Reklama

.

.

pondělí 13. února 2017

Kapitál si najímá práci – diktát menšiny jako vrchol demokracie


Leo K
13.2.2017 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Už nějaký čas mě šokují články, které se zmiňují o nebezpečných a nezodpovědných levičácích, o levicových sluníčkářích a jiných levicových škůdcích, kteří pod záminkou obecné humanity či vybraných lidských práv ohrožují stabilitu takových formací jako jsou národní státy či dokonce celé Evropy. Není to pouze snadno vznětlivý sochař Štěpán Kotrba na facebooku, ale také komunista Jiří Dolejš nebo sociální demokrat Radim Valenčík .


Tím, jakoby dávali za pravdu kanadskému postpubertálnímu a nikde nezakořeněnému sociologovi, Mathieu Bock-Côtému, který tvrdí, že místo boje s vykořisťováním je úlohou levice: modernizace, emancipace, pokrok směrem k větší humanitě. Vše má být neseno étosem odmítnutí minulosti s její utlačivostí. Člověk má být osvobozen od společnosti, která ho korumpuje, ovládá a odcizuje. Má být oproštěn od všech vztahů moci, od každé autority a jakékoliv hierarchie. Všechny sociální role člověka ho vzdalují jemu samotnému. Autoritu je třeba popřít a egalitarismus vnést do všech vztahů včetně vztahu učitel-žák, lékař-pacient, rodiče-děti. Protože o něm a jeho knize Multikulturalismus jako politické náboženství píšu v jiném článku, nebudu se o něm tady dále zmiňovat.

Hlasy, které naříkají nad levicovou proradností si často protiřečí. V souvislosti s migrační politikou EU a Německa zvlášť, řadí do levice například Angelu Merkelovou. Dalším křiklavým příkladem je odsuzování humanitárních postojů opět s poukázáním na to, že to je levicový přístup. Takže se pravice prezentuje jako antihumanistické hnutí.

Přes zjevnou absurdnost, má tento zmatený galimatyáš někdy úspěch. Připomeňme si jiný a historický příklad z prvé republiky – viz obrázek.
Z dnešního pohledu absurdnost, tehdy však idea korporativní vlády a vůdce, který dá ten „bordel“ do pořádku měla svou přitažlivost.

Vždy se říkalo, že rozdíl mezi pravicí a levicí záleží v tom, že pravice preferuje svobodu a levice rovnost. To je sice správné, ale vyžaduje to rozsáhlejší vysvětlující aparát. Poněkud přesnější je vyjádření, že podle levice existuje konflikt mezi prací a kapitálem. V pravicové praxi si kapitál najímá práci, zatímco dle levice by si práce měla najímat kapitál. Levicový pohled na rozložení moci a konflikty v pracovním procesu odmítá stanovisko, že zájmy kapitálu a práce, tedy vlastníků na jedné straně a výkonných pracovníků na straně druhé, jsou souhlasné. Levice se domnívá, že mezi zájmy kapitálu a práce existuje neodstranitelný konflikt.

Zatímco kapitalista usiluje o maximalizaci svého zisku a nástrojem k tomu může být buď snižování mezd nebo investování do nových technologií, zájmem zaměstnanců je maximalizovat užitek ze své práce a uspokojit své potřeby. To není tvrzení z politických příruček, to je skutečný tisíciletý konflikt, na který reagovalo i křesťanství.

Pochopitelně, že reagovalo po svém. Rozhodujícím mezníkem byla encyklika Rerum novarum ze samého konce XIX. století (1891), ale existuje i velmi současné stanovisko Biskupské konference , kde z kapitoly konflikt práce a kapitálu cituji několik málo řádků: … musíme především připomenout zásadu, které církev stále učila.


