Reklama

pátek 3. února 2017

„Kauza Šlachta“? Babiš může být spokojen

Radim Valenčík
3. 2. 2017      radimvalencik.pise
Tak jsem si vypsal pár pasáží ze závěrečné zprávy ke "Kauze Šlachta". Celé viz např.: zde-ČT
Zde jsou pasáže, které mě zaujaly:
"Ředitelé dotčených útvarů byli s organizační změnou seznámeni ve 2. polovině května 2016. O seznámení nebyl pořízen žádný zápis. Představitelé státních zastupitelství s ní byli obecně seznámeni až na konci května 2016, tj. těsně před odesláním referátníku ministrovi vnitra (ten byl odeslán 31. 5. 2016). Rozhodnutí T. Tuhého a Z. Laubeho sloučit oba útvary pod jednotné vedení při tom bylo prezentováno jako konečné a neměnné. Projednávání konkrétních dopadů organizační změny na komunikaci mezi NCOZ a státními zastupitelstvími a na kontinuitu probíhajících trestních řízení započalo až po medializaci organizační změny.

 ...Na základě shromážděných podkladů lze usuzovat, že organizační změna proběhla s cílem mít sjednocený přehled o probíhajících trestních řízeních. Nelze však dovozovat, že by tyto informace měly být předávány neoprávněným osobám.

...Zákon neukládá, aby byla realizace takové změny projednávána s dalšími subjekty. Předběžné věcné konzultace minimálně na úrovni vedení dotčených útvarů a státního zastupitelství by však byly vhodné a žádoucí.
Klíčovou otázkou je, proč byla organizační změna realizována bez předchozích upozornění, v poměrně krátkém čase a proč nedošlo k jejímu podrobnému prodiskutování napříč dotčenými útvary, s odborníky a se státním zastupitelstvím, a proč nebyl záměr organizační změny projednán s Výborem pro bezpečnost PSP ČR před tím, než byl referátník postoupen ke schválení. T. Tuhý i Z. Laube shodně uvádějí, že takto postupovali, protože se nejedná o zásadní změnu, ale pouze o přípravu k dalším – významnějším – organizačním změnám, o kterých bude diskuse vedena. Oba skutečně mohli plánovat, že bude stačit vše projednat v rámci jednoho měsíce, nicméně tento plán následně zmařila medializace jejich záměru a postoj, resp. aktivity státních zástupců VSZ v Olomouci, R. Šlachty, J. Komárka a reakce veřejnosti.

...Vzhledem k charakteru činnosti obou slučovaných útvarů a s přihlédnutím k osobám a k prostředí, které bylo organizační změnou dotčeno, lze konstatovat, že se nejednalo o změnu nevýznamnou. Její příprava byla ze strany Z. Laubeho a T. Tuhého značně podceněna a byla nedostatečně projednána s dotčenými subjekty. To vypovídá o nedostatečném manažerském řízení ze strany bývalého náměstka policejního prezidenta Z. Laubeho.
Forma, jakou byla organizační změna realizována (rychlost a minimální konzultace s dalšími subjekty, jichž se mohla dotýkat), umožnila spekulace o jejím skrytém účelu, tj. "odstranit" R. Šlachtu, omezit činnost ÚOOZ, zabránit prověření konkrétních trestních věcí, zájem předávat informace z trestních řízení neoprávněným osobám. Tyto spekulace potvrzeny nebyly. Nebyly prokázány ani spekulace, že příslušné organizační opatření bylo údajně realizováno pod politickým tlakem a na základě politického zadání za účelem odstranění R. Šlachty z čela ÚOOZ.

...Úniky informací získaných v průběhu přípravného řízení trestního, zejména úniky částí konkrétních odposlechů, a jejich následná medializace, je fenomén, který provázel jak organizační změnu, tak následnou činnost vyšetřovací komise. Některé informace byly veřejně komentovány nebo prezentovány zejména J. Komárkem, P. Komárem, R. Šlachtou a I. Ištvanem. I přes obecnost nebo neurčitost vyjadřování vedly jejich aktivity ke zvyšování věrohodnosti informací, jež se v rámci činnosti vyšetřovací komise ukázaly jako zavádějící nebo nepravdivé."

