neprocetl odpovidajici material doma a tak jen slusne diskutujete , lec neprinasi to jasne zavery. Ne ze bych k vam nemel sympatie , ale muj nazor je ze by jste se mel podivat po svete s otazkou , jestli tam jsou podobne pripady a trendy na niceni stredni vrstvy pomoci ekonomickych zakonu , ktere byly uzakoneny z tohoto duvody.Jestli ctete rad anglicky kniha Free Lunch od David Kay Johnoson. Zakladni politicky GLOBALNI CIL je znicit srednimi vrstvy a mit jen system s Mocnych a Otroku (bez penez). Vase diskuse jsou zbytecne , protoz jste v dzungli zakonu ktera je vybudovana tak aby jste se z ni nemophl dostat. Proti vam je silny system profesionalu napojeny na svetovou Globalistickou skupiny a , mozna 1000 CSC v ekonomii , psychologii , na superpocitacich s Artifical Inteligence hrajici proti vam ekonomicke hry a tryky 20 let, a sledujici vase akce na internetu. Divejte se na to takhle a to vase povidani o stranech neni plodne je naivni.
  Muj oblibeny na youtube je David Stockman, ja jen ze necelite problemu ale hrajete se v pisku na plazi a nevidite vlnu , co smete vas projekt v pisku.

  OdpovědětVymazat
 25. Babišova EET nutí vydávat účtenky. Ty ale obsahují toxický Bisfenol a ohrožují zdraví lidí
  https://www.byznysnoviny.cz/2017/02/09/babisova-eet-nuti-vydavat-uctenky-obsahuji-toxicky-bisfenol-ohrozuji-zdravi-lidi/

  OdpovědětVymazat
 26. Od začátku roku je dnes tak třetí slunečný den.
  Žádní pracující lidi neexistují, existují jen lidské zdroje .
  97% této bohatství planety vlastní 3% obyvatel této planety a co má těch 97%? No ti mohou vše demokraticky posuzovat, posuzovat jeden druhého a pod. Jakmile však by někdo měl jakoukoli výhodu nebo , nedej bože , k něčemu se dostal bez práce, něco si usnadnil, tak je nutné to řešit... Kde to vlastně žijem?

  OdpovědětVymazat
 27. Orwell, Zvířecí farma: nečetl jsem, ale prý to tam je. Všichni jsou rovni ale někteří rovnější. Platilo to skutečně za komunistů, stejně jako teď? Já myslím, že nyní ta Babišova tlupa - tedy Babiš, Keller, Bakala /dokonce ten superzloděj je vyjmenovaný/ atd. - jsou vyjmenování nahoře - je daleko více narovnaná než za komunistů. A co trollove teď přijde - no podpis - tedy - Závistivec a k tomu ještě počítačový čumil. A nebojte te se však na Vaše, to jest podobné názory, ten neoliberalismus - šáhne taky - jen musíte více přemýšlet a více číst, aby se Vám rozsvítilo v bedně. Jak jsem četl ty Vaše komentáře zde nahoře, tak jsem si řekl a píšte pořad ty bláboly o makáni ve fabech /ten jazyk už je diagnosa - čiší z něho destruktivnost, nenávist k vybraným skupinám lidí - třeba i k darmožroutům - důchodcům. Doporučena terapie: přečíst Erich Fromm: Strach ze svobody, o autoritářském charakteru typickém pro kapitalismus a jiných velmi poučných věcech, mimo jiné také o zálibě v destrukci, čili také o nenávisti k důchodcům /potažmo, to již je moje myšlenková aplikace na tuto knížku/. Ten kdo čte mé příspěvky asi si pomyslí: pořad uvádí Ericha Fromma. Bodejť ten člověk napsal knihy, které by měly být zařazeny jako povinná četba pro všechny střední školy. Možná by se spoustě lidí rozsvítilo v kebuli. Mimo jiné ve výše uvedené knize je také řečeno, proč v tom kapitalismu je ve společnosti plno debilů. Ten umělec /někdo jiný, ne Fromm/ v té anketě o demokracii měl pravdu: Co to je demokracie - vláda většiny, jelikož ve společnosti většinu tvoří debilové, je to vláda debilů. A teď podpis: Závistivý, filosofující pisálek. A rada pro trolly /to jest výslovené debily/ - napište "zmizni skřete".