Spočívá v tom, že práce má prvenství před kapitálem. Tato zásada se týká bezprostředně samotného výrobního procesu. Podle ní je práce vždycky prvořadou účinnou příčinou, kdežto kapitál jako souhrn výrobních prostředků je pouze nástrojem: příčinou nástrojovou. Tato zásada je zjevná pravda, vyplývající z celé dějinné zkušenosti člověka. Když čteme první kapitolu bible a dovídáme se, že člověk si má podmanit zemi, víme, že se tato slova jistě vztahují na všechna bohatství, která v sobě skrývá viditelný svět a která jsou k dispozici člověku. Ale toto bohatství nemůže sloužit člověku jinak než prostřednictvím práce. S prací je také od začátku spojen problém vlastnictví: aby totiž bohatství ukryté v přírodě sloužilo jemu i ostatním, k tomu člověk nemá jiný prostředek než svou práci. Aby mohly tyto zdroje nést prostřednictvím práce plody, zmocňuje se člověk menších částí přírodního bohatství: v hloubi země, v moři, na zemi, ve vesmíru. Přivlastňuje si je a dělá si z nich pracoviště. Přivlastňuje si je prací a za účelem další práce…

Není tak docela marné si učení církve přečíst i když nejsme věřící. Vždyť křesťanství byl rovnostářský sociální projekt a navíc, díky Pavlovi z Tarsu, univerzalistický. Rozšířil se do celého světa se stejnou platností a navzdory hloupé propagandě, do naprosté většiny tehdejšího světa mírovou cestou, to jest bez násilí.

Jaké jsou ty skutečně levicové požadavky? Co vlastně levice chce? Jaký je levicový program? Jenom jako vedlejší poznámku tady prezentuji, že to nemá takřka vůbec nic společného s tak zvanou levicí tak, jak jí známe z parlamentních škamen. Tedy s ČSSD nebo KSČM. Naopak. Programy těchto stran jsou napsány tak, aby se velkým obloukem vyhnuly požadavkům, které jsou vyjmenovány kurzivou v následujících odstavcích.

Václav Bělohradský se v roce 2013 pokusil levicový program vyjádřit v pěti větách (Například zde).


Těch pět vět si ale vyžádalo dost dlouhý a fundovaný článek, který se nehodil jako vložený text. Tak jsem škrtal a škrtal až jsem se proškrtal k následujícímu velmi zjednodušenému výtahu (Pan Bělohradský nechť promine): K první levicové větě se musíme propracovat odmítnutím pohádky o tržní ekonomice, v níž soukromí vlastníci užívají svůj majetek podle demokraticky zavedených pravidel ku prospěchu celé společnosti…Levice se musí naučit interpretovat globalizaci jako obrovský růst možnosti, jak si vynutit výhodná pravidla, třeba vydíráním celé společnosti hrozbou dislokace, stačí jen blíže pozorovat neúspěšný boj států G 8 o zdanění velkých korporací.

Nežijeme v systému v němž soukromí vlastníci hrají podle pravidel trhu, ale naopak v systému, v němž si jako nikdy dříve mohou velcí hráči vynutit „svá“ pravidla hry nebo před nimi uniknout. 
Kdo je dnes globální zákonodárce a kdo je globální šerif?

Za druhé pak je třeba bourat posvátnou krávu soukromého vlastnictví jako cesty k blahobytu… 
Záruka lepšího života, v epoše globalizace, závisí ve stále větší míře na dostupnosti a kvalitě veřejných statků, jako je přístup ke vzdělání, lékařské péči, bydlení a jiným možnostem.

To slovo přístup je tu klíčové: potřebuji přístup k mobilitě, ne vlastnit vlak nebo automobil, potřebuji přístup ke vzdělání nebo struktu-rám (divadlo třeba), v nichž se formuje kolektivní vědomí, ne je vlastnit…V epoše prudce rostoucího napětí mezi ekonomikou sítí a ekonomikou tržní je třeba bojovat o distribuci přístupu do sítě spíše než vlastnictví věcí v té síti. Rýsuje se tu program nové rovnosti založené na přístupu, ne vlastnictví, ale celé téma je ještě obehnáno ostnatým ideologickým drátem.