Vypsané pasáže jsem porovnal s tím, na co jsme narazili a co jsme s využitím aparátu teorie her popsali již v roce 2014 v naší první monografii o zrodu odvětví produktivních služeb (více než dva roky před "Kauzou Šlachta"):

Toto je ze "Slovníčku pojmů" v monografii:

"Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (zkráceně -struktury založené na vzájemném krytí): Jedná se typ sociálních sítí, které mají podobu vzájemného vydírání, vzájemného krytí i vzájemného protěžování v institucionálním systému společnosti těch, co na sebe vědí něco takového, zveřejnění čehož by v daných společenských podmínkách vedlo k jejich difamaci a potrestání. Vazby v těchto strukturách jsou mimořádně pevné, mají tendenci propojovat se s vazbami založenými na investování do společenské pozice a ovládat částečně či za určitých podmínek i plně institucionální systém společnosti.

Jádro vyjednávání vlivu struktur založených na vzájemném krytí (zkráceně - jádro vyjednávání vlivu): Spontánně se utvářející skupina osob zastupujících různé struktury založené na vzájemném krytí, která vyjednávají společný vliv uplatňovaný prostřednictvím těchto struktur a zejména pak způsob reakce na případnou indiskreci v rámci těchto struktur, ke které dochází v případech, když se některá osoba či skupina osob v těchto strukturách cítí nedoceněna či ohrožena.

Základní ideové paradigma jádra vyjednávání vlivu (zkráceně – základní ideové paradigma): Souhrn postojů a postupů (toho, co se musí uznávat a dodržovat) při vyjednávání vlivu uplatňovaného koordinovaným postupem struktur založených na vzájemném krytí, zejména pak při řešení problémů spojených s indiskrecí. Základní ideové paradigma na jedné straně ospravedlňuje ty, kteří ve strukturách na vzájemném krytí působí, v očích jich samotných, na druhé straně orientuje na aktivity, které jsou pro uplatňování efektivního vlivu struktur a překrývání jejich praktik i důsledků uplatňování těchto praktik nezbytné. Umožňuje globální koordinaci vlivu struktur založených na vzájemném krytí a v případě potřeby koncentrování jejich vlivu do lokálních podmínek. Základní ideové paradigma má klíčový význam pro stabilitu moci generované působením struktur založených na vzájemném krytí. Modifikace a proměny tohoto paradigmatu jsou jedním z faktorů, který nejvíce ovlivňuje globální dění." (S. 93-94)

Toto je jedna pasáž v monografii, kde se o projevech těchto struktur hovoří:

"Lze doložit kazuisticky, tj. popisem různých případů, kdy dochází k dysfunkcím institucí zjevně v důsledku penetrace institucionálního systému strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Existence struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad o sobě dává vědět vždy, když dochází ke konfliktu mezi těmito strukturami a když se někdo, kdo působí v některé z nich, dopouští indiskrece. Následně pak dochází k tlumení indiskrece, při které koordinovaně působí ostatní struktury tohoto typu."(S. 84)

Citováno z: VALENČÍK, R. KOL. 2014. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Praha: VŠFS-Eupress. ISBN 978-80-7408-103-3.
Celý text ke ztažení:
http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf

K tomu moje poznámka:

Přes veškerou snahu o tlumení indiskrece komise podle mého názoru odvedla dobrou práci. Kdo umí používat rozum, ví, o co jde. A ze zprávy lze vyčíst i řadu dalších pikantností. Babiš může být spokojen. Jak někdo v ČT poznamenal, další minimálně 3 % navíc.
A pokud Sobotka požaduje nějakou omluvu za Babišovy výroky, tak asi neumí číst nebo mu to celé nedochází.