  OdpovědětVymazat
 28. Prachy se dělají kšeftem. Takže každá příležitost ke zvýšení cen se hodí a platí, že obchodník je podvodník. Viděl jsem v katalogu Magnetu kousek plastu na chycení hole k pojízdné tašce- 109 kč. Přesně totéž je v Domávícjh potřebách za pětikorunu.

  OdpovědětVymazat
 29. My všichni díky tomu skvělému systému - kapitalismu, alespoň v té podobě jaký je teď a nedomnívám se, že by nějaký lepší, či vylepšený kapitalismus existoval, jsme podvodníci i takové profese jako lékař, zubař apod. Myslíci člověk na to přijde proč to tak je. Piši toto i když to zřejmě nebude nikdo číst. Líbí se to, co jste napsal - obchodník je podvodník. Nedávno jsem jednomu zubaři řekl totéž co jste zde napsal, možná jsem to formuloval ještě důrazněji, řekl jsem, že každý obchodník je zloděj. Nevím jestli to vzal tak, že je to mířeno proti němu, řekl, že jeho podníkání je poctivé. Vyslovil jsem jen větu: Obchodník, který nehledí na to, co dělají jiní obchodníci, nepřežije. V tomto momentě jsem si uvědomil, že bych mohl přijít o kvalitního zubaře a v debatě již jsme naštěstí neměli možnost pokračovat. Ono ja si myslím, že když se člověk dostane mezi vrány musí krákat jak i ony, potom již není ten pták, co býval, je z něj vrána.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Organizmus, který není dost adaptibilní nepřežívá. Zkratkou. Člověk se stává produktem prostředí, ve kterém žije nebo je nucen žít. Jednotlivci s pozitivní (v „lidském“ smyslu) odchylkou jsou vytlačováni. Systém je potom ohrožen pouze za předpokladu, že větší část společnosti ohrožuje existenčně natolik, že dojde k revoltě. Kolik v tom může být morálky a jaké lze čekat konce?

   Vymazat
  2. Co se Babišovi povedlo? Spolu s odboráři, ČSSD, KSČM a všelijakými těmi asociacemi, poštvat tu nemyslící část nás obyčejných proti i nejdrobnějším živnostníkům. Hrát na hloupast a závist, kdo by to nesved, když je ... To, mi plyne z téhle diskuze.

   Vymazat
 30. Dřívější zákon o cenách obsahoval položky jako výrobní náklady + myslím 15% marže.To byly ceny z výroby. Jak to měli obchodníci ? Nejspíš podobně. Po roce 1989 zákon o cenách stanoví různé ceny a hlavně prodávájící si na trhu může dát jakoukoli cenu, za kterou kupující koupí. Tak , co chceme? Vždyť jsme si to uzákonili prostřednictvím námi volených stran. Vybírání peněz je demokratické...

  OdpovědětVymazat
 31. Pouze pro paní učitelku otázka, jak má stát docílit toho, aby všichni podnikající platili tak jak mají.
  Pokud je někdo zaměstnán nikdo se ho neptá a srazí mu vše co stát určil. Majitelé restaurací zavedli EET vůči vlastním zaměstnanců již dávno, veškeré tržby musely jít přes kasy, aby pan majitel nesplakal nad výdělkem, stejně se zachoval stát k majiteli a to je podle mnoha špatně? Pokud někdo doteď nepodváděl neměl by mít problém ani dnes

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro Vás, vážený 11:18 otázka, četl jste vůbec článek paní učitelky? Já byl článkem motivován k tomu, abych se OSVČ v okolí poptal, jak se jich EET dotýká. Teď mám jakous představu, co obnáší provoz hospody, co krámku s upomínkovými předměty, co trafika a mini drogerie, co ubytování v soukromí ...
   Možná už bych měl co do toho kecat. Nakonec alespoň něco – na internetu si najděte na kolik přijde to nejjednodušší, nejlevnější zařízení k EET včetně provozních nákladů, řekněme za rok. Vyšlo mi (viz www.amsp.cz) něco přes 12 tisíc Kč. To takového důchodce jako OSVČ vedlejší, s obratem ani ne 50 tisíc korun/rok, když a samozřejmě má nějaké náklady, snadno položí. Nejlepší jsou tady ti, co o věci nic neráčí vědět, ovšem neváhají se vykecat. A kdo jim něco namítne, je komunista. Pro jistotu - osobně mi z EET není teplo ani zima. Z blbečků střídavě.

   Vymazat