Třetí levicová věta by mohla znít takto:

Všechny institucionalizované formy reprezentace (zastupitelé už nereprezentují ty, které zastupují) se v demokratických společnostech vyčerpaly, obnova reprezentace jako nástroje integrace společnosti vyžaduje rekonfiguraci vztahu nadnárodních, národních i místních zájmů, boj proti privatizaci veřejných statků a podporu přímé demokracie v co největším počtu oblastí. 
Levice musí rozvinout deliberativní demokracii a přenesení politického rozhodování na permanentní sociální fórum.

Další, čtvrtá levicová věta se musí týkat smyslu práce v postmoderní společnosti… Konec práce je neřešeným problémem současného kapitalismu. Nikdo si ještě neumí představit společnost, v níž by hlavním prostředkem organizace mas ve státě nebyla práce. Ekonomický růst je ve stále větší míře jobless, protože robots are producing robots a automation is itself being automated. Čtvrtá věta by měla znít asi takto: 
Práce jako povolání, jako cesta ke smyslu a uznání ve společnosti, prudce ubývá a tuto situaci už žádný ekonomický růst nezmění. Co ale s lidmi „osvobozenými od práce“? 
 Je nutné oddělit práci od trhu práce, zrušit její „zbožní formu“. Prvním nesmělým krokem je občanský příjem, ale levice musí mít odvahu postavit věc radikálněji a dokončit osvobození člověka od „práce jako zboží.“

Pátá věta bude stručná, může znít třeba takto:
Naše doba není postideologická, naopak je ovládána novou totalitární ideologií, podle níž všechny problémy musí řešit každý sám za sebe, jsou jen jeho, ne nás všech. 
Důsledně odmítat ideu, že problémy způsobené fungováním systému musíme řešit individuálně, musí být ideovým východiskem levicové politiky. Konec citace.

Abych to přímo konfrontoval, neodolám a ocituji odstaveček z knihy, která se zabývá levicí poté, co její boj skončil identifikací dělníků s existující konzumní společností:

Suverenita, která se odvolává na lid, je ve skutečnosti jen dominance. Jedinou cestou, jak tomu zabránit je, nepředstavovat společnost jako jednotu, ale jako diverzitu jiných. Demokracie má smysl jen jako prostor pro hlas těch, kdo byli historicky upozaďováni. Je třeba demokracii otevřít sociálním hnutím, která jsou nositeli všelidské emancipace. Skutečně demokratická společnost nemůže odvozovat svoji legitimitu z něčeho tak utlačivého, jako je mínění většiny. Hegemonii většiny musí naopak neutralizovat, aby chránila práva minorit. Práva zvláštních skupin jsou totiž více než obecný zájem…

Tu máš čerte kropáč! Práva LGBT jsou víc než obecný zájem? Ale zdá se, že podstatný krok k tomu už nadešel. Při Prague Pride, se normální heterosexuál stydí, že není lesba nebo alespoň gay. Tak konečně jsme se dozvěděli o co jde. Demokracie je to, co vadí. Demokracie, která je prostředkem změny překáží a protože levicový názor, levicový pohled je to, co se dožaduje změny, tak útok je třeba vést na levici! A je k tomu použito všech dostupných prostředků, byť jsou tak nesmyslné jako žádost vraha svých rodičů o milosrdenství, zdůvodněná tím, že je sirotek.

- - -

55 komentářů :