14 komentářů :

 1. Myslím, že zprávě "komise" nevěří ani její předseda, natož její členové. Vše byly "spekulace" a také komisionální závěry jsou souborem spekulací. Jistě je podivné, když reorganizaci připravuje policie od r. 1993, že o ní nikdo nic nevěděl, až do její realizace v průběhu asi 14 dnů. Samozřejmě policie všude na světě je v rukou vládnoucích, za socíku to byli proletáří, za kapitalismu jsou to kapitalistné. Také tak vypadala a vypadá i její úslužnost. Spíš to vše je důsledek "nešťastné" volby Zemana, od kterého se čekal asi generální pardon pro všechny zločiny kapitalismu a proto také, když se nekonal, zpustili poskoci z pražské kavárny svůj antizemanovský brajgl.

  OdpovědětSmazat
 2. Jedním slovem -šaškárna. Andrej Babiš má pravdu. A protože půlroční předstírání práce komise bylo současně s běžnými vyhryzovými mzdami členů komise dále financováno, byla to předražená šaškárna. Teď je na řadě další předražená šaškárna, volební kampaně a volby.

  OdpovědětSmazat
 3. Reorganizace policejních sborů je věcí jejich úředníků a nikoho jiného. Tyto úředníci poté zodpovídají, že tyto změny jsou v souladu s právem a jsou účinné. V žádném případě nemůže nikdo jiný zasahovat do jejich kompetencí, tak jak to učinil Babiš, Pospíšil, st. zástupce Zeman a další. To také vnitro /Policie/ může těmto orgánům / stát. zastupitelství/ říkat kdo bude dozorovat vyšetřování tr. činnosti? V žádném případě ne. Dnes vidíme, že tato partie okolo Babiše, zejména st. zástupci by chtěli přikazovat Policii kdo bude jmenovitě vyšetřovat tr. činnost. Kde to jsme ? To žijeme v práv. státe nebo nějaké džungli. Státní zástupce může zaslat přípis na příslušný orgán vyšetřování Policie a zde jeho vedoucí tuto věc zadá policistovi o kterém je přesvědčen, že v dané věci je odborník a tr. věc dovede k zdárnému konci. Jaké vybírání policisty ze strany st. zastupitelství nebo ministerstva spravedlnosti jde? To je jednoznačně nátlak, korupce nebo to neni státní orgán, ale nějaké sportovní družstvo, kde platí taková pravidla jako Babišovci chtějí. Pro obyčejné policisty a další orgány, které se touto problematikou zabývají to je samozřejmá věc. Pro lidi z politiky, kteří si zde chtějí dělat co chtějí a ovlivňují své dosazené figurky na ministerstvech, st. zastupitelství atd. je toto naivní představa práva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikdo není "Babišovec" a nikdo do vládních šaškáren nezasahuje. Proč by se namáhal? Proč by si zadával s takovým nýmandem jako je podvraťák Chovanec? Na MV byli a jsou vždycky ministři lháři a podvraťáci - ještě nikdy tam nebyl nikdo čestnej a poctivej. Jen figury, exoti, lháři a šašci.Nemají ani takové parametry jako sportovní družstvo, jen to jen smečka prolhanejch parchantů, kteří, až ze svých pozic, kde si nahrabali, odejdou do nějaké trafiky kde budou hrabat dál, leč schovaní, bude jim fuk, co bude s policií a spravedlností dál. Hlavně aby se teď nekáplo na jejich drancování státního majetku a na jejich šmejdy. Všechny tyhle zvraty a úpravy mají jediný smysl - aby nikdo ze šašků, kteří rozkradli majetek státu a zapříčinili zbídačení milionů lidí, nebyl potrestán, aby unikli spravedlivému trestu. Jim stačí červená čára za "minulostí" a promlčení zločinů, obří důchody a v důchodu teplíčko a smrádek. Ale podařit se jim to nemusí.

   Smazat
  2. výrazným přelomem byla aplikace vzorce
   morálky sv.Ivana Langra a přilehlé soudkyně.
   v zákonu padajícího hovna.
   sv.
   svatý
   svině
   dle potřeby.

   Smazat
 4. Navíc zasahují do pravomoci mministerstva spravedlnosti, když navrhují odebírat státním zástupcům určitá práva ve prospěch vnitra.To ať se nikdo nediví, že se Pelikán rozčiluje. A že státní zástupce Zeman na to hodil bobek.

