Reklama

čtvrtek 9. února 2017

Syrský návrh ústavy je zaměřen pouze na zlepšení situace v Sýrii / The Syrian Draft constitution is only aimed at improving the situation in Syria

Anna Jaunger
9. 2. 2017
Ukončená mírová jednání v Astaně znamenala dosažení pokroku při směřování k urovnání syrské krize. Zemím, které byly jejími garanty se podařilo dosáhnout nemožného - aby si syrská vláda a ozbrojená opozice sedly k jednomu stolu, aby diskutovaly o aktuální situaci v zemi. Výsledkem jednání v Astaně bylo, že všechny strany jak je uvedeno v závěrečném dokumentu se shodly na názoru na  společné směřování směrtem k příměří, ale také dosáhly dohody o vytvoření třístranného mechanismu kontrtoly příměří v Sýrii. Kromě toho ruská delegace předložila návrh nové syrské ústavy, jako základ pro další jednání syrské vlády, opozice, a zemí v regionu.


Většina syrských odborníků se shoduje, že tento projekt může být výchozím bodem pro diskuse v Sýrii, v níž by měly soustředit úsilí válčících stran, ne na neplodné rozhovory, ale na diskusi o reálné budoucnosti vlastní země.

Navzdory tomu, že reakce ozbrojené opozice k navrhovanému návrhu ústavy byla kritická, je jasné, že jde o jednu z možných variant ústavy, která je zaměřená pouze na nejbližší urovnání konfliktu. V současné době, kdy je příměří celkem dodržováno,  je
to nejlepší příležitost k definování jasného plánu dalších činností, včetně diskuse o budoucím politickém systému země.

Je třeba zmínit, že dne 7. února proběhla
v Astaně druhá schůzka operační skupiny zaměřené na režim příměří v Sýrii. Na zasedání byly řešeny konkrétní problémy příměří v těch částech fronty, kde je to možné. V tomto okamžiku se  připojilo k jedfnání v hlavním městě Kazachstánu Jordánsko. Jeho účast by mohlo sehrát důležitou roli při řešení konfliktu.

Samozřejmě
v diskusi o syrském problému vzniká spousta sporných otázek, ale pokračování rozhovorů je velkým pokrokem samo o sobě. Postupem času by všechny sporné body mohly být řešeny ve spolupráci s Ruskem, Íránem, Tureckem a Jordánskem.

Je známo, že na druhé schůzce nebyla projednána otázka návrhu ústavy, nicméně, to je plánováno tak, aby návrh byl na programu příštího zasedání v Astaně, které je připravováno na polovinu února. Nicméně, již můžeme říci, že tento projekt má potenciál stát se plnohodnotným základem budoucí ústavy, o níž rozhodnou Syřané.


The Syrian Draft constitution is only aimed at improving the situation in Syria

Since the peace talks in Astana ended, meaningful progress has been made towards the settlement of the Syrian crisis. The guarantor countries managed to do impossible – to make Syrian government and the armed opposition sit down at one table to discuss the current situation in the country.
As a result of the talks in Astana, all sides have stated in final statement that they have common views to monitor the ceasefire process, they also achieved the agreement on setting up trilateral mechanism to monitor the ceasefire in Syria. In addition, the Russian delegation proposed a draft of a new Syrian constitution for its further discussion with the Syrian government, the opposition, and the countries in the region.

Most of the Syrian experts agree that this project might be a starting point for discussions in Syria, in which the warring parties should direct their efforts not at empty talks, and at the discussion of the real future of their country.

Despite the fact that the armed opposition's reaction on the proposed draft constitution was critical, it is becoming clear that occurrence of one of the possible variants of the constitution is only aimed at the earliest settlement of the conflict. Today, when the ceasefire is generally respected, it is the best of times to define a clear plan of further actions, including the discussion of the future political system of the country.

It should be mentioned that on February 7, the second meeting of the operational group, which controls the ceasefire regime in Syria, was held in Astana. At the meeting the group was discussing and solving specific problems of the ceasefire at those sectors of the front, where it is possible. At this time, Jordan joined the meeting in the capital of Kazakhstan. Its participation could play an important role in resolving the conflict.

Of course, lots of controversial issues arise in the discussion of the Syrian problem, but the continuation of the talks is a great progress by itself. Over time, everything that causes the contradiction could be solved in cooperation with Russia, Iran, Turkey and Jordan.

It is known that at the second meeting it was not discussed a question of the draft constitution, however, it is planned to bring it to the agenda of the next meeting in Astana, which is scheduled for mid-February. However, we can already say that this project has the potential to become a full-fledged basis for a future constitution, which will be developed by the Syrians.

Žádné komentáře :

Okomentovat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.