 1. ztráta národní identity o to eu jde:
  http://svobodnenoviny.eu/eu-politruci-chteji-na-dresech-sportovcu-vlajku-eu-kdy-nam-ji-vytetuji-na-predlokti/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tu už ČR nemá dávno - před tím varoval ještě i Klaus. Před ztrátou národní suverenity. Majetek ČR ČR nepatří, jsme nemajetná, zadlužená země, a nemáme ani na prodej ostrovy jako má Řecko. My půjdeme do výprodeje jako celá země - bývalé ČSR,pak ČSSR, pak ČR, půjdeme do dražby, exekutor bude najatý v USA a pak se staneme dalším státem USA - budeme na jejich vlajce. O svoji přijdeme, přijdeme i o lva i o hymnu. Budeme sloužit jen jako území k rozmístění raket středního doletu svou pozicí ve středu Evropy bude moci mířit na všechny strany okolo, což je strategicky velice dobré. Jestli kvůli tomu bude nutno zbořit několik měst, nebo evakuovat spousty lidí někam do pouště, to je světovému kapitálu jedno. Nějaké Čechy a nějací Češi je nezajímají. Budou tady jen silnice k rychlému přejíždění přes střed Evropy, území pro tankodromy apod. Přesně tak je to v projektech USA výhledově pro naši zem. Už před dvaceti léty to tehdy řekl ten komunistickej předák - jedinej ze všech aparátčíků, kterýho zavřeli jako symbol, jak zatočili s komunistickou stranou. Po propuštění začal podnikat v USA a nám to sem přijel říci ... jo, kdybyste věděli, jaký má s vámi svět plány... pískali byste strachy jako krysy. Proto si všichni papaláši celých dvacet šest let kupujou především sídla v jiných zemích, taky proto vykradli státní majetek a vědí, že nikdy potrestaní nebudou, protože žádný Český stát nebude existovat.

   Vymazat
  2. 11:12
   Hezký příklad je bývalý senátor za ODS a starosta Chomutova Alexandr Novák.
   Třeba se na Floridě potkal s "Honolulu"?

   Ke Klausovi bych jen suše poznamenal, že on patřil k těm, kdo se na likvidaci - zejména hospodářské - suverenity země nejvíce podíleli.

   Vymazat
  3. To ano, ale nicméně v otázce našeho překotného lezení do EU, a podpisu Lisabonské smlouvy a podobné srajdy, právě Klaus varoval jednoznačně, že jde o ztrátu národní suverenity, k níž také došlo, a teď už jde osamotnou identitu. Co bude jednou "Čech" v EU? Něco jako je "čínská" nebo "italská" či "indická" čtvrť v amerických městech? prostě "česká čtvrť" namísto kdysi hrdého, Českého, Slovanského národa? To že mladí lidé chtějí ve svém nadšení cestovat a stěhovat se za prací? Tak to je jen dobře, že se toho ti hrdí Češi nedožili, a snad ani my se toho nedožijeme - takového ponížení národa. Vedle "romské" čtvrti kdesi bude "česká čtvrť" -nic více a nic méně. Jediné plus na tom by bylo, že bychom ztratili úplně celý vyžerácký státní aparát. Za c.k.Rakouska-Uherska řídil český stát jen jeden pověřený ministr vlády ve Vídni, a stačilo to na tu hrstku lidí. Kdeže takové stovky přeplácených vyhryzů!! A pak by "česká" čtvrť opravdu zbohatla?

   Vymazat
  4. 11:45
   Souhlasím. Vstup do EU nebyl primárně zájmem této země ale těch (bez ohledu na národnost), kdo chtěli kolonizaci usnadnit a přiživit se na ní. Problém ale nevidím v ponížení "národa", ale v ponížení člověka, lidí. Lidskou hrdost bych nespojoval NA PRVNÍM MÍSTĚ s něčím "národním".
   Můžeme a máme přemýšlet a mluvit o slovanství, ale nemělo by to zůstat na úrovni mávání fangličkami.

   Vymazat
  5. Klaus by měl být zavřený, nebo alespoň mlčet. Ten naší zemi uškodil tolik, že už ho asi málo kdo překoná. Je ostudou Čechů, že mu vůbec ještě někdo naslouchá. Pokud nejsme schopni poučit se z chyb a trpíme krátkodobou pamětí, pak můžeme Klause mylně nazývat i českým vlastencem, na jehož slova dnes dochází. Je ale třeba se pídit po jeho skutečných motivech euroskepticismu. Na rozkradení českého majetku pomocí polistopadové legislativy šité tomu na míru, si totiž tito rádoby vlastenci vystačili zcela sami. Na to žádný nadnárodní diktát nepotřebovali. Vždy se hraje jen o to, kdo, kdy a kam si půjde sednout. Někdo do dozorčí rady, někdo díky podplácení na hrad, někdo do Bruselu a někdo do báně. Který druh trafiky byste si vybrali vy?