  OdpovědětSmazat
 5. Můžete konkrétizovat kdo do jakých pravomocí min. spravedlnosti zasahuje? Jaká práva ve prospěch MV myslíte? Díky za odpověď.

  OdpovědětSmazat
 6. Nahlášené opatření:vrchní státní zastupitelství
  je nutno usměrnit.Anonyme 16:37-snad to postačí.
  Není to doslovný přepis.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
 7. Pane Majevský já nechápu co tím chcete říci. Vaše odpověď nemá hlavu ani patu. Vyjádřite se konkrétně.

  OdpovědětSmazat
 8. http://www.info.cz/cesko/milion-cechu-zije-pod-hranici-chudoby-potvrzuji-to-data-ceskeho-statistickeho-uradu-4141.html

  OdpovědětSmazat
 9. Nejhorší na tom je, že Babiš se nechá ovlivňovat lidmi okolo jeho osoby. Tyto zkrachovalé existence z řad Policie, státního zastupitelství mu pak radí, tak, že nevědomky ze sebe dělá blba. Já bych je na hodinu vyházel. Tímto svým jednáním pak ztrácí kredit. Sám si přeji ať to už konečně pochopí. Dle mého názoru to neni žádný hlupák,ale takto si sám škodí.Nechápu proč se také staví za kecala Šlachtu. Každý obyčejný policajt ví, že Policie musí koordinovat svoji činnost a nemůže si dělat co chce, tak jak si to myslel pan Šlachta, který ještě navíc si hrál na pana nepostradatelného. Když neni koordinace je zmatek. Poté jeden policejní útvar něco dělá a druhý nechtěně na tom pracuje také. Tímto se tříští síly a je zmatek. Šlachta a jeho útvar měl na starosti určitou problematiku, ale zasahoval i do problematiky jiných útvarů. Při koordinaci činnosti kriminální Policie měl poznatky které získal a nebyly v jeho pravomoci předat útvaru, který to měl dělat. Když nebylo podle něho rozehrál špinavou hru. Já kdybych mohl takového policajta nych na hodinu vyhodil. Protože když jseš křivák, tak to ohrožuje i ostatní. Babiš ho, ale zaměstnal. Je to výsměch.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý, kdo někdy přišel do styku s ozbrojenými sbory, musí v této kauze vnímat levárnu. Není přece normální, aby na jaře při rozborech hlavních úkolů roku s vedoucími funkcionáři jednotlivých policejních složek se "zapomnělo" na zásadní událost roku a ani ne za 2 měsíce se tito policisté postaví přede naprosto novou a nečekanou věc. Minimálně na těch rozborech hlavních úkolů roku se o reorganizaci mělo aspoň rámcově informovat.

   Smazat
 10. Politická garnitura je rozdělena na ZÁJMOVÉ skupiny. Odtud pramení jejich přístup k situacím. Je li v jejich zájmut trochu společného, tak buď všichni nadávají a nebo všichni mlčí!

  Chovanec VEŘEJNĚ prohlašoval, že: Pokud analýzy ukáží, že reorganizace zasahuje do ŽIVÝCH KAUZ, zákon nepodepíšu!!!

  Ukázalo se, že do některých kauz to zasáhne, A PŘESTO PODEPSAL!!! Prostě VEŘEJNĚ LHAL a nikomu to nevadilo!!!!!!

  Z toho se dá vyvodit, že reorganizace, tak jak byla provedena, asi všem "vyhovovala".

  Starší si mohou připomět závěrečnou scénu ze hřbitova ve filmu LIMONÁDOVÝ JOE!
  PADOUCH NEBO HRDINA - MY JSME JEDNA "RODINA"
  (pokud jde o šanci získat víc, než mají druzí)

  OdpovědětSmazat
 11. STB = BTS =BIS stat ve statě a že to jde ztuha muže dosvětčit i pan tuhy napadně připominajici pracovnika hitler junge z kterym nehne ani posranecka sněmovna ani spici sernatoři či milouš vovarrovič jediny kdo tomu žehna je svata stolice bez niž se neuprtne ani sralbotka

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.