   Vymazat
 2. Knihu Bock-Coteho recensoval nedávno Jan Keller:
  http://casopisargument.cz/2017/01/12/multikulturalismus-jako-politicke-nabozenstvi/

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý text pana Kyslingera, jen jaksi nedokončený...
  Ale třeba autor už píše pokračování?

  Kokotko

  PS:
  https://www.facebook.com/leo.kyslinger
  http://blisty.cz/authors/2503-leopold-kyslinger/page/1

  OdpovědětVymazat
 4. Článek má chybný nadpis!!! Kapitál si nenajímá práci, ale námezdní pracovní sílu, z jejíž práce paraziticky žije!!! Nejde o slovíčka, ale o podstatu problému!
  To však nechápe ani pan Dolejš z KSČM, když ve své "znalosti problematiky" si nedokáže vysvětlit, jak mohl Marx udělat takovou "hloupou chybu", že součet všech hodnot se v jeho teorii nerovná součtu všech nákladů!!!
  Alespoň vidíte, jakou revoluční silou je ředkev KSČM, strana s rudým názvem komunistická a bílým jádrem, viz. např. buržoazně marxistický teoretik Dolejš!!
  A jaké zázraky pak chcete od zjevných buržoazních přátel sdružených v ČSSD???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pardon, opravuji: ... buržoazně "marxistický" teoretik Dolejš ...

   Vymazat
  2. Skutečnost, že se buržoazii podařilo nasadit do vedení KSČM kukatčí vejce ala Filip, Dolejš a Kováčik je v dnešní době krachování ČSSD, ANOfertu a pod. jejich úžasnou výhrou ! Já pevně věřím, že se strana obrodí stejně jako v roce 1929 za Gottwalda KSČM !!

   Vymazat
  3. 12:19
   Ale kde vidíte ty mladé, kteří to udělají?

   Vymazat
  4. Petr Herout 14.února 2017 12:19

   Co takhle přijmout obdobu bohumínského usnesení, tedy odmítnutí spolupráce se sociálními demokraty?

   Vymazat
  5. 23:55 souhlasím.

   Vymazat
  6. Mám pocit, že hoši z KSČM nejen zapomněli na rudou barvu a věnují se hlavně svým kšeftům, ale ještě si jich značná část za tuto paralýzu přivydělává jako agenti BIS! No neberte to, když dobře platí!

   Vymazat
 5. Tak jinak, možná by se měl zamazat text na plakátu, aby neinspiroval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PS.také mne pobavilo tvrzení "mírového šíření křesťanství".

   Vymazat
  2. Miroslav Povolny 13.února 2017 23:55

   To "tak jinak" má být nejspíš odkaz k původnímu příspěvku pana Povolného, který kamsi ... "zmizel" a zněl:

   "Upřímně řečeno, proti obsahu plakátu Čsl. fašistů nic nemám." (23:38)

   Vymazat
  3. Podivej se na YouTube na recke fasisty 3 ti nejsilnejsi strana Spartane !! Jejich jmeno party Golden Dawn . ne jen Nemci pochoduji , ale Rekove jsou z toho vztekly.

   ii 007

   Vymazat
  4. 1:05-díky, nejsem IT, proto jen doplním, že souhlas s textem neznamená souhlas s ideologií.

   Vymazat
  5. Miroslav Povolny 14.února 2017 16:27

   - S textem upřímně řečeno souhlasím, ale jinak bude lepší ho "zamazat". Souhlasím s obsahem, ale forma se mi nezamlouvá.

   - Podpis Anticharty byl rafinovaným vyjádřením souhlasu s Chartou.

   - Souhlas se vstupem vojsk byl výsměšným ironickým odsouzením okupace.

   Ni zisk - ni slávu!

   Vymazat
  6. 16:54- nejsem ten typ, mé ano je ano a ne je ne! Pro Vás tedy speciálně, pokud jste byl komunista a nesouhlasil s obsahem. Nikdy jsem nebyl komunistou a nebudu fašistou, stačí?

   Vymazat
  7. Copak neznámý(Kopecký), konec diskuze?

   Vymazat
 6. Stručně. Koncentrace peněz, to je moci, není řešitelná dohodou bohatých s průměrnými. Je to dáno přirozenou vlastností "materiálu", tj. živých lidí. Politici s tímto rizikem mohly snad něco dělat pomocí zákonů kdysi, nyní už nikoliv. Měli a mohli to brzdit, nyní tomu jenom pomáhají. Rozlišujte jejich slova a skutky. Děda.
  Příklad:
  https://www.youtube.com/watch?v=BQZ8nLyoSg4

  OdpovědětVymazat
 7. Je to smutné, ale je tomu tak, jedná se o levicovost a je to k zamyšlení. K zamyšlení pro Vás..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak vol pravici, jako já, a máš po problému.

   Vymazat
  2. Ano, jinak jsem ani nevolil.. a přitom mě kdysi levicové ideály přitahovaly a pravicová nenažranost, nabubřelost a dacanství konsternovaly a posléze odpuzovaly. Je mi hodně špatně z toho co čtu, aktuálně například na Lidovkách..dostává mě to..a nejen asi mne...

   Vymazat
 8. Trump tu naší novinářskou svoloč svléká do naha. Je to po této stránce spasitel..Je to zjevení, za které děkuji..

  OdpovědětVymazat
 9. Prdlajs pravicovost a levicovost!
  Teď jde jenom o zastavení džihádizace.
  To znamená o vlastní krk.
  To ostatní počká a neuteče.
  Tohleto si poslechněte! Děda.
  https://www.youtube.com/watch?v=BQZ8nLyoSg4

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s Vámi o aktuálnosti tématu muslimské snahy ovládnout svět, ale pokud jste to četl, víte že se jedná opět o levicové přístupy..

   Vymazat
  2. Jaký džihádizace zase už? Smečko praštěná, zfanatizovaná! Kde vidíte nějakýho džihádistu? Jděte s tím už do prdele. A nechoďte doma na hajzl - vyleze z něj na vás džihádista. Ani na procházku - tam jsou taky - zalez si pod peřinu, tam možná nejsou.

   Vymazat
  3. 11:15 - podle vaší vášnivé reakce a podle hrubšího výraziva vás šacuji na osobu duševně omezenou a labilní. Doporučuji vám proto víc studovat. Např. jak v poslední balkánské válce v letech 1992-1995 napadli muslimové své "nevěřící" srbské sousedy a jak je vraždili! Jak muslimům pomohli feudálové ze Zálivu, bojovníci džihádu a především státy NATO a "neutrální" Rakousko. Jak si Usáma bin Ládin jezdil po světě na Bosenský pas a jak si vymyslili tu grandiózní lež o 8000 mrtvých "nevinných mužů a chlapců" na hřbitově ve Srebrenici. Pak teprve můžete zasvěceně mluvit o islámu v Evropě a o jeho cílech!!! Leo

   Vymazat
 10. Jenom mne napadá, proč to musí udělat až někdo z Ameriky, jak to, že to nedokážeme udělat sami.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už Masaryk si jel pro školení a požehnání do Ameriky. Připadá mi , že lidé jsou samostatně myslící, a schopní za sebe rozhodovat, ale jak se dostanou do politiky, tak (až na čestné výjimky) lezou nějaké velmoci do pozadí.

   Vymazat
  2. Překrucujete historii: Masaryk jel do USA pro podporu našich krajanů, ne aby někomu lez do zadku. Wilsona seznámil s naší národní historií, s našimi 1000 let platnými zemskými hranicemi a s tím, že desetitisíce Čechů a Slováků bojuje proti mocnářství na všech tehdejších frontách. Taurus

   Vymazat
 11. Ono s tou přímou demokracií to má jeden háček: lidé by museli pracovat na svém vzdělávání, politickém rozhledu, namísto toho mají úplně jiné zájmy, než otázky celospolečenské / viz - chachá - družstevníci jen v našem domě!!!!/Lidé všeobecně nemají ponětí o politickém či daňovém systému...Jede se dle scénáře Železné paty.Lid propasti. Udělejte si analýzu toho,čím si lid plní mozek /TV/.To je neskutečné ohlupování, už 27 let.Nic "společného" neexistuje.Každý"pádluje sám za sebe" Nebo je to jinak? Třeba to vidím černě, a tak hrozné to ani není?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro tebe je to asi jednoduché když můžeš trávit volný čas u PC.Buťo si důchodce jako já a tímto způsobem si krátíš čas až příjde zubatá,nebo jsi fachčenko jako naší poslanci a bereš plat za hovno a nudíš se.Pochybuji že jsi továrník, takoví na diskuzi snáma serou, musí vykořisťovat.A dělník nebo zamněstnanec má plnou hlavu jak se udržet v práci, nebo ,kde sehnat obživu a mají plné kaťata strachem,že se jim nepodaří ani jedno.
   lada

   Vymazat
  2. No konečně lado něco opravdovýho! Po dlouhej době -snad déle než půl roku, jsi napsal, jak to s žvatláním na diskuzích opravdu je.A ještě každej psychiatr potvrdí, že jak kouření,drogy, alkohol, hrací automaty, tak i internet patří k návykovým elementům, internet je dokonce silně návykový. Všem těm moulům, co zabíjejí drahocenný čas ( mnohým z nich už ho mnoho do slavnostního konce nezbývá) u počítačů, čtením mediálních bulvárních prefabrikátů a psaním blábolů, by měli doporučit jejich lékaři odvykací kůru. Zachránit ještě zbytek jejich života pro normální cítění, myšlení a aktivity.

   Vymazat
  3. 11:21- nebo, co jsme v produktivním věku před 26ti lety pokazili, se snažíme napravit.

   Vymazat
 12. Jo ještě jsem zapomněl na častou sortu a to je placený diskutér.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně - to taky. Na serveru novinky je jich hafo.

   Vymazat
 13. cháááááááááááááá chááááááááááá http://a2larm.cz/2017/01/vsechny-penize-sveta/

  OdpovědětVymazat
 14. V poslední době často vzpomínám na třídní učitelku na střední škole, která měla jednoduché poučky pro život, které jsme my jelita tehdy nechápaly a po 68.jsme se jim smály.Protože byla kovaná komunistka, která prošla koncentrákem, snila o lepší společnosti. Socialismus měl heslo každému, co si vydělá prací a komunismu měl heslo každému tolik, kolik potřebuje.Zapáleně nám předával své představy. Člověk bude vyrábět, to c o je třeba, když toho bude dost, nebude nutné chrlit nadvýrobu a huntovat životní postředí. Velmi jsme polemizovali s jejím argumentem, že si každý vezme, kolik potřebuje. Co když si pár jedinců vezme hodně a na ty druhé se nedostane? Byla přesvědčená, že po čase poznají,že to není nutné, jelikož to zboží bude dostupné stále. Občané budou pracovat méně a budou mít víc času na vzdělání, zábavu a rodinu.Pokaždé nám říkala,"já se toho už nedožiju, a le vy tu šanci máte, čeká Vás hezký život."Kdyby tak chudák viděla, jak největší zločinci jsou nazýváni komunisty. Připadá mi to, jak babylonské zmatení jazyků.
  Stela

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale v prvobytně pospolné společnosti to tak fungovalo bez jakýchkoliv problémů celá staletí. I v době, kdy ještě nebyly peníze, a existoval jen barterový obchod. Za ušité šaty bylo máslo a mouka, za boty byly vejce a med, a všechno se směňovalo jako něco za něco. To znamená, že primitivní občané měli smysl pro řád a spravedlnost, a nikdo nepociťoval potřebu se vytahovat na druhé. Všechno zlo začalo s vynálezem "platidel" - peněz. Začalo vytahování, dělení lidí na nadlidi a plebs, dokonce dělení na "urozené" a neurozené,přičemž ale urozenost se samozřejmě dala koupit. Začaly taky podvody,krádeže, loupeže a mordy, lichva, soudy, exekuce. Začala všechna špatnost - všechna světová špatnost má přímou vazbu na peníze, chamtivost, a neskutečný snobizmus. Kdyby lidský život trval v průměru tři sta let, a byl by problém porodit a dochovat potomka, ještě by se to dalo chápat, ale pokud lidský život trvá v průměru asi sedmdesát let, přičemž poslední roky je z každého bez rozdílu urozenosti a bohatství, nemocná, uměle udržovaná, ošklivá, nepotřebná, stará troska, a lidi se rodí jako myši, dokonce se vyrábějí i ve zkumavce, ta šílená honička za tím, aby jedni měli víc než "tamti" je úplně zvrácená a nepochopitelná. I krásné pozlacené zámky nakonec leží ladem, pomlácené a zpustlé, a nikdo je k bydlení nechce.Možná snad američtí potrhlouši a celebrity -ale to je jiná parketa - ti se vymykají všemu normálnímu.

   Vymazat
  2. Jan Werich zpíval....za kulatý zas kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze, ti co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začli pracovat. Nepoučitelná civilizace. Ty moudré umlčí bohatí hlupáci, kteří si zaplatí prodejnou pakáž.
   Stela

   Vymazat
 15. najviac ma zaujalo - nedávno - kto ako prvý na svete praktikoval v praxi dôchodcovský vek a dôchodok - pritom naň mal každý rovnaké právo, od elít až po posledného pastiera - ak myslíte na kadekoho v Európe - nie - boli to Inkovia - pokým sa nestretli s civilizovanejšími národmi, tak ako my - a bolo po všetkom, a aj dodnes v USA tak funguje,

  OdpovědětVymazat
 16. Kecy, prdy, jen další manipulace.

  OdpovědětVymazat
 17. Opravte si: 1. Kapitál si najímá pracovní sílu, jejímž produktem je práce.
  2. Křesťanství bylo vždy šířeno ohněm a mečem, od Ediktu milánského, přes dobývání Pruska, conqistu Střední a Jižní Ameriky, kolonizaci Severní Ameriky, Austrálie a Afriky. I vznik Izraele byl příčinou mnoha válečných konfliktů s náboženským základem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:35-možná si opravte Vy. "Kapitál si najímá pracovní sílu, jejímž produktem je ZISK kapitálu a životní styl "otevřených nůžek" ve společnosti. Někdy se "nůžky přetaví v meče" proti jedněm, ovládaným nebo ovládajícím. Ovládající vedou v počtu obětí!

   Vymazat
  2. 1b: Kapitál neplatí námezdní pracovní síle cenu její práce, nýbrž tržní cenu námezdní síly samotné!!!! Proto tak rád utíká do zemí s nejnižší cenou námezdní pracovní síly.

   Vymazat
  3. 2b: Rozdíl mezi cenou práce a za práci zaplacenou nízkou cenou námezdní síly si kapitál ponechává!!!

   Vymazat
 18. Existence komunismu předpokládá zrušení tříd a třídnïch protikladů, včetně postavení člověka jako námezdní pracovní síly. Odstranění tříd neznamená vyvlastnění, ale naopak rozšíření vlastnictví výrobních prostředků i na ty co v kapitalismu tvoří jen námezdní pracovní sílu. Jen to umožní široké využití tvořivostního potenciálu lidstva!!!

  OdpovědětVymazat
 19. No ale. Nechte si už pne autore i vy ostatní mudrlanti to pitomé škatulkování na levici-pravici i další známkování. Jsou to jen kecy. Stejně jako slovní hříčky se slůvkem demokracie. Slušně vychovaní lidé se k takovým ubohostem nsnižují.Jediné o co tu jde je, aby byl svět oproštěn od myslících, slušně vychovaných lidí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:56
   A tuhle moudrost jste vymyslel úplně sám?

   Vymazat
 20. a jaké to povinné pole vole?

  OdpovědětVymazat